V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE ČLANICE CERKNO, GORNJA RADGONA, KOČEVJE, POLZELA, ŠOŠTANJ IN VOJNIK.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PREDSEDSTVO SOS

4. seja predsedstva v Kranju 1/1

V sredo, 25.9.2019 je v prostorih Mestne občine Kranj potekala 4. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje teme:

 • Pokrajinska zakonodaja

Dr. Boštjan Brezovnik je predstavil osnutek pokrajinske zakonodaje in podal informacijo o regijskih posvetih, ki so potekali po različnih lokacijah po Sloveniji. Prvotni predlog bo na podlagi prejetih pobud županov preoblikovan tako, da bo predlagano oblikovanje 10 pokrajin, ob čemer bo Pomurska regija oblikovana tako, da bo vanjo vključena še Prlekija, večja in močnejša Štajerska pokrajina, skupna Zasavsko – Posavska pokrajina ter večja Osrednjeslovenska pokrajina. Prav tako je bil sprejet predlog, da se Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor dodeli posebni (pokrajinski) status. Poudaril je, da je pri pripravi predloga oblikovanja pokrajin bila upoštevana omejitev Sveta EU tako, da nobena pokrajina ne šteje manj kot 100000 in ne več kot 300000 prebivalcev.

Dr. Brezovnik je nakazal tudi časovnico, po kateri bo popravljen predlog predstavljen predsedniku Republike Slovenije in Vladi RS, na osnovi tega konsenza pa bi lahko dodelali predlog za prenos nalog (glede na fiskalne kapacitete) na pokrajine. Po besedah Brezovnika bi za usklajevanje do te točke potrebovali okvirno 3 mesece, potem bi sledila javna razprava z občinami, končna uskladitev predloga ustreznih zakonskih aktov pa bi potekala do marca prihodnje leto. Predsedstvo SOS je po krajši razpravi podprlo nadaljnje aktivnosti na področju ustanavljanja pokrajin.

 • 1. oktober državni praznik »Dan slovenskega športa«

Seje predsedstva SOS se je udeležil tudi mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je predstavil pobudo za razglasitev 1. oktobra za državni praznik »Dan slovenskega športa«. Dan slovenskega športa bi bil dan s posebnim pomenom, posvečen slovenskemu športu. Namenjen bo promociji športa v najširšem smislu in s tem bodo skušali šport približati vsem. Poudaril je, da je pomembno, da na tak dan sodelujejo vrtci in izobraževalne institucije, podjetja z aktivnimi “team buildingi”, domovi za upokojence itd. Predlog Olimpijskega komiteja je Predsedstvo SOS podprlo.

Zaradi poteka mandata članicam/članom Odbora regij Evropske unije v januarju 2020 je Ministrstvo za javno upravo pozvalo skupnost in obe združenji k oblikovanju skupnih predlogov kandidatk in kandidatov za 7 članic/članov in 7 nadomestnih članic/članov slovenske delegacije v Odboru regij. Predsedstvo SOS je zato na seji obravnavalo predlog imenovanja članic/članov in nadomestnih članic/članov v slovensko delegacijo v Odboru regij, kjer je potrdilo predlagane člane SOS. Usklajen skupen predlog slovenske delegacije v Odboru regij za obdobje 2020-2025 pa je tako sestavljen iz naslednjih članic in članov: dr. Ivan Žagar, Jasna Gabrič, dr. Aleksander Jevšek, Gregor Macedoni, Nuška Gajšek, Uroš Brežan in Robert Smrdelj ter nadomestnih članic in članov: Aleksander Saša Arsenovič, Breda Arnšek, dr. Vlasta Krmelj, Damijan Jaklin, Tine Radinja, dr. Tomaž Rožen in dr. Vladimir Prebilič.

 • Imenovanja v delovna telesa

Predsedstvo SOS je tudi imenovalo nadomestno članico v Projektni svet za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin in člana v delovno skupino za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi. Seznanilo se je tudi z informacijo o občinah, ki so pristopile v mrežo za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine in potrdilo imenovanje evidentiranih članic in članov v strateško delovno skupino SOS za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine, v komisijo za turizem, komisijo za prostor, komisijo za proračun in javne finance in komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja.

 • Naravne nesreče in sanacija škode

Predsedstvo SOS je prav tako opozorilo, da je pristojno ministrstvo in Vlado RS potrebno pozvati k večji odzivnosti in urgentnemu ukrepanju pri obravnavi škode v občinah, nastale zaradi posledic naravnih nesreč ter zagotovitvi sredstev za njeno sanacijo.

NOVICE SOS

1. seja Komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo SOS 2/1

Dne 24. 9. 2019 je v prostorih Mestne občine Velenje potekala prva seja Komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo SOS. Na seji so članice in člani imenovali predsednico in podpredsednico. Komisijo bo v tem mandatu vodila Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Divača. Za podpredsednico je bila imenovana Nataša Jagodic, pomočnica vodje Oddelka za družbene dejavnosti Občine Domžale.

Komisija je v nadaljevanju obravnavala predlog pokrajinske zakonodaje z vidika področja izobraževanja in športa. Predlog Zakona o pokrajinah določa, da je v pristojnosti pokrajine sprejemanje in izvajanje regionalnih programov razvoja šolstva in športa ter na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter športa določanje izvajalcev programov, ustanavljanje in financiranje vzgojne izobraževalne zavode ter zavode s področja športa. V razpravi so se članice in člani strinjali, da bi bilo smiselno, da pokrajine prevzamejo v upravljanje nekatere javne zavode s področja izobraževanja. Prav tako so razpravljali o financiranju prevozov otrok, zasebnih vrtcev, storitev za otroke s posebnimi potrebami in razvojnih oddelkov vrtcev po 1. 9. 2019.

Izvedena prva seja komisije za GJS varstva okolja 2/2

V petek, 20. 9. 2019 je v prostorih MO Velenje potekala ustanovna seja komisije za gospodarske javne službe varstva okolja. Na seji je komisija obravnavala predlog Zakona o vodah in spisala bistvene spremembe predlaganega zakona v smeri, da bi bile občine iz vodnega sklada letno upravičene fiksno do 50 % sredstev tega sklada za namene izgradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo manjšo od 2000 PE, ter na območjih izven aglomeracij, na katerih se nahajajo vodni viri za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in je območje potrebno zaščititi iz naslova okoljskega varovanja teh vodnih virov, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske unije. Merila za črpanje teh sredstev naj se določi s podzakonskim aktom.

Prav tako je komisija obravnavala spremembe na področja razširjene proizvajalčeve odgovornosti. Komisija se je zavzela za rešitev, po kateri razširjena proizvajalčeva odgovornost pomeni, da proizvajalec krije 100% nastalih stroškov, ne zgolj 80 %, 20 % stroškov pa ostane vključenih v ceno storitve GJS. Da bi dosegli konsenz na tem področju bo potreben dogovor med deležniki. V sklopu tega dogovora bi lokalne skupnosti zagotovile zemljišča za postavitev potrebne racionalne infrastrukture (zbiralnic, eventualno skladišč – zgolj v obsegu podelitve stavbne pravice) in nudile pomoč pri osveščanju in obveščanju, vzpostavitvi tehničnih pravilnikov oziroma odlokov (lokalnih predpisov) in dale bi tudi zavezo slediti skupnim ciljem krožnega gospodarstva. Po mnenju SOS bi se s tem posegom stroški občin znižali, prav tako pa stroški položnic javne službe.

Komisija je obravnavala še predlog Dogovora o zmanjšanju uporabe plastičnega pribora. Gre za dogovor k podpisu katerega se bi povabilo občine, ki bi se bile pripravljene na vseh internih in zunanjih prireditvah v njihovi organizaciji odpovedati priboru za enkratno uporabo (plastični kozarci, slamice, krožniki, vilice, noži žlice ipd) ter opcijsko tudi pijači v plastenkah. Sprejetje dogovora nima pravnih ali finančnih posledic za občine, enkrat letno se dobre prakse izpostavi v medijih, občine pristopnice pa objavlja SOS na svojih spletnih straneh. Predstavnice in predstavniki komisije za GJS varstva okolja pri SOS so predlagali, da se predlog dogovora obravnava na seji predsedstva, k njemu pristopi, pred pozivom za pristop posameznim občinam pa pripravi nekaj gradiva z alternativami k plastičnemu priboru in embalaži ter organizaciji dogodkov brez odpadne embalaže za enkratno uporabo.

O novostih na področju arhiviranja in pisarniškega poslovanja 2/3

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Arhivom Republike Slovenije organizirala posvet na temo »Pisarniško poslovanje in arhiviranje«, ki se je odvijal v torek, 24.9.2019.

Sonja Jazbec in mag. Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje sta v prvem delu predstavili  arhiviranje dokumentov v fizični obliki in nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi s poudarkom na noveliranem klasifikacijskem načrtu za občine. Na tem mestu je bila posebna pozornost namenjena postopku izvedbe prilagoditve. Občina sprejme klasifikacijski načrt, v katerem določi roke hrambe dokumentarnega gradiva v skladu z orientacijskimi roki, določenimi s pravilnikom. Noveliran klasifikacijski načrt mora posredovati v pristojne arhive v ponovno določitev arhivskega gradiva. Nato pa sledi implementacija nove verzije klasifikacijskega načrta v informacijski sistem za vodenje evidence dokumentarnega gradiva.

V drugem delu sta dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS in Miroslav Milovanovič s podjetja Virtuo d.o.o  govorila o ključnih novostih Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah in vzorčnih notranjih pravilih SOS za občine.

Srečanje nogometnih ekip slovenskih in hrvaških županov 2/4

V torek 24.9 in v sredo 25. septembra je v Občini Štore potekalo srečanje nogometnih ekip slovenskih in hrvaških županov. Po odigrani prijateljski nogometni tekmi, so si župani ogledali fontano piva v Občini Žalec, kjer jim je podžupan Roman Virant predstavil znamenitost, ter pozitivne učinke investicije za občino. V sredo je sledil še ogled in predstavitev železarne Štore Steel, ki je proizvajalec jekel, ki deluje predvsem na trgu evropskih proizvajalcev za avtomobilsko industrijo, na segmentu komercialnih kot tudi osebnih vozil. Uporabnike oskrbujejo z vzmetnimi, inženirskimi (jekla za kovanje) in Exem jekli. Sledijo njihovim potrebam po dodatnih obdelavah palic v polproizvode. S konfekcioniranjem jeklenih izdelkov povečujejo njihovo dodano vrednost. Podjetje je prepoznavno po registriranih blagovnih znamkah Štore Steel, Exem Steel in Recycled Steel.

Udeleženci srečanja so si ogledali vse faze proizvodnje. Na začetku so si udeleženci ogledali postopek reciklaže, saj železarna uporablja zgolj recikliran material. Sledil je ogled druge faze, v kateri se recikliran in očiščen material predela v različne oblike železnih blokov. Nato je sledil še ogled tretje faze, v kateri se obdelajo železni bloki v material za izdelke. Na koncu je bila predstavljena še četrta faza v kateri se v hladni predelavi del pridelanega materiala predela v polizdelke (luščeno jeklo), ki se v večini uporablja v avto industriji. V železarni letno predelajo 60 tisoč ton luščenega jekla,

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o podnebni politiki v javni obravnavi 3/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v enomesečno javno obravnavo podalo Predlog Zakona o podnebni politiki. Glavni cilj zakona je doseči ogljično nevtralnost – to je ničelno stopnjo neto emisij TGP za obdobje do leta 2050. Pripombe in predloge lahko posredujete na SOS do 9.10.2019 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si in/ali neposredno na MOP e-naslov gp.mop@gov.si, do 12. 10. 2019.

nature pixabay

Zakon o podnebni politiki vzpostavlja mehanizme, preko katerih se bo podnebna politika izvajala v vseh sektorjih za doseg zastavljenih ciljev. Ti mehanizmi obsegajo:

 • pripravo in sprejem dolgoročne podnebne strategije, ki bo analizirala stanje in določila cilje glede emisij TGP za leta 2030, 2040 in 2050;
 • pripravo in sprejem nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov, ki bodo kot programski dokument operacionalizirali podnebno strategijo in določili vmesne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje;
 • pripravo in sprejem letnega poročila kot instrumenta spremljanja uspešnosti izvajanja podnebne politike,
 • ustanovitev Podnebnega sveta kot posebnega posvetovalnega telesa Vlade Republike Slovenije,
 • opredelitev vloge MOP, kot koordinatorja za izvajanje podnebne politike na vseh ravneh,
 • razglasitev podnebnega dne vsak tretji četrtek v mesecu oktobru, ko se bodo izvajale aktivnosti za podporo podnebni politiki.

Zakon o podnebni politiki določa le okvir za vzpostavitev podnebne politike v  Sloveniji, medtem ko bo podnebna politika natančneje določena ter operacionalizirana v dolgoročni podnebni strategiji, NEPN, ter v preostalih razvojnih sektorskih dokumentih. Temu pa seveda sledijo tudi ustrezne prilagoditve posameznih sektorskih predpisov, če bo to potrebno. V predlaganem zakonu opredeljeni cilji sledijo podnebnim ciljem Pariškega sporazuma, ki ga je leta 2016 ratificirala tudi Slovenija in se začne izvajati januarja 2021.

Zaradi razsežnosti podnebnih sprememb, njene medsektorske in meddržavne narave je ključno, da Slovenija sprejme Zakon o podnebni politiki s katerim bo celovito uredila mehanizme in okvir za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb. Na področje urejanja tega zakona vpliva tudi Uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (2018/19999) v delu, ki se nanaša na sprejem dolgoročne podnebne strategije ter celovitega nacionalnega energetsko-podnebnega načrta.

Osnovni namen in cilj podnebne politike je, da do sredine tega stoletja zagotovi prehod v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe, ki temelji na neto ničelnih emisijah toplogrednih plinov (TGP), obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter v koreniti spremembi našega razmišljanja in življenjskega sloga.

Objava zakona na e-demokraciji

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi 3/2

Obveščamo, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

S predlaganim zakonom se želijo zagotoviti nadaljnji enakomeren razvoj na področju kulture, dostopnost do kulturnih dobrin, nadaljnja skrb za izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je nujno treba zagotoviti sredstva, in tudi konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju. Vlaganje v kulturo in ohranjanje kulturne dediščine imata številne pozitivne učinke tudi na druga področja, na gospodarstvo, zlasti na turizem z oplemenitenjem slovenske turistične ponudbe ter približevanjem kulturnih dobrin posameznikom v slovenskem kulturnem prostoru in tudi zunaj njega.

Med nujne programe Republike Slovenije na področju kulture se po predlaganem zakonu uvrščajo:

 1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov,
 2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture,
 3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah,
 4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine,
 5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju,
 6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti,
 7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Predlog zakona najdete na tej povezavi.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 17. 10. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 3/3

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

Predlog Pravilnika z obrazložitvami prilagamo na tej povezavi.

Pripombe in predloge na osnutek pošljite na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do četrtka, 24.10.2019.

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin 3/4

Obveščamo vas, da smo s strani Državnega sveta RS prejeli dopolnjena osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Predloga najdete na sledečih povezavah:

Prosimo vas, da predloge preučite in se do 4. novembra 2019 do 10. ure opredelite do vsebine in nam le to posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Državni svet in strokovna skupina pripravljavcev predloga pokrajinske zakonodaje vam je na voljo za dodatna pojasnila in po potrebi tudi za predstavitev pri obravnavi na sejah občinskih svetov (skladno z možnostmi).

DOGODKI SOS

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 4/1

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

10.10. / Obračunavanje DDV v občinah 4/2

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo davka na dodano vrednost. Na seminarju, ki bo potekal v četrtek, 10. oktobra 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, vam bodo v teoriji in praksi predstavljene tako osnove kot tudi posebnosti sistema obračunavanja in plačevanja DDV.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

17.10. / Revizija priprave proračuna in zaključnega računa, procedura umeščanja projektov v NRP, ter upravljanje z dolgom 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Računskim sodiščem RS pripravilo posvet za zaposlene na občinah na katerem bodo predstavljene ključne ugotovitve računskega sodišča iz zbirnega poročila pri reviziji priprave proračuna in zaključnega računa proračuna, procedura umeščanja projektov občin v NRP ter upravljanje z dolgom v času nizkih obrestnih mer.

Na strokovnem posvetu bodo predavali namestnica vrhovnega državnega revizorja Blanka Zakrajšek in pomočnica vrhovnega državnega revizorja Mojca Škof, vodja sektorja za razvoj sistema proračuna pri Ministrstvu za finance Mojca Voljč ter Leo Knez vodja Sektorja za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko pri Ministrstvu za finance.

Vabilo na s programom se nahaja na tej povezavi.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko predhodno tudi zapišete v priloženi prijavnici.

17.10./ Napoved konference "Obvladovanje vode v mestih" 4/4

Vabimo vas, da si v koledarju rezervirate četrtek, 17. oktober 2019, in se nam pridružite v Kulturnem kongresnem središču na Ptuju, kjer bomo na mednarodni konferenci z naslovom Obvladovanje vode v mestih spoznali primere tuje in domače prakse ter skupaj s predstavniki slovenskih občin razmišljali kako upravljanje voda krepi odpornost mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti.

Za več informacij o dogodku v naslednjih tednih spremljajte spletno stran ipop.si in Facebook objave IPoP – inštituta za politike prostora.

Konferenco organiziramo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

DOGODKI DRUGIH

17.10 / Oblikovanje partnerstev za mednarodno projektno sodelovanje na področju mladinskega dela 5/1

Nacionalna agencija Movit od leta 2016 sodeluje v strateškem partnerstvu 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji z imenom Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni. Poleg širine in teže, ki jo tako množično sodelovanje pomembnih akterjev s področja mladinskega dela daje samemu strateškemu partnerstvu, to predstavlja tudi priložnost za številne mednarodne aktivnosti, ki so namenjene spoznavanju, medsebojnemu učenju, izmenjavi dobrih praks, krepitvi kompetenc in sklepanju (projektnih) partnerstev med akterji lokalnega mladinskega dela iz različnih držav.

S tem namenom med 15. in 19. oktobrom 2019 organizirajo študijski obisk v Sloveniji, na katerem bodo gostili 20 predstavnikov občin iz Hrvaške, Švedske, Estonije in Zahodnega Balkana. Ključna cilja študijskega obiska sta predstavitev dobrih praks mladinskega dela na lokalni ravni v Sloveniji in mreženje predstavnikov občin iz vseh sodelujočih držav z namenom oblikovanja novih mednarodnih projektnih partnerstev na področju mladinskega dela.

Vabimo vas, da se pridružite posebni aktivnosti namenjeni mreženju med predstavniki slovenskih občin in udeleženci študijskega obiska, ki bo potekala 17. oktobra 2019, med 9.00 in 11.30 uro v Razvojnem centru Novo mesto. Cilj aktivnosti je oblikovanje temeljev za bodoča projektna partnerstva za prijavo projektov v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest na naslov borut.cink@movit.si. ZA vsa vprašanja se lahko obrnete na 01 430 47 49.

17.10./ Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? 5/2

Umanotera in Focus vabita na 4. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? v četrtek, 17. oktobra 2019, od 9. do 13.30 ure Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.

Domači in tuji predavatelji z veliko praktičnih izkušenj nam bodo predstavili koristi skupnostnih praks za povečevanje odpornosti skupnosti v trenutno nezavidljivem globalnem in lokalnem kontekstu podnebnih sprememb. Poiskali bomo konkretne možne odzive skupnosti na ovire in priložnosti ter spoznali dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Razprava bo potekala tudi o priložnostih za razvoj lokalnih skupnosti v luči nove finančne perspektive EU za obdobje 2021–2027.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah s področij investicij, energetike, okolja, družbenih dejavnosti, prometa in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve mest na prijavnici.
Vabilo s programom je na voljo na tej povezavi.

23.10./ Encuentros 2019 - Trajnostni turizem: od besed k dejanjem 5/3

Fakulteta za turistične študije Turistica (UP, Portorož) vabi na srečanje Encuentros 2019, ki bo 23. oktobra v Portorožu. Srečanje je odlična priložnost za promocijo projektov s področja trajnostnega razvoja občin in podjetij. Na delavnicah boste spoznali prednosti, izzive in koristi trajnostnih znamk (na primer, Slovenia Green, EU Label, ipd.).

Več na spletni strani http://www.encuentros.si/.

Konferenca poteka v angleškem in slovenskem jeziku.

AKTUALNI RAZPISI

Nepovratne spodbude za občine - za stavbe splošnega družbenega pomena in kolesarsko infrastrukturo 6/1

Na spletni strani eko sklada so objavljene naslednje nepovratne spodbude za občine:

Več razpisov za občine je zbranih na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/javni-sektor.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 6/2

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/3

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/4

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/5

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 6/6

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Komisiji v Državnem svetu razpravljali o sredstvih za državne infrastrukturne projekte 7/1

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov sta se na skupni seji 23. 9. 2019 seznanili s problematiko financiranja državnih infrastrukturnih projektov v občinah v luči predvidenega zmanjševanja proračunskih izdatkov in opozarjata na nedopustnost zniževanja sredstev za investicije v državne infrastrukturne projekte v proračunih za leti 2020 in 2021. Komisija in interesna skupina pozivata Vlado, da stori vse napore, da bo Slovenija v celoti počrpala razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike 2014–2020. Celotno ozadje lahko preberete tukaj.

8. številka eNovic projekta eProstor 7/2

Izšla je nova številka eNovice projekta: »Program projektov eProstor« z naslednjimi vsebinami:

 •  Spremembe podatkov o nepremičninah in vrednostih nepremičnin v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije
 • Izvajanje 5. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
 • »Program projektov eProstor«, dobra zgodba iz obdobja 2014–2020
 • Uspešno zaključena naloga pretvorbe analognih katastrskih podatkov v digitalni zapis

Povezavo do novic prilagamo tukaj : https://www.projekt.e-prostor.gov.si/fileadmin/user_upload/gradiva/eNovice_eProstor_st._8.pdf

Septembrska številka Kohezijskega e-kotička 7/3

V septembrski številki Kohezijskega e-kotička boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.
Izpostavljamo, da so s septembrom pričeli z video natečajem EU projekt, moja zgodba, kjer se lahko prijavite z videom v dolžini 60 sekund na temo evropske kohezijske politike. Nagrada je letalska karta za dve osebi v eno od EU prestolnic. Več o natečaju si lahko preberete na spletni strani – https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moja-zgodba.

Kohezijski e-kotiček na: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/september-2019-kohezijski-e-koticek.pdf

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.