V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MAJŠPERK, APAČE, ZAVRČ IN NAZARJE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

AKTUALNO

DOGODKI SOS

 

POVPRAŠEVANJA 

 

ZAKONODAJA 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Mengeš: “Ničenergijska” športna dvorana Mengeš 1/1

Izvedba: 2019 – 2020
Financiranje: občina, Eko sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Fundacija za šport

Dvorana predstavlja največjo investicijo v obdobju samostojne občine. Med šolskim letom je namenjena izvajanju športne vzgoje v Osnovni šoli Mengeš, s katero je povezana s podzemnim hodnikom. V popoldanskem času pa se v njej odvijajo treningi različnih športnih panog, prijateljske, šolske, občinske in državne tekme, rekreativne športne dejavnosti občanov ter druge športne ter kulturne prireditve.

Objekt je izveden kot skoraj nič-energijski. Stavba je energijsko učinkovita po metodologiji za pasivne stavbe, objekt je ogrevan in hlajen s toplotno črpalko voda/voda, ki izkorišča energijo podtalnice. Športni del objekta (glavna dvorana, vhodna avla, tribune) ima preko strešnih svetlobnikov zagotovljene dovolj naravne svetlobe, tako da v dnevnem času v tem delu objekta uporaba umetnih svetil ni potrebna.

Poleg objekta je bila v sklopu investicije zajeta tudi ureditev zunanjih površin – parkirišče, dva športna igrišča (za rokomet oz. mali nogomet in košarko) in tekaška steza z gumirano (tartansko) prevleko.

 

 

NOVICE SOS

Odgovor ministra Jevška o domnevnem znižanju razpoložljivih sredstev za občine 2/1

Skupnost občin Slovenije je na ministra, pristojnega za evropska sredstva, naslovila dopis, v katerem ga prosi za pojasnila glede informacij, da  bo iz naslova Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (Program) občinam namenjenih manj sredstev kot je bilo prvotno predvideno. Iz medijev smo namreč prejeli informacije, da se bi naj sredstva za občine znižala za več kot tretjino in so preusmerjena na ukrepe ministrstev. Sredstva za regionalni razvoj bi naj bila namenjena blaženju razlik med bolj in manj razvitimi območji ter zagotavljanju enakih možnosti bivanja vseh državljank in državljanov. Ministra smo prosili za informacije o resničnosti navedb ter prošnjo, da SRK ponovno prouči vključene spremembe, prevetri minimalne zahteve posameznih območij ter zagotovi sredstva za enakomerni razvoj lokalnih skupnosti.

Minister dr. Jevšek je v svojem dopisu izpostavil, da mora Evropska komisija do konca leta 2022 Sloveniji potrditi Sporazum za partnerstvo med Sloveniji in EU in program 2021-2027, v nasprotnem primeru izgubimo 500 mio € kohezijskih sredstev. Zapisal je še, da prejšnja vlada, kljub temu, da so voditelji držav članic EU že junija 2020 dogovorili metodo dodelitev kohezijskih sredstev državam članicam, v dveh letih ni uspela uskladiti sporazuma in programa 21-27. Ekipa ministra Jevška je ob prevzemu funkcije začela z intenzivnim usklajevanjem dokumentov in dosegla dogovor tudi z občinami preko usklajevanj z Razvojnima svetoma obeh kohezijskih regij. Sprememba zadnje različice programa 21-27 v primerjavi z majsko je, da je 8,5% sredstev Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), preusmerjenih v Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), kar je bilo tudi usklajeno z deležniki. V predhodni različici je bil predmet prenosa 12,5%, vendar ta ni bil usklajen z EK in ne z deležniki. Primerjava z izkazovanjem razlike z neusklajeno neformalno različico e neustrezna in zavajajoča, kakor pravi minister Jevšek. Lokalnim skupnostim se, glede na predhodne neformalne različice programa 21-27, ne zmanjšuje obseg finančnih sredstev, pač pa boo sredstva iz naslova mehanizmov teritorialnega razvoja enaka ali večja kot v programu 2014-2020. Minister pričakuje, da bodo vsi potrebni dokumenti Evropski komisiji formalno predloženi v mesecu septembru.

Pričakovana vključitev zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvenih domov med zaščitene odjemalce 2/2

Državni svet je 9. septembra obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A) na 27. izredni seji Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
V zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini smo v Skupnosti občin Slovenije podali predlog, da je v kategorijo zaščitenih odjemalcev nujno potrebno vključiti vsaj še zavode s področja vzgoje in izobraževanja (osnovne šole in vrtci) in zdravstvene domove. S tem bi bili tudi ti zavodi upravičeni do ukrepa predpisane najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina za osnovne socialne službe.
Sam predlog namreč v 8. členu (117. člen Zakona o oskrbi s plini) ureja zaščitene odjemalce, t.i. osnovne socialne službe, med katere pa niso bili niso uvrščeni osnovne šole in vrtci, niti zdravstveni domovi, ki vsakodnevno oskrbujejo najranljivejše skupine populacije, ker v njih varovanci niso začasno ali stalno nastanjeni, medtem ko zavodi za prestajanje kazni zapora sodijo v definicijo osnovne socialne službe. Po razpravi Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj smo prejeli še neuradne informacije, da bo Ministrstvo za infrastrukturo z amandmaji vključilo med zaščitene odjemalce tudi vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove.

 

Sum usklajenih ravnanj dobaviteljev električne energije 2/3

Na Skupnosti občin Slovenije smo bili opozorjeni na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije. Občine ste v primerih, ko nimate sklenjenih večletnih javnih naročil, primorane sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem časovnem obdubju tudi do 300% pri dobaviteljih električne energije v Republiki Sloveniji. Ob zbiranju ponudb so lahko iz enega na drugi dan cene od 8-9% višje. Problem je, da se cene oblikujejo glede na dolžino  sklepanja pogodbe (2, 3 ali več mesecev), ponudniki  se ne javljajo na zbiranje ponudb in je občina dejansko prisiljena skleniti pogodbo, saj bi bil drugače strošek elektrike še višji – po tržni ceni.

Skladno s 6. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) in 101. členom Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU) so prepovedani in nični sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja podjetij (sporazumi), katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije. Zlasti je prepovedano neposredno ali posredno določati nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje.

Obstoj konkurence na trgu je izredno pomemben, saj spodbuja podjetja, da potrošnikom ponujajo blago in storitve pod najugodnejšimi pogoji, spodbuja učinkovitost in inovativnost podjetij ter znižuje cene na trgu. Da pa bi bila konkurenca učinkovita, morajo podjetja pri nastopanju na trgu delovati neodvisno, politiko delovanja na trgu morajo določati samostojno, kakršno koli sporazumevanje, usklajevanje ali drugo ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na trgu, pa je prepovedano. Podjetja svojih bodočih odločitev ali poslovne politike ne smejo javno ali zasebno razkrivati svojim konkurentom, ne glede na obliko posredovanja takšne informacije.

V zvezi z navedenim je Agencija RS za varstvo konkurence že opozarila, da se »kriznih« razmer na trgu ne sme izkoriščati za to, da prihaja do kakršnikoli kršitev pravil konkurenčnega prava.

Vljudno prosimo za podatek ali ste tudi v vaši občini opazili sumljva ravnanaja dobaviteljev električne energije, ki bi lahko imela znake usklajenih ravnanj. V kolikor imate tudi  relevantne dokumente, za katere menite, da dokazujejo domnevno kršitev (npr. zapisniki sestankov, srečanj in drugih pogajanj, drugi dokumenti, iz katerih izhajajo sporni pogoji oz. določbe poslovanja, korespondenca med strankami, druga poslovna dokumentacija – ponudbe) nam jih prosimo posredujte. Odgovor in morebitne dokumente nam posredujte do 27. 7. 2022 na info@skupnostobcin.si.

V kolikor bo primerov sumljivih ravnanj več, bomo podali prijavo na Agencijo RS za varstvo konkurence.

NOVICE DRUGIH

Število volilnih upravičencev za redne volitve v občinske svete in županov 3/1

V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 97/2022 z dne 20. 7. 2022, je bil objavljen Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi bo potekalo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

Skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je Ministrstvo za notranje zadeve dolžno na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju, ob lokalnih volitvah pa tudi v posamezni lokalni skupnosti.

Na dan, s katerim so začeli teči roki za volilna opravila, je v Republiki Sloveniji 1.685.603 volilnih upravičencev.

Skupno število volilnih upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za vpis na splošne volilne imenike, po posameznih občinah je dostopno na povezavi TUKAJ.

Enakopravnost žensk in moških v lokalnem življenju 3/2

Z vami tokrat delimo izkušnjo mesta Umeå na Švedskem, kjer urbanistično načrtovanje upošteva vidik vključenosti obeh spolov, in s tem omogoča varnejše in bolj “vključujoče” tamkajšnje ulice. Ker so ženske še vedno premalo zastopane na področju urbanističnega načrtovanja, se danes pogosto srečujemo z mesti, ki so jih načrtovali moški in temeljijo na njihovih izkušnjah z javnim prostorom. Če pri razvoju in načrtovanju naših občin poudarjamo enakost spolov, lahko ustvarjamo varnejše in bolj vključujoče urbane prostore za vse.

Ena od zgodb o uspehu prihaja iz švedskega mesta Umeå, ki šteje 130.224 prebivalcev in si že od poznih 70. let prejšnjega stoletja prizadeva za vključevanje enakosti spolov v urbanistično načrtovanje. Mesto, ki je od leta 2008 podpisnik Evropske listine za enakost CEMR, je bilo izbrano za vodilnega partnerja v programu Gendered Landscape network, ki ga financira EU in ga organizira URBACT.

Leta 2009 je Umeå začel izvajati inovativno in stalno pobudo: avtobusno turnejo “The Gendered Landscape” (Pokrajina enakosti spolov), ki obsega 25 postajališč, na katerih so predstavljene občinske pobude, ki vključujejo vidike enakosti spolov in urbanistično načrtovanje. Z njo se ozavešča o pomenu dolgoročne perspektive na področju urbanističnega načrtovanja z vidika spola, prikazuje uspešno delo na področju enakosti spolov in opozarja na vprašanja, ki jih je še treba obravnavati..

Občinsko parkirno podjetje Upab si je prizadevalo, da bi parkirišče Nanna spremenilo v varno in vsem dostopno okolje. V ta namen so ga prebarvali, uvedli novo in boljšo osvetlitev ter lažje odpiranje vrat, opečne stene na stopniščih pa so zamenjali s steklenimi stenami za boljšo vidljivost.

Občina Umeå je prosto cono v parku Årstidernas zgradila v tesnem sodelovanju s skupino mladih deklet, ki so delile svoje izkušnje z javnim prostorom in občutek varnosti ali negotovosti. To je občino spodbudilo, da se je skupaj z drugimi ljudmi lotila vidljivosti, osvetlitve in bližine ceste ter skušala Svobodno cono spremeniti v varno in prijetno zbirališče za druženje s sedeži, električnimi vtičnicami, brezžičnim internetom in možnostjo poslušanja glasbe prek zvočnikov.

Prav tako je bil temen in ozek predor  spremenjen v varen in dostopen prostor z velikimi svetlobnimi dovodi in zaobljenimi vogali za boljšo vidljivost. Poleg tega je predor oživljen z umetniškim delom, ki ponuja prijeten in varen občutek: umetniška stvaritev je poklon lokalni avtorici Sari Lidman, katere citate, branje in pogovore je (skupaj z okoljskimi zvoki) mogoče aktivirati s pritiskom na gumbe.

To so le nekateri od številnih primerov, ki jih lahko predstavi Umeå. Kot je izkusilo mesto, so prednosti krajinske ureditve, ki je prilagojena spolom, številne.

Linda Gustafsson, uradnica za enakost spolov v mestu Umeå, ki se je pri svojem delu zgledovala po resničnosti drugih mest, meni, da je ključnega pomena, da mesta primerjajo in izmenjujejo podatke o svojem delu. Tako lahko vsako mesto najde svoje rešitve, prilagojene lokalnim razmeram, kako pristopiti k enakosti spolov in jo vključiti v urbanistično načrtovanje

(AP, povzeto po CEMR: Gender equality (ccre.org))

ZAKONODAJA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži v medresorski obravnavi 4/1

V medresorski obravnavi je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Pripombe in predloge lahko posredujete do 15.9.2022 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Uredba o embalaži in odpadni embalaži je izdana na podlagi štirinajstega odstavka 20.člena Zakona o varstvu okolja. V letošnjem letu sprejet Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) v prvem odstavku 320. člena med drugim določa, da do uveljavitve sistema PRO, najkasneje do 1. 1. 2023, štirinajsti odstavek 20. člena ZVO-1 ne preneha veljati. Predlagana je sprememba Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, v delu metodologije izračuna deleža odpadne embalaže, za katerega mora v skupnem sistemu PRO posamezna družba zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti PRO.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 4/2

Obveščamo vas, da je MKGP dne 1. 9. 2022 na e-demokraciji objavil osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Vljudno vas prosimo, da osnutek Uredbe pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do torka, 27. 9. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Na voljo so pojasnila o izvajanju zakona o začasnem znižanju davka na dodano vrednost za energente 4/4

Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki bo v uradnem listu objavljen 31. avgusta 2022, veljati pa bo začel 1. septembra 2022. Finančna uprava Republike Slovenije je ob tej priložnosti pripravila podrobna pojasnila glede izvajanja zakona.

Zakon predvideva začasno znižanje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na 9,5 % za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. Začasni ukrep bo veljal od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023, s čimer se ukrep veže na obdobje ogrevalne sezone in bo veljal tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce.

Ukrep začasnega znižanja stopnje DDV za dobave energentov dopolnjuje ukrep regulacije maloprodajnih cen nekaterih energentov, s čimer bomo predvsem stroškovno razbremenili končne potrošnike, saj se v tem primeru nižja stopnja DDV neposredno odrazi v nižji ceni energenta za potrošnika.

Finančna uprava je glede izvajanja zakona pripravila podrobna pojasnila in jih objavila TUKAJ.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 4/5

Obveščamo vas, da je MOP dne 19. 8. 2022 na e-demokraciji objavil osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena in 90. člena Stanovanjskega zakona ter 74. člena Zakona o državni upravi izda minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da osnutek pravilnika pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do petka 16. 9. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju 4/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo  pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je odprava neskladnosti z Ustavo RS.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 9. 2022.

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 4/8

Državni zbor je na izredni seji, ki je bila 31.8.2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je podprlo vseh 80 prisotnih poslancev. Skupnost občin Slovenije je v državni zbor posredovala pripombe, da bi se v predlogu zakona omogočilo povračilo stroškov tudi občinam. Celotne pripombe so dostopnena tej povezavi.

Poslanci državnega zbora naših predlogov niso podprli, saj naj bi bilo potrebno sistemske spremembe financiranja zaščite in reševanja predhodno uskladiti z vsemi deležniki. Prav tako je stališče Ministrsta za obrambo, da so v primeru aktivacije državnega načrta celotni stroški intervencij krijejo iz proračuna RS. Odgovor Ministrstva za obrambo se nahaja tukaj.

 

 

 

 

Navodilo in pojasnilo MOP glede obveznosti plačila komunalnega prispevka za nezahtevne objekte 4/9

Ministrstvo za okolje in prostorje v zadnjem času prejelo informacijo več občin, da posamezne upravne enote pri izdaji gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte ne upoštevajo, da je plačilo komunalnega prispevka pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi za nezahtevne objekte.
Z namenom, da se ta problematika razjasni in v izogib nadaljnjemu napačnemu postopanju pri izdaji gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte ter usklajenemu delovanju ministrstvo izdaja naslednja pojasnila in navodila vsem upravnim enotam, do katerih lahko (tudi občine) dostopate TUKAJ.

Pojasnilo MOP, vezano na izdajanje historičnih potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 4/10

Sprašujočo občino je zanimalo:

– Kako je z izdajanjem historičnih potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in sicer za stanje na dan 11.3.1993 in na dan 20.07.2004?
Sklad je namreč vlogo poimenoval (še vedno) kot  »vloga za izdajo potrdila o namenski rabi«.   

– Ali se izda kot lokacijska informacija? 

Pristojno ministrstvo z dnem 9.9.2022 odgovarja, da je 260. člen ZUreP-2 že določal, da potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa OPN, ter podatek o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja in predkupni pravici občine. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela OPN. Iz napisanega torej ni bilo čisto jasno ali je mišljen veljavni OPN ali kateri drugi veljaven prostorski akt občine.

v 279. členu ZUreP-3 pa je jasneje določeno, da lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču. Tudi Pravilnik o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22) v 4. členu določa, da »Pri namenski rabi prostora občina navede podatek o namenski rabi prostora, ki velja na območju zemljiške parcele, kakor je ta določen v veljavnem prostorskem aktu. Pri tem navede oznako enote urejanja prostora, oznako in naziv namenske rabe ter njen opis.«. Glede na navedeno, se torej v lokacijsko informacijo navajajo podatki iz veljavnih prostorskih aktov!

Kot pravilno ugotavljate, ZUreP-3 ne vsebuje več podlage, da bi občina izdajala potrdilo o PNR / LI za prostorske akte, ki niso veljavni. Morebiti si lahko občina pomaga z Zakonom u upravnem postopku in Zakonom o upravnih taksah (Priloga zakona: taksna Tarifa; tarifa št. 1 ali tarifa št. 4).

(vir, MOP)

Pojasnilo MOP, vezano na lokacijsko informacijo in predkupno pravico države 4/11

Na nas se je obrnila občina, ki jo je zanimalo, kaj občine navajajo v lokacijski informaciji glede predkupne pravice države, če je zemljišč v območju DPN?

Sprašujoča občina glede na……….. sedmi odstavek 4. člena Pravilnika o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22), ki določa »(7) Podatek o predkupni pravici zajema navedbo vzpostavljenih predkupnih pravic občine skupaj s pravno podlago za njihovo vzpostavitev in predkupnih pravic države, ki so bile določene v skladu z zakonom, ki ureja prostor.« ter v povezavi s 199. členom ZUreP-3, ki določa »(2) Država lahko določi območje predkupne pravice v območju: –  DPN, –   uredbe o najustreznejši varianti ali –   državnega prostorskega ureditvenega načrta…. (4) Območje predkupne pravice določi občinski svet z odlokom ali vlada z uredbo. Vlada lahko določi območje predkupne pravice z uredbo, s katero se sprejme državni prostorski izvedbeni akt……….. v lokacijski informaciji pod vsebino Predkupna pravica, za zemljišča, ki se nahajajo v območju DPN vedno navede (obkljuka kvadratek), da je zemljiška parcela v območju predkupne pravice države.

Zanimala jo je ustreznost pristopa. In ali lahko oz. ali sme občina, če vsebina uredbe DPN ne govori o predkupni pravici in če ni sprejetih drugih uredb, pustiti to vsebino v lokacijski informaciji, prazno?

Pojasnilo ministrstva najdete tukaj.

 

POVPRAŠEVANJE

Zaključeno povpraševanje – Priprava proračuna za leto 2023 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo  kako se bodo občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor nimajo sprejetega dvoletnega proračuna).

 

Zanimalo nas je:

Ali se boste v vaši občini odločili za predložitev proračuna občinskemu svetu, ki trenutno opravlja naloge, ali pa novoizvoljenemu občinskemu na lokalnih volitvah v novembru 2022?

 

Odgovore občin članic smo zbirali do 8. 9. 2022 in so v zbirni obliki dostopni TUKAJ.

Težave občin z novimi poplavnimi kartami 5/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je bila s strani DRSV pozvana k podpisu sporazuma za pridobitev ustreznih gradbenih dovoljenj, na podlagi katerih naj bi bili izvedeni ukrepi protipoplavne zaščite v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Hkrati so prejeli  novo karto razredov poplavne nevarnosti za območje njihove občine, po kateri se v razredu srednje in velike nevarnosti nahaja precej stavbnih, še nepozidanih površin, kar onemogoča nadaljnji razvoj občine. Podatki niso skladni s podatki ARSO iz časa sprejemanja veljavnega OPN za občino, kajti v fazi priprave veljavnega OPN občine so s strani Direkcije RS za vode (takratni ARSO) prejeli zagotovilo, da so z izgradnjo njihove HE poplavno varne, kar izkazujejo tudi poplavni dogodki zadnjih let, ki občine niso prizadeli. Nova poplavna karta je že vnesena v uradne evidence in je s tem že postala veljavna. Poudarjajo, da dejansko stanje glede poplavnih dogodkov ne sovpada s podatki iz uradne evidence poplavnih kart.

V Skupnosti občin Slovenije nas zanima, če se morda še katera izmed občin sooča s podobno situacijo in če lahko svoje situacije na kratko predstavite. Vaše prispevke bomo uporabili kot podlago za pogovore z Ministrstvom za okolje in prostor.

Vljudno vas prosimo, da na naslov info@skupnostobcin.si, do 21. 9. 2022,  posredujete vaše odgovore.

Zaključeno povpraševanje – Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 5/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS glede odprave zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Zanimalo jo je naslednje:

 1. Ali  ima katera občina v proračunu sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih? V primeru, da jih ima, kako občine to izpeljejo?
 2. Kako se občine spopadajo z odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v bližini naselji, kjer je zaradi zaraščenosti večja požarna ogroženost?

 

Odgovore smo zbirali do 1. 9. 2022 in so v zbirni obliki dostopni TUKAJ.

Zaključeno povpraševanje – Ukrepi ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih 5/4

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS glede ukrepov ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih v letu 2022. Zanimalo jo je, ali katera občina zraven rednih postopkov ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic suše v letu 2022, ki so se že pričeli izvajati, izvaja še kakšne druge ukrepe v zvezi s pomočjo kmetom, ki so utrpeli škodo.

 

Odgovore občin članic smo zbirali do 31. 8. 2022 in so v zbirni obliki dostopni TUKAJ.

Zaključeno povpraševanje – Odmera KP za novo in obstoječo komunalno opremo 5/5

Naslovila nas je občina, ki jo zanima odmera komunalnega prispevka (KP) za novo in obstoječo komunalno opremo, in sicer vezana na ZUreP-3 in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in KP.  Zanima jo, kako ostale občine odmerjate KP v izpostavljenem primeru. Ali je pravilno, da so na občini v odmeri odločbe investitorju novogradnje na zaključenem območju poslovne cone zaračunali dva zneska, in sicer:

 • Znesek za novo komunalno opremo po sprejetem odloku za novo komunalno opremo in
 • Znesek za obstoječo komunalno opremo, izračunan na način po 31. členu Uredbe o programu opremljanja (na način z izračunavanjem razlik zneskov).

Odgovori so na voljo TUKAJ.

Zaključeno povpraševanje – Projektni pogoji za skladnost s prostorskimi akti 5/6

Naslovila nas je občina članica, ki prosi za podporo v komentarjih in mnenjih druge občine. Kot navajajo, so glede na dosedanjo prakso načeloma projektne pogoje izdajali upravljavci infrastrukturnih vodov, za prostorske akte pa so na občini izdajali lokacijske informacije, ki sicer niso bile obvezne.

ZUreP- 2 je uvedel mnenja, da Občine pregledajo ali so predvidene gradnje skladne s prostorskimi akti. Z ZUreP- 3 pa se uvajajo tudi pogoji za skladnost, kar ponazarja, da občine trikrat pregledujejo, sporočajo in informirajo stranke glede istega objekta oz. njegovega umeščanja.

a)  Občino zanima, katere pogoje mora projektant pridobiti in ali so ti obvezni?

Kot ugotavlja, gre za povsem novo nalogo, poleg vseh ostalih, ki jih ne more pokrivati z razpoložljivim kadrom na občinski upravi.

b) Projektante zanima, ali objekte lahko priklopijo na infrastrukturo, saj ostale informacije dobijo v lokacijski informaciji oz. lahko do njihove vsebine pridejo sami z vpogledom v odlok/e ?

 

Odgovor sodelujoče občine lahko najdete TUKAJ.

DOGODKI SOS

20.9. / Sklenitev pogodbe o zaposlitvi in kadrovske evidence 6/1

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega.  Pri novi zaposlitvi v občinski upravi oziroma pri drugih delodajalcih v javnem sektorju je treba izvesti predpisan postopek, ki je za uradniška delovna mesta določen v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in za strokovno tehnična delovna mesta v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pomemben del postopka zaposlitve je tudi ravnanje s podatki kandidatov, po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pa je treba podatke zaposlenega vključiti v kadrovsko evidenco, ki jo je treba voditi  v skladu z veljavno zakonodajo.

Na izobraževanju bo predstavljen postopek zaposlitve, in sicer izvedba javne objave prostega delovnega mesta in izvedba javnega natečaja, akti, ki se izdajajo kandidatom v postopku zaposlitve, pravice neizbranih kandidatov ter vsebina in sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Del izobraževanja pa bo namenjen tudi zakonski ureditvi kadrovskih evidenc ter personalnih map.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Pogoji za pričetek postopka zaposlitve
9.30 – 10.00 Javna objava prostega delovnega mesta, postopek izbire in akti
10.00 – 10.30 Javni natečaj, postopek izbire in akti
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Vsebina pogodbe o zaposlitvi
11.15 – 12.00 Kadrovske evidence v javnem sektorju (podatki in dokumenti)
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

29.9. / Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov 6/2

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Mihaelom Fondo, Damjanom Dolarjem, Luko Ivaničem ter Marinko Konečnik Kunst vabi na posvet.

Na posvetu bodo obravnavani naslednji tematski sklopi, vezani na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3, GZ-1):

 • Izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov po zaključku lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza
 • Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po ZUreP-3: bistvene spremembe glede na ZUreP-2
 • Grajeno javno dobro

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Uradno VABILO za tiskanje je TUKAJ.

Vabljeni k prijavi, poslušanju in razpravi!

Vsi zainteresirani udeleženci bodo imeli možnosti pridobiti točke ZAPS.

 

29.9. - 1.10. / WORLD FUTURE VERSE KONFERENCA 6/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na mednarodno Word Future Verse konferenco, ki jo v Festivalni dvorani na Bledu, od 29. 9. do 1. 10. 2022, organizira Tehnološki park Ljubljana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in partnerji.

Program konference in druge podrobnosti so TUKAJ

Konferenca bo obravnavala najbolj vroče teme ta hip: metaverse, NFT internet 3.0 in ter blockchain tehnologije, ki hkrati pomenijo tudi vstopnico v uspešno poslovanje v prihodnosti, razumevanje marketinga in novih poslovnih in razvojnih priložnosti.

Več o temi lahko najdete TUKAJ

Predstavnikom Skupnosti občin Slovenije so organizatorji omogočili brezplačno udeležbo na konferenci. Pri registraciji predstavnikov vaše občine uporabite posebno promocijsko kodo: SOS-FREEPASS.

Povezava do brezplačne vstopnice, za katero velja koda je TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

15.9. / Z zavedanjem raznolikosti do vključujoče organizacijske kulture 7/1

V imenu Instituta Jožef Stefan vas vabimo na prvi dogodek, namenjen uvajanje enakosti v raziskovalni prostor, na katerem bodo predstavili glavna spoznanja o stanju enakosti spolov in pripravi načrta za enakost spolov na Institutu. V drugem delu dogodka se bodo posvetili izzivom in rešitvam pri uveljavljanju enakosti spolov v Sloveniji. Dogodka se lahko udeležite preko spleta, 15. 9. 2022 ob 14.00 uri na povezavi https://zoom.us/j/92830641328 (Meeting ID 928 3064 1328) ali v živo na Teslovi 30 v Ljubljani (dvorana v prvem nadstropju). Vabilo s programom

19. 9. / Konferenca Gorska območja in gorski proizvodi 7/2

Mreža za podeželje, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, organizirajo tematsko konferenco na hibridni način pod nazivom »Gorska območja in gorski proizvodi«, ki bo potekala na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru v ponedeljek, 19.9.2022 ob 10. uri.

V Slovenji v gorska območja spada 167 občin skladno z Zakonom o kmetijstvu in Prilogo 11: Seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in zajemajo 337.109 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 16,6 % celotne površine Republike Slovenije.  Iz navedenega bi morebiti bila vsebina tudi aktualna za lokalne skupnosti in njihove predstavnike.

Udeležba na tematski konferenci je brezplačna.

Generalne informacije so dosegljive na spletni povezavi tukaj. Podroben program je dostopen na povezavi tukaj.

Za vse udeležence je potrebna predhodna prijava na elektronskem obrazcu tukaj.

Nekaj osnovnih informacij o konferenci in njenem namenu:

 • Konferenca bo trajala 2 uri
 • Zagotovljen bo simultani prevod
 • Sodelujejo predavatelji/govorniki iz Slovenije, Francije in Belgije
 • Predstavljene bodo dobre prakse uporabe neobvezne oznake kakovosti »Gorski proizvod«

Gorska območja predstavljajo 30,55% svetovne kopenske površine. Gorska območja so pomembna iz ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika. Gorska območja zagotavljajo od 60 do 80 odstotkov sladke vode na Zemlji. Naravni in deloma naravni ekosistemi v gorah neposredno vplivajo na preostala območja. Na ravni EU predstavljajo gore približno 29% ozemlja v katerih živi 13% prebivalstva Evropske unije. Na nivoju Slovenije predstavlja gorska območja kar 72,3% celotnega ozemlja Republike Slovenije.

22. 9. / 4. konferenca JAVNO NAROČANJE IN KONCESIJE: SKLEPANJE POGODB IN NJIHOVO SPREMINJANJE na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana 7/3

Vljudno vabljeni na velik septembrski dogodek, to je 4. konferenca z naslovom Javno naročanje in koncesije: sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje, ki bo potekala v četrtek, 22. septembra 2022 na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana –

Konferenca je namenjena odgovornim osebam na strani ponudnikov in naročnikov, ki se ukvarjajo s postopki javnega naročanja oz. vsem tistim,ki se pri svojem delu srečujejo s konkretnimi vprašanji s področja javnih naročil in koncesij in želijo biti na tekočem z novostmi s tega področja.

Več informacij o programu konference, letošnjih gostujočih predavateljih in možnosti prijave najdete na https://www.mlcljubljana.com/4-konferenc-javno-narocanje-koncesije-sklepanje-pogodb-in-njihovo-spreminjanje/za ostalo pa vprašajte nas – z veseljem smo vam na voljo! Kontaktni podatki so naslednji: tel. št. 051 664 405 ali preko e-naslova:info@mlcljubljana.com.

Še posebej bodo organizatorji veseli udeležbe občin!

22. 9. / E-občina 2022 7/4

Podjetje Sigmateh  v četrtek, 22. septembra 2022, ob 9. uri, v Kristalni palači v Ljubljani organizira konferenco z naslovom E-občina. Osnovna tema letošnje konference bo kaj vse naj bi vsebovala nova občinska spletna stran, kako se lotiti uvedbe le-te in kje prihaja do razkoraka med zahtevami in prakso.

Zagotavljanje zakonske skladnosti, prenova ali nadgradnja občinske spletne strani je projekt, pri katerem se pojavljajo številne ovire in pasti. Spletna stran občine že nekaj let ni več namenjena le predstavitvi občinskih vsebin, ampak predstavlja e-vrata za stik občanov z občino. Elektronske vloge omogoča že več kot polovica slovenskih občin, več ko polovica participativnih proračunov se izvede s spletnimi rešitvami, povezovanje spletnih strani z GIS aplikacijami (PISO, TerraGIS…) postaja standard, dostopnost e-storitev na spletni strani pa se stalno širi.

PROGRAM KONFERENCE

 Prijavite se lahko  na povezavi TUKAJ.

Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela 7/5

Če ste uslužbenec/uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine, vas zanima razvoj področja, potrebujete več znanja in informacij ali Politik/političarka, funkcionar/funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti, bi radi več naredili za njih in z njim, potem je usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela za vas! Usposabljanje bo od 5. do 6. oktobra 2022 v Ljubljani. Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 20. septembra 2022 na tej povezavi.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednja vprašanja:

 • O kom govorimo, ko govorimo o mladih? Katere so danes najbomembnejše značilnosti mladine in ali je mladina sploh enoznačna skupina?
 • Kakšne mehanizme lahko uporabi občina, da pride v stik z mladimi in jih podpre pri participaciji v lokalni skupnosti?
 • Kaj je mladinsko delo, njegov namen in katera načela zagotavljajo kakovostne pristope in aktivnosti? In kaj ni mladinsko delo?
 • Kako je mladinsko delo v Sloveniji organizirano? Kateri mehanizmi za podporo mladinskemu delu so na voljo na različnih ravneh?
 • Mladinsko delo na lokalni ravni je del širšega evropskega konteksta, ki skrbi za kakovost. Kateri so pomembni evropski dokumenti in procesi, na katere se lahko pri svojem delu oprete?
 • In nenazadnje, kako lahko kakovostno mladinsko delo prispeva k razvoju lokalne skupnosti? Zakaj torej sploh načrtno razvijati in spodbujati razvoj mladinskega dela v občini?

Več o usposabljanju je na voljo tukaj. Usposabljanje bo potekalo v prijetnem vzdušju, na voljo bo dovolj prostora za izmenjavo izkušenj in vprašanja.

12. 10. / Posvet Podnebne spremembe: kako se jim prilagajamo na lokalni ravni? 7/6

12. oktober 2022, 9.30 – 14.00

Dvorana Dijaškega doma Tabor, Kotnikova 4, Ljubljana

Za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe moramo razumeti, kako te vplivajo na nas ter kako načrtovati politike in ukrepe, ki bodo zmanjšali ranljivost in povečali odpornost na vplive podnebnih sprememb. Zato vas vabimo na posvet o aktualnih izzivih prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji in o tem, kakšne naloge postavlja pred lokalne skupnosti.

Letošnje poletje je postavilo sporočila znanstvenikov iz Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) v nov, zelo nedvoumen okvir in precej razširilo razumevanje za nujno potrebno ukrepanje. Poleg dobro znanih globalnih prizadevanj za blaženje je izpostavilo tudi pomen prilagajanja na podnebne spremembe. Ukrepati moramo hkrati na obeh področjih, a prilagajanje zahteva posebno pozornost.

Na posvetu se bomo seznanili s trenutnim stanjem prilagajanja in načrti na nacionalni ravni. Pregledali bomo področja, na katera bodo podnebne spremembe najbolj vplivale, in spoznali prizadevanja občin, ki so že naredile pomembne prve korake. Z gosti z različnih področij in ravni upravljanja se bomo pogovarjali o aktualnih izzivih naslavljanja prilagajanja podnebnih sprememb in kako jih premostiti.

Več o vsebini dogodka si lahko preberete v prispevku.

PRIJAVA (Dogodek bo potekal v živo. Zaradi lažje organizacije dogodka in omejitve mest je prijava na dogodek obvezna.)

Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi poročila IPCC o prilagajanju na podnebne spremembe, kateri bodo sledile predstavitve o trenutnem stanju prilagajanja v Sloveniji ter tveganjih in izpostavljenosti, ki jih lahko pričakujemo. Spoznali bomo tudi praktične primere prilagajanja na lokalni ravni. V drugem delu dogodka se bodo gostje okrogle mize osredotočili na vprašanje, kako celovito nasloviti prilagajanje občin na podnebne spremembe, kateri so glavni izzivi in kako jih reševati.

Srečanje je namenjeno povezovanju in medsebojni podpori vseh, ki si na različnih nivojih upravljanja prizadevajo za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb.

VABILO IN PROGRAM (.pdf)

Dogodek poteka v okviru Podnebnih programov mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, ki ju sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

VLADA RS

Vlada v luči prehranske draginje prilagaja davčno obravnavo stroškov za prehrano med delom 8/1

Vlada je dne 30. 8. 2022 izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajamo davčno obravnavo povračil teh stroškov in tudi na ta način blažimo prehransko draginjo.

S spremenjeno uredbo zvišujemo znesek, do katerega se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo.

Za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več, neobdavčen znesek zvišujemo s 6,12 evra na 7,96 evra. Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, pa se neobdavčen znesek zvišuje z 0,76 evra na 0,99 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Spremenjena uredba se bo začela uporabljati za povračila stroškov za september 2022.

AKTUALNI RAZPISI

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 9/1

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Četrti poziv “Iniciative EUCF” 9/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljavsko ekipo EUFC – European City Facility poziva na četrti in zadnji seminar iniciative EUFC. Prijave so odprte od 9. junija do do 30. septembra.  Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Občine si lahko zagotovite sredstva za investicijski projekt v vrednosti 60.000 EUR.

Vabljeni k odzivu na poziv. Prijavite, se lahko na naslednji povezavi: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.