V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE PUCONCI, KOBARID IN PIRAN.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Mestna občina Murska Sobota: Expano – Pomurje v malem 1/1

Leto izvedbe: 2016-2019
Financiranje: Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj

Ob Soboškem jezeru, ob izvozu z avtoceste A5 (koridor Ljubljana–Budimpešta), je bil v letu 2018 zgrajen paviljon Expano, ki ohranja zunanji videz slovenskega paviljona s svetovne razstave Expo Milano 2015.
Paviljon EXPANO je zastavljen kot regijski promocijski center »Vrata v Pomurje«. Postavljen je na obrežje turističnega, športnega in doživljajskega parka Soboško jezero. Paviljon je zasnovan kot Pomurje v malem in ga sestavljajo štirje glavni sklopi, in sicer razstava, turistično-informacijski center s trgovinico, gostilnica ter prostor namenjen poslovni rabi, kjer je vzpostavljena tudi SPOT točka.
V razstavnem delu se nahaja več tematskih točk, ki predstavljajo regijo iz različnih zornih kotov in obiskovalcu ponuja potovanje skozi čas, razglede nad pomurskimi lepotami, predstavitev vode življenja, polet nad Pomurjem, razkriva skrivnosti čarobnega gozda ter približuje umetnost ustvarjanja ob reki Muri.

Foto: Janez Martinčič

 

NOVICE SOS

PRVI PREMIKI PRI POPRAVKIH PLAČ IN IZENAČITVI POVRAČILA STROŠKOV IN PREJEMKOV ZA FUNKCIONARJE 2/1

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so dne 29. 9. 2022 parafirali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Del dogovora je tudi 4,5% povišanje vrednosti vseh plačnih razredov plačne lestvice, kar bo pomenilo povišanje tudi v plačni skupini A (funkcionarji). Skupnost občin Slovenije že leta zastavlja svoj glas in poziva oblast, da je plača za delo, ki ga opravljajo občinski funkcionarji, podcenjena, zato pomeni 4,5 % dvig prvi korak k razumevanju in vrednotenju dela županj in županov, podažupanj in podžupanov. Dodatno bodo tudi vsi funkcionarji, uvrščeni do 50. plačnega razreda, prejeli poračun regresa za letni dopust za leto 2022, ki se bo funkcionarjem izplačal v isti višini in v istem roku kot javnim uslužbencem.

Prav tako smo v Skupnosti občin Slovenije že leta vlagali napore in trud, da se odpravijo določbe ZUJF, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke funkcionarjev. Za razlikovanje v ureditvi povračila stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence in funkcionarje ni tehtnih argumentov, zato smo spremembe na tem področju poskušali doseči z mnogimi dopisi in pozivi na pristojna ministrstva, predlogi zakonskih aktov, v zadnjem letu pa tudi v aktivnem delovanju v vladni pogajalski skupini za pogajanja z reprezentativnimi sindikati. Seznanili smo vas, da smo v okviru pogajanj dosegli, da je Ministrstvo za javno upravo potrdilo, da bodo naši predlogi obravnavani v okviru predvidenega reševanja problematike odprave nesorazmerij. Skupnost občin Slovenije je 13. 9. 2022 (ponovno) pozvala Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance, da se določbe ZUJF, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke, nemudoma odpravijo.

Sporočamo, da je Skupnost občin Slovenije s svojimi aktivnostmi in intenzivnim sodelovanjem predstavnice SOS v vladni pogajalski skupini dosegla, da je s 1. 11. 2022 predvidena uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence. Torej bodo funkcionarji upravičeni do enakih zneskov kot ostali javni uslužbenci za: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške in obračun stroškov na službenem potovanju v državi, dnevnice za službeno potovanje v državi, kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi, stroške prenočevanja, terenski dodatek, regres za letni dopust, jubilejno nagrado, solidarnostno pomoč in odpravnino ob upokojitvi.

SOS na sestanku z MIZŠ o aktualnih tematikah 2/2

Predstavnici Skupnosti občin Slovenije generalna sekretarka Jasmina Vidmar in strokovna sodelavka Neža Jager sta se dne 4. 10. 2022 udeležili sestanka s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), državnim sekretarjem dr. Darjom Feldo in v.d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo dr. Borisom Černilcem.

Generalna sekretarka je predstavila delovanje Skupnosti občin Slovenije in poudarila pomembnost naslednjih tematik:

 • Opozorilo kaj bi uvedba kosil pomenila za občine (investicije v infrastukturo, da bi to sploh bilo praktično izvedljivo).
 • Nujnost konstantnih investicij v infrastrukturo vrtcev, šol in športnih objektov.
 • Premislek o praktični izvedbi zelenega javnega naročanja v izobraževalnih institucijah.
 • Sprememba Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
 • Celostna ureditev financiranja zasebnih vrtcev.
 • Problematika zagotavljanja šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami.
 • Zagotovitev sredstev za financiranje stroškov dela zaposlenih (v skladu z aktualno spremembo Pravilnika o napredovanju zaposlenih v izobraževanju, zaposlitve za zgodnjo obravnavo ter zaposlenih v kuhinjah).
 • Ureditev področja gorskega kolesarjenja.

Sklep sestanka je bil, da bo v okviru MIZŠ predvidoma oblikovana ožja delovna skupina v katero bodo vabljena reprezentativna združenja občin.

DIALOG glede nove prostorske zakonodaje še vedno visoko obiskan s strani občin 2/3

Tretjega DIALOG-a se je dne 4.10.2022 udeležilo več kot 40 predstavnikov občin. Osrednja tema razprave je bila priprava mnenja o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZUreP-3.

Na redna srečanja, ki potekajo enkrat mesečno oz. po dogovoru (do preklica) so vabljene vse občine članice, ki si želijo razprave zaradi situacije, v kateri se nahajajo – tj. ko še niso sprejeti  vsi podzakonski akti in pravilniki nove prostorsko gradbene zakonodaje (ZUreP-3, GZ-1), le-to s somišljeniki predebatirati. Sekretariat SOS v ta namen občinam zagotavlja sočasno uporabo videokonferenčnega prostora Zoom za medsebojno izmenjavo dobrih praks, odgovarjanje na vprašanja, deljenje pomislekov in medsebojno pomoč kot tudi sodelovanje.

EVIDENTIRANJE

Evidentiranje v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS 3/1

Na podlagi poziva Državni zbor k predlaganju kandidatk ali kandidatov za člane Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS je Predsedstvo SOS na 20. seji, 14. septembra 2022, sprejelo sklep o začetku evidentiranja kandidatk in kandidatov za člane sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS.

 

V Svet fundacije bo imenovan en član na predlog Skupnosti občin Slovenije.

 

Do 7. oktobra 2022 nam na naslov info@skupnostobcin.si posredujte predloge za kandidate z naslednjimi podatki:

 • osebno ime
 • datum rojstva
 • stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču
 • naziv delodajalca in delovno mesto oziroma delo, ki ga opravlja
 • pisno izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo
 • pisno izjavo kandidata, da je seznanjen s pogoji tretjega odstavka 10. člena ZLPLS in jih izpolnjuje
 • kratko utemeljitev predloga.

 

V skladu s prvim odstavkom 13. člena ZLPLS člani Sveta Fundacije opravljajo svoje delo nepoklicno. Državni zbor imenuje člane Fundacije za dobo petih let in so lahko največ dvakrat zaporedoma imenovani na to funkcijo.

 

V skladu s tretjim odstavkom 10. a člena ZLPLS člani Sveta Fundacij ne morejo biti osebe, ki:

 • niso polnoletne ali niso poslovno sposobne
 • so zaposlene na fundaciji
 • opravljajo nadzor nad fundacijo
 • so odgovorne osebe oz. zastopniki v organizaciji, ki so prejemnice finančnih sredstev fundacije
 • so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije
 • so funkcionarji v državnih organih
 • so zaposleni v Loteriji Slovenije d. d.
 • so osebe, ki imajo v lasti več kot en odstotek kapitala ali upravljavskih pravic ali glasovalnih pravic v Loteriji Slovenije d. d.
 • so člani vodstev političnih strank

 

Na podlagi posredovanih predlogov bo Mandatno-volilna komisija predvidoma na decembrski seji oblikovala predlog sklepa o imenovanju članov in ga posredovala v odločitev Državnemu zboru.

ZAKONODAJA

Predlog Zakona o državnih simbolih 4/1

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o državnih simbolih.

Cilji novega zakona, ki ureja državne simbole so naslednji:

 • združevanje celotne materije, ki ureja državne simbole v enem zakonu;
 • posodobitev pravil rokovanja z državnimi simboli skladu z uvelavljenimi grboslovnimi, zastavoslovni in muzikološkimi standardi;
 • posodobitev grafičnih prilog v skladu s sodobnimi oblikovalskimi standardi; posodobitev zakona v terminološkem ter sistemskem smislu;
 • jasnejši zapis pravil o svobodi uporabi zastave, katerih namen je vzpodbuditi državljane in državljanke k pogostejši uporabi zastave;
 • pridržanje pravice do uporabe grba za državo in niene institucije.

Cilj novega zakona ni v spremembi kateregakoli od državnih simbolov, saj so le ti jasno definirani v Ustavi Republike Slovenije in se z zakonom ne morejo spreminiati.

Vljudno vas prosimo, da predlog pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do četrtka, 13. 10. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 4/2

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki obravnava naslednje:

 • OBMOČJA PREDNOSTNEGA UMEŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
 • PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOVOLJEVANJE (posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE, posebnosti celovite presoje vplivov na okolje, posebnosti presoje vplivov na okolje, kakovost dokumentacije, drugi ukrepi)
 • DOPUSTNA SPREMLJAJOČA RABA (spremembe in dopolnitve v povezavi z zakonom o cestah, z zakonom o vodah, zakonom o rudarstvu, zakonom o kmetijskih zemljiščih, zakonom o varstvu okolja, zakonom o gozdovih)
 • PRIKLJUČITEV NA ELEKTROENERGETKI SISTEM
 • DRUGE DOLOČBE (splošne, inšpekcijske in kazenske določbe)

Vabljeni k vpogledu predloga TUKAJ. Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje nam lahko posredujete v OBRAZCU najpozneje do ponedeljka, 17. 10. 2022, na ana.plavcak@skupnostobcin.si

Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu 4/3

V pripravi je predlog predpisa zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriv a v prometu, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Predlog med drugim obravnava naslednja področja relevantna za občine:

 • ELEKTRIČNA POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA VOZILA, PLOVILA IN MIRUJOČE ZRAKOPLOVE – Polnilna infrastruktura za cestna vozila (Lokalni načrti za električno polnilno infrastrukturo, zagotavljanje, pridobivanje in oddajanje zemljišč)
 • MEHANIZMI ZA SPODBUJANJE PREHODA NA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU (digitalna platforma za spodbujanje investicij v polnilno infrastrukturo)
 • FINANCIRANJE UKREPOV ZA SPODBUJANJE PREHODA NA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU (sofinanciranje ukrepov akcijskega načrta)

Vabljeni k pregledu predloga. Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje nam lahko posredujete najpozneje do srede 21.12. 2022, na ana.plavcak@skupnostobcin.si

Vabilo k sodelovanju v procesu priprave – Predlog Zakona o podnebnih spremembah 4/4

Zaradi horizontalnosti podnebnih sprememb in njene medsektorske narave je v proces priprave Predloga Zakona o podnebnih spremembah predvidena vključenost tudi pripravljavcev zakonodaje z ostalih segmentov delovanja družbe, kot so šolstvo, zdravstvo, urejanje prostora, gradnja objektov, kmetijstvo, promet, idr.. Ti bodo specifična vprašanja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe naslovili v zadevnih sektorskih zakonodajnih, strateških in ostalih dokumentih.

Osnutek zakona bo, med drugim, vseboval:

 • temeljne določbe, ki opredeljujejo predmet zakona, relevantne izraze, namen in cilj zakona ter načela;
 • strateške dokumente in akcijske načrte, ki obsegajo postopke, vezane na ReDPS50, nacionalno energetsko-podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam in ostale strateške dokumente ter akcijske načrte na občinski ravni;
 • ukrepe s področja podnebnih sprememb, ki se navezujejo na vsebine področij zmanjševanja emisij TGP iz sektorjev, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami TGP, prometa, kmetijstva, rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF), fluoriranih TGP, ukrepih na drugih področjih;
 • ekonomske in finančne instrumente kot je na primer sistem trgovanje s pravicami do emisije TGP, določbe vezane na delovanje Sklada za podnebne spremembe, okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in ostali finančni instrumenti;
 • zaveze glede vodenja evidenc, upravnih postopkov in poročanja skladno z Uredbo (EU) št. 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov;
 • posvetovalna telesa, vključenost civilne družbe;
 • in inšpekcijsko nadzorstvo ter kazenske določbe.

Da bo zakon res vseobsegajoč, v proces priprave vabijo vse zainteresirane deležnike. Vaše pripombe in predloge glede potencialnih vsebin podnebnega zakona nam lahko posredujete na ana.plavcak@skupnostobcin.si  do srede, 19. oktobra 2022.

(vir: povzeto po gov.si )

Osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti 4/5

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do srede, 2. 11. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

POVPRAŠEVANJE

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s PIA 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je v sklopu včerajšnjega 3. DIALOGA glede nove prostorske zakonodaje obrnila občina članica, ki jo zanima dotična naloga občinskega urbanista in sicer priprava mnenja o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZUreP-3.

Občino zanimajo primeri “ustreznih” mnenj, ki bi ji utegnili pomagati pri pripravi oz. izboljšanju lastnih?

Zbir odgovorov najdete TUKAJ.

DOGODKI SOS

11.10. / Dostopna in sodobna spletna stran 6/1

Sodobni trendi tudi občine vodijo v pregledno in celovito posredovanje informacij preko elektronskih medijev. Spletišča in mobilne aplikacije prevzemajo vedno pomembnejšo vlogo pri stiku z občani, kar vključuje vse segmente interakcije:

 • posredovanje pomembnih novic
 • uporabo storitev
 • zbiranje odzivov
 • objavo kontaktnih podatkov
 • objavo in navodila za različne postopke.

Vsebine objavljene na spletnih straneh, tudi socialnih omrežjih in v mobilnih aplikacijah, morajo biti v skladi z Zakonom o dostopnosti spletišč, dostopne vsem uporabnikom, zlasti tistim z različnimi oblikami oviranosti.

V obdobju pred lokalnimi volitvami, ko bodo spletna mesta še posebej polna različnih informacij, želimo na izobraževanju Dostopna in sodobna spletna stran pregledati glavna določila Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter najpogostejše težave, do katerih prihaja pri zagotavljanju dostopnosti. Zato bosta v prvem delu izobraževanja z nami predstavnika Službe vlade za digitalno preobrazbo in Inšpekcije za informacijsko družbo pri Ministrstvu za javno upravo. V drugem delu izobraževanja bomo pogledali, kakšna naj bi bila funkcionalna in sodobna spletna stran tako za uporabnika kot urednika. Na praktičnem primeru Portala GOV.SI se bomo seznanili, kako v razvoj in prenovo spletnega mesta vključiti uporabnike (tudi predstavnike ranljivih skupin kot so starejši, gluhi, slepi). Tudi ti nam bodo skozi izkušnje in primere iz svojega zornega kota predstavili svojo uporabniško izkušnjo z občinskimi spletnimi stranmi.

 

PREDAVALI BODO

 • Jasna Močnik, sekretarka na Sektorju za digitalno vključenost, Služba vlade za digitalno preobrazbo
 • Dragan Petrović, direktor Inšpekcije za informacijsko družbo, Inšpektorat za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo
 • Tina Kuliš, vodja projekta Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave, Ministrstvo za javno upravo
 • predstavnik Zveze gluhih in naglušnih
 • predstavnik Zveze slepih in slabovidnih

 

URNIK

10.00 – 10.30 Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Jasna Močnik, Služba vlade za digitalno preobrazbo
10.30 – 11.00 Pomanjkljivosti in nedoslednost pri zagotavljanju dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
11.00 – 11.30 Vprašanja
11.30 – 11.45 Odmor
11.45 – 12.20 Kako vključiti uporabnika v proces prenove spletnega mesta (primer portal GOV.SI)
12.20 – 12.35 Spletne vsebine za slepe in slabovidne – izkušnje in primeri, Zveza slepih in slabovidnih
12.35 – 12.50 Spletne vsebine z vidika gluhih in naglušnih – izkušnje in primeri, Zveza gluhih in naglušnih

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

11.10. / Javna razprava in webinar o Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti 6/2

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija), Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) smo sooblikovali Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks). Dokument je prilagojen posebnostim upravljanja teh družb in je namenjen izboljšanju korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb, o njem pa vabimo k javni razpravi in na webinar, ki bo v torek, 11. oktobra 2022 ob 14.00. Na njem bo predavala tudi vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik.

Povezava do Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

S Kodeksom upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti si želimo uresničiti spremembe pri upravljanju teh družb, zato si prizadevamo nagovoriti vse pomembne deležnike, ki bi k temu pripomogli. V ta namen tako organiziramo v torek, 11. oktobra, ob 14. uri webinar o tej temi, ki bo potekal po aplikaciji Zoom. Dogodek bo potekal v okviru javne razprave o predlogu Kodeksa in je za vse udeležence brezplačen.

Povezava do prijave na webinar

 

14.10. / Premestitve in napredovanje uradnikov v občinski upravi v nazive 6/3

Za urejanje delovnih razmerij, pravic in obveznosti iz delovnega razmerja velja za javne uslužbence v občinski upravi Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Za vsebine, ki jih ZJU ne ureja pa velja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). ZJU ureja tudi možnost premestitve na drugo delovno mesto, česar ZDR-1 ne pozna. Prav tako ZJU določa dve kategoriji javnih uslužbencev, in sicer uradnike, ki opravljajo delo na uradniških delovnih mestih in v nazivih, ter strokovno tehnične javne uslužbence. Uradniki na delovnem mestu napredujejo v nazive in s tem praviloma pridobijo tudi višjo plačo. Napredovanje v nazive je urejeno s posebno uredbo, ki določa pogoje in roke za napredovanje v višji naziv.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Izobraževanje o premestitvah in napredovanju uradnikov v nazive je namenjeno izključno zaposlenim v občinskih upravah, direktorjem občinskih uprav in javnim uslužbencem v občinskih upravah, ki opravljajo kadrovske naloge in naloge na področju obračuna plač.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Predstavitev vsebine ZJU
9.30 – 10.00 Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta
10.00 – 10.30 Nazivi – pregled, imenovanje v naziv, izguba naziva
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Premestitev – ureditev v ZJU, pravila in pogoji, trajna in začasna premestitev
11.15 – 12.00 Napredovanje uradnikov v višji naziv – pogoji, roki
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

26.8. - 21.10. / Posodobitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, preliminarno posvetovanje 7/1

Na Ministrstvu za infrastrukturo so pričeli s procesom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Tekom poletja so posodobili spletno platformo »Nacionalni energetski in podnebni načrt«, ki je dostopna na Portalu Energetika. Platforma NEPN služi kot osrednje spletno mesto, kjer so objavljene in zbrane vse informacije o aktivnostih NEPN. V sodelovanju s konzorcijem institucij NEPN, ki procesu posodobitve NEPN zagotavlja strokovno in tehnično podporo, je bil pripravljen Okvirni načrt sodelovanja z javnostjo.

V obdobju od avgusta 2022 do junija 2024 bodo potekali trije obsežnejši sklopi posvetovanja z javnostjo, ki bodo obsegali:

 •  preliminarno posvetovanje z javnostjo (jeseni 2022),
 • javno predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023),
 •  javno razgrnitev končnega predloga posodobitve NEPN ter formalno posvetovanje z javnostjo (spomladi 2024).

Konec avgusta so tako začeli s preliminarnim posvetovanjem z javnostjo glede temeljnih usmeritev za posodobitev NEPN, ki bo trajalo od 26. avgusta 2022 do 21. oktobra 2022.

Preliminarno posvetovanje z javnostjo bo obsegalo naslednje tematske sklope:

 • spletno posvetovanje o ciljih in usmeritvah za posodobitev NEPN (26. avgust – 21. oktober),
 • javno predstavitev (28. september 2022),
 • ciljne posvete z deležniki (v oktobru oz. novembru)

Vljudno vabimo k spletnemu posvetovanju in na javno predstavitev, ki bo potekala v sredo, 28. septembra, od 10.00 do 12.00 na Fakulteti za elektrotehniko v veliki predavalnici (P1).

V priponki se nahaja Odprto vabilo k sodelovanju v procesu posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije z več informacijami in delujočimi povezavami na Portal Energetika, kjer se nahajajo vse informacije glede posodobitve NEPN.

Dodatne informacije najdete na naslednjih povezavah: Novica o začetku predhodnega posvetovanja oz. Novica z vabilom na javno predstavitev

12. 10. / Posvet Podnebne spremembe: kako se jim prilagajamo na lokalni ravni? 7/2

12. oktober 2022, 9.30 – 14.00

Dvorana Dijaškega doma Tabor, Kotnikova 4, Ljubljana

Za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe moramo razumeti, kako te vplivajo na nas ter kako načrtovati politike in ukrepe, ki bodo zmanjšali ranljivost in povečali odpornost na vplive podnebnih sprememb. Zato vas vabimo na posvet o aktualnih izzivih prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji in o tem, kakšne naloge postavlja pred lokalne skupnosti.

Letošnje poletje je postavilo sporočila znanstvenikov iz Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) v nov, zelo nedvoumen okvir in precej razširilo razumevanje za nujno potrebno ukrepanje. Poleg dobro znanih globalnih prizadevanj za blaženje je izpostavilo tudi pomen prilagajanja na podnebne spremembe. Ukrepati moramo hkrati na obeh področjih, a prilagajanje zahteva posebno pozornost.

Na posvetu se bomo seznanili s trenutnim stanjem prilagajanja in načrti na nacionalni ravni. Pregledali bomo področja, na katera bodo podnebne spremembe najbolj vplivale, in spoznali prizadevanja občin, ki so že naredile pomembne prve korake. Z gosti z različnih področij in ravni upravljanja se bomo pogovarjali o aktualnih izzivih naslavljanja prilagajanja podnebnih sprememb in kako jih premostiti.

Več o vsebini dogodka si lahko preberete v prispevku.

PRIJAVA (Dogodek bo potekal v živo. Zaradi lažje organizacije dogodka in omejitve mest je prijava na dogodek obvezna.)

Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi poročila IPCC o prilagajanju na podnebne spremembe, kateri bodo sledile predstavitve o trenutnem stanju prilagajanja v Sloveniji ter tveganjih in izpostavljenosti, ki jih lahko pričakujemo. Spoznali bomo tudi praktične primere prilagajanja na lokalni ravni. V drugem delu dogodka se bodo gostje okrogle mize osredotočili na vprašanje, kako celovito nasloviti prilagajanje občin na podnebne spremembe, kateri so glavni izzivi in kako jih reševati.

Srečanje je namenjeno povezovanju in medsebojni podpori vseh, ki si na različnih nivojih upravljanja prizadevajo za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb.

VABILO IN PROGRAM (.pdf)

Dogodek poteka v okviru Podnebnih programov mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, ki ju sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

12. 10. / Gospodarstvo blaginje in obnovljiva rast v Sloveniji, Evropi, svetu 7/3

V torek, 12. oktobra 2022 od 10:00 do 12:00
Dvorana Borisa Podrecce, Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, Maribor

Evropski zeleni dogovor je velikopotezen načrt, da bo EU do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Ob tem bo zaščitila, ohranila in krepila naravno bogastvo EU ter varovala zdravje in dobro počutje državljanov pred okoljskimi tveganji in vplivi. Na podlagi modela obnovljive rasti, ki planetu vrača več, kot mu jemlje, določa okoljske prednostne naloge. Zeleni dogovor je hkrati sestavni del strategije za izvajanje Agende Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenih ciljev trajnostnega razvoja, predstavlja pa tudi rešilno bilko za izhod iz pandemije COVID-19 in drugih kriz, kot sta energetska in prehranska. Tako tudi Osmi okoljski akcijski program kot del zelenega dogovora določa dolgoročni prednostni cilj EU: »… da bodo najpozneje do leta 2050 ob upoštevanju omejitev našega planeta ljudje dobro živeli v gospodarstvu blaginje, kjer se nič ne zavrže, kjer je rast obnovljiva, kjer je dosežena podnebna nevtralnost v Uniji ter kjer je raven neenakosti znatno zmanjšana…«

Blaginja vseh prebivalcev je tudi ključni del vizije Slovenije, izražene z besedami: »Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.« V strategiji je ekološki odtis vključen med vodilne kazalce za spremljanje stanja rabe naravnih virov s ciljem njegovega znižanja za 20 odstotkov do leta 2030.

 

Ob priložnosti obiska prof. Marka Anielskega v Sloveniji bo organizirano njegovo predavanje na Univerzi v Mariboru.
Prof. Mark Anielski, ki prihaja iz Kanade, je priznan strokovnjak za ekonomijo blaginje, trajnostni razvoj in ekološki odtis.
Predavanju bo sledil pogovor s prof. Anielskim.

Prijava:
Prijava je obvezna za vse udeležence, kotizacije ni.
Prijava na dogodek je na POVEZAVI
Rok za prijavo: 7. oktober ali do zapolnitve prostih mest.
Dogodek bo potekal na Univerzi v Mariboru in se bo v živo predvajal na spletni aplikaciji Zoom.
Dogodek bo potekal v angleščini.
Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

13. in 14.10. / Konferenca - Lokalna samouprava in spreminjajoče se razmerje med mesti in podeželjem 7/4

Vabimo vas na mednarodno konferenco v okviru projekta “Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay (LoGov)”, ki bo potekala 13. in 14. oktobra 2022. NALAS v vlogi organizatorja in partnerja projekta LoGov vodi dejavnosti v okviru delovnega paketa 4, ki pokriva medvladne odnose.

Na konferenci bodo odlični govorci in raziskovalci spregovorili o dinamiki, pritiskih in rešitvah spreminjajočega se medsebojnega (so)delovanja mest in podeželja na področju funkcij, financ in struktur lokalnih oblasti ter medvladnih odnosov in sodelovanja državljanov.

Več informacij o programu najdete TUKAJ.

PRIJAVA je možna tukaj in poteka v dveh korakih (rok je 11. oktober 2022):

 1. Predhodna prijava: Najprej morate izpolniti obrazec za predhodno prijavo.
 2. Prijava: Po odobritvi predhodne registracije je treba opraviti dejansko registracijo.

Organizatorji obveščajo, da kljub besedilu na spletni strani (ki ga žal ni mogoče spremeniti), da “vam ni treba plačati, dokler ne prejmete odobritve”, vam nikoli ne bo treba plačati storitve, daj je udeležba na konferenci brezplačna.

Vabljeni k prijavi in poslušanju!

20.10. / Izboljšanje zelenih površin v mestih - »Policy Lab« za Slovenijo 7/5

Vabilo na dogodek ob Mesecu prostora 2022

IZBOLJŠANJE ZELENIH POVRŠIN V MESTIH – »POLICY LAB« ZA SLOVENIJO,

20. oktober 2022, od 9:30 do 17:00

Kovačnici, Poštna ulica 4, Kranj

V počastitev Svetovnega dneva Habitata Ministrstvo za okolje in prostor že tradicionalna obeležuje Mesec prostora. V letu, ki je s strani Evropskega parlamenta proglašeno za Evropsko leto bolj zelenih mest,  bodo v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki organizirali dogodek  »Policy Lab«, ki ponuja kritičen razmislek o temeljni vlogi mestnega zelenega za trajnostno preobrazbo naših družb.
Na dogodku bodo naslovili pomen povečanja zelenih površin v mestih in potrebo po izboljšanju in vzdrževanju obstoječe zelene infrastrukture kot strateških elementov trajnostnega urbanega razvoja. S predavanji, diskusijo in tudi z ogledom izvedenih ukrepov se bodo dotaknili nekaterih vidikov izboljšanja urbanih zelenih in odprtih površin, vključno z:

 • vključevanjem narave v urbanistično načrtovanje in upravljanje s prostorom;
 • vzpostavitvijo lokalnih okvirov za ocenjevanje in spremljanje;
 • zagotavljanjem dolgoročne ekonomske upravičenosti na naravi temelječih rešitev.

Več informacij o dogodku in program.

Udeležba na dogodku je brezplačna, dogodek bo potekal v živo. Zaradi lažje organizacije in omejitve mest je obvezna registracija preko spletne povezave: https://greenspacesincities.splashthat.com.

Dogodek organizirata Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in  European Urban Knowledge  Network (EUKN), v sodelovanju z Mestno občino Kranj.

24. 10. / Zeleno javno naročanje živil za ponudnike 7/6

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja. Vrednost javnih naročil živil je glede na dostopne podatke več kot 140 milijonov EUR letno, namen dogodka pa je, da tudi vi postanete del tega.
Predstavili vam bomo najpogostejše postopke javnega naročanja, pripravo uspešne ponudbe, uporabo portala javnih naročil ter vašo vlogo pri zagotavljanju živil, preverili pa bomo tudi kako naročanje živil poteka v praksi.
KDAJ: ponedeljek, 24. oktobra med 9:30 in 14:45
KJE: Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Udeležba je brezplačna, prijava pa je mogoča na povezavi, najkasneje do 17. oktobra.
Za vsa vprašanja so vam na voljo na matej.cerovsek@gov.si in 01 478 7356.

Celotno vabilo je dostopno na povezavi TUKAJ.

VLADA RS

19. redna seja 8/1

Operativni program varstva pred hrupom

Vlada je sprejela Operativni program varstva pred hrupom (Operativni program), s katerim se nadomesti Operativni program, ki je bil sprejet leta 2018.

Operativni program je izdelan z namenom, da se z vidika obremenjevanja okolja s hrupom izboljša kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih v bližini s prometom obremenjenih železniških prog in cest.

Ta program obravnava območja v bližini železniških prog z več kot 30 000 prevozov vlakov na leto (pomembne železniške proge), območja v bližini cest katerih letni pretok vozil presega 3 000 000 vozil na leto (pomembne ceste) ter občinske ceste v aglomeracijah z več kot 100 000 prebivalci, to sta poselitveno območje Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor.

Z operativnim programom varstva pred hrupom so za zgoraj navedena območja predstavljeni rezultati strateškega kartiranja hrupa, ki odražajo stanje za referenčno leto 2017. Na podlagi ocene obremenjenosti prebivalcev, stanovanj in stavb so določeni ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja okolja s hrupom ter se tem zmanjšanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa na zdravje ljudi.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju mora ukrepe varstva pred hrupom na virih hrupa vključno z zagotovitvijo finančnih virov izvesti njihov upravljavec. Finančni viri za izvedbo ukrepov varstva pred hrupom na virih hrupa, ki so glavne (G) ali regionalne (R) ceste ali državne železniške proge, se zagotavljajo iz državnega proračuna, za avtoceste (AC) in hitre ceste (HC) pa finančne vire zagotavlja DARS d.d. Izvedbo ukrepov na virih hrupa, ki so občinske ceste zagotavljata Mestna občine Ljubljana in Mestna občina Maribor iz lastnega proračuna.

Vir: Vlada RS, NJ

AKTUALNI RAZPISI

Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leti 2022 in 2023 (MKGP) 9/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2022 in prvo polovico leta 2023.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 in Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) je bil objavljen 14. 9. 2022. Posodobljen je glede na potrjeno 12. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, usklajeno z Evropsko komisijo.

Posodobljen okvirni načrt javnih razpisov najdete na spletni strani Skupne kmetijske politike.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 9/2

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Poziv k razpisu EUSDR - EU Podonavske makroregije za izbor dobrih praks revitalizacije kulturne dediščine 9/3

Skupnost občin Slovenije vas poziva k prijavi na razpis EUSDR – EU Podonavske makro regije za izbor dobrih praks revitalizacije kulturne dediščine za  njeno ohranjanje , spodbujanje lokalnega razvoja in posledično krepitev konkurenčnosti turizma v lokalnih destinacijah z revitalizirano kulturno dediščino. Cilj je pripraviti EUSDR  katalog  32 dobrih praks in pripraviti tudi 10 terenskih obiskov izbranih projektov v makroregiji , kar bi imelo tako povezovalni kot promocijski učinek za revitalizirano kulturno dediščino  v lokalnih destinacijah /občinah.

Rok za prijavo je 15. oktober 2022. Več informacij o razpisu dobite TUKAJ.

 

NOVICE DRUGIH

V Sloveniji uskladili Program evropske kohezijske politike 2021-2027 10/1

Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija je potrdil Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Minister dr. Aleksander Jevšek je ob tem dejal, da bo program v kratkem uradno posredovan v Bruselj, potem ko so ga v Sloveniji potrdili vsi deležniki.

»Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri pripravi Programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027 in Sporazuma o partnerstvu z Evropsko komisijo, v prvi vrsti svojim sodelavcem, predstavnikom obeh kohezijskih regij, ministrom in zaposlenim v ministrstvih,« je uvodoma dejal minister Jevšek.

Dodal je, da je bila priprava in uskladitev teh dveh dokumentov glavna naloga Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) od začetka mandata te vlade 1. junija letos: »Junija smo začeli s tem procesom, začeli smo z dialogom z vsemi deležniki in to je prineslo dober rezultat,« je poudaril minister Jevšek.

Izpostavil je, da je prejšnjo sredo, ko sta z evropsko komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreira podpisala sporazum o partnerstvu, Vlada RS soglasno sprejela ta program. V začetku tedna ga je potrdila vzhodna kohezijska regija, danes še zahodna. Po njegovih besedah bo program, ki so ga v Sloveniji potrdili vsi deležniki, kmalu uradno posredovan na Evropsko komisijo. »To pomeni, da smo blizu cilja. Verjamem, da da bo Evropska komisija program odobrila do konca leta in da se bo v začetku naslednjega leta črpanje sredstev naslednjega programskega obdobja lahko začelo,« je dejal minister Jevšek.

Napovedal je tudi, da bo SVRK pripravila nekatere rešitve za poenostavitev postopkov pregleda porabe evropskih sredstev, ki bodo šle v smeri, da bi upravičenci hitreje dobili izplačila, kar bo pripomoglo k boljšemu črpanju evropskih sredstev.

Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo sta temeljna dokumenta, ki Sloveniji omogočata koriščenje približno 3,2 milijarde evrov evropskih sredstev v navedenem programskem obdobju, pri čemer program evropske kohezijske politike operacionalizira bistveni del sporazuma o partnerstvu.

Vir: Služba Vlade za regionalni razvoj in kohezijsko politiko

Nove vloge za občine na portalu eUprava in SPOT 10/2

Na portalu eUprava je na voljo posodobljena e-storitev, ki je namenjena tudi občinam – Zahteva za pridobitev informacij javnega značaja. Elektronsko vlogo lahko državljan odda na vse organe državne uprave (ministrstva, organi v sestavi, agencije, upravne enote itd.) in druge institucije, ki so zavezanci po ZDIJZ, med katerimi ste tudi občine.

Na portalih eUprava in SPOT že nekaj časa sodelujejo z občinami. Na voljo so že naslednje brezplačne vloge za občane:

 • Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca
 • Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ
 • Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi
 • Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
 • Vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine

Med prejemniki teh vlog je trenutno več kot 30 občin. Ker želijo storitve izboljšati za vse državljane, prosijo, da se občinam, ki so med prejemniki e-vlog na obeh portalih, pridružite tudi tiste občine, ki te možnosti svojim občanom še ne omogočate.

Vse kar morate storiti je, da vašo željo sporočite na elektronski naslov operativa-euprava.mju@gov.si. Sporočili vam bodo vse potrebne aktivnosti za priključitev na oba portala (eUprava in SPOT).

Na portalih eUprava in SPOT so na voljo tudi naslednje plačljive vloge za občane:

 • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
 • Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
 • Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej
 • Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
 • Vloga za izdajo lokacijske informacije

Za priklop na te vloge je potrebna povezava občine s sistemom ePlačila Uprave za javna plačila, da občina prejme plačilo od uporabnika. Če se želite pridružiti prejemu plačljivih vlog, to sporočite na elektronski naslov operativa-euprava.mju@gov.si. Sporočili vam bodo vse potrebne aktivnosti za priključitev na oba portala (eUprava in SPOT).

Na vseh vlogah, ki se vročajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), je uporabnikom (na portalu eUprava) na voljo tudi možnost izražanja želenega načina vročitve. Ministrstvo za javno upravo je letos vzpostavilo centralni sistem za osebno elektronsko vročanje (SI-CEV), na katerega se lahko priključite tudi vi. S tem boste občanom omogočili, da bodo lahko vašo odločitev prejeli tudi elektronsko. Trenutno je na voljo le vročanje v varni predal na eUpravi, v oktobru bo dodana tudi možnost vročanja v navadne predale, kot to določa Zakon o debirokratizaciji (ZDeb). Več informacij o vključitvi v sistem SI-CEV je na voljo na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/program-projektov-si-trust/si-cev/.

Priključitev na vloge je za občino brezplačna. Za prejem vlog v vaš dokumentni sistem in vzpostavitev možnosti e-vročanja se morate dogovoriti z vašim izvajalcem.

Vaši občani bodo s priključitvijo na portala eUprava in SPOT dobili enotno in prijazno uporabniško izkušnjo pri poslovanju z državo, vaši referenti pa bodo dobili preverjene podatke neposredno v zadeve, ki jih rešujejo. Z uporabo storitve elektronskega osebnega vročanja pa boste prihranili tudi pri stroških vročanja odločb.

Parafiran Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 10/3

Vodja vladne pogajalske skupine, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in vodji pogajalskih skupin reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek so dne 29. 9. 2022 po več pogajalskih sejah parafirali dogovor.

Ta javnim uslužbencem prinaša med drugim uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4.5% s 1. oktobrom 2022, en plačni razred z aprilskimi plačami 2023 za večino v javnem sektorju, razen zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so se jim plače povečale z dogovorom novembra 2021, višji regres za letni dopust za leto 2022 (do 24. plačnega razreda 1.374,43 evrov neto, od 25. do 30. razreda 1.324,43 evrov neto, od 31. do 35. plačnega razreda 1.274,43 evrov neto, od 36. do 40. razreda 1.224,43 evrov neto in med 41. in 50. plačnim razredom 1.174,43 evrov neto), višji regres za prehrano, ki od 1. septembra 2022 znaša 6.15 evrov.

Vključite drevesa v pobudo "3 milijarde evropskih dreves" 10/4

Evropska unija (EU) si prizadeva podvojiti stopnjo širjenja gozdov v EU, zato bo v okviru vseevropske pobude posadila tri milijarde dreves. To je del skupnih prizadevanj za okrepitev gozdov v EU in za boj proti podnebnim spremembam.

Poleg tega, da je koristna za podnebje, bo pomagala izboljšati zdravje gozdov, krepiti podeželska območja in prispevala k povečanju zelenih površin v mestih. Obljuba vključuje načrt, s katerim bomo zagotovili, da bodo vsa prizadevanja za sajenje dreves pozitivno vplivala na podnebje, okolje, mesta ter zdravje in dobro počutje vseh državljanov EU.

Samo s sajenjem novih dreves ne bomo rešili podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti, prav tako to ni alternativa za ohranjanje obstoječih dreves. Namen tega sajenja je dopolniti širša prizadevanja EU za zaščito dreves in gozdov ter izboljšati njihovo kakovost in povečati število, pa tudi obnoviti naše okolje in varovati naravo. Evropski zeleni dogovor določa zaveze in cilje za varstvo ter obnavljanje narave, ki so bili še dodatno okrepljeni v strategiji EU za biotsko raznovrstnost.

Pobuda bo prinesla več koristi, med drugim na področju:

 • Boja proti podnebnim spremembam: tri milijarde dreves pokriva površino velikosti dveh milijonov hektarjev. Takšna količina dreves bi lahko iz ozračja že do leta 2030 odstranila do štiri milijone ton CO2, do leta 2050 pa kar 15 milijonov ton ogljikovega dioksida (CO2).
 • Zdravja in dobrega počutja: drevesa filtrirajo zrak, ki ga dihamo, in pozitivno vplivajo na naše dobro počutje, saj preživljanje časa v njihovi bližini zmanjšuje stres, znižuje krvni tlak in izboljšuje razpoloženje.
 • Narave in biotske raznovrstnosti: v gozdovih domuje 80 % svetovne biotske raznovrstnosti na kopnem, poleg tega nam nudijo tudi pomembne ekosistemske storitve, kot so nadzor nad poplavami, rekreacija in čista voda

Kako lahko poskrbite, da bodo vaša drevesa vključena v to obljubo?

Preprosto – najprej posadite, potem se prijavite. Evropska agencija za okolje je razvila posebno platformo Map My Tree, ki omogoča registracijo in štetje dreves. Drevesa lahko vključite v obljubo, če so bila posajena po 20. maju 2020, ko je bila sprejeta strategija EU za biotsko raznovrstnost. Toda drevesa morajo biti posajena dodatno in ne kot del običajnega sajenja dreves, poleg tega morajo prinašati koristi za biotsko raznovrstnost in podnebje. To pomeni, da invazivne tujerodne vrste niso dovoljene. Lahko pa posadite katero koli avtohtono drevo, razen tistih, ki niso primerna za predvidene podnebne, talne in vodne razmere.

Več informacij najdete v novici Ministrstva za okolje in prostor na povezavi TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.