V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE LOGATEC, CERKLJE NA GORENJSKEM, HOČE – SLIVNICA, ŠENTJUR, KUNGOTA IN MESTNA OBČINA VELENJE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Potekala je konferenca Za participativni proračun 1/1

V Sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije je potekal odlično izpeljan in dobro obiskan spletni dogodek, ki so ga organizirali v mreži regionalnih NVO stičišč #zanvo (www.zanvo.org).
Posredovanih in izmenjanih je bilo veliko koristnih informacij, dobrih praks in navdihujočih sporočil, ki bodo, tako upamo, v prihodnjih letih participativni proračun pripeljala v večino občin.
Na konferenci je sodelovala mag. Saša Jazbec, v.d. direktorice Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo, kaj je in kaj ni participativni proračun so predstavljali Matic Primc, Društvo Organizacija za participativno družbo, Tadej Beočanin, predsednik Strateške delovne skupine za participativni proračun znotraj Skupnosti občin Slovenije, Giovanni Alegretti, University of Coimbra, mednarodno priznani strokovnjak in svetovalec na področju uvajanja participativnega proračuna, sledilo pa je omizje na temo pomena, koristi in ključnih elementov izvedbe participativnega proračuna. Na njem so si mnenja izmenjali Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica, dr. Vilma Milunovič, Urad za finance in računovodstvo, Mestna občina Koper
Neva Pipan, vodja participativnega proračuna v Mestni občini Maribor, Bojana Zevnik, predlagateljica projekta, občanka Brežic ter Alenka Blazinšek Domenis, ZaNVO, regionalna stičišča nevladnih organizacij.
Posnetek celotne konference bo kmalu na voljo na youtube kanalu ZaNVO https://www.youtube.com/channel/UCTR-_50gVxQRBi1I4xTcPrg

Tretje predavanje iz cikla Osnove celostne komunikacije posvečeno internemu komuniciranju 1/2

Skupnost občin Slovenije organizira niz šestih izobraževanj pod skupnim naslovom Osnove celostnega komuniciranja za občine in javne zavode. III. predavanje v ciklu izobraževanj o celostni komunikaciji smo se posvetili dvema ključnima temama. Najprej smo skupaj obnovili in poglobili obširno junijsko predavanje o osnovah korporativnega komuniciranja, potem pa smo glede na želje udeležencev posebno pozornost namenili internemu komuniciranju oziroma komuniciranju z zaposlenimi. Izpostavili smo različne načine in cilje internega komuniciranja ter izvedeli kako lahko dvignili kakovosti dela z učinkovitimi pristopi v interni komunikaciji.

ZAKONODAJA

Ukrepi zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 2/1

Ministrstvo za javno upravo je na županje in župane občin naslovilo pojasnilo v zvezi z ukrepi zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki ga objavljamo tukaj.

Prav tako so priložili predlog protokola preprečevanja širjenja okužb in izjavo, ki jo podpiše zaposleni. Gradivo so pripravili na Ministrstvu za zdravje in prijazno dovolili, da se lahko uporabi kot pomoč:

Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 2/2

Obveščamo da, da je v javni obravnavi Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Spreminja se označevanje embalaže z oznakami embalažnih materialov iz obveznega v prostovoljno. Novo je tudi, da mora proizvajalec, ki svoje obveznosti PRO izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, o sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo obveščati vse svoje kupce s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže. Podobno, mora trgovec, ki ima obveznost skleniti pogodbo z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo, o sklenitvi te pogodbe obveščati vse svoje kupce (vendar ne končnega uporabnika) s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže. Uredba o embalaži in odpadni embalaži se začne uporabljati 1. januarja 2022.

Vabimo vas, da vaše pripombe posredujete do 20. 9. 2021 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Strategija za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano 2/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je leta 2019 pristopilo k pripravi Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: strategija). Strategija vključuje vse člene verige preskrbe s hrano – primarno proizvodnjo, predelavo, prodajo na drobno, gostinske storitve, potrošnike. Glavni cilj strategije je opredelitev korakov za dosego skupnega cilja SDG 12.3 (Sustainable Development Goals, v nadaljnjem besedilu: SDG), prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž celotne dobavne verige do leta 2030.

Več v  dopisu MKGP.

Prosimo, da strategijo pogledate, saj se dotika tudi lokalnih skupnosti v delu, ki govori o informiranju, usposabljanju prebivalcev in drugih aktivnostih lokalnih skupnosti.

 • Besedilo Strategije prilagamo tukaj.

Pripombe in stališča nam lahko sporočite na naslov info@skupnostobcin.si do petka, 24.9.2021.

Predlog zakona o oskrbi s plini 2/4

Vlada Republike Slovenije je na 88. redni seji dne 26. 8. 2021 določila besedilo Predloga zakona o oskrbi s plini – prva obravnava in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Temeljni cilj predloga zakona je samostojno urediti področje oskrbe s plini s področnim zakonom. V ostalem pa ni namen predloga zakona posegati v temelje ureditve trgov plina in način oskrbe s plini kot je to bilo že do sedaj urejeno v EZ-1 v skladu z zakonodajo EU na področju notranjega trga z zemeljskim plinom.

Drugi cilji zakonskega predloga, ki so povezani s tem temeljnim ciljem, so še:

– učinkovito zagotavljanje pravic končnih odjemalcev;
– varstvo pravic gospodinjskih odjemalcev;
– zagotoviti učinkovito in konkurenčno organizacijo ter delovanje trgov zemeljskega plina na veleprodajni in maloprodajni ravni;
– zagotoviti učinkovito izvajanja nalog operaterjev sistema in izvajanje gospodarskih javnih služb v javnem interesu;
– zanesljiva oskrba s plinom;
– omogočanje dekarbonizacije oskrbe s plinom.

Mnenje k predlogu nam lahko pošljete do petka, 24. 9. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2/5

Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N).

 • S predlogom se tudi spreminja sestava sveta vrtca in šole, kjer bodo pretežni del članov tvorili predstavniki ustanovitelja, torej 5, po 3 pa bodo izmed predstavnikov zaposlenih in staršev.
 • Na novo se uvaja možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec. Sprememba prinaša finančne posledice, in sicer v višini 5.220.900,00 evrov letno za celotno Slovenijo. Ker so financerji plač zaposlenih v vrtcih občine, bo po predlogu znašal povprečni strošek na občino 20.883,60 evrov oz 5.354,77 evrov na povprečen vrtec.
 • Dopolnjujejo se členi z osebnimi podatki za namen vodenja državnega informacijskega sistema.

Predlog najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše stališče, pripombe in predloge, ki jih pošljete najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj 2/6

Skupina poslank in poslancev je v Državni zbor RS predložila Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj (ZSGJNS).

S predlogom se uvaja javno službo gradnje, sanacije ali nakupa javnih najemnih stanovanj ter potrebne mehanizme in vzvode za izvedbo javne službe, torej vzpostavitev javnih najemnih stanovanj tako, da:

 • Določa spodbude države v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in poroštva za posojila, dokler država ne uveljavi trajnega sistemskega vira iz naslova za stanovanjsko politiko vezanega na določenega proračunskega davčnega prihodka,
 • Omogoča poroštvo države za dolgoročno zadolževanje za gradnjo javnih najemnih stanovanj,
 • Vzpostavlja možnosti in spodbude za gradnjo najemnih stanovanj preko stanovanjskih zadrug s participacijo najemnikov.
 • Predlog zakona določa omejen nabor izvajalcev javne službe (naložbeniki), ki so bodisi pravne osebe, ki jih obvladujejo država ali lokalne skupnosti in stanovanjske zadruge. Vsem mora biti skupen nepridobiten značaj delovanja.

Javna služba gradnje javnih najemnih stanovanj se izvaja z izvedbo projektov, ki jih izvajajo naložbeniki in ki so izbrani na javnem razpisu, na katerem kandidirajo za posamezno obliko spodbud ali njihovo kombinacijo.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše mnenje, stališče in predloge na obravnavan predlog najkasneje do srede, 6. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o ravnanju z odpadki 2/7

Skupina poslank in poslancev (s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim) je v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o ravnanju z odpadki, ki se nahaja na tej povezavi.

V predlogu zakona se uraja proizvajalčeva odgovornost, na kar bi vas posebej opozorili.

Posebej izpostavljamo 35. člen predloga zakona v katerem je predvidena možnost, da organizacija sama organizira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov za katere velja PRO. Predlagana sprememba bi imela negativen vpliv na delovanje gospodarske javne službe varstva okolja (v okviru katere se sedaj izvaja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov), saj bi določeni snovni tokovi bili izvzeti iz gospodarske javne službe.

Pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 8. oktobra 2021.

POVPRAŠEVANJE

ANKETA - STROŠKI OBČIN ZA ČIŠČENJE SMETENJA PODALJŠAN ROK 3/1

Na SOS smo skozi poletne mesece občine že večkrat pozvali k izpolnjevanju ankete na temo stroškov občin s čiščenjem smetenja. Ker še nismo zbrali odgovorov vseh občin vas prosimo, da tiste, ki tega še niste storile, na anketo odgovorite do 17. septembra.

Nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje namreč predvideva, da bodo morali proizvajalci z uredbo določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo občinam povrniti stroške – za ta namen bo potrebno vzpostaviti metodologijo in določiti znesek “povračil” za njihov prispevek k smetenju. Občine boste torej tudi s pomočjo izpolnjene ankete pripomogle k temu, da boste prejele ustrezna finančna sredstva. 

Zato vas prosimo, da VSE OBČINE, KI ANKETE ŠE NISTE IZPOLNILE, občinske stroške smetenja sporočite do četrtka, 30. 9. 2021.

Osnutek uredbe predvideva začetek izvajanja od 1. 1. 2023.

ZVO določa (149. člen) obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ki so:

 1. oskrba s pitno vodo,
 2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
 6. urejanje in čiščenje javnih površin.

ZUREP določa (3. člen), da je javna površina je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina; Prosimo, če si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja.

ANKETA JE DOSEGLJIVA NA TEJ POVEZAVI

PROSIMO ZA ODGOVORE DO 30. 9. 2021. 

Za vprašanja se lahko obrnete tudi na SOS: kontaktna oseba je Barbara Horvat, barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Zaključeno povpraševanje na temo meteorne kanalizacije 3/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po pridobitvi prakse oz. izkušenj drugih občin glede pristojnosti občine in participacije lastnikov stanovanj večstanovanjskih objektov pri saniranju obstoječe meteorne kanalizacije, ki se sicer nahaja na zemljišču, ki je v lasti občine, vanjo pa je speljana meteorna voda s strešin večstanovanjskih objektov in meteorna voda povoznih, parkirnih in manipulativnih površin, ki so javne. Občine smo prosili za odzive do 15. 9. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu tukaj.  

DOGODKI SOS

20.9. / Predstavitev “Komunalni prispevek v eGraditvi” 4/1

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vljudno vabimo na

predstavitev komunalnega prispevka v eGraditvi,

ki bo potekala v PONEDELJEK, 20. 9. 2021 ob 11.00 (do predvidoma 12.00) preko spletne platforme Zoom.

Dogodek je brezplačen, prijava je obvezna. Prijave zbiramo do ponedeljka do 9. ure.

Vsem prijavljenim bomo pred dogodkom (uro prej) posredovali Zoom povezavo za sodelovanje na predstavitvi.

Vljudno vabljeni!

21.9. / SOLICO delavnica v Grazu 4/2

V okviru projekta SOLICO, ki se bo posvečal vlogi lokalnih skupnosti, civilne družbe in prostovoljcev v času krize ter mednarodni solidarnosti in se bo naslanjal na izkušnje, pridobljene v času pandemije COVID-19, vas v imenu partnerstva vabimo k udeležbi na prvi delavnici.

Delavnica bo potekala v Grazu (AUT), dne 21 Septembra 2021, s pričetkom ob 9.00, na lokaciji European Centre for Modern Languages, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz.

Na konferenci se bomo posvetili predvsem naslednjim temam:

– Katere izkušnje smo v času Covid krize pridobili, kaj smo se od njih naučili

– Sistem zgodnjega opozarjanja in previdnostni ukrepi

– Pandemija kot zagon za digitalizacijo

– Upravljanje ob zapiranju države

– testiranje, cepljenje, ponovno odpiranje po covidu-19

– Identifikacija in opis primerov dobre prakse

– Izzivi za javno upravo, civilno družbo in državljane

Preliminarni program je na voljo tukaj. 

 

 

 

22.9. / Promet v urbanem okolju: Povezano potovanje v Sloveniji 4/3

Visa Europe in 4P Digital Innovation Hub, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, organizirata dogodek Promet v urbanem okolju: Povezano potovanje v Sloveniji. Namen dogodka je odpreti razpravo o tem, kako mesta v Sloveniji pristopajo k mestnemu prometu in kako se lahko ti sistemi digitalizirajo.

Slovenska vlada se je z jasnimi cilji v Načrtu za okrevanje in odpornost zavezala, da si bo prizadevala za prehod v pametnejšo družbo. Od 2,5 milijarde evrov, ki so na voljo v okviru slovenskega načrta, je 43 % namenjenih zelenim, 20 % pa digitalnim ciljem. Sredstva bodo usmerjena v štiri strateška razvojna področja: zeleni prehod; digitalna preobrazba; pametna, trajnostna in vključujoča rast; težišče digitalizacije pa bo usmerjeno v zdravstvo in socialno varnost, s čimer želi država doseči razvoj pametnejših mest na vseh področjih – od bolj učinkovitega upravljanja do modernizacije prometa v urbanih okoljih.

Poleg odličnih predavanj o prihodnosti prometa v urbanih okoljih, bo v sklopu dogodka organizirana tudi okrogla miza z župani slovenskih občin, predstavnikom vlade ter družbe Visa Europe, kjer bodo udeleženci skušali opredeliti glavna področja, na katerih se bo lahko program pametne družbe približal resničnosti.

Dogodek bo potekal prek spletne platforme WebEx.

Dogodek je zaprtega tipa, zato je udeležba možna le na povabilo. Dogodek je namenjen zaposlenim v mestnih in občinskih upravah, občinskim funkcionarjem, občinskim izvajalcem/koncesionarjem s prometom povezanih storitev, skupnim občinskim upravam, razvojnim agencijam ter drugi interesni javnosti.

PROGRAM DOGODKA

10:00 – 10:27

 

Uvodni govori s strani

dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja digitalnega inovacijskega središča 4P DIH

Alenka Mejac Krassnig, Visa Europe, direktorica za Slovenijo

Boštjan Koritnik, minister za javno upravo

10:27 – 11:12 Urbana mobilnost – globalni vidik

Steven Orelowitz, vodja sektorja za urbano mobilnost v Evropi, Visa

11:12 – 11:24 Vprašanja udeležencev dogodka
11:24 – 11:51 Primeri dobrih praks  ter izkušnje z drugih trgov

Portugalska, Malta, Romunija

11:51 – 12:36 Okrogla miza (v živo iz mariborskega studia)

Dogodek bo povezovala dr. Emilija Stojmenova Duh, 4P DIH

–      Peter Jenko, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za informacijsko družbo

–      Aleksander Saša Arsenovič, župan MO Maribor

–      Mag. Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto

–      Gregor Košir, podžupan občine Kočevje

–      Tomaž Lanišek, vodja sektorja za razvoj in pametno skupnost MO Kranj

–      Alenka Mejač Krassnig, direktorica družbe Visa Europe v Sloveniji

12:36 – 12:46 Vprašanja udeležencev dogodka
12:46 – 13:00 Zaključne besede predstavnic družb Visa in 4P DIH

V primeru dodatnih informacij se obrnite na: Barbara Zejn, Grayling, Barbara.zejn@grayling.com; 

Veselimo se srečanja z vami!

Visa Europe in 4P Digital Innovation Hub, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije

23.9. / Vse o noveli ZJN-3B in aktualni praksi Državne revizijske komisije ter vplivu epidemije na spremembe pogodb 4/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletni seminar s področja javnega naročanja. Na seminarju bodo prikazane vse spremembe, vnesene v novelo ZJN-B ter kako to vpliva na bodočo vsebino dokumentacije v zvezi z naročilom in obravnavo ponudb. Hkrati bo na seminarju izpostavljena pravna praksa Državne revizijske komisije zadnjih dveh let, ki vpliva na uporabo in razumevanje določil ZJN-3. Vabilo najdete TUKAJ.

Na spletnem seminarju, ki bo potekal v četrtek, 23. septembra 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom, bo predavala strokovnjakinja Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav..

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do srede, 22. 9. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni!

[1] Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

29.9. / KONFERENCA Vsi kraji so pomembni 4/5

Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije vabijo na konferenco VSI KRAJI SO POMEMBNI, ki bo potekala 29. septembra 2021 (v živo) v Mariboru kot del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU. Dogodek bo potekal med 8.30 in 16.00 v prostorih instituta IZUM – Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, Maribor (v živo). Na konferenci bomo med drugim razpravljali; Kako je prostorski razvoj povezan s kakovostjo življenja? Na kakšen način je prostorska razsežnost kohezije vključena v novo kohezijsko politiko? Pridružite se nam pri razpravi o teh in podobnih vprašanjih ter spoznajte šest navdihujočih primerov, ki v praksi prispevajo k izvajanju teritorialne agende.

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije ter je del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU. Dogodek bo potekal dvojezično, v slovenščini in angleščini. Več informacij o dogodku si lahko preberete tukaj.

Program je na voljo TUKAJ. Prijava je obvezna. Prijavite se lahko na tej povezavi. Dodatna vprašanja lahko naslovite na petra.ockerl@ipop.si.

DOGODKI DRUGIH

Delavnice o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti 5/1

Serija spletinarjev „Občina 4.0 :

“Nove tehnologije v službi alpskega prebivalstva”

Kot nadomestilo za letošnjo strokovno konferenco, ki je bila odpovedana, omrežje občin v mesecu septembru in oktobru 2021 organizira serijo spletinarjev s šestimi tematskimi delavnicami o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti. Od trženja regionalnih izdelkov s pomočjo digitalnih rešitev, preko podpore občinam, ki želijo spremljati mlade podjetnike na poti do samostojnosti, pa vse do ponudb digitalne mobilnosti – pokazali bodo, kako se lahko občina v dobi ti. digital natives učinkovito spopade z znanimi občinskimi izzivi.

Termini:

 • 24.09.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in delo
 • 28.09.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in turizem
 • 01.10.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in mobilnost
 • 04.10.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in kakovost življenja

Program, prijava in informacije na: 
https://alpenallianz.org/Seriji-Webinarjev-Digitalizacija2021

23.9./ Posvet »IZZIVI PODNEBNO POGOJENIH NESREČ« 5/2

V okviru sejma vas Uprava RS za zaščito in reševanje vabi na posvet »IZZIVI PODNEBNO POGOJENIH NESREČ«, ki naslavlja problematiko podnebnih sprememb in z njimi povezanih nesreč, ki so čedalje pogostejše, obsežnejše ter silovitejše.
Posvet bo potekal v četrtek, 23. septembra 2021 s pričetkom ob 11.15 uri v prostorih Pomurskega sejma d.o.o., Cesta na stadion 2, Gornja Radgona – dvorana 1. Na posvetu bodo sodelovali strokovnjaki iz Ministrstva za obrambo, URSZR, Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za vode in investicije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter hrvaškega ministrstva za notranje zadeve (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – MUP, Ravnateljstvo Civilne zaštite RH).

7.10., 12.10. in 14. 10./ Spremembe (zelenega) javnega naročanja 5/3

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo sprememb zelenega javnega naročanja po spremenjeni Uredbi o zelenem javnem naročanju, ki že velja, in sprememb Zakona o javnem naročanju, ki stopi v veljavo z novim letom. Spremembe obeh aktov si lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021121. Izobraževanje bo potekalo preko aplikacije ZOOM.

Enako izobraževanje bo izvedeno v treh terminih. Prijava je mogoča le na en termin. Udeležba je brezplačna.
Prijave sprejemajo do zapolnitve mest preko spodaj navedenih povezav:

 1. termin (četrtek 7. oktober)
 2. termin (torek 12. oktober)
 3. termin (četrtek 14. oktober)

Število mest je omejeno, glede na to, pa se bodo sproti zapirale tudi prijave za zapolnjene termine. Če bo prijava zaprta, se prijavite na drug prost termin.

Vaša vprašanja pošljite na naslov zejn.mop@gov.si, najkasneje do 22. septembra.

Več informacij in povezave do prijave najdete v vabilu.

VLADA RS

267. dopisna in 92. redna seja 6/1

 • 267. dopisna seja

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.

Odlok je identičen besedilu odloka, ki jem bil sprejet 11. septembra 2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS. V novem odloku je dopolnjen le četrti odstavek 5. člena, ki med izjeme po novem šteje tudi osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje za oskrbo na bencinskih servisih. Popravljena je tudi končna določba.

Odlok:

 • 92. redna seja

Vlada sprejela poročilo o zadolževanju občin za leto 2020

Vlada je sprejela Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2020 ter zadolženosti na dan 31. december 2020.

Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečala za 47,5 milijona evrov in je konec leta 2020 znašala 971,2 milijona evrov oziroma 2,1 % BDP. V strukturi skupne zadolžitve so 81 % predstavljali dolgovi občin in 19 % dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2020 je znašal 473 evrov.

V letu 2020 je Ministrstvo za finance občinam izdalo 97 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi izdanih soglasij je znašal 124 milijonov evrov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije, predvidene v občinskih proračunih za leto 2020, devet občin je upravljalo z dolgom občinskega proračuna.

Obseg skupne zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2020 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta delavcem, izboljšano kakovost življenja občanom, gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP.

Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 (ZZSISZ) – tretja obravnava. Predlog zakona za tretjo obravnavo je pripravljen na podlagi Pregleda sprejetih amandmajev k Dopolnjenemu predlogu Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 in pregleda členov, h katerim so bili amandmaji sprejeti.  V besedilu predloga zakona je vključen sprejet amandma k 2. členu.

Na javnih zbiranjih nad 50 oseb je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S spremembo odloka je dovoljeno zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021: Izboljšani gospodarski obeti, negotovost ostaja

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je pripravil Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2021. Gospodarski obeti se izboljšujejo. Predvsem zaradi višjih napovedi v mednarodnem okolju, hitrejše rasti aktivnosti od pričakovane in ob nadaljnjem prilagajanju podjetij in potrošnikov spremenjenim razmeram je napoved višja kot v Pomladanski napovedi.

Dokument  bo objavljen na  UMAR-jevih spletnih straneh.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis PMIS je razveljavljen 7/1

V sredo, 15. 9. 2021  je bil v Uradnem listu objavljen Sklep o razveljavitvi javnega razpisa PMIS.

Minister Boris Koritnik je sklical spletni sestanek in pojasnil, da želijo z razveljavitvijo in ponovno objavo razpisa zagotoviti večjo transparentnost postopkov. Objavljen bo nov razpis, katerega vsebina in pogoji načeloma ne bodo bistveno odstopali od prejšnjega. Predvidena višina razpisanih sredstev bo 8 milijonov eurov, ali bosta dva ali zgolj en prijavni rok še ni znano.

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/3

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za prijavo: 23. 9. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

2. javni razpis namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz PRP 2014–2020 v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 6. 2021 objavilo 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,3 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljeni na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

 • Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14:00 ure.

Morebitna vprašanja v povezavi z izvedbo ukrepa lahko pošljete na forum Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se nahaja na tej povezavi: https://195.88.82.126/viewforum.php?f=256

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 7/5

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 7/6

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Zadnji rok za predložitev vloge na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« je najkasneje do:

 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Odprte prijave projektov Zveze Alpe-Jadran 7/7

Zveza Alpe Jadran je odprla poziv za sofinanciranje projektov. Prijave so možne na pristojni koordinacijski točki tematske (TCP) do 30. Septembra 2021, do 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni v prijavnem obrazcu in na https://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

Prijavnica s podrobnimi smernicami za izvajanje ter postopkovnimi pravili in strategijo »SAA – 2027« je dostopna na https://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Več informacij je dostopnih tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/call-for-financial-applications/

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« podaljšan 7/8

Na prošnjo potencialnih prijaviteljev za kakovostnejšo pripravo vlog in zaradi zamude, do katere je prišlo zaradi kompleksnosti prijavljenih projektov nastala pri ocenjevanju na prvem prijavnem roku, so podaljšali drugi rok za oddajo ponudb na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Zainteresirani prijavitelji morajo tako svoje vloge na javni razpis »JR PMIS« oddati najpozneje do petka, 22. oktobra 2021, do 12. ure.

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najpozneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo (Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Spremembo drugega roka za oddajo ponudb so objavili tudi v Uradnem listu številka 127/2021, z dne 6. 8. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/10

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/11

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/12

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/13

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Mesec prostora 2021 – najava in povabilo k sodelovanju 8/1

Mesec prostora 2021 bo letos oktobra potekal osmo leto zapored, tokrat z osrednjim sloganom »Prostor. Estetika. Kakovost.«. Pričel se bo z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 4. oktobra 2021 in zaključil s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2021.

Vabljeni, da se pridružite z dogodki, s katerimi bomo skupaj osvetlili aktualne teme prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, graditve in stanovanj. Vse, ki načrtujete, ali pa bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, vabijo, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij o Mesecu prostora.

Spletna rubrika Mesec prostora se nahaja tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.