V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE, O OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE GORNJA RADGONA, RADLJE OB DRAVI, BLOKE, ŠOŠTANJ, CERKNO, POLZELA IN KOČEVJE.

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Predsedstvo SOS na izredni seji o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 1/1

V petek, 24. 9. 2021 je potekala spletna izredna seja Skupnosti občin Slovenije. Osrednja tema seje je bil potek pogajanj za financiranje občin v letih 2022 in 2023 in sprejem odločitve ali bo reprezentativna skupnost občin podpisala Dogovor o višini povprečnine.

Minister Koritnik je na seji Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki je potekala 23. septembra predlagal, da reprezentativne skupnosti občin pri svojem članstvu preverijo ali je mogoč podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 na podlagi višine povprečnine v minimalnem znesku 638,00 €, ob tem pa obljubil, da bo vložil dodatne napore za zagotovitev višjega zneska. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je predlog povprečnine v višini minimalno 638,00 € podprlo in izrazilo zaupanje, da bo minister, pristojen za razvoj lokalne samouprave, storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo lokalne skupnosti lahko v prihodnjih dveh letih financirale vse aktivnosti v njihovi pristojnosti.

Predsedstvo SOS je pripravilo tudi predlog za zagotovitev razvojnih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Na preteklih sestankih Delovne skupine za lokalno samoupravo je bilo namreč predlagano, da se »povratna« sredstva za občine iz preteklega obdobje prekvalificirajo v »nepovratna«. Po veljavnem Zakonu o financiranju občin država namreč zagotavlja občinam sredstva v višini 3 % v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3 % pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanja občin v proračunu države. Predsedstvo SOS je zavzelo stališče, da bi s tem bile občine medsebojno v neenakopravnem položaju. Številne občine se namreč za del sredstev, ki bi jih lahko pridobile kot »povratni del« niso odločile prav zaradi zavedanja, da bo tudi ta del sredstev treba vrniti.

Ker Skupnost občin Slovenije povezuje tako manjše, srednje kot mestne občine, povezuje občine z različno finančno kapaciteto, razvojno ogroženostjo ter mnogimi in raznolikimi razvojnimi izzivi, je oblikovala rešitev, da se naj v letu 2022 in 2023, iz državnega proračuna zagotovijo dodatna razvojna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 8 odstotkov skupne primerne porabe občin. Občinam pa naj bo dana tudi zakonska možnost, da lahko prejeta finančna sredstva porabijo tudi za vračilo dodeljenih povratnih sredstev, prejetih med leti 2016 in 2020.

Skupnost občin Slovenije je zavezana iskanju rešitev, ki omogočajo enakopraven položaj vseh občin v sistemu delovanja in financiranja lokalne samouprave. Zato je predsedstvo SOS oblikovalo takšno rešitev, ki je sistemska in postavlja občine v enakopraven in enak položaj pred zakonom.

SOS vztraja na izplačilu celotnega deleža pobrane dohodnine in enakopravnem dostopu do investicijskih sredstev za vse občine 1/2

V torek, 21. 9. 2021 je v spletnem okolju potekal sestanek Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za lokalno samoupravo, Boštjan Koritnik, članice in člani pa so predstavniki vseh treh skupnosti občin.

Sestanek je bil namenjen pogovorom o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Predsednik SOS, Peter Misja je povedal, da izračun, ki temelji na povprečnih stroških občin kaže, da je znesek, ki bi ga občine v letu 2022 morale prejeti najmanj 638, 87 EUR. Izračun upošteva določila Zakona o financiranju občin, ki v 6. členu določa, da občinam pripada 54% dohodnine. Povprečnina za leto 2021, ki znaša 628,20 € predstavlja le 50% pobrane dohodnine, ki bi si jo naj občine in država v skladu z zakonom razdelile v razmerju 54/46. V večini preteklih let zakonsko določena povprečnina ni obsegala zakonsko določenega deleža dohodnine, ki bi jo naj občine prejele. Skupnost občin Slovenije tako vztraja, da se občinam nameni celoten 54% delež pobrane dohodnine.

Pri tem je bilo že na prejšnjem sestanku dogovorjeno, da se pri izračunu ne bodo upoštevala znižanja stroškov za občine, ki so posledica prenosa nalog iz občin na državo zaradi določil Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Ob predlogu ZOS, da naj se povratna sredstva občinam iz prejšnjega 21. člena ZFO o sofinanciranju investicij preoblikujejo v nepovratna, je predsednik SOS ponovno poudaril, da predlogu kot takemu v SOS ne nasprotujemo, vendar mora biti rešitev taka, da je enakopravna za vse občine. Torej, da lahko ta sredstva prejmejo tudi občine, ki se takrat za povratna sredstva niso odločile. Številne občine se namreč zaradi dejstva, da bo sredstva enkrat treba vrniti, zanje niso odločile, pa četudi bi jih nujno potrebovale. Predlagana rešitev bi ene občine postavila v boljši položaj kot druge, zato je predsednik SOS vztrajal, da se najde rešitev za vse občine.

Gregor Macedoni je pri razpravi o vračanju/nevračanju investicijskih sredstev opozoril, da so občine avtonomne, tako sprejemajo tudi svoje odločitve.

Minister Koritnik je povedal, da državni proračun ni skrinjica, iz katere bi se lahko poljubno jemalo. Na osnovi predlogov skupnosti bodo do naslednjič na ministrstvu pripravili predlog višine povprečnine za leto 2022.

8. sestanek Delovne skupine za lokalno samoupravo – nov predlog višine povprečnine 1/3

23. 9. 2021 je potekala spletna seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister Koritnik. V imenu SOS sta na seji sodelovala predsednik SOS Peter Misja in podpredsednica Jasna Gabrič.

Pogovor je tekel o morebitnem dogovoru o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Minister Koritnik je uvodoma povedal, da po sestankih z vlado in resornimi ministri ter v želji, da se z reprezentativnimi združenji občin sklene dogovor o povprečnini čim prej, državna pogajalska stran predlaga 638,00 € povprečnine za leti 2022 in 2023, torej 10,00 € več kot doslej. Povišanje so predlagali tudi zaradi lažje zagotovitve lastne udeležbe občin pri evropskih projektih, pa tudi zaradi dobrega sodelovanja občin in vlaganja njihovih lastnih sredstev pri premagovanju zdravstvene krize.

Predsednik SOS Peter Misja se je priključil izrečenim zahtevam po višji povprečnini, pri tem pa poudaril, da je z vidika SOS osnova za povprečnino prav znesek 638,00 € na prebivalca. Povedal je še, da je zaradi dodatnih nalog, ki se lokalnim skupnostim obetajo zaradi zakonodaje v sprejemu, za pričakovati 9,00 € na prebivalca dodatnih stroškov.

Minister Koritnik je povedal, da javno finančno stanje ni naklonjeno še višji povprečnini, da se v  prihodnosti obeta iz naslova sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin tudi znižanje stroškov občinam ter da je predlog, s katerim je soočil občinske pogajalce, bil težko usklajevan s predstavniki vlade. Ko sta predstavnika SOS in ZMOS ministra soočila z vsemi predlogi zakonodaje, ki občinam nalagajo nove naloge in stroške, ter na podlagi povečanega pritiska za dvig povprečnine, je minister obljubil, da bo ponovno opravil pogovor z Vlado RS in poskusil spogajati nekaj evrov več.

Na podlagi tega in dejstva, da višja povprečnina pomeni tudi cca. 1.000.000,00 € več iz naslova sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in več sredstev za občine z romsko skupnostjo, ker so sredstva vezana na primerno porabo, je minister predlagal, da reprezentativne skupnosti občin pri svojem članstvu preverijo ali je mogoč podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 na podlagi višine povprečnine v minimalnem znesku 638,00 €, ob tem pa obljubil, da bo vložil dodatne napore za zagotovitev višjega zneska.

Minister pričakuje povratne informacije vseh treh reprezentativnih asociacij jutri, do 11. ure. Izredna seja predsedstva SOS je že načrtovana za 8.30 uro.

 

Napoved obiska predsednika Odbora regij v Sloveniji in izvedba 206. seje predsedstva Evropskega odbora regij 1/4

Na podlagi dogovora s predsednikom Odbora regij, gospodom Apostolosom Tzitzikostasom, bo med 23. in 24. septembrom v Sloveniji potekala 206. seja predsedstva Odbora regij.

Prvi dan njegovega obiska, 23. 9. 2021 se bo predsednik Odbora regij srečal s predsednikom Državnega sveta, Alojzom Kovšco, nato pa se bo srečal s predstavnicami in predstavniki slovenske delegacije v Odboru regij in vodstvi reprezentativnih združenj občin.

Na sestankih bodo izmenjali stališča o stanju decentralizacije in regionalizacije v Sloveniji, izzivih lokalnih skupnosti v Sloveniji, o okrevanju po krizi, o mednarodni podnebni konferenci COP 26 in konferenci o prihodnosti Evrope.

Nato bo 24. septembra sledila seja predsedstva Evropskega odbora regij v Lipici (Hotel Maestoso), kjer bosta sodelovala tudi Andrej Šircelj, minister za finance Republike Slovenije in minister Zvone Černač, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Ker obisk predsednika Odbora regij predstavlja dobro priložnost za pogovor o aktualnih zadevah na področju mednarodne politike ter lokalnega in regionalnega razvoja, smo rezervirali termin za novinarje oz. za izjave g. Apostolosa Tzitzikostasa, ki bo v četrtek 23. 9. 2021 med 11.30 in 12.00. Zainteresirane novinarje prosimo, da nam sporočite interes za srečanje najkasneje v sredo, 22. 9. 2021 do 9.00 ure, da lahko glede na trenutne omejitve srečanje ustrezno pripravimo.

***

Evropski odbor regij je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh 27 držav članic. Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o predpisih EU, ki neposredno vplivajo na regije in mesta. Slovenijo zastopa 7 članov delegacije (slovenska nacionalna delegacija), ki jo vodi dr. Ivan Žagar.

Evropski odbor regij omogoča regijam in mestom, da formalno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje EU in tako zagotovijo, da se upoštevajo mnenja in potrebe regionalnih in lokalnih organov. Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament se morajo z Evropskim odborom regij posvetovati pri oblikovanju zakonodaje o vprašanjih, ki zadevajo lokalne in regionalne organe, denimo zdravstvo, izobraževanje, zaposlovanje, socialna politika, ekonomska in socialna kohezija, promet, energija in podnebne spremembe.

 

Vabilo medijem – za tiskanje

Odziv MIZŠ glede sofinanciranja investicij v vrtce in osnovne šole 1/5

V Skupnosti občin Slovenije smo na to, da je nujno potrebno zagotavljati investicijska finančna sredstva za sofinanciranje investicij v predšolski in šolski prostor, opozarjali že večkrat, nazadnje smo na podlagi razprave predsedstva SOS o potrebi po dodatnih državnih sredstvih za sofinanciranje investicij v vrtce in v osnovno šolstvo in na podlagi sprejetega sklepa predsedstva SOS v zvezi s tem pozvali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po nujni zagotovitvi dodatnih državnih sredstvih za sofinanciranje investicij v predšolski in šolski prostor. Ob tem je bila na predsednika Državnega sveta RS RS naslovljena pobuda za odprtje razprave na DS RS glede sofinanciranja investicij v vrtce in osnovno šolstvo.

Pobudo SOS je obravnavala Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na 64. seji, dne 7. 6. 2021, in v zvezi s tem sprejela sledeče sklepe: TUKAJ.

MIZŠ je podalo odziv na sprejete sklepe, s katerim vas seznanjamo na sledeči povezavi: ODZIV MIZŠ.

ZAKONODAJA

Spremembe in dopolnitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2/2

Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N).

 • S predlogom se tudi spreminja sestava sveta vrtca in šole, kjer bodo pretežni del članov tvorili predstavniki ustanovitelja, torej 5, po 3 pa bodo izmed predstavnikov zaposlenih in staršev.
 • Na novo se uvaja možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec. Sprememba prinaša finančne posledice, in sicer v višini 5.220.900,00 evrov letno za celotno Slovenijo. Ker so financerji plač zaposlenih v vrtcih občine, bo po predlogu znašal povprečni strošek na občino 20.883,60 evrov oz 5.354,77 evrov na povprečen vrtec.
 • Dopolnjujejo se členi z osebnimi podatki za namen vodenja državnega informacijskega sistema.

Predlog najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše stališče, pripombe in predloge, ki jih pošljete najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj 2/3

Skupina poslank in poslancev je v Državni zbor RS predložila Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj (ZSGJNS).

S predlogom se uvaja javno službo gradnje, sanacije ali nakupa javnih najemnih stanovanj ter potrebne mehanizme in vzvode za izvedbo javne službe, torej vzpostavitev javnih najemnih stanovanj tako, da:

 • Določa spodbude države v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in poroštva za posojila, dokler država ne uveljavi trajnega sistemskega vira iz naslova za stanovanjsko politiko vezanega na določenega proračunskega davčnega prihodka,
 • Omogoča poroštvo države za dolgoročno zadolževanje za gradnjo javnih najemnih stanovanj,
 • Vzpostavlja možnosti in spodbude za gradnjo najemnih stanovanj preko stanovanjskih zadrug s participacijo najemnikov.
 • Predlog zakona določa omejen nabor izvajalcev javne službe (naložbeniki), ki so bodisi pravne osebe, ki jih obvladujejo država ali lokalne skupnosti in stanovanjske zadruge. Vsem mora biti skupen nepridobiten značaj delovanja.

Javna služba gradnje javnih najemnih stanovanj se izvaja z izvedbo projektov, ki jih izvajajo naložbeniki in ki so izbrani na javnem razpisu, na katerem kandidirajo za posamezno obliko spodbud ali njihovo kombinacijo.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše mnenje, stališče in predloge na obravnavan predlog najkasneje do srede, 6. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o ravnanju z odpadki 2/4

Skupina poslank in poslancev (s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim) je v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o ravnanju z odpadki, ki se nahaja na tej povezavi.

V predlogu zakona se uraja proizvajalčeva odgovornost, na kar bi vas posebej opozorili.

Posebej izpostavljamo 35. člen predloga zakona v katerem je predvidena možnost, da organizacija sama organizira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov za katere velja PRO. Predlagana sprememba bi imela negativen vpliv na delovanje gospodarske javne službe varstva okolja (v okviru katere se sedaj izvaja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov), saj bi določeni snovni tokovi bili izvzeti iz gospodarske javne službe.

Pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 8. oktobra 2021.

POVPRAŠEVANJA

Odsotnost otroka v vrtcu 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam glede urejanja odsotnosti otrok v vrtcu.

In sicer občino zanima:

 • Na kakšen način imate občine urejeno odsotnost otrok iz vrtca?
 • Ali morajo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca plačevati vrtec ter v kakšnem odstotku oz. višini?

Občina bi rada izvedela, kako imate občine to urejeno. Zato vas prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov najkasneje do četrtka, 30. 9. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

ANKETA - STROŠKI OBČIN ZA ČIŠČENJE SMETENJA PODALJŠAN ROK 3/2

Na SOS smo skozi poletne mesece občine že večkrat pozvali k izpolnjevanju ankete na temo stroškov občin s čiščenjem smetenja. Ker še nismo zbrali odgovorov vseh občin vas prosimo, da tiste, ki tega še niste storile, na anketo odgovorite do 17. septembra.

Nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje namreč predvideva, da bodo morali proizvajalci z uredbo določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo občinam povrniti stroške – za ta namen bo potrebno vzpostaviti metodologijo in določiti znesek “povračil” za njihov prispevek k smetenju. Občine boste torej tudi s pomočjo izpolnjene ankete pripomogle k temu, da boste prejele ustrezna finančna sredstva. 

Zato vas prosimo, da VSE OBČINE, KI ANKETE ŠE NISTE IZPOLNILE, občinske stroške smetenja sporočite do 1. 10. 2021.

Osnutek uredbe predvideva začetek izvajanja od 1. 1. 2023.

ZVO določa (149. člen) obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ki so:

 1. oskrba s pitno vodo,
 2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
 6. urejanje in čiščenje javnih površin.

ZUREP določa (3. člen), da je javna površina je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina; Prosimo, če si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja.

ANKETA JE DOSEGLJIVA NA TEJ POVEZAVI

PROSIMO ZA ODGOVORE DO 1. 10. 2021. 

Za vprašanja se lahko obrnete tudi na SOS: kontaktna oseba je Barbara Horvat, barbara.horvat@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

29.9. / KONFERENCA Vsi kraji so pomembni 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije vabijo na konferenco VSI KRAJI SO POMEMBNI, ki bo potekala 29. septembra 2021 (v živo) v Mariboru kot del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU. Dogodek bo potekal med 8.30 in 16.00 v prostorih instituta IZUM – Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, Maribor (v živo). Na konferenci bomo med drugim razpravljali; Kako je prostorski razvoj povezan s kakovostjo življenja? Na kakšen način je prostorska razsežnost kohezije vključena v novo kohezijsko politiko? Pridružite se nam pri razpravi o teh in podobnih vprašanjih ter spoznajte šest navdihujočih primerov, ki v praksi prispevajo k izvajanju teritorialne agende.

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije ter je del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU. Dogodek bo potekal dvojezično, v slovenščini in angleščini. Več informacij o dogodku si lahko preberete tukaj.

Program je na voljo TUKAJ. Prijave za dogodek v živo zbiramo  na tej povezavi. Dodatna vprašanja lahko naslovite na petra.ockerl@ipop.si.

SPREMLJAJTE NAS PREKO SPLETA: Če želite dogodek spremljati preko spleta, se prijavite tukaj.

 

5.10. / Tretji poziv “Iniciative EUCF” in predstavitveni seminar za občine 4/2

Vabimo vas na brezplačni spletni seminar »Inciative EUCF – European City Facility«, kjer bo Miha Jensterle, predstavnik EUCF za Slovenijo podal aktualne in ključne informacije ter priporočila v zvezi z iniciativo ter pozval zainteresirane občine k prijavi na predzadnji poziv. Seminar bo potekal v torek,  5. oktobra 2021 ob 13. uri v spletni predavalnici okolja Zoom.

V seminarju se boste seznanile z iniciativo EUCF, ki je v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizon 2020) ustvarjena s strani mest za mesta. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev.

Iniciativa EUCF naslavlja vse občine, ki imajo ogromen potencial za gradnjo in izdelavo investicijskih projektov pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Njihovi potenciali naslavljajo področja: Prenove javnih stavb, prenove stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, integrirane obnovljive vire, pametna omrežja, toplotna omrežja, trajnostna mobilnost in inovativne energetske strukture. Iniciativa pri tem ne izključuje sodelovanja manjših občin, ki se v sklopu prijave lahko povežejo s sosednjimi ali nesosednjimi občinami, s katerimi si delijo podobne področne izzive.

Sodelujoče občine se boste lahko v sklopu iniciative imele znova priložnost potegovati za 60.000 evrov dotacije za pripravo investicijskega koncepta za vaš trajnostni projekt. Iz dotacije si boste lahko občine zagotoviti tehnično, pravno in strokovno pomoč.

Dnevni red:

 1. Kaj je EUCF?
 2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
 3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
 4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
 5. Rezultati 1. in 2. poziva
 6. Vprašanja in odgovori

 

Prijava je obvezna, saj vam bomo na dan dogodka, na podlagi vnešenega e-naslova v prijavnici, poslali povezavo v spletno predavalnico digitalnega okolja Zoom.

Prijavite se lahko do torka, 30. 9. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest v obrazcu spodaj. V primeru tehničnih težav prijave sprejemamo tudi na ana.plavcak@skupnostobcin.si s pripisom “Prijava na spletni seminar EUCF”.

DOGODKI DRUGIH

28.9./ Razprava: Izzivi beguncev in migrantov v Sloveniji z vidika lokalnih skupnosti, 5/1

Vabimo vas na razpravo: Izzivi beguncev in migrantov v Sloveniji z vidika lokalnih skupnosti, ki bo v torek, 28.09.2021 od 10. do 12. ure, potekala preko spleta (ON-LINE).

Namen dogodka je doseganje beguncev in migrantov z zanesljivimi, natančnimi in kulturno pomembnimi informacijami za uporabo preventivnih in varnostnih ukrepov za zaustavitev širjenja virusa COVID-19.

Obvezne prijave preko spletnega obrazca ali na zavod.izriis@gmail.com.

Več o dogodku v vabilu TUKAJ.

Za vsa vprašanja in informacije so vam na voljo na: zavod.izriis@gmail.com ali na: 031 691 119.

Delavnice o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti 5/2

Serija spletinarjev „Občina 4.0 :

“Nove tehnologije v službi alpskega prebivalstva”

Kot nadomestilo za letošnjo strokovno konferenco, ki je bila odpovedana, omrežje občin v mesecu septembru in oktobru 2021 organizira serijo spletinarjev s šestimi tematskimi delavnicami o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti. Od trženja regionalnih izdelkov s pomočjo digitalnih rešitev, preko podpore občinam, ki želijo spremljati mlade podjetnike na poti do samostojnosti, pa vse do ponudb digitalne mobilnosti – pokazali bodo, kako se lahko občina v dobi ti. digital natives učinkovito spopade z znanimi občinskimi izzivi.

Termini:

 • 28.09.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in turizem
 • 01.10.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in mobilnost
 • 04.10.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in kakovost življenja

Program, prijava in informacije na: 
https://alpenallianz.org/Seriji-Webinarjev-Digitalizacija2021

1.10./ Mednarodna konferenca Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo 5/3

Mednarodna konferenca “Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo” bo potekala v petek, 1. oktobra 2021, od 9.00 do 16.30 ure.

Konferenca “Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo” bo zaradi omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19, zaprtega tipa. Konferenco boste lahko spremljali v živo preko spletnega videa, na dogodku pa boste lahko z vprašanji in pobudami sodelovali preko posebne spletne in mobilne aplikacije.

Kako naj naša podeželska območja ustvarimo bolj privlačna, živahna in dinamična?
Podeželje nam zagotavlja hrano, domove, delovna mesta in bistvene ekosistemske storitve.
Toda razvoj podeželja moramo še pospešiti, kar lahko storimo tudi z izvajanjem koncepta Pametnih vasi, ki pomeni odziv na izseljevanje in staranje prebivalstva na podeželju,
pa tudi na naraščajočo digitalno vrzel med podeželskimi in mestnimi območji.

Konferenca bo prinesla odgovore o tem, kako bo Dolgoročna vizija za podeželska območja,
ki jo je nedavno predlagala Evropska komisija, mobilizirala javne institucije in zainteresirane deležnike,
da bodo ukrepali v skladu s potrebami in pričakovanji prebivalcev podeželja.

Mednarodna konferenca “Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo”,
ki jo organizirata Pisarna evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) in
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS pod vodstvom ministra dr. Jožeta Podgorška ter
v sodelovanju s Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji,
je tudi eden izmed uradnih dogodkov na visoki ravni v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

Ugledni govorci bodo iz Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Evropskega odbora regij, Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov in Vlade Republike Slovenije, poleg drugih govorcev iz različnih svetovnih, evropskih in slovenskih organizacij ter mednarodnih podjetij.

Konferenco boste lahko spremljali v spletnem prenosu v živo.

7.10., 12.10. in 14. 10./ Spremembe (zelenega) javnega naročanja 5/4

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo sprememb zelenega javnega naročanja po spremenjeni Uredbi o zelenem javnem naročanju, ki že velja, in sprememb Zakona o javnem naročanju, ki stopi v veljavo z novim letom. Spremembe obeh aktov si lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021121. Izobraževanje bo potekalo preko aplikacije ZOOM.

Enako izobraževanje bo izvedeno v treh terminih. Prijava je mogoča le na en termin. Udeležba je brezplačna.
Prijave sprejemajo do zapolnitve mest preko spodaj navedenih povezav:

 1. termin (četrtek 7. oktober)
 2. termin (torek 12. oktober)
 3. termin (četrtek 14. oktober)

Število mest je omejeno, glede na to, pa se bodo sproti zapirale tudi prijave za zapolnjene termine. Če bo prijava zaprta, se prijavite na drug prost termin.

Vaša vprašanja pošljite na naslov zejn.mop@gov.si, najkasneje do 22. septembra.

Več informacij in povezave do prijave najdete v vabilu.

11.10/ Usposabljanje Energetska učinkovitost MSP in drugih organizacij 5/5

Štajerska gospodarska zbornica vabi k udeležbi v brezplačni program usposabljanja Energetska učinkovitost MSP in drugih organizacij  (tudi občinskih služb ali javnih podjetij v okviru mestnih občin ali občin) ter hkrati k sodelovanju kot pilotno podjetje. Nujno je zavedanje, da je učinkovita raba energije oz. upravljanje z energijo ključnega pomena pri prehodu v trajnostno, zeleno in krožno gospodarstvo ter k uresničevanju ciljev za čim manjše vplive na okolje, podnebne spremembe in prehoda v nizkogljično družbo, kar je cilj Slovenije in celotne Evropske unije.

Izvajalci programa, ki poteka spletno, so strokovnjaki s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Pričetek usposabljanja: 11. 10. 2021, v online obliki /preko spletne platforme.

Prijave do 30. 9. 2021 preko spletne povezave: https://www.stajerskagz.si/izdelek/vabilo-k-sodelovanju-v-programu-brezplacnega-usposabljanja-s-podrocja-energetske-ucinkovitosti-in-pilotnega-podjetja/

Več o programu usposabljanja in vlogi pilotnega podjetja v prilogah:

VLADA RS

272. in 273. dopisna in 93. redna seja 6/1

 • 93. redna seja 

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin

Vlada je izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin. Uredba na področju oblikovanja neprofitne najemnine določa metodologijo za oblikovanje neprofitne najemnine in način izračuna najvišje neprofitne najemnine. Natančno sta opredeljena način izračuna vrednosti stanovanja ter letne stopnje najemnine, ki sta osnovni komponenti v formuli izračuna neprofitne najemnine.

Na področju subvencioniranja najemnin uredba opredeljuje način izračuna višine subvencije neprofitne najemnine in višine subvencije k plačilu tržne najemnine.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2021

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2021 in ga bo poslala Državnemu zboru.

Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020, ki se zaključi konec leta 2023, upravičena do 3,067 milijarde evrov sredstev kohezijske politike za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. S tega naslova je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko od januarja 2014 do konca junija 2021 izdala za 3,33 milijarde evrov oziroma za 109 odstotke razpoložljivih sredstev (EU del) odločitev o podpori za javne razpise, programe in projekte. Odločitve o podpori presegajo razpoložljive pravice porabe zaradi zagotavljanja 100 odstotne porabe razpoložljivih sredstev. Realizacija upravičenih stroškov projektov in programov je lahko namreč nižja od načrtovane. Prav tako je možno, da upravičenci uveljavljajo neupravičene stroške oziroma od pogodbe o sofinanciranju celo odstopijo ali je ta zaradi nepravilnosti prekinjena.

Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija 2021 na terenu izvajalo za 2,79 milijarde evrov oziroma 91 odstotkov programov in projektov. Po izvedenih projektnih aktivnostih je bilo iz državnega proračuna upravičencem izplačanih za 1,79 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 58 odstotkov razpoložljivih sredstev.

 • 272. dopisna seja

Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022

Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

Vlada je aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ob upoštevanju, da gre za nekoliko drugačen sistem pridobivanja evropskih sredstev, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 določajo pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito porabo evropskih sredstev.

Cilj novele zakona je torej zagotoviti ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost. Načrt predvideva koriščenje okoli 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe in projekte, ki so izvedljivi do konca leta 2026.

 •  273. seja

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o lekarniški dejavnosti

Predlogi amandmajev vsebinske narave se nanašajo predvsem na spremembo besedila druge alineje drugega odstavka 8. člena ZLD-1, ki določa pojem gravitacijskega območja lekarne ter na prvi odstavek 9. člena ZLD-1, ki določa število prebivalcev na gravitacijskem območju, ki omogoča ustanovitev lekarne. S predlaganimi amandmaji se predlaga črtanje 2., 5., 6., 7., 8. in 9. člena predloga novele zakona.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Novi evropski Bauhaus: EU bo za projekte namenila 85 milijonov EUR do 2022 7/1

15. septembra 2021 je Komisija sprejela sporočilo, v katerem je opredeljeno pojmovanje novega evropskega Bauhausa. To vključuje številne ukrepe politike in možnosti financiranja. Namen projekta je pospešiti preoblikovanje različnih gospodarskih sektorjev, kot so gradbeništvo in tekstil, da bi vsem državljanom omogočili dostop do krožnega blaga, ki je manj intenzivno z ogljikom.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, je dejala: „Novi evropski Bauhaus združuje veliko vizijo evropskega zelenega dogovora z občutnimi spremembami na terenu. Spremembe, ki izboljšujejo naše vsakdanje življenje in se jih ljudje lahko dotaknejo in čutijo – v zgradbah, na javnih prostorih, pa tudi v modi ali pohištvu. Cilj novega evropskega Bauhausa je ustvariti nov življenjski slog, ki bo trajnost združil z dobrim dizajnom, ki potrebuje manj ogljika in bo vključujoč ter cenovno ugoden za vse. ” Mariya Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, je dejala: »Novi evropski Bauhaus bo s povezovanjem znanosti in inovacij z umetnostjo in kulturo ter celovitim pristopom ustvaril rešitve, ki niso le trajnostne in inovativne, ampak prav tako dostopne, cenovno ugodne in vsem nam izboljšujejo življenje «. Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je dejala: »Novi evropski Bauhaus s svojim transdisciplinarnim in participativnim pristopom krepi vlogo lokalnih in regionalnih skupnosti, panog, inovatorjev in ustvarjalnih misli, ki skupaj izboljšujejo kakovost našega življenja. Kohezijska politika bo nove zamisli spremenila v delovanje na lokalni ravni”.

Za projekte novih evropskih Bauhausov bo iz programov EU v letih 2021–2022 namenjenih približno 85 milijonov EUR. Številni drugi programi EU bodo vključevali novi evropski Bauhaus kot element konteksta ali prednostne naloge brez vnaprej določenega namenskega proračuna. Sporočilo za javnost in vprašanja in odgovori so na voljo na spletu za več informacij. Preberite celoten nagovor predsednice von der Leyen o stanju unije in obiščite namensko spletno stran.

ICC konzorcij SOS se je z novim evropskim bauhausom seznanil na tematskem srečanju za obnovo z Evropsko komisijo januarja 2021.

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/3

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 7/4

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 7/5

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Zadnji rok za predložitev vloge na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« je najkasneje do:

 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Odprte prijave projektov Zveze Alpe-Jadran 7/6

Zveza Alpe Jadran je odprla poziv za sofinanciranje projektov. Prijave so možne na pristojni koordinacijski točki tematske (TCP) do 30. Septembra 2021, do 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni v prijavnem obrazcu in na https://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

Prijavnica s podrobnimi smernicami za izvajanje ter postopkovnimi pravili in strategijo »SAA – 2027« je dostopna na https://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Več informacij je dostopnih tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/call-for-financial-applications/

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« podaljšan 7/7

Na prošnjo potencialnih prijaviteljev za kakovostnejšo pripravo vlog in zaradi zamude, do katere je prišlo zaradi kompleksnosti prijavljenih projektov nastala pri ocenjevanju na prvem prijavnem roku, so podaljšali drugi rok za oddajo ponudb na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Zainteresirani prijavitelji morajo tako svoje vloge na javni razpis »JR PMIS« oddati najpozneje do petka, 22. oktobra 2021, do 12. ure.

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najpozneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo (Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Spremembo drugega roka za oddajo ponudb so objavili tudi v Uradnem listu številka 127/2021, z dne 6. 8. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/9

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

Socialna ekonomija in lokalni zeleni dogovori, ki podpirajo MSP, da postanejo bolj odporna (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 7/10

Program financiranja: Program enotnega trga, vključno s COSME, ISA2, ESP, vključevanje potrošnikov v fin. Storitve, finančno poročanje, zdravje, hrana in krma, program za potrošnike

Razpoložljivi proračun: 4 000 000 EUR (2 000 000 EUR za lokalne zelene dogovore + 2 000 000 EUR za misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti)

Povezava na razpis: Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Rok za oddajo projektnih predlogov je 24. november 2021, 17:00 (CET)

Razpis zajema dve različni temi:

 1. Lokalni zeleni dogovori

Cilj te teme je zagotoviti podporo malim in srednjim podjetjem, regionalnim in lokalnim gospodarskim subjektom pri vodenju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda ter izvajanju ukrepov za usmerjanje lokalnega gospodarstva na trajnostno in vključujočo pot, ustvarjanje novih delovnih mest, ublažitev družbeno-ekonomskega vpliv krize COVID-19 in pospešiti novo, zeleno in pravičnejše okrevanje. Da bi to dosegli, bodo podprli projekte, ki spodbujajo nadnacionalno in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in lokalnimi podjetji pri soustvarjanju, sooblikovanju in izvajanju lokalnih zelenih dogovorov (LGD). Z idejo lokalnih zelenih dogovorov se je ICC Konzorcij SOS  seznanil junija letos, na dogodku, ki sta ga soorganizirala Odbor regij in Ekipa ICC in predstavila Akcijski načrt za zelene lokalne dogovore.

 1. Misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Cilj te teme je podpirati projekte, ki bodo povečali odpornost in povečali zmogljivost regionalnih ali lokalnih javnih uprav, MSP socialne ekonomije in civilne družbe za premagovanje težav in kriz. Podpirali bodo projekte, ki krepijo lokalno odpornost s transnacionalnim in medregionalnim medsebojnim učenjem in sodelovanjem na področju socialne ekonomije, razvojem lokalnih akcijskih načrtov socialnega gospodarstva s sodelovanjem zainteresiranih strani socialne ekonomije in oblikovanjem priporočil, ki bi jih bilo mogoče ponoviti v drugih delih Evrope.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/11

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/12

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/13

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.