NOVICE SOS

Skupnost in združenji zahtevajo sodelovanje v skupini za uskladitev zakonodaje z Ustavo 1/1

Ob pregledu dela Vlade RS smo ugotovili, da je vlada na svoji 11. seji, 6. 1. 2018, imenovala novo sestavo Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS .

V dopisu Vladi RS smo vse  tri skupnosti oz. združenja občin opozorili, da smo že v fazi priprave ustavnih sprememb za vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS intenzivno sodelovali, aktivni pa smo bili tudi v preteklem delu medresorske delovne skupine, saj je od zaščite naravnih vodnih virov (pa ne samo teh) v občinah odvisno prihodnje življenje občank in občanov.

Ker so občine pristojne za oskrbo s pitno vodo, se je pri delu medresorske delovne skupine kot eno ključnih vprašanj postavljalo tudi vprašanje razumevanja in interpretacije četrtega odstavka 70.a člena Ustave RS. Od te interpretacije  bo odvisno tudi določanje razmerij oz. pristojnosti med državo in občinami pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo.  Od tega pa  bodo seveda odvisne tudi vse predlagane zakonodajne spremembe.

Zato smo zahtevali, da smo skupnost in združenji vključene v delo  omenjene medresorske delovne skupine.

Protest SOS glede ravnanja nekaterih ministrstev v Vladi RS 1/2

Na predsednika Vlade RS je skupnost naslovila protest glede ravnanja nekaterih ministrstev v Vladi RS. Kot smo zapisali v prejšnjih Tedenskih novicah smo na sestanku Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti, 13. decembra 2018  izvedeli, da so z novo Vlado RS predlogi ukrepov, ki jih je pripravila Medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov  obstali v predalu, in,  da so na predloge ukrepov nova ministrstva podala pripombe, ki bodo  povzročile, da bodo ukrepi, četudi bi jih nova vlada posvojila  neuporabni.  Ministrstva, ki so se v okviru prejšnje vlade celo ( s težavo in odporom, pa vendar) s predlogi strinjala, so sedaj, ko za delom medresorske delovne skupine več ne stoji sekretariat Vlade RS kot je to bilo v prejšnji vladi,  vrnila v cono udobja, ko se nič ne da, ni mogoče, ni potrebno in še kaj.

Izkušnja občin in skupnosti z delom medresorske delovne skupine je bila namreč izjemno pozitivna. Četudi so bile izkušnje z nekaterimi ministrstvi zelo negativne (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve), smo občine, skupnost in vsaj nekatera ministrstva iskali poti za reševanje nakopičenih problemov v duhu rešitev in ne v duhu, da se ne da, ni mogoče,…

Skupnost občin Slovenije je zato predlagala, da patronat nad delom na področju integracije romske skupnosti ponovno prevzame Generalni sekretariat Vlade RS, saj se je o ukrepih in rešitvah pomembno pogovarjati na ravni državnih sekretarjev, ki imajo tudi ustrezne pristojnosti. Ob tem pa tudi, da predsednik Vlade RS jasno zaveže ministrstva (pa ne samo na področju integracije romske skupnosti), da bodo usmerjena v reševanje in iskanje novih poti in rešitev in ne argumentov, kako se nič ne da.

 

Z novim letom k turistični še promocijska taksa 1/3

S 1. januarjem 2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse. Prav tako, v velikem številu občin pričnejo veljati nove višine turistične takse.

Na Skupnosti občin Slovenije smo zbrali odprta vprašanja občin glede uveljavitve novosti in skupaj z občinami ter Ministrstvom za finance pripravili odgovore.

Odgovori se nanašajo tako na občine, kot na zavezance za pobiranje in odvajanje taks, torej nastanitvene obrate.

Občinam, ki tega še niso storile priporočamo, da svoje nastanitvene obrate o novostih seznanijo. Gradiva, ki so vam pri tem na voljo:

WiFi4EU – obestilo EK CEF Telecom Committee 1/4

Glede na to, da imajo nekatere občine še vedno težave s podpisom dogovora, zaradi sprememb prvotnih podatkov in ponovnega zaprosila Ministrstva za javno upravo, je SOS objavljavil obvestilo, s strani EK CEF Telecom Committee-ja, v zvezi s problemi in reševanju le-teh pri podpisovanju dogovorov v okviru WiFi4EU pobude. Obvestilo je objavljeno tukaj.

Novosti na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju 1/5

Dne 19. 12. 2018 je v Ljubljani potekal posvet na temo novosti, ki jih prinaša dogovor s sindikati in s tem povezanim sprejetjem aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti ter sprememba sistemske zakonodaje, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo.

Na dogodku sta gospa Štefka Korade Purg in mag. Branko Vidič predstavila vse spremembe in novosti glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki se uveljavljajo zaradi podpisa stavkovnih sporazumov, Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so pričeli veljati 8. 12. 2018. 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Vzorci aneksov k pogodbi o zaposlitvi in vprašanja – odgovori glede poračuna regresa za leto 2018 2/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo na svoji spletni strani objavilo:

Pripravljeno v skladu z dogovorom s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.

Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah 2/2

V obravnavo smo prejeli Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah.

Ta določa pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato da se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini obdelave.

Razlog za pripravo uredbe je odprava vsebinskih neskladij Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami z Uredbo o odpadkih, kakor tudi podrobnejša ureditev obveznosti proizvajalcev nagrobnih sveč, pridobiteljev nagrobnih sveč in uvoznikov nagrobnih sveč, ki se jim zaradi razširjene odgovornosti lahko naloži, da na svoje stroške zagotovijo zbiranje odpadnih nagrobnih sveč in da za zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotovijo obdelavo.

V Uredbi o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami je bila predpisana obveznost zagotavljanja predelave odpadnih nagrobnih sveč pri zbiralcu, s to uredbo pa je predpisana obveznost zagotavljanja obdelave odpadnih nagrobnih sveč pri nosilcu načrta oziroma pri nosilcu skupnega načrta.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 3.1.2019.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah 2/3

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, s podzakonskima aktoma, katerih glavni namen je:

 • črtanje določb zakona, ki veljajo neposredno iz Uredbe EU 2016/424 o žičniških napravah,
 • ukinitev veljavnosti Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb,
 • prenos pristojnosti izdaje odločb, s katerimi se določi organe za ugotavljanje skladnosti iz MGRT na MZI,
 • ukinitev zahteve za imenovanja namestnika vodje obratovanja,
 • možnost izvedbe delnega strokovno tehničnega pregleda,
 • spremembo periodike veljavnosti dovoljenj za obratovanje žičniških naprav,
 • da naloge vodje obratovanja vlečnic, na smučišču z največ dvema vlečnicama z nizko vodeno vrvjo, lahko opravlja strojnik vlečnice,
 • pravno podlago za sofinanciranje stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav s strani države in/ali občine (12. člen).

Celoten predlog zakona se nahaja na TUKAJ. 

Prosimo vas, da  do 4. januarja 2019 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si posredujete predloge in pripombe za spremembe.

 

Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah 2/4

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so dopolnili in uskladili predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0. Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, je spremenjen in nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: MORS) pripravila leta 2004 in ažurirala leta 2010.

Predlog načrta prilagamo tukaj.

Vaše predloge in mnenje na predlog nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 24.1.2019 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine 2/5

Skupnost občin Slovenije je v pregled in pripombe prejela s strani Ministrstva za finance predlog novega Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

Področje upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države oz. občine je bilo razpršeno skozi več pravilnikov. Predlog novega pravilnika združuje vsebino vseh dosedanjih pravilnikov v en skupen, s čimer smo želeli občinam omogočiti boljši pregled nad sistemom EZR občin.  Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občin je bilo do sedaj pogojeno s pridobivanjem »certifikatov«, kar se ukinja.

Glavni poudarki novega pravilnika so:

 1. Občina ima še vedno možnost odločiti se, da zapre svoj sistem EZR občine in se vključi v sistem EZR države.
 2. Če občina ohrani svoj sistem EZR občine, ima možnost, da:
  1. posluje na enak način kot do sedaj, kar pomeni, da lahko župan (za potrebe izvrševanja likvidnosti občinskega proračuna) od svojih posrednih proračunskih uporabnikov zahteva prosta denarna sredstva pred nalaganjem teh sredstev izven sistema EZR občine;
  2. župan vzpostavi sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR občine, kar pomeni, da se bodo proračunski uporabniki lahko likvidnostno ali kratkoročno zadolževali pri upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • V tem primeru bi občina prejela aplikacijsko podporo EZRLKV, preko katere bi potekalo upravljanje sredstev sistema EZR občine (tj. prejemanje vlog, dajanje posojil, nalaganje denarnih sredstev s strani upravljavca sredstev sistema EZR občine izven sistema EZR občine,…) ter računovodenje teh poslov.
   • Proračunski uporabniki bi nalagali prosta denarna sredstva znotraj sistema EZR občine, tj. kot vlogo na podračun upravljavca sredstev sistema EZR občine.
   • Proračunski uporabniki bi lahko izven sistema EZR občine nalagali prosta denarna sredstva samostojno, do skupne vsote  500.000 EUR, razen če upravljavec sredstev sistema EZR občine teh sredstev ne bi potreboval za dajanje posojil znotraj sistema EZR občine; pri naložbah v vrednostne papirje Republike Slovenije ni omejitev. V primeru nalaganja izven sistema EZR občine bi moral proračunski uporabnik poročati upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • Pogoji in način obrestovanja bi bili enaki pogojem v sistemu EZR države. Enako velja tudi za način sklepanja poslov (avkcije depozitov).
 3. Za občine in njihove proračunske uporabnike, ki so vključeni v sistem EZR države velja, da bodo vsi pridobili možnost zadolževanja znotraj sistema EZR države hkrati pa njihove naložbe izven sistema EZR države ne bodo smele biti višje od 500.000 EUR.

Besedilo pravilnika najdete TUKAJ.

Vaš odziv na predlog nam lahko posredujete najkasneje do srede, 30. 1. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

8.1. / Cene komunalnih storitev šest let po uveljavitvi uredbe MEDO 3/1

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) je v veljavi že šest let. V tem času se je izoblikovala praksa, kako določila Uredbe upoštevati pri oblikovanju in potrjevanju cen komunalnih storitev, uveljavitev Uredbe MEDO pa je vplivala tudi na višino cen komunalnih storitev. Zato vas Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z asociacijami občin Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje občin Slovenije (ZOS) in Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) vabi na strokovni posvet CENE KOMUNALNIH STORITEV ŠEST LET PO UVELJAVITVI UREDBE MEDO.

Posvet bo potekal v torek, 8. januarja 2019, ob 9.00 uri v dvorani A v I. nadstropju Gospodarske zbornice Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani. Program posveta

Za člane SOS, ZOS ali ZMOS velja znižana kotizacija v višini 50,00 EUR + DDV. Na dogodek se lahko prijavite preko spletnega obrazca do ponedeljka, 7. januarja 2019. Predhodna prijava na dogodek je obvezna. Morebitne odjave sporočite do 7. januarja 2019 na e-naslov komunala@gzs.si.

10.1. / Izobraževanje za župane in direktorje OU – Uslužbenski sistem in učinkovita občinska uprava 3/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z različnimi partnerji organizira izobraževanje za župane in direktorje občinskih uprav, na katerem bodo predstavljene ključne vsebine glede pravic in dolžnosti županov v vlogi delodajalca in direktorjev občinskih uprav kot vodij in koordinatorjev zaposlenih v občinski upravi.

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 10. 01. 2019 s pričetkom ob 10. uri v dvorani Horus Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na dogodku bodo sodelovali: Štefka Korade Purg, višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, mag. Branko Vidič, sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Duša Pokeržnik, inšpektorica višja svetnica na Inšpektoratu za javni sektor, mag. Metka Cerar, direktorica Inštitut za javno finančno pravo, in dr. Boštjan Brezovnik, direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

 

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 3/3

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

16.1. / Zakonske obveznosti in naloge občin pri izpolnjevanju zakonske obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture 3/4

Zakon o evidentiranju zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture (Uradni list   RS, št. 13/18) je naložil lokalnim skupnostim in državi, da do junija 2019 evidentirajo dejansko rabo javne cestne in železniške infrastrukture.

Iz navedenega razloga smo za vas pripravili posvet, na katerem vam bomo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Geodetsko upravo RS  predstavili:

 • Zakonske obveze (Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture ter Pravilnik o evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture). Predstavitev sprejete zakonske podlage z določenimi roki bo predstavil mag. Bogdan Pezdirc s Sektorja za ceste.
 • Metodologijo zajema podatkov, podatkovni model ter predlog popisa del, ki ga morate narediti na občinah bo predstavil predstavnik Direkcije za infrastrukturo, Anton Švigelj.
 • Postopke evidentiranja nepremičnin s podatki o dejanski rabi zemljišč za občinske ceste vam bo predstavil direktor Urada za nepremičnine (GURS), Franc Ravnihar.

Posvet bo potekal v sredo, 16. januarja 2019 ob 10. uri v Austria trend hotelu (Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana).

Vabilo s programom prilagamo tukaj.

DOGODKI DRUGIH

9.1. / LIFE informativni dan 4/1

Vabljeni na LIFE informativni dan, ki bo potekal v sredo, 9. januarja 2019, s pričetkom ob 8.30, v Parku Škocjanske jame – Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh (Škocjan 2, 6215 Divača).
Dogodek je namenjen vsem, ki iščete sofinanciranje za aktivnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam in programa LIFE še ne poznate. Tokrat se bodo na dogodku pridružili predstavniki tekočih LIFE projektov, ki bodo z vami delili svoje bogate izkušnje in nasvete ter z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Udeležba je brezplačna. Ker je število mest omejeno, je prijava na dogodek obvezna.

Prijave sprejemajo do 3. januarja 2019 preko prijavnega obrazca.

Vabilo in program najdete na spletni strani.

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 4/2

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

14.2./ 3. NACIONALNA KONFERENCA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI 4/3

Vabimo vas, da se udeležite 3. NACIONALNE KONFERENCE O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI, ki bo potekala v četrtek, 14. februarja 2019 od 9:30 do 15:00 v Tehnološkem parku Ljubljana – Pritličje objekta B, Tehnološki park 19, Ljubljana.

Osrednja tema letošnje konference bodo mobilnostni načrti za ustanove, predstavili vam bomo nove nacionalne smernice za njihovo pripravo. Dogodek hkrati predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM), zato bo del vsebin namenjen izmenjavi izkušenj in najavi vodilne teme za 2019.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja.

Program dogodka s povezavo na prijavnico bo na voljo meseca januarja.

 

VLADA RS

13. redna seja Vlade RS 5/1

Izhodišča za pripravo rebalansa proračuna 2019

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2019 in razrez proračunskih odhodkov. Določila je tudi terminski načrt priprave predloga rebalansa in predlagateljem finančnih načrtov naložila, da predloge svojih načrtov pripravijo do 10. januarja 2019. Predlagatelji finančnih načrtov morajo do 10. januarja pripraviti predloge finančnih načrtov, vključno z obrazložitvami načrtovane porabe, pri čemer morajo upoštevati obseg, določen v razrezu odhodkov.

Razrez je pripravljen tako, da doseže zgornjo mejo dopustnih izdatkov državnega proračuna v višini 10,160 milijarde evrov, kot jo določa spremenjeni Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020. Ta kot cilj za leto 2019 določa presežek državnega proračuna v višini 0,3 odstotka BDP.

Višino EU sredstev in pripadajoče slovenske udeležbe za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 morajo načrtovati v skladu s sprejetim izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020. Načrtovati morajo tudi pravice porabe za stroške, povezane s pripravo na predsedovanje EU.

Program financiranja državnega proračuna za 2019

Vlada je sprejela Program financiranja proračuna RS za leto 2019. Ob upoštevanju že zagotovljenih sredstev je za financiranje izvrševanja državnega proračuna za prihodnje leto potrebno financiranje v višini 2.141.481.009,47 evra, možno pa je tudi predčasno financiranje dela proračunskih potreb za leti 2020 in 2021.

Kvote pravic porabe za prvo trimesečje 2019

Vlada je določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od januarja do marca 2019 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov.

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog obsega proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna oziroma kvote porabe za obdobje od januarja do marca 2019 (prvo trimesečje). Neposredni uporabniki proračuna smejo plačevati obveznosti v obsegu, ki ga za prvo trimesečje proračunskega leta 2019 potrdi vlada. Predlagana kvota za prvo trimesečje leta 2019 znaša 2,69 milijard evrov, kar je 27,7 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprejetega proračuna za leto 2019.

Določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018

Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018. Na podlagi osveženih podatkov Finančne uprave RS so bili ponovno opravljeni vsi izračuni v skladu z metodologijo iz priloge 2B iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in na novo določeni deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018.

Uredba o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih. Državna javna služba se opravlja na območju Slovenije.Državna javna služba po uredbi je upravljanje in vzdrževanje osuševalnih in državnih namakalnih sistemov (ki so vpisani v evidenco osuševalnih in namakalnih sistemov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo).

Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Sprejeta uredba uvaja razlikovanje nagrobnih sveč na elektronske in druge nagrobne sveče. Te se kljub podobni sestavi po končani uporabi pomembno razlikujejo, saj je masa odpadne elektronske nagrobne sveče skoraj enaka masi nove, medtem ko je masa drugih odpadnih nagrobnih sveč zaradi zgorevanja sestavin bistveno manjša kakor pri novih nagrobnih svečah.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019

Vlada je izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019, ki vključuje namene in ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih. V programu je zapisano, da  se pričakuje priliv v višini 64 milijonov evrov v letu 2019, torej v približno enaki višini kot so bili prilivi v sklad v letu 2018, ob tem pa  se ocenjuje prenos sredstev iz leta 2018 v višini 84 mio evrov. Skupaj bo tako sklad namenil 148 milijonov evrov v letu 2019 za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2019

Vlada je sprejela Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2019.

Na podlagi uredb o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač je vlada s sklepom določila višino plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode za leto 2019, ki znaša 1,514 evra. Za leto 2019 je priliv iz naslova koncesij za rabo vode za proizvodnjo pijač iz zadevnih uredb ocenjen na približno 503 tisoč evrov.

Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019–2025

Vlada je sprejela Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019–2025. Strateški načrt promocije se sprejme za obdobje šestih let. Trenutno se izvaja triletni program promocije na podlagi Strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2013–2018, ki se zaključi 30. junija 2019.

Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019–2025 predvideva okvirna vsebinska in finančna izhodišča v ocenjenem znesku 9,8 MIO € za 6-letno izvajanje promocije. To zajema tako del, ki izhaja iz prispevkov sektorjev mleka, mesa in sadja, kot tudi prispevka države. Ta sredstva so namenjena prvenstveno za oglaševanje (okvirno 40 %), preostali del pa se predvideva za aktivnosti pospeševanja prodaje, produkcijo lastnih vsebin, investicije skozi podpornike in ambasadorje, podporne tiskovine, odnose z javnostmi, direktni marketing, dogodke, sejme ter tržne raziskave.

Odgovor Vlade na sklepe Državnega sveta v zvezi s financiranjem občin

Vlada je sprejela odgovor na sklepe Državnega sveta v zvezi s financiranjem občin. V odgovoru državnemu svetu vlada poudarja, da bo dogovorjena povprečnina znašala 573,50 € in je najvišja doslej. V finančnem smislu je to dvig povprečnine na letni ravni za 46,4 milijonov € glede na letošnje leto. Pri tem je bilo treba upoštevati tudi, da so proračuni občin pomemben del celotnih javnih financ države, kar pomeni, da je tudi pri načrtovanju financiranja občin treba upoštevati javnofinančne omejitve, kot jih nalaga spoštovanje fiskalnega pravila.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 6/1

Na spletni strani programa MED je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na tej spletni strani pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte od 30.10.2018 do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Informativni dan za slovenske prijavitelje bo 11.12.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 6/2

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Razpis za priznanja Naša Slovenija 2018 6/3

Gibanje za ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura-Natura Slovenija že devetič zapored objavlja razpis za priznanja Naša Slovenija, to pot za leto 2018. Doslej so prejeli okoli 300 nominacij, priznanja pa je prejelo 90 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva.

Razpis je objavljen na www.kultura-natura.si, odprt bo do 8. februarja 2019.

Odbor za priznanja Naša Slovenija vodi dr. Herta Maurer-Lausegger, koroška Slovenka iz Celovca. Častni pokrovitelj je g. Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Podelitev priznanj bo 2. marca 2019 v kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu.

NOVICE DRUGIH

Brezplačna Zelena svetovalnica v podporo pri pravnih vprašanjih varstva okolja in urejanja prostora 7/1

V okviru projekta Zagovorniki okolja, ki ga izvajata Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in IPoP – Inštitut za politike prostora, je vzpostavljena Zelena svetovalnica – neodvisna pravna svetovalnica za vprašanja s področja varstva okolja ter urejanja prostora. Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam ter nevladnim organizacijam. Brezplačna Zelena svetovalnica bo vsem, ki se angažirajo na področju varstva okolja, pomagala s konkretnimi napotki pri reševanju njihovih problemov in vprašanj.

Na prenovljeni spletni strani Zagovornikov okolja so vsem zainteresiranim na poljuden način predstavljeni sistemi varstva okolja, narave in prostora, postopki, v katerih lahko javnost sodeluje in pravna sredstva, ki jih lahko uporabljajo nevladne organizacije, civilne iniciative in prizadeti posamezniki. Namen približanja ureditve varstva okolja in prostora ter zelene svetovalnice je povečati znanje vsem, ki se aktivno ukvarjajo z varstvom okolja, da bodo lahko konstruktivno in učinkovito sodelovali pri sprejemanju okoljskih in prostorskih odločitev ter pravilno in argumentirano uporabljali pravna sredstva, ki so jim na voljo za uveljavljanje pravice do zdravega življenjskega okolja.

 

Projekt Kupujmo lokalno 7/2

“Kupujmo lokalno” je projekt, ki deluje kot povezovalni člen ponudbe občine in celotne regije in opravlja razvojno, distribucijsko, promocijsko in operativno funkcijo destinacijskega managementa.
Naloga projekta je:

 • spodbujanje partnerskega gospodarskega povezovanja posredno in neposredno povezanih ponudnikov,
 • oblikovanje, promocija in trženje ponudbe.

Takšen pristop bogati ponudbo destinacije in širi razvojne možnosti posameznika. Osnova projekta Kupujmo lokalno je združevanje ponudnikov blaga in storitev v vsaki občini. Z vključitvijo ostalih negospodarskih subjektov v projekt lahko le ta preraste v tako imenovano »pametno e-občino«.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate video predstavitev projekta Kupujmo lokalno in verzijo registra na primeru občine Radlje ob Dravi.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.