PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CERKLJE NA GORENJSKEM, HOČE – SLIVNICA, ŠENTJUR IN

RADLJE OB DRAVI.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

SOS prejela obvestilo Združenja bank Slovenije glede ukinjanja bankomatov 1/1

Predsedstvo SOS je na 9. seji dne 2. 9. 2020 v Podčetrtku med drugim obravnavalo tudi problematiko ukinjanja bankomatov v občinah. Na seji so sodelovali tudi predstavniki Združenja bank Slovenije, in sicer z namenom, da se skupaj pristopi k iskanju možnih rešitev proti krčenju bankomatske mreže.

Obveščamo vas, da smo danes prejeli s strani Združenja bank Slovenije obvestilo o obravnavi problematike na seji Odbora za poslovanje s prebivalstvom pri Združenju bank Slovenije, ki je potekala 10. 9. 2020. V obvestilu, ki ga prilagamo TUKAJ, nas seznanjajo s predlogi Odbora pri iskanju možnih rešitev za ohranjanje bankomatov.

Obveščajo tudi, da bo problematika obravnavana tudi na naslednji seji Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije.

Sestanek na MGRT o spremembah ZGos 1/2

Peter Misja, predsednik SOS in Saša Kek, koordinatorka komisije SOS za turizem sta se 15.9.2020 udeležila neformalnega sestanka s predstavniki Direktorata za turizem na temo sprememb Zakona o gostinstvu. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki ZMOS in ZOS ter Tržnega inšpektorata.

Kot so že marca letos napovedali so v zakonu predvideli nekaj sprememb glede posplošenja vrst gostinskih obratov, spremembe pri obratovalnih časih, sobodajalstvu, kategorizaciji.

Po predstavitvi sprememb je sledila razprava, v kateri se je velikokrat omenjal glamping in zelo različne izkušnje s to inovativno obliko, ki je v Sloveniji vse bolj prisotna. Zaradi pomanjkanja določil o glampingu se ta pojavlja od luksuznih različic, ki so skladne z nacionalnimi strateškimi cilji, do nizkokakovostnih nastanitvenih obratov, ki ne prinašajo dodane vrednosti slovenskemu turizmu.

Predsednik Misja je izrazil pričakovanje, da bodo zakonska določila sprejeta hitro in da bodo prispevala k učinkovitemu razvoju turizma tako v občinah ki so turistično že zelo razvite, kot tistim, ki si k temu prizadevajo. Sodelovanje in pristop ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki s predstavniki občin sodeluje že v najzgodnejši fazi sprememb predpisa in upošteva avtonomijo lokalnih skupnosti je lahko vzor in zgled številnim drugim resorjem.

Pričetek javne razprave se pričakuje konec oktobra ali v začetku novembra 2020, medresorsko usklajevanje do februarja prihodnje leto nakar gre v odločanje Vladi in Državnemu zboru.

Ustanovna seja delovne skupine za vodne površine 1/3

V Sveti Trojici se je 17. septembra 2020 sestala delovna skupina za ureditev vodnih površin za turizem in prosti čas. Članice in člane delovne skupine ter vabljene goste je pozdravila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS in župan gostitelj in pobudnik za ustanovitev delovne skupine, David Klobasa. Župan je predstavil razlog za pobudo o ustanovitvi delovne skupine, to je združevanje razvojno naravnanih občin z vodnimi telesi, kot so jezera, ribniki, gramozne jame, da bi s skupnimi močmi dosegli večjo upravljavsko vlogo in lažje premagovali razne administrativne omejitve ali zakonske nedoslednosti, ki razvoj onemogočajo. Delovna skupina šteje 12 članic in članov, med katerimi so štirje župani.

Vabilu k sodelovanju se je odzvalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je imenovalo kontaktno osebo iz Sektorja za upravljanje voda. Zbrane članice in člani delovne skupine so se predstavili in izpostavili svoje izzive in pričakovanja od delovne skupine. Izzivov in pričakovanj je veliko, od iskanja družbenega dogovora za pravično rabo vodnih površin, plovbe, upravljanja s temi območji, umeščanja med kopalne vode, umeščanja kolesarskih poti, urejanja z lastništvom povezanih izzivov, odpravljanje služnosti med javnimi organizacijami in podobno.

V delovni skupini so za predsednika soglasno imenovali župana Svete Trojice Davida Klobaso, pobudnika za nastanek te delovne skupine in za podpredsednico Klavdijo Petek iz MO Ptuj, ki ima veliko izkušenj saj dela na projektu revitalizacije Ptujskega jezera, ki je v celoti v območju Nature 200, Dravske kolesarske poti in drugo.

Načrt za nadaljnje delo je osredotočiti se na posamezen izziv, povabiti primerne sogovornike s strani države in stroke in najti rešitve. Seje se bodo sklicevale v različnih občinah od koder prihajajo članice in člani, kjer si bodo ob terenskih ogledih v praksi medsebojno tudi delili znanja in izkušnje. Delovna skupina bo težila k sistemskim ureditvam vloge občin in njihovih možnosti upravljanja, ter se sistematično lotevala predpisov, ki vplivajo ali zavirajo razvoj, kot so si ga v lokalnih okoljih zadali v strateških dokumentih.

Seja se je zaključila v pozitivnem vzdušju z ogledom na terenu in izmenjavo izkušenj. Župan je ob jezeru predstavil načrte za promenado, aktivnosti turističnega društva, ki upravlja z lokalom ob jezeru ob vikendih, prizorišče kjer imajo “odprto kuhinjo”, kino pod zvezdami, drive-in kino, energetske točke, novo urejeno parkirišče za avtodome, nov koncept parkiranja ob jezeru, ki bo kmalu zaživel,…Videli smo tudi pripravljalna dela za prireditev Trilogija ob jezeru, glasbeno svetlobni spektakel ob jezeru, ki bo potekal od 25. do 27. 9. 2020.

Ogled se je zaključil s kratko vožnjo z avtobusom skozi novo stanovanjsko sosesko v izgradnji. Ta je že privabila veliko mladih družin, za katere bo občina ob komunalno opremljenem zemljišču v prihodnje zgradila še nov vrtec ob jezeru, medgeneracijski center in igrišče, ki bo hkrati prireditven prostor. Skupina se je vrnila do izhodiščne točke, novih občinskih prostorov, ki so bili, tudi zaradi omejenih proračunskih sredstev opremljeni po principih krožnega gospodarstva.

Komisije SOS z Ministrstvom za zdravje o predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi 1/4

V prostorih Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu je dne 15. 9. 2020 potekala skupna seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja, Komisije za proračun in javne finance in Komisije za socialo in zdravstvo pri Skupnosti občin Slovenije. Na seji so članice in člani obravnavali predlog  Zakona o nalezljivih boleznih in predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. V zvezi s predlogom Zakona o nalezljivih boleznih so se prisotni strinjali, da iz predloga ni razvidna ocena finančnih posledic za občinske proračune, prav tako niso jasno definirane obveznosti in pristojnosti občin.

Seja se je nadaljevala z obravnavo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Uvodoma sta doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje in mag. Klavdija Kobal Straus, v.d. generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo, predstavili predlog ZDO in aktivnosti ministrstva v času javne obravnave ter predvidene aktivnosti za lokalne skupnosti. Sledila je razprava med predstavnicami ministrstva in članicami ter člani komisij. V pogovoru so bile razjasnjene nekatere nedorečenosti določil, predlagane izboljšave in podane pripombe. Predsednica komisije za pravna in zakonodajna vprašanja Melita Čopar, je v zvezi z oskrbo starejših izpostavila dejstvo, da so potrebne strukturne spremembe, spremembe socialnih storitev, pripraviti je potrebno podlage za nove storitve, nove oblike dela in zbiranja finančnih virov za zagotavljanje finančne stabilnosti in vzdržnosti sistema, zagotoviti je potrebno kakovostno koordinacijo med storitvami s področja zdravja in socialnih storitev. Udeleženci so se zato strinjali, da je skrajni čas, da se pristopi k pripravi Zakona o dolgotrajni oskrbi, ključno je da je dolgotrajna oskrba (državna) javna služba, ki se izvaja na nepridobiten način v okviru javne mreže, občine pa v sistemu dobijo tiste pristojnosti, ki so primerne njihovemu položaju. Seveda, da za te pristojnosti tudi prejmejo zadostna finančna sredstva.

Ob koncu je bilo dogovorjeno, da se ugotovitve in pripombe komisij, občin zberejo in pošljejo ministrstvu, v pričakovanju, da bodo pripravljene rešitve, ki bodo (finančno) vzdržne in izvedljive za vse ključne deležnike. Zato občine pozivamo za podajo vaših mnenj in stališč na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Prav tako bodo županje in župani predsedstva SOS skupaj s predstavniki ministrstva za zdravje in ministrstva pristojnega za socialo (na sejo sta vabljena resorna ministra) obravnavali predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in nanj prejete pripombe ter v zvezi s tem sprejeli ključna stališča SOS.

ZAKONODAJA

Položajni dodatek za javne uslužbence, ki vodijo organizacijsko enoto na podlagi pooblastila za vodenje 2/1

Ministrstvu za javno upravo je na podlagi številnih vprašanj glede pravice do položajnega dodatka javnim uslužbencem, ki vodijo organizacijsko enoto na podlagi pooblastila ponovno preučilo določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence. Gre tako za vprašanje upravičenosti do položajnega dodatka javnih uslužbencev, ki na podlagi pooblastila nadomeščajo direktorja, ravnatelja ali tajnika (plačna skupina B), kot tudi v vseh drugih primerih, ko gre za vodenje organizacijske enote po pooblastilu zaradi odsotnosti vodje, za katerega je vrednotenje vodenja organizacijske enote že vključeno v plačni razred delovnega mesta (npr. Vodja sektorja VII/2, šifra DM J017934, Vodja izpostave I, šifra DM K017914,…).

Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

Osnutek dokumenta za izvajanje Nove leipziške listine in nadaljnje izvajanje urbane agende EU 2/2

Na ravni Evropske unije se pripravljata dva dokumenta povezana s prostorskim in urbanim razvojem, Teritorialna agenda EU 2030 in Nova Leipziška listina.

V seznanitev in pregled prilagamo zadnji osnutek Dokumenta za izvajanje Nove leipziške listine in nadaljnje izvajanje urbane agende EU (‘Implementing the New Leipzig Charter Through Multi-Level Governance: Next Steps for the Urban Agenda for the EU’). Sprejet bo 30. novembra 2020 na neformalnem srečanju EU ministrov za urbane zadeve, hkrati z Novo leipziško listino.

Morebitne pripombe in predloge za Dokument za izvajanje nam posredujete do torka, 22. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Prilagamo še zadnjo verzijo osnutka Nove Leipziške listine TUKAJ in zadnji osnutek Teritorialne agende TUKAJ. Dokumenta sta bolj ali manj v končni obliki.

Predlog novega Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 2/3

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila predlog novega Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, s katerim agencija določa kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve.

Glede na veljavni splošni akt agencija predlaga spremembe, ki vključujejo postopno prilagajanje predpisane kakovosti spremenjenim razmeram na nacionalnem in evropskem trgu poštnih storitev, in sicer zlasti z izboljšanjem dostopnosti univerzalne poštne storitve za uporabnike, ki imajo do najbližje pošte ali pogodbene pošte več kot 4,5 kilometra zračne razdalje, ter z uvajanjem dveh kakovosti prenosa pošiljk korespondence. Agencija želi s predlogom splošnega akta zagotoviti tudi večjo predvidljivost regulatornega okvirja glede predpisane gostote poštnih nabiralnikov.

Na povezavi prilagamo:

Pripombe na predlog nam prosimo pošljite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 25.9.2020.

Predlog Zakona o nalezljivih boleznih 2/4

Z namenom obravnave in pregleda objavljamo predlog Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je v javno obravnavo posredovalo Ministrstvo za zdravje.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 28. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Dopolnitev uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju – Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev 2/5

V mesecu avgustu je SOS že obveščala o predlogu Ministrstva za javno upravo glede spremembe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, zaradi vpliva epidemije koronavirusa na nekatere kriterije za uvrščanje delovnih mest direktorjev v plačne razrede.

Na Skupnost občin Slovenije smo v mnenje prejeli predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. S predlagano dopolnitvijo se zagotavlja izvajanje uredbe na način, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih razmere v času epidemije in po njej imele na uvrščanje delovnih mest direktorjev. S predlagano spremembo uredbe pa se uvaja preverjanje vrednosti kriterijev, ki je podlaga za določitev plačnega razreda direktorja, tudi po preteku prvega leta mandata.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za pregled in morebitne pripombe najkasneje do četrtka, 1. 10. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi 2/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Na sledečih povezavah vam posredujemo predlog in priloge:

Vljudno vas naprošamo za obravnavo predmetnega predloga in posredovanje vaših stališč in pripomb najkasneje do četrtka, 1. 10. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah 2/7

Na portalu E-demokracija je objavljen osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah, ki je v javni obravnavi. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novega zakona, ki bo nadomestil sedaj veljavni ZEKom-1.

Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos sekundarne zakonodaje Evropske unije v pravni red Republike Slovenije (Direktiva 2018/1972/EU).

Poglavitni poudarki, ki jih prinaša Direktiva 2018/1972/EU, so hitrejši dostop do radiofrekvenčnega spektra kot ključnega vira za mobilne komunikacije, spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja po vsej Evropski uniji, vključno z oddaljenimi območji, zaščita potrošnikov in dostop do boljših storitev ne glede na to, ali uporabljajo tradicionalne storitve ali na dostopu do interneta temelječe storitve, v okviru univerzalne storitve zagotoviti prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so npr. e-Uprava, spletno bančništvo, videoklici, ter varovanje življenj prek dostopa do enotne evropske telefonske številke za klic v sili 112, vključno z uporabo sistema za obveščanje in alarmiranje.

Zakon med drugim ureja:

 • pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev,
 • zagotavljanje univerzalne storitve,
 • zagotavljanje konkurence,
 • učinkovitejšo gradnjo in postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij ter souporabo obstoječe fizične infrastrukture,
 • določa pogoje za omejitev lastninske pravice,
 • določa pravice uporabnikov,
 • ureja varnost omrežij in storitev ter njihovo delovanje v izjemnih stanjih,
 • zagotavlja uresničevanje in ureja varovanje pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev,

Predloge in pripombe lahko občine pošljejo ali na sasa.kek@skupnostobcin.si do 14. oktobra 2020.

VLADA

32. redna seja 3/1

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč

Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021.

Za določitev deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč za obdobje do 30. junija 2021 so tako uporabljeni podatki o masi nagrobnih sveč, danih v promet v prvem četrtletju 2020, na dan 14. avgusta 2020, za katero je bila obračunana okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže in za katero so zavezanci za plačilo okoljske dajatve v obrazcu za njen obračun navedli, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami pri enem od nosilcev skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Vlada je sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Občani, lokalne skupnosti in druga zainteresirana javnost v operativnem programu pridobijo vse potrebne informacije v zvezi z obveznostmi in roki za opremljanje s predpisanimi ureditvami na celotnem območju Slovenije, tako v aglomeracijah kot tudi zunaj meja aglomeracij.

V dokumentu so predstavljene tudi zahteve evropske in nacionalne zakonodaje, na podlagi izdelave analize pregleda stanja pa je podana ocena vrzeli in potrebnih ukrepov ter tudi ocena stroškov ukrepov do izpolnjevanja zahtev in nabor možnih finančnih virov.

Dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020

Vlada je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020, ki so posledica rahljanja ukrepov po koncu epidemije COVID-19 in narejene analize možne udeležbe na določenih aktivnosti do konca leta 2020.

Analiza plač v javnem sektorju za leto 2019

Vlada se je seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2019 in jo posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. Analiza se nanaša na maso bruto plač, ki so bile obračunane za mesece od januarja do decembra 2019 v celotnem javnem sektorju in temelji na podatkih Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), kamor uporabniki proračunov Republike Slovenije posredujejo podatke v skladu s predpisano metodologijo.

Sredstva za bruto plače so v letu 2019 znašala 4.221 milijonov evrov in so se povečala za 8,3 odstotka glede na leto 2018, kar znaša približno 322 milijonov evrov. Razlogov za povečanje mase plač je več, in sicer:

 • Sklenjeni Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, stavkovni sporazumi  o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, zaradi česar so se povišali izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov in posledično tudi osnovne plače javnih uslužbencev.
 • Napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter nazive. Javni uslužbenci so pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom pridobili s 1. decembrom 2018, kar je učinkovalo na maso plač vse leto 2019.
 • Vsi dodatki, katerih osnova za izračun so osnovne plače, ki so se povišale v skladu z zgoraj navedenimi akti. Na rast dodatkov so s septembrsko plačo vplivali tudi višji odstotki za obračun dodatka za delo ponoči (iz 30 na 40 odstotkov), dodatka za delo v nedeljo (iz 75 na 90 odstotkov) in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan (iz 90 na 120 odstotkov).
 • Večje število zaposlenih na podlagi opravljenih ur (2 odstotna rast).
 • Izplačila za delovno uspešnost, ki so višja za 17 odstotkov.

Četrto poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020

Vlada je sprejela Četrto poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP 2020). Slovenija letne cilje na področju emisij toplogrednih plinov (TGP) v letih 2017 in 2018 v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov v EU (to so ne-ETS sektorji: kot npr. promet, kmetijstvo) dosega. Letni cilji so določeni na osnovi Odločbe o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (406/2009/ES). Emisije toplogrednih plinov iz ne-ETS sektorja so bile v letu 2017 za 11,5 odstotka ter v letu 2018 za 10,0 odstotkov nižje od dovoljenih. Ocene kažejo, da bo Slovenija dosegla tudi cilje do leta 2020. Vseeno pa obstaja določena negotovost glede absolutnih količin emisij in doseganja indikativnih sektorskih ciljev določenih v OP TGP 2020.

V zadnjih letih se je izkazalo, da je trend emisij TGP iz ne-ETS sektorjev odvisen predvsem od gibanja emisij v sektorju promet, ki predstavlja dobro polovico vseh ne-ETS emisij. V času sprejemanja ciljev za leto 2020, je bilo zavedanje o resnosti podnebne krize manjše in zato tudi ni bilo širšega političnega soglasja za zastavljanje ambicioznejših podnebnih ciljev. Tako iz prvega obdobja, v katerem je bilo potrebno emisije TGP omejiti na 4 odstotno povečanje, počasi vstopamo v drugo obdobje, obdobje 2021-2030, ki Slovenijo po Uredbi (EU) 2018/842obvezuje, da emisije TGP v ne-ETS sektorjih zmanjša za 15 odstotkov glede na leto 2005. Še več, Slovenija si je v Celovitem nacionalno energetskem podnebnem načrtu (NEPN), sprejetem v začetku leta 2020, zastavila še strožji cilj, in sicer 20 odstotkov zmanjšanje emisij TGP v ne-ETS sektorjih. Zato trenutno doseganje cilja tako še ne pomeni dolgoročnega obvladovanja emisij in zato dosego cilja v letu 2030 ter cilja podnebno nevtralne družbe v letu 2050.

Čas koriščenja turističnih bonov

Vlada je 19.8.2020 prejela poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s podaljšanjem časa koriščenja turističnih bonov. Za zdaj vlada še ni razpravljala glede možnosti podaljšanja obdobja za koriščenje turističnih bonov. Prevladuje ocena, da bo potrebno počakati vsaj še do konca jesenskih šolskih počitnic ter na osnovi takratnih podatkov o stopnji koriščenja turističnih bonov odločati tudi glede morebitnega podaljšanja obdobja za njihovo koriščenje.

Ukrepi ob možnih razpletih in nevarnostih, ki izhajajo iz naraščajočega števila COVID-19 pozitivnih oseb

Vlada je na seji sprejela več priporočil in sicer, sprejela je priporočilo o delu od doma, če slednje omogoča delovni proces in da se, če je to mogoče, uvede sistem kolobarjenja. Da se vse javne prireditve izvedejo brez pogostitev in zakusk. Da sami omejimo ne nujne stike in svoje obiske v trgovinah ter ostalih javnih prostorih načrtujemo čim bolj racionalno.

Vlada je tudi sklenila, da bo potrebno ob vstopu v delovne prostore meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško. Pristojno ministrstvo bo pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do treh dni tudi brez obiska zdravnika.

Vlada pripravlja tudi več ukrepov usmerjenih v preprečevanje širjenja okužb za primer, ko bi se njihovo število še naprej povečevalo. Pripravljeni bodo ukrepi, vezani na delovanje mestnega in medkrajevnega javnega prometa, trgovin, lekarn, pošt, bank in zdravstvenih ustanov, s ciljem zaščite najbolj ranljivega dela populacije. V pripravi so tudi ukrepi vezani na dodatne omejitve zbiranja v smeri zmanjšanja števila oseb.

Že ta konec tedna bodo pričele veljati spremembe, vezane na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Nošnja mask bo tako obvezna za učence od 7. razreda dalje, dijake in študente. Tudi vzgojiteljice, vzgojitelji v vrtcih ter učiteljice, učitelji v razredih vseh stopenj bodo morali nositi maske.

Nošenje mask bo od konca tega tedna obvezno tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, kot so na primer tržnice, mestna jedra.

Prihodnji teden bo v veljavo stopila tudi odločitev o spremenjenem obratovanju lokalov. Čas obratovanja gostinskih lokalov se bo omejil, predvidoma na obdobje med 6.00 in 22.00.

Prihodnji teden bodo razširjene tudi bolnišnične kapacitete, in sicer za najmanj 50 postelj za COVID-19 bolnike na eni lokaciji.

Vlada prav tako pripravlja tudi spremembe vezane na vstop v državo za primer nadaljnjega zaostrovanja razmer v sosednjih in ostalih državah ter tudi vnaprej pripravlja ukrepe, ki bi se izvajali po morebitnem dogovoru držav članic EU, da bolj poenotijo način omogočanja gibanja znotraj EU.

Vlada razporedila sredstva državnega proračuna

Vlada je med drugim iz državnega proračuna na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo razporedila 6.613.208,51 evra za dodatke na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatke na podlagi prvega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Razporeditev je bila izvedena na posebne postavke, ki so za ta namen odprte pri proračunskih uporabnikih. Višina razporeditev je predlagana na podlagi podatkov oziroma zahtevka posameznega uporabnika za ta namen.

(vir: Vlada RS, al)

DOGODKI SOS

2.10./ Prvi poziv iniciative EUCF je odprt do 2.oktobra 2020! 4/1

Cilj poziva EUCF je podpreti občine in lokalne oblasti pri razvoju investicijskih konceptov, povezanih z izvajanjem ukrepov, opredeljenih v njihovih podnebnih in energetskih akcijskih načrtih.

Do poziva so opravičene vse občine / lokalne oblasti kot tudi druge organizacije iz EU-27 in Združenega kraljestva. Več o iniciativi EUCF si lahko preberete na tukaj.

Vsem, ki se nameravate prijaviti na poziv in ste v postopku priprave prijave, svetujemo, da se prijavite že na prvi poziv. Prijavni vzorec je na voljo na TUKAJ.

Prijazno vabljeni k prijavi!

Skupnost občin Slovenije je pri iniciativi EUCF v vlogi kontaktne točke na državni ravni in zagotavlja promocijo iniciative kot tudi njeno informiranje med lokalnimi oblastmi. Na ta način skrbi, da vodstvena ekipa EUCF na mednarodni ravni doseže čim več potencialnih upravičencev finančnih sredstev na lokalni ravni pri razvoju investicijskih konceptov.

9.10./ Študijska ekskurzija na Avstrijsko Koroško 4/2

Skupnost občin Slovenije vabi na študijsko ekskurzijo na sosednjo Avstrijsko Koroško, zvezno deželo na jugu Avstrije, pod strokovnim vodstvom prof. Janeza Koželja, mestnega arhitekta in podžupana MO Ljubljana. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije. Skozi izbrana avstrijska mesta (Možberk, Zorbce, Oberdrauburg, Šmohor-Preseško jezero) se bomo v sklopu študijske ekskurzije zapeljali in si na samih lokacijah podrobneje ogledali različne, a zgledne trajnostne urbane prakse kot tudi prakse izvajanja urbanih politik in programov, ob ogledu katerih bomo spoznali, s katerimi izzivi se danes sooča avstrijski urbani razvoj in kako jih rešuje.

Cilj študijske ekskurzije je prenos najboljših možnih praks s področja načrtovanja in urejanja urbanega prostora z okolico na Avstrijskem Koroškem s fokusom na trajnostnem razvoju prostora ter izboljšavi kriterijev in meril na področju obveščanja in oglaševanja, vzdrževanja (mestnega) zelenja ter nevzdrževanih objektov – ruševin.

Udeležba je plačljiva (35€/osebo), ddv vključen. Prijavite se lahko do petka, 2. 10. 2020 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest v obrazcu spodaj.

Več informacij o prijavi najdete TUKAJ

Dodatna vprašanja glede ekskurzije sprejemamo na (02) 234 15 05 ali ana.plavcak@skupnostobcin.si.

 

 

 

22.10. / Konferenca Zelene prakse mest – prijave odprte! 4/3

Vljudno vabljeni na spletno konferenco Zelene prakse mest – Prispevek Urbane agende EU k zelenemu prehodu, ki bo 22. oktobra 2020. Spoznavali bomo mesta, ki se uspešno odzivajo na podnebne spremembe. S predstavniki slovenskih in drugih evropskih mest bomo razpravljali o tem, kako se lahko mesta prilagodijo in odzovejo na podnebne spremembe ter obenem dvignejo kakovost življenja svojih prebivalcev in skupnosti.

Več informacij o konferenci, program in prijava:

https://ipop.si/2020/09/02/mednarodna-konferenca-zelene-prakse-mest/

 

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

DOGODKI DRUGIH

25.9./ Mednarodni festival izobraževalnih programov o varovanju vode 5/1

Vabilo komunalnim in drugim javnim podjetjem k predstavitvi gradiv in sodelovanju na festivalu.

Razpisni pogoji:

–  Na festivalu lahko sodelujejo komunalna in druga javna podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem z vodo in odpadki.

–  Gradiva morajo biti vsebinsko namenjena izobraževanju, informiranju in osveščanju prebivalstva o pomenu varovanja (pitne) voda, njene racionalne rabe, čiščenju odpadnih voda, zbiranju jedilnega olja in podobno.

–  Gradiva so bila pripravljena oz. dejavnosti izvedene v letih 2018–2020.

–  Gradiva morajo biti avtorsko delo komunalnega ali drugega javnega podjetja oziroma imajo pridobljene pravice za uporabo gradiv v lastne namene.

–   Gradiva morajo biti poslana v elektronski obliki na festival@vodnaagencija.org, najpozneje do 12. septembra 2020.

–   Vsako javno podjetje lahko sodeluje z največ tremi gradivi.

Več na: https://www.vodnaagencija.org/wep-effect-2020/

 

29.9. / Spletni seminar: Načrtovanje v občinah in projektni delovni procesi v post-COVID svetu 5/2

Vplivi pandemije na mesta se zgolj domnevajo, vendar so večinoma še neznani. Številna mesta in občine se osredotočajo na to, kako učinkovito pripravljati načrte in deliti informacije o projektih z deležniki, da bi povečali njihovo vključenost ter sodelovanje in posledično sprejemali boljše odločitve.

Za izvedbo tega spletna seminarja se je Microsoft povezal z Bentleyem, da bi skupaj predstavila vrednosti digitalnih dvojčkov v občinskih okoljih, ki uporabljajo Microsoft Azure in OpenCities Planner, kot orodja za pomoč pri občinskem planiranju in post-pandemičnih spremembah projektov, načrtovanja in poslovanja.

Udeleženci webinarja bodo naučili, kako:

 • Ustvariti vedno razpoložljiv digitalni dvojček mesta
 • Razviti učinkovitejše projekte in procese
 • Vizualizirati in komunicirati v 3D, za izboljšanje sodelovanja z deležniki
 • Podatke o mestih spremeniti v vpoglede in akcijo

Spletni seminar bo potekal 29. septembra 2020 ob 16.00 uri v angleškem jeziku in bo trajal eno uro. Prijava in sodelovanje je brezplačno, prijavite se na tej povezavi.

2.10./ NALAS-ova jesenska spletna akademija vabi 5/3

Mreža lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS vabi odločevalke in odločevalce ter zaposlene na občinah, da se udeležijo NALAS-ovih spletnih tečajev jeseni 2020.

Spletni tečaj Uvod v integracijo načela enakosti spolov na lokalni ravni bo potekal v angleškem jeziku in se bo izvajal 5 zaporednih tednov in sicer se bo med 12. oktobrom in 15. novembrom 2020. Uvodni del tečaja bo potekal v živo preko spleta, ostali deli tečaja kot tudi naloge pa so organizirane na način, da jih lahko opravite kadarkoli (časovno neomejeno), a še vedno v obdobju izvedbe tečaja.

Udeleženke in udeleženci tečaja bodo med samim izvajanjem tečaja uporabljali različna interaktivna spletna učna orodja: izpolnjevanje kvizov, sodelovanje na forumih, spoznavanje študij primerov in dobrih praks, pregled video posnetkov in druge naloge. Učni proces bo koordiniran s strani moderatorja spletnega tečaja.

Tečaji so za občine članice Skupnosti občin Slovenije brezplačni. Vse udeleženke in udeleženci tečaja bodo po uspešno upravljanemu tečaju prejeli certifikat.

Prijave in dodatna vprašanja glede tečaja sprejemamo do petka, 2.10.2020 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

     

8.-11.10. / Nacionalni mesec skupnega branja 2020 5/4

Po dveh uspešnih izpeljavah Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB), ki ju je spremljala promocijska akcija Beremo skupaj, bodo pobudniki in soorganizatorji tudi letošnjo jesen pripravili številne dejavnosti, s katerimi bodo promovirali branje in povezovanje ob in s knjigami. Letos bo Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2020 potekal med 8. septembrom 2020 (mednarodni dan pismenosti) in 11. oktobrom 2020 (do zaključka Tedna otroka®).

Na podlagi izkušenj in pogovorov s številnimi sodelavci mreže so letos nekoliko spremenili tudi program distribucije plakatov in sicer plakate lahko prevzamete v svoji splošni knjižnici (oz. njeni enoti) po 15. septembru, saj imate mnogi s svojimi knjižnicami zelo tesne povezave.

Poleg tega vas vabijo, da se tudi letos pridružite NMSB20 z napovedjo in kratko predstavitvijo svojih dejavnosti, projektov, programov, ki ga boste izvedli vi ali ustanove v vaši občini, v času od 8. septembra do 11. oktobra 2020 kjerkoli v Sloveniji ali v slovenskem zamejstvu.

Več informacij najdete v priponki TUKAJ.

 

15.10./ Vabilo k prijavi na izobraževanje Zakaj vlagati v kakovosten vrtec? 5/5

Korak za korakomCenter za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom v novem šolskem letu pripravlja raznolika usposabljanja in izobraževanja. Kljub temu, da večino časa sodelujejo z vrtci, se zavedajo tudi pomena sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.

Prav tako je pomembna povezava med občino in vrtcem, zato ponujajo tudi izobraževanje Zakaj vlagati v kakovosten vrtec?

Raziskave kažejo, da se lahko otroci le v kakovostnem vrtcu učijo dvakrat hitreje, postanejo močni, samozavesti, skrbni, odgovorni in zadovoljni člani družbe. Vrtec pa je lahko kakovosten le do tiste mere, do katere so strokovni delavci v njem usposobljeni, motivirani in deležni ustrezne podpore. Vlaganje v kakovostne in kompetentne strokovne delavce je torej ključno za razvijanje zadovoljnih in dobro prilagojenih otrok.

Rok za prijavo je 15. oktober, prijavite pa se preko te prijavnice: https://forms.gle/LUHPJJaAFaYH9Xi48

Več informacij o tem in drugih izobraževanjih je dostopnih v katalogu na tej povezavi.

21.10. / Vabilo na mednarodno delavnico o trajnostni mobilnosti 5/6

V okviru projekta Interreg Alpine Space SaMBA, kjer sodeluje tudi 4PDIH, Fakulteta za elektrotehniko, vas vabimo na 2. transnacionalno delavnico, ki bo potekala v ponedeljek 21.10.2020 od 10:00 do 14:00, kjer boste lahko spoznali odgovore na vprašanja, kot so:

– Kako vplivati na mobilnostne navade posameznikov?

– Kateri načini vzpodbud delujejo?

– Kako je pandemija vplivala na mobilnost v Evropi?

– Ali pandemija predstavlja priložnost za dolgoročno spremembo mobilnostnih navad v trajnostne?

 

Registrirajte se tu: https://climatealliance-org.zoom.us/meeting/register/tJIlfumsqDwrH9Fq5k8GPaL3yi-6S0CO84-j

14.-18.12./ Povabilo mestnim občinam na študijski obisk 5/7

V okviru partnerstva Europe Goes Local, francoska nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, organizira študijski obisk v Parizu, o mestnih mladinskih svetih, imenovan “Paris Study Visit, Cities Youth Council (big cities and capitals)”, od 14. do 18. 12. 2020.

Obisk je namenjen  parom udeležencev (uslužbenec/ka občine in aktivni predstavnik/ca mladih, iz lokalnega mladinskega sveta, ali mlad predstavnik, vključen v relevanten odbor, komisijo, strukturo – odvisno od realnosti v posamezni občini) iz glavnega mesta ali velikih mest.

V Sloveniji so k prijavi povabljeni pari iz mestnih občin.

Razpis je objavljen TUKAJ.

Prijava se naredi v tandemu, torej predstavnik občine in mladih se prijavita skupaj z eno prijavnico.

Rok za prijavo je: 23. september 2020. Več informacij: info@movit.si

Strateško partnerstvo Europe Goes Local od leta 2016 združuje 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji in je namenjeno razvijanju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. Aktivnosti so tako nacionalne kot mednarodne, v Sloveniji primarno osredotočene na podporo občinskim uslužbencem in uslužbenkam, pristojnim za področje mladine.

AKTUALNI RAZPISI

Vprašalnik Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 6/1

SVRK je za načrtovanje prihodnjega programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 sestavil vprašalnik, da tako sedanji in prejšnji upravičenci, ki program poznate pobližje, kakor tudi potencialni upravičenci tega programa podate vaša mnenja in stališča, katere so tiste vsebine, katere bi po vašem mnenju moral program nameniti več pozornosti (in sredstev).

Vprašalnik je torej namenjen vsem potencialnim prijaviteljem upravičenega območja programa.

Anketni vprašalnik najdete na naslednjem linku do 23.9.2020, za njegovo izpolnitev je potrebnih le nekaj minut. V naprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in izpolnitev vprašalnika.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi s vprašalnikom, tem ali drugimi interregovimi programi, se lahko obrnete na Antona Harej anton.harej@gov.si ( tel 05 731 85 33).

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 6/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

Zbiramo dobre prakse slovenskih mest - razpis 6/3

Na IPoP že več let zbirajo dobre prakse mest in širijo njihovo poznavanje med slovenskimi občinami. Prvi katalog Mesta mestom, Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj, v katerem so predstavili 13 od 97 dobrih praks programa URBACT, so pripravili leta 2017, dve leti kasneje pa so ga nadgradili s katalogom Mesta mestom #2, Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj, v katerem so zbrali izključno domače dobre prakse.

Na IPoP imajo stik z mnogimi slovenskimi občinami in pogosto jih navdušijo rešitve, do katerih so občine prišle pri soočanju z izzivi na terenu in v skrbi za kakovost življenja svojih občanov. Kot Nacionalna URBACT točka želijo dobre prakse razširiti tudi med druge slovenske občine in jih navdihniti pri uvajanju novih pristopov trajnostnega urbanega razvoja.

drugi izdaji kataloga Mesta mestom #2 so tako med drugimi podrobneje predstavili oživitev tržnice v Mariboru, participativni proračun v Ajdovščini, spodbujanje hoje v šolo v Črni na Koroškem, ureditev površin za pešce v Ljubljani, vzpostavljanje pogojev za aktivnosti mladih v Idriji in organizacijo prevozov za starejše na podeželju v Kočevju.

Prakse so izbirali sodelavci IPoP, pri izboru pa so upoštevali raznolikost vsebin, ki jih dobre prakse naslavljajo, geografsko razpršenost, raznolikost občin ter univerzalnost in prenosljivost prakse. Izbor seveda niti približno ni uspel zajeti vseh dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja naših občin.

Zato tokrat vabijo občine, da jim posredujete svoje dobre prakse.

Iščejo dobre prakse s področja trajnostnega urbanega razvoja, ki bi lahko bile navdih drugim mestom in imajo potencial za prenos v druga okolja.

Občine, katerih prakse bodo vključene v izbor 15 praks trajnostnega urbanega razvoja, bodo prejele Priznanje Mesta mestom.

Občine lahko svoje dobre prakse prijavite do 31. oktobra 2020.

Vse o razpisu si lahko preberete TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

eProstor: Nova številka eNovice št. 12 7/1

Izšla je nova številka eNovice projekta »Program projektov eProstor«, kjer so zajete naslednje vsebine:

 • Predlog zakona o katastru nepremičnin
 • Gradbena zakonodaja in elektronsko poslovanje
 • Izvajanje 10. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
 • eProstor gre na 48. Geodetski dan – Geodezija za kakovostne odločitve v prostoru
  in času
 • Projekt Geodetske uprave RS »V eno mrežo vpetih 200 let prostorskih informacij« med finalisti natečaja »Premik naprej 2020«

Povezavo do eNovic prilagamo tukaj: https://www.projekt.e-prostor.gov.si/skupno/novica/objavljena-enovica-st12-projekta-program-projekta-eprostor/

Evropski teden mobilnosti 7/2

19. Evropski teden mobilnosti (ETM), ki je namenjen zmanjševanju cestnega motornega prometa kot enega glavnih onesnaževalcev v Sloveniji, je kljub številnim omejitvam zaradi epidemiološke situacije privabil kar 78 občin po državi. Med 16. in 22. septembrom bodo občine svoje občane spodbujale k aktivni mobilnosti s sloganom Izberi čistejši način prevoza!

Več informacij na: https://www.gov.si/novice/2020-09-11-v-evropski-teden-mobilnosti-vstopa-78-slovenskih-obcin/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.