V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINA ČLANICA PUCONCI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

3. kongres slovenskih občin v Rimskih termah 1/1

1. in 2. oktobra je v Rimskih Toplicah potekal 3. kongres slovenskih občin v organizaciji SOS, ZOS, ZMOS in Inštituta za javne službe pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS, Boruta Pahorja. Prvi dan kongresa so bili izpostavljeni problemi, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Franc Bogovič, dr. Boštjan Udovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar so odprli teme kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem in govorili o občinah in državni politiki.

Popoldansko okroglo mizo so namenili aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Poleg predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce so sodelovali še vodja strokovne skupine za pripravo zakonskega predloga, dr. Boštjan Brezovnik, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Leon Behin in predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Aleksander Jevšek. Sogovorniki so se strinjali, da Slovenija potrebuje pokrajine in da je za uvedbo potrebno prednostno zagotoviti večinsko soglasje lokalne samouprave.

Drugi dan se je udeležil kongresa tudi predsednik republike, Borut Pahor in sodeloval v pogovoru z županjami in župani na temo ustanavljanja pokrajin. Predsednika je zanimalo predvsem njihovo mnenje o tem, ali v osnovi podpirajo aktivnosti delovne skupine, ustanovljene v okviru Državnega sveta. Prisotne je seznanil, da bo 4. novembra v predsedniški palači priredil posvet, na katerem bodo mnenja o tem soočili predstavniki strokovne javnosti, vlade, političnih strank ter županje in župani. Rezultate posveta pa bo predsednik Pahor predstavil na srečanju štirih predsednikov decembra letos.
Župani so v razpravi soglašali, da Slovenija potrebuje pokrajine predvsem zaradi nujnosti enakomernega regionalnega razvoja in decentralizacije Slovenije. Izpostavili pa so, da je potrebno ob razpravi o številu pokrajin govoriti tudi o predvideni vsebini delovanja pokrajin – predvsem prenosu nekaterih pristojnosti države in občin na pokrajine in vključiti tudi finančni vidik ter predvideti sredstva za njihov razvoj.

V nadaljevanju so potekali trije tematski sklopi o tem ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno; podnebne krize, ki trka tudi na občinska vrata ter kako zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve.

 

 

Ustanovna seja Komisije za digitalno preobrazbo 1/2

V Škofji Loki se je 26. septembra 2019 prvič sestala Komisija SOS za digitalno preobrazbo. Seja je bila tako spoznavne, kot izredno delovne narave. Pri predstavitvah novih članov in njihovih pričakovanjih od komisije je ob pričakovanih izmenjavah mnenj in izkušenj, bilo izpostavljenih več tem, od bolj prodornega in učinkovitega nastopa do raznih deležnikov ter obravnave posameznih predpisov do vzpostavitve temeljev za občinski oblak s podatkovnim centrom in knjižnico rešitev za občine. Pričakovanja in želje komisije so tako na strani izboljšanja digitalizacije občinskih uprav, kot učinkovitega izkoriščanja priložnosti, ki jih digitalni razvoj predstavlja za občanke in občane na različnih področjih, okolja, prometa ipd. Predsednik komisije za digitalno preobrazbo je župan Škofje Loke, Tine Radinja in podpredsednica Ksenija Dren, MO Velenje.

Komisija je pripravila izhodišča za sestanek, ki bo 8. oktobra 2019 ob 13.00 uri na Ministrstvu za javno upravo na temo priprave razpisa za občine, ki ga delovno imenujemo Razpis za IoT (IoT je internet stvari). Članice in člani komisije so glede na omejena sredstva v načrtovanju razpisa (12 mio eur) izrazili pričakovanja, da se v čim večji meri naslovijo izzivi povezani s pomanjkanjem digitalnih kompetenc v občinah, ter potrebe povezane z digitalnim razvojem oz. preobrazbo občin.

Članice in člani komisije so se dotaknili tudi predlogov pokrajinske zakonodaje in menili, da je vzpostavitev novih upravnih okolij odlična priložnost za vzpostavitev digitalnih regijskih centrov, ki bodo izvajali tudi vedno bolj zahtevne naloge občin, ki za to nimajo zaposlenega kadra s primernimi kompetencami.

Komisija je v nadaljevanju obravnavala vsebino Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ter obveznosti občin, ki izhajajo iz določil tega zakona. K udeležbi k tej točki sta bila vabljena gosta Jasna Močnik, MJU in Igor Miljavec, Predsednik Društva MDSS Nova Gorica, Pooblaščenec Lions klubov Slovenije za pomoč slepim in slabovidnim. Po predstavitvah in razpravi komisija občinam pri naročanju storitev svetuje previdnost in sodelovanje z društvi in združenji, ki zastopajo uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Občinam se priporoča udeležba na brezplačnem usposabljanju Spletna dostopnost za ranljive skupine uporabnikov za urednike in njihove razvijalce spletišč, ki ga organizira Upravna akademija.

Pod točko razno se je komisija seznanila še s stanjem projekta vključevanja storitev občin na portal eUprava, ter vprašanjem glede odprtih podatkov ter obveznosti občin iz Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (predvsem 10.b člen), kar bo tema prihodnjega sestanka.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Namenska poraba denarne socialne pomoči – dopis centrom za socialno delo 2/1

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis MDDSZ (naslovljen na vse centre za socialno delo) glede namenske porabe denarne socialne pomoči, z namenom odprave problema neplačevanja storitev izvajalcev javnih gospodarskih služb (odpadkov, vode, kanalščine, itd.) s strani nekaterih prejemnikov denarne socialne pomoči in zagotovitve enotne prakse.

Dopis si lahko preberete tukaj.

Usmeritve za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN v skladu z ZUreP-2 2/2

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ugotavlja, da občine intenzivno pripravljajo in sprejemajo občinske podrobne prostorske načrte oziroma njihove spremembe in dopolnitve (v nadaljnjem besedilu: OPPN) po postopku, ki je predpisan z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2).

V skladu s 118. členom ZUreP-2 odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo OPPN ob smiselni uporabi določb 108. člena ZUreP-2.

Izhodišča za pripravo OPN/OPPN so novost v prostorski zakonodaji. Gre za predhodno fazo, namenjeno širšemu razmisleku o tem, na kakšen način, kje in v kakšnem obsegu bo občina izvedla cilje svojega prostorskega razvoja. Poleg tega gre tudi za oceno finančnih posledic, ki jih odločitve v prostorskih aktih potegnejo za seboj. Faza izhodišč predstavlja neke vrste projektno nalogo za pripravo OPN/OPPN, ki pa mora nujno potekati že s sodelovanjem javnosti. Gre za fazo, ki omogoča podajanje in zbiranje različnih pobud in predlogov glede različnih potreb in interesov v prostoru, kar skladno z načelom ekonomičnosti postopka v kasnejših fazah priprave praviloma ne pride več v poštev. Izhodišča morajo biti pripravljena do te mere, da bodo nosilcem urejanja prostora omogočala podajo mnenja o tem, ali se v postopku priprave prostorskega akta izvede tudi celovita presoja vplivov na okolje.

Več… 

Priporočila glede priprave podatkov o namenski rabi prostora za potrebe ZMVN-1 2/3

Geodetska uprava RS bo skladno z ZMVN-1 v jeseni leta 2019 izvedla poskusni izračun vrednosti in javno razgrnitev modelov vrednotenja. Za poskusni izračun vrednosti bodo uporabljeni podatki o nepremičninah, ki so bili evidentirani v geodetskih evidencah na dan 27. junij 2019.

Geodetska uprava RS  in Ministrstvo za okolje in prostor sta opravila analizo prejetih podatkov o namenski rabi prostora, ki ste jih občine v preteklem obdobju posredovale Geodetski upravi RS  in ugotovila razlike v njihovi kakovosti. Osnovna ugotovitev je, da je kakovost podatkov prvenstveno odvisna od same vrste prostorskega akta s katerim je občina uveljavila namensko rabo prostora (občinski prostorski načrt ali še veljavne t.i.  prostorske sestavine občinskega plana).

Analiza je pokazala tudi nepravilnosti v prejetih podatkih o namenski rabi prostora, ki so posledica:

 • neustrezne uporabe kategorizacije v šifrantu namenske rabe prostora,
 • neažurnosti podatkov namenske rabe prostora z vidika njihove trenutne veljavnosti,
 • nedoslednega in neustreznega upoštevanje navodil Geodetske uprave RS, ki se nanašajo na izmenjevalni format podatkov o grafičnih podatkih o namenski rabi prostora.

Da bi, za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin, še izboljšali kakovost podatkov o namenski rabi prostora, so občinam posredovali naslednja priporočila: TUKAJ.

Informacija o objavi vzorca odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 2/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo vzorec odloka o  programu opremljanja stavbnih zemljišč in vzorec odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo (več v dopisu MOP).

Vzorci odlokov so objavljeni na spletni strani https://www.gov.si/teme/zemljiska-politika/ v poglavju Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek, nadete pa jih tudi na sledečih povezavah:

Naznanilo objave predloga modelov vrednotenja nepremičnin in poskusnega izračuna vrednosti 2/5

Od 1.10.2019 sta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin ( ZMVN-1, Ur.l.RS, št 77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin, na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičninhttps://eprostor.gov.si/PI_EMV/ in poskusno izračunane vrednosti – https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/, ki so nepremičninam izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019. Hkrati na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 2019 poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin. Vsi zainteresirani lahko od 1.oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja.

Od 14. 10 do 19.10. 2019 bo GURS javno predstavil predlog modelov vrednotenja na vseh lokacijah OGU, v skladu s terminskim planom, ki so ga prejele vse občine.

Občine prejemate pripombe občanov, ki so poslane do vključno 15. 11. 2019, in sicer pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju posamezne občine Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju določene občine se pošljejo občini na obrazcu JR.MV-1, in sicer na način, kot ga je občina določila v svoji objavi o javni razgrnitvi modelov vrednotenja nepremičnin na njenem območju.

Vse ostale pripombe na modele vrednotenja se pošljejo na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Priporoča se, da pripombe in svoje opredelitve posredujete na način, kot je bilo predlagano na izvedenih posvetih, tako, da občina prejete pripombe združi po podobnih vsebinah in se enkratno opredeli do posameznih skupin podobnih pripomb. Spletni obrazec za pošiljanje pripomb in opredelitev na GURS bo občinam na razpolago od 1.10.2019, pri čemer bodo kontaktne osebe posamezne občine, ki bodo vodile in koordinirale postopke z GURS prejele spletni naslov, uporabniško ime in geslo za dostop. Občina svoje opredelitve do pripomb posreduje GURS najkasneje do 2.12.2019. 

Predlog Zakona o podnebni politiki v javni obravnavi 2/6

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v enomesečno javno obravnavo podalo Predlog Zakona o podnebni politiki. Glavni cilj zakona je doseči ogljično nevtralnost – to je ničelno stopnjo neto emisij TGP za obdobje do leta 2050. Pripombe in predloge lahko posredujete na SOS do 9.10.2019 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si in/ali neposredno na MOP e-naslov gp.mop@gov.si, do 12. 10. 2019.

nature pixabay

Zakon o podnebni politiki vzpostavlja mehanizme, preko katerih se bo podnebna politika izvajala v vseh sektorjih za doseg zastavljenih ciljev. Ti mehanizmi obsegajo:

 • pripravo in sprejem dolgoročne podnebne strategije, ki bo analizirala stanje in določila cilje glede emisij TGP za leta 2030, 2040 in 2050;
 • pripravo in sprejem nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov, ki bodo kot programski dokument operacionalizirali podnebno strategijo in določili vmesne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje;
 • pripravo in sprejem letnega poročila kot instrumenta spremljanja uspešnosti izvajanja podnebne politike,
 • ustanovitev Podnebnega sveta kot posebnega posvetovalnega telesa Vlade Republike Slovenije,
 • opredelitev vloge MOP, kot koordinatorja za izvajanje podnebne politike na vseh ravneh,
 • razglasitev podnebnega dne vsak tretji četrtek v mesecu oktobru, ko se bodo izvajale aktivnosti za podporo podnebni politiki.

Zakon o podnebni politiki določa le okvir za vzpostavitev podnebne politike v  Sloveniji, medtem ko bo podnebna politika natančneje določena ter operacionalizirana v dolgoročni podnebni strategiji, NEPN, ter v preostalih razvojnih sektorskih dokumentih. Temu pa seveda sledijo tudi ustrezne prilagoditve posameznih sektorskih predpisov, če bo to potrebno. V predlaganem zakonu opredeljeni cilji sledijo podnebnim ciljem Pariškega sporazuma, ki ga je leta 2016 ratificirala tudi Slovenija in se začne izvajati januarja 2021.

Zaradi razsežnosti podnebnih sprememb, njene medsektorske in meddržavne narave je ključno, da Slovenija sprejme Zakon o podnebni politiki s katerim bo celovito uredila mehanizme in okvir za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb. Na področje urejanja tega zakona vpliva tudi Uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (2018/19999) v delu, ki se nanaša na sprejem dolgoročne podnebne strategije ter celovitega nacionalnega energetsko-podnebnega načrta.

Osnovni namen in cilj podnebne politike je, da do sredine tega stoletja zagotovi prehod v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe, ki temelji na neto ničelnih emisijah toplogrednih plinov (TGP), obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter v koreniti spremembi našega razmišljanja in življenjskega sloga.

Objava zakona na e-demokraciji

Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 2/7

Na spletnih straneh Državnega zbora je bil objavljen Vladni Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

Besedilo prilagamo TUKAJ.

S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, urejajo še:
˗ poraba in vračila namenskih sredstev EU,
˗ predplačila,
˗ financiranje ustanov,
˗ posebnosti v zvezi z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja,
˗ povprečnina,
˗ priprava finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna,
˗ politika zaposlovanja,
˗ določitev letnega dodatka za upokojence.

Mnenje na besedilo predloga nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 15.10.2019.

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi 2/8

Obveščamo, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

S predlaganim zakonom se želijo zagotoviti nadaljnji enakomeren razvoj na področju kulture, dostopnost do kulturnih dobrin, nadaljnja skrb za izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je nujno treba zagotoviti sredstva, in tudi konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju. Vlaganje v kulturo in ohranjanje kulturne dediščine imata številne pozitivne učinke tudi na druga področja, na gospodarstvo, zlasti na turizem z oplemenitenjem slovenske turistične ponudbe ter približevanjem kulturnih dobrin posameznikom v slovenskem kulturnem prostoru in tudi zunaj njega.

Med nujne programe Republike Slovenije na področju kulture se po predlaganem zakonu uvrščajo:

 1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov,
 2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture,
 3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah,
 4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine,
 5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju,
 6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti,
 7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Predlog zakona najdete na tej povezavi.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 17. 10. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 2/9

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

Predlog Pravilnika z obrazložitvami prilagamo na tej povezavi.

Pripombe in predloge na osnutek pošljite na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do četrtka, 24.10.2019.

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin 2/10

Obveščamo vas, da smo s strani Državnega sveta RS prejeli dopolnjena osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Predloga najdete na sledečih povezavah:

Prosimo vas, da predloge preučite in se do 4. novembra 2019 do 10. ure opredelite do vsebine in nam le to posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Državni svet in strokovna skupina pripravljavcev predloga pokrajinske zakonodaje vam je na voljo za dodatna pojasnila in po potrebi tudi za predstavitev pri obravnavi na sejah občinskih svetov (skladno z možnostmi).

Predlog 6-letnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v RS 2020-2025 2/11

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek 6-letnega načrta vlaganja v promet in prometno infrastrukturo v RS v letih 2020-2025. Ministrstvo za infrastrukturo pripravi 6-letni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, ki jih vsako leto posreduje v potrditev Vladi RS na podlagi Resolucije o nacionalnem  programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. novembra 2016) (v nadaljevanju Resolucija).

Prvi Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2018–2023 je bil izdelan leta 2018 in potrjen s sklepom Vlade številka 37100-1/2018/10 dne 29.3.2018. Letošnji Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2020 – 2025 pa se nahaja na spodnjih povezavah.

Obrazložitev 6-letni 2020-2025
Operativni načrt 2020-2025 – brez povezav 
Drsni_plan_september_2019-DRSI

Občine na območju ljubljanske širše urbane regije obenem obveščajo, da bo na podlagi načrta, ki je v prilogi pripravljen tudi “Akcijski načrt za trajnostno mobilnost osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega območja” (na zahtevo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije), ki vam ga ne bodo posebej pošiljali v pregled, saj ne bo vseboval nobenih dodatnih ukrepov za to območje kot spodnji 6-letni načrt.

V pripombe in predloge na 6-letni drsni plan nam  posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 4. novembra do 12. ure.

POVPRAŠEVANJE SOS

Varstvo vozačev in jutranje varstvo 3/1

Na SOS se je obrnila občina članica s povpraševanjem za ostale občine na temo varstva vozačev in jutranjega varstva.

Po določilih 8. odstavka 56. člena ZOsn mora šola učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo. Varstvo vozačev financira občina na podlagi določila 82. člena ZOFVI.

Po določilih 81. člena ZOFVI se iz sredstev državnega proračuna zagotavljajo samo sredstva za sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev prvega razreda. Iz prakse v našem okolju pa izhaja, da starši pripeljejo otroke prve in druge triade v šolo še pred 7.00 uro zjutraj in šola jim mora zagotoviti varstvo, ki ga naša občina financira že leta.

Občini je poznana tudi praksa nekaterih občin, ki jutranjega varstva ne financira in slednjega financirajo starši sami.

Občino članico v zvezi z jutranjim varstvom zanima:

 • ali financirate jutranje varstvo
 • če ga financirate, ali ima vaša občina v tej zvezi sprejet pravilnik o financiranju – kakšen je način financiranja in vrednost financiranja
 • če je vrednost financiranja na osnovi določene urne postavke, koliko je bruto vrednost postavke
 • ali je vrednost določena za 45 minut varstva (šolska ura) ali na 60 min varstva

Enako občino zanima glede varstva vozačev:

 • če financirate varstvo vozačev, ali ima vaša občina v tej zvezi sprejet pravilnik o financiranju – kakšen je način financiranja in vrednost financiranja
 • če je vrednost financiranja na osnovi določene urne postavke, koliko je bruto vrednost postavke
 • ali je vrednost določena za 45 minut varstva (šolska ura) ali na 60 min varstva

Članico zanima še, ali občina vnaprej določi do katere višine sredstev prizna šoli sredstva za varstvo oz. ali se sredstva priznajo na osnovi realizacije varstva preteklega meseca.

Vljudno vas prosimo, da vaše odgovore posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 9. 10.2019.

DOGODKI SOS

10.10. / Obračunavanje DDV v občinah 4/1

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo davka na dodano vrednost. Na seminarju, ki bo potekal v četrtek, 10. oktobra 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, vam bodo v teoriji in praksi predstavljene tako osnove kot tudi posebnosti sistema obračunavanja in plačevanja DDV.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

17.10. / Revizija priprave proračuna in zaključnega računa, procedura umeščanja projektov v NRP, ter upravljanje z dolgom 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Računskim sodiščem RS pripravilo posvet za zaposlene na občinah na katerem bodo predstavljene ključne ugotovitve računskega sodišča iz zbirnega poročila pri reviziji priprave proračuna in zaključnega računa proračuna, procedura umeščanja projektov občin v NRP ter upravljanje z dolgom v času nizkih obrestnih mer.

Na strokovnem posvetu bodo predavali namestnica vrhovnega državnega revizorja Blanka Zakrajšek in pomočnica vrhovnega državnega revizorja Mojca Škof, vodja sektorja za razvoj sistema proračuna pri Ministrstvu za finance Mojca Voljč ter Leo Knez vodja Sektorja za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko pri Ministrstvu za finance.

Vabilo na s programom se nahaja na tej povezavi.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko predhodno tudi zapišete v priloženi prijavnici.

17.10./ Napoved konference "Obvladovanje vode v mestih" 4/3

Vabimo vas, da si v koledarju rezervirate četrtek, 17. oktober 2019, in se nam pridružite v Kulturnem kongresnem središču na Ptuju, kjer bomo na mednarodni konferenci z naslovom Obvladovanje vode v mestih spoznali primere tuje in domače prakse ter skupaj s predstavniki slovenskih občin razmišljali kako upravljanje voda krepi odpornost mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti.

Za več informacij o dogodku v naslednjih tednih spremljajte spletno stran ipop.si in Facebook objave IPoP – inštituta za politike prostora.

Konferenco organiziramo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

22.10./ Najava konference »Inovativne ideje in zagon socialnih podjetij« 4/4

Obveščamo vas, da Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na konferenco »Inovativne ideje in zagon socialnih podjetij«, ki bo potekala v torek, 22. 10. 2019, od 9. do 12. ure v Kopru (točno lokacijo objavimo kmalu).

Jesen je čas za nove izzive in morda je pravi čas, da se razgledamo po domači sceni spodbujanja inoviranja na področju družbenih problemov in socialne ekonomije ter pokukamo, kaj novega nam ponuja projekt Social(i)Makers.

V projektu se dogaja. Akademija družbenih inovacij je še vedno brezplačno dostopna vsem, ki bi se radi seznanili z razvojem inovativnih idej in zagonom socialnega podjetja (https://social-innovation-academy.teachable.com/), na voljo so spletni seminarji z aktualnimi temami s področja družbenega inoviranja in od septembra dalje deluje edinstvena spletna tržnica problemov, izzivov in rešitev za družbene probleme v državah Srednje Evrope, torej tudi pri nas.

Še več! Do konca oktobra poteka mednarodno tekmovanje za najboljšo rešitev na področju vseh vrst izobraževanja in usposabljanja za »vzgojo nove generacije družbenih inovatorjev«, Be Social, Be Maker!

Ali vas mika, da bi skupaj opredelili zmagovalno rešitev? Najboljša ideja bo nagrajena s strokovno podporo tujih strokovnjakov za razvoj družbenih inovacij v višini 5.000 EUR!

In kaj potem, ko ste svojo družbeno inovacijo opredelili in se odločili, da jo oživite?

 • Na kakšno pomoč in podporo lahko računate?
 • Kakšna sredstva so vam na voljo v Sloveniji?
 • Ali poznate uspešne podjetniške zgodbe?

Teme bodo predstavili in na vaša vprašanja odgovarjali partnerji v projektu Social(i)Makers in strokovnjaki z navedenih področij, za navdih se bomo seznanili tudi z uspešno podjetniško zgodbo. Zaključili bomo času primerno: s prijetnim druženjem ob hrani in pijači.

Vabilo in prijavnico objavimo kmalu!

23.10. / ODPOVEDAN – Nomotehnika v občinskih predpisih – temeljni pristopi in najpogostejše napake 4/5

Nomotehnika je veda o pripravi predpisov in zajema metodične, strukturne in jezikovne vidike splošnih pravnih aktov. Upoštevanje nomotehnike pri pripravi predpisov v ožjem in širšem smislu prispeva k pravnosistemski ustreznosti in preglednosti, precizno in razumljivo izražanje, dosledna uporaba ustaljenega pravnega izrazoslovja ter spoštovanje jezikovnih posebnosti k njihovi večji jasnosti in razumljivosti, vse našteto pa je usmerjeno v čim boljše zagotavljanje spoštovanja načela pravne varnosti. Da bi bili tako pripravljeni tudi občinski predpisi, Skupnost občin Slovenije organizira seminar, na katerem se bodo zaposleni v občinskih upravah, ki prihajajo v stik s pripravo predpisov na lokalni ravni, seznanili s pravili in usmeritvami pri njihovi pripravi, in sicer tako z vidika teorije kot prakse.

Na seminarju bo predavala mag. Katja Božič, Služba Vlade RS za zakonodajo.

Seminar bo potekal v sredo, 23. oktobra 2019, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Program si lahko pogledate TUKAJ.

 

 

12.11. / Posvet “Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov za občine” 4/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Dataofficer d.o.o. organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov v luči priprave novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Informativni posvet bo potekal v torek, 12. novembra 2019, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Casiopea, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Predstavljene bodo najpomembnejše spremembe in predvsem zahteve, ki jih prinaša nov ZVOP-2 ter povezane določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pri izvajanju nalog občin, vključno s predstavitvijo pomena vsebine področne zakonodaje. Izpostavili pa bomo tudi ključne izzive s katerimi se bodo morale občine spopasti oziroma se že spopadajo, da zagotavljajo skladnost z zakonodajo in predvsem varnost osebnih podatkov.

VABILO s programom.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

10.10./ Konferenca Vse krajine štejejo! K večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko 5/1

Društvo krajinskih arhitektov v četrtek 10. 10. organizira konferenco ob zaključku projekta “Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za pripravo krajinske politike”, ki bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

Na konferenci bodo poleg rezultatov projekta predstavljeni tudi tuji primeri varstva, načrtovanja in upravljanja krajine. Osvetljena bosta pomen in način celovitega urejanja krajine, ki vodi k večanju kakovosti bivanja, prepoznavni identiteti ter raznolikemu in na lokalnih potencialih temelječemu gospodarskemu razvoju, tudi v luči turizma.

Na konferenco se prijavite preko spletnega obrazca, udeležba je brezplačna.

Program in podrobnejši opis najdete tukaj.

11.10./ Delavnica soustvarjanja NPK 2020–2027 5/2

Resolucija nacionalnega programa za kulturo 2020–2027 je dokument z dolgoročno vizijo za obdobje 8 let in akcijskim načrtom za prihodnja 4 leta. Je ključna podlaga za delo številnih v kulturi, zato ga želijo sooblikovati v sodelovanju s širokim krogom zainteresirane javnosti.

Iz teh razlogov vas Ministrstvo za kulturo vabi na

delavnico soustvarjanja NPK 2020–2027, ki bo potekala

11. 10. 2019, na Ministrstvu za kulturo (v sejni sobi v pritličju), od 10.00 do 13.00.

Tema delavnice bo prenova razpisnih mehanizmov v kulturi. Skozi proces soustvarjanja nas bo vodila ekipa moderatorjev, ki delujejo pod okriljem projekta Inovativen.si Ministrstva za javno upravo. Delavnico bodo vodili s pomočjo metod, ki spodbujajo široko razmišljanje, dialog in soustvarjanje.

Svojo udeležbo potrdite na e-naslov eva.zorko@gov.si najkasneje do srede, 9. 10. 2019 do 13.00.

Povzetke že izvedenih delavnic pa lahko najdete na pripeti povezavi https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/oblikovanje-novega-nacionalnega-programa-za-kulturo-20202027/

14.10./ »Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja« 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor vabi na okroglo mizo z naslovom »Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja«, ki bo potekala v ponedeljek, 14. 10. 2019, ob 13.00, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

Na okrogli mizi bo v imenu SOS sodeloval tudi Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina in član predsedstva SOS.

Vabilo s programom.

Za lažjo organizacijo dogodka udeležbo potrdite preko spletne prijavnice: https://www.1ka.si/a/231922.

17.10./ Oglaševanje v javnem prostoru 5/4

V četrtek, 17. oktobra ob 15. uri se bo v MAO – Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (Fužinski grad) odvil simpozij z naslovom Oglaševanje v javnem prostoru. V uvodu bomo obravnavali zasičenost slovenske krajine z oglasnimi panoji ter razpršeno reguliranje tega področja. Oglaševanje v odprtem prostoru ureja 9 zakonov in 2 uredbi. Zanimalo nas bo tudi, kakšne so možnosti za konsolidacijo reguliranja in ali nastalo stanje kliče po posebnem zakonu in inšpektoratu. V jedru programa bomo od prisotnih poskušali pridobiti čimveč idej, kako čimprej iz nastale situacije.

Gre za soočenje predstavnikov in predstavnic različnih pristojnih služb in organov, z nami bodo; predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, inšpektoratov, Janja Božič Marolt (Mediana), Boštjan Botas Kenda (ALUO), krajinska arhitektka Darja Matjašec, Andreja But (direktorica kmet. inšpekcije) in drugi.

Organizator simpozija je Landezine, Društvo za promocijo krajinske arhitekture, dogodek pa finančno podpira Ministrstvo za okolje in prostor.

Za dodatne informacije so vam na voljo na mojca.zupanic1@gmail.com in 041 924 515.

17.10 / Oblikovanje partnerstev za mednarodno projektno sodelovanje na področju mladinskega dela 5/5

Nacionalna agencija Movit od leta 2016 sodeluje v strateškem partnerstvu 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji z imenom Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni. Poleg širine in teže, ki jo tako množično sodelovanje pomembnih akterjev s področja mladinskega dela daje samemu strateškemu partnerstvu, to predstavlja tudi priložnost za številne mednarodne aktivnosti, ki so namenjene spoznavanju, medsebojnemu učenju, izmenjavi dobrih praks, krepitvi kompetenc in sklepanju (projektnih) partnerstev med akterji lokalnega mladinskega dela iz različnih držav.

S tem namenom med 15. in 19. oktobrom 2019 organizirajo študijski obisk v Sloveniji, na katerem bodo gostili 20 predstavnikov občin iz Hrvaške, Švedske, Estonije in Zahodnega Balkana. Ključna cilja študijskega obiska sta predstavitev dobrih praks mladinskega dela na lokalni ravni v Sloveniji in mreženje predstavnikov občin iz vseh sodelujočih držav z namenom oblikovanja novih mednarodnih projektnih partnerstev na področju mladinskega dela.

Vabimo vas, da se pridružite posebni aktivnosti namenjeni mreženju med predstavniki slovenskih občin in udeleženci študijskega obiska, ki bo potekala 17. oktobra 2019, med 9.00 in 11.30 uro v Razvojnem centru Novo mesto. Cilj aktivnosti je oblikovanje temeljev za bodoča projektna partnerstva za prijavo projektov v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest na naslov borut.cink@movit.si. ZA vsa vprašanja se lahko obrnete na 01 430 47 49.

17.10./ Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? 5/6

Umanotera in Focus vabita na 4. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? v četrtek, 17. oktobra 2019, od 9. do 13.30 ure Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.

Domači in tuji predavatelji z veliko praktičnih izkušenj nam bodo predstavili koristi skupnostnih praks za povečevanje odpornosti skupnosti v trenutno nezavidljivem globalnem in lokalnem kontekstu podnebnih sprememb. Poiskali bomo konkretne možne odzive skupnosti na ovire in priložnosti ter spoznali dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Razprava bo potekala tudi o priložnostih za razvoj lokalnih skupnosti v luči nove finančne perspektive EU za obdobje 2021–2027.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah s področij investicij, energetike, okolja, družbenih dejavnosti, prometa in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve mest na prijavnici.
Vabilo s programom je na voljo na tej povezavi.

23.10./ Encuentros 2019 - Trajnostni turizem: od besed k dejanjem 5/7

Fakulteta za turistične študije Turistica (UP, Portorož) vabi na srečanje Encuentros 2019, ki bo 23. oktobra v Portorožu. Srečanje je odlična priložnost za promocijo projektov s področja trajnostnega razvoja občin in podjetij. Na delavnicah boste spoznali prednosti, izzive in koristi trajnostnih znamk (na primer, Slovenia Green, EU Label, ipd.).

Več na spletni strani http://www.encuentros.si/.

Konferenca poteka v angleškem in slovenskem jeziku.

24.10./ 2. nacionalni seminar z naslovom »Občine – nosilke zelene prihodnosti« 5/8

Vabljeni na 2. nacionalni seminar z naslovom »Občine – nosilke zelene prihodnosti«, ki bo potekal v četrtek, 24. oktobra 2019, dvorana FORUM med 11.00 in 14.00 uro (Gospodarsko razstavišče v Ljubljani na Dunajski cesti 18).

Poudarek seminarja bo na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Na dogodek vabljeni predstavniki občin, lokalnih energetskih agencij, energetski menedžerji, upravljavci stavb in druga zainteresirana strokovna javnost. Vsi udeleženci bodo imeli priložnost sodelovati v razpravi..

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi organizacije dogodka  pa je potrebna prijava.

Več o programu in prijavi najdete v VABILU.

24. in 25.10./ Slovenski regionalni dnevi 2019 5/9

Tudi letos Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s partnerji organizira tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2019, ki bodo potekali v Goriški regiji, v Bovcu, v Kulturnem domu in Hotelu Alp, dne 24. in 25. oktobra 2019 pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«..
Tudi z letošnjo temo želijo pritegniti čim več različnih akterjev: ministrstva, vladne službe, javne sklade in agencije, regionalne razvojne agencije, predstavnike lokalnih skupnosti, strokovne javnosti ter druge, da soočijo svoje poglede o tematiki. Vaša prisotnost in sodelovanje na regionalnih dnevih je pomembna za načrtovanje in uresničevanje ciljev regionalne politike.

 • Osrednja tema prvega dne je posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih.
 • Osrednja tema drugega dne so demografske spremembe, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij.

Več o srečanju in programu si lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov:
http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PROGRAM.aspx .
Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijavite se do ponedeljka, 21. oktobra 2019 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi:  http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ.aspx

VLADA RS

46. redna seja 6/1

Vlada potrdila spremembe pokojninske zakonodaje

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Poglavitne spremembe zakonodaje v okviru obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja zajemajo:

 • zvišanje odmernega odstotka in s tem izboljšanje socialne varnosti prejemnikov najnižje starostne, invalidske in družinske pokojnine ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja,
 • spodbude za ostajanje v zavarovanju ter
 • zagotavljanje sočasnega prejemanja večjega dela pokojnine in opravljanja dela upokojencev.

Vlada potrdila spremembe Zakona o urejanju trga dela

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela.

Predlog sprememb zakona predvideva zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, in sicer iz 350 EUR bruto na 530,19 EUR bruto. S tem izenačujemo višino nadomestila z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, ki danes znaša 402 EUR neto.
Za aktivacijo starejših brezposelnih oseb se za te osebe spreminjajo pogoji pri določitvi trajanja denarnega nadomestila. Tako se prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 19 mesecev predvideva za zavarovance, starejše od 53 let, ob sočasnem izpolnjevanju pogoja zavarovalne dobe več kot 25 let. Prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 25 mesecev pa se predlaga za zavarovance, starejše od 58 let in z zavarovalno dobo več kot 28 let.
Popravljajo se tudi pravila sankcioniranja kršitev. Po novem namreč brezposelnih oseb, ki bodo npr. ali odklonile vključitev v program aktivne politike zaposlovanja ali odklonile primerno ali ustrezno zaposlitev, zavod ne bo več vodil v evidenci brezposelnih oseb.
Predvidene so tudi spremembe pri omejitvah začasnega ali občasnega dela upokojencev, upokojencu se omogoča delo do 90 ur, tri mesece v koledarskem letu ob tem, da ostaja letno število ur nespremenjeno, torej 720 ur, predlagana je ukinitev soglasja s strani ministrstva za delodajalce, ki imajo več kot 1.250 zaposlenih delavcev, določajo pa se tudi nove omejitve opravljenega števila ur začasnega ali občasnega dela upokojencev pri delodajalcih, ki zaposlujejo več kot 100 delavcev.

Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in  Uredbo o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  

Z Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju prenašamo določila o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa. Skupne metode ocenjevanja hrupa se uporabljajo za izdelavo strateških kart hrupa, ki so podlaga za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom. Metode ocenjevanja hrupa, določene v prilogi direktive, se morajo za izdelavo strateških kart hrupa uporabljati od 31. decembra 2018 dalje. Strateške karte hrupa, izdelane z modelnim izračunom in uporabo skupnih metod ocenjevanja hrupa, bo treba prvič izdelati do avgusta 2022 s prometnimi podatki za leto 2021. S skupnimi metodami ocenjevanja hrupa bo v Evropski uniji ocenjevanje emisij hrupa za ceste, železniške proge, letališča, industrijske vire hrupa in s hrupom obremenjenih prebivalcev usklajeno.

Sprememba Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo.
V skladu z omenjenim zakonom se začne minimalna plača obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 dalje.
Glede na navedeno se v uredbi spreminja pomen nekaterih izrazov, količnikov, dopolnjujejo in spreminjajo pa se tudi šifre izplačil za dežurno delo.

Spremembe Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

Spremembe in dopolnitve uredbe obsegajo med drugimi tudi naslednje vsebine:

 • dopolnjen je del, ki govori o tem, da se zaposlenemu v času priprav in usposabljanj za delo v tujini določi plača, kot jo prejema za delo v Sloveniji. Zaposleni, napoten na delo v tujino, prejme plačo za delo v Sloveniji v primeru, ko mu je bilo koriščenje sorazmernega dela letnega dopusta zaradi potreb delodajalca zavrnjeno, ko je še opravljal delo v Sloveniji;
 • dopolnjen je tudi del, ki določa plačo zaposlenemu, ki je napoten na delo v tujino, vendar se pred dejanskim nastopom z delom v tujini ustrezno usposablja. Za čas usposabljanja se zaposlenemu opredeli plača za delo v Sloveniji;
 • spremenjen je del, ki določa, da tudi učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah pripada dodatek za nevarnost;
 • v obstoječi uredbi se povračilo stroškov socialnih zavarovanj partnerja določi od osnove, kakršno je imel ob odhodu v tujino. Če je bil partner pred odhodom odsoten in je prejemal npr. nadomestilo zaradi bolezni, ali je bil zaposlen za krajši delovni čas zaradi starševskega dopusta, je upravičen do nižjega povračila socialnih zavarovanj ves čas napotitve. S spremembo se upošteva osnova zadnjega polnega meseca, ki ni vključeval nadomestil (zadnja polna plača);
 • po novem tudi učiteljem in lektorjem pripada dnevnica. Doslej so bili izvzeti. Poleg tega se vsem zaposlenim na delu v tujini dnevnica obračuna v enaki višini, kot to velja za zaposlene v Republiki Sloveniji za službeno pot v tujino;
 • spremenjen je del, ki določa, da se učiteljem in lektorjem na delu v tujini povrnejo stroški učenja tujega jezika;
 • katalog funkcij, delovnih mest in nazivov za delo v tujin se dopolni z dvemi novimi delovnimi mesti: mladi raziskovalec in korespondent ataše.

Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah

Vlada je sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0.

S sklepom je vlada naložila ministrstvom in vladnim službam, ki so izvajalci nalog določenih v državnem načrtu, da v roku šestih mesecev po sprejetju načrta, izdelajo oziroma uskladijo priloge in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti in jih dostavijo Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Prav tako je s sklepom določeno, da nosilci načrtovanja izdelajo oziroma uskladijo svoje načrte oziroma dele načrtov zaščite in reševanja ob poplavah z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob poplavah v dvanajstih mesecih po sprejetju državnega načrta.
Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, je izdelan kot izvedbeni dokument vlade v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja in je nadgradnja Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0. Verzija 4.0 je dopolnjena in posodobljena, v njej pa so upoštevani tudi zaključki iz dejanskih poplav leta 2012, 2014 in 2017.

Poslanska pobuda v zvezi s spremembo zakonodaje za pospešitev razvojnih projektov

Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudo glede možnosti spremembe zakonodaje z namenom pospešitve razvojnih projektov.

Po oceni vlade spreminjanje zakonodaje ni potrebno, saj obstoječ sistem preko splošnih materialnih in procesnih institutov ter preko specialnih rešitev v prostorski in gradbeni zakonodaji že omogoča učinkovito odkrivanje in sankcioniranje zlorab procesnih pravic. Sodelovanje javnosti in nevladnih organizacij pri odločanju je del demokratičnega sistema izvajanja oblasti in del pravne države. Vlada se zavzema za transparentne in učinkovite postopke ter ocenjuje, da se ti lahko izvajajo v okviru veljavnih predpisov. Veljavna zakonodaja s področja urejanja prostora in graditve objektov je bila namreč pripravljena ob upoštevanju evropskih in nacionalnih standardov glede vključevanja javnosti in varovanja človekovih pravic, obenem pa je z uzakonitvijo nekaterih novosti, kot sta združen postopek načrtovanja in dovoljevanja ter integralni gradbeni postopek, skušala izboljšati organizacijski in postopkovni vidik umeščanja v prostor. Kot kažejo primeri dobre prakse, ki so se vodili tudi po prej veljavnih zakonskih ureditvah, pa je učinkovitost umeščanja še bolj kot z normativno ureditvijo pogojena zlasti z ustrezno pripravo, upravljanjem in vodenjem tovrstnih projektov, kar vključuje pravočasno in koordinirano izvajanje aktivnosti, tvorno sodelovanje vseh deležnikov ter uporabo celotnega instrumentarija, ki ga daje v ta namen zakonodaja.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca junija 2019 izdanih 434 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v vrednosti 2,4 milijarde evrov, kar je 78 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Od tega je 943,2 milijona evrov Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 743,4 milijona kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 702,9 milijonov evrov Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji. Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija na terenu izvajalo že za nekaj manj kot dve milijardi evrov oziroma 64 odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih nekaj več kot 808 milijonov evrov, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca junija 2019 Evropski komisiji posredovala za 758 milijonov evrov zahtevkov za plačila oz. 25 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do konca avgusta se je ta znesek povečal na 779 milijonov evrov.
Stanje v prvih dveh fazah izvajanja (izdane odločitve o podpori in usmeritev predvidenih sredstev v programe in projekte) je po oceni Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) zadovoljivo, dodatno pa se je treba osredotočiti na fazo izplačil iz proračuna. Na eni strani je treba spodbuditi izvajanje posameznih projektov in programov na terenu, da bodo lahko za izvedene aktivnosti izdajali račune, na drugi pa pospešiti njihovo potrjevanje na ministrstvih.
Aktivnosti, predvidene v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se izvajajo po predvideni časovnici. Največji napredek je bil narejen na področju ukrepov za odpravo pomanjkljivosti informacijskega sistema, na katere je leta 2018 opozoril tudi revizijski organ Urad RS za nadzor proračuna. Uradu smo konec junija poročali o odpravi izpostavljenih pomanjkljivosti. Rezultati naknadne revizije potrjujejo, da sistem deluje, zagotavlja zanesljive podatke in omogoča nemoteno izvajanje kohezijske politike. Aktivnosti, povezane z izboljšanjem delovanja informacijskega sistema in uporabniške izkušnje, se še naprej intenzivno izvajajo in ostajajo pomembna prioriteta Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Nepovratne spodbude za občine - za stavbe splošnega družbenega pomena in kolesarsko infrastrukturo 7/1

Na spletni strani eko sklada so objavljene naslednje nepovratne spodbude za občine:

Več razpisov za občine je zbranih na naslednji povezavi: https://www.ekosklad.si/javni-sektor.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 7/2

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/3

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/4

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/5

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/6

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Spodbuda za povečanje števila električnih vozil in zmanjšanje izpustov 8/3

V Akcijskem programu za alternativna goriva v prometu, ki so ga pripravili na Ministrstvu za infrastrukturo in ga je vlada potrdila junija letos, so kot enega od ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in škodljivih delcev v prometu predvideli tudi znižanje bonitete za uporabo službenih električnih vozil v zasebne namene.

Več informacij preberite tukaj: https://www.gov.si/novice/2019-10-04-spodbuda-za-povecanje-stevila-elektricnih-vozil-in-zmanjsanje-izpustov/.

Pridružite se dogodkom v okviru oktobrskega Meseca prostora »Prostor živimo« 8/4

4. oktobra  obeležujemo Svetovni dan Habitata. To je dan, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1985 posvetila mestom in naseljem ter opominu na nujnost zagotavljanja osnovnih pravic ljudi do ustreznih bivališč. Z njim se v Sloveniji pričenja Mesec prostora 2019, v katerem se bo že šesto leto zapored zvrstila vrsta različnih dogodkov, katerih skupna iztočnica je trajnostni prostorski razvoj.

Več…

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.