NOVICE SOS

Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti 1/1

V sredo, 26. januarja 2022 je Skupnost občin Slovenije za zaposlene na občinah in občinskih zavodih organizirala spletni seminar Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti. Uvodoma je Jan Starman, predsednik Odbora za gorsko kolesarstvo na Kolesarski zvezi Slovenije izpostavil pomembnost obravnave tovrstne športno-rekreativne dejavnosti ter poudaril, da z ureditvijo področja pridobivajo koristi različni deležniki v prostoru, in sicer rekreativni občani, strokovni sodelavci, turistični delavci ter drugi zainteresirani posamezniki.

Sledila je predstavitev področne zakonodaje. Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je izpostavil krovno zakonodajo (Zakon o urejanju prostora in Zakon o kmetijskih zemljiščih). Slednji zakon med drugih določa, kaj je dovoljeno na kmetijskih zemljiščih graditi. Povedal je, da je treba nove kolesarske poti načrtovati skladno z občinskim prostorskim načrtom in gospodarsko javno infrastrukturo. Poudaril je tudi predimenzioniranost tovrstnih poti in potrebo po vzdrževanju. Pritrdil je, da je treba slediti določbam Zakona o ohranjanju narave in Zakona o planinskih poteh, ki med drugim prostorsko določata (izjemo) vožnje s kolesom. Martin Brus, vodja Sektorja za kmetijstvo na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije je spregovoril o lastništvu zemljišč, predvsem tistih, ki so v lasti RS. Povedal je, da za uporabo (trajno, daljšo, enkratno – npr. enkratne prireditve) teh zemljišč na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije ter Slovenskih državnih gozdov izdajajo soglasja in zbrane povabil k dodatnemu informiranju ter sodelovanju. Zakonodajni oris je predstavil tudi Miha Marenče, vodja Sektorja za načrtovanje razvoja gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije. Povedal je, da se turno oz. gorsko kolesarjenje odvija v naravnem okolju in sicer pretežno v gozdu oziroma v gozdnem prostoru. Predstavil je temeljno področno zakonodajo ter ključne organizacije v povezavi z upravljanjem gozda. Zbrane je seznanil še s koraki načrtovanja gorsko-kolesarskih poti.

Zbrani so lahko v nadaljevanju posveta prisluhnili tehničnemu znanju in praktičnim izkušnjam strokovnjakov ter uporabnikov, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, urejanjem in upravljanjem infrastrukture gorsko-kolesarskih poti. Gradbenika Tomaž Balut in Mihael Mlakar iz Corus Inženirji sta predstavila konkretne načrtovalske korake, od umeščanja gorsko-kolesarskih poti v prostor do priprave prostorskih aktov. Poseben poudarek sta namenila varovalnim pasovom gospodarske javne infrastrukture, varovanim območjem, varovalnim pasovom javnih cest ter načrtovalskim posegom. V nadaljevanju je Andrej Žigon, direktor Zavoda Aliansa predstavil problematiko gorskega kolesarstva ter različne tipe poti kot tudi profile kolesarjev. Med drugim je izpostavil potrebo po vzpostavitvi namenske gorsko-kolesarske infrastrukture. Osebno izkušnjo je podal še Miha Šalehar, (so)ustanovitelj Robidišče trail centra, ki je nastal v močni povezavi z lokalno agrarno skupnostjo. Kot zagrizen gorski-kolesar in soinvestitor centra je izpostavil potrebo po preverbi uporabnosti zakonodajnih določb na terenu. Kot zadnja je sledila še predstavitev Vesne Malnar Memedovič, direktorice Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje. Zbrane je med drugim seznanila z MTB Trail centrom Kočevje, ki je lociran na območju smučišča in je sicer v upravljanju javnega zavoda. Poleg področja legalizacije je izpostavila upravljavske funkcije javnega zavoda.

4. seja Komisije za digitalno preobrazbo 1/2

Članice in člani Komisije za digitalno preobrazbo pri Skupnosti občin Slovenije so se v torek, 25. januarja 2022 preko video povezave sestali na četrti seji. K sodelovanju so povabili tudi članice in člane Predsedstva.
Obravnavali so pet točk dnevnega reda. Osrednji sta bili Prihodnje sodelovanje s Službo vlade za digitalno preobrazbo in Primerne oblike obdelave in shranjevanja občinskih podatkov. Prvo temo sta predstavili Eva Treven, Vodja oddelka za digitalno transformacijo in promocijo in Mojca Štruc, Sektor za strateško načrtovanje. Drugo temo je predstavil Gregor Jeromen iz podjetja Result d.o.o.

Glede Prihodnjega sodelovanje s Službo vlade za digitalno preobrazbo sta govornici povedali, da je cilj, da bodo storitve na najhitrejši, najlažji in najboljši možen način dostopne na lokalni ravni ter izenačiti razlike med ruralnim in mestnim okoljem.

Gregor Jeromen in Grega Lang iz podjetja Result d.o.o. sta predstavila Primerne oblike obdelave in shranjevanja občinskih podatkov. V ta namen so v sodelovanju s SOS razvili aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov. Aplikacija omogoča prikaz odhodkov o investicijah primerljivih občin (omogočen je tudi pregled podatkov na prebivalca), o prihodkih iz posamezne kategorije primerljivih občin (kot so NUSZ, globe, turistična taksa, evropska sredstva), analizo posameznih prihodkov in odhodkov (nudi osnovo za odločitev, ali ima občina potencial za dvig posameznega prihodka ali odhodka).

Ob koncu so člani komisije razpravljali o prihodnjem delu Komisije za digitalno preobrazbo in se dogovorili, da se sestanejo v roku 2-3 mesecev.

 

Predstavili aktualne programe s področja upravljanja voda 1/3

V četrtek, 20. januarja 2022 smo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor organizirali predstavitev aktualnih programov s področja upravljanja voda. Na dvournem dogodku je dr. Tanja Mohorko iz Direktorata za vode in investicije na MOP predstavila osnutek Načrta upravljanja voda za obdobje 2022-2027 ter osnutek dopolnitve Programa ukrepov. Dokumenta sta od 16. 12. 2021 v polletni javni obravnavi, zato je nanju še možno podati pripombe. Mag. Alenka Mojca Gornik je predstavila osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo, za katerega je javna obravnava že zaključena in se trenutno nahaja v medresorski razpravi. Oris načrtov ministrstva je predstavil Bojan Dejak, generalni direktor Direktorata za vode in investicije.

Sestanek s predstavniki GURS – UMVN za potrebe usklajevanja modelov vrednotenja z občinami 1/4

Skupnost občin Slovenije je dne 20. 1. 2022 sodelovala na sestanku v spletnem okolju  s predstavniki GURS-a, natančneje Urada za množično vrednotenje nepremičnin ter številnimi drugimi deležniki, kjer se je obravnaval predlog sodelovanja med vsemi združenji občin oz. občinami in UMVN, da bi se za posredovanje modelov vrednotenja nepremičnin z občinami uporabilo obstoječe prostorske informacijske sisteme občin. Ključna sestavina modelov vrednotenja nepremičnin so namreč vrednostne cone v shape formatu, ki so kasneje tudi glavni predmet usklajevanja. Predstavljena je bila časovnica ukrepov, prednosti tovrstnega sodelovanja in sprejeto poenoteno mnenje, da je sodelovanje vseh občin koristno tako za občine kot tudi za širšo javnost, v zadnji fazi javne razgrnitve.

Več o prispevku si lahko preberete na tej POVEZAVI.

Mestna občina Murska Sobota je 57. pristopnica Dogovora o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora 1/5

Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, v okviru projekta občina brez plastike za enkratno uporabo, novembra 2019 podpisala Sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah.

K prostovoljnemu dogovoru lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor). Kot 57 članica se je skupnemu cilju k zmanjševanju onesnaževanja okolja s plastiko pridružila Mestna občina Murska Sobota.

Skupnost občin Slovenije na svoji spletni strani objavljala ažuren seznam občin, ki so pristopile k dogovoru. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih.

Pozivu k podpisu sporazuma se lahko kadarkoli pridružijo tudi druge občine, ki delijo skupna prizadevanja po zmanjševanju količine plastičnih odpadkov, ki povzročajo precejšnjo gospodarsko in okoljsko škodo.  Gradivo je objavljeno tukaj.

Analiza prihodkov in odhodkov občin s pomočjo nove aplikacije 1/6

Strokovni sodelavec Sekretariata Skupnosti občin Slovenije Miha Mohor je na spletni predstavitvi predstavil aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov, ki je plod petnajstletnega dela Sekretariata, vse od zbiranja podatkov, osveževanja do iskanja programskih rešitev.

Aplikacija omogoča prikaz odhodkov o investicijah primerljivih občin (omogočen je tudi pregled podatkov na prebivalca), o prihodkih iz posamezne kategorije primerljivih občin (kot so NUSZ, globe, turistična taksa, evropska sredstva), analizo posameznih prihodkov in odhodkov (nudi osnovo za odločitev, ali ima občina potencial za dvig posameznega prihodka ali odhodka). Posebne funkcije omogočajo enostaven prikaz proračuna za pomoč pri pripravi zaključnih računov, prikaz strukture prebivalcev in izračun stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin.
Podatki o proračunih so razdeljeni v vse tri klasifikacije (ekonomsko, funkcijsko in programsko). Delo lajša in racionalizira iskalnik po proračunskih postavkah.

Upravljanje s podatki povečuje transparentnost, preglednost in je orodje za racionalne in utemeljene odločitve. Preglednost podatkov zmanjšuje tveganja, oziroma le-ta izpostavi in omogoča argumentirane odločitve. Hiter in analitični dostop do širokega nabora podatkov, njihove primerjave in grafičnih prikazov pa ob enem olajša pripravo odgovorov na marsikatero vprašanje, ki se zastavi s strani občanov, mestnih svetnikov ali novinarjev.

Občine, ki so zamudile predstavitev in bi želele izvedeti več o aplikaciji za vizualizacijo občinskih podatkov, se lahko oglasijo na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Ob zadostnem zanimanju, bomo predstavitev ponovili.
Več informacij najdete v predstavitvi TUKAJ.

ZAKONODAJA

Pregled novosti Gradbenega zakona 2/1

Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen v Uradnem list RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junija 2022, se uporablja Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic).

Glavni razlogi za prenovo GZ-1:

 • sodba ustavnega sodišča U-I-64/14-20 z dne 12. 10. 2017, nezakonitost določb 152. in 156a. člena Zakona o graditvi objektov in presoja nesorazmernosti posega inšpekcijskega ukrepa v (edini) dom,
 • iz prakse ugotovljene napake in pomanjkljivosti,
 • prenova gradbene in prostorske zakonodaje z namenom odprave nepotrebnih administrativnih ovir.

Pregled novosti GZ-1 najdete TUKAJ.

Pregled novosti Zakona o urejanju prostora 2/2

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), objavljen v Uradnem listu RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junij 2022, se uporablja ZUreP-2. Glavni namen priprave ZUreP-3 je izboljšanje tistih področij, ki so se v času izvajanja ZUreP-2 izkazala za potrebna prenove ali nadgradnje. Nove, spremenjene ali dopolnjene so: temeljne določbe, državni prostorski red, udeleženci pri urejanju prostora, prostorsko načrtovanje, ukrepi zemljiške politike, izvajanje posegov v prostor, inšpekcijski ukrepi, prostorsko informacijski sistem (PIS).

Pregled novosti ZUreP-3 najdete TUKAJ.

Z MINISTROM ZA ZDRAVJE O IZZIVIH PRIMERNE ZDRAVSTVENE RAVNI 2/3

V ponedeljek, 24. 1. 2022 so se vodstva skupnosti in združenj v spletnem okolju sestala z ministrom za zdravje, Janezom Poklukarjem. Sestanek je bil namenjen dogovoru o prihodnjem reševanju mnogih problemov delovanja in organiziranja primarne zdravstvene ravni. Minister je predstavil pobudo, da vsi deležniki vpleteni v delovanje primarne ravni (občine, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zdravstveni domovi, Ministrstvo za zdravje) oblikujejo posebno delovno skupino, v okviru katere bi skupaj iskali ustrezne rešitve. Prisotni so s predlogom soglašali. SOS je še predlagala, da v vsaki skupini še pred prvim sestankom pripravijo nabor ključnih izzivov, da ne bo delovna skupina izgubljala časa. Še v tem tednu bodo vse skupine opravile izbor svojih predstavnikov. Prvi sestanek bo predvidoma sklican že v naslednjem tednu.

Sprememba Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 2/4

Vlada RS je dne 17. 1. 2022 na dopisni seji sprejela spremembo Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 se spreminja tako, da se dodaja nove izjeme, ko osebam kljub visokorizičnemu stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 ni treba v karanteno.

Izjema od napotitve v karanteno na domu tako velja tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanjapod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2 ter za predšolske otroke, učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, v primeru, da je do visoko tveganega stika prišlo pri udeležbi pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti. Našteti se morajo prav tako vsakodnevno samotestirati v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika, razen v primeru, da je prišlo do večjega števila okužb v posameznem oddelku.

Spremembe odloka veljajo od 19. 1. 2022.

Vlada RS izdala novelo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 2/5

Vlada RS je dne 17. 1. 2022 na dopisni seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Z dopolnitvijo šestega odstavka 8. člena se določa izjema glede pogostnosti testiranja s testom HAG za samotestiranje za tiste učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih iz 8. člena odloka, ki se morajo vsakodnevno presejalno testirati v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika namesto napotitve v karanteno na domu v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Drugi odstavek 14.a in drugi odstavek 14.b člena se spreminjata z namenom poenotenja zapisa, in sicer tako, da se splošno določi, da mora uporabnik žičniških naprav in javnega prevoza potnikov predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. V tretjem in četrtem odstavku 14.b člena se ureja še pogoj registriranih sedežev v javnem prevozu potnikov.

Spremembe odloka veljajo od 19. 1. 2022.

Evropska komisija objavila predlog pravil o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027 2/7

Evropska komisija je v torek, 11. 1. 2022, objavila predloge smernic in uredb, ki bodo urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027. Obenem je vse zainteresirane strani pozvala, da ji v okviru javnega posvetovanja do 13. 3. 2022 pošljejo svoje pripombe na te predloge.

Potreba po prilagoditvi obstoječih pravil

Potem ko je bila decembra 2021 sprejeta reforma skupne kmetijske politike (SKP), je Evropska komisija pripravila predloge aktov o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za programsko obdobje 2023–2027. Namen predlaganih sprememb je uskladiti obstoječa pravila o državni pomoči v teh gospodarskih dejavnostih s trenutnimi strateškimi prednostnimi nalogami EU, zlasti z reformirano SKP in skupno ribiško politiko ter evropskim zelenim dogovorom.

Spremembe zajemajo naslednje sklope pravil o državni pomoči iz leta 2014, ki se trenutno uporabljajo za kmetijski, gozdarski in ribiški sektor in prenehajo veljati konec leta 2022:

 • smernice EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju in na podeželju;
 • uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvi, gozdarstvu in na podeželju;
 • smernice EU o državni pomoči v ribištvu in akvakulturi;
 • uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v ribištvu in akvakulturi ter
 • uredba EU o pomoči de minimis v ribištvu in akvakulturi.

Pravila dejansko v veliki meri izpolnjujejo potrebe zadevnih sektorjev, hkrati pa prispevajo tudi k doseganju širših ciljev politike EU, kot so varstvo okolja, zdravje rastlin in živali ter, splošneje, javno zdravje. Hkrati je ocena pokazala, da so za obstoječa pravila potrebne nekatere ciljno usmerjene prilagoditve, vključno s pojasnili nekaterih pojmov, nadaljnjo racionalizacijo in poenostavitvijo ter prilagoditvami, da bi pravila nadalje odražala tržni in tehnološki razvoj ter trenutne strateške prednostne naloge EU, zlasti z evropskim zelenim dogovorom, strategijo »od vil do vilic« in strategijo za biotsko raznovrstnost. Poleg tega je treba pravila prilagoditi, da se državam članicam omogoči hitro izvajanje reformirane SKP in novega Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Ključne novosti predlogov Evropske komisije

V predlogu novih smernic o državni pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu Komisija predlaga:

 • da se ukrepi, ki jih države članice izvajajo v okviru svojih strateških načrtov, štejejo za skladne s pravili o državni pomoči;
 • nove kategorije pomoči, ki jih bo mogoče odobriti v skladu s smernicami, npr. pomoči za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst in porajajočih se bolezni ter njihovo izkoreninjenje za zaščito zdravja rastlin in živali ter javnega zdravja;
 • več spodbud za gozdarske ukrepe, ki so ugodni za okolje in podnebje (t. i. gozdarsko-okoljske in podnebne storitve), in sicer s povečanjem največje intenzivnosti pomoči na 120 % upravičenih stroškov za storitve, povezane z biotsko raznovrstnostjo, podnebjem, vodo ali tlemi, ter sheme za sekvestracijo ogljika v kmetijstvu.

V predlogu nove uredbe o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu Komisija predlaga:

 • uskladitev intenzivnosti pomoči, da bi določen ukrep spadal na področje uporabe uredbe o skupinskih izjemah v kmetijstvu, z intenzivnostjo, ki jo zagotavljajo strateški načrti SKP v okviru reformirane SKP, npr. pri pomoči za naložbe bi osnovna stopnja intenzivnosti pomoči po novem znašala največ 65 % upravičenih stroškov, pri pomoči za plačilo zavarovalnih premij pa največ 70 %.
 • uvedbo novih kategorij ukrepov pomoči, ki bodo skupinsko izvzete iz obveznosti priglasitve Evropski komisiji, npr. pomoč za povrnitev škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov, ki nastanejo pri kmetovanju na zemljiščih na območjih Natura 2000.

Komisija v predlogu novih smernic o državni pomoči v ribištvu in akvakulturi predlaga:

 • uvedbo novih kategorij pomoči, ki jih bo morala oceniti glede na smernice, zlasti pomoč za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst in porajajočih se bolezni ter njihovo izkoreninjenje ter pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste;
 • bolj jasna in racionalizirana pravila na številnih področjih, npr. v zvezi s pomočjo za obnovo ribiške flote v najbolj oddaljenih regijah.

Komisija predlaga, da se v novi uredbi o državni pomoči po skupinski izjemi v ribištvu uvedejo nove kategorije pomoči, zlasti pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo nekatere slabe vremenske razmere.

predlogu spremembe uredbe o pomoči de minimis v ribištvu Komisija predlaga povišanje nacionalnih zgornjih mej zneskov pomoči de minimis, ki jih lahko države članice dodelijo upravičencem v triletnem obdobju.

Možnost podaje pripomb na predloge in nadaljnji koraki

Zainteresirane strani lahko svoje pripombe o teh predlogih Evropski komisiji pošljejo do 13. 3. 2022. Zainteresirane strani iz Slovenije, ki bodo svoje pripombe poslale Evropski komisiji, prosimo, da jih pošljejo tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na e-naslov gp.mkgp@gov.si.

Podrobnejše informacije in navodila o tem se nahajajo na tej SPLETNI STRANI.

Nova pravila bodo predvidoma sprejeta ob koncu leta 2022.

POVPRAŠEVANJA

POVPRAŠEVANJE – Škoda povzročena s strani divjadi 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, s vprašanjem glede težave z divjadjo, ki uničuje kmetijske površine. Občina je v ta namen ustanovila delovno skupino sestavljeno iz prebivalcev, kmetov in lovskih družin, ki obravnava problematiko divjadi.

 1. Zanima jih ali ste v te namene tudi druge občine ustanovile podobne skupine?
 2. Kako se občine soočate s tovrstnim problemom ter katerih ukrepov se poslužujete?
 3. Kako ukrepate oz. praktično izvajate zakonska določila na nelovnih površinah?

Vaše odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do srede, 2. 2.  2022 na naslov petra.gasparin@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE – Umeščanje alternativnih virov energije v prostor 3/2

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem glede umeščanja alternativnih virov energije
v prostor, in sicer jih je zanimalo:

1. Ali je katera izmed občin že izdelovala kakšne strokovne podlage zaradi umeščanja alternativnih virov energije v prostor, predvsem z vidika prostorskega umeščanja, npr.: samostoječih sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ipd.

2. V kolikor je odgovor na prvo vprašanje bil pritrdilen ali je bilo mogoče tovrstno strokovno podlago pridobiti na vpogled?

Zbrane odgovore lahko najdete TUKAJ.

 

DOGODKI SOS

1.2. / Ocenjevanje in podajanje ocen redne delovne uspešnosti ter napredovanja javnih uslužbencev 4/1

Vas zanima kako oceniti delo zaposlenih in izvesti postopek napredovanja v višji plačni razred? Kako (zakonito) nagraditi javne uslužbence za uspešno delo? Katere dodatke lahko delodajalec izplača javnim uslužbencem? Vse to in še več boste izvedeli na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljem mag. Brankom Vidičem, vodjo Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo.

 

Predlog dnevnega reda:

10.00 – 10.45 Plačni sistem v javnem sektorju – zakonodaja s področja in novosti
10.45 – 11.30 Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
11.30 – 11.45 Odmor
11.45 – 12.30 Nagrajevanje delovne uspešnosti in dodatki – problematika izplačevanja posebnih dodatkov, vezanih na izvajanje protikoronske interventne zakonodaje (PKP) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (dodatek za delo v rizičnih razmerah)
12.30 – 13.15 Sodna praksa ter vprašanja in odgovori

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

2.2. / Ključne novosti Zakona o urejanju prostora 4/2

Skupnost občin Slovenije vabi na posvet Ključne novosti novega Zakona o urejanju prostora, ki bodo s prvim junijem 2022 stopile v veljavo in med pristojnosti občin na področju urejanja prostora. Po uvodnem nagovoru bodo predstavljene spremembe, ki jih prinaša novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) primerjalno na ZUreP-2 na različnih področjih urejanja prostora. Nekatere izmed njih se navezujejo na novi Gradbeni zakon (GZ-1). Udeleženci bodo ob koncu posveta imeli s predavatelji priložnost izmenjati različna mnenja in pomisleke, ter jim zastaviti morebitna vprašanja.

Predlagan DNEVNI RED primerjalnih vsebin:

 • Novosti v pristojnostih občin, področje občinskega prostorskega načrtovanja ter opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka
 • Ukrepi zemljiške politike, prostorski informacijski sistem in izdaja informacij s področja urejanja prostora, vloga občin pri zagotavljanju skladnosti posegov v prostor s predpisi
 • Inšpekcijski nadzor
 • Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Vabilo z govorci za tiskanje.

Vabljeni k prijavi in udeležbi!

3.2. / Sistem načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni s poudarkom na odloku o urejenosti naselij in krajine ter priglasitvi 4/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet Sistem načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni s poudarkom na odloku o urejenosti naselij in krajine ter priglasitvi. V decembru 2021 sprejet ZUreP-3 prinaša zakonodajne izboljšave, ki omogočajo vzpostavitev in vzdrževanja reda na tem področju. Prejšnji Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) je v sistem prostorskih aktov že prinesel Odlok o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK). ZUreP-3 razširja in natančneje specificira nabor posegov v prostor, ki se lahko urejajo s tem odlokom, uvaja pa tudi nekoč že poznan mehanizem njihove priglasitve na občini.

DNEVNI RED:

Na posvetu bodo tako obravnavani naslednji tematski sklopi:

 • vloga in namen odloka o urejenosti naselij in krajine v sistemu občinskih prostorskih izvedbenih aktov
 • načrtovanje in dovoljevanje posegov, ki se urejajo s tem odlokom, v odnosu do zasebne lastnine
 • aplikacija skupnih pravil/določb glede prostorskega načrtovanja na ta odlok
 • postopek priprave in sprejetja odloka ter relacija do t. i. sorodnih predpisov in nosilcev urejanja prostora
 • izvajanje posegov v prostor, ki se jih načrtuje s tem odlokom: gradbeno dovoljenje, prijava začetka del, priglasitev ali nič od tega?
 • inšpekcijski nadzor nad posegi v prostor, načrtovanimi z odlokom

O PREDAVATELJU:

Luka Ivanič, univ. dipl. iur. Od leta 2002 zaposlen na prostorskem resorju, kjer je v okviru takratnega Ministrstva za infrastrukturo in prostor v letih 2012 – 2014 vodil Službo za urejanje prostora na lokalni ravni, na Ministrstvu za okolje in prostor pa v letih 2015 – 2020 Službo za sistem okolja in prostora. Sedaj je zaposlen na Ministrstvu za pravosodje, v Direktoratu za civilno pravo, kjer se ukvarja predvsem s stvarnim in zemljiškoknjižnim pravom. Tretji mandat je član sveta Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, od tega je bil skoraj dva polna mandata njegov predsednik.

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

VABILO za tiskanje.

Prijazno vabljeni k prijavi in udeležbi!

VLADA RS

111. redna seja 5/1

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu.

Predlagane spremembe in dopolnitve se nanašajo predvsem na izvajanje podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v okviru Programa razvoja podeželje 2014 2020, in sicer vezane na vrste naložb, nakup kmetijske mehanizacije, upravičenost kandidature za investicijo v največ tri pogonske stroje in dodajanja dveh pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022

Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022. V skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG; v nadaljevanju ZGGLRS) se prodaja in menjava državnih gozdov ter neodplačni prenos lastninske pravice z državnih gozdov na občino lahko izvede, če je državni gozd vključen v letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi, ki ga na predlog družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljevanju: družba SiDG), sprejme vlada.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022 sestavljajo Program prodaje nepremičnin, Program menjave nepremičnin in Program neodplačnih prenosov na občine po 24. členu ZGGLRS.

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

Vlada je odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Med drugim bo Ministrstvo za zdravje prerazporedilo pravice porabe v okviru svojega finančnega načrta v višini 42.284.867,34 evra. Pravice porabe v višini 6.330.626,96 evra bodo prerazporedili z namenom zagotavljanja pravic porabe za nakup zdravil, distribucijo cepiv, storitve cepljenja in pokrivanja stroškov klicnega centra, pravice porabe v višini 35.954.240,38 evra pa za namen HAG testiranja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 849.895,38 evra, in sicer za izplačilo obveznosti iz naslova interventnih ukrepov na področju trga dela (za povračila nadomestila plače za karanteno, višjo silo, začasno čakanje na delo, za delno povračilo nadomestila za skrajšani delovni čas in za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za brezposelne osebe).

Poročilo Policije o realizaciji predlogov iz Poročila Delovne skupine za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi za tretje in četrto trimesečno poročevalsko obdobje

Vlada je obravnavala Poročilo Policije o realizaciji predlogov iz Poročila Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi za tretje trimesečno poročevalsko obdobje ter Poročilo Policije o realizaciji predlogov iz Poročila Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi za četrto trimesečno poročevalsko obdobje.

Vlada je s sklepom, št. 02401-22/2020/5 z dne 8. 9. 2020, ustanovila Delovno skupino Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi.

Podaljšanje ukrepa pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. S sprejetim sklepom se podaljšuje izvajanje ukrepa do 28. 2. 2022.

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZDUPŠOP), ki ureja pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, določa veljavnost ukrepa do 31. januarja 2022, z možnostjo podaljšanja najdlje za pet mesecev. Vlada tako s sprejetim sklepom prvič podaljšuje izvajanje ukrepa za obdobje enega meseca, in sicer do 28. 2. 2022, zaradi slabšanja epidemiološke situacije.

Sklep začne veljati 1. februarja 2022.

(Vir: Vlada RS, AP)

 

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva 6/1

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:

 • novogradnje z vključeno opremo,
 • rekonstrukcije z vključeno opremo.

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je naslednja:

 • 17,5 mio EUR v letu 2022,
 • 20 mio EUR v letu 2023.

Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine.

Rok in način oddaje prijave

Rok za oddajo prijav je do 18. 2. 2022 do 15.30 ure.

Prijavitelj mora prijavni obrazec poslati skupaj s prilogami v enem izvodu na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4300-15/2021.

Prijavitelj na razpis je:

 • občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu;
 • v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma bo izvajala investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

Vprašanja  v zvezi z razpisno dokumentacijo ali objavo javnega razpisa morajo biti v pisni obliki  poslana na elektronski naslov ministrstva gp.mz@gov.si s sklicem na številko 4300-15/2021, najkasneje do 3. 2. 2022 do 12:00 ure.

Celotna dokumentacija javnega razpisa je dostopna na povezavi TUKAJ.

Objavljen 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 6/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2022 v Uradnem listu objavilo 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 8.932.207,66 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete TUKAJ.

Objava razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost – odvajanje odpadne vode in vodovodni sistem 6/3

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)« in »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«. Predmet prvega javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Prvi rok za odpiranje je 3. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023Predmet drugega javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Prvi rok za odpiranje je 1. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023Cilj razpisa je zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

Objavljena javna razpisa, pogoje in merila za dodelitev sredstev najdete na tem SPLETNEM MESTU.

 

Objavljen javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti 6/4

V Uradnem listu RS št. 209/2021 je objavljen Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev je 48.823.529,41 EUR. Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, kakovostno in trajnostno preoblikovanje turizma in znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji javnega razpisa so krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih, dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev in dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij, in sicer:

Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij ter

Sklop B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*; kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Na Sklop A se lahko prijavijo tudi lokalne skupnosti ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi …), ki so upravljalci večjih slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16).

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev je 48.823.529,41 EUR, od tega je za sklop A predvideno 30.000.000,00 EUR, za sklop B pa 18.823.529,41 EUR. Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj 2 mio EUR za sklop A in najmanj 500.000 EUR za sklop B.

Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022. Javni razpis je dostopen TUKAJ.

Mednarodni razpis za sofinanciranje raziskav in razvoja rešitev za samooskrbo javnih stavb iz OVE 6/5

Pričakuje se, da bo 90 % trenutno obstoječega stavbnega fonda še vedno obratovalo leta 2050, v letu, v katerem želijo številna mesta doseči ogljično nevtralnost. Vzpostavljene so evropske politike in zakonodaja za pospeševanje dekarbonizacije v gradbenem sektorju, vendar se začne s stanjem, ko prenova le zmerno prispeva (0,4 do 1,2 % stavb na leto). Da bi dosegli naše podnebne cilje, je treba pospešiti obnovo v Evropi, dvigniti veliko več obstoječih stavb na optimalno raven učinkovitosti in povečati samoporabo obnovljive energije. Vse več mest, regij in drugih lastnikov večjih portfeljev stavb želi v svojih stavbah doseči 100-odstotno oskrbo z obnovljivo energijo (OVE).  Objavljen je mednarodni razpis za sofinanciranje razvoja novih rešitev s katerimi bo omogočena energetska samooskrba stavb iz OVE.

Razpis se izvaja v okviru projekta procuRE (Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings) pod programom obzorje 2020. Predkomercialno javno naročilo je namenjeno razvoju aplikativnih rešitev s katerimi bo zagotovljena 100% samooskrba z energijo iz obnovljivih virov v obstoječih javnih stavbah. Rešitve bodo razvite s strani ponudnikov v večstopenjskem postopku, najboljše od njih pa bodo vzpostavljene na izbranih demonstracijskih pilotnih stavbah v Nemčiji – Nürnberg, na Portugalskem – Vila Nova de Gaia, v Sloveniji – Velenje, Španiji – Barcelona, Turčiji –  Istanbul in Izraelu – Eilat. V sklopu razpisa je zagotovljenih 7,68 milijona EUR nepovratnih sredstev, dolgoročni cilj pa je uporaba razvitih pristopov oz. »paketov za prenovo« pri energetski prenovi večjega števila stavb obstoječega fonda. Javnim subjektom v vlogi upravljalcev stavb se prav tako ponuja možnost, da na projektu sodelujejo kot strateški partnerji, tj. predstavniki končnih uporabnikov razvitih pristopov in sistemov. Strateški partnerji pridobijo možnost neposrednega sodelovanja s skupino naročnikov ter aktivnega delovanja v procesu PCP.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta na tej POVEZAVI.

NAJAVA: Peti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 6/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo najavo o odprtju petega javnega razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.580.635 evrov.

Predmet podpore javnega razpisa je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:

 • ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
 • naložb v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Besedilo javnega razpisa najdete TUKAJ.

Javna razpisa - vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacija dejavnosti na kmetijah 6/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. novembra, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za podporo projektov, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom.

Skupna vrednost obeh razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.

Javna razpisa se izvajata preko ukrepa M16 Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, in sicer za:

 • podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.
 • podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami namenjenih 4,2 milijona evrov 6/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. novembra, v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Podpora je namenjena sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.

Podrobnejše informacije najdete TUKAJ.

LOKALNA ODPORNOST (ANG. LOCALIENCE) - RAZVOJ ODPORNOSTI PROTI EKSTREMNIM VREMENSKIM NEVARNOSTIM NA LOKALNI RAVNI V SREDNJI EVROPI 6/9

Vabilo občinam k sodelovanju pri projektu, namenjenemu razvoju in testiranju učinkovitih načinov za povečanje podnebne odpornosti v naseljih. Osredotočenost projekta LOCALIENCE je zato na razvijanju odpornosti na lokalni ravni na grožnje, ki jih predstavljajo ekstremni hidrometeorološki dogodki, ki so posledica podnebnih sprememb, vključno z razvojem zmogljivosti zainteresiranih strani ter ciljnim ozaveščanjem, senzibilizacijo in vključevanjem prizadetega prebivalstva.

Splošni cilj LOCALIENCE je razviti zmogljivosti občin in lokalnih skupnosti za odzivanje na nesreče, predvsem z razvojem znanja in metod hitrega odzivanja na ekstremne vremenske dogodke, ki jih povzročajo podnebne spremembe, učinkovito obvladovanje učinkov takšnih dogodkov in širjenje rešitev, ki podpirajo podnebno odpornost na lokalni ravni ter obnova biotske raznovrstnosti srednjeevropskih naselij.

Program Interreg Srednja Evropa 2021-2027 je program financiranja Evropske unije, ki spodbuja mednacionalno sodelovanje zunaj meja v srednji Evropi.

Predviden proračun projekta je približno 2 milijona EUR, s partnerskimi proračuni v razponu od 100.000 do 220.000 EUR.

Predvideno trajanje projekta je 36 mesecev z začetkom v začetku leta 2023. Rok za oddajo vloge je 23. februar 2022.

V primeru, da ste zainteresirani za sodelovanje v projektu LOCALIENCE, se obrnite na razvojno ekipo madžarskega Ministrstva za notranje zadeve, ki vam bo posredovala dodatne informacije. Svoje povpraševanje naslovite na oba spodnja kontakta:

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Obvestilo občinam o razpisu projekta medinstitucionalnega sodelovanja 6/10

Slovenske občine obveščamo, da je Ministrstvo za finance Republike Turčije objavilo razpis za projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z naslovom “Town Twinning between Turkey and EU-II: Twinning for a Green Future Grant Scheme.” Projekt financira EU in je namenjen lokalnim skupnostim v državah članicah EU ter lokalnim skupnostim v Turčiji.

Rok za oddajo ponudb je do 1. marca 2022 do 17. ureZainteresirane občine v Sloveniji lahko več informacij pridobijo na tej POVEZAVI.

Nov razpis za podjetja in občine ter podaljšanje razpisa za PF 6/11

Sklad je v petek, 31. 12. 2021 v Uradnem listu RS, objavil sledeče:

 1. Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1
 2. Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1
 3. Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS

Posojila za občine – C1

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

 • Razpisana sredstva:       6.274.418 EUR
 • Upravičeni vlagatelji:    Občine v Republiki Sloveniji
 • Upravičeni stroški:        Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1.1.2020 naprej in se nanašajo na: Nakup objektov javne infrastrukture, Gradnja objektov javne infrastrukture, Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture, Nova oprema, Novi delovni stroji, Prevozna sredstva.
 • Višina zaprošenega zneska:  min. 40.000,00 EUR, max. 4.000.000,00 EUR.
 • Rok oddaje vloge:         Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17.1.2022 do 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si lahko preberete TUKAJ.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 6/12

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Ministrstvo za okolje in prostor in Čebelarska zveza Slovenije v podporo ohranjanju biotske raznovrstnosti 7/1

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč sta srečanje na temo ohranjanja okolja sklenila s konkretnim korakom. V podporo ohranjanju biotske raznovrstnosti bo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) podprlo projekt ČZS zasaditve avtohtonih medovitih drevesnih vrst in ostalih rastlin.

Slovenski čebelarji so začeli s svetovno akcijo sajenja medovitih dreves, katerega cilj je v 10 letih v Sloveniji posaditi 2 milijona rastlin, vsako leto 200.000. Minister je izrazil zadovoljstvo, da se k projektu priključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor: »V podporo ohranjanju biotske raznovrstnosti bo MOP podprlo projekt ČZS zasaditve avtohtonih medovitih drevesnih vrst in tudi ostalih rastlin v podporo opraševalcem, in sicer na način, da bo sofinanciralo nakup določenega dela sadik lipe, kostanja in drugih vrst dreves ter rastlinja

Sicer je Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu državnega prostorskega reda lani izdalo novo priporočilo Priporočila Ozelenitev streh in vertikalnih površin. Priporočila obravnavajo umeščanje, načrtovanje in vzdrževanje zelenih površin na objektih, kot so strehe in vertikalne površine. Priporočila na državni ravni podajajo najrazličnejše možnosti uporabe zelenih streh ter vertikalne ozelenitve stavb in gradbenih inženirskih objektov. Ozelenjene fasade stavb z vzpenjavkami in s travo prekrite strehe so nam že znane podobe. Danes so novi predvsem tehnološki pristopi, ki s tehnologijo in materiali omogočajo, da najrazličnejšo vegetacijo namestimo na tiste dele stavb, kjer to do zdaj ni bilo mogoče. Hkrati s takšnimi ozelenitvami dosegamo tudi boljšo izolacijo stavb, posamezne prej neuporabne prostore naredimo bivalne, okolico pa bolj prijetno. Zelene strehe in vertikalne ozelenitve dajejo mestom in drugim urbanim naseljem poseben pečat, saj vplivajo na izgled, oblikovanost in delovanje urbanega prostora, izboljšujejo mikroklimatske razmere v urbanem prostoru, izboljšujejo kakovost bivalnega okolja, so privlačne za prebivalce in obiskovalce mest in naselij ter nudijo življenjski prostor rastlinam in živalim v mestu.

Več o prispevku lahko najdete TUKAJ.

Državni sekretar Anton Harej ob ogledu škode divjih prašičev poudaril pomen sodelovanja med kmeti in lovskimi družinami 7/2

Državni sekretar Anton Harej je obiskal Kras in Brkine, kjer si je ogledal škodo, ki jo na kmetijskih površinah povzročajo divji prašiči. Ta v zadnjem obdobju narašča kljub lanskemu rekordnemu izlovu.

Na terenskem obisku si je državni sekretar Anton Harej pogledal stanje na terenu v vaseh Mihele in Brezovo brdo, kjer se je srečal z lokalnimi kmeti. Ob ogledu stanja na terenu je poudaril, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odpravilo vse omejitve lova na divje prašiče v vseh loviščih in loviščih s posebnim namenom v Sloveniji. To se je v preteklem letu zelo dobro poznalo, saj so bili odstreli divjih prašičev višji od povprečja, in sicer so odvzeli okrog 19.350 divjih prašičev; »Žal mi je, da se velik odstrel divjih prašičev na terenu ne pozna, zato je potrebno najti druge rešitve, kot je na primer skupinski odlov«.

K povečanju izlova prašičev pripomorejo ukrepi, ki jih je ministrstvo sprejelo v preteklem letu. »Z zakonom o ukrepih o preprečevanju afriške prašičje kuge smo lovskim družinam omogočili uporabo nočne optike in termo optike, omogočili odlov brez omejitev ter finančno podprli odlov, ki je nad petletnim povprečjem, in sicer 50 evrov za žival moškega in 100 evrov za žival ženskega spola. Prav tako ministrstvo pokrije 50% izplačil škode, če znesek izplačanih odškodnin preseže 50 % letnega prihodka od prodane divjačine in če je lovska družina realizirala letni načrt lovišča. Tako bodo lovskim družinam pomagali pri finančni stabilnosti in pri izplačevanju škod, ki jih povzročijo divje zveri. Ti ukrepi bodo veljali tudi v letu 2022,« je povedal državni sekretar.

Kot enega glavnih razlogov je za takšen obseg škod državni sekretar Anton Harej omenil slab obrod gozdnega drevja v lanskem letu in posledično pomanjkanje hrane za divje prašiče v naravnem okolju. Ta predstavlja močan vir prehranjevanja divjih prašičev, za to so hrano iskali drugje.

Načrtovan kongres lokalnih skupnosti v okviru pobude “Tri morja” 7/3

Iz Urada predsednika Republike Poljske smo prejeli informacijo o načrtovanem kongresu lokalnih skupnosti držav pobude Tri morja, ki ga po zgledu lanskoletnega dogodka ponovno namerava organizirati poljsko Lublinsko vojvodstvo. Dogodek je načrtovan za junij 2022. Več informacij v zvezi s tem lahko najdete tukaj.

Poostren nadzor vožnje v naravnem okolju 7/4

Inšpekcija RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – lovska inšpekcija je sredi januarja opravila poostren nadzor vožnje v naravnem okolju z motornimi sanmi. Pri nadzoru so sodelovali tudi predstavniki Policijske postaje (PP) Kamnik – gorske policije, PP Tržič, letalska enota policije Brnik, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) – enote Kamnik ter Lovišča s posebnim namenom (LPN) Kozorog Kamnik.

Poostren nadzor vožnje v naravnem okolju je bil opravljen na širšem območju Velike in Male planine in Košute, in sicer neposredno na terenu (s pomočjo turnih smuči), na izhodiščnih točkah in s pomočjo letalske enote policije (helikopter).

Ugotovljenih je bilo 8 kršitev vožnje v naravnem okolju, in sicer na območju PP Kamnik 5 kršitev, na območju PP Tržič 3 kršitve – in ena kršitev oviranja uradnega postopka. Kršitve obravnavata Policija in Inšpekcija za lovstvo glede na pristojnosti. Zagrožena kazen za posameznika (fizično osebo) znaša od 40 do 100 evrov.

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo je v letu 2021 opravila 53 nadzorov vožnje v naravnem okolju, ugotovila je 40 kršitev, tudi ustrezno ukrepala.

Nadzor vožnje v naravnem okolju inšpektorji za lovstvo in ribištvo opravljajo sicer preko celega leta.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.