NOVICE SOS

1. ustanovna seja Komisije za kulturo pri SOS 1/1

V sredo, 29.1.2020 je na Mestni občini Maribor potekala 1. ustanovna seja Komisije za kulturo pri SOS. Članice in člani komisije so predstavili pričakovanja do delovanja komisije, kjer so izpostavili predvsem sodelovanje pri odprtih vprašanjih, aktualnih temah in pri pripravi pripomb na obstoječo in nastajajočo zakonodajo.

Vesna Horžen z Združenja splošnih knjižnic, mag. Tatjana Likar iz Ministrstva za kulturo in dr. Gorazd Vodeb iz Narodne in univerzitetne knjižnice so predstavili predlog novega Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Povedali so, da želijo s predlaganim novim pravilnikom zagotoviti boljše pogoje za splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic ter zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice. Poudarili so, da so pri pripravi pravilnika izhajali iz analiz, ki jih izvaja NUK in spremembe zastavili tako, da jih bodo občine lahko (finančno) zagotavljale, ne da bi pri tem trpela kvaliteta dejavnosti za občane. Ravnovesje so iskali med dejavnostjo,  stroški in nalogami občin.

Člani komisije so govorili tudi o problematiki centralizacije kulture v Sloveniji in opozorili na težave občin pri prijavah na razpise. Pogoji za razpise so namreč zastavljeni tako, da se občine ne morejo prijaviti, prav tako je določen previsok delež sofinanciranja, zato bi bilo razpisne pogoje potrebno zastaviti tako, da bi jih občine lahko dosegale.

Ukrepi in prakse za zmanjšanje plastičnih (in drugih) odpadkov 1/2

Na poziv SOS k oddaji dobrih praks in predlogov ukrepov smo prejeli odzive Komunale Vrhnika in Občine Kočeve.

Občina Kočevje bo v 2020 izvedla naslednje ukrepe za zmanjševanje odpadkov v občinski upravi:

 • Ukinitev plastičnega pribora, kozarcev ipd. na vseh dogodkih
 • Ukinitev pijače v plastični embalaži na vseh dogodkih – pijača v stekleni embalaži
 • Odstranitev tankov oz. plastičnih bidonov z vodo
 • Ukinitev plastičnih lončkov na avtomatu s kavo (eko lonček ali lasten lonček)
 • Nakup različnih materialov v večjih pakiranjih z manj embalaže ali v okolju prijazni embalaži
 • Protokolarna/poslovna darila izdelana in pakirana lokalno in okolju prijazno
 • Zmanjševanje porabe papirja z digitalizacijo delovanja OU – prehod na digitalni podpis, elektronske vloge
 • Delavnica za vodstvo in zaposlene o zmanjševanju odpadkov in pravilnem ločevanju (izvaja Komunala Kočevje)
 • Individualno delo s čistilkami za pravilno ločevanje in odlaganje odpadkov (izvaja Komunala Kočevje)
 • Ureditev košev za ločevanje s tablo o pravilnem ločevanju odpadkov
 • Občasni pregledi pravilnega ločevanja košev in smetnjakov po sistemu Komunale Kočevje

Komunalno podjetje Vrhnika občinam predlaga v razmislek in udejanjanje naslednje ukrepe:

 • delavnica »Organizacija prireditve brez odpadkov« (za vsa društva, ki želijo brezplačen odvoz odpadkov, je obvezna prisotnost)
 • povabiti vse organizatorje prireditev (zunanji), da se udeležijo sestanka na določeni občini in se ponudijo rešitve kako uporabiti čim nanj plastičnih kozarcev (sponzorski),
 • postavitev mreže pitnikov za vodo v času dogodkov in še lončke za večkratno uporabo,
 • postavitev aparatov za čistila za uporabnike z svojo embalažo,
 • da se v občinske odloke navedejo ukrepi oziroma zaveze organizatorjev prireditev, da so dolžni uporabljati, embalažo za večkratno uporabo,
  • embalažo za večkratno uporabo si organizatorji prireditev sposodijo na trgu ali pa brezplačno pri občinskem zavodu (npr.pri Zavodu za kulturo – zavod bi kupil in skrbel, da se stvar pravilno izvaja – pere, čisti, pripravlja, dostavlja na prireditve..)
 • vsak obiskovalec prireditve, ki prinese svoj kozarec ima pri nakupu pijače 5 % popust,
 • V naši trgovini DEPO imamo ogromno kavnih šalc in vsako leto na Festivalu kave brezplačno podarimo obiskovalcem ( cca.400 kos), ki ji uporabijo za degustacijo med ponudniki in jo odnesejo domov ali pa nam vrnejo nazaj in jih shranimo do naslednje prireditve.
 • Sestanek z največjimi ponudniki pijač ( Pivovrna Laško, Coca Cola Slovenija….) in jim ponuditi drugačno rešitev, kot jo sedaj ponujajo.

Dobre prakse Komunale Vrhnika v besedi in sliki:

 

Dogodek BLACKOUT- Kaj narediti ko nič ne dela 1/3

Na zaključni konferenci projekta SOLICRIS, v kateri sodeluje Skupnost občin Slovenije kot partner in je financiran s programa Evropa za državljane, ki je potekala v četrtek 30. januarja v Grazu, je bila predstavljena vaja avstrijske regije Štajerske, v kateri so preizkušali odziv regije na primer daljšega izpada elektrike (več kot 48 ur). Vodja oddelka za zaščito in reševanje je predstavil oceno, da je verjetnost daljšega izpada elektrike v naslednji 5 letih 100%. Najverjetnejši vzrok za izpad sta teroristični napad oziroma hekerski napad.

Naloga državnih, regijskih in občinskih organov je, da v času izpada električne energije zagotovijo nemoteno delovanje najpomembnejših institucij. Izpadi krajši kot 24 ur ne predstavljajo večje nevarnosti, medtem ko se zadeve začno zakomplicirati po 48 urah. Predstavljeno je bilo, da največji izziv predstavlja dosegljivost služb za zaščito in reševanje. Večina prebivalstva namreč uporablja mobilne telefone, ki pa glede na odgovore operaterjev zdržijo približno 2 uri po izpadu elektrike. V vaji Hellios, ki je trajala 72 ur, je bilo ugotovljeno, da so ključna za odziv služb nihanja v omrežju, ki nakazujejo na možen daljši izpad elektrike. Zelo pomembno je pravočasno obveščanje javnosti o izpadu in o sprejetih ukrepih. Prebivalstvo se lahko v času, ko je še elektrika obvešča, po izpadu pa je komunikacija otežena.

Na podlagi vaje, so v regiji sprejeli naslednje ukrepe:

 • v vsakem zdravstvenem domu/gasilskem domu je obvezna prisotnost vsaj 2 gasilcev/reševalcev, ki lahko nudita prvo pomoč v primeru prihoda ponesrečencev  (ne sme se zgoditi, da vsi gasilci/reševalci zapustijo mesto in gredo na teren)
 • zagotovitev zaloge/dostop do goriva za reševalna vozila (reševalne službe regije porabijo 5.500 litrov dizla na dan), saj v primeru izpada bencinske črpalke ne delujejo
 • predhodno določena komunikacijska mreža/poenotena mreža med posredovalci (policija, reševalci, vojska) (satelitski telefoni, VHS postaje…)
 • zagotovitev seznama pacientov ki redno opravljajo nujna zdravljenja – dialize, kemoterapije… (službe morajo zagotavljati nujne prevoze tudi ko ni možna komunikacija)
 • zagotovitev oskrbe na domu, saj bo v primeru izpada najstarejši potrebni dodatne pomoč

V nadaljevanju je bila predstavljen način, kako se lahko občine najbolje pripravijo na primer daljšega izpada elektrike:

 • zagotovijo zadostno oskrbo s pitno vodo (agregati na črpališčih…)
 • oskrba z gorivom
 • oskrba s hrano
 • pomembnost pravočasnega informiranja

 

Povzetek aktivnosti v času projekta si lahko pogledate na tej povezavi.

Več o projekti priprave občine na primer daljšega izpada elektrike si lahko preberete na povezavi https://www.feldbach.gv.at/blackout/

 

Pobuda za slovenski turizem brez plastike za enkratno uporabo 1/4

Slovenija je opredelila trajnostno usmeritev kot edino pravo razvojno priložnost naše dežele in njene turistične ponudbe, s tem pa v mednarodnem prostoru postala prepoznana kot zelena velesila, ki v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma celostno uvaja trajnostne rešitve na nacionalnem nivoju. Kot nujen naslednji korak na poti trajnostnega delovanja, ki ga podpirajo destinacije, hotelirji, Skupnost občin Slovenije in drugi je v luči krožnega gospodarstva in prizadevanj za učinkovito rabo virov nastala pobuda za »Slovenski turizem brez plastike za enkratno uporabo « – gre za kratkoročni cilj, hkrati pa za dolgoročni projekt spreminjanja linearnega razmišljanja in delovanja do krožnega.

V podporo procesu sta Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace pripravili uvodno srečanje, ki je bilo v petek, 31. 1. 2020 v Ljubljani. Cilj srečanja je bil, da najprej sklicatelji predstavijo izhodišča in cilje projekta, strateško skupino seznanijo z že identificiranimi projekti ter da se v strukturirani razpravi preveri dodatne aktivnosti, možne sinergije in sodelovanje vseh povabljenih akterjev. Zbrane sta pozdravili državna sekretarka pristojna za turizem, Eva Štravs Podlogar in direktorica STO, mag. Maja Pak.

Več o tem tukaj.

Pobuda za organizacijo Dneva odprtih vrat v občinah 2020 1/5

Že preteklih nekaj let na pobudo Skupnosti občin Slovenije slovenske lokalne skupnosti organizirate Dan odprtih vrat, dogodek, ki je bil v teh letih deležen precejšnjega odziva javnosti. V letošnjem letu predlagamo, da skupno akcijo Skupnosti občin Slovenije in občin članic SOS izvedemo v sredo, 12.2.2020.

Občine vabimo, da na ta dan izvedete dogodek poimenovan – DAN ODPRTIH VRAT in občanke in občane povabite na ogled nekega prostora, že končane ali načrtovane investicije, projekta ali primera dobre prakse, ki jih v občinah zagotovo ne manjka. Dogodek lahko izkoristite, da županje in župani, zaposleni na občinskih upravah in občinski sveti pokažete občankam in občanom, pa tudi medijem, kaj ste v preteklem obdobju dosegli, kako ste sodelovali z različnimi institucijami znotraj občine, kaj je bilo obnovljenega ali zgrajenega ali kaj načrtujete v prihodnje. Do pobude s predlogi lahko dostopate TUKAJ.

Vašo odločitev za sodelovanje v akciji nam lahko sporočite do srede, 5. februarja na naslov: alja.babic@skupnostobcin.si. Prav tako vas naprošamo za posredovanje informacij o tem kje, kdaj in kako boste odprle vrata (vrtec, šola, kulturni dom, predstavitev, srečanje, kviz…), da bomo lahko o tem pravočasno obvestili nacionalne medije in dogodke objavili v našem spletnem medijskem središču.

Za vas smo pripravili tudi vzorec dokumenta za obveščanje lokalnih medijev (TUKAJ) ter dokument za obveščanje občank in občanov (TUKAJ), ki ju lahko uporabite za pripravo dogodkov.

 

POVPRAŠEVANJE

Spremljevalec otroka s posebnimi potrebami v času šolskega prevoza 2/1

Na pobudo občine članice vas naprošamo za povratne informacije na sledeče vprašanje:

 • Ali imajo otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki se izobražujejo v OŠ s prilagojenim programom, pri vas zagotovljenega spremljevalca v času šolskega prevoza (s kombijem)?

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje tako, da nam odgovorite najkasneje do 6.2.2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Zaračunavanje stroškov projektnih pogojev in mnenj 2/2

Na nas se je obrnila občina članica z vprašanji glede prakse zaračunavanja stroškov mnenjedajalcem v ostalih občinah, zato vas naprošamo za sodelovanje. Vprašanje občine:

»32. člen Gradbenega zakona opredeljuje: (stroški projektnih in drugih pogojev ter mnenj)

Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

Občine naprošamo za informacije, na kakšen način povračajo stroške mnenjedajalcem, ki izvajajo tovrstne storitve namesto občine na podlagi podeljenih pooblastil z občinskimi odloki (npr. javnim podjetjem za vodovod, kanalizacijo, ceste….., koncesionarjem….).

 1. Ali te stroške javna podjetja oz. koncesionarji občini zaračunajo in jih občina krije iz občinskega proračuna?
 2. Ali te stroške mnenjedajalci obračunavajo med stroške javne službe?
 3. Imate za tovrstne storitve sklenjene medsebojne pogodbe?
 4. V kakšni višini se stroški obračunavajo, ali na izdano mnenje, ali po pavšalu na leto, ne glede na količino izdanih mnenj, pogojev?«

Odgovore nam prosimo pošljite na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do petka, 7.2.2020.

26.11. - 26.11. / Zbiramo dobre prakse občin 2/3

V Sekretariatu SOS smo pripravili obrazec za zbiranje dobrih praks občin. Obrazec je oblikovan ob pozivu občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Občine vabimo, da med seboj podelijo tudi dobre prakse iz drugih področij, kot npr. uvajanje rešitev za pametne vasi in mesta, socialne inovacije, trajnostne turistične rešitve, mobilnost, energetske ali podnebne ukrepe, komunikacijske kampanje in podobno.

Namen te akcije je občinam omogočiti medsebojno izmenjavo dobrih praks in s tem izkoristiti potencial odličnih rešitev, ki jih številni strokovnjaki zaposleni v občinskih upravah in prodorni odločevalci udejanjajo v svojih lokalnih okoljih. Ustvarjamo prostor za promocijo in delitev dobrih praks.

ZAKONODAJA

Energetska sanacija stavb – odgovor MzI 3/1

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli odgovor na vprašanja glede stanja priprave novega razpisa za energetsko prenovo stavb. V odgovoru so zapisali, da so trenutno v pripravi tako javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin kot tudi obe povabili posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

Nove objave javnega razpisa in povabil, v sklopu katerih bodo razpoložljiva sredstva na razpolago za črpanje v letih 2020, 2021 in 2022, so predvidene v začetku marca 2020. Letošnji javni razpis in obe povabili bodo s svojimi vsebinami v velikem obsegu enake »svojim predhodnikom«, kar velja tudi glede stopnje sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike, s katerimi bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

7 % stopnja donosnosti za zasebnika predstavlja enega od parametrov v »referenčni varianti«, pri čemer so pri tej varianti parametri postavljeni zgolj za primer primerjave operacij, kar pa ne pomeni, da je njihova implementacija pri izvedbi operacije zavezujoča (glej Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, poglavje 6.2 »INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (ID)«). Sama izvedba operacije po JZP ne predstavlja pogoja za priznanje upravičenosti operacije. Operacije se torej lahko izvajajo tudi po JN, npr. če se na podlagi predhodnega postopka sprejme odločitev, da se operacije ne bo izvedla po JZP, in če je izkazana upravičenost izvedbe operacije v okviru JN.

Operacija lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe/stavb, ki je/so predmet operacije, če energetska prenova te/teh stavb zahteva tudi izvedbo drugih del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo ipd.). Na javnem razpisu oziroma povabilih pa ne morejo sodelovati vlagatelji oziroma prijavitelji, ki prijavijo operacijo za isti namen, ki je že sofinanciran iz EU proračuna in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene stopnje sofinanciranja v skladu z javnim razpisom oziroma povabilom, razen če so bila za stroške priprave ekonomske in tehnične dokumentacije, potrebne za prijavo na javni razpis oziroma povabilo, že prejeta sredstva od ELENA (EIB, EBRD) ali drugega nepovratnega vira v sklopu tehnične pomoči, v tem primeru se zadevni del investicije obravnava kot neupravičen strošek, pri čemer znesek pridobljenih sredstev iz tega naslova ne vpliva na višino sofinanciranja v skladu z javnim razpisom in povabilom.

Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 3/3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor dne 24.1.2020 dalo v javno obravnavo osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023. Nadete ga na portalu e- demokracija (povezava: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10766) .

Rok za pripombe je Ministrstvo določilo 10.2.2020, pošljete jih lahko neposredno na gp.mop@gov.si oz. delovni dan prej (petek 7.2.) na Skupnost občin Slovenije na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si).

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov v medresorskem usklajevanju 3/4

V medresorskem usklajevanju se nahaja predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov.

Predlagane spremembe veljavne Uredbe o razvrščanju objektov se nanašajo na razvrstitev rastlinjakov za pridelavo hrane (stavb za rastlinsko pridelavo hrane) med enostavne objekte.

Več v besedilu Uredbe: TUKAJ.

Pripombe na predlog nam lahko posredujete do 12.2.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 3/5

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 15. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

DOGODKI SOS

3.3. / NOV TERMIN – Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o. zaradi izjemnega povpraševanja občin, ponovno organizira posvet na katerem bo predstavljena Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca 2019 in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi.

Informativni posvet Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah bo potekal

v torek, 3. MARCA 2020, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Horus Austria trend hotela ( Dunajska cesta 154, Ljubljana ).

VABILO s programom.

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/2

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

6.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Ajdovščina 4/3

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Goriško regijo bo v Ajdovščini, 6. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.06. Ajdovščina -delavnica občine digitalne potrebe

11.2. / DELAVNICA – digitalne potrebe občin – Velenje 4/4

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Koroško-šaleško regijo bo v Velenju, 11. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.11. Velenje -delavnica občine digitalne potrebe

 

13.2. / DELAVNICA – digitalne potrebe občin – Ptuj 4/5

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Štajersko regijo bo na Ptuju, 13. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.13. Ptuj -delavnica občine digitalne potrebe

28.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Škofja Loka 4/6

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Gorenjsko regijo bo v Škofji Loki, 28. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.28. Škofja Loka-delavnica občine digitalne potrebe

DOGODKI DRUGIH

22.1. / Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju 5/1

Ministrstvo za javno upravo vabi na konferenco “Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju“, ki bo potekala v sredo, 22.1.2020, s pričetkom ob 9. uri, v hotelu InterContinental v Ljubljani (Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana).

Na konferenci bodo udeleženci razpravljali o variabilnem nagrajevanju zaposlenih, s čemer naj bi bolje povezali plačilo za delo z rezultati dela. Obravnavana tema je postavljena v kontekst zasledovanja cilja, da bi se hkrati, ob vzpostavitvi boljšega variabilnega nagrajevanja, zmanjšale razlike v osnovnih plačah za opravljanje istega dela. Izpostavljena bo tudi s tem
povezana večja odgovornost vodij zaradi odločanja o delitvi sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti ter pojasnjevanja razlik med zaposlenimi glede njihovega delovnega prispevka.

Vabilo najdete TUKAJ.

Udeležba na konferenci je brezplačna.
Prijave na dogodek sprejemamo do srede 8. januarja 2020, oz. do zapolnitve mest, in sicer na elektronski naslov: konferencaDUJS@gov.si.

23.1. - 24.1. / Izobraževanje o upravljanju parkiranja v mestih 5/2

Ministrstvo za infrastrukturo vas skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno mobilnost« vabi na IZOBRAŽEVANJE O UPRAVLJANJU PARKIRANJA V MESTIH (vabilo s programom TUKAJ), ki bo z enakim programom izvedeno v dveh terminih na dveh lokacijah:

 • v četrtek, 23. januarja 2020 od 9:00 do 16:00, v Celjskem mladinskem centru, Mariborska cesta 2, 3000 Celje (lokacija);
 • v petek, 24. januarja 2020 od 9:00 do 16:00, v prostorih Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper (lokacija).

Izobraževanje je prvo v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, ki bodo v okviru projekta organizirani v letih 2020, 2021 in 2022. Tema prvega izobraževanja je upravljanje parkiranja, saj je pri načrtovanju in urejanju prometa in prostora le malo področij, ki imajo toliko učinkov na kakovost bivanja, spremembe vedenja in potovalnih navad, kot jih prinaša prav upravljanje parkiranja.

Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna, vendar je zaradi prostorskih omejitev število udeležencev omejeno. Potekalo bo v slovenskem in deloma angleškem jeziku s prevodom.

Med predavatelji bo tudi Tom Rye, mednarodno priznan strokovnjak s področja prometne politike z več kot 25-letnimi izkušnjami v akademskem in praktičnem delu. Veliko objavlja v mednarodnih revijah o temah, ki vključujejo upravljanje mobilnosti, upravljanje parkiranja, javni prevoz ter integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja. Na teh področjih je delal za različne naročnike, vključno s škotsko vlado in vlado Velike Britanije, Evropsko komisijo in Svetovno banko. Vodil je tudi dva raziskovalna inštituta s področja prometnega načrtovanja na Švedskem in Škotskem.

Povezava do prijavnega obrazca.

28.1./ Evropski dan varstva osebnih podatkov 5/3

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije vabi na okroglo mizo ob Evropskem dnevu varstva osebnih  podatkov »Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju – med zahtevami in realnostjo« v torek, 28. januarja 2020, ob 10. uri, v  Hiši Evropske unije,  Dunajska cesta 20,  Ljubljana.

Letošnji dogodek bo potekal kot okrogla miza, na kateri bomo s pooblaščenimi osebami za varstvo osebnih podatkov pri nekaterih največjih upravljalcih v javnem sektorju osvetlili institut pooblaščenih oseb z varstvo podatkov (angl. Data Protection Officer), ki jo je kot novost v našem prostoru prinesla Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Z zanimivimi gosti bomo predstavili naloge, položaj, izkušnje in izzive, s katerimi se srečujejo ter rezultate ankete, ki smo jo izvedli med notranjimi pooblaščenimi osebami za varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju.

Izkušnje iz tujine bo predstavila vodja urada za varstvo podatkov pri EUROJUST, ga. Diana Alonso Blas.

Gostje na okrogli mizi, ki jo bo vodil namestnik informacijske pooblaščenke mag. Andrej Tomšič, bodo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

 • Simona Habič, RTV Slovenija,
 • Lidija Bela, Ministrstvo za pravosodje,
 • Andrej Benkovič, Ministrstvo za javno upravo,
 • Marko Zebec Koren, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
 • Renata Zatler, Dataofficer d.o.o.,
 • Boris Obolnar, Policija.

Udeležence okrogle mize bosta uvodoma nagovorila: dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka.

Udeležbo lahko do 20. januarja potrdite na elektronski naslov: urska.bukovec@ip-rs.si.

11.2./ »Kako do kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe« 5/4

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Gospodarska zbornica v Sloveniji vas vabita na konferenco »Kako do kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe«.

 

Konferenca bo potekala v torek, 11. februarja 2020, od 9.00 do 13.30 ure v Ljubljani (dvorana A na Gospodarski zbornici Slovenije).

 

V vseh evropskih družbah potrebe po dolgotrajni oskrbi naraščajo. Zato ni presenetljivo, da so države članice EU leta 2017 dolgotrajno oskrbo opredelile kot eno izmed 20 pravic v okviru evropskega stebra socialnih pravic, k uresničevanju katerih so se zavezale v sodelovanju s socialnimi partnerji. Zaradi neugodnih demografskih trendov in staranja prebivalstva ter posledično zmanjševanja aktivne populacije pa Evropska komisija in države članice Slovenijo v okviru procesa evropskega semestra že nekaj let opozarjajo, da bo dolgotrajna oskrba kmalu predstavljala pritisk na vzdržnost slovenskih javnih financ.

Na konferenci bo ministrstvo za zdravje javnosti predstavilo vizijo sistema dolgotrajne oskrbe. Slišali bomo tudi dosedanje izkušnje enega od treh pilotnih projektov vzpostavitve integrirane oskrbe, ki trenutno potekajo v Sloveniji in jih financiramo iz evropskih sredstev.

Na konferenci bomo slišali pogled socialnih partnerjev na dolgotrajno oskrbo in se dotaknili odprtih dilem z glavnimi poudarki:

–          da gre za oskrbo, ki je pomembna za vsakega posameznika, ne le za starejše, saj se lahko vsak (po boleznih in nesreči) znajde v situaciji, ko potrebuje tovrstno pomoč in nego

–          povezavi med dolgotrajno oskrbo in trgom dela: da je potreben sistemski pristop, ki bo poleg združitve zdravstvenih in socialnih storitev, predvidel tudi načine razbremenitve svojcev (ki se pogosto znajdejo v situaciji,  ko morajo zaradi skrbi za svojce zapustiti trg dela) in podjetjem preprečil izgubo kadrov (ko so posamezniki prisiljeni reševati nastalo družinsko situacijo zaradi pomanjkanja storitev oskrbe)

–          izkušnje izvajalcev s terena in kakšne so prihodnje potrebe po tovrstnem kadru in njegovi usposobljenosti, čemur bo potrebno prilagoditi izobraževalne programe

–          financiranje sistema

 

Konferenca se bo zaključila z razpravo na politični ravni, v kateri bodo sodelovali vsi najpomembnejši odločevalci pri pripravi sistemskega zakona:

 • Tomaž PLIBERŠEK, Ministrstvo za zdravje, državni sekretar
 • Urban KRAJCAR, Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, državni sekretar
 • Martina VUK, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport, državna sekretarka
 • Marjan SUŠELJ, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, generalni direktor
 • Tatjana ČERIN, Gospodarska zbornica Slovenije, izvršna direktorica za socialni dialog
 • Lidija JERKIĆ, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica

Konferenco bo povezovala Alenka Oven, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo.

Program konference je na voljo na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Gospodarske zbornice Slovenije.

Jezika konference sta slovenščina in angleščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Udeležba je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite preko spletne prijave najkasneje do 6. februarja 2020. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

12.2./ 4. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti 5/5

Ministrstvo za infrastrukturo vas vabi na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti, ki bo potekala v sredo, 12. februarja 2020. Konferenca se bo odvijala v Austria Trend Hotelu, na Dunajski cesti 154 v Ljubljani, od 8.30 do 15.15 ure.

Osrednja tema letošnje konference je integracija prostorskega in prometnega načrtovanja. Poleg osrednje teme se bomo na delavnicah dotaknili tudi drugih aktualnih vsebin od Evropskega tedna mobilnosti, Zakona o trajnostni mobilnosti do prenove Nacionalnih smernic za izdelavo celostnih prometnih strategij.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjema trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja. Udeležba na konferenci je brezplačna. Število mest je omejeno.

Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ
AGENDA 4. nacionalne konference.

VLADA RS

59. redna seja 6/1

Poročilo o normativni dejavnosti Vlade RS za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2019

Vlada je Normativni delovni program Vlade RS za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: PDV 2019) sprejela na 16. redni seji 24. januarja 2019 in spremenila na 29. redni seji 25. aprila 2019, na 40. redni seji 18. julija 2019 ter na 50. redni seji 14. novembra 2019. PDV 2019 na dan priprave poročila šteje 199 predpisov (61 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 42 predpisov iz pristojnosti Vlade in 96 predpisov iz pristojnosti ministrstev).

Vlada je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 neodvisno od PDV 2019 realizirala 848 predpisov (98 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 253 predpisov iz pristojnosti Vlade in 497 predpisov iz pristojnosti ministrstev).

Sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020

Vlada je na podlagi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020. Uredba je bila v letu 2018 sprejeta na podlagi 20. člena Zakona o financiranju občin, ki v tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2020 0,15 % skupne primerne porabe občin predstavlja 1.821.722 EUR.

Odločba na podlagi določb uredbe o postopku in merilih vsebuje izračun obsega sredstev, ki v letu 2020 pripadajo posameznim občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, vključno z občinskimi samoupravnimi narodnimi skupnostmi.

Odločba v obrazložitvah vsebuje informacije, potrebne za dodelitev zagotovljenih sredstev za dvojezično poslovanje občinskih uprav in organov občin ter izvedbo dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v letu 2020.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019 7/1

Na “prešerni dan kulture”, v torek, 3. decembra 2019, je gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA SLOVENIJA predstavilo in “odprlo” RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019.

Razpis je odprt od »prešernega dne kulture« 3. DECEMBRA 2019 do kulturnega praznika 8. FEBRUARJA 2020. Predloge bodo zaradi prazničnega vikenda sprejemali do vključno 11.2.2020.

Predstavitev razpisa bo 3. 12. 2019 ob 10. uri v poročni dvorani Občine Bled. Svečana podelitev priznanj Naša Slovenija 2019 pa bo 16. maja 2020 v Festivalni dvorani na Bledu.

Podrobnosti razpisa najdete TUKAJ.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/2

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Dobra praksa iz tujine – Islandska voda iz pipe: brezplačno razkošje 8/1

Minister za turizem, industrijo in inovacije Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir in ministrica za okolje in naravne vire Guðmundur Ingi Guðbrandsson v oglasu za promocijo Islandije. Foto: Promocija Islandije

Predstavljamo primer dobre prakse iz tujine za zmanjšanje uporabe plastenk.

Kampanja Kranavatn družbe Inspired by Island spodbuja turiste na Islandiji, da namesto ustekleničene vode pijejo vodo iz pipe, da bi zmanjšali uporabo plastike. Kampanja poteka v sodelovanju z okoljsko agencijo Islandije in drugimi.

Kampanja se osredotoča na predstavitev islandske vode iz pipe kot razkošja, ki je na voljo brezplačno iz vsake pipe v državi.

Cilj kampanje je zmanjšati nepotrebno uporabo plastike pri turistih in hkrati opozoriti na dejstvo, da je islandska voda med najčistejšimi in najboljšimi okusi na svetu. Poleg tega je namen kampanje spodbujanje varstva narave in izpolnjevanje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj (Tourism for SDGS)

Anketa, izvedena v Severni Ameriki in Evropi, z velikostjo vzorca 16.000, je pokazala, da 65 odstotkov vprašanih porabi več ustekleničene vode, ko potuje, kot doma. Na vprašanje o razlogih za to jih je 70 odstotkov navedlo neutemeljen strah pred vodo iz pipe, 19 odstotkov pa jih je kot glavni razlog navedlo udobje.

Kampanja spodbuja popotnike, da uporabljajo steklenice za večkratno uporabo in jih napolnijo z vodo iz pipe.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.