V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA VOJNIK.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 podpisan 1/1

Vlada RS je na seji, dne 26. 9. 2021 opravila prvo branje predlogov proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023 in sprejela sklep, da bo reprezentativnim združenjem občin v podpis predlagala Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, in sicer za leto 2022 v višini 645,00 EUR in za leto 2023 v višini 647,00 EUR.

Minister Koritnik je na seji Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki je potekala 23. septembra sicer predlagal, da reprezentativne skupnosti občin pri svojem članstvu preverijo ali je mogoč podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 na podlagi višine povprečnine v minimalnem znesku 638,00 €, ob tem pa obljubil, da bo vložil dodatne napore za zagotovitev višjega zneska. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je predlog povprečnine v višini minimalno 638,00 € podprlo in izrazilo zaupanje, da bo minister, pristojen za razvoj lokalne samouprave, storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo lokalne skupnosti lahko v prihodnjih dveh letih financirale vse aktivnosti v njihovi pristojnosti.

Ker ponujen znesek višine povprečnine za prihodnji dve leti (645,00 EUR za leto 2022 in 647,00 EUR za leto 2023) kaže veliko mero razumevanja in posluha za naloge in razvojne potrebe lokalne samouprave v Sloveniji ter zavedanje, da je ob prenosu nalog na lokalne skupnosti potrebno zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva za njihovo kritje, so reprezentativna združenja občin potrdila podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Podpis je potekal danes, 27. 9. 2021, ob 12.30 uri.

Dogovor o višini povprečnine je v imenu Skupnosti občin Slovenije podpisal njen predsednik Peter Misja.

Zagotovljena finančna sredstva za investicije v zdravstvo v letih 2021 do 2031 1/2

V mesecu juniju je SOS na Ministrstvo za zdravje posredovala stališče oz pripombe na predlog Zakona o zagotavljanju sredstev v investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031. V predlogu je bilo predlagano, da se za primarni nivo v naslednjih letih namenilo zgolj 50 milijonov evrov iz proračuna RS oz. Ministrstva za zdravje. Naša pričakovanja so bila, da se glede na situacije na terenu in da je obstoj in razvoj primarnega zdravstvenega varstva sedaj pomemben bolj kot kadar koli prej, sredstva za investicije na primarni ravni povečajo, saj so potrebe po investicijah, tako v gradnjo kot obnovo in opremo prostorov velike.

Danes, 29. 9. 2021 je Državni zbor RS na 82. izredni seji sprejel Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ). S sprejetim zakonom se bo v proračunu RS za izvajanje investicij za zdravstveno dejavnost na primarni ravni zagotovilo 200 milijonov eurov, kar je občutno več sredstev kot prvotno predvideno v predlogu zakona.

Srečanje županj tokrat v Črni na Koroškem 1/3

V četrtek 29. septembra 2021 je potekalo srečanje županj v Črni na Koroškem, ki ga je gostila županja mag. Romana Lesjak. Županja je kolegicam predstavila razvojne priložnosti občine in izvedene investicije ter jih povabila na adrenalinski spust po Olimpline, eni izmed najdaljših jeklenic v Evropi.

Komisija za prostor o odmeri komunalnega prispevka v eGraditvi 1/4

V torek, 28.9.2021 se je sestala Komisija za prostor pri SOS na svoji 7. redni seji. Komisija je govorila o predlogu Ministrstva za okolje in prostor glede nove ureditve oziroma odmere komunalnega prispevka (KP) v eGraditvi. Spremembe odmere komunalnega prispevka se pripravljajo zaradi digitalizacije in uvedbe novega informacijskega sistema prostora in okolja oziroma prostorskega informacijskega sistema (PIS). Spreminja se točka odmere komunalnega prispevka, še vedno pa bodo KP odmerjale občine. Do uvedbe novega elektronskega sistema ostaja sistem enak, šele nato se bo prešlo na nov sistem, tj. plačilo KP pred pričetkom gradnje.

Članice in člani komisije so se strinjali, da lahko uvedba prostorskega informacijskega sistema (PIS) in digitalizacija postopkov gradnje objektov prinese veliko koristi zaradi transparentnosti postopkov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (GD), vendar opozorili na izkušnje pri gradnji in predvsem črni gradnji ter izrazili pomisleke glede ustreznega nadzora in uspešnosti implementacije spremenjenih zakonskih rešitev. V nadaljnji razpravi so članice in člani govorili še o aktualnih izzivih,  s katerimi se srečujejo v  občinah (pomanjkljiva dokumentacija projektantov, prekratki roki za podajo mnenja, trajanje postopkov  lokacijske preveritve,..).

Nadaljni koraki priprave odloka o urejanju podobe naselij in krajine 1/5

Razgledi z vrha, LukovicaV torek, 28. septembra 2021 je v občini Lukovica potekalo 18. srečanje ožje delovne za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Članice in člani so znova izpostavili zainteresiranost približno 70 občin za pripravo Odloka ter razpravljali o nadaljnjih korakih sodelovanja. Dogovorili so se, da bodo občine z vzorčnimi odloki evidentirale prostorske izzive na podlagi že pripravljenih smernic. V nadaljevanju bodo med različnimi ciljnimi skupinami preverili razumevanje pristojnosti občin s področja urejanja prostora kot tudi širše razumevanje same potrebe po urejeni podobi naselij in krajine. Zainteresirane občine bodo nato opremili s koraki za pripravo Odloka. Srečanje so zbrani zaključili s pregledom gradiva za prihajajoče pridobivanje podatkov in informacij v obliki vprašalnikov.

ZAKONODAJA

Spremembe in dopolnitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2/1

Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N).

 • S predlogom se tudi spreminja sestava sveta vrtca in šole, kjer bodo pretežni del članov tvorili predstavniki ustanovitelja, torej 5, po 3 pa bodo izmed predstavnikov zaposlenih in staršev.
 • Na novo se uvaja možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec. Sprememba prinaša finančne posledice, in sicer v višini 5.220.900,00 evrov letno za celotno Slovenijo. Ker so financerji plač zaposlenih v vrtcih občine, bo po predlogu znašal povprečni strošek na občino 20.883,60 evrov oz 5.354,77 evrov na povprečen vrtec.
 • Dopolnjujejo se členi z osebnimi podatki za namen vodenja državnega informacijskega sistema.

Predlog najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše stališče, pripombe in predloge, ki jih pošljete najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj 2/2

Skupina poslank in poslancev je v Državni zbor RS predložila Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj (ZSGJNS).

S predlogom se uvaja javno službo gradnje, sanacije ali nakupa javnih najemnih stanovanj ter potrebne mehanizme in vzvode za izvedbo javne službe, torej vzpostavitev javnih najemnih stanovanj tako, da:

 • Določa spodbude države v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in poroštva za posojila, dokler država ne uveljavi trajnega sistemskega vira iz naslova za stanovanjsko politiko vezanega na določenega proračunskega davčnega prihodka,
 • Omogoča poroštvo države za dolgoročno zadolževanje za gradnjo javnih najemnih stanovanj,
 • Vzpostavlja možnosti in spodbude za gradnjo najemnih stanovanj preko stanovanjskih zadrug s participacijo najemnikov.
 • Predlog zakona določa omejen nabor izvajalcev javne službe (naložbeniki), ki so bodisi pravne osebe, ki jih obvladujejo država ali lokalne skupnosti in stanovanjske zadruge. Vsem mora biti skupen nepridobiten značaj delovanja.

Javna služba gradnje javnih najemnih stanovanj se izvaja z izvedbo projektov, ki jih izvajajo naložbeniki in ki so izbrani na javnem razpisu, na katerem kandidirajo za posamezno obliko spodbud ali njihovo kombinacijo.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše mnenje, stališče in predloge na obravnavan predlog najkasneje do srede, 6. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o ravnanju z odpadki 2/3

Skupina poslank in poslancev (s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim) je v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o ravnanju z odpadki, ki se nahaja na tej povezavi.

V predlogu zakona se uraja proizvajalčeva odgovornost, na kar bi vas posebej opozorili.

Posebej izpostavljamo 35. člen predloga zakona v katerem je predvidena možnost, da organizacija sama organizira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov za katere velja PRO. Predlagana sprememba bi imela negativen vpliv na delovanje gospodarske javne službe varstva okolja (v okviru katere se sedaj izvaja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov), saj bi določeni snovni tokovi bili izvzeti iz gospodarske javne službe.

Pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 8. oktobra 2021.

V javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2021‒2028 2/5

Ministrstvo za kulturo je na portalu E-demokracija objavilo Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2021‒2028. Ta v osmih poglavjih sistematično obravnava in predstavi izhodišča za NPK 2021-2028, vizijo in strateške cilje na področju kulture, javni interes na področju kulture, nosilce javnega interesa v kulturi, izvajalce posameznih nalog javne službe, razvojne cilje po področjih kulture ter skupne cilje za vsa področja kulture (povzetek NPK). Po sprejemu NPK 2021‒2028 je predvidena priprava akcijskega načrta za obdobje štirih let, ki ga sprejme vlada. Pred tem se bo akcijski načrt predstavil na seji Odbora za kulturo v Državnem zboru, ki lahko poda nanj mnenje.

Vljudno vas prosimo za pregled dokumenta ter vaša stališča na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 13. 10. 2021. 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, nujni postopek 2/6

Obveščamo vas, da se v Državnem zboru nahaja Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, nujni postopek. S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF
določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, urejajo še:

– poraba in vračila namenskih sredstev EU,
– predplačila,
– financiranje ustanov,
– posebnosti v zvezi z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja,
– povprečnina,
– priprava finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna,
– politika zaposlovanja,
– določitev letnega dodatka za upokojence,
– način financiranja ukrepov in projektov, ki so vključeni v NOO.

 • Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Mnenje k predlogu nam lahko pošljete do petka, 15. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Nov dopolnjen Predlog zakona o debirokratizaciji 2/7

Vlada RS je določila (novo) besedilo predloga Zakona o debirokratizaciji, s katerim se nadomešča predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru poslala dne 18. marca 2021.

V predlogu so črtane nekatere določbe in ažurirani podatki o trenutnem ministru za pravosodje, potrebna preštevilčenja in ažuriranje 69. člena, ki se nanaša na že veljavne predpise, ki se z dnem začetka veljavnosti tega zakona še niso začeli uporabljati, saj je v nekaterih primerih uporaba teh zakonov že nastopila.

Cilj predloga zakona ostaja enak, to pa je izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega poslovnega okolja.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaš komentar, predlog in pripombo najkasneje do srede, 20. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA

Sofinanciranje obeska za medicinsko pomoč 3/1

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanje glede sofinanciranja obeska za medicinsko pomoč, torej obesek, ki starejše direktno poveže s klicnim centrom v primeru nezgode (npr. padca). In sicer:

 • Občino zanima če storitev sofinancirate?
 • Če da, v kakšnem deležu oz. koliko sredstev namenite letno za storitev?
 • S kom imate za storitev sklenjeno pogodbo?

Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 7. 10. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Odsotnost otroka v vrtcu 3/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam glede urejanja odsotnosti otrok v vrtcu.

In sicer je občino zanimalo:

 • Na kakšen način imajo občine urejeno odsotnost otrok iz vrtca?
 • Ali morajo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca plačevati vrtec ter v kakšnem odstotku oz. višini?

Občina je želela izvedeti, kako imajo občine to urejeno.

Odgovore sodelujočih občin najdete TUKAJ.

DOGODKI SOS

5.10. / Tretji poziv “Iniciative EUCF” in predstavitveni seminar za občine 4/1

Vabimo vas na brezplačni spletni seminar »Inciative EUCF – European City Facility«, kjer bo Miha Jensterle, predstavnik EUCF za Slovenijo podal aktualne in ključne informacije ter priporočila v zvezi z iniciativo ter pozval zainteresirane občine k prijavi na predzadnji poziv. Seminar bo potekal v torek,  5. oktobra 2021 ob 13. uri v spletni predavalnici okolja Zoom.

V seminarju se boste seznanile z iniciativo EUCF, ki je v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizon 2020) ustvarjena s strani mest za mesta. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev.

Iniciativa EUCF naslavlja vse občine, ki imajo ogromen potencial za gradnjo in izdelavo investicijskih projektov pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Njihovi potenciali naslavljajo področja: Prenove javnih stavb, prenove stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, integrirane obnovljive vire, pametna omrežja, toplotna omrežja, trajnostna mobilnost in inovativne energetske strukture. Iniciativa pri tem ne izključuje sodelovanja manjših občin, ki se v sklopu prijave lahko povežejo s sosednjimi ali nesosednjimi občinami, s katerimi si delijo podobne področne izzive.

Sodelujoče občine se boste lahko v sklopu iniciative imele znova priložnost potegovati za 60.000 evrov dotacije za pripravo investicijskega koncepta za vaš trajnostni projekt. Iz dotacije si boste lahko občine zagotoviti tehnično, pravno in strokovno pomoč.

Dnevni red:

 1. Kaj je EUCF?
 2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
 3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
 4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
 5. Rezultati 1. in 2. poziva
 6. Vprašanja in odgovori

 

Prijava je obvezna, saj vam bomo na dan dogodka, na podlagi vnešenega e-naslova v prijavnici, poslali povezavo v spletno predavalnico digitalnega okolja Zoom.

Prijavite se lahko do torka, 30. 9. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest v obrazcu spodaj. V primeru tehničnih težav prijave sprejemamo tudi na ana.plavcak@skupnostobcin.si s pripisom “Prijava na spletni seminar EUCF”.

12.10./ Odprti podatki Slovenije: delavnica o uporabi portala OPSI 4/2

Ministrstvo za javno upravo RS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH vas vabimo v torek, 12. 10. 2021 na brezplačno delavnico o uporabi portala OPSI – Odprti podatki Slovenije.

Namen delavnice je seznaniti udeležence z različnimi zbirkami podatkov in uporabno vrednostjo zbirke OPSI ter predstaviti nekaj idej za uporabo podatkov v realnih okoljih.

 • Na delavnico se lahko prijavite na tej povezavi.
 • Program in več informacij najdete tukaj.

19.10./ Seminar "Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju" 4/3

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije vabita 19. oktobra 2021, od 12. – 15. na on-line seminar “Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju”.

Družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na okolje in skupnost nasploh. Akcijska naravnanost je ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit lokalnega okolja.

Udeleženci seminarja boste pridobili dodatne informacije, kako orodja družbene odgovornosti vključiti v strategije in dokumente za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v lokalni skupnosti, ustrezne kompetence, uporabno gradivo in potrdilo o udeležbi.

Več informacij in prijave do 14. 10. 2021: mag. Anita Hrast, info@irdo.si.

11. in 12.11./ Poslovanje z nepremičninami 4/4

Letos bo potekal že 32. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Več o letošnjem posvetu, programu, predavateljih in kotizaciji najdete na spletni strani:

Za članice SOS velja 15% popust za zgodnje prijave in plačane kotizacije do vključno 14.10.2021.

DOGODKI DRUGIH

6.10./ Delavnica o temah Urbane agende EU 5/1

Vabljeni na spletno delavnico o novih temah Urbane agende EU, ki bo potekala 6. oktobra 2021, med 13:00 in 17:00.

Razprava bo tekla o temah, ki so pomembne za mesta in bi bile lahko v prihodnje obravnavane z vidika boljše zakonodaje, financiranja in znanja v okviru Urbane agende EU – torej v  sodelovanju med mesti, državami, Evropsko komisijo in drugimi EU organizacijami.

Delavnica bo potekala v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU.  Potekala bo v angleščini.

 • Vabilo v angleščini in povezavo za prijavo najdete TUKAJ.

7.10., 12.10. in 14. 10./ Spremembe (zelenega) javnega naročanja 5/2

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo sprememb zelenega javnega naročanja po spremenjeni Uredbi o zelenem javnem naročanju, ki že velja, in sprememb Zakona o javnem naročanju, ki stopi v veljavo z novim letom. Spremembe obeh aktov si lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021121. Izobraževanje bo potekalo preko aplikacije ZOOM.

Enako izobraževanje bo izvedeno v treh terminih. Prijava je mogoča le na en termin. Udeležba je brezplačna.
Prijave sprejemajo do zapolnitve mest preko spodaj navedenih povezav:

 1. termin (četrtek 7. oktober)
 2. termin (torek 12. oktober)
 3. termin (četrtek 14. oktober)

Število mest je omejeno, glede na to, pa se bodo sproti zapirale tudi prijave za zapolnjene termine. Če bo prijava zaprta, se prijavite na drug prost termin.

Vaša vprašanja pošljite na naslov zejn.mop@gov.si, najkasneje do 22. septembra.

Več informacij in povezave do prijave najdete v vabilu.

12.10., 19.10. in 26.10. /Izobraževalna srečanja o vključujoči stanovanjski preskrbi 5/3

Mreža stanovanja za vse vljudno vabi, da se jim pridružite na treh torkovih izobraževalnih srečanjih, ki se bodo odvijala v mesecu oktobru na spletni platformi Zoom. V sklopu posameznih izobraževanj, ki bodo trajala 2 šolski uri, se boste seznanili z naslednjimi področji:

 • vključujoče upravljanje stanovanjske preskrbe (torek, 12. oktober),
 • učinkovito komuniciranje z občani (torek, 19. oktober) in
 • inovativne prakse skupnostne stanovanjske preskrbe (torek, 26. oktober).

V letu 2020 so izdelali pregled in analizo stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah ter izpeljali pogovore z občinskimi predstavniki, kar jim je pomagalo bolje razumeti stanovanjske potrebe in občinske kapacitete za naslavljanje stanovanjske problematike na ravni občin. Obenem sta analiza kot tudi posvet pokazala, da obstajajo potrebe po dodatnih znanjih javnih uslužbencev na več področjih stanovanjske preskrbe. Na podlagi tega so se odločili razviti specifična izobraževanja, namenjena javnim uslužbencem in strokovnjakom, ki se ukvarjate s stanovanjskim področjem na občinski ravni, občinskim odločevalcem ter posameznikom in skupinam, ki vas tema utegne zanimati.

Z izobraževanji želi Mreža stanovanja za vse okrepiti delovanje občin in obenem spodbuditi povezovanje in tesnejše sodelovanje.

Več o dogodku in programu si lahko preberete tukaj. Prijavite se lahko (do 10.10.2021) TUKAJ.

11.10/ Usposabljanje Energetska učinkovitost MSP in drugih organizacij 5/4

Štajerska gospodarska zbornica vabi k udeležbi v brezplačni program usposabljanja Energetska učinkovitost MSP in drugih organizacij  (tudi občinskih služb ali javnih podjetij v okviru mestnih občin ali občin) ter hkrati k sodelovanju kot pilotno podjetje. Nujno je zavedanje, da je učinkovita raba energije oz. upravljanje z energijo ključnega pomena pri prehodu v trajnostno, zeleno in krožno gospodarstvo ter k uresničevanju ciljev za čim manjše vplive na okolje, podnebne spremembe in prehoda v nizkogljično družbo, kar je cilj Slovenije in celotne Evropske unije.

Izvajalci programa, ki poteka spletno, so strokovnjaki s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Pričetek usposabljanja: 11. 10. 2021, v online obliki /preko spletne platforme.

Prijave preko spletne povezave: https://www.stajerskagz.si/izdelek/vabilo-k-sodelovanju-v-programu-brezplacnega-usposabljanja-s-podrocja-energetske-ucinkovitosti-in-pilotnega-podjetja/

Več o programu usposabljanja in vlogi pilotnega podjetja v prilogah:

VLADA RS

94. in 95. redna seja 6/1

 • 94. redna seja

Vlada RS je na seji opravila prvo branje predloga sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predloga proračuna za leto 2023 ter drugih spremljajočih proračunskih dokumentov in sprejela sklep, da bo reprezentativnim združenjem občin v podpis predlagala Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, in sicer za leto 2022 v višini 645 evrov in za leto 2023 v višini 647 evrov.

 • 95. redna seja

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020. Sredstva za izvedbo se zagotavljajo v letu 2021 v okviru sredstev proračunske rezerve proračuna Republike Slovenije ter v nadaljevanju iz integralnega proračuna in skladov na Ministrstvu za okolje in prostor. V letu 2021 je predvideno 1.400.000,00 evrov. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.

Poročilo o delu Delovne skupine za obravnavo romske problematike od januarja do junija 2021

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za obravnavo romske problematike od januarja do junija 2021. Prav tako je poročilu priloženo tudi priporočilo za reševanje premoženjskopravnih razmerij na zemljiščih v javni lasti v romskih naseljih, pozidanimi z nelegalnimi gradnjami, ki ga je pripravila ožja strokovna podskupina.

Stališče k Novi strategiji EU za gozdove do leta 2030

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Nova strategija EU za gozdove do leta 2030. Slovenija podpira Komunikacijo Evropske komisije glede Nove strategije EU za gozdove do leta 2030 in si bo prizadevala, da bodo zakonodajni in nezakonodajni akti, izhajajoči iz Nove strategije EU za gozdove, prispevali k celovitemu pristopu do gozdov in ustrezni koordiniranosti in uravnoteženosti politik EU, ki posegajo v upravljanje z gozdovi v EU, kot sta npr. Uredba LULUCF in Uredba o taksonomiji, ter tudi ostala z gozdovi povezana zakonodaja.

Slovenija tudi meni, da je z usmeritvami na ravni EU, usmerjenimi v trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenju z gozdovi, ter z ukrepi spodbujanja učinkovitega upravljanja gozdnih virov in varovanja biotske raznovrstnosti, potrebno prepoznati nacionalne značilnosti in ravnovesja, ki zagotavlja koriščenje vseh funkcij gozdov. Tak pristop bo prispeval k dosegu ambicioznih ciljev EU na področju podnebja, biotske raznovrstnosti, razvoja podeželja, energetike in okolja.

Stališče glede področja uporabe, poenostavitve pravil o skladnosti, določitve ciljev držav članic za leto 2030 in zaveze skupnemu doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2035 v sektorju rabe zemljišč, gozdarstva in kmetijstva

Slovenija ugotavlja, da predlog uredbe prepoznava značilnosti gozdarskega dela sektorja LULUCF (to je ogljična nevtralnost, ali pa doseganje čim večjega obsega ponorov emisij do leta 2030) in vlogo ponorov tega sektorja za skupno politiko zniževanja emisij.

Predlog Uredbe ima tudi pozitiven vpliv na gospodarstvo, še posebej na mala in srednje velika podjetja lesne industrije. Glede na pravila obračunavanja emisij in ponorov ogljika je v Sloveniji potrebno podpirati rabo lesa kot naravno in obnovljivo surovino za proizvodnjo izdelkov v pohištvene in gradbene namene, ter zmanjšati rabo fosilnih gorivih in drugih, energetsko bolj potratnih materialov.

Vlada potrdila predloga državnih proračunov za leti 2022 in 2023

Vlada je določila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023, ki ju bo skupaj s spremljajočimi dokumenti posredovala Državnemu zboru. Predloga sta osredotočena na postopno okrevanje in umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, podprtih z investicijami na ključnih področjih.

Vlada je določila tudi besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, ki bo omogočil tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov ter zagotavljal ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, vključene v načrt za okrevanje in odpornost.

S predlogom zakona urejamo tudi povprečnino za občine, ki za proračunsko leto 2022 znaša 645 evrov, za leto 2023 pa 647 evrov.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

Vložitev vlog poteka od 4. 10. 2021 od 9.00 ure, do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKGP.

Podrobnejše informacije:

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/3

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« podaljšan 7/4

Na prošnjo potencialnih prijaviteljev za kakovostnejšo pripravo vlog in zaradi zamude, do katere je prišlo zaradi kompleksnosti prijavljenih projektov nastala pri ocenjevanju na prvem prijavnem roku, so podaljšali drugi rok za oddajo ponudb na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Zainteresirani prijavitelji morajo tako svoje vloge na javni razpis »JR PMIS« oddati najpozneje do petka, 22. oktobra 2021, do 12. ure.

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najpozneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo (Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Spremembo drugega roka za oddajo ponudb so objavili tudi v Uradnem listu številka 127/2021, z dne 6. 8. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/6

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

Socialna ekonomija in lokalni zeleni dogovori, ki podpirajo MSP, da postanejo bolj odporna (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 7/7

Program financiranja: Program enotnega trga, vključno s COSME, ISA2, ESP, vključevanje potrošnikov v fin. Storitve, finančno poročanje, zdravje, hrana in krma, program za potrošnike

Razpoložljivi proračun: 4 000 000 EUR (2 000 000 EUR za lokalne zelene dogovore + 2 000 000 EUR za misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti)

Povezava na razpis: Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Rok za oddajo projektnih predlogov je 24. november 2021, 17:00 (CET)

Razpis zajema dve različni temi:

 1. Lokalni zeleni dogovori

Cilj te teme je zagotoviti podporo malim in srednjim podjetjem, regionalnim in lokalnim gospodarskim subjektom pri vodenju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda ter izvajanju ukrepov za usmerjanje lokalnega gospodarstva na trajnostno in vključujočo pot, ustvarjanje novih delovnih mest, ublažitev družbeno-ekonomskega vpliv krize COVID-19 in pospešiti novo, zeleno in pravičnejše okrevanje. Da bi to dosegli, bodo podprli projekte, ki spodbujajo nadnacionalno in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in lokalnimi podjetji pri soustvarjanju, sooblikovanju in izvajanju lokalnih zelenih dogovorov (LGD). Z idejo lokalnih zelenih dogovorov se je ICC Konzorcij SOS  seznanil junija letos, na dogodku, ki sta ga soorganizirala Odbor regij in Ekipa ICC in predstavila Akcijski načrt za zelene lokalne dogovore.

 1. Misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Cilj te teme je podpirati projekte, ki bodo povečali odpornost in povečali zmogljivost regionalnih ali lokalnih javnih uprav, MSP socialne ekonomije in civilne družbe za premagovanje težav in kriz. Podpirali bodo projekte, ki krepijo lokalno odpornost s transnacionalnim in medregionalnim medsebojnim učenjem in sodelovanjem na področju socialne ekonomije, razvojem lokalnih akcijskih načrtov socialnega gospodarstva s sodelovanjem zainteresiranih strani socialne ekonomije in oblikovanjem priporočil, ki bi jih bilo mogoče ponoviti v drugih delih Evrope.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/8

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/9

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/10

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Nov priročnik o načrtovanju in organizaciji gradbene parcele stavbe 8/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sklopu državnega prostorskega reda izdalo nov priročnik »Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe«.

Priročnik obravnava načrtovanje in organizacijo gradbene parcele stavbe (GPS). Načrtovanje se nanaša predvsem na določanje velikosti in oblike GPS, organizacija pa na delitev površine GPS na podenote in poteka na dveh ravneh – osnovni in podrobnejši. Cilj priročnika je podati navodila in priporočila za strokovno določanje GPS za prostorske ureditve, ki bodo zagotavljale kakovostno bivanje v stanovanjskih stavbah, objektih družbene infrastrukture, na delovnih mestih in v proizvodnih ter trgovskih območjih.

Orodje za merjenje digitalne zrelosti območij 8/2

Na spletišču Vlade RS je objavljena novica o novem orodju za merjenje digitalne zrelosti območij, ki bi vas utegnila zanimati. Namen Orodja za merjenje digitalne zrelosti območij je ugotavljanje digitalne zrelosti in osnovnih pogojev za procese digitalne preobrazbe. Orodje je brezplačno na voljo v slovenskem in angleškem jeziku vsem slovenskim občinam ali drugim geografsko zaključenim območjem, ki bi želeli oceniti svojo digitalno zrelost in nato določiti nadaljnji razvoj svoje digitalne preobrazbe.

Več o tem najdete na: https://www.gov.si/novice/2021-09-28-na-voljo-novo-orodje-za-merjenje-digitalne-zrelosti-obmocij/

Izvajanje kohezijske politike v obdobju 2021-2027: Priložnosti energetskega prehoda 8/3

V okviru projekta DeCarb in kot lokalna energetska agencija, se Zavod KSSENA aktivno vključuje v regionalno strateško načrtovanje prihodnosti čiste energije, povezane z gospodarskim prestrukturiranjem regije in z izstopom iz zelo intenzivne premogovne industrije. Zagotavljanje pravičnega prehoda bo v največji meri odvisno od višine zagotovljenih državnih in evropskih sredstev, ki pa je nujno povezana s številom razvitih, prijavljenih in odobrenih projektov. Sredstva bo za zagotavljanje pravičnega prehoda v obdobju do leta 2030 moč črpati iz različnih evropskih in državnih mehanizmov. Za razpoložljiva evropska sredstva namenjena državi Republiki Sloveniji je pristojna Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

V trenutnem obdobju (do leta 2030) je državi Republiki Sloveniji iz različnih evropskih mehanizmov namenjeno približno 12 milijard €.

Več v izjavi za javnost.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.