V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE PUCONCI, PIRAN IN ŽETALE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

PREDSEDSTVO SOS

16. seja predsedstva SOS 1/1

Predsedstvo SOS se je sestalo dne, 7.10.2021 na svoji 16. redni seji v Ljubljani. Županje in župani so obravnavali:

 • Povprečnina za leti 2022 in 2023 in novela Zakona o financiranju občin ( ZFO-1D)

Predsedstvo je izpostavilo podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, ki določa višino povprečnine za leto 2022 v višini 645,00 EUR in za leto 2023 v višini 647,00 EUR in predvideno višino povprečnine v ZIPRS za leti 2022 in 2023 pozdravilo. V nadaljevanju so razpravljali še o predlogu Zakona o financiranju občin ( ZFO-1D) in delovanju skupnih občinskih uprav.

 • eTurizem

Peter Misja, predsednik SOS je predstavi aplikacijo eTurizem. Sistem eTurizem je bil vzpostavljen za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Predstavniki občin so govorili o željah in potrebah občin, vlogi SOS ter nadaljnjih možnih rešitvah za ustrezno prilagoditev sistema distribucije podatkov iz eTurizma občinam.

 • Predstavitev aplikacije za vizualizacijo občinskih proračunov

Predsedstvu SOS je bila predstavljena tudi aplikacija za vizualizacijo občinskih proračunov, ki jo razvija SOS. Aplikacija povezuje različne podatke občin na enem mestu (po ekonomski, programski in funkcijski klasifikaciji). Povedano je bilo, da bo v naslednji fazi, prihodnjih mesecih aplikacija predstavljena vsem občinam.

 • Pobude

Predsedstvo je obravnavalo pobudo za vključitev predstavnikov občin v Državni zbor RS in, da se ponovno omogoči županom kandidirati hkrati tudi za poslansko funkcijo, zaradi izredne pomembnosti zastopanja interesov lokalnih skupnosti na državni ravni.

Županje in župani so razpravljali še o pobudi občine za skupno reševanje problematike cen višanja gradbenega materiala in storitev ter možnostih za rešitve glede zahtevkov iz naslova povišanja cen gradbenega materiala (in storitev).

Predsedstvo se je seznanilo tudi z opravljenim delom SOS, potrdilo evidentirane kandidatke in kandidate v delovne skupine in komisije SOS ter sprejelo odločitve v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi.

 

NOVICE SOS

Podelili certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2020 – 2024 in 2021 – 2025 2/1

Sedmega oktobra 2021 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor priredil slovesnost ob podelitvi certifikata in 10-letnici programa Mladim prijazna občina. Inštitut za mladinsko politiko je ob sodelovanju Skupnosti občin Slovenije že desetič zapored podelil certifikat Mladim prijazna Občina.
Certifikat za obdobje 2021 – 2025 so prejele štiri občine: Občina Kočevje, Občina Medvode, Občina Semič in Občina Sežana. Podaljšanje certifikata pa so si prislužile Občina Ajdovščina, Občina Ravne na Koroškem, Občina Šentjur, Občina Trzin in Občina Žalec.

Podelitev certifikatov je bila lani, zaradi epidemije preložena. Zato so na slovesnosti prejeli certifikate in njihovo podaljšanje tudi občine, ki se že leto dni ponašajo s tem prestižnim nazivom. Občine, ki so postale nosilke certifikata za obdobje 2020 – 2024 so: Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Ormož in Občina Mežica.
Občine, ki so naziv podaljšal še za štiri leta, do leta 2024, pa so Mestna občina Koper, Mestna občina Velenje, Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Ljubljana, Občina Sevnica, Ob-čina Radlje ob Dravi, Občina Grosuplje, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Občina Gornja Radgona ter Občina Krško.

Skupaj z letošnjimi dobitnicami se s tem laskavim nazivom lahko pohvali kar 35 občin v Sloveniji.

Vsem prejemnicam certifikata iskreno čestitamo tudi v Skupnosti občin Slovenije!

Galerija slik: Podelitev certifikatov Mladim prijazna občina 2021 | Files.fm.

Potekala je 4. seja komisije za gospodarske javne službe 2/2

Dne 5. 10. 2021 je potekala seja komisije za GJS varstva okolja, ki ji predseduje župan Marko Rupar. Obravnavan je bil Predlog Zakona o ravnanju z odpadki ter Operativni program za pitno vodo 2022 – 2027. Komisija SOS za gospodarske javne službe varstva okolja se je zavzela za pospešitev aktivnosti za sprejem že usklajenega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki je trenutno v medresorski obravnavi. Komisija je tudi iz strokovnega stališča v celoti zavrnila predlog Zakona o ravnanju z odpadki, saj ga smatra kot neustreznega za nadaljnjo obravnavo. Namreč, v postopku usklajevanja Zakona o varstvu okolja je bila dosežena za občine, ne idealna, pač pa sprejemljiva ureditev. Medtem ko predlog Zakona o ravnanju z odpadki v ustaljen sistem izvajanja gospodarskih javnih služb na področju odpadkov vnaša nejasnosti, predvsem pa se osredotoča na predlog rešitev za sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), zato zakonu manjka širine. V sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti vnaša konkurenco za različne tokove odpadkov in ne predvideva omejitve na lastniške strukture proizvajalcev, zato vzpostavlja profitno dejavnost na tem področju. Ostali odpadki, ki niso donosni, bodo posledično ostali pri izvajalcih javne službe. S tem se krši tudi Direktivo EU 2018/851 – 8.a člen. Ustanavlja se novo agencijo zadolženo za odpadke, ki ji nalaga znatno prevelika pooblastila. Prav tako ta določba posega v obstoječi sistem GJS zbiranja komunalnih odpadkov in pričakuje se, da bo prišlo do dualnega sistema izvajanja te javne službe (vzporedno zbiranje od vrat do vrat IJS in organizacij za PRO). Predlog posega tudi v oblikovanje cen zbiranja odpadkov, ki so predmet PRO. Ker so posamezne občine zelo raznolike in se javno službo izvaja pod različnimi pogoji, je nemogoče oblikovati enotno ceno, ki bi lahko veljala za vse občine.

Operativni program za pitno vodo 2022 – 2027 je komisija sicer ocenila za strokovno dobro pripravljenega, vendar je ključnega pomena, da so občinam na razpolago znani in zadostni finančni viri, glede na to, da same ne razpolagajo s finančnimi rezervami za tako obsežne in finančno zahtevne projekte. Po oceni MOP naj bi namreč potrebe zajemale 621,7 mio € sredstev, medtem ko osnutek OP doslej navaja zgolj nekaj finančnih virov, in sicer: iz Priloge k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo za namen zmanjševanja vodnih izgub – na voljo bo 33, 7 mio. € nepovratnih sredstev in 20 mio € povratnih (torej zgolj 53,7 mio. € skupaj), iz naslova EU kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027 (alokacija še ni določena) in iz Sklada za vode (vir ni opredeljen).

Napredovanje Mestne občine Velenje v smeri večje enakosti spolov 2/3

Med 4. in 8. oktobrom 2021 je Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope NALAS gostila virtualni študijski obisk ukrajinskih županj in županov. Osrednja tema več dnevnega dogodka je bila Napredovanje v smeri večje enakosti spolov na lokalni ravni.

V četrtek, 7. oktobra 2021 sta med drugim zbrane županje in župane iz Ukrajine nagovorila predstavnika Mestne občine Velenje, ki velja za eno izmed vidnejših slovenskih občin, ki pri svojem političnem delovanju spretno upošteva vidik enakosti spolov. Udeležence dogodka je uvodoma nagovoril Marko Pritržnik, vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, ki je poudaril, da občina stremi k uresničevanju enakosti spolov že od leta 2007, ko so imenovali koordinatorico za enake možnosti žensk in moških. Kasneje je v letu 2008 takratni občinski svet sprejel tudi prvi Akcijski načrt za enakost spolov, katero vrednost so v občini tudi širše prepoznali, in se dogovorili za podaljšanje veljavnosti tega načrta. Med drugim je omenil trenutno vizijo občine, ki si v obdobju 10 let prizadeva preiti z uporabe premoga do uporabe trajnostne zelene tehnologije. V povezavi s tem je izpostavil, da je občina odprla novi oddelek in na vodilno mesto postavila izkušeno žensko predstavnico, kar znova nakazuje na stremljenje občine k zagotavljanju enakosti spolov na lokalni ravni na pomembnih področjih delovanja. Svoj del govora je zaključil s poudarki strateške predanosti velenjskih županov, smiselnostjo sprejemanja dolgoročnih ukrepov kot tudi načrtnim in stalnim monitoringom sprejetih ukrepov na obravnavanem področju.

V nadaljevanju je zbrane nagovorila še mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, odvetnica in koordinatorica za enake možnosti na Mestni občini Velenje, ki je v preteklem letu sodelovala pri NALAS-ovih projektnih aktivnostih in si na ta način dodatno bogatila znanje ter izmenjevala veščine delovanja na mednarodni ravni. Povedala je, da bo naslednji Akcijski načrt za enakost spolov v Mestni občini Velenje veliko bolj praktično naravnan in da se bo v povezavi s tem izvajal tudi reden monitoring. Izpostavila je začetke udejstvovanja občine na poti enakomerne zastopanosti obeh spolov. Dodala je, da se je ranega leta 2008 na predlog vodilne politične stranke v mestnem svetu spremenil člen Poslovnika Občinskega sveta na način, da so se tedanji svetniki zavezali, da bodo zasledovali in težili k enakomerni zastopanosti obeh spolov pri sprejemanju političnih odločitev. Pri tem je poudarila, da pogumna odločitev ni bila pogojena z zakonsko zavezo, temveč s prostovoljno sprejeto spremembo, katere proces uvedbe zahteva precej časa. Izpostavila je, da se je sočasno s tem na državni ravni spreminjal tudi Zakon o lokalnih volitvah. Uvedbe spolnih kvot so doprinesle k večjemu deležu zastopanosti in izvoljivosti žensk med političnimi odločevalci, kar se je uspešno odražalo tudi na Mestni občini Velenje. Ob zaključku svojega govora je poudarila ustreznost sprejemanja mehkih ukrepov, ter prepotreben čas za uvajanje spremembe.  Izpostavila je pomen poslovniške spremembe, ki na dolgi rok ne bi prinesla spremembe, če v desetletju udejstvovanj ne bi obveljala politična konsistenca vseh dosedanjih županov Mestne občine Velenje.

ZAKONODAJA

Dopolnjen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C) 3/1

Dne 30. 9. 2021 je potekala seja Odbora za zdravstvo pri DZ RS, na kateri je odbor obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C), EPA 1683 – VIII, ki ga je v državnozborsko proceduro predložila skupina poslank in poslancev. V zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev ZLD je SOS na DZ RS posredovala sklep predsedstva SOS, ki si ga lahko preberete tukaj.

Obveščamo vas, da so bili na odboru iz predloga novele črtani vsi predlogi členov razen člena, ki spreminja 26. člen zakona, s katerim bo omogočeno vertikalno povezovanje na področju lekarniške dejavnosti. Dopolnjen predlog zakona najdete TUKAJ (Poročilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, z dne 6. 10. 2021).

Izračuni povprečnine, primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023 3/2

Na spletni strani Ministrstva za Finance so objavljeni podatki o primerni porabe, dohodnini ter finančni izravnavi in sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023.

Podatki so na voljo na spodnjih povezavah

Izračun primerne porabe, dohodnine ter sredstvih za uravnoteženje razvitorsti občin za leto 2022

Izračun primerne porabe, dohodnine ter sredstvih za uravnoteženje razvitorsti občin za leto 2023

Predlog Zakona o oskrbi s plini v Državnem zboru 3/4

V državnozborski proceduri se nahaja predlog Zakona o oskrbi s plini. Predlog Zakona o oskrbi s plini posega v pristojnosti lokalne samouprave in lokalne interese s tem, ko izključuje vlogo, vpliv in interese lokalnih skupnosti na področju izbirne gospodarske javne službe oskrbe s plinom in predvsem glede samih plinovodov.

Občine članice pozivamo, da na naslov info@skupnostobcin.si do vključno 12. 10. 2021 posredujete vaše pripombe.

 

V javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2021‒2028 3/6

Ministrstvo za kulturo je na portalu E-demokracija objavilo Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2021‒2028. Ta v osmih poglavjih sistematično obravnava in predstavi izhodišča za NPK 2021-2028, vizijo in strateške cilje na področju kulture, javni interes na področju kulture, nosilce javnega interesa v kulturi, izvajalce posameznih nalog javne službe, razvojne cilje po področjih kulture ter skupne cilje za vsa področja kulture (povzetek NPK). Po sprejemu NPK 2021‒2028 je predvidena priprava akcijskega načrta za obdobje štirih let, ki ga sprejme vlada. Pred tem se bo akcijski načrt predstavil na seji Odbora za kulturo v Državnem zboru, ki lahko poda nanj mnenje.

Vljudno vas prosimo za pregled dokumenta ter vaša stališča na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 13. 10. 2021. 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, nujni postopek 3/7

Obveščamo vas, da se v Državnem zboru nahaja Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, nujni postopek. S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF
določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, urejajo še:

– poraba in vračila namenskih sredstev EU,
– predplačila,
– financiranje ustanov,
– posebnosti v zvezi z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja,
– povprečnina,
– priprava finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna,
– politika zaposlovanja,
– določitev letnega dodatka za upokojence,
– način financiranja ukrepov in projektov, ki so vključeni v NOO.

 • Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Mnenje k predlogu nam lahko pošljete do petka, 15. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Nov dopolnjen Predlog zakona o debirokratizaciji 3/8

Vlada RS je določila (novo) besedilo predloga Zakona o debirokratizaciji, s katerim se nadomešča predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru poslala dne 18. marca 2021.

V predlogu so črtane nekatere določbe in ažurirani podatki o trenutnem ministru za pravosodje, potrebna preštevilčenja in ažuriranje 69. člena, ki se nanaša na že veljavne predpise, ki se z dnem začetka veljavnosti tega zakona še niso začeli uporabljati, saj je v nekaterih primerih uporaba teh zakonov že nastopila.

Cilj predloga zakona ostaja enak, to pa je izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega poslovnega okolja.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaš komentar, predlog in pripombo najkasneje do srede, 20. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot 3/9

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot (EVA 2021-2550-0073), ki ga bo na podlagi sedmega odstavka 115. člena Zakona o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/21) izdal minister za okolje in prostor.

Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot je treba sprejeti zaradi zagotovitve usklajenosti pravne podlage za sprejem pravilnika in nove vsebine z ureditvijo ZKN. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot sledi ureditvi predhodnega, dosedanjega Pravilnika o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot (Uradni list RS, št. 118/06 in 54/21 – ZKN), prilagaja pa se novi zakonski ureditvi tega področja z ZKN in dejanskim vodenjem podatkov v registru prostorskih enot.

Vljudno vas prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe sporočite do četrtka, 21.10.2021 na info@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 3/10

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dalo v javno obravnavo osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Program izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest in s tem zmanjšuje število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom.

Pripombe in predloge lahko do četrtka, 4. novembra posredujete na e-poštni naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Sofinanciranje obeska za medicinsko pomoč 4/1

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice naslovila na občine vprašanje glede sofinanciranja obeska za medicinsko pomoč, torej obeska, ki starejše direktno poveže s klicnim centrom v primeru nezgode (npr. padca). In sicer:

 • Občino je zanimalo če storitev sofinancirajo?
 • Če da, v kakšnem deležu oz. koliko sredstev namenijo letno za storitev?
 • S kom imajo za storitev sklenjeno pogodbo?

Zbir prejetih odgovorov najdete TUKAJ.

DOGODKI SOS

14.10. / Osnove celostnega komuniciranja IV. 5/1

Skupnost občin Slovenije organizira niz šestih izobraževanj pod skupnim naslovom OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODESkozi niz šestih predavanj o osnovah celostnega/korporativnega komuniciranja bomo tematiko obdelali iz različnih vidikov in skozi različna razpoložljiva orodja in načine.

V četrtek, 14. oktobra, bo med 12.30 – 15.00 preko spletnega orodja ZOOM potekalo IV. predavanje v ciklu izobraževanj o celostni komunikaciji. 

Tokratno predavanje bo na osnovi najnovejših in realnih podatkov prikazalo:

 • Družbena omrežja, predvsem Facebook, LinkedIn in Instagram
 • Pomen spremljanja medijev in družbenih omrežij
 • Aktualne pristope in analize pri spremljanju medijev
 • Metodo pripovedovanja zgodb oziroma celostno uporabo družbenih omrežij in drugih orodij korporativnega komuniciranja v povezani zgodbi

Predavanje ponovno izhaja iz osnovne ideje cikla izobraževanj, v katerih ves čas predstavljamo pomen celostnega pristopa in celostnega komuniciranja. Korporativno ali celostno komuniciranje pomeni sooblikovanje odnosov z javnostmi in deležniki preko celostnih pristopov in komunikacijskih zgodb. Rezultat korporativnega komuniciranja je najmanj dvoplasten. Po eni strani se organizacija ves čas definira, kaj je, kaj počne in kaj naredi, po drugi strani pa lahko preko ustreznih komunikacijskih kanalov v javnosti ves čas gradi svoje zaupanje in ugled.

O PREDAVATELJICI:

Izobraževanje bo izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, zdaj ima svoje podjetje Smarki, Martina Rauter s.p. Več o njej najdete tudi na njenih spletnih straneh www.smarki.org in LinkedIn družbenem omrežju LinkedIn Rauter.

Vabilo za tiskanje

19.10. / Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v lokalnem okolju 5/2

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije vabita na seminar

Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju

19. oktobra 2021, od 12. do 15. ure, on-line

družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na okolje in skupnost nasploh. Motivi za družbeno udejstvovanje so različni. Akcijska naravnanost je ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit lokalnega okolja.

Družbeno odgovorne prakse izvajajo občine na različnih področjih: urejanje infrastrukture (ceste, kanalizacija, vodovod idr.), varstvo okolja, lokalna samooskrba, turizem, športna infrastruktura, podpora družbenim dejavnostim, številnim društvom, vaškim domovom, medgeneracijskim centrom.

Sredstva evropske kohezijske politike so ključna razvojna sredstva do katerih lahko dostopajo tudi občine. Na primer Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo in obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja.

Z vključitvijo v seminar boste pridobili dodatne informacije, kako orodja družbene odgovornosti vključiti v strategije in dokumente za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v lokalni skupnosti, ustrezne kompetence, uporabno gradivo in potrdilo o udeležbi.

Vabilo s programom

Prijavnica

Vljudno vabljeni!

 

19.10. / Spletni posvet za občine: Predstavitev Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 5/3

Dne 22. 9. 2021 je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-E). Novela zakona med drugim prinaša tudi spremembe, ki vplivajo na obveznosti občin pri skrbi za zapuščene živali.

Z namenom predstavitve in seznanitve z novostmi Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z dr. Urško Kos, podsekretarko na Sektorju za zdravje in dobrobit živali pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, organizira spletni posvet za občine, ki bo potekal v torek, 19. 10. 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici Zoom.

Vabilo najdete TUKAJ.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do ponedeljka, 18. 10. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni!

 

[1] Pomembno je, da ob prijavi na posvet na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

19.10./ Seminar "Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju" 5/4

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije vabita 19. oktobra 2021, od 12. – 15. na on-line seminar “Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju”.

Družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na okolje in skupnost nasploh. Akcijska naravnanost je ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit lokalnega okolja.

Udeleženci seminarja boste pridobili dodatne informacije, kako orodja družbene odgovornosti vključiti v strategije in dokumente za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v lokalni skupnosti, ustrezne kompetence, uporabno gradivo in potrdilo o udeležbi.

Več informacij in prijave do 14. 10. 2021: mag. Anita Hrast, info@irdo.si.

DOGODKI DRUGIH

11.10./ Usposabljanje Energetska učinkovitost MSP in drugih organizacij 6/1

Štajerska gospodarska zbornica vabi k udeležbi v brezplačni program usposabljanja Energetska učinkovitost MSP in drugih organizacij  (tudi občinskih služb ali javnih podjetij v okviru mestnih občin ali občin) ter hkrati k sodelovanju kot pilotno podjetje. Nujno je zavedanje, da je učinkovita raba energije oz. upravljanje z energijo ključnega pomena pri prehodu v trajnostno, zeleno in krožno gospodarstvo ter k uresničevanju ciljev za čim manjše vplive na okolje, podnebne spremembe in prehoda v nizkogljično družbo, kar je cilj Slovenije in celotne Evropske unije.

Izvajalci programa, ki poteka spletno, so strokovnjaki s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Pričetek usposabljanja: 11. 10. 2021, v online obliki /preko spletne platforme.

Prijave preko spletne povezave: https://www.stajerskagz.si/izdelek/vabilo-k-sodelovanju-v-programu-brezplacnega-usposabljanja-s-podrocja-energetske-ucinkovitosti-in-pilotnega-podjetja/

Več o programu usposabljanja in vlogi pilotnega podjetja v prilogah:

12.10./ Odprti podatki Slovenije: delavnica o uporabi portala OPSI 6/2

Ministrstvo za javno upravo RS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH vas vabimo v torek, 12. 10. 2021 na brezplačno delavnico o uporabi portala OPSI – Odprti podatki Slovenije.

Namen delavnice je seznaniti udeležence z različnimi zbirkami podatkov in uporabno vrednostjo zbirke OPSI ter predstaviti nekaj idej za uporabo podatkov v realnih okoljih.

 • Na delavnico se lahko prijavite na tej povezavi.
 • Program in več informacij najdete tukaj.

12.10. in 14. 10./ Spremembe (zelenega) javnega naročanja 6/3

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo sprememb zelenega javnega naročanja po spremenjeni Uredbi o zelenem javnem naročanju, ki že velja, in sprememb Zakona o javnem naročanju, ki stopi v veljavo z novim letom. Spremembe obeh aktov si lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021121. Izobraževanje bo potekalo preko aplikacije ZOOM.

Enako izobraževanje bo izvedeno v treh terminih. Prijava je mogoča le na en termin. Udeležba je brezplačna.
Prijave sprejemajo do zapolnitve mest preko spodaj navedenih povezav:

 1. termin (torek 12. oktober)
 2. termin (četrtek 14. oktober)

Število mest je omejeno, glede na to, pa se bodo sproti zapirale tudi prijave za zapolnjene termine. Če bo prijava zaprta, se prijavite na drug prost termin.

Vaša vprašanja pošljite na naslov zejn.mop@gov.si, najkasneje do 22. septembra.

Več informacij in povezave do prijave najdete v vabilu.

12.10., 19.10. in 26.10. /Izobraževalna srečanja o vključujoči stanovanjski preskrbi 6/4

Mreža stanovanja za vse vljudno vabi, da se jim pridružite na treh torkovih izobraževalnih srečanjih, ki se bodo odvijala v mesecu oktobru na spletni platformi Zoom. V sklopu posameznih izobraževanj, ki bodo trajala 2 šolski uri, se boste seznanili z naslednjimi področji:

 • vključujoče upravljanje stanovanjske preskrbe (torek, 12. oktober),
 • učinkovito komuniciranje z občani (torek, 19. oktober) in
 • inovativne prakse skupnostne stanovanjske preskrbe (torek, 26. oktober).

V letu 2020 so izdelali pregled in analizo stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah ter izpeljali pogovore z občinskimi predstavniki, kar jim je pomagalo bolje razumeti stanovanjske potrebe in občinske kapacitete za naslavljanje stanovanjske problematike na ravni občin. Obenem sta analiza kot tudi posvet pokazala, da obstajajo potrebe po dodatnih znanjih javnih uslužbencev na več področjih stanovanjske preskrbe. Na podlagi tega so se odločili razviti specifična izobraževanja, namenjena javnim uslužbencem in strokovnjakom, ki se ukvarjate s stanovanjskim področjem na občinski ravni, občinskim odločevalcem ter posameznikom in skupinam, ki vas tema utegne zanimati.

Z izobraževanji želi Mreža stanovanja za vse okrepiti delovanje občin in obenem spodbuditi povezovanje in tesnejše sodelovanje.

Več o dogodku in programu si lahko preberete tukaj. Prijavite se lahko (do 10.10.2021) TUKAJ.

11. in 12.11./ Poslovanje z nepremičninami 6/5

Letos bo potekal že 32. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Več o letošnjem posvetu, programu, predavateljih in kotizaciji najdete na spletni strani:

Za članice SOS velja 15% popust za zgodnje prijave in plačane kotizacije do vključno 14.10.2021.

VLADA RS

96. redna seja 7/1

Vlada odgovorila na uradni opomin glede direktive o podeljevanju koncesij

Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi domnevne neskladnosti slovenske zakonodaje z evropsko direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb.

Evropska komisija je v uradnem opominu zavzela stališče, da slovensko pravo trenutno ni združljivo z nekaterimi določbami evropske direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb. Vlada je v odgovoru Evropski komisiji pojasnila, da nekatere očitke sprejema in je zato tudi pripravila popravek Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, ki bo kmalu posredovan v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje. Glede ostalih očitkov je vlada v odgovoru Evropski komisiji podala pojasnila in obrazložitve.

Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj ni primeren za nadaljnjo obravnavo

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Marko Koprivc). Vlada meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj je z vsebinskega vidika na številnih mestih pomanjkljiv, nejasen in nezadostno opredeljuje predlagane rešitve. Nekonsistenten in neskladen je z ostalo področno zakonodajo, z izvedbenega vidika pa ne izkazuje realne možnosti za uspešno izvajanje. Prav tako je z vidika svojega osnovnega namena nepotreben, saj obstoječa področna zakonodaja že vzpostavlja pogoje za dosego ciljev predloga zakona.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 8/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

Vložitev vlog poteka od 4. 10. 2021 od 9.00 ure, do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKGP.

Podrobnejše informacije:

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 8/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 8/3

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« podaljšan 8/4

Na prošnjo potencialnih prijaviteljev za kakovostnejšo pripravo vlog in zaradi zamude, do katere je prišlo zaradi kompleksnosti prijavljenih projektov nastala pri ocenjevanju na prvem prijavnem roku, so podaljšali drugi rok za oddajo ponudb na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Zainteresirani prijavitelji morajo tako svoje vloge na javni razpis »JR PMIS« oddati najpozneje do petka, 22. oktobra 2021, do 12. ure.

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najpozneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo (Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Spremembo drugega roka za oddajo ponudb so objavili tudi v Uradnem listu številka 127/2021, z dne 6. 8. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 8/6

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

Socialna ekonomija in lokalni zeleni dogovori, ki podpirajo MSP, da postanejo bolj odporna (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 8/7

Program financiranja: Program enotnega trga, vključno s COSME, ISA2, ESP, vključevanje potrošnikov v fin. Storitve, finančno poročanje, zdravje, hrana in krma, program za potrošnike

Razpoložljivi proračun: 4 000 000 EUR (2 000 000 EUR za lokalne zelene dogovore + 2 000 000 EUR za misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti)

Povezava na razpis: Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Rok za oddajo projektnih predlogov je 24. november 2021, 17:00 (CET)

Razpis zajema dve različni temi:

 1. Lokalni zeleni dogovori

Cilj te teme je zagotoviti podporo malim in srednjim podjetjem, regionalnim in lokalnim gospodarskim subjektom pri vodenju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda ter izvajanju ukrepov za usmerjanje lokalnega gospodarstva na trajnostno in vključujočo pot, ustvarjanje novih delovnih mest, ublažitev družbeno-ekonomskega vpliv krize COVID-19 in pospešiti novo, zeleno in pravičnejše okrevanje. Da bi to dosegli, bodo podprli projekte, ki spodbujajo nadnacionalno in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in lokalnimi podjetji pri soustvarjanju, sooblikovanju in izvajanju lokalnih zelenih dogovorov (LGD). Z idejo lokalnih zelenih dogovorov se je ICC Konzorcij SOS  seznanil junija letos, na dogodku, ki sta ga soorganizirala Odbor regij in Ekipa ICC in predstavila Akcijski načrt za zelene lokalne dogovore.

 1. Misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Cilj te teme je podpirati projekte, ki bodo povečali odpornost in povečali zmogljivost regionalnih ali lokalnih javnih uprav, MSP socialne ekonomije in civilne družbe za premagovanje težav in kriz. Podpirali bodo projekte, ki krepijo lokalno odpornost s transnacionalnim in medregionalnim medsebojnim učenjem in sodelovanjem na področju socialne ekonomije, razvojem lokalnih akcijskih načrtov socialnega gospodarstva s sodelovanjem zainteresiranih strani socialne ekonomije in oblikovanjem priporočil, ki bi jih bilo mogoče ponoviti v drugih delih Evrope.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 8/8

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 8/9

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 8/10

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.