PREDSEDSTVO SOS

20. seja predsedstva v občini Rače-Fram 1/1

V torek, 23.1.2018, je v beli dvorani občine Rače Fram potekala 20. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Župan občine, Branko Ledinek, je prevzel vodenje Skupnosti občin Slovenije, s tem pa je predsedovanje SOS prešlo iz rok župana Bojana Kontiča, izvoljenega predstavnika sekcije mestnih občin, v roke predstavnika sekcije ostalih občin.

Županje in župani so na seji obravnavali naslednje teme:

 • Analiza plač v javnem sektorju za leto 2016

Mag. Igor Kotnik, predstavnik Ministrstva za javno upravo je predstavil Analizo plač v javnem sektorju za leto 2016 in poudaril, da je večina varčevalnih ukrepov (npr. napredovanja) bila sproščenih leta 2015, plačila so se prenesla v leto 2016, zato se je povečala bruto masa plač v celotnem javnem sektorju za več kot 5,4 %. Prav tako se je v letu 2016 povečalo število zaposlenih v javnem sektorju za 1,6 %, predvsem v sektorju šolstva in predšolske vzgoje, kulture in socialnega varstva. Občinam so se sredstva za bruto plače povečala za 4,35 odstotka, kar zajema tudi plačila za delovna mesta javnih del. Sredstva za bruto plače posrednih uporabnikov proračuna so se povečala za 5,32 odstotka, zaposlenost pa se je povečala za slaba 2 odstotka.

Županje in župani so izpostavili, da je v sklopu pogajanj za povprečnino z vladnimi pogajalci bilo večkrat poudarjeno, da soglasja lokalnih skupnosti za dvig plač v javnem sektorju ne bo, vse dokler država za te namene ne bo zagotovila dodatnih sredstev občinam skozi povprečnino. Dejstvo namreč je, da je državna raven predvsem skozi nenehno višanje normativov (npr. v vrtcih) in zakonodajo, ki nalaga dodatne naloge občinam, povzročila povečane potrebe po zaposlitvah. Iz tega razloga je potrebno zagotoviti večjo maso sredstev za plače. Na podlagi sproščanja napredovanj in odprave anomalij raste potreba po dodatnem financiranju tudi na občinskem nivoju, sredstva v te namene pa bi občinam morala zagotoviti država; le-ta pa tega ne stori v zadostni meri. Obenem so županje in župani izpostavili, da je plačni sistem v javnem sektorju izredno rigiden in ne omogoča nagrajevanja/motiviranja izstopajočih posameznikov, predvsem pa ostajajo prezrti zaposleni v občinskih upravah in nenazadnje tudi funkcionarji, ki po plačilu za svoje delo nemalokrat zaostajajo za direktorji javnih zavodov oz. njihovimi zaposlenimi, čeprav na podlagi svojega položaja prevzemajo tudi vso odgovornost.

 • Primerjalna analiza sistema financiranja občinskih nalog

Direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor, dr. Boštjan Brezovnik, je predstavil napredek pri pripravi primerjalne analize sistema financiranja občinskih nalog, ki jo je naročila Skupnost občin Slovenije in je trenutno v postopku priprave. Ugotovitve so do sedaj pokazale, da je veljavni sistem financiranja občin v Republiki Sloveniji v obdobju 2010 – 2014 povečal odmik od temeljnega načela Evropske listine lokalne samouprave (MELLS) o sorazmernosti virov s pristojnostmi lokalnih skupnosti. V obdobju 2007 – 2009 so bile občine še zadovoljivo financiranje, saj so njihova pripadajoča sredstva presegala povprečne stroške za 9 odstotkov. V obdobju 2010 – 2014 pa so bili stroški višji od pripadajočih sredstev za 1,8 odstotka, kar pomeni, da se je predmetno razmerje poslabšalo za 11 odstotnih točk.  Prav tako je na podlagi analiz bilo ugotovljeno, da veljavni sistem financiranja občin v Republiki Sloveniji ne omogoča primernega financiranja in izvajanja investicij. Občine namreč financirajo investicije predvsem z drugimi finančnimi viri, ne pa s sredstvi države ali s sredstvi pridobljenimi v okviru mehanizma primerne porabe, čeprav naj bi primerna poraba, po osnovni zakonski opredelitvi, zagotavljala primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, v njenem izračunu pa se upoštevajo samo tekoči odhodki in tekoči transferji.

 • Predlog dopolnitve Zakona o športu

Seje sta se udeležila predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz Direktorata za šport (MIZŠ) dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor  in Mojca Pečnik Ternovšek.

Dr. Boro Štrumbelj je predstavil predlog dopolnitve Zakona o športu. Ta uvaja obveznost plačila prispevka za storitve v potniškem in poštnem prometu. Iz zbranih prispevkov se bi naj organiziralo brezplačne športne in gibalne počitniške programe za otroke iz socialno ogroženih družin in omogočila dvojna kariera športnikom s sofinanciranjem izobraževanja in štipendij. Prav tako predlog sprememb zakona določa, da država in lokalne skupnosti skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez enkrat letno organizirajo Teden športa v katerem se izvedejo aktivnosti v katere se lahko vključijo vsi prebivalci Republike Slovenije. Županje in župani predlogu niso nasprotovali.

 • Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance za močno kohezijsko politiko EU po letu 2020

Županje in župani so obravnavali tudi pobudo za podpis Zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za močno kohezijsko politiko EU po letu 2020. S podpisom zavezništva, ki ga je na današnji seji potrdila tudi Skupnost občin Slovenije, se potrjuje prizadevanja za odločno politiko za spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji po letu 2020. Kohezijska politika je namreč glavna evropska naložbena politika za doseganje cilja ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, določenega v Pogodbi. V zvezi s tem ima kohezijska politika jasno dodano vrednost pri ustvarjanju delovnih mest, trajnostni rasti in sodobni infrastrukturi, premoščanju strukturnih ovir, krepitvi človeškega kapitala in izboljšanju kakovosti življenja. Omogoča tudi sodelovanje med regijami, mesti in občinami iz različnih držav članic, pa tudi sodelovanje z zasebnim sektorjem, izobraževalnimi ustanovami in socialnimi partnerji na regionalni ravni.

Županje in župani so se seznanili tudi z aktualnimi projekti v katerih je trenutno aktivna SOS, z informacijo o obisku delegacije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, ki bo potekal od 20. do 23. februarja 2018 ter potrdili predlog za zamenjavo člana v pogajalski skupini za dejavnost poklicnega gasilstva, saj je sedanjemu članu potekel mandat.

Več slik s seje predsedstva najdete na tej povezavi.

NOVICE SOS

Srečanje županj v Solčavi 2/1

Vir: občina Solčava

Katarina Prelesnik, županja občine Solčava je 24. januarja gostila 10. srečanje županj. Županje so na srečanju izmenjale izkušnje na različnih področjih svojega  delovanja ter predstavile nekatere dobre rešitve v svojih občinah. Gost srečanja je bil pater Karel Gržan, ki je županjam predstavil knjigo 95. tez pribitih na vrata svetišča kapitalizma in prisotne županje navdušil in navdihnil za prihodnje delo. V nadaljevanju je županja Solčave predstavila dosežke občine ter bodoče razvojne načrte.

Nov razpis Branju prijazna občina bo objavljen 8. februarja 2/2

V ponedeljek, 22. 1. 2018, je v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje potekal sestanek delovne skupine, ki je zadolžena za oblikovanje in izvajanje projekta Branju prijazna občina.

Delovna skupina je obravnavala predloge za izboljšavo in poenostavitev razpisne dokumentacije in prijavnega obrazca za razpis, ki bo tudi v letu 2018 objavljen na Prešernov dan, 8. februarja. Na razpis se bo možno prijaviti do 30.10.2018.

Delovna skupina se je dogovorila tudi, da bo predvidoma v sredini meseca aprila organiziran informativni dan za razpis Branju prijazna občina 2018, ki ga bodo letos popestrile predstavitve nekaterih dobrih praks, oziroma dobrih projektov občin in občinskih institucij, na področju bralne kulture in bralne pismenosti.

POVPRAŠEVANJE SOS

Prošnja za sodelovanje v raziskavi med snovalci politik (družbene inovacije) 3/1

Skupnost občin Slovenije sodeluje kot eden izmed projektnih partnerjev v Projektu »Ustvarjalci družbenih inovacij« (Social(i) Makers), ki poteka v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Vljudno vas prosimo za sodelovanje v anketi o pomenu in učinkovitosti podpornega okolja (ekosistema) in v tem okviru zlasti vašega mnenja kot snovalcev politik za spodbujanje in uveljavljanje družbenih inovacij.

Spletni vprašalnik je dosegljiv na TEJ POVEZAVI.

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo le 10-15 minut. Anketa je anonimna. Zagotavljamo vam, da bomo vse odgovore obravnavali strogo zaupno.

O projektu:

Projekt »Ustvarjalci družbenih inovacij« (Social(i) Makers) poteka v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Temeljni cilj partnerjev iz sedmih držav je prispevati h krepitvi zmogljivosti za družbene inovacije v tem delu Evrope. Naš prispevek temelji na pristopu od spodaj navzgor: izhajamo iz potreb družbenih inovatorjev in ocene stanja sedanjega ekosistema, ki je v večini držav še vedno v začetni fazi razvoja. Oblikovali in izvedli bomo aktivnosti za izboljšanje ekosistema, ki bodo primerne za vključena območja. S povezovanjem interesov ključnih deležnikov in ustvarjalcev družbenih inovacij na nadnacionalni ravni pa želimo okrepiti pretok znanja in izkušenj med deležniki v Srednji Evropi kot enega od ključnih elementov podpornega ekosistema.

Podrobnejše informacije o projektu so na voljo na naslednji povezavi:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij v DZ 4/1

SOS je prejel povabilo Državnega zbora k oddaji mnenj k Predlogu zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, z rokom za oddajo mnenj do 19. februarja. Povabilo so prejele tudi vse občine. SOS je zaprosil, da mnenja naslovljena na DZ RS občine pošljejo v vednost tudi v Sekretariat SOS (sasa.kek@skupnostobcin.si). Predlog zakona je dostopen na tej povezavi.

Iz Skupnosti občin Slovenije ste sicer osnutek zakona prejeli v usklajevanje 24. novembra 2017 skupaj z vabilom na predstavitev osnutka, ki ga je organiziralo ministrstvo dne 30.11.2017. K osnutku zakona do 18. decembra, ko smo določili rok (niti kasneje) na SOS nismo prejeli pripomb ali predlogov.

Zavezanci po tem zakonu, katerega namen je zagotoviti dostopnejša spletišča in mobilne aplikacije – zlasti za invalide, so tudi občine.

Opozarjamo na stroške za občine, ki jih ta zakon prinaša. Pripravljavci (MJU) so pripravili oceno povprečnih stroškov prilagoditve spletišč za posameznega zavezanca, in sicer:

 • stroški analize in validacije 1.600 EUR
 • stroški prenove in preoblikovanja 3.000 EUR
 • stroški usposabljanja 2.000 EUR

SKUPAJ: 6.600 EUR

 • stroški vzdrževanja (letno) 2.000 EUR

Ocenjeni povprečni stroški za vzpostavitev in prilagoditev mobilnih aplikacij za posameznega zavezanca:

 • stroški analize in validacije 1.000 EUR
 • stroški prenove in preoblikovanja 2.000 EUR

SKUPAJ: 3.000 EUR

 • stroški vzdrževanja (letno) 1.000 EUR

Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) 4/2

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli v strokovno usklajevanje Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Predlog zakona na sistemski ravni določa izvajanje določb dveh pravnih aktov Evropske unije iz leta 2016, namreč Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016 ter povezane Direktive za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja.

Besedilo zakona najdete na tej povezavi.

Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge v zvezi s predlogom posredujete najpozneje do četrtka, 1. 2. 2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij 4/3

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij.

MGRT pojasnjuje, da Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij neprekinjeno velja od 18. 3. 2006 in še ni bil spremenjen ali dopolnjen. V tem času se je 23- krat spremenil ZSPJS in 37- krat Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. S temi spremembami so se spreminjali in dopolnjevali tudi cilji politike plač v javnem sektorju.

S spremembo pravilnika je ministrstvo poenostavilo postopek in določanje meril ter jih v čim večji meri preneslo v pristojnost organu nadzora regionalne razvojne agencije.

Besedilo predloga najdete TUKAJ (do neuradno prečiščenega besedila dostopate TUKAJ).

Vaše predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 3. 2. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih cestnega prometa 4/4

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli v pregled Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih cestnega prometa.

V predlogu zakona se spreminja:

 • Omogočijo se nove oblike prevozov (UBER)
 • Prenos ureditve Taxi služb na občine (ne bo več licence države)
 • Prenos popolnega nadzora nad izvajanjem taxi služb v pristojnosti občin 
 • Nadzor nad novimi oblikami prevozov prav tako izvajajo občine (Uber so uvrstili med taxi prevoze oziroma med najem voznika z vozilom)

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih cestnega prometa se nahaja tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 14. februarja.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških 4/6

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Saša Tabaković) so predložili Državnemu zboru RS Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških.  Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Pripombe in predloge na besedilo nam lahko posredujete najkasneje do petka, 16. 2. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog 4/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog. Uredba določa metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog na prebivalca v državi.

Besedilo predloga uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do srede, 21. februarja 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in o načinu poročanja in nakazovanja sredstev 4/8

S strani MJU smo prejeli v pregled Predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in o načinu poročanja in nakazovanja sredstev, ki je bil pripravljen na podlagi sprememb Zakona o spremembah zakona o financiranju občin (ZFO-1C) (Ur. l. RS, št. 17/71).

Predlog pravilnika najdete tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 22. februarja 2018.

DOGODKI SOS

5.2. - 2.3. / E-Tečaj na temo Vključevanje načela enakosti med spoloma na lokalnem nivoju 5/1

Obveščamo vas, da je po uspešni prvi izvedbi, na podlagi odličnih povratnih informacij udeležencev, od 5. februarja 2018 naprej možno ponovno sodelovati v e-tečaju Uvod v vključevanje načela enakosti spolov na lokalni ravni. Tečaj izvaja mednarodna organizacija NALAS – Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope.

Tečaj je razdeljen na 4 module in bo potekal v štirih tednih od 5. februarja do 2. marca 2018. Pričel se bo z uvodnim spletnim seminarjem 5. februarja, ki ga bo vodil strokovnjak za enakost med spoloma.

Vsak modul vključuje učno gradivo in bibliografijo, vprašalnik in forum, kjer lahko udeleženci izmenjujejo informacije, postavljajo vprašanja in razpravljajo o določenih temah.

Modul 1: Enakost spolov na lokalni ravni

Modul 2: Načrtovanje proračuna na lokalni ravni z vključitvijo načela enakosti med spoloma

Modul 3: Asociacije lokalnih skupnosti kot promotorji enakosti spolov na lokalni ravni

Modul 4: Najboljše prakse pri spodbujanju enakosti spolov na lokalni ravni

Tečaj je brezplačen, potekal pa bo v angleškem jeziku. Vse udeleženke in udeleženci bodo po uspešno opravljenem zaključnem izpitu prejeli certifikat. Več informacij o E-tečaju je dostopnih na http://www.nalas.eu/News/Gender_course_2.

14.2. / Predstavitev Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in drugega sistemskega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov zanj v letih 2018/19 5/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Geodetsko upravo RS (GURS) organizira informativni posvet na temo uvodne predstavitve Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in drugega sistemskega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov zanj v letih 2018/19.

Predstavniki ministrstev bodo predstavili nov ZMVN-1 (Uradni list RS, št.77/2017 z dne 27.12.2017) in z njim povezane predpise ter pripravo in izvedbo 2. sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin. Poudarek bo predvsem na interesih, obveznostih, koristih in sodelovanju lokalnih skupnosti zaradi kakovostnejšega vrednotenja nepremičnin, vse širše uporabnosti podatkov vrednotenja nepremičnin, vsestranske uporabe procesov in rezultatov vrednotenja nepremičnin, tako v prostorskem načrtovanju, zlasti iz vidika urbane ekonomike, racionalne rabe zemljišč, usmerjanja poselitve z ekonomskimi instrumenti kot tudi zaradi lažje priprave in vodenja stavbno-zemljiške politike lokalnih skupnosti in države.

Posvet je namenjen županom vseh občin, direktorjem občinskih uprav, strokovnim delavcem občin s področja načrtovanja prostora in urejanja stavbnih zemljišč, strokovnjakom, ki za občine opravljajo naloge s področja prostorskega načrtovanja, opremljanja in evidentiranja stavbnih zemljišč, predstavnikom lokalnih skupnosti v Državnem svetu ter ostalim zainteresiranim.

Informativni posvet bo potekal v sredo, 14. februarja 2018, s pričetkom ob 9.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo in program

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 5/3

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

Regijski posveti - predstavitev nove prostorske in gradbene zakonodaje ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 6/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v januarju in februarju organizira 8 regijskih posvetov, na katerih bodo predstavili rešitve novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Posveti bodo potekali:

 • Sežana (18. 1. 2018) – že izveden
 • Ljubljana (23. 1. 2018) – že izveden
 • Zagorje (30. 1. 2018)
 • Novo mesto (1. 2. 2018)
 • Maribor (6. 2. 2018)
 • Velenje (13. 2. 2018)
 • Jesenice (15. 2. 2018)
 • Murska Sobota (8.3.2018)

Na posvete ste vabljeni prvenstveno predstavniki občin in upravnih enot, na vsakem posvetu pa bo nekaj mest namenjenih tudi članom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Za posamezno občino bosta v osnovi rezervirani dve mesti.

Prilagamo vabilo, ki ga je MOP posredoval direktno na občine in upravne enote, na katerem boste našli dodatne informacije in povezavo za prijavo za posvet.

31.1./ Okrogla miza projekta Sobivamo v Kranju 6/2

V Kranju bo potekala že 7. okrogla miza projekta Sobivamo. Eden osrednjih ciljev prenovljenega nacionalnega stanovanjskega programa je zagotoviti primerno bivalno okolje za starejše. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev, tudi sobivanja starejših, kar se kaže kot uspešen model za povečanje kakovosti življenja.

Na okrogli mizi bodo sodelovali  državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak, klinični psiholog in varuh bolnikovih pravic mag. Aco Prosnik, direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmid, direktorica Doma upokojencev Kranj mag. Zvonka Hočevar, predsednica Društva upokojencev Kranj Mija Pavlin, vodja projektov pri Zvezi društev upokojencev Slovenije Alenka Ogrin ter direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec.

Razprava bo potekala o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države in na Gorenjskem.

Več informacij o projektu Sobivamo

Dogodek je odprt za javnost.

 Lokacija: Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, Kranj

31.1. / Predstavitev novega poziva za vključitev v zeleno shemo 6/3

Slovenska turistična organizacija vabi na predstavitev novega poziva za vključitev v zeleno shemo. Predstavitev bo potekala v okviru sejma Natour Alpe-Adria, kjer se na osrednji slovenski stojnici predstavljajo prav zelene destinacije in ponudniki iz Konzorcija Slovenia Green. Predstavitev pozivov bo v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v sredo 31. januarja 2018 ob 10.30. 

Na dogodku bodo s strani Slovenske turistične organizacije in akreditiranega partnerja predstavljene vse pomembne informacije ob objavi novega poziva za pridobitev znaka Slovenia Green. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa vas vljudno prosijo, da jo potrdite po elektronski pošti na petra.cad@slovenia.info najkasneje do ponedeljka 29. 1. 2018.

Koledar dogodkov eTurizem 6/4

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

165. redna seja Vlade RS 7/1

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028

Vlada je na seji potrdila predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028.

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (v nadaljevanju RNPDZ) je prvi nacionalni strateški dokument za področje duševnega zdravja v Sloveniji. Z nacionalnim programom duševnega zdravja se bo na področju promocije in varovanja duševnega zdravja ciljno osredotočilo na uresničevanje pristopov, usmerjenih v krepitev podpornih okoljih ter posameznikovih notranjih psiholoških virov, zlasti osebnostne čvrstosti.

V RNPDZ je izpostavljenih šest prioritetnih področij: zagotavljanje skupnostnega pristopa pri krepitvi duševnega zdravja ter obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti, promocija duševnega zdravja, preventiva in destigmatizacija na področju duševnih motenj, mreža služb za duševno zdravje, alkohol in duševno zdravje, preprečevanje samomora, izobraževanje, raziskovanje, spremljanje in evalvacija.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu.

Temeljni cilj spremembe Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov) je zagotoviti financiranje nalog, ki jih Lovska zveza Slovenije (LZS)  izvaja v skladu z ZDLov v javnem interesu, nekatere od njih pa kot javno pooblastilo. Navedene naloge se financirajo s prispevki upravljavcev lovišč in iz drugih virov, s spremembo ZDLov pa se bodo financirale tudi iz proračuna RS. Prav tako se s spremembo 63. člena ZDLov odpravljajo nejasnosti glede tega kdaj se lahko lovska izkaznica prekliče oziroma se ji ne podaljša veljavnost.  S spremembo navedenega člena ZDLov se natančneje opredelijo razlogi za preklic lovske izkaznice, saj sta peta in šesta alineja prvega odstavka 63. člena ZDLov omogočale različne razlage razlogov za preklic lovske izkaznice.

Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu, ki ga je DZ RS predložila skupina poslank in poslancev 

Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jože Tanko). Predlagatelj predlaga, da je celotna koncesijska dajatev prihodek proračuna občine.

Vlada RS meni, da predlog za sprejem Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu v predlagani obliki ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

S spremembami Zakona o osebni asistenci do pravočasnega izvajanja zakona

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci, zaradi potrebe po nemotenem izvajanju ZOA.

CSD-ji, ki so nosilci postopka za uveljavljanje pravice do osebne asistence, so v fazi reorganizacije in izredno obremenjeni. Da ne bi prišlo do morebitne zamude pri izvajanju ZOA, se z novelo zakona predvsem ureja začetno obdobje uveljavljanja pravice do osebne asistence. Predlaga se, da bi komisije, ki bodo ocenile upravičence in izdelale mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence iz 21. člena ZOA do najkasneje 31. decembra 2019 delovale v okviru Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. Poleg tega predlog zakona na drug način ureja tudi financiranje izvajalcev osebne asistence ter metodologijo za izračun cene ure storitve osebne asistence, ki bo predpisana v pravilniku.

Predlog zakona na novo opredeljuje obvezno usposabljanje članov komisij in koordinatorjev, spreminja tudi pristojnost za odločanje o pravici do osebne asistence. Poleg navedenega dodatno ureja pogodbo z izvajalci osebne asistence, pripravo izvedbenega načrta, natančno vsebino dogovora o izvajanju storitev osebne asistence, evidenco osebnih asistentov in evidenco izvajalcev osebne asistence, dopolnjuje pridobivanje podatkov še z AJPES, FURS in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu si prizadeva povezati vse deležnike v sistemu varnosti in zdravja pri delu, da bodo po svojih najboljših močeh in v skladu s svojim poslanstvom združili moči in sodelovali pri uresničevanju splošno sprejete vizije na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji.

Nacionalni program je razdeljen na pet sklopov strateških ciljev.

Nacionalni program navaja deležnike in ključne nosilce ukrepov, pri čemer so triletni akcijski načrti izvedbeni dokumenti nacionalnega programa. Ti bodo določili ukrepe, izvajalce ukrepov, finančne vire, potrebne za izvedbo ukrepov, roke in načine spremljanja izvajanja ukrepov.

Spremembe Zakona o javnem naročanju

Vlada je na seji sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga. Vlada podpira predlog sprememb zakona, saj predlagana ureditev sledi enemu temeljnih načel zakona, tj. obveznost spoštovanja delovne, socialne in okoljske zakonodaje, ker predlog ureja tudi nadgradnjo e-Dosjeja (s čimer bo obremenitev naročnikov zaradi sicer dodatnega dela z vidika preverjanja izvajalcev minimalna) in ker predlagana ureditev krepi socialno odgovorno javno naročanje.

V noveli zakona skupina poslancev predlaga bolj natančno ureditev socialne klavzule ter za 82 delovno intenzivnih storitev uvaja polletno obvezno preverjanje razlogov za izključitev gospodarskih subjektov ter obvezno upoštevanje dodatnih meril za izbor, ki spodbujajo socialno odgovorno javno naročanje. Zaradi ureditve preverjanj razlogov za izključitev subjektov med izvajanjem pogodbe in poenotenja načina preverjanja tako v samem postopku javnega naročanja kot pri izvajanju javnega naročila se spreminja tudi določba, ki ureja način preverjanja preko enotnega informacijskega sistema (e-Dosje).

Predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jankom Vebrom je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo Predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem. Predlog prepoveduje vsako obliko izterjave dolga na standardno stanovanje, ki ga določa kot ustrezen obseg stanovanjske površine glede na število članov družine oz. upravičenih uporabnikov stanovanja, ki zagotavlja dostojno bivanje in normalno rabo. Sodišče ustavi izvršbo, ki jo vodi na standardno stanovanje, v primeru bistveno večje stanovanjske površine pa pride do izločitve standardnega stanovanja v samostojno enoto. V zvezi z izločitvijo lastnik stanovanja krije le pavšal znesku 100 evrov.

Predlog zakona določa še nadaljnje omejitve izvršbe na nepremičnine, prepoveduje prodajo stanovanjske nepremičnine pri dolžniku, ki je fizična oseba, pod vrednostjo dve tretjini tržne vrednosti, prepoveduje tudi ustanavljanje hipotek na standardnem stanovanju in razveljavlja že ustanovljene hipoteke.

Vlada Republike Slovenije nasprotuje predlogu zakona.

Spremembe in dopolnitve Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti

Skupina poslank in poslancev predlaga spremembo plačnih razmerij v gospodarskih družbah v posredni ali neposredni večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter črtanje določb Zakona o Slovenskem državnem holdingu in Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti, ki posegajo v delovanje ZPPOGD. Vlada predloga sprememb zakona ne podpira.

Uredba o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe

Vlada je sprejela sklep o izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba vključuje pojasnjevalne norme, ki opredeljujejo metodološki okvir določitve cene, izhodišča za oblikovanje cene in njeno sestavo. Uredba določa tudi vsebino in način poročanja izvajalcev javne službe ter kazenske določbe. Določeno je tudi prehodno obdobje za poročanje izvajalcev.

Uredba o shemah neposrednih plačil

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil. Z Uredbo je spremenjena podlaga za izvajanje neposrednih plačil za leto 2018 in naslednja leta zaradi sprememb osnovnih uredb EU, namenjenih poenostavitvi, in na podlagi dosedanjih izkušenj z izvajanjem shem neposrednih plačil. Najpomembnejše vsebinske spremembe so na področju obveznih praks iz zelene komponente, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, prenosov plačilnih pravic in podpore za mleko v gorskih območjih.

Uredba o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Vlada izdala spremembe in dopolnitve naslovne uredbe.

Uredba se je sprejela zaradi uskladitve s spremembami EU-predpisov in navedbe sklepa Evropske komisije, s katerim je bila potrjena 3. sprememba Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Spremembe v uredbi so usklajene s spremembami Uredbe o shemah neposrednih plačil v delu, ki se nanaša na definicijo aktivnega kmeta in s spremembami Zakona o kmetijstvu v delu, ki se nanaša na status planin in skupnih pašnikov. Po novem to nista več samostojni kmetijski gospodarstvi, ampak so planine in skupni pašniki opredeljeni kot zemljišča s posebnimi lastnostmi, ki so del kmetijskega gospodarstva.

Sprememba Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Uredba se spreminja zaradi sprememb indeksov življenjskih stroškov. Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini v 7. členu določa, da spremembo preglednice indeksov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve, in sicer 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra.

Poleg tega se uredba spreminja tudi v delu, ki ureja povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega partnerja, povračilo stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Razpis v okviru programa ESPON za izvedbo ciljnih raziskav in najava aplikativnih raziskav v letu 2018 8/1

Program ESPON je na svojih spletnih straneh objavil razpise za izvedbo naslednjih raziskav:

 • »Presoja vplivov čezmejnega sodelovanja na prostor« (rok za prijavo je 30. januar 2018 do 14:30h);
 • »Pomorsko prostorsko načrtovanje in medsebojno vplivanje morja in kopnega« (rok za prijavo je 30. januar 2018 do 15:00);
 • »Potencial masovnih podatkov za razvoj celovitih prostorsko razvojnih politik na evropskih koridorjih rasti« (rok za prijavo je 30. januar 2018 do 15:30);
 • »Urbano-ruralna povezanost v ne-metropolitanskih   regijah« (rok za prijavo je 2. februar 2018 do 15:00);
 • »Orodja za prostorske analize –  uporaba masovnih podatkov za analize prostora in stanovanjsko dinamiko« (rok za prijavo je 9. februar do 14:00).

Podrobneje se lahko z razpisom, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Najava tem aplikativnih raziskav programa ESPON

V letu 2018 bodo razpisane naslednje aplikativne raziskave:
– Prehod v regionalnih gospodarstvih
– Razvoj podeželja v Evropi
– Medregionalna razmerja v Evropi
– Trajnostna raba tal
– Prostorski vplivi naravnih nesreč
– Metodologija in meritve kakovosti življenja

Nagrada INCLUSIA 8/2

Že osmič združenje »INCLUSIA, ljudje – kot smo« razpisuje nagrado »INCLUSIA – nagrada za izjemne projekte vključevanja«. Šolske razrede, mladinske skupine, skupine za varstvo po šoli, vrtce, posameznike (do 25 let) ali združenja lahko osvojijo nagrado “INCLUSIA” za izjemne projekte za vključitev oseb z duševno ali večkratno invalidnostjo. Nagrada “INCLUSIA” je objavljena v Avstriji in okoliških državah. Predložene projekte bo ocenila neodvisna žirija. Za nagrado je predvidenih 3.000 €. Rok za prijavo je 15. februar 2018. Prijavnica je dostopna v angleškem jeziku na tej povezavi: Download application form.

Več informacij v angleškem (ali nemškem) jeziku na tej povezavi: http://www.inclusia.at/en/prize-inclusia?set_language=en.

Razpis za pobratenja občin med Turčijo in EU 8/3

Razpis, objavljen 4. januarja 2018, je namenjeni krepitvi trajnostnih struktur med lokalnimi upravami / organi v Turčiji in državami članicami EU.

S skupnim proračunom 2,6 m. shema donacij zagotavlja podporo projektom, katerih cilj je razvijanje odnosov med pobudami lokalnih uprav / organov v Turčiji in državi članici EU ter krepitev njihove vloge v procesu pristopa EU. Za skupno projekte občin, pokrajin, združenj občin v Turčiji ter lokalnih organov v državah članicah EU, se lahko dodeli najmanj 60.000 in največ 130.000 EUR. Rok za oddajo predlogov je 9. marec 2018 ob 17:00 (po lokalnem času). Za podrobnejše informacije glejte naslednje spletne strani:

Informativni sestanki o tem razpisu za zbiranje predlogov bodo potekali. Za natančne datume in lokacije informacijskih sestankov sledite spletnim stranem CFC.

Razpis ROMACT-modul C 8/4

Obveščamo vas, da je bil objavljen nov razpis za zbiranje predlogov za transnacionalno sodelovanje in povečevanje zmogljivosti v programu ROMACT (ROMACT TCC).

ROMACT TCC pomaga lokalnim oblastem pri boljšem vključevanju marginaliziranih skupin, zlasti pripadnikom romske etnične pripadnosti. Temelji na domnevi, da so lokalne oblasti v najboljšem položaju za prepoznavanje izzivov in potreb na svojih ozemljih. Prav tako se opira na strokovno znanje Sveta Evrope, predvsem na področju intervencij na lokalni ravni, medkulturnega usposabljanja in usposabljanja romskih mediatorjev.

Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se nanaša na modul C (podpora nadnacionalnim delovnim obiskom) komponente ROMACT TCC. Zainteresirane občine so pozvane, da se sklicujejo na spodnje dokumente:

Poziv za zbiranje predlogovDodatek IDodatek II

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se naj pošljejo izključno na naslov: romact@coe.int.

Rok za prijavo je 1. februar 2018.

Evropska sredstva za akcijske načrte zagotavljanja varnosti 8/5

Objavljen je Evropski razpis financiran v okviru ISFP (Internal Security Fund Police), katerega namen je priprava projektov za pripravo in izvajanje akcijskih načrtov zagotavljanja varnosti zaradi povečanih tveganj napadov na javnih prostorih v mestih in napadov na pomembnejšo infrastrukturo.

Razpis omogoča financiranje celovitih akcijskih načrtov zagotavljanja varnosti, ki poleg programov usposabljanja, vključujejo tudi urbanistično načrtovanje, urejanje in izvajanje ukrepov na javnih prostorih. V okviru Urbane agende za EU si Evropska komisija in države članice, med njimi tudi Slovenija, prizadevajo za večjo informiranost mest in regij o razpoložljivih sredstvih za podporo izvajanja evropskih politik, pri čemer se varnost  na javnih prostorih in varnost pomembnejše infrastrukture izpostavlja kot ena od tem, ki postajajo pomemben del razvojnih politik v mestih.
Projekti morajo biti mednarodni (transnacionalni), vanje morajo biti vključeni predstavniki iz vsaj dveh držav EU. Prijavitelji so lahko državni, regijski in lokalni javni organi, sodelujejo lahko tudi zasebne organizacije. Skupna vrednost razpisa je 18,5 milijonov evrov, podprti pa bodo projekti, katerih vrednost sofinanciranja bo med 350.000 do 3.000.000 evrov. Rok za prijavo je 1. februar 2018.
Do razpisa lahko dostopate na tej povezavi.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 8/6

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 8/7

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

Drugi poziv za Digital cities chalange - pridobivanje znanj za digitalizacijo občin 8/8

Glede pridobivanja znanj za digitalizacijo občin je Komisija objavila še drugi klic za Digital cities chalange. V prvem klicu ni bil nihče iz Slovenije izbran. Rok za prijavo na drugi klic je 25. januar.

Evropska komisija želi tako izbrati 15 evropskih mest z močno voljo za spremembo in neizkoriščenim potencialom, da dobi praktične prvovrstne nasvete o politiki, inštruiranje in podpori za preoblikovanje mest z digitalizacijo in modernizacijo industrije.
Izziv je namenjen lokalnim skupnostim, ki so bodisi odgovorne za financiranje in / ali izvajanje politike ali programa mesta, povezanega z digitalnim preoblikovanjem in modernizacijo industrije. Eno mesto lahko vloži samo eno prijavo.

Več: http://www.digitallytransformyourregion.eu/#call

 

NOVICE DRUGIH

Gradivo in posnetek spletnega seminarja Wi4EU 9/1

Evropska komisija, DG Connect je 24. januarja 2018 organizirala spletni seminar o pobudi Wi4EU, o katerem je SOS predhodno obvestil občine. Vsem, ki niste mogli sodelovati v spletnem seminarju, ter tistim, ki ste imeli težave z zvokom je na voljo Powerpoint predstavitev, ki je bila podana na webinarju in posnetek samega seminarja.

WiFi4EU – BCO Webinar Jan 2018 (Powerpoint predstavitev)

Video posnetek (1 ura 26 min)

Medtem se bo razprava o pobudi WiFi4EU nadaljevala na forumu za razprave Futurium (odprt samo za registrirane člane mreže BCO – če ne morete dostopati do povezave, najprej ustvarite račun, tako da kliknete tukaj).Udeleženci spletnega seminarja so med samo sejo zastavili številna vprašanja, ki jih bodo zbrali po temah in z odgovori ustrezno posodobili Pogosto zastavljena vprašanja: FAQs. (v angleškem jeziku)

Na spletni strani MJU, Direktorata za informacijsko družbo najdete vprašanja in odgovore v slovenskem jeziku, ter druge s tem povezane informacije zbrane pod naslovom Kompetenčni center za širokopasovno infrastrukturo.

 

Zaključno srečanje Rastimo skupaj – Vključujemo lokalno 9/2

V prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je 24.1.2018 v organizaciji Urada RS za mladino in Mladinskega sveta Slovenije potekal zaključni dogodek projektov vključevanja mladih na lokalni ravni z naslovom Rastimo skupaj in Vključujemo lokalno, ki se ga je udeležilo več kot 60 predstavnikov slovenskih občin in mladinskih organizacij iz celotne Slovenije. Namen srečanja je bil predvsem opozoriti ključne akterje na področju vključevanja mladih na lokalni ravni na pomen sodelovanja med mladimi in določevalci, ki prinaša za obojne številne koristi, ki prispevajo k napredku lokalnih skupnosti, mladih in družbe v celoti.

V uvodni besedi je predsednik MSS Tin Kampl poudaril, da beseda »zaključno srečanje« nikakor ne pomeni zaključka procesa, ki ga MSS skupaj z Uradom RS za Slovenijo izvaja že tretje oz četrto leto. Sistematični pristop k vprašanju vključevanja mladih v lokalnih skupnostih je obrodil številne dragocene izkušnje in zgodbe, ki pa niso vse učinkovite takoj, saj gre za spodbudo k trajni rešitvi udeležbe in participacije mladih v odločevalske procese na lokalni ravni. V nadaljevanju je udeležence pozdravil tudi direktor Urada RS za mladino Rok Primožič, ki je izpostavil razvoj mladinskih politik na lokalni ravni kot eno od prioritetnih področij dela Urada RS za mladino. »Projekt Rastimo skupaj je pomembna spodbuda občinam k razvoju mladinskih politik na lokalni ravni, ki ima neposreden vpliv na mlade in občine, na njihovo povezovanje in napredek lokalnih skupnosti,« je še dodal direktor Rok Primožič.

V nadaljevanju dogodka sta predstavnika sodelujočih organizacij predstavila dosežke projektov Rastimo skupaj in Vključujemo lokalno v letu 2017, podžupan Škofje Loke Tine Radinja in župan Ajdovščine Tadej Beočanin sta predstavila svoji občini kot primera dobre prakse na tem področju delovanja, sledile so še tri delavnice za udeležence. Dogodek se je zaključil z okroglo mizo Mladi – prihodnost občin, na kateri so sodelujoči predstavniki govorili o izzivih za mlade in odločevalce v procesu približevanja ter o različnih pristopih, ki se jih po vsej Sloveniji uporablja za namene dialoga občin z mladimi, ki je po besedah gosta na okrogli mizi Matica Matjašiča, predsednika Mestnega Mladinskega Sveta Maribor, idealen most med mladimi in občino.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.