V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE ČLANICE LOGATEC, NAZARJE, SLOVENJ GRADEC IN VELENJE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Posvetovanje o pokrajinski zakonodaji na Ptuju 1/1

V ponedeljek, 9.9.2019 je na Ptuju potekalo prvo posvetovanje o pokrajinski zakonodaji. Posvetovanja se je udeležilo veliko število županov, ter s strani projektne skupine dr. Boštjan Brezovnik in dr. Borut Holcman iz Pravne fakultete Maribor ter predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Alojz Kovšca.

Uvodoma je dr. Brezovnik predstavil pristop delovne skupine k procesu ustanavljanja pokrajin oziroma pripravi pokrajinske zakonodaje. Povedal je, da je temelj regionalizacije skladen razvoj. Pokrajine so oblikovali glede na funkcionalne regije ( tj. se proučujejo skozi čas v prostoru- pretok denarja, mobilnost delovne sile,…), kot je tudi praksa v ostalih sodobnih sistemih, ki prehajajo iz administrativnih na funkcionalne regije.

Sledili so modelu teritorialne, politične in upravne decentralizacije in upoštevali indeks razvojne ogroženosti. Predstavil je predlog teritorialne členitve z upoštevanjem prejetih pripomb in razprave, ki obsega 12 pokrajinskih regij, ki bi bile zamejene med 100000 do 300000 prebivalci. Prav tako so regije zastavili na način, da delež mestnega prebivalstva ni večji od celotne regije, saj so se želeli izogniti centralizaciji regij. Na koncu je poudaril, da je najpomembnejše mnenje občin. Če bodo le-te dale podporo predlaganim členitvam, bodo nadaljevali z delom.

Alojz Kovšca je oslikal ozadje priprave pokrajinske zakonodaje. Med drugim je povedal je, da dokler ne vemo kakšne bodo pokrajine/kakšno bo njihovo število, se je težko pogovarjati kaj se bo preneslo na njih in katere naloge bodo opravljale. Poudaril je, da je Državni svet pripravljen nuditi podporo, da se pride do skupne rešitve pri snovanju pokrajin, ter tudi pri pogajanjih z državo.

V nadaljevanju so županje in župani izkoristili srečanje za razpravo in opozorili na področja, ki bi jih bilo potrebno urediti ( regionalno urejanje prostora, dolgotrajna oskrba, praznjenje obmejnih območij,…). Prav tako so bili pozvani, da se opredelijo do predloga členitve, kjer ni bilo večjih pripomb, so pa opozorili, da morajo biti regije razvojna zgodba in ne statistična. Razpravljali so tudi o tem kakšno bi bilo primerno število članov v Pokrajinskem svetu, kdo vse bi lahko kandidiral in kakšne bi bile volitve. Prav tako so izpostavili, da občine, ki bodo prevzele in imele sedež pokrajin, ne bodo imele kapacitet zagotavljanja vseh novih nalog, zato je potrebna alociranost izvajanja nalog.

Pripravljavci pokrajinske zakonodaje so še predlagali, da občine o ustanovitvi pokrajin razpravljajo tudi na točki dnevnega reda seje občinskega sveta, ter da bodo pripravili gradiva s pojasnili za seje. Brezovnik je prisotne še seznanil, da bo 4.11.2019 pripravljen čistopis zakonov in takrat tudi poslan v razpravo združenjem.

Sestanek z ministrom Pikalom o financiranju zasebnih vrtcev 1/2

Danes, 11. 9. 2019 je potekal sestanek z ministrom Pikalom, ki sta se ga v imenu SOS udeležila člana glavnega odbora dr. Vladimir Prebilič in Jasna Gabrič, Brigita Gajzer Pliberšek iz MO Maribor ter Jasmina Vidmar, generalna sekretarka. Na sestanku so prav tako bili prisotni predstavniki ZMOS, predstavniki ZOS se sestanka niso udeležili.

Na sestanku smo ministra Pikala seznanili s sklepom predsedstva o prejšnjem predlogu rešitev v zvezi s financiranjem zasebnih vrtcev, in sicer je predsedstvo prejšnji predlog ministrstva podprlo, saj je na področju njihove izvirne pristojnosti občinam večal avtonomijo in jim dajal instrument za vodenje politike na področju, ki je eno finančno obsežnejših v občinah. Ker prejšnji predlog ni prejel ustrezne podpore v javnosti, so prisotni na sestanku iskali boljše rešitve za zasebne vrtce ob upoštevanju avtonomije lokalnih skupnosti, glede na to kaj v svojem lokalnem okolju potrebujejo. Razprava in iskanje rešitev je teklo tudi v luči razmer v občini Šentjur, o katerih je župan Diaci pred sestankom obvestil tudi sekretariat SOS. To je situacija, ki se lahko v kratkem dogaja tudi v drugih občinah –župan je namreč soočen z zahtevo za financiranje zasebnega vrtca, ob tem da ima v javnem vrtcu skoraj 40 praznih mest, ki jih mora prav tako financirati iz proračuna.

Intence rešitev za zasebne vrtce, ki so bile na sestanku predstavljene so bile sprejemljive za prisotne, zato jih bo ministrstvo preoblikovalo v predlog zakonodajne rešitve, ki jih bodo posredovali reprezentativnim asociacijam v roku 14 dni.

Minister je prisotne obvestil še, da bo po letu 2011, ko ministrstvo ni razpolagalo s sredstvi za sofinanciranje investicij v šolski in predšolski prostor, prvič v letu 2020 imel na razpolago 5 mio. EUR v skladu z državnim proračunom. Zaveda se, da zagotovljena sredstva ne bodo pokrila vseh potreb v prostoru, vendar je v dani situaciji bilo mogoče zagotoviti zgolj to vsoto.

Sestanek delovne skupine za nižanje stroškov občinam na temo sprememb ZFO-1 1/3

Danes, 12. 9. 2019 se je ponovno sestala delovna skupina (v nadaljevanju DS) z namenom pregleda sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1), saj smo na sestanku prejšnji teden predstavniki asociacij ugotovili, da so v predlogu sprememb zakona rešitve, katerim nismo mogli pritrditi.
Šlo je predvsem za dve rešitvi: ena je člen, ki določa dodatno financiranje občin z romsko skupnostjo, druga pa je celotna procedura izvajanja 21. in 23. člena (sofinanciranje investicij). Oba problema sta tesno povezana, saj Ministrstvo za finance (v nadaljevanju MF) vztraja, da v obstoječem sistemu javnih financ, ministrstvo občinam sredstev za investicijo brez drugih postopkov ne more neposredno nakazovati.
Danes je v prvem delu sestanka potekala debata o številnih predlogih kako bi bilo mogoče občinam neposredno zagotavljati sredstva za investicije v komunalno infrastrukturo v romskih naseljih. En izmed razmislekov je šel v smeri sistema kot je pri italijanski in madžarski narodni skupnosti, vendar je zaradi razlike v vsebini sofinanciranj (investicije ali financiranje programov) tak sistem neustrezen. Glede na to, da je potrebno zakon, če želimo, da nekatere rešitve začnejo veljati z začetkom 2020, zapreti v naslednjem tednu, smo se danes dogovorili, da pristanemo na to, da država v naslednjem letu občinam z avtohtono romsko skupnostjo zagotavlja (0,3% skupne primerne porabe) sredstva skozi razpis, saj če tega sedaj ne bi sprejeli, bi sredstva izgubili. DS pa za naslednji paket sprememb zakonodaje pripravi sistemsko rešitev, po kateri bi del teh sredstev delili preko razpisa (zaradi sofinanciranja finančno večjih infrastrukturnih projektov), drugi del sredstev pa bi občine prejemale neposredno za urejanje bivanjskih razmer romske populacije.
Glede procedure izvajanja 21. in 23. člena, ki povzroča občinam velike težave, je debata potekala v visokih tonih, podobno kot za iskanje rešitev prejšnjega problema. V danem trenutku ministrstva nimajo rešitve, kako v obstoječem sistemu zagotoviti razbremenitev občin pri porabi sredstev iz 21. in 23. člena ZFO-1. Zato smo se dogovorili, da MF na kratko predstavi, na katera zakonodajna določila trčimo, ko želimo poenostaviti postopke za izvajanje teh členov, z namenom, da bi lahko ponovno razmislili kaj in kako je potrebno spremeniti predpise. V zvezi s tem se DS ponovno sestane v naslednjem tednu.
Glede pobude SOS za izjemo pri zadolževanju občin v primeru naravnih nesreč bo MF pripravilo odgovor. Drugi prisotni so predlagali, da se to problematiko obravnava v okviru sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Ob tej priložnosti občine obveščamo tudi, da se pogajanja za povprečnino pričnejo prihodnji teden, 17. 9. 2019.

Prva seja komisije za socialo in zdravstvo SOS 1/4

Dne 11. 9. 2019 je v Žalcu potekala 1. seja Komisije za socialo in zdravstvo SOS, kjer so članice in člani izrazili svoja pričakovanja do komisije, imenovali predsednika in podpredsednico komisije in obravnavali pokrajinsko zakonodajo z vidika sociale in zdravstva. Za predsednika komisije je imenovan Andrej Sluga iz Občine Krško, za podpredsednico pa Lilijana Zorko iz Mestne občine Maribor. Nadalje je komisije pregledala predlog Zakona o pokrajinah v luči sociale in zdravstva in pri tem zavzela stališče, da je brez predlaganih sočasnih sprememb drugih zakonov s področja sociale in zdravstva ter brez zakona o financiranju pokrajin, težko razumeti kakšni bodo učinki zakona in kaj se bo zgodilo na terenu. Komisija bo spremljala proces ustanavljanja pokrajin in se vanj vključevala s strokovnega vidika, seveda pa je prvotno nujna razmejitev pristojnosti med državo, občinami in regijami.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Sofinanciranje pooblaščenih muzejev 2/1

Ministrstvo za kulturo je posredovalo dopis, s katerim želi vodstva občin seznaniti z vlogo pooblaščenega muzeja na območju vsake posamezne občine in financiranjem dejavnosti, ki jih takšen muzej izvaja.

Dopis ministrstva objavljamo tukaj.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2/2

Obveščamo, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.

V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve:

 • jasna opredelitev pojmov »rudniški prostor« in »sanacija« (1. člen),
 • jasna opredelitev vsebine upravljanja z mineralnimi surovinami, ki poleg urejanja, načrtovanja in nadziranja iskanja, raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin zajema tudi dovoljevanje raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin (2. člen),
 • opredelitev Državne rudarske strategije kot temeljnega programskega in ne pravnega akta (3., 5. in 6. člen),
 • opredelitev vloge Geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja (5. člen),
 • določitev koncesnine za zavezanca sanacije nelegalnega kopa (8. člen),
 • bolj jasna ureditve nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice (9. člen),
 • bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del pri izvedbi državnih projektov (10. člen),
 • bolj jasna ureditev predčasne popolne in trajne opustitev izvajanja rudarskih del (11., 12. In 13. člen),
 • ureditev podaljšanja obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje tako, da bodo imetniki obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje, če bodo želeli podaljšati svoje pravice, morali izpolniti vse pogoje kot jih predpisuje veljavni zakon, razen pogojev, ki jih veljavni zakon predpisuje v 4. In 5. točki prvega odstavka 50. člena – to je, da ima koncesionar na zemljiščih, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice, pravico izvajati rudarska dela na zemljišču ter ima soglasje morebitnih drugih imetnikov pravic na teh zemljiščih za podaljšanje rudarske pravice in da je pridobivalni prostor skladen z dokumenti urejanja prostora (14. člen).

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka, 17.9.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o vodah 2/3

Skupnost občin Slovenije je prejela v obravnavo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o vodah (skrajšani postopek).

S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode z vidika namena porabe sredstev tega sklada. S ciljem jasnega razumevanja, kaj v zvezi z vodno infrastrukturo se lahko financira iz Sklada za vode, se dopolnjuje 1. točka tretjega odstavka 162. člena zakona o vodah. Dodatno je omogočeno financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda (95. člen Zakona o vodah) in izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda (96. a člen Zakona o vodah).
Dodana je tudi možnost financiranja oziroma sofinanciranja občinskih projektov izgradnje ali rekonstrukcije sistemov za oskrbo s pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe s pitno vodo, ki jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije, nakupa obstoječih zasebnih vodovodov s strani občin zaradi zagotovitve javne oskrbe s pitno vodo in občinskih projektov izgradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaše predloge ali komentarje na predlagano besedilo najkasneje do srede, 18.9.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Strategija in akcijski načrt upravljanja rjavega medveda – podaljšan rok za pripombe 2/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Strategije upravljanja z medvedom in Akcijski načrt.

Dokumente najdete na sledečih povezavah:

Vaše predloge in mnenja nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 26. 9. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin 2/5

Obveščamo vas, da smo s strani Državnega sveta RS prejeli dopolnjena osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Predloga najdete na sledečih povezavah:

Prosimo vas, da predloge preučite in se do 4. novembra 2019 do 10. ure opredelite do vsebine in nam le to posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Državni svet in strokovna skupina pripravljavcev predloga pokrajinske zakonodaje vam je na voljo za dodatna pojasnila in po potrebi tudi za predstavitev pri obravnavi na sejah občinskih svetov (skladno z možnostmi).

DOGODKI SOS

5.9. - 19.9. / Posveti o pokrajinski zakonodaji 3/1

Skupnost občin Slovenije kot ena izmed pobudnic začetka projekta ustanavljanja pokrajin izraža zadovoljstvo, da je projekt ustanavljanja pokrajin zaživel. Projekt je podprl predsednik države Borut Pahor, Državni Svet RS in tudi številni strokovnjaki in strokovnjakinje s področij, pomembnih za pripravo in izpeljavo vseh potrebnih korakov za prihodnjo ustanovitev pokrajin, ki so združeni v projektno skupino (povezava) za pripravo pokrajinske zakonodaje, pod vodstvom izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika (Pravna fakulteta Maribor).

Ena izmed aktivnosti Skupnosti občin Slovenije je organizacija posvetovanja o pokrajinski zakonodaji z vami, odločevalci na lokalni ravni in projektno skupino, ki pripravlja predpise. Posvetovanje organiziramo na štirih koncih Slovenije in vas vabimo k udeležbi in izbiri lokacije, ki je vam najbližja:

 • 5. september 2019 ob 10. uri – Novo mesto, Sejna soba Mestne hiše, Glavni trg 7, Posvet v Novem mestu je ODPOVEDAN.
 • 9. september 2019 ob 10. uri – Ptuj, Dominikanski samostan,
 • 17. september 2019 ob 10. uri – Postojna, Gasilsko reševalni center Postojna, Posvet v Postojni je ODPOVEDAN.
 • 19. september 2019 ob 10. uri – Kranj, Sejna dvorana MOK št. 15.

Na posvetu, bomo na začetku dali besedo projektni skupini, da predstavi projekt, osnutke zakonov, ki bodo od 16. avgusta 2019 dostopni na spletni strani www.pokrajine.si, terminski plan ter nadaljnje korake.

Nato je beseda vaša, izredno pomembno je, da županje in župani izrazite jasna stališča do bodočih nalog, ki jih bodo opravljale pokrajine, kaj država in kaj občine.

Udeležba je seveda brezplačna, zaradi prostorskih omejitev na posameznih lokacijah pa so prijave obvezne vsaj dva dni pred posameznim dogodkom.

VABILO

16.9. / Konferenca Pametna mesta 2019 3/2

Konferenca pametna mesta združuje predstavnike mest in občin ter podjetja (elektrotehnika, telekomunikacije, javni tranzit, poštne storitve, komunalne storitve) z različnimi ponudniki rešitev (MSP) in omogoča razpravo o možnih rešitvah, ki bi zadovoljile potrebe njihovega mesta. Poleg pestrega nabora govorcev iz tujine bo konferenca nudila tudi širok nabor predstavitev dobrih praks in izdelkov, ki so na razpolago v Sloveniji. Dogodek poteka ob podpori Skupnosti občin Slovenije. Uradno vabilo je dostopno tukaj. Program dogodka se nahaja na tej povezavi.  Dogodek se bo odvijal na Ljubljanskem gradu, 16. 9. 2019 med 9. in 16. uro. Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava preko e-prijavnice do vključno 09. 09. 2019.

 

17.9. / Uporaba ZUP 3/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z magistro Marijo Tanacek, članico komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka, organizira seminar na temo splošnega upravnega postopka, ki je namenjen javnim uslužbencem zaposlenim v samoupravnih lokalnih skupnostih, ki bi radi osvežili znanje iz splošnega upravnega postopka.

Seminar z naslovom »Uporaba ZUP« bo potekal v torek, 17. septembra 2019, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom.

Vljudno vabljeni!

 

18.9. / Vabilo na Hackathon “Be Social Be Maker” Vzgajanje naslednjih generacij socialnih inovatorjev 3/4

Skupnost občin Slovenije, Ekonomski institut Maribor in Fundacija Prizma vas v sklopu projekta Social(i)Makers vabimo na hekaton dogodek

»Be Social, Be Maker«:

Vzgajanje naslednjih generacij družbenih inovatorjev,

ki bo potekal 18.9.2019 v prostorih Kreativnega centra Poligon v Ljubljani.

Dandanes se zaradi številnih sprememb vsakodnevno soočamo z različnimi neravnovesji, ki preraščajo v družbene probleme oziroma izzive. Pri razvoju in krepitvi senzibilnosti za prepoznavanje družbenih problemov in predvsem ustvarjalnih ter inovacijskih zmožnosti vsakega posameznika igra pomembno vlogo prav formalno in neformalno izobraževanje, zato vas vabimo, da se nam pridružite pri iskanju odgovorov – kako opolnomočiti mlade med 15 in 23 letom, da postanejo družbeni inovatorji?

V uvodnem delu hekatona bodo strokovnjaki osvetlili teme krepitve kompetenc mladih, družbenega inoviranja in socialnega podjetništva, v nadaljevanju pa bodo udeleženci skozi delo v skupinah iskali inovativne rešitve. Pravne osebe bodo z oblikovanimi rešitvami lahko sodelovale tudi na mednarodnem razpisu “Be social, Be maker” in se potegovale za denarno nagrado v višini 5.000,00 EUR za razvoj in implementacijo predlagane rešitve. Več o razpisu in pogojih na: https://skyrocketplatform.eu/submissions/view-challenge/1).

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vprašanje »Biti ali ne biti družbeni inovator?« naj ne bo retorično. Postanite del skupnosti družbenih inovatorjev in se nam pridružite!

Udeležba na dogodku je brezplačna!

24.9. / Posvet “Pisarniško poslovanje in arhiviranje” 3/5

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Arhivom Republike Slovenije vabi na posvet z naslovom »Pisarniško poslovanje in arhiviranje«, ki bo potekal v torek, 24.9.2019, ob 10.00 v dvorani Horus, Austria trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Predstavili bomo naslednje vsebine:

 • arhiviranje dokumentov v fizični obliki,
 • nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi s poudarkom na noveliranem klasifikacijskem načrtu za občine;
 • ključne novosti Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah in
 • vzorčna notranja pravila SOS za občine.

Vabilo s programom.

V skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom boste udeleženci strokovnega izobraževanja prejeli tudi ustrezno potrdilo o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

25.9. / Nacionalna konferenca – Poenostavitev občinskih razpisov 3/6

Vabimo vas na nacionalno konferenco Poenostavitve občinskih razpisov, ki jo CNVOS organizira v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije . Na konferenci bodo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Te poenostavitve tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.

Konferenca bo ponudila širok spekter že preizkušenih rešitev in vam omogočila, da svoje poglede in dileme delite s kolegi iz drugih občin. Vabljeni župani, občinski uradniki in člani ocenjevalnih komisij, seveda pa tudi vsi ostali, ki vas tema zanima.

Da bi spodbudili razmislek o boljših razpisih in nudili podporo uradnikom, so na CNVOS-u že leta 2015 izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov z dodatkom o uporabi predplačil. Še sveže iz tiskarne pa so Smernice o izvajanju občinskih razpisov, ki na kratek in preprost način razlagajo vse korake razpisnega postopka, hkrati pa posebno pozornost posvečajo uporabi pavšalov in drugih poenostavitev. In prav o tem bo govora na prihajajoči konferenci.

Konferenca bo potekala 25. septembra v Tehnološkem parku (dvorana B23), podrobnejši program si lahko pogledate tukaj.

Prosimo, da se na konferenco prijavite na tej povezavi najkasneje do 20. septembra.

 

 

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed 3/7

V četrtek, 26. septembra 2019, bo med 14.00 in 18.00 potekala zaključna konferenca v sklopu projekta Qualipaed – Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Dogodek bo potekal v prostorih gradu Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Gradec, Avstrija. (uradno vabilo

Na zaključni konferenci bomo predstavili predstavitev evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Skupaj s projektnimi partnerji vam bomo ponudili kratek pregled zaključkov projekta in validacijske študije, v skupni razpravi s penalisti in zainteresiranim občinstvom pa bomo osvetlili različne poglede na kakovost na področju izobraževanja otrok. Konferenca o potekala v nemškem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v Slovenščino, v kolikor bo vsaj 10 prijavljenih iz Slovenije.

Predviden program konference:

14.00 Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Uvod v Evropsko oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje: ozadje in cilji
Kakovost izobraževanja – Kaj s tem mislimo?
Odmor
Predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov validacijske študije
18.00 Panelna razprava s predstavniki vseh partnerskih držav
Zaključek konference in prijetno druženje ob glasbi, hrani in pijači

Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/english/

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 3/8

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

12.11. / Posvet “Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov za občine” 3/9

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Dataofficer d.o.o. organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov v luči priprave novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Informativni posvet bo potekal v torek, 12. novembra 2019, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Casiopea, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Predstavljene bodo najpomembnejše spremembe in predvsem zahteve, ki jih prinaša nov ZVOP-2 ter povezane določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pri izvajanju nalog občin, vključno s predstavitvijo pomena vsebine področne zakonodaje. Izpostavili pa bomo tudi ključne izzive s katerimi se bodo morale občine spopasti oziroma se že spopadajo, da zagotavljajo skladnost z zakonodajo in predvsem varnost osebnih podatkov.

VABILO s programom.

Vljudno vabljeni!

10.10. / Obračunavanje DDV v občinah 3/10

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo davka na dodano vrednost. Na seminarju, ki bo potekal v četrtek, 10. oktobra 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, vam bodo v teoriji in praksi predstavljene tako osnove kot tudi posebnosti sistema obračunavanja in plačevanja DDV.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

17.10./ Napoved konference "Obvladovanje vode v mestih" 3/11

Vabimo vas, da si v koledarju rezervirate četrtek, 17. oktober 2019, in se nam pridružite v Kulturnem kongresnem središču na Ptuju, kjer bomo na mednarodni konferenci z naslovom Obvladovanje vode v mestih spoznali primere tuje in domače prakse ter skupaj s predstavniki slovenskih občin razmišljali kako upravljanje voda krepi odpornost mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti.

Za več informacij o dogodku v naslednjih tednih spremljajte spletno stran ipop.si in Facebook objave IPoP – inštituta za politike prostora.

Konferenco organiziramo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

DOGODKI DRUGIH

9.9. / Posvet v zvezi z novelacijo predpisov o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije vabi na

Posvet

v zvezi z novelacijo predpisov o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Posvet bo potekal v ponedeljek, 9.9.2019 ob 9.30 uri na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, Dvorana A.

 

Prilagamo vabilo s programom.

Udeležba na dogodku je brezplačna, število udeležencev je omejeno. Zaradi organizacije je potrebna predhodna prijava. Udeležbo potrdite na e-naslov andreja.cater@gov.si do četrtka, 5.9.2019. Na prijavi navedite ime in priimek udeleženca ter občino ali izvajalca javne službe, katerega predstavlja. Zaradi prostorske omejitve se predlaga, da se predstavitve udeležita največ dva predstavnika posamezne občine oz. izvajalca javne službe.

Vljudno vabljeni!

10.9./ ZNANOST O OKOLJU 4/2

Državni svet vabi na posvet ZNANOST O OKOLJU, ki bo v torek, 10. septembra 2019, ob 9. uri, Velika predavalnica, Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Ključni motiv je povečati prizadevanja za varstvo okolja s pomočjo stroke. V javnosti, medijih in tudi političnih debatah pogosto slišimo teme in argumente, ki odstopajo od strokovno najpomembnejših vprašanj. Recimo dilema, ali raje zgraditi nekaj tisoč vetrnic ali eno jedrsko elektrarno, ali je večja škoda zaradi plastičnih slamic ali zaradi 90 km nove avtoceste, ali je večja škoda zaradi vseh sveč ali enega tovornjaka na avtocesti in v ekstremu – ali je zemlja ploščata in ali se sploh dogaja segrevanje ozračja? Na večino teh vprašanj zna stroka odgovoriti, pojasniti, kje najhitreje in najhuje uničujemo okolje v Sloveniji in Evropi. Po posvetu bomo napisali konkreten dokument s predlogi in ga predali vladi ter Državnemu zboru. Prispevki s posveta bodo osnova za Belo knjigo strokovnega varovanja okolja.

Več informacij najdete v vabilu s programom TUKAJ.

12.9. / Konferenca Pametne vasi – ključne za razvoj podeželja 4/3

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), skupaj s slovenskimi piloti, Kungota, Solčava in Padna vabi na mednarodno konferenco Pametne vasi – ključne za razvoj podeželja.

V uvodnem delu od 9.00 do 10.45, bodo prisotne nagovorili:

 • Emilija Stojmenova Duh (Univerza v Ljubljani)
 • Franc Bogovič (član Evropskega parlamenta (SLS / EPP), pobuda Pametne vasi) – Pobuda Pametna naselja v EU in prihodnji / načrtovani ukrepi
 • Stefan Ostergard Jensen (GD AGRI) – Pametna naselja v ES in prihodnji / načrtovani ukrepi
 • György Mudri (soavtor in sourednik knjige) – Kratka predstavitev knjige: “Pametna naselja v EU in širše”
 • Paul Soto (ENRD) – Tematska skupina Pametne vasi v okviru ENRD
 • Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Vloga pametnih vasi v Sloveniji in kako jih vključiti v skupne kmetijske politike.
 • Janez Potočnik (sopredsednik mednarodne komisije za vire ZN, nekdanji evropski komisar za okolje) – Vloga pametnih vasi v trajnostnih pristopih k upravljanju z viri

Sledile bodo predstavitve dobrih praks, testnih območij in moderirane razprave na več vzporednih sejah, podroben program je dostopen tukaj: http://blog.ltfe.org/sv-conference/

Na konferenci bo zagotovljeno simultano prevajanje v slovenščino.

Udeležba je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato je potrebno s prijavo pohiteti, prijavite se na tej povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNfHed5LfMVdH0hNE0_run9R9mAoTHwbQK7JCopiGQmuS1Mg/viewform.

 

13.9. / Predstavitev instrumenta Dogovor za razvoj regij 4/4

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira predstavitev instrumenta Dogovora za razvoj regij, kjer vam bodo predstavljene aktivnosti v zvezi z izvajanjem novega instrumenta regionalne politike, izzivi in napori, s katerimi se soočamo pri izvedbi instrumenta ter konkretni projekti v okviru instrumenta.

 

PROGRAM DOGODKA:
9:45 – 10:00 Prihod in registracija udeležencev
10:00 – 11:00 Predstavitev
10:00 – 10:30

 

10:30  – 10:50

 

10:50 – 11:00

 

Marko Drofenik, MGRT, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj

 

Gregor Steklačič, MZI, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko

 

Razprava

 

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA! Prosimo, da vašo udeležbo predhodno potrdite na e-naslov: mateja.zalar@gov.si, najkasneje do 5.septembra 2019.

Udeleženci boste (po vaši pisni potrditvi) prejeli brezplačno vstopnico za obisk Mednarodnega obrtnega sejma Celje, ki jo boste prevzeli na blagajni MOS Celje na dan dogodka.

13.9./ PODJETNIŠKA ŠOLA SIO-MRA-2018-19 4/5

Jeseni 2019 bo organizirana Podjetniška šola v okviru projekta SIO-MRA-2018-19 za potencialne inovativne podjetnike in mlada podjetja »start-up«. Vodili vas bodo skozi proces – od inovativne poslovne ideje do izvedbe in razvoja podjetja.

Prijavite se lahko do 13. septembra 2019. Na delavnicah boste pridobili ključna strokovna in praktična znanja – od 24.9. do 15.10.2019 na Mariborski razvojni agenciji.

Več informacij: 02 / 333 13 12, sio@mra.si in na spletni strani: http://www.mra.si/podjetniska-sola.html.

17.9./ Zaključna konferenca programa Aktivno v šolo 4/6

Na konferenci bodo predstavljene ugotovitve in izkušnje programa Aktivno v šolo. Številnim slovenskim šolarjem, šolam in občinam je program poznan po spodbujanju organizirane hoje mlajših otrok v šolo s Pešbusom. V  lanskem šolskem letu je #Pešbus vozil na več kot 70 šolah po državi.

Konferenca je namenjena predstavnikom občinskih strokovnih služb s področja trajnostne mobilnosti, šolstva, javnega zdravstva in varstva okolja, zanimiva bo tudi za predstavnike osnovnih šol pristojne za mobilnostne načrte in zdravje ter učitelje zainteresirane za prometno vzgojo in trajnostni razvoj.

Več si lahko preberete na povezavi tukaj.

19.9. / Vabilo na usposabljanje ZIntPK 4/7

Upravna akademija v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije razpisuje usposabljanje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije s praktičnimi primeri za lokalne samoupravne skupnosti ter javne zavode. Izvedli ga bodo uslužbenci Komisije za preprečevanje korupcije.

Program usposabljanja je namenjen samoupravnim lokalnim skupnostim – predvsem odločevalcem: županom, podžupanom, občinskim svetnikom, poslovodnim osebam javnih zavodov v lasti lokalne skupnosti ter članom svetov teh javnih zavodov.

Usposabljanje bo potekalo 19. 9. 2019 od 14.00 do 18.00 v veliki sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Prilagamo program in obrazec za prijavo, ki ga pošljite na e-naslov gp.mju@gov.si do 12. 9. 2019.

20.9. - 10.10. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah glede varstva osebnih podatkov 4/8

Vsaka organizacija, ki obdeluje osebne podatke zaposlenih ali tretjih oseb (občanov, pacientov, šolarjev…) mora v skladu z zahtevami evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov vzpostaviti ustrezne mehanizme za varstvo le-teh. Eden izmed bistvenih elementov za doseganje in dokazovanje skladnosti občine z GDPR  je tudi redno usposabljanje zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov.

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice ponovno potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete TUKAJ. Prilagamo tudi prijavnico.

Prijave za usposabljanje, ki bo potekalo od 20. septembra do 10. oktobra 2019, pošljite do 15. septembra 2019, na elektronski naslov info@dataofficer.si ali pokličite na št. 041 314-400, Petra Avsec Bernot.

 

23.9./ Posvet "Zapleti in razpleti postopkov dostopa do informacij javnega značaja" 4/9

Informacijski pooblaščenec vas vabi na delovni posvet ob Svetovnem dnevu pravice vedeti, ki bo potekal v ponedeljek, 23. septembra 2019, ob 10.00, v hiši Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana. Letošnji posvet, ki nosi naziv »ZAPLETI IN RAZPLETI POSTOPKOV DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA« bo namenjen procesnim in vsebinskim dilemam pri izvajanju zakona in predstavitvi izzivov, s katerimi se prosilci in zavezanci srečujemo v praksi.

Dogodek bosta odprla informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in minister za javno upravo Rudi Medved, v nadaljevanju pa bodo svoj pogled na izbrana procesna in vsebinska vprašanja predstavili strokovnjaki pravne stroke ter predstavniki zavezancev, novinarjev, inšpektorata za javni sektor  in informacijskega pooblaščenca.

Podrobnejše informacije in program dogodka se nahajajo tukaj.

17.10./ Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? 4/10

Umanotera in Focus vabita na 4. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? v četrtek, 17. oktobra 2019, od 9. do 13.30 ure Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.

Domači in tuji predavatelji z veliko praktičnih izkušenj nam bodo predstavili koristi skupnostnih praks za povečevanje odpornosti skupnosti v trenutno nezavidljivem globalnem in lokalnem kontekstu podnebnih sprememb. Poiskali bomo konkretne možne odzive skupnosti na ovire in priložnosti ter spoznali dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Razprava bo potekala tudi o priložnostih za razvoj lokalnih skupnosti v luči nove finančne perspektive EU za obdobje 2021–2027.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah s področij investicij, energetike, okolja, družbenih dejavnosti, prometa in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve mest na prijavnici.
Vabilo s programom je na voljo na tej povezavi.

VLADA RS

43. redna seja 5/1

Vlada seznanjena s poročilom o zadolževanju občin za leto 2018

Vlada se je danes seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2018 ter zadolženosti na dan 31. december 2018, ki ga bo poslala v Državni zbor.

Zakon o javnih financah določa, da so občine o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice so ali v katerih imajo prevladujoč vpliv, dolžne poročati Ministrstvu za finance. Poročilo za leto 2018 je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih posredovale občine, usklajenih s premoženjskimi bilancami občin.

Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala za 11,3 milijona evrov in je konec leta 2018 znašala 852,9 milijona evrov oziroma 1,86 % BDP. V strukturi skupne zadolžitve so 84 % predstavljali dolgovi občin in 16 % dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2018 je znašal 414 evrov.

V letu 2018 je Ministrstvo za finance občinam izdalo sto eno soglasje k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi izdanih soglasij je znašal 95,6 milijona evrov. Povprečna zadolženost v letu 2018 obravnavanih občin je bila 5,7 % njihovih v predhodnem letu realiziranih prihodkov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije, predvidene v občinskih proračunih za leto 2018, šest občin je upravljalo z dolgom občinskega proračuna.

V letu 2018 se je pri državnem proračunu z odobritvijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dodatno zadolžilo 131 občin v skupni višini 20,3 milijona evrov in sicer 0,6 milijona evrov za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, 57 tisoč evrov za odplačilo letnih obveznosti obstoječih dolgov in 19,6 milijona evrov za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

Obseg skupne zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2018 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta delavcem, izboljšano kakovost življenja občanom, gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP.

Informacija o izdelavi predhodne ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnjih junijskih in avgustovskih neurij

Vlada se je na seji seznanila z Informacijo o izdelavi predhodne (izračunane) ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 11. junija do 31. julija 2019.

Na podlagi pobude Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo Uprava RS za zaščito in reševanje, izvedla predhodno (izračunano) ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 11. junija do 31. julija, ki so sicer zavarovarljiva.

Pobuda za ocenjevanje se da ob naravnih nesrečah in neugodnih vremenskih razmerah, če je ocenjeno, da je nastala škoda okoli 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna v tekočem letu in če je v večjem obsegu nastala škoda na kmetijskih kulturah tako, da so poškodovane nad 30 odstotkov.

Ocenjena škoda bo služila kot podlaga za:

 • odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 • znižanje najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč republike Slovenije;
 • prilagoditve ukrepov tekoče kmetijske politike – uveljavljanje višje sile;
 • podlaga za posebne pomoči kmetijskim gospodarstvom v težavah.

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurij s točo je že v teku.

(Vir: Vlada RS, ur)

NOVICE DRUGIH

Raziskava o gradbenih odpadkih in napoved dogodka 6/1

Ekologi brez meja se to jesen posvečajo problematiki gradbenih odpadkov, saj so kljub dolgi tradiciji čistilnih akcij še vedno najpogostejša vrsta odpadkov, ki jih najdemo v naravi. Poznavanje problematike med splošno javnostjo so preverili z anonimnim vprašalnikom, kar jim bo pomagalo pri nagovarjanju in reševanju te tematike.

Ekologi brez meja sporočajo, da je bil odziv na vprašalnik odličen. Izmed 1583 vprašanih 97,3 % anketirancev meni, da je odlaganje gradbenih odpadkov v naravo problem, največ zaradi onesnaževanja virov pitne vode in vodotokov. Problem torej imamo, prihajajoči strokovni dogodek “Počistimo z gradbenimi in kosovnimi odpadki” pa je eden od korakov na poti do rešitve. Na SOS so se obrnili s prošnjo za širjenje besede o dogodku, o katerem so vse informacije zbrane na tem mestu. Dogodek bo potekal 19. 9. 2019 v Hiši EU s pričetkom ob 9.19.

AKTUALNI RAZPISI

3. poziv WiFi4EU 7/1

Evropska Komisija je objavila Poziv za Tretji javni razpis v okviru pobude WiFi4EU, za pridobitev bona za vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi priključka na javnih mestih.

Informacijo je EK objavila na spletni strani: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home

Možnost za prijavo za pridobitev bona imajo vse občine, ki so se predhodno registrirale.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-third-call

V nadaljevanju želimo ponovno vzpodbuditi, da se vse občine, ki do sedaj še niso registrirane, registrirajo pred pričetkom tretjega poziva v okviru WiFi4EU pobude.

Prijava za pridobitev bona bo možna po sistemu »kdor prvi pride, prvi melje«, in sicer: od četrtka 19.9.2019 od 13:00 (po srednjeevropskem času – CEST) do petka 20.9.2019 do 17:00 (po srednjeevropskem času – CEST).

 

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 7/2

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. V novem javnem razpisu, za občine ponujajo še atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Rok za oddajo vlog je od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 7/3

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/4

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/5

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/7

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.