V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE ČLANICE BLOKE, CERKLJE NA GORENJSKEM, HOČE SLIVNICA, KUNGOTA, RADLJE OB DRAVI IN ŠENTJUR.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Srečanje z ministroma za finance in javno upravo o povprečnini v letu 2020 1/1

V prostorih Ministrstva za javno upravo je danes, 17. 9. 2019 potekal sestanek o višini povprečnine v prihodnjem letu. Na sestanku sta bila prisotna oba ministra, minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in minister za javno upravo, Rudi Medved. V imenu občin članic SOS so se srečanja udeležili predstavniki in predstavnice Glavnega odbora SOS, dr. Aleksander Jevšek, Jasna Gabrič, Peter Misja, Aco Franc Šuštar in Jasmina Vidmar.

Uvodoma je minister za finance predstavil javno finančno sliko in napovedi gospodarske rasti za prihodnje leto ter poudaril, da so se zardi gospodarstva v EU, na katerega je slovensko gospodarstvo močno vezano, napovedi gospodarske rasti za Slovenijo precej ohladile. V skladu z napovedmi je ministrstvo za finance že poseglo v proračun in naložilo ministrstvom, da aktivno iščejo prihranke. Povedal je tudi, da je gospodarska rast še vedno pozitivna, vendar nas čaka leto, ko si ne bomo mogli privoščiti toliko kot v preteklih. Povedal je, da so se na vladni ravni dogovorili, da bodo občine prejele z letom 2020 povprečnino v višini, kot je izračunana na podlagi metodologije za izračun, to je 589,11 EUR na prebivalca občine. V letu 2021 bi višina povprečnine znašala 588,30 EUR. Poudaril je tudi, da je velik zagovornik dela občin Ministrstvo za javno upravo ter, da se tudi na Ministrstvu za finance zavedajo pomena dela lokalnih skupnosti ter, da so multiplikativni učinki investicij, ki jih implementirajo občine na državni ravni najvišji.

Minister za javno upravo Rudi Medved je povedal, da so že v preteklem letu bili na področju povprečnine storjeni pomembni premiki in da bo delo delovne skupine za nižanje stroškov občin prineslo prihranke, ki bodo vidni v letu 2020. Ti bodo pomembno odpravili tudi nekatere administrativne ovire. Povedal je tudi, da so potrebe po finančnih sredstvih v občinah trenutno zelo velike tudi zato, ker je kriza v preteklih 10 letih proračune občin precej oklestila in povzročila vrzeli in posledice, ki so vidne danes. Zaradi makroekonomske situacije pa je trenutno za vlado predlagana višina povprečnine vse, kar lahko država ponudi, seveda ob nadaljevanju naporov delovne skupine za nižanje stroškov občin, ki bo lahko nekatere prihranke zagotovila skozi spremembo zakonodaje.

Dr. Aleksander Jevšek, predsednik Skupnosti občin Slovenije, je izpostavil skrajno nelagodno situacijo, v katero je postavljen kot predstavnik 176 občin v Sloveniji, ko se zdi da so postavljeni pred dejstvo o znesku, ki ga bodo občine prejele v prihodnjem letu in to brez možnosti nadaljnjih usklajevanj. Ministroma je povedal, da ima Skupnost občin Slovenije sklepe predsedstva SOS, po katerih se zahteva, da se oškodovanim občinam zagotovi sredstva za pokrivanje zvišanja plač v javnem sektorju ločeno in mimo formule za izračun primerne porabe. Poudaril je, da sistem financiranja občin v nekaterih povzroča konstantne anomalije, ki še ob najvišji povprečnini ne bi zadostovale za pokrivanje zakonskih nalog. Prav tako je izpostavil, da Zakon o financiranju občin določa, da občinam pripada 54 % od pobrane dohodnine, da pa po izračunih Skupnosti občin Slovenije povprečnina v višini 590 EUR pomeni, da država razdeli nekaj manj kot 50% dohodnine. To je za Skupnost občin Slovenije nesprejemljivo in je evidentna kršitev veljavne zakonodaje.

Četudi sta se minister za finance in minister za javno upravo strinjala z razpravo predstavnikov o številnih nalogah in stroških, ki jih nosijo lokalne skupnosti, je bil minister za finance odločen, da je predlaganih 589,11 EUR največ, kar lahko ponudi v prihodnjem letu. Povedal je še, da se zaveda stiske občin, saj ministrstva pogosto, ko določajo obsege nalog in področne normative ne pomislijo, ali se v državi ustvari dovolj finančnih sredstev, da bi vse te visoke standarde tudi lahko finančno pokrili. Na tem mestu je poudaril kako pomembno je, da ministrstva na državnem nivoju uskladijo svojo politiko do občin.

Na srečanju je bilo tako oblikovano stališče, da podpis Dogovora o višini povprečnine za leto 2020 ni mogoč, minister Medved pa se je zavezal, da bo delovna skupina za zniževanje stroškov občin kljub temu nadaljevala svoje delo, saj bodo občine preko tega lahko lažje opravljale svoje delo.

 

Posvet o pokrajinski zakonodaji v Kranju 1/2

V četrtek 19.9.2019 je v Kranju potekalo drugo posvetovanje o pokrajinski zakonodaji, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije. Posvetovanja so se udeležili županje in župani različnih občin, ki jih je pozdravil župan gostitelj Matjaž Rakovec. S strani projektne skupine sta vsebine predstavila dr. Boštjan Brezovnik in dr. Borut Holcman iz Pravne fakultete Maribor.

dr. Brezovnik je predstavil pristop delovne skupine k procesu ustanavljanja pokrajin oziroma pripravi pokrajinske zakonodaje. Povedal je, da je temelj regionalizacije skladen razvoj. Podobno kot na prvem posvetu na Ptuju je predstavil različne modele, ki so jim sledili pri zasnovi osnutkov zakonov. Predstavil je tudi ključne pripombe in predloge, ki jih je projektna skupina prejela na predhodnih posvetovanjih ali v pisni obliki ter s prisotnimi delil rešitve, s katerimi bi te predloge lahko implementirali.

Prisotni so se na predloge odzvali pozitivno. Potrebo po pokrajinah so podkrepili s številnimi primeri, kjer se sedanje upravno-administrativne strukture kažejo kot šibki člen, ki slabi gospodarski razvoj in zavira ukrepe za izboljšanje kvalitete življenja občank in občanov, ki so hkrati državljanke in državljani. Zato so županje in župani izrazili pričakovanje, da bodo bodoče pokrajine, ki bodo bliže gospodarstvu in prebivalcem veliko bolj učinkovite od izdaje gradbenih dovoljenj, do vzdrževanja regionalnih cest.

Prisotne je zanimal predviden proces sprejemanja zakonodaje in vloge občin oz. skupnosti občin v tem procesu. Dr. Brezovnik je pojasnil, da bodo opravili še nekaj terenskih posvetovanj, nakar bodo pripravili dopolnitve zakonov. Občine jih bodo preko združenj prejele skupaj s pobudo, da predloge obravnavajo na občinskih svetih. Podpora občinskih svetov lahko znatno prispeva k nadaljnjim postopkom, ki bodo preko Državnega sveta vodili do končnega odločanja v Parlamentu.

Srečanje predsednika SOS in generalnega sekretarja Zveze Alpe Jadran 1/3

Danes, 20. 9. 2019 sta se v Murski Soboti sestala Generalni sekretar Zveze Alpe Jadran mag. Thomas Pseiner in Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksander Jevšek. Mag. Pseiner je predstavil delovanje in usmeritve Zveze. Strategija, ki je pripravljena za območje članic, temelji na strateških ciljih:

 1. Rast, usmerjena v skupnost – preoblikovati se v konkurenčne in raznolike skupnosti, ki so sposobne zadovoljiti potrebe in zagotoviti visok življenjski standard vseh prebivalcev;
 2. Koheziven regionalni razvoj – doseči konkurenčno, raznoliko in razvito geografsko območje, ki bi lahko prevzelo opazno vlogo v globalnih razvojnih dejavnostih;
 3. Znanje, spretnosti in sposobnosti – vzpostaviti integriran izobraževalni sistem, ki vključuje sodobne pristope poučevanja / učenja za formalno, neformalno in neformalno prenos znanja, veščin in sposobnosti v skladu s potrebami in zahtevami trga;
 4. Trajnostna prilagodljivost – zagotoviti skladnost med gospodarsko rastjo, socialnim razvojem in varstvom okolja;

Predsednik SOS, dr. Jevšek je izpostavil pomembnost mreže, saj se vsi projekti začnejo in končajo pri ljudeh, medsebojno poznavanje institucij v neposredni, čezmejni soseščini je še toliko bolj pomembna. Izrazil je tudi željo in pričakovanje, da se ta kapital mreženja odrazi v večjih projektih medsebojnega sodelovanja. Dr. Jevšek se je pred kratkim sestal tudi s predsedujočim Zvezi Alpe Jadran, Radimirjem Čačičem, županom Varaždinske županije, ki je podobnega mnenja. Med tem, ko župan Čačič vzpostavlja projektno pisarno, ki bo članicam zveze v pomoč pri pripravi projektne dokumentacije, je predsednik Jevšek predlagal delovno srečanje za oblikovanje projektnih predlogov in ponudil gostiteljstvo v prostorih Expano, ki je odličen kraj za ustvarjalne sestanke. Predsednik Jevšek je mag. Pseinerja povabil v prostore in predstavil projekt od revitalizacije nekoč degradiranega območja v izredno aktraktiven regijski, turistično promocijski center »Vrata v Pomurje«.

Pomembna tema pogovora je bila tudi slovenska pobuda za vzpostavitev pokrajin, za katero je mag. Pseiner pokazal velik interes. Dejstvo je namreč, da so vse članice Zveze regije, razen Slovenije, ki teh nima, zato je zastopanje Republike Slovenije prevzela Skupnost občin Slovenije. Oba sta poudarila velik pomen in potencial, ki ga bodoče pokrajine prinašajo tako Sloveniji, kot Evropi, ki vedno bolj postaja Evropa regij.

Če se je srečanje začelo kot spoznavno, se je zaključilo s pogovorom o konkretnih izzivih, s katerimi se članice Zveze soočajo. Te bi s projektnim sodelovanjem lažje in bolj učinkovito naslavljali. Tako je pogovor tekel o trajnostni in še posebej elektro mobilnosti; o demografskih izzivih, še posebej izzivi starajočega se prebivalstva. Govorila sta o rekah in podzemnih vodah, ki so nam skupne in nas povezujejo ter z njimi povezane priložnosti ter izzivi, predvsem povezani s podnebnimi spremembami.

1. Sestanek Komisije za proračun in javne finance 1/4

V Kamniku se je 18. septembra 2019 na svojem prvem sestanku sestala komisija za proračun in javne finance. Uvodoma je članice in člane komisije pozdravil župan občine Kamnik, Matej Slapar. Povedal je, da spremlja delo skupnosti, saj je ta zelo aktivna. Prisotnim je zaželel prijetno in uspešno bivanje v občini ter uspešno delo v naprej.

Za predsednico komisije je bila izvoljena Marija Kos iz občine Kamnik. Za podpredsednico pa Valentina Šumi iz občine Jesenice. V nadaljevanju se je komisija dotaknila nekaterih ključnih vprašanj pokrajinske zakonodaje, s posebnim poudarkom na financiranju. Članice in člani komisije so izpostavili, da so lastni viri ključni za delovanje pokrajin, saj te nimajo smisla, v kolikor se bodo nanje prenesle zgolj naloge (in finančna sredstva za te naloge) iz občin in države.  Pokrajine bodo potrebovale tako finance kot kader tudi za lastno delovanje (kadrovska služba, finance…).Oblikovanih je bilo nekaj predlogov glede bodočega financiranja pokrajin. Miha Mohor (SOS) je predstavil izračune SOS glede financiranja občin ter sam sistem financiranja občin, saj je ta tako zapleten, da ga večina ne pozna. Na naslednjem sestanku bodo članice in člani obravnavali nekatera na sestanku izpostavljena vprašanja.

 

Konstitutivna  seja Komisije za integracijo romske skupnosti 1/5

V Krškem se je v petek, 13. septembra 2019 na prvem sestanku sestala komisija za integracijo romske skupnosti. Uvodoma je članice in člane pozdravil župan občine Krško, mag. Miran Stanko. Opozoril je na potrebo po delovanju na področju romske skupnosti in predstavil napredek na tem področju v občini. Članicam in članom je zaželel uspešno delo.

Za predsednico komisije so imenovali podžupanjo občine Krško, Ano Somrak in za podpredsednika župana občine Škocjan, Jožeta Kaplarja. V nadaljevanju so govorili o pokrajinski zakonodaji, izzivih, s katerimi se pri integraciji romske skupnosti soočajo občine ter si določili program dela za leto 2019. Na sestanku, ki sta se ga udeležili tudi predstavnici Urada za narodnosti RS je svoje delovanje predstavil tudi Pedagoški inštitut, s posebnim poudarkom na projektu akcijskih teamov v štirih občinah. Naslednji sestanek komisije bo konec oktobra oz. v začetku novembra v občini Škocjan.

Terenski ogled sprejemnega terminala za goste 1/6

Komisija za turizem se je v torek, 17.9.2019 v Jesenicah na terenskem ogledu dobre prakse seznanila s sprejemnim terminalom za goste. Podrobno so se seznanili z napravo, ki lahko v odsotnosti gostitelja sprejme gosta je zaznalo več občin tako za potrebe razpršenih hotelov, kot tudi kampov oz. počivališč za avtodome. Celovito rešitev, ki se z gosti govorno in pisno sporazumeva, ter jih vodi skozi postopek prijave, prebere podatke gostov, jih po varni povezavi sporoča v sistem e-turizem, zagotavlja storitve evidenc, kot jih zahtevajo predpisi, omogoča plačilo storitve, vključno s turistično takso in še veliko več.

Terminal je enostaven, napreden in uporabnikom prijazen. Predstavili so ga lastnik nastanitvene kapacitete, ki se je srečeval z izzivom, kako sprejemati goste v oddaljeni nastanitveni enoti med delovnim časom, skupaj s programerjem, ki je sistem zasnoval. Pri razvoju je sodelovali tudi predstavniki občine, ki so razvijalcem svetovali glede kompleksnih nacionalnih in lokalnih predpisov, ki jih je pri tem potrebno upoštevati.

Udeleženke in udeleženci iz različnih občin, so imeli številna praktična vprašanja in na vsa dobili odgovore, kar kaže na izredno domišljeno rešitev. Rešitev zaenkrat še ni na trgu.

Bežali smo iz rudnika 1/7

Zgodila se je nesreča v najglobljem predelu trboveljskega rudnika, zasutih 30 rudarjev, zaliva jih voda, zmanjkuje zraka in elektrike,… SOS prestreže klic na pomoč in se odpravi… na slovesno otvoritev inovativnega turističnega produkta, Pobeg iz rudnika. Županja Jasna Gabrič, je vse povabljene “reševalce” nagovorila s kratkim pregledom aktivnosti od ideje do otvoritve, ki je plod dela lokalnih strokovnjakov in entuziastov.

Projekt Pobeg iz rudnika je plod sodelovanja Občine Trbovlje, Delavskega doma Trbovlje (DDT) in projektnega partnerstva projekta Inspiracija je sofinanciran iz evropskih sredstev.

Pobeg iz rudnika je nadgradnja oz. dopolnitev izkušnje Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl. Trboveljska pridobitev odlično povezuje industrijsko dediščino z najsodobnejšo opremo za navidezno in razširjeno resničnost. Gostom in obiskovalcem pa ponuja igrivo, adrenalinsko in poučno izkušnjo doživljanja rudarskega življenja.

Čestitke za odlično idejo in realizacijo Občini Trbovlje in poziv k reševanju rudarjev ostalim občinam. Za pomoč pri reševanju ste lahko bogato nagrajeni z idejami, kako izkoristiti lokalne vire in digitalne tehnologije v razvoju turističnih inovacij.Skupnost občin Slovenije  je  pred štirimi leti organizirala Konferenco  igrifikacija  v turizmu  in  lepo  je  videti  udejanjaje  teorije v prakso v lokalnih  okoljih.

Kako vzgajati naslednje generacije družbenih inovatorjev 1/8

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ekonomskim institutom Maribor (EIM) in Fundacijo Prizma v sklopu projekta Social(i)Makers izvedla hekaton dogodek z naslovom »Be Social, Be Maker«: Vzgajanje naslednjih generacij družbenih inovatorjev.

V sredo, 18.9.2019 so se v prostorih Kreativnega centra Poligon v Ljubljani udeleženci seznanili s temami krepitve kompetenc mladih, družbenega inoviranja in socialnega podjetništva, ki so jih predstavili Viljenka Godina, EIM; Mateja Karničnik, PRIZMA; Ruediger Wetzl-Piewald, Social Business Club Styria in Simona Roškar, komunikatorka, ekonomistka in predavateljica na Visoki šoli za multimedije.

Uvodoma sta bili predstavljeni Akademija družbenih inovacij tj. mednarodni program usposabljanja družbenih inovatorjev (več na: https://social-innovation-academy.teachable.com/) in Platforma „Skyrocket“, ki je nastala v sklopu projekta Social(i) makers kot novo digitalno okolje za družbene inovatorje. Posebna pozornost pa je bila namenjena natečaju »Be social, be maker«, kjer se prijavitelji lahko potegujejo za nagrado v vrednost 5.000,00 EUR za razvoj in izvedbo predlagane rešitve. Več o mednarodnem izzivu najdete na: https://skyrocketplatform.eu/submissions/view-challenge/1.

Poudarjeno je bilo, da imata formalno in neformalno izobraževanje pomembno vlogo pri razvoju občutljivosti za prepoznavanje socialnih težav, predvsem pa ustvarjalnih in inovacijskih sposobnosti vsakega posameznika. Pri petih letih je kreativnih 90 odstotkov otrok, pri 20-ih pa le še pet odstotkov. Razlog niso fiziološke spremembe, ampak dejstvo, da povprečni šolski sistem in družba ne spodbujata inovativnega razmišljanja. Ustvarjalnost, inovativnost, kreativnost… morajo postati družbeno sprejete vrednote in ustvarjalci so priznani nosilci družbenega razvoja, kar zahteva spremembe v izobraževanju in družbeni kulturi.

V sklopu družbenega izziva kako zagotoviti kakovostno izobraževanje za podporo razvoju naslednje generacije družbenih inovatorjev, se je iskalo inovativne rešitve in zbiralo ideje za rešitev vprašanja »Kako opolnomočiti mlade med 15 in 23 leti, da postanejo socialni inovatorji?«. Skozi delo v skupinah so udeleženci razvijali ideje kako sistematično pristopiti k tej težavi in ​​iz vseh izbrali najboljšo. Sledila je priprava kratkih predstavitev oziroma »pitchev«, kjer sta skupini predstavili svoji najboljši ideji. Kljub temu, da sta bili obe ideji izvrstni, je po točkovanju komisije za las zmagala ideja z naslovom »Bodi aktiven, bodi kul«. Ideja zajema vse osnovne in srednje šole v Sloveniji, ki bi vključevale aktivne mlade v aktivacijski program, kjer bi odkrivali izzive v družbi oziroma v njihovem lokalnem okolju. V sodelovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi v lokalnem okolju bi našli rešitev za njihov prepoznani izziv. Vsaka šola bi izbrala rešitev, ki bi jo uporabila v praksi in po letu dni bi si šole konkurirale s svojimi uspešno izvedenim idejam ter med njimi izbrale najboljšo.

Idejo so deležniki prepoznali tudi kot možni predlog za prijavo na natečaj “Be social, be maker”.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Informacija o javnem razpisu za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2019/2020 2/1

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela informacijo o javnem razpisu za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2019/2020.

V šolskem letu 2019/2020 bodo imeli vsi javni vrtci ponovno možnost organizirati in v celoti pridobiti sredstva iz državnega proračuna MIZŠ za financiranje oddelka krajšega programa v obsegu 240 ur. Ta možnost je bila z zadnjo novelo Zakona o vrtcih iz leta 2017 sprejeta kot ukrep za doseganje višjega deleža vključenosti petletnih otrok v vrtce. Vključitev otroka v krajši program je za starše v celoti brezplačna.

Celotno informacijo MIZŠ najdete TUKAJ.

Strategija in akcijski načrt upravljanja rjavega medveda – podaljšan rok za pripombe 2/3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Strategije upravljanja z medvedom in Akcijski načrt.

Dokumente najdete na sledečih povezavah:

Vaše predloge in mnenja nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 26. 9. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 2/4

Skupnost občin Slovenije je s strani MJU prejela v obravnavo Predlog Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, EVA 2019-3130-0035 (dokument na tej povezavi).

Novosti v predlogu uredbe:

 1. Tudi nova uredba bo veljala za celoten javni sektor kot ga opredeljujeta Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
 1. Zneski dnevnic za službena potovanja v tujino, ki so določeni za posamezne države in tudi nekatera mesta, se bodo postopno vrnili na raven pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 51/12), s katero je Vlada Republike Slovenije z namenom zmanjšanja izdatkov proračunov znižala zneske dnevnic po posameznih državah in nekaterih mestih.

Dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012 bo postopen:

 • prvi dvig bo veljal od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (posebna določba v predlogu uredbe – 21. člen),
 • od 1. 1. 2021 dalje pa se bo uporabljala Priloga 1 k predlogu uredbe, v kateri so določeni zneski dnevnic, ki bodo izenačeni s tistimi pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012.

Ponovno se določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (25 % dnevnice).

 1. Določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev se spreminjajo v skladu s predlogom Ministrstva za zdravje, in sicer tako, da se zaposlenemu lahko povrne plačilo premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini v obsegu kritja v višini osnovne zavarovalne vsote, razen v primerih, ko je zaradi pridobitve poslovnega vizuma potrebna določena vrednost minimalnega zavarovalnega kritja, vendar le, če se o tem predhodno dogovori z delodajalcem. Prav tako se določa, da se za zaposlene, ki pogosto potujejo v tujino, sklene skupinsko (kolektivno) zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
 1. Predlog uredbe vsebuje tudi nekatere manjše popravke, s katerimi se odpravljajo nejasnosti, ki so se pokazale ob uporabi veljavne uredbe.

Vljudno prosimo, da predlog uredbe proučite in morebitne pripombe in predloge pošljete na info@skupnostobcin.si najpozneje do petka, 27. 9. 2019.

Predlog Zakona o podnebni politiki v javni obravnavi 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v enomesečno javno obravnavo podalo Predlog Zakona o podnebni politiki. Glavni cilj zakona je doseči ogljično nevtralnost – to je ničelno stopnjo neto emisij TGP za obdobje do leta 2050. Pripombe in predloge lahko posredujete na SOS do 9.10.2019 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si in/ali neposredno na MOP e-naslov gp.mop@gov.si, do 12. 10. 2019.

nature pixabay

Zakon o podnebni politiki vzpostavlja mehanizme, preko katerih se bo podnebna politika izvajala v vseh sektorjih za doseg zastavljenih ciljev. Ti mehanizmi obsegajo:

 • pripravo in sprejem dolgoročne podnebne strategije, ki bo analizirala stanje in določila cilje glede emisij TGP za leta 2030, 2040 in 2050;
 • pripravo in sprejem nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov, ki bodo kot programski dokument operacionalizirali podnebno strategijo in določili vmesne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje;
 • pripravo in sprejem letnega poročila kot instrumenta spremljanja uspešnosti izvajanja podnebne politike,
 • ustanovitev Podnebnega sveta kot posebnega posvetovalnega telesa Vlade Republike Slovenije,
 • opredelitev vloge MOP, kot koordinatorja za izvajanje podnebne politike na vseh ravneh,
 • razglasitev podnebnega dne vsak tretji četrtek v mesecu oktobru, ko se bodo izvajale aktivnosti za podporo podnebni politiki.

Zakon o podnebni politiki določa le okvir za vzpostavitev podnebne politike v  Sloveniji, medtem ko bo podnebna politika natančneje določena ter operacionalizirana v dolgoročni podnebni strategiji, NEPN, ter v preostalih razvojnih sektorskih dokumentih. Temu pa seveda sledijo tudi ustrezne prilagoditve posameznih sektorskih predpisov, če bo to potrebno. V predlaganem zakonu opredeljeni cilji sledijo podnebnim ciljem Pariškega sporazuma, ki ga je leta 2016 ratificirala tudi Slovenija in se začne izvajati januarja 2021.

Zaradi razsežnosti podnebnih sprememb, njene medsektorske in meddržavne narave je ključno, da Slovenija sprejme Zakon o podnebni politiki s katerim bo celovito uredila mehanizme in okvir za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb. Na področje urejanja tega zakona vpliva tudi Uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (2018/19999) v delu, ki se nanaša na sprejem dolgoročne podnebne strategije ter celovitega nacionalnega energetsko-podnebnega načrta.

Osnovni namen in cilj podnebne politike je, da do sredine tega stoletja zagotovi prehod v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe, ki temelji na neto ničelnih emisijah toplogrednih plinov (TGP), obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter v koreniti spremembi našega razmišljanja in življenjskega sloga.

Objava zakona na e-demokraciji

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi 2/6

Obveščamo, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

S predlaganim zakonom se želijo zagotoviti nadaljnji enakomeren razvoj na področju kulture, dostopnost do kulturnih dobrin, nadaljnja skrb za izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je nujno treba zagotoviti sredstva, in tudi konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju. Vlaganje v kulturo in ohranjanje kulturne dediščine imata številne pozitivne učinke tudi na druga področja, na gospodarstvo, zlasti na turizem z oplemenitenjem slovenske turistične ponudbe ter približevanjem kulturnih dobrin posameznikom v slovenskem kulturnem prostoru in tudi zunaj njega.

Med nujne programe Republike Slovenije na področju kulture se po predlaganem zakonu uvrščajo:

 1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov,
 2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture,
 3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah,
 4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine,
 5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju,
 6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti,
 7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Predlog zakona najdete na tej povezavi.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 17. 10. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin 2/7

Obveščamo vas, da smo s strani Državnega sveta RS prejeli dopolnjena osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Predloga najdete na sledečih povezavah:

Prosimo vas, da predloge preučite in se do 4. novembra 2019 do 10. ure opredelite do vsebine in nam le to posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Državni svet in strokovna skupina pripravljavcev predloga pokrajinske zakonodaje vam je na voljo za dodatna pojasnila in po potrebi tudi za predstavitev pri obravnavi na sejah občinskih svetov (skladno z možnostmi).

DOGODKI SOS

24.9. / Posvet “Pisarniško poslovanje in arhiviranje” 3/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Arhivom Republike Slovenije vabi na posvet z naslovom »Pisarniško poslovanje in arhiviranje«, ki bo potekal v torek, 24.9.2019, ob 10.00 v dvorani Horus, Austria trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Predstavili bomo naslednje vsebine:

 • arhiviranje dokumentov v fizični obliki,
 • nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi s poudarkom na noveliranem klasifikacijskem načrtu za občine;
 • ključne novosti Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah in
 • vzorčna notranja pravila SOS za občine.

Vabilo s programom.

V skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom boste udeleženci strokovnega izobraževanja prejeli tudi ustrezno potrdilo o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

25.9. / Nacionalna konferenca – Poenostavitev občinskih razpisov 3/2

Vabimo vas na nacionalno konferenco Poenostavitve občinskih razpisov, ki jo CNVOS organizira v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije . Na konferenci bodo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Te poenostavitve tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.

Konferenca bo ponudila širok spekter že preizkušenih rešitev in vam omogočila, da svoje poglede in dileme delite s kolegi iz drugih občin. Vabljeni župani, občinski uradniki in člani ocenjevalnih komisij, seveda pa tudi vsi ostali, ki vas tema zanima.

Da bi spodbudili razmislek o boljših razpisih in nudili podporo uradnikom, so na CNVOS-u že leta 2015 izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov z dodatkom o uporabi predplačil. Še sveže iz tiskarne pa so Smernice o izvajanju občinskih razpisov, ki na kratek in preprost način razlagajo vse korake razpisnega postopka, hkrati pa posebno pozornost posvečajo uporabi pavšalov in drugih poenostavitev. In prav o tem bo govora na prihajajoči konferenci.

Konferenca bo potekala 25. septembra v Tehnološkem parku (dvorana B23), podrobnejši program si lahko pogledate tukaj.

Prosimo, da se na konferenco prijavite na tej povezavi najkasneje do 20. septembra.

 

 

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed 3/3

V četrtek, 26. septembra 2019, bo med 14.00 in 18.00 potekala zaključna konferenca v sklopu projekta Qualipaed – Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Dogodek bo potekal v prostorih gradu Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Gradec, Avstrija. (uradno vabilo

Na zaključni konferenci bomo predstavili predstavitev evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Skupaj s projektnimi partnerji vam bomo ponudili kratek pregled zaključkov projekta in validacijske študije, v skupni razpravi s penalisti in zainteresiranim občinstvom pa bomo osvetlili različne poglede na kakovost na področju izobraževanja otrok. Konferenca o potekala v nemškem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v Slovenščino, v kolikor bo vsaj 10 prijavljenih iz Slovenije.

Predviden program konference:

14.00 Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Uvod v Evropsko oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje: ozadje in cilji
Kakovost izobraževanja – Kaj s tem mislimo?
Odmor
Predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov validacijske študije
18.00 Panelna razprava s predstavniki vseh partnerskih držav
Zaključek konference in prijetno druženje ob glasbi, hrani in pijači

Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/english/

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 3/4

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

12.11. / Posvet “Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov za občine” 3/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Dataofficer d.o.o. organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov v luči priprave novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Informativni posvet bo potekal v torek, 12. novembra 2019, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Casiopea, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Predstavljene bodo najpomembnejše spremembe in predvsem zahteve, ki jih prinaša nov ZVOP-2 ter povezane določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pri izvajanju nalog občin, vključno s predstavitvijo pomena vsebine področne zakonodaje. Izpostavili pa bomo tudi ključne izzive s katerimi se bodo morale občine spopasti oziroma se že spopadajo, da zagotavljajo skladnost z zakonodajo in predvsem varnost osebnih podatkov.

VABILO s programom.

Vljudno vabljeni!

10.10. / Obračunavanje DDV v občinah 3/6

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo davka na dodano vrednost. Na seminarju, ki bo potekal v četrtek, 10. oktobra 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, vam bodo v teoriji in praksi predstavljene tako osnove kot tudi posebnosti sistema obračunavanja in plačevanja DDV.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

17.10./ Napoved konference "Obvladovanje vode v mestih" 3/7

Vabimo vas, da si v koledarju rezervirate četrtek, 17. oktober 2019, in se nam pridružite v Kulturnem kongresnem središču na Ptuju, kjer bomo na mednarodni konferenci z naslovom Obvladovanje vode v mestih spoznali primere tuje in domače prakse ter skupaj s predstavniki slovenskih občin razmišljali kako upravljanje voda krepi odpornost mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti.

Za več informacij o dogodku v naslednjih tednih spremljajte spletno stran ipop.si in Facebook objave IPoP – inštituta za politike prostora.

Konferenco organiziramo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

DOGODKI DRUGIH

23.9./ Posvet "Zapleti in razpleti postopkov dostopa do informacij javnega značaja" 4/1

Informacijski pooblaščenec vas vabi na delovni posvet ob Svetovnem dnevu pravice vedeti, ki bo potekal v ponedeljek, 23. septembra 2019, ob 10.00, v hiši Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana. Letošnji posvet, ki nosi naziv »ZAPLETI IN RAZPLETI POSTOPKOV DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA« bo namenjen procesnim in vsebinskim dilemam pri izvajanju zakona in predstavitvi izzivov, s katerimi se prosilci in zavezanci srečujemo v praksi.

Dogodek bosta odprla informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in minister za javno upravo Rudi Medved, v nadaljevanju pa bodo svoj pogled na izbrana procesna in vsebinska vprašanja predstavili strokovnjaki pravne stroke ter predstavniki zavezancev, novinarjev, inšpektorata za javni sektor  in informacijskega pooblaščenca.

Podrobnejše informacije in program dogodka se nahajajo tukaj.

17.10./ Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? 4/2

Umanotera in Focus vabita na 4. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? v četrtek, 17. oktobra 2019, od 9. do 13.30 ure Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.

Domači in tuji predavatelji z veliko praktičnih izkušenj nam bodo predstavili koristi skupnostnih praks za povečevanje odpornosti skupnosti v trenutno nezavidljivem globalnem in lokalnem kontekstu podnebnih sprememb. Poiskali bomo konkretne možne odzive skupnosti na ovire in priložnosti ter spoznali dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Razprava bo potekala tudi o priložnostih za razvoj lokalnih skupnosti v luči nove finančne perspektive EU za obdobje 2021–2027.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah s področij investicij, energetike, okolja, družbenih dejavnosti, prometa in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve mest na prijavnici.
Vabilo s programom je na voljo na tej povezavi.

23.10./ Encuentros 2019 - Trajnostni turizem: od besed k dejanjem 4/3

Fakulteta za turistične študije Turistica (UP, Portorož) vabi na srečanje Encuentros 2019, ki bo 23. oktobra v Portorožu. Srečanje je odlična priložnost za promocijo projektov s področja trajnostnega razvoja občin in podjetij. Na delavnicah boste spoznali prednosti, izzive in koristi trajnostnih znamk (na primer, Slovenia Green, EU Label, ipd.).

Več na spletni strani http://www.encuentros.si/.

Konferenca poteka v angleškem in slovenskem jeziku.

VLADA RS

44. redna seja 5/1

Vlada določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021

Vlada je določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Predloga zasledujeta fiskalno pravilo, ki predvideva postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov državnih proračunov brez zadolževanja. Odhodki so za prihodnje leto določeni v višini 10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna, prihodki pa se bodo po načrtih zvišali za 4,5 % na nekaj manj kot 10,82 milijarde evrov.

Zaradi napovedanega umirjanja gospodarske rasti v prihodnjem letu je vlada zgornjo mejo dovoljenih odhodkov za leto 2020 v predlogu proračuna v primerjavi z julija potrjenim razrezom znižala za 100 milijonov evrov na 10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna. Prihodki so v predlogu proračuna za leto 2020 načrtovani v višini nekaj manj kot 10,82 milijarde evrov, kar je 4,5 % več kot v rebalansu proračuna za leto 2019. Načrtovani proračunski presežek za leto 2020 tako znaša 467,9 milijona evrov oziroma 0,9 % BDP.

V predlogu zakona o izvrševanju proračunov je določena tudi povprečnina za občine, in sicer za leto 2020 v višini 589,11 evra, kar je največ doslej, in za leto 2021 v višini 588,30 evra.

Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi 

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

Na področju kulture se že od leta 2009 beleži vpad investicijskih in razvojnih vlaganj. Da se bi zagotovil enakomeren razvoj na področju kulture, konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju, ohranjanje najbolj ogrožene kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin, bodo sredstva v sklopu predlaganega zakona namenjena za določene nujne programe, kot so: sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah, s sofinanciranjem nakupa ali obnov bibliobusov, ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter digitalizacija kulturne dediščine, gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju, zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Poročilo projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

Vlada se je seznanila s poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje od januarja do junija 2019.

Projektni svet v poročilu ugotavlja, da so ključne naloge oziroma postopki, vezani na izvajanje drugega sistemskega množičnega vrednotenja, potekale skladno s spremenjeno časovnico, določeno z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) ter novelo ZMVN-1A. Projektni svet ugotavlja tudi, da je večina podatkov zagotovljenih in kakovostno ustreznih za izvedbo drugega sistemskega množičnega vrednotenja.

Hkrati projektni svet ugotavlja, da glede na sprejet terminski načrt, zlasti na področju zagotavljanja podatkov o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, prihaja do zamud, kar bo vplivalo na nadaljevanje prenove sistema obdavčitve nepremičnin po sprejeti časovnici. Poleg tega projektni svet ugotavlja, da je treba po izvedbi drugega sistemskega vrednotenja nadaljevati proces prenove sistema obdavčitve nepremičnin.

Za nadaljevanje izvedbe množičnega vrednotenja je potrebno, da Ministrstvo za okolje in prostor organu vrednotenja zagotovi dodatne kadre ter tudi sredstva, kot so bili predvideni ob sprejemanju ZMVN-1.

Projektni svet ugotavlja, da bo potrebno nadaljevati tudi z izboljšavo podatkov o podrobnejši namenski rabi zemljišč in dejanski rabi vodnih zemljišč ter dokončati projekt pozicijske izboljšave podatkov zemljiškega katastra v skladu s sprejetimi termini.

Projektni svet predlaga, da se vzporedno z drugim sistemskim vrednotenjem nepremičnin delo glede izboljšav že evidentiranih podatkov nadaljuje s ciljem še višje kakovosti še pred uvedbo prve obdavčitve nepremičnin po novem sistemu.

Projektni svet predlaga vsem upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, ki so potrebni za izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, naj tudi po izvedbi drugega cikla sistemskega vrednotenja nepremičnin nadaljujejo z vzpostavljanjem novo načrtovanih evidenc prostorskih podatkov v skladu z roki, zapisanimi v zakonodaji, in tem nalogam namenijo visoko prioriteto. S tem bodo nadaljnji cikli množičnega vrednotenja dajali še boljše in pravilnejše posplošene tržne vrednosti posameznim nepremičninam.

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje glede dolgotrajne oskrbe 

Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi. .

Leta 2017 je bila pristojnost priprave predloga zakona o dolgotrajni oskrbi prenesena na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ). MZ bo pri pripravi sistemskih rešitev sledilo časovnici in Programu dela Vlade Republike Slovenije za leto 2019, skladno s katerim bo zakon o dolgotrajni oskrbi lahko sprejet v prvi polovici leta 2020.

Predlogi sistemskih ukrepov na področju dolgotrajne oskrbe gredo v smeri: enotne definicije dolgotrajne oskrbe, vzpostavitve enotne vstopne točke, uvedbe enotne ocene upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, koordiniranega izvajanja, vzpostavitve učinkovitega integriranega javnega, strokovnega, finančnega, upravnega nadzora, možnosti upravičenca, da izbira med različnimi oblikami dolgotrajne oskrbe, uvedbi novih storitev, tudi storitev za ohranjanje in krepitev samostojnosti ter storitev e-oskrbe, uvedbi informacijske podpore celotnemu procesu dolgotrajne oskrbe, podpore izvajalcem neformalne oskrbe, vzpostavitvi nacionalnega sistema kakovosti storitev ter višjega zagotavljanja javnih sredstev za pravice iz dolgotrajne oskrbe in s tem manjšo finančno obremenitev posameznika, družine in lokalne skupnosti.

Odgovor v zvezi s kratkoročnim oddajanjem nepremičnin v turistične namene

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje glede vprašanja ali je vlada v okviru usmeritev medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, že sprejela kakšne konkretne ukrepe, kakšni so vladni razvojni načrti na tem področju, ali Finančna uprava RS od družbe Airbnb prejema informacije o njihovih uporabnikih oz. podatke o oddajanju stanovanj na njihovi platformi, s ciljem, da se zagotovi plačevanje vseh potrebnih davščin ter ali namerava vlada pristopiti k sistemskemu načinu urejanja delitvene ekonomije. 

Vlada odgovarja, da je bil že sprejet Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je omilil minimalne tehnične pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti. V naslednjem letu se pa načrtuje sprejem novega Zakona o gostinstvu, v okviru katerega bodo preučene možnosti  za uvedbo jasne ločnice med oddajanjem nepremičnin v turistične namene in na temelju najemne pogodbe, preučena bo tudi možnost za odpravo obvezne kategorizacije za vse sobodajalce.

Podatki kažejo, da v Sloveniji primanjkuje najemnih stanovanj (razmerje med lastniškimi in najemnimi stanovanji je kar 92 % : 8 %) in imamo posledično dolge čakalne dobe, zato je eden od temeljnih ciljev do 2025 povečevati število najemnih stanovanj zlasti za ranljive skupine prebivalstva. Stanovanjska politika sledi vodilu, da so najemna razmerja čim trdnejša in čim bolj varovana. Ponavljajoče se oddajanje stanovanj za kratko obdobje, praviloma le nekaj dni v okviru sobodajalstva in preko raznih portalov, kot npr. Airbnb ni in ne more biti stanovanjski najem, pač pa gre za turistično poslovno dejavnost.

Ponudniki klasičnega oddajanja nepremičnin turistom so z vidika davčne obravnave izenačeni s ponudniki kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom prek različnih, kar je v skladu s priporočilom, da naj bi države članice Evropske unije uporabljale funkcionalno podobne davčne obveznosti za podjetja ali osebe, ki opravljajo dejavnost. Področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin v turistične namene preko različnih platform je v davčnih predpisih že ustrezno urejeno in ni razlogov za specialno ureditev tega področja za namene davkov.

Finančna uprava (FURS) pridobiva podatke, potrebne za opravljanje nalog finančne uprave.  FURS ne prejema podatkov o vseh uporabnikih spletne platforme Airbnb, to so poimenski podatki o uporabnikih in najemninah, ki se oddajajo ter zneskih dohodkov, saj za takšno izmenjavo ni zakonske podlage. FURS razpolaga le s statističnimi podatki, ko je npr. število aktivnih gostiteljev, število gostov in znesek običajnega letnega zaslužka gostitelja.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Nepovratne spodbude za občine - za stavbe splošnega družbenega pomena in kolesarsko infrastrukturo 6/1

Na spletni strani eko sklada so objavljene naslednje nepovratne spodbude za občine:

Več razpisov za občine je zbranih na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/javni-sektor.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 6/2

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. V novem javnem razpisu, za občine ponujajo še atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Rok za oddajo vlog je od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 6/3

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/4

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/5

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 6/7

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini 7/1

20. septembra 2019 bodo pričeli z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca oktobra 2019.

 • Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško, z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.
 • Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz  naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in Celje.

Gre za zadnjo redno akcijo cepljenja lisic proti steklini.
Več informacij o bolezni in akciji cepljenja lisic najdete na https://www.gov.si/teme/steklina/.

Mladi za podnebno pravičnost - napoved štrajka 27.9.2019 7/2

Mineva pol leta od zadnjega podnebnega štrajka, ko se je na ulicah desetih slovenskih mest zbralo več kot dvanajst tisoč mladih. Skupaj z milijoni drugih po vsem svetu, so od vlad zahtevali odločno ukrepanje za omejitev podnebne krize, takojšen pravičen prehod na nizkoogljične vire energije ter življenje v sonaravni in pravični družbi. Vlada Republike Slovenije med tem še vedno zavlačuje ter sprejema polovične ukrepe in lepotne popravke.

Člani gibanja Mladi za podnebno pravičnost zato 27. 9. ob 11:55 uri ponovno organizirajo Podnebni štrajk po celotni Sloveniji in se pridružujejo globalnemu gibanju za zeleno in pravično prihodnost.

Podnebni štrajki bodo v LJUBLJANI, MARIBORU, KOPRU, NOVI GORICI, NOVEM MESTU, KRŠKEM, BREŽICAH, ORMOŽU, LITIJI, VELENJU IN NA OBALI.

Več informacij o poteku protestov, njihovih lokacijah in dogodkih pred protesti, lahko dobite na Facebook strani Mladi za podnebno pravičnost ali preko elektronske pošte na naslov mladizapodnebnopravicnost@gmail.com.

Evropski teden mobilnosti 7/3

Evropski teden mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. septembrom, se letos odvija pod sloganom “Gremo peš!“. Na IPoP že skoraj desetletje spodbujajo hojo za opravljanje kratkih poti peš, zato v okviru Evropskega tedna mobilnosti tudi  pripravljajo vrsto aktivnosti.

V nadaljevanju si lahko preberete o prednostih hoji prijaznih mest, o Mednarodni listini za hojo ter o dogodkih, ki jih organizirajo v okviru programa Aktivno v šolo, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje, ter projekta Pešec, ki ga podpira Ministrstvo za okolje in prostor.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.