PREDSEDSTVO SOS

NA 12. SEJI PREDSEDSTVA Z MINISTROM VIZJAKOM O NOVI GRADBENI ZAKONODAJI 1/1

V sredo, 27. 1. 2021 je potekala spletna seja predsedstva SOS. Seje sta se udeležila tudi Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in Georgi Bangiev, generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Predstavniki predsedstva SOS in ministrstva so soočili naslednja stališča:

 • Gradbeni zakon, GZ-1 in Zakon o urejanju prostora, ZUreP-3

Najbolj pereča tema na področju nove gradbene zakonodaje je bila izpostavljena odmera komunalnega prispevka, plačilo katerega naj ne bi bilo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Zaradi zamika plačila komunalnega prispevka na čas po izdaji gradbenega dovoljenja so predstavniki SOS izpostavili škodljive posledice, ki bodo nastopile, če bo predlagana rešitev ostala v veljavi (izguba namenskega finančnega vira občin za gradnjo in vzdrževanje komunalne opreme, zalaganje sredstev, morebitna dolžnost izterjave sredstev in pritisk na investicijska sredstva, prav tako pa nov predlog zakonodaje omejuje pravico investitorja, da sam zaprosi za odmerno odločbo). Županje in župani so zato ocenili, da je edina za občine sprejemljiva možnost, da ostane v veljavi do sedaj obstoječa ureditev.

Minister Vizjak in generalni direktor Bangiev sta predstavnikom občin prisluhnila in zatrdila, da dokler ne bo vzpostavljen posebni prostorski informacijski sistem, ne bo prišlo do sprememb na področju plačevanja komunalnega prispevka. Prepričana sta namreč, da  bo prostorski informacijski sistem omogočil preglednost postopka in razvidnost plačanih obveznosti, brez katere pa ne bo mogoče stopiti v naslednjo fazo gradnje objekta.

Minister je povedal, da je bil ključen namen predloga ZUreP-3 pohitriti postopke sprejema prostorskih aktov občin (OPN, OPPN). Zato so uvedli projektni pristop in na ta način želijo skrajšati roke. Ko gre za spremembe OPN OPPN je povedal, se bo PA osmislil in bo usklajen še preden se vključi javnost. Torej šele, ko se uskladijo interesi občine, NUP-ov in investitorjev se vključi javnost. Želeli so namreč učinkovit način vključevanja javnosti in NVO na način, da se jih vključi, ko je stvar že dorečena do te mere, da se ve kako bodo zadeve urejene, ne pa v začetni fazi, ko to še ni znano.

SOS je tudi izpostavila prenos pristojnosti nadzora nad nezahtevnimi objekti (poleg že uveljavljenega prenosa nadzora nad enostavnimi objekti iz leta 2018) na občinske inšpekcijske službe, čemur lokalne skupnosti nasprotujejo. Namreč, obseg nalog, ki jih država v zadnjih letih dodatno nalaga občinskim inšpekcijam iz različnih pristojnosti, je enostavno postal prevelik, kar pomeni, da občinske inšpekcije niso več zmožne učinkovito reševati pripada vseh zadev iz lastne pristojnosti in za to tudi nimajo dovolj strokovno usposobljenega kadra so poudarili. Minister Vizjak in Georgi Bangiev sta na področju inšpekcijskega nadzora zagotovila, da ne gre za pavšalni prenos nalog na občine, temveč gre za možnost, da občinska inšpekcijska služba to nalogo prevzame tam kjer to zmore oz. želi. V SOS sicer do predloga tudi delnega prenosa ostajamo skeptični, saj lahko na terenu deluje kontra produktivno zaradi dualnosti sistema, prav tako pa ni rešeno vprašanje financiranja nove naloge.

Izpostavljene so bile tudi spremembe na področju pridobivanja projektnih pogojev in mnenj. Predsednica komisije za prostor pri SOS, Andreja Troha je povedala, da je predvidena izdaja projektnih pogojev glede skladnosti s prostorskimi akti, kar je po mnenju občin nepotrebno, saj gre za prepisovanje določil, ki so vezana na projektiranje na posameznih lokacijah iz prostorskega akta. Kot veliko boljši ukrep občine zato ocenjujejo ohranitev potrdila o namenski rabi, vsebino katerega naj bi po novem vsebovala lokacijska informacija. Prav tako je bilo izraženo prepričanje, da bi bilo pridobivanje mnenj o skladnosti s prostorskimi akti potrebno izvzeti iz enotnega sistema izdaje mnenj, ker je preobsežno in predstavlja že skoraj dovoljenje za gradnjo, velja pa tudi, da jih je treba izdati v pičlih 15 dneh.

Posebej so župani izpostavili da sedaj velja, da upravni organ upošteva mnenje lokalne skupnosti zgolj praviloma, lahko pa mnenje zavrne. V kolikor ima upravni organ še vedno pravico odločati o skladnost s prostorskimi akti, je mnenje občine nepotrebno in predstavlja le birokratski balast, so izpostavili župani.

Georgi Bangiev je povedal, da ima lokacijska informacija po novem vsebino potrdila o namenski rabi, zajema namreč podatke o namenski rabi, kakšni prostorski akti veljajo in kakšni režimi veljajo, zato so na ministrstvu mnenja, da naj ne bi šlo za dodajanje birokratskega bremena. Prav tako je mnenje občine pomembno, saj se v njem pojasnjuje, kaj je občina želela povedati s PA in da soglašajo z podelitvijo GD. Gre za njeno izvirno pristojnost, mnenje občine je relevantno mnenje, zato želijo da se opredeli. Prav tako bi naj Upravne enote upoštevale mnenje občine v delu, ki se nanaša na skladnost s PA je povedal.

Ne nazadnje je bilo izpostavljeno še dejstvo, da se zakonodaja (pre)hitro in neprestano spreminja, tako, da se niti ne uspe vzpostaviti relevantna sodna praksa in s tem pravna varnost. Poleg tega pa poteka sprejemanje podzakonskih aktov vedno z zamikom in ko občine končno uskladijo prostorske akte, ki naj bi veljali par deset let (glede na hitrost spreminjanja), se zakonodaja že tako spremeni, da normativi uporabljeni v prostorskem aktu niso več relevantni ali aktualni.

 • Področje ravnanja s komunalnim blatom

Predsedstvo je izpostavilo tudi vprašanje kaj se namerava narediti na področju komunalnega blata na nivoju države. Minister je povedal, da je načrt, da bo Slovenija postala na tem področju samozadostna. Preko  kohezijskih sredstev so predvidene naložbe v sušilnice komunalnega  blata in mono-sežigalnice komunalnega blata. Namen je, da se bo komunalno blato uporabilo v skladu slovenskimi tehničnimi standardi za izdelavo produktov. V naslednjem letu pa so predvideni tudi razpisi za ta namen.

Predsedstvo SOS je pozdravilo pripravljenost ministra Vizjaka in generalnega direktorja direktorata Bangieva, da sta se udeležila seje predsedstva in prisluhnila pomislekom občin glede zakonskih novosti, v prepričanju, da bo upoštevanje mnenj in izkušenj predstavnikov lokalnih skupnosti pri snovanju nove gradbene in prostorske zakonodaje omogočilo, da bodo slednje svoje naloge lahko opravile hitreje in bolj učinkovito. Minister in direktor direktorata sta Skupnosti občin Slovenije potrdila tudi tesno sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor pri usklajevanju drugih pomembnih tem za lokalne skupnosti, o katerih bi govorili na posebnih tematskih sestankih.

NOVICE SOS

Poziv za izkaz interesa za sodelovanje v mreži komunikatorjev v občinah in občinskih javnih zavodih 2/1

Skupnost občin Slovenije je na svoji 12. seji Predsedstva SOS, dne 27. 1. 2021 sprejela sklep, da se znotraj organizacije oblikuje Mreža komunikatorjev v občinah in občinskih javnih zavodih.

Odločitev je bila sprejeta na podlagi pobud zaposlenih v občinah članicah in zaznane potrebe po medsebojni izmenjavi izkušenj z drugimi komunikatorji v občinah in občinskih javnih zavodih ter nadgradnji kompetenc kadra, ki je dejaven na tem področju.

CILJI:

Cilj ustanovitve mreže komunikatorjev v občinah in javnih zavodih je predvsem, ne pa izključno:

dvig kompetenc komunikatorjev v občinah in javnih zavodih,

oblikovanje programa izobraževanj za začetnike in bolj izkušene, glede na želje in potrebe zaposlenih,

nabor dobrih praks komuniciranja,

izmenjava izkušenj med člani/cami mreže,

– in posledično boljša odzivnosti in bolj sodobni pristopi občin članic SOS, ko gre za stike z javnostmi, predvsem z mediji.

KOMU JE MREŽA NAMENJENA:

Strokovni sodelavci občin, ki opravljajo delovne naloge stikov z javnostmi, direktorji občinskih uprav in županje/župani, ki stike z javnostmi vršijo sami in so zainteresirani za nadgradnjo kompetenc na tem področju. V mrežo se lahko tudi vključi osebje javnih zavodov občin, ki te naloge opravlja za javni zavod.

PRINCIP DELA:

Po zaključenem zbiranju interesa za članstvo v mreži bo sledil sklic prvega sestanka, na katerem se bo poleg zgoraj naštetih predvidenih aktivnosti opredelilo specifične potrebe po nadgrajevanju znanja in veščin občinskih komunikatorjev v tekočem letu.

Želja SOS je ustvariti tak način dela znotraj mreže, da se bo sestajala npr. 1 X mesečno v obliki platforme za vzajemno učenje, SOS pa bo nudil digitalno orodje in strokovno podporo delovanju mreže.

Delo znotraj mreže ne bo strogo formalizirano, prav tako pa se bodo način dela in aktivnosti mreže prilagodile željam in potrebam njenih članic in članov.

POZIV ZA IZKAZ INTERESA:

Strokovni sodelavci občin, ki opravljajo delovne naloge stikov z javnostmi, direktorji občinskih uprav in županje/župani, ki stike z javnostmi vršijo sami in so zainteresirani za nadgradnjo kompetenc na tem področju, osebje javnih zavodov občin, ki te naloge opravljajo za javni zavod ali drugi zainteresirani zaposleni v občinskih upravah in javnih zavodih občin, ki jih delo na področju stikov z javnostmi zanima, lahko izkažejo interes za sodelovanje z oddajo naslednje izjave:

IZJAVA O PRISTOPU K MREŽI

Izpolnjeno izjavo lahko pošljete na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, do 9. 2. 2021. Po preteku tega datuma bomo v kratkem organizirali prvo srečanje mreže.

O integraciji romske skupnosti in dodatnih sredstvih za občine 2/2

V petek, 29. 1. 2021 je v spletnem okolju ZOOM potekala 4. seja Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS. Na sestanek so bile, ob članicah in članih povabljene tudi občine, ki bodo v skladu z določili Zakona o finančni razbremenitvi občin deležne dodatnih finančnih sredstev za urejanje odprtih zadev romske skupnosti. Sestanka sta se udeležila tudi predstavnica MJU, Helena Kaučič in direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, mag. Stane Baluh.

Ključna točka sestanka so bila vprašanja povezana z dodatnimi finančnimi sredstvi, ki jih bodo prejele občine z romsko skupnostjo. Ob preračunu, koliko sredstev bo dobila katera občina so nekatere občine izpostavile neustrezno delitev teh sredstev, saj dodatek k primerni porabi ne vključuje kriterija števila občank in občanov romske skupnosti. S strani SOS smo pojasnili dileme pri opredelitvi sistema ter dejstva, da uradnih podatkov o številu pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji nimamo. Pa tudi, da je sistem sofinanciranja teh občin takšen kot je celoten sistem financiranja.  Kar pa ne pomeni, da SOS ne bo še naprej iskala rešitve nezadovoljstva nekaterih občin glede razdelitve dodatnih sredstev za Rome.

Direktor Urada je prisotne še seznanil, da bo prvi obrok sredstev za leto 2021 nakazan občinam  do 20. marca 2021, drugi obrok pa do 20. septembra 2021.

V nadaljevanju so prisotni govorili tudi o tem, kako se lotiti naloge, da bodo sredstva dobro in ciljano porabljena. Dogovorili so se za sodelovanje in medsebojno izmenjavo izkušenj in modelov. Pri tem naj bi bila komisija osrednji prostor za medsebojno usklajevanje in podporo.  Na naslednji sestanek bo komisija povabila predsednika vladne delovne skupine, ki jo vodi dr. Anton Olaj, z željo, da izvedo več o spremembah, ki naj bi končno rešile nakopičene sistemske ovire za izboljšanje položaja romske skupnosti in izboljšale razmere v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti.

Uspešno izvedena in navdihujoča 2. mednarodna konferenca Smart Society 2/3

13. januarja 2021 je potekala spletna konferenca Smart Society, Skupnost občin Slovenije je bila soorganizatorica dogodka ob IKT horizontalni mreži, Združenju za informatiko pri GZS. Stanje in potrebe slovenskih občin in mest je predstavil Tine Radinja, župan Škofje Loke in predsednik Komisije SOS za digitalno preobrazbo. Na konferenci so bili predstavljeni tudi vsi trije projekti, ki potekajo v Sloveniji v okviru pobude Izziva inteligentnih mest (ICC). Video posnetek celotne konference je na voljo na tej povezavi:

Videoposnetek konference

Na voljo so tudi gradiva, ki so v angleškem jeziku, kot je potekala celotna mednarodna konferenca:

Accelerating smart society development based on data and service connectivity

FIWARE successes in Smart Cities and Societies

Interoperable data makes cities smart

Japan’s Journey Toward Smart Society

The Future of Living in EU

Priporočamo ogled vsem občinam, ki so se odločile za korake v smeri digitalne preobrazbe.

POJASNILA

Navodila Ministrstva za zdravje – Dodatek za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v okviru programa javnih del (86. člen ZIUPOPDVE) 3/1

Na podlagi prvega in drugega odstavka 86. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) so tudi zaposleni v okviru programa javnih del, upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah, če so pri svojem delo nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, v višini 65 % urne postavke osnovne plače zaposlenega za obdobje od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije.

Dodatek zaposlenim v okviru programa javnih del pripada pod enakimi pogoji, kot zaposlenim, ki pri izvajalcih iz prvega odstavka 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena.

Ministrstvo za zdravje je za namen postopanja in roka za posredovanje zahtevkov pripravilo NAVODILA, ki jih prilagamo TUKAJ, in priložen OBRAZEC- JAVNA DELA.

Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 3/2

S strani URSZR smo prejeli obrazložitev ter navodila za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglažene epidemije nalezljive bolezni COVID-19. In sicer Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020; v nadaljevanju ZIUOPDVE) v 115. členu določa višino dodatkov za vpoklicane pripadnike Civilne zaščite (v nadaljevanju CZ) za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljevanju ZRP), za državljane, ki so k opravljanju nalog ZRP vpoklicani ali aktivirani preko pristojnega centra za obveščanje ter za prostovoljce, ki v času epidemije opravljajo naloge javnih reševalnih služb na podlagi 74. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju ZVNDN), in sicer:

– 10 eurov za opravljanje nalog do 4 ure,
– 20 eurov za opravljanje nalog od 4 do 8 ur in
– 30 eurov za opravljanje nalog 8 ur ali več.

Opredelitev dodatkov v 115. členu ZIUOPDVE tako združuje oziroma izenačuje izplačilo dodatkov po prvem in tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE. Sočasno so dodatki po 115. členu ZIUOPDVE oproščeni plačila davkov in prispevkov. Do uveljavitve ZIUOPDVE na dan 28. 11. 2020 za izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov in državljanov v času razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 ter prostovoljcev, ki so izvajali naloge javne reševalne službe po 74. členu ZVNDN velja 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE).

Izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve se zato skladno z veljavnostjo obeh predpisov, ki urejata tovrstne dodatke, izvede skozi dva postopka, in sicer za časovno obdobje:

 1. od razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na dan 18. 10. 2020 do potrditve ZIUOPDVE 27. 11. 2020 se izvede skladno s 66. členom ZIUOOPE;
 2. od uveljavitve ZIUOPDVE z dne 28. 11. 2020 dalje se izvede skladno s 115. členom ZIUOPDVE.

Na URSZR so za občine pripravili:

ZAKONODAJA

V javni obravnavi Predlog ZVO-2 4/2

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki se nahaja na tej povezavi.

Osnutek novega zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu. Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se skozi šestnajstletno izvajanje zakona pokazale kot dobre, hkrati pa uvaja nove rešitve:

 • neodgovorno ravnanje z odpadki.
 • na novo celovito urejeno ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti.
 • Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komisije.
 • Pomembna je tudi bolj jasna in pregledna ureditev ključnih upravnih postopkov in sicer predhodnega postopka, postopka presoje vplivov na okolje, postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, postopka ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo in postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi dosedanje prakse je tem okviru urejena tudi pravica javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.

Morebitne pripombe in predlogi se lahko posredujejo do torka 9. februarja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 4/3

Vlada RS je Državnemu zboru RS predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E).

Bistvene spremembe in dopolnitve predloga so:

 • uskladitev neprofitne najemnine – uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra, postopno v triletnem obdobju;
 • prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine;
 • izvajanje javnega najema stanovanj;
 • obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej;
 • znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje;
 • skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe;
 • omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov;
 • predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji;
 • razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje vašega mnenja na predlog zakona najkasneje do torka, 9. 2. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 4/4

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Plačilo storitev mrliško pregledne službe v skladu z ZFRO in informacija 5/1

Sprejeti Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) med drugim določa, da država zagotavlja sredstva za plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (4. člen).

Ministrstvo za zdravje je v Pojasnilih z dne 17. 12. 2020 navedlo, da bodo občine še vedno prejemale račune za opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči, da pa bodo zaradi zmanjšanja administrativnih obremenitev dvakrat letno izstavile račun za povrnitev sredstev iz tega naslova Ministrstvu za zdravje.

Po mnenju SOS, ZMOS ne obstaja nobena pravna podlaga, podlagi katere bi občine med letom zalagale sredstva za obveznosti, katerih plačnik je državni proračun. Občine tudi niso za ta namen predvidele sredstev v svojih proračunih. Poleg tega je vsebina Pojasnil v nasprotju z namenom in cilji ZFRO. Zakon je namreč zasledoval različne cilje, poleg finančne razbremenitve občin tudi njihovo administrativno razbremenitev, ki naj bi posredno vplivala na zmanjšanje stroškov občin. S Pojasnili pa se zasleduje prav nasprotni učinek: zalaganje sredstev za državo brez pravne podlage. Dopis SOS in ZMOS poslan Ministrstvu za zdravje najdete TUKAJ. V njem tudi obveščamo, da glede na vse navedeno predlagamo članicam, naj vse račune, prejete iz naslova obveznosti plačila stroškov zagotavljanja mrliško pregledne službe, dosledno zavračajo, izstavljavce računov pa napotijo na Ministrstvo za zdravje.

Do navadnega se je opredelilo tudi Ministrstvo za javno upravo (mnenje najdete TUKAJ). V mnenju ministrstvo med drugim navaja: »Navedena določba po našem mnenju učinkuje neposredno kar pomeni, da bi se izdani računi za opravljene storitve morali neposredno izstaviti v izvršitev Republiki Sloveniji oziroma zanjo Ministrstvu za zdravje. Glede na dejstvo, da celotna organizacija teh dejavnosti ostaja na občinah, bi po našem mnenju predhodna verifikacija opravljenih storitev vseeno morala biti odobrena s strani občinskih strokovnih služb (npr. zdravstveni domovi), kar pa boste najverjetneje najbolje sami presodili v okviru vaših notranjih kontrol.«.

V zvezi navedenim vas prosimo za povratno informacijo ali ste (v kolikor ste kakšni račun že prejeli po začetku uporabe ZFRO, to je s 1. 1. 2021) račun za storitev mrliško pregledne službe že plačali oz. ga v skladu z določili ZFRO zavrnili?

Prosimo za vaš odgovor najkasneje do ponedeljka, 1. 2. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

SOS je prav tako s problematiko plačila storitev mrliško pregledne službe, kot to ureja ZFRO, seznanila tudi Ministrstvo za finance in predlagala, da se za namen neposrednega plačila teh storitev po 4. členu ZFRO zagotovijo oz. prerazporedijo sredstva v proračuna RS, na postavki Ministrstva za zdravje. Pomeni, da se izdani računi za opravljene storitve neposredno izstavijo Ministrstvu za zdravje in ne da račune še vedno prejemajo občine in med letom zalagajo sredstva za obveznosti, katerih plačnik je državni proračun.

Vključevanje javnosti v postopek lokacijske preveritve 5/2

Na nas se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na postopek lokacijske preveritve in vključevanja javnosti.

V Občini imajo civilno iniciativo, ki zahtevajo za vsako lokacijsko preveritev zbor krajanov.

 • Zanima nas ali se katera izmed občin srečuje s podobno situacijo in ali vključujete javnost tudi izven zakonsko določenega postopka lokacijske preveritve (7. odstavek 131. člena ZUreP-2), ter če jo, na kakšen način?

Odgovore nam prosimo pošljite do srede, 3. 2. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Lokacijska preveritev po 128. členu ZUreP-2 in zahteve MKGP 5/3

Občina članica zastavlja vprašanje oz. dilemo, s katero so soočajo v postopku lokacijske preveritve in jih zanimajo izkušnje drugih občin.

Občina:

“V občini imamo v teku postopek lokacijske preveritve po 128. členu ZUreP-2. S strani MKGP smo v postopku pridobivanja mnenja k elaboratu lokacijske preveritve pridobili negativno mnenje. Ministrstvo se v mnenju sklicuje na upoštevanje Splošnih smernic s področja varovanja kmetijskih zemljišč, št. 350-24/2013/25, z dne 19. 8. 2019, ki se po njihovem mnenju uporabljajo v vseh primerih, pri katerih se zmanjšuje obseg kmetijskih zemljišč, ne samo pri pripravi OPN, kot smo mi predvidevali. Vezano na smernice ter Zakon o kmetijskih zemljiščih v mnenju ministrstvo zahteva vračilo po površini in kvaliteti primerljivega zemljišča nekmetijske namenske rabe v kmetijsko namensko rabo. Zato tudi predlagajo, da se zemljišče, ki je predmet lokacijske preveritve, vključi v postopek sprememb in dopolnitev OPN. Brez ustreznega vračila zemljišč nekmetijske namenske rabe v kmetijsko namensko rabo je po mnenju ministrstva poseg nesprejemljiv in so zato podali negativno mnenje.

Zanima nas ali se ostale občine v postopkih lokacijske preveritve po 128. členu ZUreP-2 soočate z istimi zahtevami MKGP oziroma kako ravnate v primeru tovrstnih zahtev?”

Odgovore nam prosimo pošljite do četrtka, 4. 2. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Izvajanje vpisa otrok v osnovno šolo 5/4

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo za prejem prakse občin glede izvajanja vpisa otrok v osnovno šolo, za namen podpore pri oblikovanju stališča.

In sicer:

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (v nadaljevanju: Uredba), v sedmem odstavku 6. člena določa, da lahko ustanovitelj šole najmanj tri mesece pred vpisom določi in sporoči šoli podrobnejše pogoje za izdajo soglasja za prepis.

Kot občino ustanoviteljico javnih zavodov na območju občine zanima praksa drugih občin, ali so zaradi večjega pojava prepisov med šolami znotraj občine, kar za posledico prinaša, da so otroci vključeni v drugo šolo, kot bi bili sicer, glede na šolski okoliš, ter na usip vpisa v okoliških šolah, zaradi tendence vpisa v večjo šolo, pristopili k regulaciji prepisov na način, kot to določa Uredba.

Občino zanima na kakšen način ste občine določile podrobnejše pogoje in kakšni so ti pogoji (taksativna navedba pogojev).

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje in posredovanje vaših odgovorov najkasneje do četrtka, 4. 2. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

4.2. / OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: POTENCIAL ZA KOMUNICIRANJE V JAVNEM SEKTORJU 6/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: potencial za komuniciranje v javnem sektorju, ki bo 4. 2. 2021 od 10.00 do 12.00, preko spletnega kanala ZOOM. 

Novi mediji imajo vedno večjo težo v komuniciranju z javnostmi, slednja pa je ključ do širše prepoznavnosti vaše občine ali organizacije. Nove medije, predvsem družbene medije Facebook in Instagram, v gospodarski panogi pogosto enačijo z orodji za digitalni marketing. Njun trženjski potencial za gospodarstvo je neizpodbiten, za javni sektor pa je žal do sedaj ostal bolj ali manj neizčrpan.

Kljub velikemu številu različnih družbenih medijev je Facebook še vedno številka ena med njimi, število njegovih uporabnikov pa dnevno raste. Tik za petami mu sledi Instagram, v sklopu nekaterih ciljnih skupin pa Instagram celo počasi vodi. Zato je seveda zelo pomembno, kakšni sta vaši Facebook in Instagram poslovni strani, kako preko njiju komunicirate ter ali vaše aktivnosti pripravljate v smeri (pozitivnega) delovanja algoritma. Navsezadnje pa je pomembno tudi, da ste na tekočem z vsemi posodobitvami obeh platform ter da izberete pravi način komunikacije z uporabniki obeh medijev.

Da bi vam pomagali čim bolj izkoristiti potencial Facebooka in Instagrama za

– boljšo prepoznavnost in vidljivost vašega dela

– promocijo uspehov in projektov

– boljšo splošno obveščenost vaših občanov/uporabnikov in

– dvostransko komunikacijo njimi,

smo kot predavateljico na izobraževanje povabili Evo Roškar, izkušeno strokovnjakinjo za digitalni in vsebinski marketing ter družbene medije.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite rezultate svojega dela predstaviti zainteresirani javnosti preko novih medijev in komunikatorjem v javnemu sektorju. Izobraževanje je po težavnostni stopnji primerno tudi za začetnike.

PREDVIDEN PROGRAM DOGODKA:

10.00 – 12.00 Kako delujeta Facebook in Instagram
Predstavitev obeh platform, bistvene razlike
Kako deluje algoritem in od česa je odvisno, kdaj se naša objava prikaže v “news feedu”
Priprava vsebin za objavo in izboljšanje rezultatov
Kako pravilno pripraviti objave?
Kakšna vsebina je primerna za objavo?
Dobre in slabe prakse pri objavljanju
Nasveti in triki za izboljšanje rezultatov
Kako povečati odzivnosti sledilcev
Kako izkoristiti zadnje posodobitve in kaj nas čaka v prihodnosti
Urednikovanje in analiza
Kako začrtati osnovno (dolgoročno) strategijo upravljanja s Facebookom in Instagramom?
Orodja za učinkovitejše upravljanje in analizo
Kaj mi povejo podatki, kaj se iz njih lahko naučimo?
Vprašanja in odgovori

10.2. / KAKO IZVESTI JAVNE RAZPISE 2021? 6/2

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) vabimo na posvet KAKO IZVESTI JAVNE RAZPISE 2021? Posvet bo potekal 10. 2. 2021 ob 12.00, v spletnem okolju Zoom.

Pandemija Covida-19 je v 2020 precej zarezala v izvajanje občinskih projektov. Izboljšanja ni pričakovati vsaj še prve polovice 2021. Ob tem je PKP6 občinam omogočil, da lahko v letu 2020 v celoti izplačajo vsa projektna sredstva, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti. V občinah, ki so izkoristile to možnost, se bodo torej nekatere že plačane aktivnosti izvajale šele v 2021. Zaradi vsega naštetega je vsebino razpisov potrebno prilagoditi.

Da bi vam pri tem pomagali, Skupnost občin Slovenije in Center nevladnih organizacij CNVOS soorganizirata posvet z naslednjim programom:

12:00 – 12:30 Predstavitev korakov za spremembo/prilagoditev razpise v 2021
12:30 – 13:30 Odgovori na konkretna vprašanja v zvezi z razpisi 2021
13:30 – 13:40 Odmor
13:40 – 14:40 Odgovori na konkretna vprašanja v zvezi z razpisi 2021
14:40 – 15:00 Morebitna druga vprašanja v zvezi z razpisi in zaključek posveta

Da bo posvet kar se da praktičen, bosta SOS in CNVOS zbrala vsa vprašanja, ki sta jih že prejela v zvezi z razpisi 2021 in nanje še enkrat odgovorila na srečanju.

Tudi vas prosimo, da svoja vprašanja vpišete v za to namenjen prostor na prijavnici. Na ta način boste dobili bolj celovit odgovor, seveda pa boste vprašanja lahko postavljali tudi med samim posvetom.

Posvet bodo izvedle Tina Divjak, vodja zagovorništva CNVOS ter Monika Kostanjevec in Petra Cilenšek, pravni svetovalki CNVOS.

11.2. / OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI 6/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI. Izobraževanje bo potekalo 11. 2. 2021 od 10.00 do 12.30 preko spletne platforme Zoom. 

Ocenjevanje delovne uspešnosti (redne ali letne) bi lahko opisali kot enega osrednjih elementov upravljanja s človeškimi viri, ki ima večplasten vpliv. Ocenjena delovna uspešnost v poslovnih sredinah najpogosteje predstavlja podlago za stimulativno nagrajevanje in napredovanje. Dobro in realno ocenjevanje je pomembno, saj s tem zaposlenim dajemo povratno informacijo, jih bodisi pohvalimo za dobro delo bodisi opozorimo na najpogostejše napake pri delu, morda tudi oboje.

Izvajanje razgovora o (redni ali letni) delovni uspešnosti se v formalni obliki izvede vsaj enkrat letno. Preverjanje uresničevanja dogovorjenega in podajanje razvojne povratne informacije pa je nenehen proces, ki se nikoli ne zaključi. Zato je pogovore potrebno dobro organizirati, saj so priložnost za samorefleksijo o delu in orientaciji za nadaljnje delo ter sredstvo za motiviranje in razvoj sodelavcev.

Na izobraževanju bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kako pripravite sebe in sodelavca na pogovor o (redni ali letni) delovni uspešnosti?
 • Kako se psihološko in mentalno pripravim pred razgovorom?
 • Katere učinkovite komunikacijske veščine za izvajanje pogovorov o (redni ali letni) delovni uspešnosti potrebujem?
 • Kako pravilno ravnati v nenavadnih situacijah, ki se lahko pojavijo med pogovorom s sodelavcem?
 • Kaj je to aktivno poslušanje in zakaj je pomembna kompetenca vodenja?
 • Kako posredovati povratno informacijo?
 • Kako doseči dogovor o ciljih in aktivnostih za doseganje ciljev?

Predaval bo Marko Kostelec, je univerzitetni diplomirani socialni delavec, z več kot 15 letno prakso vodenja različnih ekip in opravljanja funkcije direktorja za razvoj in selekcijo kadrov v uspešnem slovenskem IT podjetju. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga.

Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You in je v procesu pridobivanja uradnega statusa POY trenerja in člana POY Akademije.

17.2. / Predstavitev novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) 6/4

Dne 17. 11. 2020 je pričela veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki prinaša pomembnejše spremembe na področju prepovedi in omejitev sprejemanja daril, lobiranja, poročanja premoženjskega stanja, omejitev poslovanja in nasprotja interesov.

Z namenom predstavitve sprememb po posameznih institutih in zakonitega ter pravilnega ravnanja na podlagi sprememb in dopolnitev zakona, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije organizira spletni seminar za zaposlene in funkcionarje na občinah, ki bo potekal v sredo, 17. februarja 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom. Vabilo najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da vaša morebitna vprašanja posredujete najkasneje do 9. 2. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si, saj bi jih želeli predhodno posredovati predavateljici.

DOGODKI DRUGIH

2.2. in 3.2./ POSVET O PRIHODNOSTI ZDRAVILIŠKIH MEST IN REGIJ: načrtovanje in upravljanje z zdraviliškimi območji 7/1

VABILO NA REGIJSKO KONFERENCO: POSVET O PRIHODNOSTI ZDRAVILIŠKIH MEST IN REGIJ:

načrtovanje in upravljanje z zdraviliškimi območji

2. in 3. februarja bo organiziran posvet, na katerem bodo osvetliti zdraviliški potencial Slovenije, ki je prisoten v številnih slovenskih občinah in regijah.

Udeležba je zaradi pestrosti programa in praktičnih znanj priporočljiva za strokovno in laično javnost, ki deluje na področju regionalnega razvoja.

Dogodek bo potekal na spletni platformi MS Teams in je brezplačen.

Vabilo s programom in prijavnim obrazcem najdete na povezavi TUKAJ.

VLADA

53. redna seja 8/1

Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. Uredba, s ciljem čim hitrejšega prehoda na krožno gospodarstvo, določa zahteve za postopno zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za recikliranje ali drugo predelavo. Uredba določa tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov. Prav tako določa pogoje in ukrepe glede načrtovanja, gradnje, odlaganja in zapiranja odlagališča odpadkov ter ravnanje po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju obratovanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske vode, podzemne vode, tal in zraka, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov ter preprečijo tveganja za zdravje ljudi.

Mnenje o Predlogu resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji. Vlada ne podpira predloga resolucije, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev, saj meni, da se noben predlog, tudi predlagana resolucija, ne more in ne sme izogniti predhodnemu strateškemu premisleku in širokemu konsenzu tako na nacionalni kot na ravni EU. Pri tem vlada poudarja, da se zaveda potencialnega negativnega vpliva podnebnih sprememb ter negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Prav zato se jim posveča in jih obravnava tako na ravni celotne vlade kot v okviru vseh pristojnih ministrstev in služb.

Predlogi amandmajev k novelama Zakonov o osebni izkaznici in o prijavi prebivališča

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici – druga obravnava. Predlagana amandmaja k 5., 12., 17., 24., 25. in 26. členu predloga zakona sledita pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, s predlaganim amandmajem k 14. členu se ustrezneje loči postopek izdaje odločbe o zavrnitvi izdaje osebne izkaznice in postopek izdaje odločbe o začasni razveljavitvi osebne izkaznice. Hkrati pripravljavec sam predlaga amandma k 18. členu, s katerim se uporaba osebnih podatkov na elektronskem mediju (ob sprejemu vloge za izdajo osebne izkaznice izven uradnih prostorov) omogoča tudi upravnim enotam, torej vsem organom, pristojnim za izdajo osebnih izkaznic.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Stališče o Mnenju Državnega sveta k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (skrajšani postopek) in ga pošlje Državnemu zboru. Državni svet predlog zakona podpira.

Vlada sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva za plače pri proračunskih uporabnikih

Vlada Republike Slovenije je določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva pri proračunskih uporabnikih ter predlog besedila Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter pooblastila vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede spremembe izplačilnega dneva pri proračunskih uporabnikih.

Ker je izplačilni dan za nekatere dejavnosti s kolektivnimi pogodbami oziroma aneksi določen tudi drugače, in sicer na 10. ali 15. v mesecu za pretekli mesec, se identična ureditev izplačilnega dneva predlaga enotno za vse dejavnosti in poklice oziroma za ves javni sektor

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

SOU 5G že pripravila svojo strategijo digitalizacije, k sodelovanju pri prijavi na razpis Pametna mesta in skupnosti pa vabimo tudi ostale občine 9/1

Ministrstvo za javno upravo je že konec leta 2019 pričelo s pripravo javnega razpisa Pametna mesta in skupnosti, na katerega se bomo s svojimi projekti lahko prijavile tudi občine, v kratkem pa naj bi razpis tudi objavilo. V razpisu bo na voljo 16 milijonov evrov evropskih sredstev, stopnja sofinanciranja projektov bo v višini 80%. Zgolj manjši del sredstev bomo tako občine morale zagotoviti iz lastnih virov.

Vsebinska področja, ki jih bo razpis naslavljal, so skrb za okolje, zdravo in aktivno življenje, mobilnost, logistika in transport, kultura, šport in turizem, upravljanje z viri in infrastrukturo ter varnost in zaščita. Povezujoče z vsemi temi področji je še vključenost in soodločanje.

Sicer pa se bodo kot upravičeni stroški projektov smatrali tako stroški svetovanja, kot tudi nakup in najem programske opreme in licenc in podobno.

Vsled napovedi priprave javnega razpisa smo se občine Skupne občinske uprave 5G, torej Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje, lotile priprave Strategije digitalizacije 5G. Ta glede na naše interese in potrebe opredeljuje 7 prednostnih rešitev ali vsebinskih sklopov:

 1. celovita rešitev za zdravo in aktivno življenje, trajnostno mobilnost in butični turizem;
 2. ureditev prometne situacije v prometno intenzivnejših občinah;
 3. pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov, energetsko upravljanje, pametna razsvetljava;
 4. optimizacija odvoza ločeno zbranih odpadkov po gospodinjstvih in ekoloških otokih;
 5. e-oskrba za starejše občane na domu;
 6. obveščanje v primeru nevarnosti;
 7. elektronsko poslovanje z občani, elektronska identifikacija, elektronska oddaja vloge.

Pri pripravi strategije smo sodelovale s podjetjem IPMIT d.o.o., Inštitut za projektni management in informacijsko tehnologijo, ki več kot 20 letne izkušnje na področju digitalizacije javne uprave uspešno prepleta z našimi izkušnjami iz lokalnih skupnosti, s svojimi znanji in kompetencami pa nam bo v pomoč tudi pri prijavi na razpis.

Občine SOU 5G pa smo se tudi odločile za podpis Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo. Kot zapisano v deklaraciji namreč verjamemo, da se z digitalno preobrazbo družbe odpira edinstvena razvojna priložnost preobraziti slovenska mesta, vasi in skupnosti v pametna in trajnostna okolja, ki bodo vsem prebivalcem omogočila boljše pogoje za življenje in delo, občinam boljše upravljanje, raziskovalcem in akademskemu svetu nova področja dela in vire, civilni družbi nove možnosti, gospodarstvu pa lahko služi kot odskočna deska za preboj na nove trge.

K podpisu Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo kot tudi k sodelovanju pri prijavi na javni razpis Pametna mesta in skupnosti vabimo tudi ostale občine, da se nam pridružijo, in da se tako kot konzorcij občin z dobrimi projekti skupaj prijavimo na omenjeni razpis.

KONTAKTNA OSEBA: JASMINA SELAN, Skupna občinska uprava 5G, tel.: 040 376 966, e-pošta: jasmina.selan@grosuplje.si

Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji 9/2

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju od leta 2021 do 2024.

Predvidena je zgolj elektronska izvedba razpisa, na katerega se bodo občine lahko prijavile z elektronsko vlogo, zato je ministrstvo poziva k prijavi za dodelitev pravic k dostopu do portala, preko katerega bo možno izpolnjevanje prijavnih obrazcev in oddaja vlog za pridobitev sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna.

Prejeti dopis najdete TUKAJ

Objava razpisa je predvidena 4.02.2021 v Uradnem listu in na spletnih straneh ministrstva. S pogoji razpisa se bodo občine lahko seznanile na dan objave razpisa.

Do NAVODIL za oddajo prošnje za dodelitev pravic za elektronsko vlogo najdete TUKAJ.

Fundacija za šport obvešča, da je rok za oddajo gradbenih dovoljenj do 1.2.2021 9/3

Fundacija za šport obvešča vse prijavitelje na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023, objavljen v uradnem listu RS, št. 145/20 z dne 16.10.2020 (v nadaljevanju: javni razpis fundacije), ki morajo upoštevajoč veljavno gradbeno zakonodajo, skladno z določilom tretjega odstavka 2. točke javnega razpisa fundacije,  za prijavljeno investicijo Fundaciji za šport predložiti veljavno gradbeno dovoljenje, da se rok za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja, glede na to da  je dne 31.1.2021 nedelja, izteče v ponedeljek, dne 1.2.2021.

Prijavitelje, ki morajo skladno z določilom tretjega odstavka 2. točke javnega razpisa fundacije,  za prijavljeno investicijo svojo vlogo na citirani javni razpis dopolniti z veljavnim gradbenim dovoljenjem, obveščajo da lahko najkasneje do izteka roka za predložitev gradbenega dovoljenja, tj. do 1.2.2021, na Fundacijo za šport pošljejo obrazloženo prošnjo za podaljšanje roka za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja. Prošnja mora biti konkretno obrazložena, predloži naj se tudi dokaze, ki izkazujejo, da upravni organ zaradi določenih razlogov, vezanih na omejitve poslovanja, ni mogel pravočasno zaključiti  postopka oz. se je postopek zaradi tega  časovno  zavlekel.  Prijavitelj mora prošnjo za podaljšanje roka za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja poslat na naslov Fundacije za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, in sicer s priporočeno pošto.

Upoštevajoč dejstvo, da so v drugem valu epidemije Covid-19 tako sodišča kot upravni organi v vsem času  poslovali v celotnem obsegu, vendar upoštevajoč omejitve Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), bo Fundacija za šport vsako pravočasno prejeto prošnjo za podaljšanje roka za predložitev veljavnega gradbenega dovoljenja obravnavala individualno, saj je od vsakega posameznega primera odvisno, ali je zaradi omejitve poslovanja upravnega organa iz razlogov ZZUSUDJZ prišlo do zamika pri  izdaji gradbenega dovoljenja so še navedli v Fundaciji za šport.

Razpis za pilotne projekte: Prenosni mehanizem UIA 9/4

Prejeli smo poziv o uporabi URBACT metode za razumevanje, prilagoditev in ponovno uporabo inovativne rešitve UIA. Na podlagi uspešnega modela URBACT prenosnih omrežij sta program URBACT in Iniciativa Urban Innovative Action (UIA) razvila pilotni mehanizem za prenos zaključenih projektov v okviru UIA. Pilotni prenosni mehanizem bo financiral do štiri omrežja, katerih cilj bo prilagoditi inovacije UIA in razviti naložbeni načrt za financiranje njihovega izvajanja. Vsako omrežje bodo sestavljali 4 partnerji, vključno z vodilnim mestom UIA.

Sodelovanje v partnerstvu je možnost za učenje in izmenjavo izkušenj, ki bo opolnomočilo mestne deležnike, spremenilo način delovanja vašega mesta in imelo resničen vpliv na lokalni ravni. Vse to je mogoče doseči s preizkušeno URBACT metodo za izmenjavo in učenje, vključno z orodji, prilagojenimi lokalnim potrebam, ter podporo strokovnjakov in kolegov iz drugih evropskih mest.

Slovenska mesta in občine se lahko prijavijo kot partnerji, ki bi prenašali dobro prakso iz enega od mest, ki je bilo izbrano na prvem razpisu za inovativne rešitve UIA. Za prijavo:

 1. Natančno preberite razpisne pogoje, priročnik za prijavitelje ter druge priporočene dokumente TUKAJ.
 2. Na partnerski tržnici poiščite projekte, ki se jim želite pridružiti in vzpostavite stik z vodilnim partnerjem.

Rok za prijavo, ki jo odda vodilni partner, je 1. februar 2021. Vabljeni.

 

 

Mednarodni javni poziv k raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva 9/5

V okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound zbirajo raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar je na voljo 5 milijonov evrov.

Z mednarodnim javnim pozivom zbirajo raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

 1. trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
 2. podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
 3. ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom ter spletno povezavo do orodja za oddajo raziskovalnih predlogov in do foruma za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov je objavljen na spletni strani https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-call.

Rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Služba za razvoj in prenos znanja, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 9/6

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

NOVICE DRUGIH

Anketa o programu URBACT: potrebujemo vaš odziv! 10/1

Sekretariat URBACT in nacionalne točke vabimo k izpolnjevanju nove različice vprašalnika o programu URBACT. Z vprašalnikom želimo preveriti, kako dobro je v različnih evropskih državah poznavanje programa URBACT, kakšna je njegova vidnost in v kolikšni meri se njegova orodja in materiali uporabljajo v praksi. S pomočjo rezultatov bomo izboljšali in okrepili aktivnosti programa na področju komunikacije, mreženja in krepitve zmogljivosti.

Do ankete lahko dostopate TUKAJ. Rok za izpolnitev ankete je podaljšan do 9. februarja 2021. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 4 minute časa. Anketa je na voljo v 22 jezikih, tudi v slovenščini. Jezik izberete desno zgoraj.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje!

ICC Tematsko srečanje na temo obnove 10/2

V okviru ICC aktivnosti je 26.1.2020 potekalo spletno tematsko srečanje na temo obnove. Udeležilo se ga je več kot 70 udeleženk in udeležencev evropskih ICC mest. Na kratko delimo naslovljene vsebine.

Dana Eleftheriadou (Evropska komisija) je pozdravila udeležence in predstavila tematsko srečanje o prenovi. Poudarjeno je bilo, da je prenova ključna prednostna naloga v izzivu inteligentnih mest (ICC) v okviru tematskega sklopa o zelenem gospodarstvu in lokalnih zelenih dogovorih. Cilj srečanja je bil predstaviti temo prenove in novega evropskega gibanja Bauhaus ter prisluhniti izkušnjam, praksam in potrebam mest ICC.

Več na povezavi:  https://skupnostobcin.si/2021/01/icc-tematsko-srecanje-na-temo-obnove/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.