V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI ČRNA NA KOROŠKEM IN ŠENTJERNEJ.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Miklavž na Dravskem polju: obnovljena igrišča omogočajo kvalitetnejše športne dogodke 1/1

Izvedba: 2020

Financiranje: sredstva občine Miklavž na Dravskem polju

Športna igrišča v Športnem parku Miklavž so bila pred sanacijo dotrajana in niso zadostovala potrebam za izvajanje športne vzgoje, izven šolskih športnih aktivnosti, organizirani športne vadbi in izvajanju drugih programov rekreacije.

V okviru sanacije igrišč je bila zvedena celovita obnova rokometnega igrišča, ki ga je mogoče uporabiti tudi za mali nogomet, obnova košarkarskega igrišča in izgradnja igrišča za odbojko na mivki. V celoti je bila zamenjana dotrajana športna in urbana oprema. Delno se je obnovila atletska steza, ki je namenjena predvsem izvajanju programov športa v osnovni šoli.

V okviru sanacije se je zamenjala obstoječa razsvetljava športnih igrišč z energetsko varčnimi reflektorji, ki omogočajo izvedbo tekmovanj srednje pomembnosti.

Obnovljena športna igrišča predstavljajo pomembno pridobitev, saj omogočajo kvalitetno izvajanje programov športne vzgoje in športnih programov drugih izvajalcev. Občani imajo tako prosto za aktivno preživljanje prostega časa ter za izvedbo različnih športnih dogodkov na voljo v neposredni bližini svojih domov.

Foto: Arhiv Občine Miklavž na Dravskem polju

NOVICE SOS

Županje in župani na 20. seji Predsedstva SOS z ministrom Jevškom o naslednji finančni perspektivi 2/1

V sredo, 14. septembra 2022 je v Kulturni dvorani Sevnice potekala 20. seja članic in članov Predsedstva SOS. Zbrane je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk.

Položaj občin v naslednji finančni perspektivi ter sodelovanje s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek je pojasnil dileme v povezavi z novico, ki se je konec meseca avgusta v medijih pojavila v povezavi z znižanjem evropskih sredstev za občine. SOS je takrat nanj oziroma Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko naslovila vprašanje in prošnjo za pojasnilo.
Minister je zatrdil, da informacija ne drži ter še, da bo na regionalnem razvojnem skladu 350 milijonov evrov več kot v prejšnji finančni perspektivi. Od tega bo občinam namenjeno 35 milijonov več kot v prejšnji finančni perspektivi. Razložil je, kako je prišlo do objavljene novice: »Celotni znesek, ki ga Slovenija v finančni perspektivi 2021-2027 prejme iz EU je 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev, dobra milijarda iz integrale, tako da pridemo na skoraj 4 milijarde in pol. Ta znesek se v ničemer ne spreminja. Prejšnja vlada je Evropski komisiji predlagala, da iz Evropskega socialnega sklada na Evropski sklad za regionalni razvoj prenese 20 % sredstev. Razlog je celo na mestu, ker se na področju izvajanja politik zaposlovanja niso kazale take potrebe, saj je brezposelnost padla. Evropska komisija ni dovolila tega prenosa. Nato je prejšnja vlada predlagala prenos v višini 12,5% in minister za delo v prejšnji vladi ni dovolil tega prenosa. Evropska komisija je odločila, da bo počaka na novo vlado in se z novim ministrom dogovorila, kolikšen bo ta odstotek prenosa na regionalni razvoj.« Minister Jevšek se je nato z ministrom za delo, družino in socialne zadeve Luko Mesecem dogovoril za prenos sredstev v višini 8,5 % in to je teh 350 milijonov, ki jih je več na regionalnem razvoju. »Bivša sekretarka je informacijo oblikovala na predlogu prenosa 20%, kar Evropska komisija in nekdanji minister nista dovolila«, je še dodal Jevšek.
Glede Partnerskega sporazuma je povedal, da imajo okvirni program, ki je usklajen z Evropsko komisijo. Ta bo 16. septembra posredovan v Bruselj kot zadnja neuradna verzija, v začetku oktobra pa ga bo predvidoma potrdila tudi Vlada. V tem času bo program predstavljen tudi na vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Ker so ga sproti usklajevali, pri potrjevanju ne pričakujejo težav. Poudaril je, da je vse to pomembno, da bodo z novim letom lahko začeli z razpisi za izvajanje finančne perspektive 2021 – 2027, saj bo obdobje izvajanja krajše, do zdaj sta izgubljeni 2 leti.
Predstavil je tudi področja, ki so bila izpostavljena na posamezni regiji. Zahodna kohezija je imela zahteve v povezavi z razvojnimi koeficienti, za katere so se dogovorili, da bodo ključni pri delitvi sredstev. Na vzhodni kohezijski regiji so izpostavili štipendijske sheme, ki bodo za enkrat ostale takšne kot so, ohranitev E-spotov ter potrebo po dodatnih sredstvih za sistem vodooskrbe. Pri slednjem so se z ministrom za finance dogovorili, da vodooskrba na vzhodu ne bo ogrožena, niti zaradi vlaganj v kraški vodovod.
Na vzhodni kohezijski regiji so bila izpostavljena vprašanja povezana s poslovno obrtnimi conami, ki niso vključene v program naslednje finančne perspektive, saj je veliko takšnih con praznih. Tako je bil denar vložen v nekaj, kar ne prinaša dodane vrednosti. Na SVRK bodo pripravili analizo vseh con in identificirali, kje so nujno potrebne. Čeprav te niso predvidene za sofinanciranje z evropskimi sredstvi, minister vidi možnost za dogovor z Evropsko komisijo na podlagi argumentov, ki jih pričakuje kot rezultat opravljene analize.
O mehanizmu celostnih teritorialnih naložb (CTN) je minister povedal, da ostaja enak kot v pretekli pespektivi, razlika je le ta, da ga bo mogoče širiti na sosednje občine. Mehanizem dogovor za razvoj regij (DRR) bo do konca leta najverjetneje prešel v pristojnost Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Ob koncu je minister dodal še, da bodo razpisi na področju programov Interreg (IT, HR, AT, H) objavljeni v začetku leta 2023. Prav tako se aktivno ukvarjajo s poenostavitvami črpanja evropskih sredstev ter vseh spremljajočih postopkov tudi kontrole in s poenotenjem kriterijev
Minister je tudi napovedal, da bo 28. in 29. septembra v Sloveniji na obisku komisarka za kohezijo Elisa Ferreira.

Določitev višine povprečnine in ključni parametri, ki bodo vplivali nanjo do konca leta
Predstavniške organizacije občin so konec avgusta oblikovale skupen predlog višine povprečnine za leto 2022. Pri tem so upoštevale dejanske stroške občin v letu 2021, katerim so prištele stopnjo inflacije v višini 11%. Tako prelagajo dvig povprečnine v letu 2022 na 736,66 € na prebivalca občine, ki bi ga bilo mogoče uzakoniti ob rebalansu proračuna. Ministrstvo za finance je pisno sporočilo, da sprememba obsega povprečnine za leto 2022 ni predvidena, saj je bila določena na podlagi že podpisanega Dogovora o višini povprečnine. Vodstva združenj občin so sočasno na Ministrstvo za finance naslovila tudi skupen predlog višine povprečnine za leti 2023 in 2024. S strani predstavnikov občin predlagana višina povprečnine za leto 2023 je 776,40 € na prebivalca občine, za leto 2024 pa 783,03 €. Določitev višine povprečnine za leto 2023 bo po besedah Ministrstva za finance potekala na podlagi določil Zakona o financiranju občin v prihodnjih dneh. Člani predsedstva so sprejeli sklep, da predstavniki SOS na sestanku z Ministrstvom za finance zagovarjajo pripravljen skupen predlog.

Pobuda Občine Sevnica: Oris stanja na področju pridobivanja, hranjenja, interpretacije in razpoložljivosti podatkov o geosferi
Na seji predsedstva je bila obravnavana tudi pobuda za izboljšanje orisa stanja na področju pridobivanja, hranjenja, interpretacije in razpoložljivosti podatkov o geosferi. Dr. Miloš Bavec, direktor Geološkega zavoda Slovenije je povedal, da zaradi neurejenosti krovne zakonske ureditve država s podatki o geosferi ne razpolaga. Večina javno dostopnih geoloških prostorskih podatkov je zastarelih in/ali v merilu, ki ne zadostuje za uporabo pri načrtovanju posegov v prostor, okoljskih študijah ipd. Predsedstvo SOS je sprejelo sklep, da se s predstavljenimi informacijami in podatki seznani občine članice. Pa tudi sklep, da SOS in Geološki zavod Slovenije podata pobudo na Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo za ureditev tega področja, v smislu centralnega zbiranja podatkov, ki bi morali biti javno dosegljivi.

Drugo
Članice in člani predsedstva so obravnavali ter podprli predlog Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveze združenj borcev za vrednote NOB Velenje in Občine Šoštanj za obeležitve 100-letnice rojstva Karla Destovnika Kajuha (13. 12. 1922 – 13. 12. 2022) z razglasitvijo »Kajuhovega leta«.

Slike so na voljo v galeriji TUKAJ.

Spoznavni sestanek z ministrom za finance na temo povprečnine 2/2

V prostorih Ministrstva za finance je 16. septembra 2022 potekal spoznavni sestanek z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2023 in 2024. Sestanka so se s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili predsednica Jasna Gabrič, podpredsednik Peter Misja in generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

Pogajalski strani sta predstavili svoja stališča. Skupnost občin Slovenije in sorodni organizaciji smo predstavili skupen predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti, to je za leto 2023 – 776,40 € na prebivalca občine, za leto 2024 pa 783,03 €. Minister Boštjančič je predstavil ekonomsko in socialno situacijo v teh nestanovitnih časih. Pogajalski strani sta sklenili, da obe do naslednjega sestanka pripravita približevalne predloge.

Poziv SOS k odpravi določb Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki urejajo povračilo stroškov funkcionarjev 2/3

ZUJF je stopil v veljavo že pred desetletjem, 31. 5. 2012, množica varčevalnih ukrepov za javne uslužbence je bila v tem času že odpravljena kot npr. višina regresa za prehrano med delom, višina jubilejne nagrade. Ti isti varčevalni ukrepi iz ZUJF pa neutemeljeno in iz neznanega razloga še vedno veljajo za funkcionarje.

Vlada RS je na svoji 12. redni seji obravnavala informacijo glede urejanja položaja, pravic in obveznosti funkcionarjev, kar pozdravljamo in razumemo kot korak v smeri, ki vodi k prepotrebni posodobitvi in sistemski ureditvi položaja, pravic in obveznosti funkcionarjev med trajanjem funkcije in po prenehanju mandata. Menimo pa, da v času do sistemske spremembe plačnega sistema v javnem sektorju, ki bo vključevala tudi ureditev položaja, pravic in obveznosti funkcionarjev, ni ovir, da se ne bi sprostile omejitve, ki nimajo sistemskih posledic.

Skupnost občin Slovenije je zato (ponovno) pozvala Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance, da se določbe ZUJF, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, nemudoma odpravijo.

Državni zbor podprl pripombe SOS – odslej vrtci, šole in zdravstveni domovi med zaščitenimi odjemalci 2/4

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Skupnost občin Slovenije je na predlog zakona podala pripombo, da se naj 8. člen dopolni tako, da se med osnovne socialne službe vključi tudi zavode s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvene domove. S tem bi bili tudi ti zavodi upravičeni do ukrepa predpisane najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina za osnovne socialne službe. Naš predlog je predhodno obravnaval že Državni svet, ki ga je podprl ter sporočil, da bo Ministrstvo za infrastrukturo preko koalicijskih poslancev vložilo amandma k temu členu. Državni zbor je s sprejetjem amandmaja uspel zagotoviti, da bodo odslej med osnovne socialne službe uvrščeni tudi zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (osnovne šole in vrtci) ter zdravstveni domovi, ki vsakodnevno oskrbujejo najranljivejše skupine populacije.

ZAKONODAJA

Predlog Zakona o državnih simbolih 3/1

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o državnih simbolih.

Cilji novega zakona, ki ureja državne simbole so naslednji:

 • združevanje celotne materije, ki ureja državne simbole v enem zakonu;
 • posodobitev pravil rokovanja z državnimi simboli skladu z uvelavljenimi grboslovnimi, zastavoslovni in muzikološkimi standardi;
 • posodobitev grafičnih prilog v skladu s sodobnimi oblikovalskimi standardi; posodobitev zakona v terminološkem ter sistemskem smislu;
 • jasnejši zapis pravil o svobodi uporabi zastave, katerih namen je vzpodbuditi državljane in državljanke k pogostejši uporabi zastave;
 • pridržanje pravice do uporabe grba za državo in niene institucije.

Cilj novega zakona ni v spremembi kateregakoli od državnih simbolov, saj so le ti jasno definirani v Ustavi Republike Slovenije in se z zakonom ne morejo spreminiati.

Vljudno vas prosimo, da predlog pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do četrtka, 13. 10. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 3/2

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  (v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Novela Uredbe bo pomenila dokončni prenos v pravni red RS (prenovljene) Direktive (EU) 2019/1024 o odprtih podatkih. Neposredno pravno podlago za pripravo predstavlja novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (predlog ZDIJZ-G), ki je v postopku sprejema v Državnem zboru in katere izključni namen je zagotoviti prenos Direktive EU 2019/1024.  Uredbo je potrebno uskladiti v roku enega meseca od uveljavitve zakona. Eden od glavnih ciljev Direktive 2019/1024/EU je omogočiti enostavno ponovno uporabo t.i. naborov podatkov velike vrednosti.

Gre za podatkovne zbirke, ki imajo še posebej visoko vrednost za gospodarstvo in družbo: 1. geoprostorski podatki, 2. opazovanje Zemlje in okolje, 3. meteorološki podatki, 4. statistika, 5. družbe in lastništvo družb ter 6. mobilnost. V skladu z direktivo morajo biti nabori podatkov velike vrednosti na voljo za ponovno uporabo enostavno in brez zaračunavanja cene za podatke. Uredba tako določa seznam podatkovnih zbirk, ki bodo predstavljale nabore podatkov velike vrednosti.

Vljudno vas prosimo, da osnutek Uredbe pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do četrtka, 22. 9. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 3/3

Obveščamo vas, da je MKGP dne 1. 9. 2022 na e-demokraciji objavil osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Vljudno vas prosimo, da osnutek Uredbe pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do torka, 27. 9. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Težave občin z novimi poplavnimi kartami 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je bila s strani DRSV pozvana k podpisu sporazuma za pridobitev ustreznih gradbenih dovoljenj, na podlagi katerih naj bi bili izvedeni ukrepi protipoplavne zaščite v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Hkrati so prejeli  novo karto razredov poplavne nevarnosti za območje njihove občine, po kateri se v razredu srednje in velike nevarnosti nahaja precej stavbnih, še nepozidanih površin, kar onemogoča nadaljnji razvoj občine. Podatki niso skladni s podatki ARSO iz časa sprejemanja veljavnega OPN za občino, kajti v fazi priprave veljavnega OPN občine so s strani Direkcije RS za vode (takratni ARSO) prejeli zagotovilo, da so z izgradnjo njihove HE poplavno varne, kar izkazujejo tudi poplavni dogodki zadnjih let, ki občine niso prizadeli. Nova poplavna karta je že vnesena v uradne evidence in je s tem že postala veljavna. Poudarjajo, da dejansko stanje glede poplavnih dogodkov ne sovpada s podatki iz uradne evidence poplavnih kart.

V Skupnosti občin Slovenije nas zanima, če se morda še katera izmed občin sooča s podobno situacijo in če lahko svoje situacije na kratko predstavite. Vaše prispevke bomo uporabili kot podlago za pogovore z Ministrstvom za okolje in prostor.

Vljudno vas prosimo, da na naslov info@skupnostobcin.si, do 21. 9. 2022,  posredujete vaše odgovore.

DOGODKI SOS

20.9. / Sklenitev pogodbe o zaposlitvi in kadrovske evidence 5/1

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega.  Pri novi zaposlitvi v občinski upravi oziroma pri drugih delodajalcih v javnem sektorju je treba izvesti predpisan postopek, ki je za uradniška delovna mesta določen v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in za strokovno tehnična delovna mesta v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pomemben del postopka zaposlitve je tudi ravnanje s podatki kandidatov, po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pa je treba podatke zaposlenega vključiti v kadrovsko evidenco, ki jo je treba voditi  v skladu z veljavno zakonodajo.

Na izobraževanju bo predstavljen postopek zaposlitve, in sicer izvedba javne objave prostega delovnega mesta in izvedba javnega natečaja, akti, ki se izdajajo kandidatom v postopku zaposlitve, pravice neizbranih kandidatov ter vsebina in sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Del izobraževanja pa bo namenjen tudi zakonski ureditvi kadrovskih evidenc ter personalnih map.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Pogoji za pričetek postopka zaposlitve
9.30 – 10.00 Javna objava prostega delovnega mesta, postopek izbire in akti
10.00 – 10.30 Javni natečaj, postopek izbire in akti
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Vsebina pogodbe o zaposlitvi
11.15 – 12.00 Kadrovske evidence v javnem sektorju (podatki in dokumenti)
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

29.9. / Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov 5/2

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Mihaelom Fondo, Damjanom Dolarjem, Luko Ivaničem ter Marinko Konečnik Kunst vabi na posvet.

Na posvetu bodo obravnavani naslednji tematski sklopi, vezani na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3, GZ-1):

 • Izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov po zaključku lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza
 • Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po ZUreP-3: bistvene spremembe glede na ZUreP-2
 • Grajeno javno dobro

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Uradno VABILO za tiskanje je TUKAJ.

Vabljeni k prijavi, poslušanju in razpravi!

Vsi zainteresirani udeleženci bodo imeli možnosti pridobiti točke ZAPS.

 

29.9. - 1.10. / WORLD FUTURE VERSE KONFERENCA 5/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na mednarodno Word Future Verse konferenco, ki jo v Festivalni dvorani na Bledu, od 29. 9. do 1. 10. 2022, organizira Tehnološki park Ljubljana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in partnerji.

Program konference in druge podrobnosti so TUKAJ

Konferenca bo obravnavala najbolj vroče teme ta hip: metaverse, NFT internet 3.0 in ter blockchain tehnologije, ki hkrati pomenijo tudi vstopnico v uspešno poslovanje v prihodnosti, razumevanje marketinga in novih poslovnih in razvojnih priložnosti.

Več o temi lahko najdete TUKAJ

Predstavnikom Skupnosti občin Slovenije so organizatorji omogočili brezplačno udeležbo na konferenci. Pri registraciji predstavnikov vaše občine uporabite posebno promocijsko kodo: SOS-FREEPASS.

Povezava do brezplačne vstopnice, za katero velja koda je TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

21.9 / 2. mednarodna konferenca Pozdravljena, prihodnost 2022 preobrazba sistemov daljinskega ogrevanja v Evropi 6/1

Mestna občina Velenje skupaj s soorganizatorji Občino Šoštanj, družbo ELES, Komunalnim podjetjem Velenje in Zavodom KSSENA organizira 2. mednarodno konferenco Pozdravljena, prihodnost – preobrazba sistemov daljinskega ogrevanja v Evropi.  Konferenca bo potekala v sredo, 21. 9. 2022, od 10. ure dalje v Domu kulture Velenje. Vabilo si lahko ogledate TUKAJ.

Pred Šaleško dolino je izjemen izziv, kako preobraziti najstarejši in drugi največji daljinski sistem v Sloveniji, ki je 60 let predstavljal varno, cenovno ugodno ter okoljsko najboljšo rešitev za približno 40 tisoč prebivalk in prebivalcev ter gospodarstvo. Kako sistem posodobiti, ga nadgraditi, financirati in preiti v celoti na obnovljive vire energije v cenovnih, okoljskih in stabilnih okvirih, ki bodo sprejemljivi za prebivalce, bo osrednje vprašanje letošnje konference. Z nami bodo predstavniki Evropske komisije, ministrstev, bank, drugih mest in drugi strokovnjaki. Na konferenci bo predstavljen tudi Akcijski načrt preobrazbe daljinskega sistema v Šaleški dolini, ki ga je pripravilo Komunalno podjetje Velenje.

Vljudno vabljeni, da se pridružite konferenci v živo ali preko spletnega prenosa.  Prijavite se lahko TUKAJ.

Za več informacij si lahko pogledate celoten PROGRAM.

22. 9. / 4. konferenca JAVNO NAROČANJE IN KONCESIJE: SKLEPANJE POGODB IN NJIHOVO SPREMINJANJE na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana 6/2

Vljudno vabljeni na velik septembrski dogodek, to je 4. konferenca z naslovom Javno naročanje in koncesije: sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje, ki bo potekala v četrtek, 22. septembra 2022 na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana –

Konferenca je namenjena odgovornim osebam na strani ponudnikov in naročnikov, ki se ukvarjajo s postopki javnega naročanja oz. vsem tistim,ki se pri svojem delu srečujejo s konkretnimi vprašanji s področja javnih naročil in koncesij in želijo biti na tekočem z novostmi s tega področja.

Več informacij o programu konference, letošnjih gostujočih predavateljih in možnosti prijave najdete na https://www.mlcljubljana.com/4-konferenc-javno-narocanje-koncesije-sklepanje-pogodb-in-njihovo-spreminjanje/za ostalo pa vprašajte nas – z veseljem smo vam na voljo! Kontaktni podatki so naslednji: tel. št. 051 664 405 ali preko e-naslova:info@mlcljubljana.com.

Še posebej bodo organizatorji veseli udeležbe občin!

22. 9. / E-občina 2022 6/3

Podjetje Sigmateh  v četrtek, 22. septembra 2022, ob 9. uri, v Kristalni palači v Ljubljani organizira konferenco z naslovom E-občina. Osnovna tema letošnje konference bo kaj vse naj bi vsebovala nova občinska spletna stran, kako se lotiti uvedbe le-te in kje prihaja do razkoraka med zahtevami in prakso.

Zagotavljanje zakonske skladnosti, prenova ali nadgradnja občinske spletne strani je projekt, pri katerem se pojavljajo številne ovire in pasti. Spletna stran občine že nekaj let ni več namenjena le predstavitvi občinskih vsebin, ampak predstavlja e-vrata za stik občanov z občino. Elektronske vloge omogoča že več kot polovica slovenskih občin, več ko polovica participativnih proračunov se izvede s spletnimi rešitvami, povezovanje spletnih strani z GIS aplikacijami (PISO, TerraGIS…) postaja standard, dostopnost e-storitev na spletni strani pa se stalno širi.

25.9. / Spletni seminar Načrtujmo skupaj zdravo mesto 6/4

Vas zanima, kako lahko prostorski načrtovalci, urbanisti in projektanti, na občinah in v praksi, prispevajo k ustvarjanju zdravju prijaznega okolja? Pridružite se predstavnikom IPOP  in spoznajte koncept zdravega mesta in posebnosti načrtovanja zdravju prijaznega okolja na spletnem seminarju programa Aktivno v šolo in zdravo mesto v torek, 27. 9. 2022 od 9:00 do 11:30 na spletni platformi Zoom. Prijave se zbirajo do 25. 9. 2022 prek spletne prijavnice.

28. 9. / Nacionalna delavnica ADO Projekta - IZZIVI S SUŠO - Kako izboljšati komunikacijo za boljšo pripravljenost, zaznavo in odziv na sušne dogodke 6/5

IZZIVI S SUŠO – Kako izboljšati komunikacijo med deležniki za boljšo pripravljenost, zaznavo in odziv na sušne dogodke.

Delavnica bo potekala dne 28. 9. 2022 v Ljubljani.

Cilj delavnice je okrepiti sodelovanje in komunikacijo z deležniki v procesu obvladovanja sušnih dogodkov, s posebnim poudarkom na posredovanju uporabnih in deležnikom prilagojenih in uporabnih informacij o suši.

Sodelovanje na okrogli mizi bo osredotočeno na:

 • Analizo stanja monitorniga suše; orodji in podatki na voljo ter razmisleku o potrebni nadgradnji in prilagoditvi informacij ter razmisleku o učinkovitem posredovanju teh informacij različnim deležnikom,
 • Oblikovanje predlogov za krepitev sposobnosti za hitro odzivanje v vseh fazah suše in zbiranja podatkov o posledicah,
 • Predlogom za krepitev medsektorskega in medinstitucionalnega sodelovanja in
 • Osvetlitvi ekonomski posledic suš v različnih sektorjih, kot dodatnem elementu nujnosti sistemskega odziva na posledice suš.

Vabilo je dostopno na povezavi TUKAJ.

5. in 6. 10. / Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela 6/6

Če ste uslužbenec/uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine, vas zanima razvoj področja, potrebujete več znanja in informacij ali Politik/političarka, funkcionar/funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti, bi radi več naredili za njih in z njim, potem je usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela za vas! Usposabljanje bo od 5. do 6. oktobra 2022 v Ljubljani. Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 20. septembra 2022 na tej povezavi.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednja vprašanja:

 • O kom govorimo, ko govorimo o mladih? Katere so danes najbomembnejše značilnosti mladine in ali je mladina sploh enoznačna skupina?
 • Kakšne mehanizme lahko uporabi občina, da pride v stik z mladimi in jih podpre pri participaciji v lokalni skupnosti?
 • Kaj je mladinsko delo, njegov namen in katera načela zagotavljajo kakovostne pristope in aktivnosti? In kaj ni mladinsko delo?
 • Kako je mladinsko delo v Sloveniji organizirano? Kateri mehanizmi za podporo mladinskemu delu so na voljo na različnih ravneh?
 • Mladinsko delo na lokalni ravni je del širšega evropskega konteksta, ki skrbi za kakovost. Kateri so pomembni evropski dokumenti in procesi, na katere se lahko pri svojem delu oprete?
 • In nenazadnje, kako lahko kakovostno mladinsko delo prispeva k razvoju lokalne skupnosti? Zakaj torej sploh načrtno razvijati in spodbujati razvoj mladinskega dela v občini?

Več o usposabljanju je na voljo tukaj. Usposabljanje bo potekalo v prijetnem vzdušju, na voljo bo dovolj prostora za izmenjavo izkušenj in vprašanja.

12. 10. / Posvet Podnebne spremembe: kako se jim prilagajamo na lokalni ravni? 6/8

12. oktober 2022, 9.30 – 14.00

Dvorana Dijaškega doma Tabor, Kotnikova 4, Ljubljana

Za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe moramo razumeti, kako te vplivajo na nas ter kako načrtovati politike in ukrepe, ki bodo zmanjšali ranljivost in povečali odpornost na vplive podnebnih sprememb. Zato vas vabimo na posvet o aktualnih izzivih prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji in o tem, kakšne naloge postavlja pred lokalne skupnosti.

Letošnje poletje je postavilo sporočila znanstvenikov iz Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) v nov, zelo nedvoumen okvir in precej razširilo razumevanje za nujno potrebno ukrepanje. Poleg dobro znanih globalnih prizadevanj za blaženje je izpostavilo tudi pomen prilagajanja na podnebne spremembe. Ukrepati moramo hkrati na obeh področjih, a prilagajanje zahteva posebno pozornost.

Na posvetu se bomo seznanili s trenutnim stanjem prilagajanja in načrti na nacionalni ravni. Pregledali bomo področja, na katera bodo podnebne spremembe najbolj vplivale, in spoznali prizadevanja občin, ki so že naredile pomembne prve korake. Z gosti z različnih področij in ravni upravljanja se bomo pogovarjali o aktualnih izzivih naslavljanja prilagajanja podnebnih sprememb in kako jih premostiti.

Več o vsebini dogodka si lahko preberete v prispevku.

PRIJAVA (Dogodek bo potekal v živo. Zaradi lažje organizacije dogodka in omejitve mest je prijava na dogodek obvezna.)

Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi poročila IPCC o prilagajanju na podnebne spremembe, kateri bodo sledile predstavitve o trenutnem stanju prilagajanja v Sloveniji ter tveganjih in izpostavljenosti, ki jih lahko pričakujemo. Spoznali bomo tudi praktične primere prilagajanja na lokalni ravni. V drugem delu dogodka se bodo gostje okrogle mize osredotočili na vprašanje, kako celovito nasloviti prilagajanje občin na podnebne spremembe, kateri so glavni izzivi in kako jih reševati.

Srečanje je namenjeno povezovanju in medsebojni podpori vseh, ki si na različnih nivojih upravljanja prizadevajo za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb.

VABILO IN PROGRAM (.pdf)

Dogodek poteka v okviru Podnebnih programov mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, ki ju sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

VLADA RS

15. redna seja 7/1

Vlada prerazporedila sredstva v proračunu države

Vlada je iz finančnega načrta Generalnega sekretariata vlade prerazporedila sredstva v višini dobrih 111 tisoč evrov v finančni načrt Urada za narodnosti. Sredstva bodo namenjena za plačilo 2. obroka sofinanciranja obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo.

Jesenska napoved 2022: Občutnejše umirjanje gospodarske rasti, velika negotovost zaradi razmer na energetskih trgih

 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je pripravil Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2022, s katero se je danes seznanila vlada. Tokratno napoved je UMAR pripravil v razmerah velike negotovosti, povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih, ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini zaostrujejo in vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov v slovenskih najpomembnejših trgovinskih partnericah.

Ob občutnejši upočasnitvi do konca leta za letos predvidevajo 5,0-odstotno rast BDP. Zaostrene razmere se bodo nadaljevale v prvi polovici prihodnjega leta, ob okrevanju v drugem polletju se bo BDP v letu 2023 povečal za 1,4 %. V prvi polovici naslednjega leta bosta dodana vrednost predelovalnih dejavnosti in blagovni izvoz namreč še pod vplivom šibkejše rasti tujega povpraševanja, zmanjšane porabe plina in še vedno visokih cen. Ob predvideni, ponovno nekoliko višji, rasti v trgovinskih partnericah, kot izhaja iz trenutno prevladujočih napovedi mednarodnih institucij, bi v drugi polovici leta v tem delu gospodarstva sledilo okrevanje.

Inflacija naj bi se do konca letošnjega leta ohranila blizu 10 %, do konca prihodnjega leta pa postopno znižala in v povprečju znašala 6 %. Ob predpostavki umirjanja cenovnih pritiskov bi se šele konec leta 2024 približala dvema odstotkoma.

Vlada spremlja situacijo na področju migracij

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o poteku odstranjevanja žičnate ograje na meji z Republiko Hrvaško. Vlada spremlja situacijo na področju migracij in s posameznimi sklepi prilagaja aktivnosti za učinkovit nadzor državne meje.

Ministrstvo za notranje zadeve migracije obravnava celostno, pri čemer se izhaja iz dejstva, da so migracije običajen pojav, zlasti v današnjem globalnem svetu. So del naše realnosti, so stalnica sodobnih družb, kot tudi stalnica skozi človeško zgodovino. Zato se jih ne more dojemati kot družbene krize, temveč kot običajen del razvoja in dinamike družb. Pogosto se na migracije veže politika vzbujanja strahu in nesprejemanja drugačnosti. Potenciranje strahu do tujcev ni sprejemljiva praksa v svetu, ki je multikulturen. Države morajo smiselno prilagajati migracijske politike in konkretne ukrepe aktualnim razmeram v lokalnem in globalnem okolju. Zelo pomembno je, da so ti ukrepi sorazmerni glede na okoliščine. Zagotavljati morajo varnost ljudi ob hkratnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic, kar je pomembno izhodišče demokratičnih politik na področju migracij in azila v sodobnem globalnem svetu.

Na Ministrstvu za notranje zadeve potekajo aktivnosti v smeri priprave nove migracijske politike. Ta bo velik poudarek posvetila spoštovanju človekovih pravic in vladavini prava, to je vrednotam, ki so temelj vsake demokratične družbe. Vlada Republike Slovenije se zavzema za human odnos do vsakega posameznika in za nudenje pomoči in je zavezana k visokim standardom zagotavljanja varnosti v slovenski družbi in naši neposredni soseščini.

Ograja na meji je bila postavljena leta 2015, ko je število nezakonitih prehodov državne meje skokovito naraslo zaradi razmer v svetu. Že v letu 2016 so se številke vrnile na raven pred letom 2015. Tudi število zaznanih nezakonitih prehodov v zadnjih treh letih kljub porastu glede na leti 2016 in 2017 ne odstopa bistveno od številk, ki jih je policija že zaznala v preteklih letih. Letos je zaradi novih razmer v mednarodnem okolju (vojna v Ukrajini, suše in naraščajoča revščina, spremenjeni vizumski režimi v nekaterih državah Zahodnega Balkana in Turčiji) opažen trend naraščanja migracij na raven, primerljivo z letom 2019. Od 15. julija do danes je bilo odstranjenih 4.142 metrov rezilne žice na območjih policijskih uprav Novo mesto in Maribor.

Glavni namen varovanja zunanje (schengenske) meje je preprečevanje nezakonitih prehodov meja, odvračanje čezmejne kriminalitete in izvedba ukrepov proti osebam, ki so prestopile mejo nezakonito. Policija z nadzorom območij, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije, partnerskim sodelovanjem z drugimi državnimi organi in lokalno skupnostjo, mednarodnim sodelovanjem, razvijanjem novih doktrin in tehnične opreme za odkrivanje in preprečevanje nedovoljenih migracij še naprej zagotavlja ustrezno raven varnosti tako obmejnemu prebivalstvu kot prebivalstvu v notranjosti države oziroma Evropske unije. Policija zagotavlja visoko stopnjo varnosti – tudi v obmejnih občinah in lokalno prebivalstvo ni izpostavljeno. Prav tako policija prilagaja svoje ukrepe in delo usmerja v odkrivanje tihotapcev ljudi.

Vir: Vlada RS, NJ

27. dopisna seja 7/2

S 13. septembrom 2022 vlada regulira tudi ceno kurilnega olja

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Z uredbo vlada na enak način kot pri 95-oktanskem neosvinčenem motornem bencinu (NMB-95) in dizelskem gorivu ponovno regulira tudi ekstra lahko kurilno olje (KOEL oziroma kurilno olje)  in omejuje najvišjo dovoljeno višino marže za kurilno olje na 0,08 eura/liter. Uredba začne veljati v torek, 13. septembra.

Vlada se je za ponovno regulacijo odločila z namenom omilitve posledic energetske krize za državljanke in državljane v času pred začetkom kurilne sezone.

Cena kurilnega olja bo po novem izračunana na podlagi modelske cene po formuli, določeni v uredbi.

Začasna ukinitev plačil okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida   

Vlada je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida. S to spremembo uredbe se začasno ukinja obveznost plačil okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida za določena fosilna goriva, in sicer za plinsko olje, motorni bencin, kurilno olje in naravni zemeljski plin. Plačilo okoljske dajatve se ukinja zaradi ublažitve posledic povišanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov.

Vir: Vlada RS, NJ

AKTUALNI RAZPISI

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/1

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Četrti poziv “Iniciative EUCF” 8/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljavsko ekipo EUFC – European City Facility poziva na četrti in zadnji seminar iniciative EUFC. Prijave so odprte od 9. junija do do 30. septembra.  Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Občine si lahko zagotovite sredstva za investicijski projekt v vrednosti 60.000 EUR.

Vabljeni k odzivu na poziv. Prijavite, se lahko na naslednji povezavi: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html.

 

 

Poziv k razpisu EUSDR - EU Podonavske makroregije za izbor dobrih praks revitalizacije kulturne dediščine 8/3

Skupnost občin Slovenije vas poziva k prijavi na razpis EUSDR – EU Podonavske makro regije za izbor dobrih praks revitalizacije kulturne dediščine za  njeno ohranjanje , spodbujanje lokalnega razvoja in posledično krepitev konkurenčnosti turizma v lokalnih destinacijah z revitalizirano kulturno dediščino. Cilj je pripraviti EUSDR  katalog  32 dobrih praks in pripraviti tudi 10 terenskih obiskov izbranih projektov v makroregiji , kar bi imelo tako povezovalni kot promocijski učinek za revitalizirano kulturno dediščino  v lokalnih destinacijah /občinah.

Rok za prijavo je 15. oktober 2022. Več informacij o razpisu dobite TUKAJ.

 

NOVICE DRUGIH

Občinam več kot 800.000 evrov za trajnostno mobilnost 9/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) tudi letos aktivno sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti, ki poteka med 16. in 21. septembrom. Skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo (MZI) že tretje leto zapored sofinancira aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v slovenskih občinah, ki poteka v okviru izvajanja projekta LIFE IP Care4Climate, sredstva pa so zagotovljena iz Sklada za podnebne spremembe.

Namen razpisa je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa, k izboljšanju zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja ter večji kvaliteti bivanja na splošno. Občine so izvedle že vrsto ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na spremembo potovalnih navad v bolj trajnostno naravnane kot so hoja, kolesarjenje, uporaba  javnega potniškega prometa (JPP), skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, in tako dalje. Zadnji dan ETM pa je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila. 
Letos sodeluje 41 občin, ki bodo v okviru razpisa MZI prejele 290.000 evrov za izvedbo aktivnosti, s katerimi spodbujajo in promovirajo trajnostno mobilnost na lokalni ravni.Višina dodeljenih sredstev na posamezno občino je odvisna od izvedenih aktivnosti, ne presega pa 7500 evrov. V preteklih letih je bilo v okviru vseh dosedanjih aktivnosti ETM skupaj izplačanih že 569.054 evrov 89 občinam.
Ključno sporočilo ETM je, da vsak posameznik lahko s premišljeno odločitvijo za aktivno mobilnost pomembno pripomore k lepšemu življenju celotne skupnosti. Hoja, kolesarjenje in javni prevoz za razliko od avtomobilskega prometa v ozračje vnašajo znatno manj toplogrednih plinov, okolje manj onesnažujejo s hrupom in svetlobo, povzročijo manj prometnih nesreč, izboljšajo pa tudi naše zdravje. Izpusti toplogrednih plinov so se v obdobju 2005-2019 namreč povečali za skoraj 28-odstotkov, v letu 2020 pa se je zaradi ukrepov ob epidemiji covid-19 opazno zmanjšala prometna aktivnost, ki od leta 2021 ponovno narašča. Ugotovljeno je, da promet prispeva največji, v letu 2020 kar 29-odstotni, delež izpustov toplogrednih plinov.
V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE MOP sodeluje tudi pri organizaciji »Podnebne kavarne«, ki bo potekala v ponedeljek 19. septembra 2022 od 13.30 ure dalje pred Hišo EU: Na dogodku bo potekala razprava o trajnostni mobilnosti, ob robu katere bo tudi bogat spremljevalni program.

(Vir: MOP)

Pojasnilo MOP, vezano na izdajanje historičnih potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 9/4

Sprašujočo občino je zanimalo:

– Kako je z izdajanjem historičnih potrdil za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in sicer za stanje na dan 11.3.1993 in na dan 20.07.2004?
Sklad je namreč vlogo poimenoval (še vedno) kot  »vloga za izdajo potrdila o namenski rabi«.   

– Ali se izda kot lokacijska informacija? 

Pristojno ministrstvo z dnem 9.9.2022 odgovarja, da je 260. člen ZUreP-2 že določal, da potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa OPN, ter podatek o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja in predkupni pravici občine. Potrdilu o namenski rabi zemljišča se lahko priloži tudi kopija grafičnega dela OPN. Iz napisanega torej ni bilo čisto jasno ali je mišljen veljavni OPN ali kateri drugi veljaven prostorski akt občine.

v 279. členu ZUreP-3 pa je jasneje določeno, da lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču. Tudi Pravilnik o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22) v 4. členu določa, da »Pri namenski rabi prostora občina navede podatek o namenski rabi prostora, ki velja na območju zemljiške parcele, kakor je ta določen v veljavnem prostorskem aktu. Pri tem navede oznako enote urejanja prostora, oznako in naziv namenske rabe ter njen opis.«. Glede na navedeno, se torej v lokacijsko informacijo navajajo podatki iz veljavnih prostorskih aktov!

Kot pravilno ugotavljate, ZUreP-3 ne vsebuje več podlage, da bi občina izdajala potrdilo o PNR / LI za prostorske akte, ki niso veljavni. Morebiti si lahko občina pomaga z Zakonom u upravnem postopku in Zakonom o upravnih taksah (Priloga zakona: taksna Tarifa; tarifa št. 1 ali tarifa št. 4).

(vir, MOP)

Navodilo in pojasnilo MOP glede obveznosti plačila komunalnega prispevka za nezahtevne objekte 9/5

Ministrstvo za okolje in prostorje v zadnjem času prejelo informacijo več občin, da posamezne upravne enote pri izdaji gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte ne upoštevajo, da je plačilo komunalnega prispevka pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi za nezahtevne objekte.
Z namenom, da se ta problematika razjasni in v izogib nadaljnjemu napačnemu postopanju pri izdaji gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte ter usklajenemu delovanju ministrstvo izdaja naslednja pojasnila in navodila vsem upravnim enotam, do katerih lahko (tudi občine) dostopate TUKAJ.

Pojasnilo MOP, vezano na lokacijsko informacijo in predkupno pravico države 9/6

Na nas se je obrnila občina, ki jo je zanimalo, kaj občine navajajo v lokacijski informaciji glede predkupne pravice države, če je zemljišč v območju DPN?

Sprašujoča občina glede na……….. sedmi odstavek 4. člena Pravilnika o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22), ki določa »(7) Podatek o predkupni pravici zajema navedbo vzpostavljenih predkupnih pravic občine skupaj s pravno podlago za njihovo vzpostavitev in predkupnih pravic države, ki so bile določene v skladu z zakonom, ki ureja prostor.« ter v povezavi s 199. členom ZUreP-3, ki določa »(2) Država lahko določi območje predkupne pravice v območju: –  DPN, –   uredbe o najustreznejši varianti ali –   državnega prostorskega ureditvenega načrta…. (4) Območje predkupne pravice določi občinski svet z odlokom ali vlada z uredbo. Vlada lahko določi območje predkupne pravice z uredbo, s katero se sprejme državni prostorski izvedbeni akt……….. v lokacijski informaciji pod vsebino Predkupna pravica, za zemljišča, ki se nahajajo v območju DPN vedno navede (obkljuka kvadratek), da je zemljiška parcela v območju predkupne pravice države.

Zanimala jo je ustreznost pristopa. In ali lahko oz. ali sme občina, če vsebina uredbe DPN ne govori o predkupni pravici in če ni sprejetih drugih uredb, pustiti to vsebino v lokacijski informaciji, prazno?

Pojasnilo ministrstva najdete tukaj.

 

Prenovljen osrednji portal za mlade – mlad.si 9/7

S 15. septembrom je v sklopu evropskega leta mladih uradno delujoč za javnost prenovljen portal mlad.si, ki ga je Urad RS za mladino ustanovil leta 2011 na pobudo organizacij iz mladinskega sektorja. Že več kot 10 let povezuje mlade v Sloveniji z mladinskim sektorjem in odločevalci in je tudi edini portal za mlade, ki se je obdržal skozi vsa ta leta. Na novem portalu bodo mladi meli priložnost ustvarjanja novih zgodb in vsebin za svoje sovrstnike in tako sami soustvarjali portal. Vsebinsko posodobljena je tudi rubrika Informiraj se, v kateri so predstavljene vse vladne vsebine in projekti za mlade s povezavami na najrazličnejše uporabne informacije. Na enem mestu so tako zbrane vse relevantne informacije za mlade iz vladnega in nevladnega sektorja. Portalu se bo pridružilo tudi šest mladih dopisnikov. Ti bodo pokrivali vsak po dve Slovenski regiji in iz svojih lokalnih okolij poročali o dogajanju za mlade o različnih tematikah. Na razpolago bodo tudi podcasti, ki jih bo uredništvo, ki ga vodi Mreža MaMa, na mesečni ravni izvajalo s strokovnjaki z različnih področjih za mlade.

EU Strategija za mlade in razpoložljivi instrumenti 9/8

Ali ste vedeli, da ima tudi EU strategijo za mlade? Strategija EU za mlade temelji na več instrumentih, kot so dejavnosti vzajemnega učenja, načrtovanje nacionalnih dejavnosti, Evropski dialog o mladih, EU strateška platforma za mlade in strateška orodja, ki temeljijo na analizah, statistikah in izkušnjah.

Z letom 2021 se je začel nov sedemletni cikel programov EU na področju mladih, in sicer programa Erasmus+, mladinsko poglavje in Evropske solidarnostne enote. Novi programi temeljijo na dosežkih in dobrih praksah, hkrati pa uvajajo nove priložnosti za mlade in organizacije, ki z njimi delajo, za razvoj mladinskega dela in evropskega sodelovanja. Oba programa poudarjata mednarodno razsežnost in nudita priložnosti tudi mladim in akterjem na področju mladih v partnerskih državah programa. Evropski parlament in Svet sta leto 2022 razglasila za Evropsko leto mladih (EYY 2022), Tirana pa je postala evropska prestolnica mladih za leto 2022. Pod sloganom “Aktivirajte mlade” je mesto pripravilo bogat program z več kot 100 dogodki, namenjenimi spodbujanju prostovoljstva, opolnomočenju mladinskih organizacij ter ustvarjanju mrež in sinergij med mladimi iz vseh držav. nad Evropo.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.