V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE ČLANICE PODČETRTEK, VODICE, APAČE, MAJŠPERK IN ZAVRČ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Nadaljevanje dela ožje delovne skupine za zmanjšanje stroškov občinam 1/1

Dne 6.9.2019 je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek ožje delovne skupine za zmanjšanje stroškov za delovanje občin in za odpravo administrativnih ovir. S strani SOS sta se sestanka udeležili članici delovne skupine Melita Čopar, Občina Krško in Jasmina Vidmar, SOS.

Delovna skupina je na sestanku obravnavala nov predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin oz sedaj predlog Zakon o finančni razbremenitvi občin in nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin.
Pri predlogu Zakona o finančni razbremenitvi občin so predstavniki združenj občin nasprotovali predvsem predlagani rešitvi v zvezi z mrliško pregledno službo, s katero bi se sicer občine finančno razbremenilo, obenem pa se bi jih obremenilo z dodatnim administriranjem, saj bi še vedno bile pristojne za organiziranje mrliško pregledne službe in dodatno evidentiranje in zbiranje zahtevkov za plačilo opravljenih mrliških pregledov, obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Takšen predlog ni sprejemljiv in v skladu s ciljem, da se občine tako finančno kot administrativno razbremeni.
Predstavljen je bil nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin z dne 2.9.2019. Rešitve v tem predlogu so povzročile izrazito nezadovoljstvo na strani predstavnikov združenj, saj sedaj predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne prinašajo prepotrebnih rešitev. Razen, sprejemljiva je določba glede zagotavljanja sredstev občinam za sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju (v letu 2020 sredstva v višini 4% skupne primerne porabe občin v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in v višini 2% skupne primerne porabe občin v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin, v letu 2021 pa se zagotovijo sredstva v višini 5% skupne primerne porabe občin v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in 1% skupne primerne porabe občin v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin).
Razprava se je zaostrila pri možnostih za poenostavitev postopkov sofinanciranja občinskih investicij, 21. in 23. člen ZFO-1, saj se ni našla rešitev, ki bi ustrezala tako Ministrstvu za finance kot občinam.
Prav tako pa so predstavniki združenj nasprotovali novi določbi o sofinanciranju občin z romskim prebivalstvom. Prvotni predlog je določal, da se občinam, v katerih živi stalno naseljena romska skupnost, iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja njihovih ustavnih pravic. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % primerne porabe občine. Novi predlog pa predvideva, da se iz državnega proračuna občinam za komunalno ureditev naselij oziroma delov naselij, ali posamične poselitve, kjer večinsko prebivajo pripadniki romske skupnosti, zagotovijo dodatna sredstva v višini 0,3 % skupne primerne porabe občin. Ta sredstva se občinam dodelijo z javnim razpisom. Predstavniki so nasprotovali predvsem načinu dodelitve sredstev, torej postopku z razpisom.
Sicer so predstavniki združenj pristali na še en sestanek delovne skupine, ki bo potekal naslednji teden, vendar so ta sestanek predčasno zapustili, saj se v razpravi ni več iskalo konstruktivnih rešitev. Ugotavlja se, da je tokratna komunikacija na sestanku prešla iz načina komunikacije sedanje vlade in se približala načinu komunikacije prejšnjih vlad, ko bi se naj iskale rešitve za finančno in administrativno razbremenitev občin, a s strani ministrstev ni bilo posluha za njih.

Odbor DZ za podrobnejšo opredelitev ciljev poslovanja Pošte Slovenije 1/2

Peter Misja, podpredsednik SOS se je 5.9.2019 udeležil nujne seje Odbora DZ za gospodarstvo na temo Pošte Slovenije. Odbor se je s seznanil s stanjem na Pošti Slovenije. Po mnenju poslancev bi moral SDH podrobneje opredeliti cilje poslovanja Pošte in še, da bi moralo biti pri njenem poslovanju v ospredju zagotavljanje kakovostnih storitev in ne toliko ustvarjanje dobička. Zaradi težav Pošte, ki navkljub februarja podpisanem stavkovnem sporazumu ostajajo enake, (preobremenjenost pismonoš, pomanjkanje kadrov, zapiranje poštnih poslovalnic – večinoma v manjših krajih – in dodatne tržne dejavnosti), se v občinah, predvsem v manjših krajih, kažejo verižne posledice, kot so izguba delovnih mest in nedostopnost poštnih storitev starejšim, na kar je opozoril Peter Misja.

SOS že dalj časa opozarja ter si aktivno prizadeva za razrešitev problematike ukinjanja poštnih poslovalnic v nekaterih občinah. Trend ukinjanja različnih izpostav predvsem v (manjših) oddaljenih krajih, namreč vodi v centralizacijo in ima za posledico različno obravnavanje in neenako dostopnost storitev za občanke in občane kot jo imajo le-ti v drugih občinah, kar pa vpliva na kvaliteto življenja in dolgoročno tudi na odseljevanje prebivalstva.

Odgovor ministra na poziv k ukrepanju pri presojah vplivov na okolje 1/3

Skupnost občin Slovenije je prejela odgovor Ministra za okolje in prostor, Simona Zajca, na poziv k ukrepanju pri presojah vplivov na okolje.  V odgovoru je minister zapisal, da se dolgotrajnih postopkov na katere je opozoril SOS zavedajo in navaja vrsto ukrepov, ki so potrebni, da odpravijo zaostanke ter zagotovijo tekoče postopke v prihodnje. Med ukrepi je navedenih več vrst optimizacij procesov na ARSO, med njimi predlogi za zakonodajne spremembe, optimizacije namenjene uporabnikom in notranje procesne optimizacije. Ugotavljajo, da bi k hitrejšemu reševanju vlog prispevale popolno oddane vloge, zato bodo za pripravljavce pripravili usposabljanja, posodobili kataloge in digitalizirali obrazec tako, da bo vodil k formalno popolni vlogi. V odgovoru je zapisal še, da so k sodelovanju pri predlogih za izboljšanje stanja povabili tudi druga ministrstva in prejeli konstruktivne predloge, kar ocenjuje za primer dobre prakse. ARSO pa se podobno ciljno usmerja k sodelovanju s krovnimi institucijami na konkretnih področjih dejavnosti, npr. z GZS in Gospodarsko zbornico. Minister se je za pobudo zahvalil in zagotovil, da bodo vložili veliko napora da se nakopičeni zaostanki zmanjšajo v kratkem in dolgoročno odpravijo.

GURS predstavil postopek javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja 1/4

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Geodetsko Upravo Republike Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije organizirala posvete POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA, ki so potekali na različnih lokacijah po Sloveniji ( vabilo).

Na podlagi določil Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je GURS oblikovala osnutek modelov vrednotenja in jih konec leta 2018 in v začetku leta 2019 predstavila občinam, jih z njimi tudi usklajevala in nato pripravila predlog modelov vrednotenja. Po oblikovanju predloga modelov je v skladu z 19. členom ZMVN-1, potrebno izvesti javno razgrnitev modelov vrednotenja in tako v postopek pritegniti tudi predstavnike splošne javnosti. Predviden rok za začetek javne razgrnitve modelov vrednotenja je 1. oktober 2019. 

Pred samo javno razgrnitvijo je zato Geodetska uprava izvedla posvete, na katerih so občine celovito seznanili z vsebino gradiv za javno razgrnitev, celotnim postopkom javne razgrnitve, nalogami, ki jih morajo opraviti občine in roki za izvedbo javne razgrnitve.

Več informacij s posveta lahko preberete v predstavitvah na naslednjih povezavah (klik na povezavo):

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pravilnik o obratovalnem času gostinskih obratov in turističnih kmetij 2/1

Skupnost občin Slovenije je v razpravo in usklajevanje prejela predlog novega Pravilnika o določitvi obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki so ga pripravili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. O predhodnem sestanku in napovedanih spremembah je SOS že obveščal.

Obstoječ Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)  je bil potreben temeljite prenove, zato smo pripravili predlog novega modela določanja obratovalnega časa, katerega ključne smernice so:

 1. Obratovalnega časa (rednega, podaljšanega) gostinskih obratov ne bo več potrebno prijavljati občini (obratovalni čas občinam prijavljajo samo še gostinci). Gostje so o obratovalnem času obveščeni z objavo na vhodu v obrat in na spletenih strani.

Opomba: sprememba Zakona o gostinstvu, ki je v pripravi, bo zajela tudi to spremembo.

 1. Vsi gostinski obrati imajo obratovalni čas določen med 0-24.00 uro, tako, kot že do sedaj nekateri gostinski obrati (obrati za pripravo in dostavo jedi, obrati v sklopu igralnic, obrati, ki nudijo nastanitev, hotelske restavracije) z izjemo v stanovanjskih naseljih, kjer bi bil določen obratovalni čas od 6. do 22.00 ure.

Opomba: nov Zakon o gostinstvu ne bo več tako podrobno razlikoval med posameznimi vrstami obratov (npr. slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica …), saj so meje med njimi zabrisane. Tudi dotični pravilnik zato ne določa več razlikovanja na temelju vrste obrata.

 1. V stanovanjskih območjih lahko občina z odlokom določi merila za drugačen obratovalni čas gostinskih obratov za opredeljeno območje, pri tem mora upoštevati bistvene okoliščine določenega območja.

Prosimo vas za pregled predloga sprememb. Vaše pripombe nam prosimo pošljite do 11. 9. 2018 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si. Po prejemu pripomb je MGRT napovedal usklajevalni sestanek, usklajeno verzijo pravilnika pa bodo nato poslali v medresorsko obravnavo.

 

Word: Pravilnik_obratovalni čas_za razpravo_28.8.2019

PDF – stari pravilnik – sledi spremembam

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2/2

Obveščamo, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.

V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve:

 • jasna opredelitev pojmov »rudniški prostor« in »sanacija« (1. člen),
 • jasna opredelitev vsebine upravljanja z mineralnimi surovinami, ki poleg urejanja, načrtovanja in nadziranja iskanja, raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin zajema tudi dovoljevanje raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin (2. člen),
 • opredelitev Državne rudarske strategije kot temeljnega programskega in ne pravnega akta (3., 5. in 6. člen),
 • opredelitev vloge Geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja (5. člen),
 • določitev koncesnine za zavezanca sanacije nelegalnega kopa (8. člen),
 • bolj jasna ureditve nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice (9. člen),
 • bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del pri izvedbi državnih projektov (10. člen),
 • bolj jasna ureditev predčasne popolne in trajne opustitev izvajanja rudarskih del (11., 12. In 13. člen),
 • ureditev podaljšanja obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje tako, da bodo imetniki obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje, če bodo želeli podaljšati svoje pravice, morali izpolniti vse pogoje kot jih predpisuje veljavni zakon, razen pogojev, ki jih veljavni zakon predpisuje v 4. In 5. točki prvega odstavka 50. člena – to je, da ima koncesionar na zemljiščih, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice, pravico izvajati rudarska dela na zemljišču ter ima soglasje morebitnih drugih imetnikov pravic na teh zemljiščih za podaljšanje rudarske pravice in da je pridobivalni prostor skladen z dokumenti urejanja prostora (14. člen).

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka, 17.9.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o vodah 2/3

Skupnost občin Slovenije je prejela v obravnavo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o vodah (skrajšani postopek).

S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode z vidika namena porabe sredstev tega sklada. S ciljem jasnega razumevanja, kaj v zvezi z vodno infrastrukturo se lahko financira iz Sklada za vode, se dopolnjuje 1. točka tretjega odstavka 162. člena zakona o vodah. Dodatno je omogočeno financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda (95. člen Zakona o vodah) in izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda (96. a člen Zakona o vodah).
Dodana je tudi možnost financiranja oziroma sofinanciranja občinskih projektov izgradnje ali rekonstrukcije sistemov za oskrbo s pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe s pitno vodo, ki jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije, nakupa obstoječih zasebnih vodovodov s strani občin zaradi zagotovitve javne oskrbe s pitno vodo in občinskih projektov izgradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaše predloge ali komentarje na predlagano besedilo najkasneje do srede, 18.9.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Strategija in akcijski načrt upravljanja rjavega medveda – podaljšan rok za pripombe 2/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Strategije upravljanja z medvedom in Akcijski načrt.

Dokumente najdete na sledečih povezavah:

Vaše predloge in mnenja nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 26. 9. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin 2/5

Obveščamo vas, da smo s strani Državnega sveta RS prejeli dopolnjena osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Predloga najdete na sledečih povezavah:

Prosimo vas, da predloge preučite in se do 4. novembra 2019 do 10. ure opredelite do vsebine in nam le to posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Državni svet in strokovna skupina pripravljavcev predloga pokrajinske zakonodaje vam je na voljo za dodatna pojasnila in po potrebi tudi za predstavitev pri obravnavi na sejah občinskih svetov (skladno z možnostmi).

DOGODKI SOS

5.9. - 19.9. / Posveti o pokrajinski zakonodaji 3/1

Skupnost občin Slovenije kot ena izmed pobudnic začetka projekta ustanavljanja pokrajin izraža zadovoljstvo, da je projekt ustanavljanja pokrajin zaživel. Projekt je podprl predsednik države Borut Pahor, Državni Svet RS in tudi številni strokovnjaki in strokovnjakinje s področij, pomembnih za pripravo in izpeljavo vseh potrebnih korakov za prihodnjo ustanovitev pokrajin, ki so združeni v projektno skupino (povezava) za pripravo pokrajinske zakonodaje, pod vodstvom izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika (Pravna fakulteta Maribor).

Ena izmed aktivnosti Skupnosti občin Slovenije je organizacija posvetovanja o pokrajinski zakonodaji z vami, odločevalci na lokalni ravni in projektno skupino, ki pripravlja predpise. Posvetovanje organiziramo na štirih koncih Slovenije in vas vabimo k udeležbi in izbiri lokacije, ki je vam najbližja:

 • 5. september 2019 ob 10. uri – Novo mesto, Sejna soba Mestne hiše, Glavni trg 7, Posvet v Novem mestu je ODPOVEDAN.
 • 9. september 2019 ob 10. uri – Ptuj, Dominikanski samostan,
 • 17. september 2019 ob 10. uri – Postojna, Gasilsko reševalni center Postojna, Posvet v Postojni je ODPOVEDAN.
 • 19. september 2019 ob 10. uri – Kranj, Sejna dvorana MOK št. 15.

Na posvetu, bomo na začetku dali besedo projektni skupini, da predstavi projekt, osnutke zakonov, ki bodo od 16. avgusta 2019 dostopni na spletni strani www.pokrajine.si, terminski plan ter nadaljnje korake.

Nato je beseda vaša, izredno pomembno je, da županje in župani izrazite jasna stališča do bodočih nalog, ki jih bodo opravljale pokrajine, kaj država in kaj občine.

Udeležba je seveda brezplačna, zaradi prostorskih omejitev na posameznih lokacijah pa so prijave obvezne vsaj dva dni pred posameznim dogodkom.

VABILO

12.9. / Novosti Zakona o nevladnih organizacijah z vidika občin 3/2

14. aprila 2018 je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki v slovenski pravni red prinaša definicijo nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu. Zakon je prinesel tudi poenotene pogoje za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije: društva, zavode in ustanove.

Zakon opredeljuje pogoje, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo, uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu in opredeljuje pogoje za pridobitev tega statusa. Prav tako opredeljuje obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu, njihove pravice in ugodnosti, med drugim njihovo prednost pri javnih razpisih. Zakon vzpostavlja tudi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri AJPES, ki bo javno dostopna od sredine januarja prihodnjega leta dalje. Nova zakonodaja opredeljuje tudi subjekte podpornega okolja za nevladne organizacije in vzpostavlja poseben proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij.

Na izobraževalnem seminarju bo na enostaven in praktičen način predstavljeno vse, kar morate vedeti o novostih zakona, o vaših obveznosti in obveznostih nevladnikov, ki se potegujejo za razpisna sredstva ter o vlogi občin v strategiji razvoja nevladnih organizacij.

Seminar bo potekal v četrtek, 12. 9. 2019 od 10.00 – 13.00 v Veliki sejni dvorani, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana. Vabilo s programom najdete TUKAJ

Vljudno vabljeni!

16.9. / Konferenca Pametna mesta 2019 3/3

Konferenca pametna mesta združuje predstavnike mest in občin ter podjetja (elektrotehnika, telekomunikacije, javni tranzit, poštne storitve, komunalne storitve) z različnimi ponudniki rešitev (MSP) in omogoča razpravo o možnih rešitvah, ki bi zadovoljile potrebe njihovega mesta. Poleg pestrega nabora govorcev iz tujine bo konferenca nudila tudi širok nabor predstavitev dobrih praks in izdelkov, ki so na razpolago v Sloveniji. Dogodek poteka ob podpori Skupnosti občin Slovenije. Uradno vabilo je dostopno tukaj. Program dogodka se nahaja na tej povezavi.  Dogodek se bo odvijal na Ljubljanskem gradu, 16. 9. 2019 med 9. in 16. uro. Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava preko e-prijavnice do vključno 09. 09. 2019.

 

17.9. / Uporaba ZUP 3/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z magistro Marijo Tanacek, članico komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka, organizira seminar na temo splošnega upravnega postopka, ki je namenjen javnim uslužbencem zaposlenim v samoupravnih lokalnih skupnostih, ki bi radi osvežili znanje iz splošnega upravnega postopka.

Seminar z naslovom »Uporaba ZUP« bo potekal v torek, 17. septembra 2019, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom.

Vljudno vabljeni!

 

18.9. / Vabilo na Hackathon “Be Social Be Maker” Vzgajanje naslednjih generacij socialnih inovatorjev 3/5

Skupnost občin Slovenije, Ekonomski institut Maribor in Fundacija Prizma vas v sklopu projekta Social(i)Makers vabimo na hekaton dogodek

»Be Social, Be Maker«:

Vzgajanje naslednjih generacij družbenih inovatorjev,

ki bo potekal 18.9.2019 v prostorih Kreativnega centra Poligon v Ljubljani.

Dandanes se zaradi številnih sprememb vsakodnevno soočamo z različnimi neravnovesji, ki preraščajo v družbene probleme oziroma izzive. Pri razvoju in krepitvi senzibilnosti za prepoznavanje družbenih problemov in predvsem ustvarjalnih ter inovacijskih zmožnosti vsakega posameznika igra pomembno vlogo prav formalno in neformalno izobraževanje, zato vas vabimo, da se nam pridružite pri iskanju odgovorov – kako opolnomočiti mlade med 15 in 23 letom, da postanejo družbeni inovatorji?

V uvodnem delu hekatona bodo strokovnjaki osvetlili teme krepitve kompetenc mladih, družbenega inoviranja in socialnega podjetništva, v nadaljevanju pa bodo udeleženci skozi delo v skupinah iskali inovativne rešitve. Pravne osebe bodo z oblikovanimi rešitvami lahko sodelovale tudi na mednarodnem razpisu “Be social, Be maker” in se potegovale za denarno nagrado v višini 5.000,00 EUR za razvoj in implementacijo predlagane rešitve. Več o razpisu in pogojih na: https://skyrocketplatform.eu/submissions/view-challenge/1).

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vprašanje »Biti ali ne biti družbeni inovator?« naj ne bo retorično. Postanite del skupnosti družbenih inovatorjev in se nam pridružite!

Udeležba na dogodku je brezplačna!

24.9. / Posvet “Pisarniško poslovanje in arhiviranje” 3/6

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Arhivom Republike Slovenije vabi na posvet z naslovom »Pisarniško poslovanje in arhiviranje«, ki bo potekal v torek, 24.9.2019, ob 10.00 v dvorani Horus, Austria trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Predstavili bomo naslednje vsebine:

 • arhiviranje dokumentov v fizični obliki,
 • nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi s poudarkom na noveliranem klasifikacijskem načrtu za občine;
 • ključne novosti Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah in
 • vzorčna notranja pravila SOS za občine.

Vabilo s programom.

V skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom boste udeleženci strokovnega izobraževanja prejeli tudi ustrezno potrdilo o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

25.9. / Nacionalna konferenca – Poenostavitev občinskih razpisov 3/7

Vabimo vas na nacionalno konferenco Poenostavitve občinskih razpisov, ki jo CNVOS organizira v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije . Na konferenci bodo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Te poenostavitve tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.

Konferenca bo ponudila širok spekter že preizkušenih rešitev in vam omogočila, da svoje poglede in dileme delite s kolegi iz drugih občin. Vabljeni župani, občinski uradniki in člani ocenjevalnih komisij, seveda pa tudi vsi ostali, ki vas tema zanima.

Da bi spodbudili razmislek o boljših razpisih in nudili podporo uradnikom, so na CNVOS-u že leta 2015 izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov z dodatkom o uporabi predplačil. Še sveže iz tiskarne pa so Smernice o izvajanju občinskih razpisov, ki na kratek in preprost način razlagajo vse korake razpisnega postopka, hkrati pa posebno pozornost posvečajo uporabi pavšalov in drugih poenostavitev. In prav o tem bo govora na prihajajoči konferenci.

Konferenca bo potekala 25. septembra v Tehnološkem parku (dvorana B23), podrobnejši program si lahko pogledate tukaj.

Prosimo, da se na konferenco prijavite na tej povezavi najkasneje do 20. septembra.

 

 

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed 3/8

V četrtek, 26. septembra 2019, bo med 14.00 in 18.00 potekala zaključna konferenca v sklopu projekta Qualipaed – Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Dogodek bo potekal v prostorih gradu Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Gradec, Avstrija. (uradno vabilo

Na zaključni konferenci bomo predstavili predstavitev evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Skupaj s projektnimi partnerji vam bomo ponudili kratek pregled zaključkov projekta in validacijske študije, v skupni razpravi s penalisti in zainteresiranim občinstvom pa bomo osvetlili različne poglede na kakovost na področju izobraževanja otrok. Konferenca o potekala v nemškem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v Slovenščino, v kolikor bo vsaj 10 prijavljenih iz Slovenije.

Predviden program konference:

14.00 Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Uvod v Evropsko oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje: ozadje in cilji
Kakovost izobraževanja – Kaj s tem mislimo?
Odmor
Predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov validacijske študije
18.00 Panelna razprava s predstavniki vseh partnerskih držav
Zaključek konference in prijetno druženje ob glasbi, hrani in pijači

Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/english/

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 3/9

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

10.10. / Obračunavanje DDV v občinah 3/10

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo davka na dodano vrednost. Na seminarju, ki bo potekal v četrtek, 10. oktobra 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, vam bodo v teoriji in praksi predstavljene tako osnove kot tudi posebnosti sistema obračunavanja in plačevanja DDV.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

9.9. / Posvet v zvezi z novelacijo predpisov o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije vabi na

Posvet

v zvezi z novelacijo predpisov o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Posvet bo potekal v ponedeljek, 9.9.2019 ob 9.30 uri na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, Dvorana A.

 

Prilagamo vabilo s programom.

Udeležba na dogodku je brezplačna, število udeležencev je omejeno. Zaradi organizacije je potrebna predhodna prijava. Udeležbo potrdite na e-naslov andreja.cater@gov.si do četrtka, 5.9.2019. Na prijavi navedite ime in priimek udeleženca ter občino ali izvajalca javne službe, katerega predstavlja. Zaradi prostorske omejitve se predlaga, da se predstavitve udeležita največ dva predstavnika posamezne občine oz. izvajalca javne službe.

Vljudno vabljeni!

10.9./ ZNANOST O OKOLJU 4/2

Državni svet vabi na posvet ZNANOST O OKOLJU, ki bo v torek, 10. septembra 2019, ob 9. uri, Velika predavalnica, Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Ključni motiv je povečati prizadevanja za varstvo okolja s pomočjo stroke. V javnosti, medijih in tudi političnih debatah pogosto slišimo teme in argumente, ki odstopajo od strokovno najpomembnejših vprašanj. Recimo dilema, ali raje zgraditi nekaj tisoč vetrnic ali eno jedrsko elektrarno, ali je večja škoda zaradi plastičnih slamic ali zaradi 90 km nove avtoceste, ali je večja škoda zaradi vseh sveč ali enega tovornjaka na avtocesti in v ekstremu – ali je zemlja ploščata in ali se sploh dogaja segrevanje ozračja? Na večino teh vprašanj zna stroka odgovoriti, pojasniti, kje najhitreje in najhuje uničujemo okolje v Sloveniji in Evropi. Po posvetu bomo napisali konkreten dokument s predlogi in ga predali vladi ter Državnemu zboru. Prispevki s posveta bodo osnova za Belo knjigo strokovnega varovanja okolja.

Več informacij najdete v vabilu s programom TUKAJ.

12.9. / Konferenca Pametne vasi – ključne za razvoj podeželja 4/3

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), skupaj s slovenskimi piloti, Kungota, Solčava in Padna vabi na mednarodno konferenco Pametne vasi – ključne za razvoj podeželja.

V uvodnem delu od 9.00 do 10.45, bodo prisotne nagovorili:

 • Emilija Stojmenova Duh (Univerza v Ljubljani)
 • Franc Bogovič (član Evropskega parlamenta (SLS / EPP), pobuda Pametne vasi) – Pobuda Pametna naselja v EU in prihodnji / načrtovani ukrepi
 • Stefan Ostergard Jensen (GD AGRI) – Pametna naselja v ES in prihodnji / načrtovani ukrepi
 • György Mudri (soavtor in sourednik knjige) – Kratka predstavitev knjige: “Pametna naselja v EU in širše”
 • Paul Soto (ENRD) – Tematska skupina Pametne vasi v okviru ENRD
 • Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Vloga pametnih vasi v Sloveniji in kako jih vključiti v skupne kmetijske politike.
 • Janez Potočnik (sopredsednik mednarodne komisije za vire ZN, nekdanji evropski komisar za okolje) – Vloga pametnih vasi v trajnostnih pristopih k upravljanju z viri

Sledile bodo predstavitve dobrih praks, testnih območij in moderirane razprave na več vzporednih sejah, podroben program je dostopen tukaj: http://blog.ltfe.org/sv-conference/

Na konferenci bo zagotovljeno simultano prevajanje v slovenščino.

Udeležba je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato je potrebno s prijavo pohiteti, prijavite se na tej povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNfHed5LfMVdH0hNE0_run9R9mAoTHwbQK7JCopiGQmuS1Mg/viewform.

 

13.9. / Predstavitev instrumenta Dogovor za razvoj regij 4/4

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira predstavitev instrumenta Dogovora za razvoj regij, kjer vam bodo predstavljene aktivnosti v zvezi z izvajanjem novega instrumenta regionalne politike, izzivi in napori, s katerimi se soočamo pri izvedbi instrumenta ter konkretni projekti v okviru instrumenta.

 

PROGRAM DOGODKA:
9:45 – 10:00 Prihod in registracija udeležencev
10:00 – 11:00 Predstavitev
10:00 – 10:30

 

10:30  – 10:50

 

10:50 – 11:00

 

Marko Drofenik, MGRT, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj

 

Gregor Steklačič, MZI, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko

 

Razprava

 

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA! Prosimo, da vašo udeležbo predhodno potrdite na e-naslov: mateja.zalar@gov.si, najkasneje do 5.septembra 2019.

Udeleženci boste (po vaši pisni potrditvi) prejeli brezplačno vstopnico za obisk Mednarodnega obrtnega sejma Celje, ki jo boste prevzeli na blagajni MOS Celje na dan dogodka.

13.9./ PODJETNIŠKA ŠOLA SIO-MRA-2018-19 4/5

Jeseni 2019 bo organizirana Podjetniška šola v okviru projekta SIO-MRA-2018-19 za potencialne inovativne podjetnike in mlada podjetja »start-up«. Vodili vas bodo skozi proces – od inovativne poslovne ideje do izvedbe in razvoja podjetja.

Prijavite se lahko do 13. septembra 2019. Na delavnicah boste pridobili ključna strokovna in praktična znanja – od 24.9. do 15.10.2019 na Mariborski razvojni agenciji.

Več informacij: 02 / 333 13 12, sio@mra.si in na spletni strani: http://www.mra.si/podjetniska-sola.html.

19.9. / Vabilo na usposabljanje ZIntPK 4/6

Upravna akademija v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije razpisuje usposabljanje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije s praktičnimi primeri za lokalne samoupravne skupnosti ter javne zavode. Izvedli ga bodo uslužbenci Komisije za preprečevanje korupcije.

Program usposabljanja je namenjen samoupravnim lokalnim skupnostim – predvsem odločevalcem: županom, podžupanom, občinskim svetnikom, poslovodnim osebam javnih zavodov v lasti lokalne skupnosti ter članom svetov teh javnih zavodov.

Usposabljanje bo potekalo 19. 9. 2019 od 14.00 do 18.00 v veliki sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Prilagamo program in obrazec za prijavo, ki ga pošljite na e-naslov gp.mju@gov.si do 12. 9. 2019.

20.9. - 10.10. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah glede varstva osebnih podatkov 4/7

Vsaka organizacija, ki obdeluje osebne podatke zaposlenih ali tretjih oseb (občanov, pacientov, šolarjev…) mora v skladu z zahtevami evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov vzpostaviti ustrezne mehanizme za varstvo le-teh. Eden izmed bistvenih elementov za doseganje in dokazovanje skladnosti občine z GDPR  je tudi redno usposabljanje zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov.

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice ponovno potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete TUKAJ. Prilagamo tudi prijavnico.

Prijave za usposabljanje, ki bo potekalo od 20. septembra do 10. oktobra 2019, pošljite do 15. septembra 2019, na elektronski naslov info@dataofficer.si ali pokličite na št. 041 314-400, Petra Avsec Bernot.

 

23.9./ Posvet "Zapleti in razpleti postopkov dostopa do informacij javnega značaja" 4/8

Informacijski pooblaščenec vas vabi na delovni posvet ob Svetovnem dnevu pravice vedeti, ki bo potekal v ponedeljek, 23. septembra 2019, ob 10.00, v hiši Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana. Letošnji posvet, ki nosi naziv »ZAPLETI IN RAZPLETI POSTOPKOV DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA« bo namenjen procesnim in vsebinskim dilemam pri izvajanju zakona in predstavitvi izzivov, s katerimi se prosilci in zavezanci srečujemo v praksi.

Dogodek bosta odprla informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in minister za javno upravo Rudi Medved, v nadaljevanju pa bodo svoj pogled na izbrana procesna in vsebinska vprašanja predstavili strokovnjaki pravne stroke ter predstavniki zavezancev, novinarjev, inšpektorata za javni sektor  in informacijskega pooblaščenca.

Podrobnejše informacije in program dogodka se nahajajo tukaj.

VLADA RS

42. redna seja 5/1

O spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Vlada Republike Slovenije je na seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Cilj predlaganega zakona je zagotovitev učinkovitega pravnega varstva zoper kršitve v postopkih javnega naročanja, zlasti pa zagotoviti povečanje neodvisnosti in strokovnosti organa pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, to je Državne revizijske komisije (DKOM) za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, in povečanje učinkovitosti pravnega varstva večjih projektov. Cilj predlaganega zakona je tudi ureditev sodnega varstva zoper odločitve DKOM.

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja se povečuje neodvisnost in strokovnost organa pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, to je DKOM, povečuje učinkovitost pravnega varstva večjih projektov in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM. Poglavitne rešitve predloga zakona so:

 • večja neodvisnost DKOM z določitvijo drugačnega načina imenovanja članov in predsednika DKOM prek neodvisnega telesa,
 • povečanje števila članov DKOM in zaostritev pogojev za imenovanje,
 • določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo,
 • prednostna obravnava večjih projektov v revizijskem postopku,
 • presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila,
 • dopustitev upravnega spora zoper odločitve DKOM.

Osnutek prednostnih nalog predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021

Vlada je sprejela osnutek prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021.

Gradivo je razdeljeno v dva dela – v prvem delu so predstavljene tri ključne prednostne naloge slovenskega predsedovanja, ki so bile oblikovane na podlagi posveta ministrov februarja in julija 2019 ter prispevkov vseh resorjev. V drugem delu so predstavljene prednostne naloge po sestavah Sveta Evropske unije.

Pri umeščanju vsebin med prednostne naloge predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije so med drugim ključni trije elementi: da se vsebina obravnava v okviru agende Evropske unije, da je vsebina pomembna z vidika delovanja Slovenije in da za izvedbo dejavnosti, povezanih z vsebino, državna uprava razpolaga s potrebnimi ekspertnimi kadri. Glede na izpostavljeno in ob upoštevanju trajnostnega in zelenega kot povezovalnega elementa slovenskega predsedovanja se v tej fazi priprav na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije izpostavljajo naslednji trije sklopi prednostnih nalog, in sicer: Evropska unija, temelječa na trajnostnem razvoju, Evropska unija, temelječa na vladavini prava, in varna Evropska unija kot garant dobrega partnerja v soseščini in svetu.

Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se spreminja del, ki ureja število in vrste direktoratov v Ministrstvu za javno upravo.

V okviru Ministrstva za javno upravo delujeta Direktorat za informacijsko družbo in Direktorat za informatiko. Zaradi delnega prekrivanja oziroma dopolnjevanja dejavnosti obeh direktoratov ter ob kadrovski podhranjenosti Direktorata za informatiko, je oblikovanje novega direktorata, ki bo združil dejavnosti obeh direktoratov smiselna in racionalna organizacijska sprememba. S tem ukrepom bi tudi povečali sinergijo med obema direktoratoma ter zagotovili boljši izkoristek obstoječih kadrovskih virov, kar pomeni tudi učinkovitejše in uspešnejše izvajanje začrtanih nalog tako na področju državne informatike kot tudi na področju informacijske družbe.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2019−2023 6/1

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja že osmo leto zapored razpisuje certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti.

Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s štirimi mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi. Danes je tako v Sloveniji 30 občin, nosilk certifikata Mladim prijazna občina. Želimo si, da bi postala Slovenija v letu 2019 na področju mladine še bogatejša.

Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno, vabimo, da si natančno preberete pravila in javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si/mladim-prijazne-obcine/ in se do 11. septembra 2019 prijavite na poziv za pridobitev certifikata. Certifikati Mladim prijazna občina za obdobje 2019–2023 bodo zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili objavljenimi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Na omenjeni spletni strani lahko dostopate tudi do razpisne dokumentacije.
Vabimo vas, da spletno stran www.mladi-in-obcina.si redno obiskujete ter spremljate novosti povezane s certifikatom Mladim prijazna občina in s področjem lokalnih mladinskih politik. Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko (kontaktna oseba: Nina Bavčar Čargo, tel. št.: 040 475 677, e-naslov: nina.cargo@institut-imp.si).

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 6/2

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. V novem javnem razpisu, za občine ponujajo še atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Rok za oddajo vlog je od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 6/3

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/4

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/5

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 6/7

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Kohezijske novice v avgustu 7/1

Izšla je prenovljena avgustovska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.
Kohezijski e-kotiček najdete na: tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.