NOVICE SOS

Županje in župani o organizaciji, delovanju in financiranju občin ter izzivih v letošnjem letu 1/1

Dne 25. 1. 2019 je v Ljubljani potekal prvi del strokovnega srečanja županj in županov. Na srečanju, ki ga organizira Skupnost občin Slovenije, se je med drugim razpravljajo o organizaciji, delovanju in financiranju občin ter javnofinančnih izzivih v letošnjem letu.

Po pozdravnem nagovoru Petra Misje, člana predsedstva SOS in župana Občine Podčetrtek, sta svoje dolgoletne izkušnje z opravljanjem funkcije župana predstavila mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina, in Franc Mužič, župan Občine Brda. Oba opravljata funkcijo nepretrgoma od ustanovitve občine, to je od leta 1994. Oba sta kot ključno izpostavila, da biti župan ni poklic temveč poslanstvo, česar se bi sleherni moral zavedat.

Zbrane je nagovoril tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je napovedal oblikovanje poštenega sistema financiranja občin. Minister je v nagovoru županom izpostavil, da vlada želi spremeniti odnos do lokalne samouprave. Po njegovi oceni partnerski odnos med državo in občinami ovira tudi cel kup birokratskih ovir. Poudaril je, da teh birokratskih ovir nihče več ne zna natančno locirati, zato se bodo na ministrstvu postopoma in sistematično lotili njihovega reševanja. Nedvoumno je ključna težava financiranje lokalne samouprave. Zato se je ministrstvo zavezalo, da se s spremembo zakonodaje doseže pošten sistem financiranja občin, ki ne bo odvisen od vsakokratne oblasti, torej pogajanj o višini povprečnine. Zaveda se, da župani niso zadovoljni z višino povprečnine in da predstavlja dodaten udarec za občinske proračune tudi decembrski dogovor s sindikati javnega sektorja. Ob tem je izpostavil, da je ministrstvo v soglasju z vsemi skupnostmi občin oblikovalo delovno skupino, ki bo v prvi polovici leta pripravila glavna izhodišča za spreminjanje zakonodaje na področju lokalne samouprave. Med drugimi se bo odprlo vprašanje obveznih nalog občin in neustreznega spreminjanja višine povprečnine.

Predsednik Računskega sodišča RS, Tomaž Vesel je poudaril, da je javnofinančnih izzivov za občine veliko. V teh relativno dobrih ekonomskih časih bi občine morale poskrbeti za učinkovito pobiranje prejemkov. Pri revizijah poslovanja občin na računskem sodišču namreč zaznavajo opuščanje rednih izterjav zapadlih terjatev ter nezaračunavanje zamudnih obresti in pogodbenih kazni. Prav tako bi bilo treba poskrbeti za dosledno plačevanje turističnih taks, najemnin in parkirnin. Zato je izpostavil, da naj občine skrbijo za svoje prihodke, ki niso povprečnina. Po ugotovitvah računskega sodišča so v zadnjem času uspeli zajeziti ustanavljanje gospodarskih družb v lasti občin in vlaganje občin v gospodarske družbe. Obenem pa to še vedno počnejo javna podjetja, ki so v lasti nekaterih občin, kar računsko sodišče intenzivno spremlja. Med javnofinančnimi izzivi občin je izpostavil tudi javno-zasebna partnerstva, in vprašljivo oblikovanje cen javnih služb in nadzor občin nad tem.

Poleg ministra in predsednika računskega sodišča, so županje in župani prejeli še pomembne informacije za uspešno in kvalitetno vodenje občine.

Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, je predstavil pristojnosti županov ter drugih pomembnih deležnikov lokalne ravni. Mag. Metka Cerar, direktorica Inštituta za javno finančno pravo je podala napotke kako učinkovito obvladovati stroške v občini. Po izmenjavi mnenj udeležencev so o financiranju občin spregovorili mag. Saša Jazbec, državna sekretarka Ministrstva za finance, Rajko Puš, vodja Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti. Obveznosti občin za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin, NUSZ in pri prenovi sistema obdavčitve nepremičnin je predstavila Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka Ministrstva za finance. Matic Primc, predsednik Organizacije za participatorno družbo in Gaja Brecelj, direktorica Umanotere, sta predstavila različne modele oblikovanja občinskih proračunov. Uresničevanje participativnega proračuna v Občini Ajdovščina, kot primer dobre prakse v Sloveniji, je predstavil župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin.

V zadnjem delu je izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, Pravna fakulteta Maribor, predstavil možnosti učinkovitega organiziranja gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Mag. Mojca Planinšek, druga namestnica predsednika Računskega sodišča RS, je predstavila ugotovitve računskega sodišča glede javno zasebnih partnerstev in prakso na tem področju. O oblikovanju cen storitev javnih gospodarskih služb občin in o nadzoru nad njimi je na koncu predaval mag. Aleksander Kupljenik, REFIN d.o.o..

Na drugem delu strokovnega srečanja županj in županov, ki bo v sredo 30. januarja, bo govora o vodenju prostorskega razvoja občin, urejanju naselij in vplivu občin na videz svojih okolij, stanovanjski politiki v občinah, trajnostnemu turizmu, uporabi novih tehnologij in razvoju občin ter varnosti v občinah in možnostih pridobivanja sredstev EU. Več o dogodku najdete na tej povezavi:

2. strokovno srečanje županj in županov – II. del

Galerija slik.

Ni razloga za hitenje občin, SOS zahteva nujna pojasnila ministrstev 1/2

Skupnost občin Slovenije je dne, 16.1.2019 organizirala posvet z naslovom »Zakonske obveznosti in naloge občin pri izpolnjevanju zakonske obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture«. Na posvetu so nam predstavnice in predstavniki države predstavili obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč (ZEDRZ) ter pravilnika, ki bo začel veljati 26.1.2019. S strani nekaterih občin smo v teh dneh prejeli informacije, da občine že dobivate ponudbe s strani izvajalcev teh storitev.

Predlagamo, da  občine počakate s pozivi izvajalcem in sprejemanjem ponudb vsaj do objave metodologije in izmenjevalnega formata, ki bo podrobneje določil pravila za zajem in posledično tudi obseg dela. Od Direkcije RS za infrastrukturo pričakujemo tudi usmeritve pri pripravi projektne naloge za izvajalce storitev. Menimo, da bodo šele na podlagi teh dokumentov jasno določeni pogoji za izvedbo projekta. Ti pogoji pa lahko bistveno vplivajo na pristop k izvedbi projekta in posledično na kvaliteto, rok izdelave in stroške za izvedbo projekta.

Prav tako bomo Skupnost občin Slovenije od ministrstev zahtevali nujno potrebna pojasnila, ki so povezana z vrednotenjem in obdavčenjem nepremičnin in so ključnega pomena za odločitev občin o načinu zajema dejanske rabe občinskih cest.

O vseh podrobnostih s tega področja vas bomo sproti obveščali.

Umestitev EU projekta WiFi4EU v proračun občin in v NRP 1/3

SOS je v prejšnjem tednu na pobudo občine članice naslovil vprašanje na MF glede umestitve projekta WiFi4EU v proračune občin in NRP. Evropska komisija je namreč v mesecu novembru 2018 odprla javni razpis v okviru pobude WiFi4EU, za podelitev bonov za vzpostavitev WiFi povezav v lokalnih skupnostih. WiFi4EU je Evropski projekt, kateri temelji na tem, da bi kar 6000 občinam po Evropi zagotovili javni, hiter in brezplačen dostop do internetne povezave na javnih površinah. V Sloveniji je tako sredstva za razvoj v obliki vavčerja v vrednosti 15.000 EUR prejelo 89 občin. Občine moramo za prejem sredstev podpisati Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – WiFi4EU.

V sporazumu je navedeno:

 1. Upravičenec (občina) nosi izključno odgovornost za izvedbo ukrepa in upoštevanje določb sporazuma.
 2. Po končanju del upravičenec prejme uradno obvestilo s potrdilom, agencija pa opravi plačilo podjetju za namestitev omrežja Wi-Fi.
 3. Kadar gre za izvedbo naročilo blaga, gradenj ali storitev, upravičenci oddajo naročilo najugodnejšemu ponudniku in se pri tem izogibajo navzkrižju interesov.
 4. Prav tako je navedeno, da morajo vsi, ki delujejo kot javni naročniki, spoštovati nacionalno pravilo o javnih naročilih, ki se uporabljajo, torej mora upravičenec narediti razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za namestitev omrežja Wi-Fi.

V sporazumu je opredeljen način izvedbe in zaveze upravičencev. Sredstva iz ukrepa razpisovalec (Evropska komisija) nakaže neposredno izvajalcu za namestitev omrežja Wi-Fi (podjetju), medtem ko je občina v tem okviru zadolžena zgolj za izvedbo postopka za izbiro najugodnejšega ponudnika. S tem v zvezi nas je zanimalo ali morajo občine znesek v višini 15.000 EUR v proračunu izkazati kot prihodek in odhodek ter ali to uvrstijo v načrt razvojnih programov, saj se predmetni sporazum do tega ne opredeljuje.

Ministrstvo za finance je že pripravilo odgovor, ki so ga v petek, 25.1.2019 poslali vsem občinam. Odgovor je dostopen na tej povezavi: MF, wifi4eu – odgovor. 

Tretji partnerski sestanek projekta Social(i) Makers v Budimpešti 1/4

Predstavnice Skupnosti občin Slovenije, Ekonomskega instituta Maribor in strokovnjakinja Fundacije Prizma, Mateja Karničnik, so se med 22 in 25. januarjem udeležile srečanja projektnih partnerjev projekta Social(i) Makers v Budimpešti.

V preteklem projektnem obdobju so potekale aktivnosti spletnih in terenskih izobraževanj na področju socialnega podjetništva in inovacij, v katere se je vključilo skupno več kot 7000 oseb. Zaradi priljubljenosti in dobrih ocen učnega programa se je projektni konzorcij odločil, da bo Akademija socialnih inovacij ostala odprta za nove učence še do konca leta 2019.

Naslednje projektno obdobje prav tako obljublja pestro dogajanje: nastal bo t.i. Sky rocket Lab, ki bo vseboval platformo, na kateri se bosta lahko srečala iskalec socialne inovacije in njen ponudnik, organizirali bomo World Cafe in Hekaton, prav tako pa bomo izbrali in izvedli lokalni pilot na področju socialnih inovacij ter lansirali natečaj za transnacionalno pilotno idejo.

V strokovnem delu projektnega srečanja je bila predstavljena tudi dobra praksa na področju socialnega podjetništva v Sloveniji, in sicer Kooperativa Dame, ki je Prva gostilnica v Mariboru, ki ima na svojem jedilniku vključene certificirane ekološke jedi, zaposluje kader 50+ ali drugih ranljivih skupin. Delovanje, razvoj in nadgradnjo kooperative, ki se je rodila prav skozi projekt Fundacije Prizma, je predstavila Mateja Karničnik, strokovnjakinja s področja razvoja človeških virov, družbene odgovornosti podjetij in medgeneracijskega sodelovanja.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Višina regresa za prehrano med delom od 1.1.2019 2/1

V petek, 18.1.2019, je bil v Uradnem listu št. 4/19 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

Znesek regresa za prehrano med delom znaša od 1. januarja 2019 dalje 3,81 eurov.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje in ostaja v višini 3,52 eurov, kot to ureja ZUJF.

Sklep najdete TUKAJ.

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine 2/3

Skupnost občin Slovenije je v pregled in pripombe prejela s strani Ministrstva za finance predlog novega Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

Področje upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države oz. občine je bilo razpršeno skozi več pravilnikov. Predlog novega pravilnika združuje vsebino vseh dosedanjih pravilnikov v en skupen, s čimer smo želeli občinam omogočiti boljši pregled nad sistemom EZR občin.  Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občin je bilo do sedaj pogojeno s pridobivanjem »certifikatov«, kar se ukinja.

Glavni poudarki novega pravilnika so:

 1. Občina ima še vedno možnost odločiti se, da zapre svoj sistem EZR občine in se vključi v sistem EZR države.
 2. Če občina ohrani svoj sistem EZR občine, ima možnost, da:
  1. posluje na enak način kot do sedaj, kar pomeni, da lahko župan (za potrebe izvrševanja likvidnosti občinskega proračuna) od svojih posrednih proračunskih uporabnikov zahteva prosta denarna sredstva pred nalaganjem teh sredstev izven sistema EZR občine;
  2. župan vzpostavi sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR občine, kar pomeni, da se bodo proračunski uporabniki lahko likvidnostno ali kratkoročno zadolževali pri upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • V tem primeru bi občina prejela aplikacijsko podporo EZRLKV, preko katere bi potekalo upravljanje sredstev sistema EZR občine (tj. prejemanje vlog, dajanje posojil, nalaganje denarnih sredstev s strani upravljavca sredstev sistema EZR občine izven sistema EZR občine,…) ter računovodenje teh poslov.
   • Proračunski uporabniki bi nalagali prosta denarna sredstva znotraj sistema EZR občine, tj. kot vlogo na podračun upravljavca sredstev sistema EZR občine.
   • Proračunski uporabniki bi lahko izven sistema EZR občine nalagali prosta denarna sredstva samostojno, do skupne vsote  500.000 EUR, razen če upravljavec sredstev sistema EZR občine teh sredstev ne bi potreboval za dajanje posojil znotraj sistema EZR občine; pri naložbah v vrednostne papirje Republike Slovenije ni omejitev. V primeru nalaganja izven sistema EZR občine bi moral proračunski uporabnik poročati upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • Pogoji in način obrestovanja bi bili enaki pogojem v sistemu EZR države. Enako velja tudi za način sklepanja poslov (avkcije depozitov).
 3. Za občine in njihove proračunske uporabnike, ki so vključeni v sistem EZR države velja, da bodo vsi pridobili možnost zadolževanja znotraj sistema EZR države hkrati pa njihove naložbe izven sistema EZR države ne bodo smele biti višje od 500.000 EUR.

Besedilo pravilnika najdete TUKAJ.

Vaš odziv na predlog nam lahko posredujete najkasneje do srede, 30. 1. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o gradbiščih 2/4

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi petega odstavka 65. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravilo:

Pravilnik določa način označitve in organizacijo ureditve gradbišča ter vsebino in način vodenja gradbenega dnevnika.
Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do petka, 1. februarja 2019, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Odprti postopki evidentiranja v vodstvene funkcije SOS in častnih članic oziroma članov SOS 3/1

Skupnost občin Slovenije je na podlagi sprejetega sklepa predsedstva SOS na 25. redni seji, dne, 16.1.2019, odprla postopke evidentiranja v vodstvene funkcije SOS:

 • za predsedstva sekcij SOS
 • za predsednike sekcij SOS ( podpredsednike sekcij SOS)
 • za nadzorni odbor SOS

in postopek za evidentiranje častnih članic oziroma članov SOS.

Obrazci za evidentiranje so bili poslani občinam članicam. V kolikor niste prejeli obrazcev, nam sporočite in vam jih bomo posredovali ponovno.

Evidentiranje je odprto do vključno ponedeljka, 11.2.2019.

Prilagamo tudi tabelo članstva posameznih sekcij SOS: TUKAJ.

Povpraševanje – video snemanje sej občinskih svetov 3/2

Občina članica se je na SOS obrnila z vprašanjem, v koliko občinah so seje občinskih oz. mestnih svetov snemane z namenom oddaljenega gledanja poljubnega števila gledalcev od kjerkoli. Na SOS tega podatka nimamo, zato vas prosimo za odgovore.

1. Ali v vaši občini seje snemate, če da, vas prosimo še za informacijo ali snemate sami, ali imate zunanjega izvajalca – ter navedbo le tega.

2. Ker gre za občino, ki s snemanjem še nima izkušenj, jim bodo koristila morebitna opozorila ali nasveti, na kaj morajo biti pri tem še posebej pozorni.

Vaše odgovore (tudi, če ne snemate) prosimo do petka, 1. februarja 2019 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Zbrane podatke bomo delili z vsemi, ki bodo odgovorili na povpraševanje.

Povpraševanje na temo izvajanja promocije turizma v sklopu režijskega obrata 3/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem, ki se nanaša na izvajanje promocije turizma v sklopu režijskega obrata. Zanimalo jo je ali ima kakšna občina v okviru režijskega obrata poskrbljeno tudi za turizem – trženje proizvodov, kulturo – najemnine, prodaja vstopnic. V ta namen je SOS opravila povpraševanje med občinami članicami. TUKAJ najdete odgovore občin članic, ki so prispeli do vključno 25.1.2019.

DOGODKI SOS

30.1. / 2. strokovno srečanje županj in županov – II. del 4/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na II. del 2. strokovnega srečanja županj in županov, ki bo potekalo v sredo, 30. januarja 2019 ob 9.00 v Grand hotelu Union (Miklošičeva ulica 1, v Beli dvorani).

Po uspešno izvedenem in dobro obiskanem 1. strokovnem srečanju županj in županov ob pričetku mandata leta 2014, smo se odločili za organizacijo 2. Strokovnega srečanja za županje in župane, ki prinaša:

 • Pridobivanje novih znanj in pomembnih informacij za vodenje občin na ključnih področjih delovanja občin.
 • Srečanje s kolegi in kolegicami iz drugih občin ter srečanje s pristojnimi funkcionarji ter ostalimi visokimi predstavniki državnih institucij.
 • Izmenjavo izkušenj, praks in pogledov na ključna področja delovanja občin med kolegi in kolegicami ter lokalno in državno ravnjo.
Okvirne vsebine II. dela srečanja:
 •     Vodenje prostorskega razvoja občin;
 •     Urejanje naselij in vpliv občin na izgled svojih okolij;
 •     Stanovanjska politika v občinah;
 •     Razvojne priložnosti občin in trajnostni turizem;
 •     Uporaba novih tehnologij in razvoj občin;
 •     Varnost v občinah;
 •     Možnosti pridobivanja sredstev Evropske Unije.

Na naslednjih povezavah prilagamo VABILO in PROGRAM.

12.2. / Strokovna konferenca “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?” 4/2

Sigmateh d.o.o. v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in ostalimi soorganizatorji organizira za občine strokovno konferenco “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?”, ki bo potekala 12. februarja 2019 v Kristalni palači v Ljubljani.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 4/3

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

DOGODKI DRUGIH

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/1

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Spletna seminarja:

 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

4.2./ Delavnica "Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem" 5/2

Lesarski grozd, Biotehniška fakulteta, Društvo lesarjev Slovenije bodo skupaj z drugimi organizatorji v februarju izvedli delavnico Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem. To je prva delavnica v nizu, predvidoma treh v letu 2019, ki so namenjene širjenju znanja in dobrih praks lesene gradnje, ki so bili razviti v okviru EUSALP TRIPLE WOOD. Delavnica ni namenjena le arhitektom, projektantom in izvajalcem, ampak tudi investitorjem, predvsem javnim investitorjem, saj bi želeli povišati znanje o prednostih lesene gradnje in lesenih zgradb. Tako bi se tudi javni investitorji lažje in v večji meri odločali za leseno gradnjo/zgradbe.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Prijava udeležbe je obvezna na tej povezavi. Prijave zbirajo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 30.1.2019.

Vabilo in Program.

13.2. / Posvet Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije bosta v sredo, 13. februarja 2019, ob 9. uri v prostorih Državnega sveta, organizirala posvet z naslovom Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve.

V okviru priprav na sistemsko ureditev področja ravnanja z odpadki v Sloveniji se odpirajo številna vprašanja in izzivi. Ker obstajajo različni pogledi na to, kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z odpadki, bo posvet nudil prostor za zbiranje mnenj, idej in predlogov zainteresirane strokovne in širše javnosti o številnih odprtih vprašanjih, med drugim:

1. Kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in odpadno embalažo?

2. Kakšno vlogo imajo pri tem gospodinjstva oziroma kako izboljšati njihovo vlogo pri celostni in dolgoročni ureditvi problematike?

3. Kateri so primeri dobrih praks iz tujine in kaj se iz njih lahko naučimo?

4. Katere so ključne težave posameznih deležnikov?

5. Kaj obsega pojem »odgovornosti proizvajalca« in kako urediti problematiko ravnanja z odpadki v okviru t.i. proizvajalčeve »razširjene odgovornosti«?

Dogodka se bo v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil župan Srečko Ocvirk, član predsedstva SOS. 

Do programa dogodka lahko dostopate s klikom tukaj. 

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo vas, da zaradi lažjega postopka registracije v recepciji Državnega zbora svojo udeležbo na posvetu potrdite na meta.stembal@ds-rs.si (zaradi lažje registracije v recepciji sporočite ime, priimek in naslov).  Prijave pošljite do torka, 12.  2.  2019, do 10. ure.

Za sodelovanje v razpravi se lahko predhodno prijavite in že vnaprej pošljete svoja stališča oz. prispevke, ki bodo objavljeni na spletni strani Državnega sveta in Ministrstva za okolje in prostor. Prijave za razpravo in prispevke pošljite na elektronski naslov odpadki.predlagam@ds-rs.si najkasneje do torka, 12. 2. 2019, do 10. ure.

Svoje predloge in stališča lahko posredujete tudi po koncu posveta, in sicer do 15. marca 2019 na elektronski naslov odpadki.predlagam@ds-rs.si. Ministrstvo za okolje in prostor bo prispele predloge in stališča proučilo v okviru načrtovane zakonske ureditve področja ravnanja z odpadki.

Dogodek se bo snemal in fotografiral. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po posvetu na www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si

14.2./ 3. NACIONALNA KONFERENCA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI 5/4

Vabimo vas, da se udeležite 3. NACIONALNE KONFERENCE O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI, ki bo potekala v četrtek, 14. februarja 2019 od 9:00 do 15:00 v Tehnološkem parku Ljubljana – Pritličje objekta B, Tehnološki park 19, Ljubljana (lokacija konference in dostop).

Osrednja tema letošnje konference bodo mobilnostni načrti za ustanove, predstavili vam bodo nove nacionalne smernice za njihovo pripravo. Tiskan izvod smernic prejmejo vsi udeleženci konference. Dogodek hkrati predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM), zato bo del vsebin namenjen izmenjavi izkušenj in najavi vodilne teme za 2019.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja.

Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave. Prijave sprejemajo do vključno ponedeljka, 4. 2. 2019, do 12h.

PROGRAM s povezavo na prijavnico; neposredna povezava na PRIJAVNICO.

 

 

VLADA RS

16. redna seja 6/1

Rebalans proračuna

Vlada je soglasno potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Prihodki in odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom zvišujejo – prihodki so načrtovani v višini 10,35 milijarde evrov, odhodki pa v višini 10,16 milijarde evrov. Nominalni presežek bo tako po načrtih dosegel 0,4 % BDP.

V predlogu rebalansa za letošnje leto načrtujejo prihodke v višini 10,35 milijarde evrov, kar je 6,2 % več kot v sprejetem proračunu za 2019, odhodki pa se zvišujejo za 4,8 % na 10,16 milijarde evrov. Nominalni presežek državnega proračuna je tako predviden v višini 0,4 % BDP. V strukturi izdatkov državnega proračuna največji delež odhodkov odpade na sledeče politike:

 • izobraževanje in šport, za katerega namenjamo 1,80 milijarde evrov (tj. 103,19 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu),
 • socialna varnost, za katero namenjamo 1,18 milijarde evrov (165,52 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu),
 • pokojninsko varstvo, za katerega namenjamo 969,85 milijona evrov (244,70 milijona evrov manj kot v sprejetem proračunu),
 • servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi (v to so poleg plačila obresti vključeni še stroški zadoževanja), za katerega namenjamo 805,66 milijona evrov (31,94 milijona evrov manj kot v sprejetem proračunu),
 • politiki obrambe in zaščite ter notranjih zadev in varnosti, za kateri skupaj namenjajo 923,55 milijona evrov (60,86 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu).

Izdatki za pokojninsko varstvo, ki predstavljajo transfer v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), se za 244,70 milijona evrov znižujejo zaradi višjih prispevkov za socialno varnost, vplačanih v ZPIZ. Največji porast izdatkov v predlogu rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom sicer načrtujejo na sledečih politikah:

 • na že zgoraj omenjenih politikah socialne varnosti ter izobraževanja in športa,
 • plačila v EU, kjer se izdatki povečujejo za 59,75 milijona evrov na 495,59 milijona evrov,
 • podjetništvo in konkurenčnost, kjer se izdatki povečujejo za 42,73 milijona evrov na 188,57 milijona evrov ter
 • varovanje okolja in okoljska infrastruktura s povečanjem izdatkov za 52,97 milijona evrov na 297,13 milijona evrov.

Predlog rebalansa spremljajo še drugi proračunski dokumenti. Vlada je tako Ministrstvu za finance naložila, da Evropski komisiji posreduje prenovljen Osnutek proračunskega načrta za sektor država za leto 2019 (javnofinančni presežek za letos je predviden v višini 0,55 %), potrdila pa je tudi predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019.

Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2019

Vlada je sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2019, ki je pripravljen na podlagi predlogov ministrstev in vladnih služb. V Normativni delovni program je vključenih 200 predpisov, od tega 63 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 40 predpisov iz pristojnosti vlade in 97 predpisov iz pristojnosti ministrstev.

Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019

Vlada je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019.V letu 2019 je načrtovan skupen obseg prejemkov gozdnega sklada v višini 16.724.660,00 EUR ter skupna razpoložljiva sredstva v znesku 38.291.007,64 EUR.

Načrtovan skupen obseg porabe za to leto znaša 15.681.050,00 EUR. Razlika med skupaj razpoložljivimi sredstvi v letu 2019 in predvideno porabo, ki znaša 22.609.957,64 EUR, ostaja nerazporejena, in bo namenjena financiranju nepredvidenih obveznosti, ki izvirajo iz lastninske pravice Republike Slovenije na gozdovih ter za financiranje nalog Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS po ZGGLRS, in to šele po porabi sredstev, ki so za te namene zagotovljena na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019

Temeljni cilj Republike Slovenije na obrambnem področju v letu 2019 je nadaljevanje razvoja Slovenske vojske, vzdrževanje povezljivosti v sistemu kolektivne obrambe, zagotavljanje pripravljenosti za izvajanje nalog vojaške obrambe, sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah ter sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja.

Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se bosta v letu 2019 na državni ravni izvedli dve vaji, teoretična vaja preverjanja pripravljenosti in odziva na nesrečo v Nuklearni elektrarna Krško in praktična vaja v Postojnski jami, v kateri se preveri pripravljenost na nesrečo v jami in odpravljanje posledic neurja na območju Postojne. Na mednarodni ravni bo Slovenija v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi sodelovala v več vajah. Predvideni stroški za izvedbo vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019 znašajo skupaj 2.749.550 EUR.

Finančne posledice dogovora o povišanju plač v javnem sektorju

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s finančnimi posledicami dogovora o povišanju plač v javnem sektorju in ga posreduje Državnemu zboru. Odgovorila je, da so dne 3. decembra 2018 predstavniki vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja podpisali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in druge akte potrebne za realizacijo dogovorjenega, ki so bili dne 7. 12. 2018 objavljeni v Uradnem listu RS.

Finančni učinek rezultatov pogajanj je ocenjen na 308 milijonov evrov, ki je razporejen do leta 2021. Plače zaposlenih v subjektih javnega sektorja se financirajo iz vseh štirih blagajn javnega sektorja (državni in občinski proračuni ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), iz odstopljenih virov (takse, pristojbine, RTV naročnina, …) ter iz nejavnih virov (plačilo oskrbovalnine v domu starejših, plačilo dijaških domov). Pri tem je okvirna razdelitev po blagajnah takšna, da slabih 58 % bremeni državni proračun, cca. 10 % občinske proračune, cca. 17,5 % obe socialni blagajni in cca. 14,5 % pa sredstva iz drugih virov.

Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019

Vlada je določila besedilo Predloga Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Upoštevaje načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja s premičnim premoženjem v letu 2019 načrtujejo 101.089.762,47 EUR prihodkov od prodaje stvarnega premoženja, po drugi strani pa v enakem obdobju načrtujejo nakupe premoženja v višini 218.902.434,77 EUR.

Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2019–2023

Vlada je potrdila Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2019–2023, ki ga je MKGP prvič pripravil na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah ter sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 20. 12. 2018. Finančni instrumenti (FI) so oblika podpore, ki se v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 uvajajo prvič, pomenijo pa pomembno novost za kmetijski, živilsko-predelovalni sektor ter za širše podeželje. Finančni instrumenti pomenijo priložnost za kmetijska gospodarstva, posameznike in podjetja na podeželju, saj bodo preko ugodnih posojil, zavarovanih z garancijo, omogočena investicijska vlaganja na področju predelave in trženja kmetijskih izdelkov ter diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti na podeželju.

(vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo« 7/1

Ministrstvo za pravosodje je na svoji  spletni strani objavilo novico, da je (oz. bo kmalu) odprtih več razpisov Evropske komisije v programih  Pravosodje in  Pravice, enakost in državljanstvo, kjer je možno kandidirati za do 90% sofinanciranje različnih projektov s področja pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, pravic žrtev, procesnih pravic oseb osumljenih ali obtoženih storitve kaznivega dejanja, e-pravosodja, izobraževanja in usposabljanja na področju pravosodja, pravic otrok, preprečevanja nasilja nad otroci, mladimi in ženskami, spodbujanje enakosti spolov, državljanskih pravic, zaščite osebnih podatkov, preprečevanja nediskriminacije, boja proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in ostalim oblikam nestrpnosti, promocije in zaščite pravic invalidov ter podpore Evropski pravosodni mreži in nacionalnim platformam za Rome.
Sredstva za doseganje teh ciljev lahko pridobijo nevladne organizacije, pravosodni organi, javni organi in druge organizacije, ki se ukvarjajo z navedenimi področji (fakultete, inštituti…).
Usposabljanje, vzajemno učenje, izmenjave dobrih praks, priprave analiz (vključno s študijami in raziskavami), IT rešitve so glavne vrste dejavnosti, ki se financirajo iz programov.

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 7/2

Na spletni strani programa MED je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na tej spletni strani pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Razpis za priznanja Naša Slovenija 2018 7/3

Gibanje za ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura-Natura Slovenija že devetič zapored objavlja razpis za priznanja Naša Slovenija, to pot za leto 2018. Doslej so prejeli okoli 300 nominacij, priznanja pa je prejelo 90 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva.

Razpis je objavljen na www.kultura-natura.si, odprt bo do 8. februarja 2019.

Odbor za priznanja Naša Slovenija vodi dr. Herta Maurer-Lausegger, koroška Slovenka iz Celovca. Častni pokrovitelj je g. Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Podelitev priznanj bo 2. marca 2019 v kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/5

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Razpisane so vse prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) so odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša cca 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis bo odprt do petka, 8.3.2019 (do 14.00).

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Javni razpis za standardne projekte na Programu sodelovanja Italija-Slovenija 7/6

Na spletni strani programa www.ita-slo.eu je bil objavljen Ciljni razpis št. 7/2019 za predložitev standardnih projektov. To je tudi zadnji razpis tega programa v tekočem obdobju 2014-2020. Ciljni razpis določa uradne postopke za prijavo, izbor in financiranje strateških projektov za posamezno prednostno os, in sicer skladno s Programom sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, ki ga je odobrila Evropska komisija. Program je del evropskega teritorialnega sodelovanja, imenovan Interreg 2014–2020, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vlog je 15. 3. 2019 ob 12:00:59 (CET). Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Vse zainteresirane obveščamo, da organizirajo v Sloveniji predstavitveno delavnico, ki bo dne 30.1.2019 v Postojni (Hotel Jama, dvorana Tautarus). Delavnica bo potekala samo v slovenskem jeziku. Program delavnice prilagamo tukaj.

Razpis za nove projekte Interreg 7/7

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja. S področja ohranjanja narave je razpis ciljno usmerjen v varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo. V tem zadnjem razpisu obdobja do 2020 je na voljo skupno 13,3 milj. EUR.

Rok za prijave je 15. marec 2019.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/8

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte 8/1

Društvo Focus in Umanotera sta na relevantne državne institucije naslovila priporočila, s katerimi bi se izboljšalo sistemsko okolje za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v lokalnih okoljih. Priporočila se nanašajo na ukrepe trajnostne mobilnosti v turističnih destinacijah, vlogo energetskih skupnosti pri doseganju podnebno-energetskih ciljev države ter spremembe zakonodaje v prid možnosti podelitve brezplačne stavbne pravice na državnem ali občinskem premoženju za stanovanjske zadruge.
Priporočila izhajajo iz sistemskih ovir ali pomanjkljivosti, ki sta jih nevladni organizaciji zaznali skozi izvajanje projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, katerega namen je opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

Invazivne tujerodne vrste 8/2

V projektu LIFE ARTEMIS so pripravili izobraževalni film o invazivnih tujerodnih vrstah. Predstavljajo invazivne tujerodne rastline, živali in glive, ki so v Sloveniji že prisotne in povzročajo vse večjo okoljsko škodo, ter nove vrste, ki šele prihajajo oz. so v zgodnjih fazah širjenja. Predstavljen je tudi sistem, s katerim nove vrste zaznamo kmalu po njihovem prihodu in pričnemo z ukrepi odstranjevanja.

VIDEO: Invazivne tujerodne vrste.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.