V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE LOŠKA DOLINA, RIBNICA, SELNICA OB DRAVI IN MESTNA OBČINA MARIBOR.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma 1/1

V okviru Dnevov slovenskega turizma je 13. 10 . 2021 bila lansirana Iniciativa »Manj plastike, več trajnosti« za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma, ki so jo podpisale institucije, ki si že sicer prizadevajo za zmanjševanje plastike za enkratno uporabo, sedaj pa združujejo prizadevanja na tem področju. Ambasador projekta je kuharski mojster Luka Košir, prejemnik Michelin zvezdice. K podpisu zaveze za manj plastike in več trajnosti je v imenu Skupnosti občin Slovenije pristopil njen predsednik, Peter Misja.

Predstavitev Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi 1/2

Dne 15. 10. 2021 je na daljavo potekala predstavitev Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, katere so se udeležili predstavnice in predstavniki občin članic SOS.

Alenka Forte, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje je uvodoma izrazila zavedanje, da bo predlog zakona, ki je v državnozborski proceduri, še potrebno amandmirat, a da je sprejem nujen glede na to, da je Slovenija ena izmed držav z najbolj starajočo se družbo. V nadaljevanju sta državna sekretarka Forte in vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo mag. Klavdija Kobal Straus predstavili posamezne ključne rešitve v predlogu. Sprejem zakona naj ne bi nalagal občinam dodatnih nalog in finančnih obveznosti, kot jih imajo že sedaj pri izvajanju socialno varstvenih storitev. Po predlogu se predvideva, da bo storitev dolgotrajne oskrbe na domu v pristojnosti lokalnih skupnosti, dolgotrajna oskrba v instituciji – bivalna enota, oskrbni dom – v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter negovalni domovi v pristojnosti Ministrstva za zdravje. Pravice po zakonu se bodo uveljavljale postopoma, do leta 2025 se bo doreklo tudi financiranje, in sicer s sprejemom Zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Do takrat se bo razlika od obstoječih virov sredstev in potrebnih sredstev pokrivala iz državnega proračuna. Predstavnici ministrstva sta poudarili, da se z dolgotrajno oskrbo ne ruši obstoječi sistem.

Prva predstavitev zakona na Državnem zboru bi naj bila že v tem mesecu, na SOS bomo še naprej spremljali potek sprejemanja zakona in o tem obveščali občine članice SOS.

Seja komisije za kulturo posvečena Nacionalnemu programu za kulturo 1/3

V ponedeljek, 11. 10. 2021 se je sestala Komisija za kulturo pri SOS na svoji četrti seji. Članice in člani komisije, ki jo vodi župan Hrastnika Marko Funkl, se je podrobneje posvetila predlogu Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2021 – 2028 in na osnovi razprave pripravila izčrpne pripombe na dokument.

 

ZA urejen izgled občine Postojna! 1/4

V sredo, 13. 10.2021 je župan Občine Postojna Igor Marentič gostil 20. srečanje ožje delovne skupine za urejen videz naselij in krajine pri SOS. Med iztočnicami srečanja je izpostavil izziv razpadajočih objektov, osnovnega odpadnega materiala in oglaševanja ter povabil zbrane na terenski ogled. Po ogledu je skupina nadaljevala operativno delo v Grobišču. Predstavnica Občine Postojna je zbranim povedala, da se je Občina Postojna že od nekdaj zavzemala za urejen videz. Tako je imela že davnega leta 1986 izdelan Odlok o urejanju in varovanju zunanjega izgleda mesta in naselij v Občini Postojni. V okviru razprave so zbrani izmenjali različna mnenja glede pristojnosti občin na področju urejanja prostora. Srečanje so zaključili z dogovorom, da se na naslednjem srečanju delovna skupina osredotoči na določila, ki obravnavajo izgled razpadajočih objektov oz. ruševin ter osnovni odpadni material.

Osnove celostnega komuniciranja tokrat posvečene družbenim omrežjem 1/5

V Skupnosti občin Slovenije smo 14. oktobra izvedli že četrtega izmed šestih predavanj v nizu o celostnem komuniciranju. Tokratno predavanje je bilo posvečeno družbenim omrežjem (predvsem Facebooku, LinkedInu in Instagramu), pomenu spremljanja medijev in družbenih omrežij, aktualnih pristopih in analizah pri spremljanju medijev ter metodi pripovedovanja zgodb oziroma celostni uporabi družbenih omrežij in drugih orodij korporativnega komuniciranja v povezani zgodbi.

ZAKONODAJA

Nov dopolnjen Predlog zakona o debirokratizaciji 2/1

Vlada RS je določila (novo) besedilo predloga Zakona o debirokratizaciji, s katerim se nadomešča predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru poslala dne 18. marca 2021.

V predlogu so črtane nekatere določbe in ažurirani podatki o trenutnem ministru za pravosodje, potrebna preštevilčenja in ažuriranje 69. člena, ki se nanaša na že veljavne predpise, ki se z dnem začetka veljavnosti tega zakona še niso začeli uporabljati, saj je v nekaterih primerih uporaba teh zakonov že nastopila.

Cilj predloga zakona ostaja enak, to pa je izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega poslovnega okolja.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaš komentar, predlog in pripombo najkasneje do srede, 20. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Pravilnika o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot (EVA 2021-2550-0073), ki ga bo na podlagi sedmega odstavka 115. člena Zakona o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/21) izdal minister za okolje in prostor.

Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot je treba sprejeti zaradi zagotovitve usklajenosti pravne podlage za sprejem pravilnika in nove vsebine z ureditvijo ZKN. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot sledi ureditvi predhodnega, dosedanjega Pravilnika o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot (Uradni list RS, št. 118/06 in 54/21 – ZKN), prilagaja pa se novi zakonski ureditvi tega področja z ZKN in dejanskim vodenjem podatkov v registru prostorskih enot.

Vljudno vas prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe sporočite do četrtka, 21.10.2021 na info@skupnostobcin.si.

 

Predlog Državnega načrta ZIR ob nesreči zrakoplova 2/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova verzija 5.0.

Predlog Državnega načrta ZIR ob nereči zrakoplova se nahaja tukaj

Vaše predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 21. oktobra 2021.

V novi verziji državnega načrta se posodablja:

 

 • Ažurirani so podatki iz Ocene ogroženosti in dodane so naloge ministrstva, pristojnega za promet.
 • V načrtu so bile dopolnjene in ažurirane tabele 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 ter razpredelnica 2. Skladno s tem, je bil dopolnjen tudi tekst v poglavju 1.
 • V prvem poglavju v točki 1.3 Letališča in vzletišča, je ažuriran seznam letališč in vzletišč.
 • V prvem poglavju v točki 1.6 Značilnosti nesreče zrakoplova je dodana nova alineja: »možnost verižnih nesreč«.
 • V prvem poglavju v točki 1.8 Dejavniki, ki povečujejo verjetnost nastanka nesreče zrakoplova v RS, je spremenjen tekst točke Prevoz nevarnega blaga in točke Potresna ogroženost.
 • V četrtem poglavju v točki 4.1 v točki Pregled organov in organizacij, ki lahko sodelujejo v primeru zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova večjega obsega, ki se nanaša na državne organe, so spremenjena imena ministrstev, ki so poenotena tudi v nadaljevanju Poimenovanje Aerodroma Ljubljana se je spremenilo v Fraport Slovenija, d.o.o..
 • V sedmem poglavju v točki 7.1 Državni organi in njihove naloge, so dodane naloge ministrstva, pristojnega za promet, ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, ministrstva, pristojnega za javno upravo.
 • V 11. poglavju, v točki 11.1 Skupne priloge, je dodana priloga: P-28 Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic, v točki 11.2 Posebne priloge, je dodana priloga P – 303 Pregled virov tveganja zaradi obdelovalcev in zbiralcev nevarnih odpadkov, v točki 11.3 Skupni dodatki, so dodani dodatki: D – 9 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo, D – 10 Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah – priporočilo, D – 11 Zaščitni ukrep sprejem in oskrba – priporočilo in v točki 11.4 Posebni dodatki, so dodani dodatki: D – 109 Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah (MZ), D – 110 Načrt aktiviranja enote za identifikacijo mrtvih in navodilo za delo ekip za identifikacijo oseb, D – 804, Protokol izklapljanja in vklapljanja daljnovodov ob naravnih in drugih nesrečah.
 • Upoštevana je Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova (Uradni list RS, št. 17/19)
 • Dopolnjena je tč.3 Koncept ZRP zrakoplova v sili oziroma ob nesreči zrakoplova
 • Dopolnjena je tč. 5 Opazovanje, obveščanje in alarmiranje
 • Dopolnjena je tč. 7 Upravljanje in vodenje in sicer tč. 7.1 Državni organi in njihove naloge, tč. 7.2 Operativno vodenje in tč. 7.3 Organizacija zvez
 • Dopolnjena je tč. 8 Zaščitni ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči
 • Dopolnjena je tč. 9 Osebna in vzajemna zaščita
 • Na novo so dodani priloge in dodatki:

P – 1005           Program oblikovanja državnih rezerv materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč v obdobju 2018 – 2022

P – 100X          Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi nesreče zrakoplova

P – 100X          Ocena tveganja za letalsko nesrečo

P –  100X         Seznam članov Medresorskega odbora za upravljanje službe iskanja in reševanja zrakoplova (CAA)

P –  100X         Seznam članov RCC (CAA

D – 9                 Zaščitni ukrep evakuacija – priporočilo

identifikacijo mrtvih

D – 10              Osnovni pogoji za življenje ob naravnih in drugih nesrečah – priporočilo nesrečah

(MZ)

D – 11               Zaščitni ukrep Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev – priporočilo

D – 12               Podpora države gostiteljice mednarodni pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v  Republiki Sloveniji (postopkovnik)

D – 13               Vzorec za povrnitev stroškov ob nesreči

D – 16               Vzorec zapisnika o poškodovanosti gradbenih objektov in infrastrukture

D – 18               Vzorec obrazca za obveščanje organov drugih držav in mednarodnih organizacij

D – 23               Vzorec zahtevek za uporabo zmogljivosti SV za naloge ZRP

D – 24        Zaščitni ukrep radiološka, kemijska in biološka zaščita – priporočilo

P – 28               Pregled splošnih in specialističnih bolnišnic

D – 109            Smernice za delovanje sistema NMP ob množičnih nesrečah (MZ)

D – 110              Načrt aktiviranja enote za identifikacijo mrtvih in navodilo za delo ekip za

D – 804              Protokol izklapljanja in vklapljanja daljnovodov ob naravnih in drugih nesrečah

D – 1000           Načrt komuniciranja ob aktiviranju državnega načrta

D – 1001           Usmeritve za izdelavo načrtov dejavnosti

 

Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dalo v javno obravnavo osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Program izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest in s tem zmanjšuje število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom.

Pripombe in predloge lahko do četrtka, 4. novembra posredujete na e-poštni naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Statusno preoblikovanje koncesionarja (zdravstvo) 3/1

Skupnost občin Slovenije na vas naslavlja vprašanje vezano na podajo soglasja občine k materialnim (statusnim) preoblikovanjem koncesionarjev. Namreč v zadnjem obdobju se občini, ki nam je prošnjo po povpraševanju poslala, dogaja, da jo koncesionarji, ki že imajo podeljene koncesije za opravljanje zdravstvene oziroma zobozdravstvene dejavnosti (fizične osebe), prosijo za izdajo soglasja k svojemu statusnemu oziroma materialnemu preoblikovanju, pri čemer to pomeni, da dejansko pride do prenosa podeljene zdravstvene koncesije na preoblikovano osebo (običajno d.o.o.). Takšen prenos je, ne glede na določbo 3. odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti dopusten, in sicer skladno z 2. odstavkom 74. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu, ob predhodnem soglasju koncedenta, kot je to opredelilo tudi Ustavno sodišče v odločbi U-I-194/17 z dne 15.11.2018.

Verjamemo, da se s to tematiko ukvarjate tudi druge občine, zato nas zanima, kakšne so vaše izkušnje oziroma ali v takšnih primerih kot koncendenti svoje soglasje podate?

Prosimo za sodelovanje in posredovanj vaših izkušenj najkasneje do torka, 19. 10. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Sodelovanje občine pri izdelavi priporočil (smernic) za urejanje gorsko kolesarskih enoslednic 3/2

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo za sodelovanje pri izdelavi priporočil za urejanje gorsko kolesarskih enoslednic. K temu se je SOS  lani že odzvala s pobudo za sodelovanje pri izdelavi priporočil za urejanje gorsko kolesarskih enoslednic, ko je dne 1.10.2021 naslovila mnenjedajalce. V prihajajočih mesecih pa si SOS prizadeva pričeti z operativno pripravo priporočil, ki jih namerava dokončati do jeseni 2022.

Ozadje: SOS podpira izdelavo priporočil za urejanje gorsko kolesarskih enoslednic, saj se zaveda naraščajočega trenda gorskega kolesarstva, ki je vedno aktualnejši na področju urejanja gorsko kolesarskih enoslednic, tako na območju posamezne občine kot na območju več občin skupaj.  Prav tako se zaveda prispevka k razvijanju športno turističnega potenciala ter priložnosti za pridobivanje zunanjih sofinancerskih sredstev iz različnih virov. Istočasno se lahko s tem prispeva k ureditvi infrastrukture na način, da se preprečuje negativne vplive, ki nastajajo zaradi konfliktov različnih uporabnikov istega prostora, vplivov na naravno okolje, ter pomanjkanja pomožne infrastrukture, ki bi jo zadevno območje potrebovalo za uspešen in optimalen razvoj dejavnosti.

Smernice bi v enem dokumentu zajemale vsebino, ki bi obravnavala pravno ureditev področja gorskega kolesarstva v Sloveniji; pomembne dejavnike za odločanje o optimalni lokaciji za umeščanje takšne infrastrukture v posamezni občini; dejavnike vezane na pogoje in mnenja mnenjedajalcev, ki morajo v skladu z veljavno gradbeno in ostalo zakonodajo sodelovati v postopku; predloge urejanja konfliktov interesov različnih uporabnikov prostora; predloge urejanja stvarnopravnih razmerij z lastniki zemljišč, po katerih bi infrastruktura potekala; upravljanje in financiranje infrastrukture, potem, ko je vzpostavljena; odločanje o zaračunavanju uporabe takšne infrastrukture; odškodninsko odgovornost upravljavca in dolžnost obveščanja uporabnikov takšne infrastrukture.

Z izdelanimi priporočili (smernicami) bi tako v Sloveniji pridobili dokument, ki bi bil primerljiv Tirolskemu Modelu gorskega kolesarjenja 2.0 , in bi pripomogel ne le k razvoju dejavnosti gorskega kolesarstva temveč tudi k poenotenju in oblikovanju enotne dobre prakse na območju celotne Slovenije.

 • Zanima nas, ali ste kot občina pripravljeni na projektu priprave priporočil (smernic) sodelovati in ga tudi podpreti?

Vaš interes nam sporočite do petka, 22. 10. 2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Gradnja vodovodnih priključkov na najboljših kmetijskih zemljiščih 3/3

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem in prošnjo po posredovanju izkušenj ostalih občin: 

Javni vodovod za oskrbo občanov s pitno vodo poteka mimo kmetijskih zemljišč, ki se skladno z občinskim OPN nahaja na območju varstva najboljših kmetijskih zemljišč. Zemljišča so bonitete več kot 50. Lastnik teh kmetijskih zemljišč na teh zemljiščih goji jagodičevje (jagode, ameriške borovnice). Za svojo dejavnost nujno potrebuje vodni vir s katerim bi zalival ta kmetijska polja. Imel je začasno dovoljenje za obdobje 2 leti, s strani upravljavca javnega vodovoda, ki pa mu je lansko leto potekla veljavnost. Občina oziroma upravljavec javnega vodovoda mu na podlagi svojega OPN ne more podeliti soglasja.

 • Prosimo za mnenja oziroma predloge ostalih občin, ki ste naletele na podoben problem in kako ste ga uredile, oziroma kako bi ga uredile.

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 22. 10. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

19.10. / Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v lokalnem okolju 4/1

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije vabita na seminar

Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju

19. oktobra 2021, od 12. do 15. ure, on-line

družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na okolje in skupnost nasploh. Motivi za družbeno udejstvovanje so različni. Akcijska naravnanost je ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit lokalnega okolja.

Družbeno odgovorne prakse izvajajo občine na različnih področjih: urejanje infrastrukture (ceste, kanalizacija, vodovod idr.), varstvo okolja, lokalna samooskrba, turizem, športna infrastruktura, podpora družbenim dejavnostim, številnim društvom, vaškim domovom, medgeneracijskim centrom.

Sredstva evropske kohezijske politike so ključna razvojna sredstva do katerih lahko dostopajo tudi občine. Na primer Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo in obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja.

Z vključitvijo v seminar boste pridobili dodatne informacije, kako orodja družbene odgovornosti vključiti v strategije in dokumente za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v lokalni skupnosti, ustrezne kompetence, uporabno gradivo in potrdilo o udeležbi.

Vabilo s programom

Prijavnica

Vljudno vabljeni!

 

19.10. / Spletni posvet za občine: Predstavitev Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 4/2

Dne 22. 9. 2021 je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-E). Novela zakona med drugim prinaša tudi spremembe, ki vplivajo na obveznosti občin pri skrbi za zapuščene živali.

Z namenom predstavitve in seznanitve z novostmi Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z dr. Urško Kos, podsekretarko na Sektorju za zdravje in dobrobit živali pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, organizira spletni posvet za občine, ki bo potekal v torek, 19. 10. 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici Zoom.

Vabilo najdete TUKAJ.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do ponedeljka, 18. 10. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni!

 

[1] Pomembno je, da ob prijavi na posvet na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

4.11. / NUSZ za leti 2022 in 2023 z usmeritvami za naslednja obdobja 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije in Finančno upravo Republike Slovenije organizira seminar glede novih usmeritev in priporočil za občine za naslednje obdobje odmere NUSZ za bolj uspešno zagotavljanje proračunskih sredstev občin za razvoj in investicije v prihodnjih letih, ki bo izveden

Seminar je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, predstavnikom občin in zunanjim izvajalcem občin, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

Vljudno vabljeni!

22.11. / Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin 4/4

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja in pripravljavci novega priročnika in novega priporočila, vabi na predstavitveni seminar

“Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin”,

ki bo potekal v ponedeljek, 22. 11. 2021, ob 10. uri  na spletni platformi Zoom (dogodek bo trajal do predvidoma 12. ure).

 • Več o programu in gradivo najdete v vabilu TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

19.10. in 26.10. /Izobraževalno srečanje o vključujoči stanovanjski preskrbi 5/1

Mreža stanovanja za vse vljudno vabi, da se jim pridružite na izobraževalnih srečanjih, ki se bodo odvijala v mesecu oktobru na spletni platformi Zoom. V sklopu posameznih izobraževanj, ki bodo trajala 2 šolski uri, se boste seznanili z naslednjima področjema:

 • učinkovito komuniciranje z občani (torek, 19. oktober) in
 • inovativne prakse skupnostne stanovanjske preskrbe (torek, 26. oktober).

V letu 2020 so izdelali pregled in analizo stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah ter izpeljali pogovore z občinskimi predstavniki, kar jim je pomagalo bolje razumeti stanovanjske potrebe in občinske kapacitete za naslavljanje stanovanjske problematike na ravni občin. Obenem sta analiza kot tudi posvet pokazala, da obstajajo potrebe po dodatnih znanjih javnih uslužbencev na več področjih stanovanjske preskrbe. Na podlagi tega so se odločili razviti specifična izobraževanja, namenjena javnim uslužbencem in strokovnjakom, ki se ukvarjate s stanovanjskim področjem na občinski ravni, občinskim odločevalcem ter posameznikom in skupinam, ki vas tema utegne zanimati.

Z izobraževanji želi Mreža stanovanja za vse okrepiti delovanje občin in obenem spodbuditi povezovanje in tesnejše sodelovanje.

Več o dogodku in programu si lahko preberete tukaj. Prijavite se lahko TUKAJ.

11. 11. in 12.11./ Poslovanje z nepremičninami 5/2

Letos bo potekal že 32. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Več o letošnjem posvetu, programu, predavateljih in kotizaciji najdete na spletni strani:

Za članice SOS velja 15% popust za zgodnje prijave in plačane kotizacije do vključno 14.10.2021.

VLADA RS

97. redna seja 6/1

Sprememba Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (spremembo Uredbe CLLD). Uredba CLLD se spreminja zaradi:

 • uskladitve z drugimi predpisi,
 • povečanja sredstev za sklad EKSRP iz Uredbe 2020/2220/EU in razdelitev med podukrepe 19.2, 19.3 in 19.4,
 • uskladitve zneska sredstev ESRR,
 • natančnejše ureditve pregleda ciljnih vrednosti kazalnikov v letu 2022,
 • uskladitve posameznih končnih rokov za dokončanje operacij, vložitev zahtevkov za posamezen sklad in podukrep,
 • uvajanja dodatnih sredstev iz sklada EKSRP za podukrep 19.2 in 19.4. za plačilo LASov v prehodnem obdobju in način razdelitve med LASi,
 • ureditve vlaganja vlog za podukrep 19.3, ureditve meril za izbor,
 • uvajanja višje sile in izjemnih okoliščin za sklad ESPR,
 • tehničnih popravkov.

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014-2020) ter jo objavi v Uradnem listu RS. Izvajanje PRP 2014-2020 se podaljšuje za dve leti. S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje se med vire uvajajo dodatna sredstva za okrevanje kmetijskega sektorja in podeželskih območij Unije – sredstva EURI.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje se uvajajo tudi poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev ter odpravljajo nekatere ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja, med drugim se širi nabor poenostavljenih oblik stroškov. Zaradi zastarele raziskovalne infrastrukture v kmetijskem sektorju se pri projektih Evropskega partnerstva za inovacije uvaja tudi sofinanciranje stroškov naložb v opremo, stroje, vključno z laboratorijsko opremo, patente in licence, s katerimi bo olajšano razvijanje inovativnih rešitev in znanja, ki jih kmetijski sektor potrebuje za doseganje okoljskih in podnebnih ciljev.

Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021

Vlada je izdala Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 in ga objavi v Uradnem listu RS. Odlok je podlaga za izvedbo finančne pomoči čebelarjem, ki se soočajo z izpadom čebeljih pridelkov ter posledično z izgubo dohodka. Do pomoči so upravičeni čebelarji, ki so vpisani v Centralni register čebelnjakov. Predmet pomoči je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino. Za posamezne upravičence je predvideno izplačilo od 6,5 evra do 13 evrov.

Vlada sprejela Akcijski program za invalide 2022 – 2030

Namen Akcijskega programa za invalide je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Akcijski program je še vedno sestavljen iz ključnih 13 ciljev in prenovljenih 120 ukrepov, ki pokrivajo vsa področja življenja invalidov in so v skladu z mednarodnimi dokumenti. Akcijski program je pripravljen tako, da upošteva razvojne usmeritve Slovenije, začrtane v Strategiji razvoja Slovenije 2030 in gre v smeri gospodarsko ekonomskih in socialnih aktivnosti Slovenije.

Štiri milijone evrov za prehod v krožno gospodarstvo 

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 uvrstila projekt Programi prehoda na krožno gospodarstvo. Projekt se bo izvajal v letih 2021-2023. Vrednost projekta je 4 milijone  evrov.

Stališče o Sporočilu Evropske komisije Pripravljeni na 55

Sporočilo spremlja zakonodajni sveženj Pripravljeni za 55, ki prinaša predloge ukrepov, s katerimi namerava EU zmanjšati neto emisije za najmanj 55 % do leta 2030 v primerjavi z letom 1990 in omogočiti Evropi, da bo do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. K tem ciljem EU in države članice zavezuje Uredba o evropskih podnebnih pravilih. Obenem so ukrepi priložnost za inovacije, naložbe in delovna mesta.

Slovenija si bo med pogajanji prizadevala za oblikovanje rešitev, ki bodo upoštevale podnebne zaveze EU, različne izhodiščne položaje držav ter slovenske nacionalne okoliščine, kot so biotska raznovrstnost in delež območij Natura 2000, visok delež gozdnatosti, visok delež rabe energije v prometu in druge, saj so pomembne za oblikovanje in doseganje nacionalnih ciljev. Vzpostaviti je treba uravnotežen nabor politik in ukrepov, ki bo zagotavljal, da vsi resorji, vsi državljani in vse države članice prispevajo svoj delež k doseganju pravno zavezujočih podnebnih ciljev in z upoštevanjem načel pravičnosti in solidarnosti ter stroškovne učinkovitosti. Vsaka država članica mora še naprej imeti pravico do izbire lastne energetske mešanice in izbire najustreznejših tehnologij. Pri obravnavi posameznih predlogov svežnja »Pripravljeni na 55« je poleg podnebnih ciljev potrebno upoštevati vidike ohranjanja konkurenčnosti, vključno s podpornimi ukrepi in razvojem novih tehnologij. Posebno pozornost je treba nameniti učinkom posameznih predlogov na cene energije.

Do posameznih predlogov bo Slovenija sprejela individualizirana stališča.

Stališče do določitve podnebnega cilja za leto 2030

Predlog, pri določitvi podnebnega cilja za leto 2030, za Republiko Slovenijo ustrezno naslavlja nacionalne značilnosti, saj upošteva enake nacionalne značilnosti kot so bile upoštevane pri določitvi podnebnega cilja v veljavni Uredbi. Republika Slovenija opozarja na medsebojno povezanost posameznih predlogov znotraj zakonodajnega paketa »Pripravljeni na 55«, zato si bo prizadevala za horizontalno usklajeno obravnavo vseh aktov znotraj paketa.

Informacija o problematiki izredne rasti cen energentov na energetskih trgih

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o problematiki izredne rasti cen energentov na energetskih trgih. Države članice EU so povezane v skupni energetski trg. Kot reakcijo na trenutne razmere Slovenija sklicuje izredno zasedanje energetskih ministrov 26. oktobra, na katerem bodo iskali skupne rešitve, ki bodo državljanke in državljane ubranile pred nadaljnjim drastičnim dvigovanjem cen.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

Vložitev vlog poteka od 4. 10. 2021 od 9.00 ure, do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKGP.

Podrobnejše informacije:

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/3

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Odprt je 3. poziv iniciative EUCF 7/5

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF vabi na 3. poziv iniciative EUCF, ki bo podprl 69 investicijskih konceptov s skupnim proračunom 4,14 milijona evrov! Predzadnji poziv bo odprt med 15. oktobrom in 17. decembrom 2021.

Vabimo vas, da si znova ugledate uvodni seminar, kjer predstavnik EUCF spregovori o pozivu in korakih prijave.

Za več informacij lahko obiščite spletno stran EUCF in kontaktirajte sekretariat SOS na ana.plavcak@skupnostobcin.si

EU City Facility (EUCF) je iniciativa, financirana s strani EU, ki podpira občine – lokalne skupnosti pri pospešitvi naložb v trajnostno energijo.

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« podaljšan 7/6

Na prošnjo potencialnih prijaviteljev za kakovostnejšo pripravo vlog in zaradi zamude, do katere je prišlo zaradi kompleksnosti prijavljenih projektov nastala pri ocenjevanju na prvem prijavnem roku, so podaljšali drugi rok za oddajo ponudb na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Zainteresirani prijavitelji morajo tako svoje vloge na javni razpis »JR PMIS« oddati najpozneje do petka, 22. oktobra 2021, do 12. ure.

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najpozneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo (Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Spremembo drugega roka za oddajo ponudb so objavili tudi v Uradnem listu številka 127/2021, z dne 6. 8. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/7

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

Socialna ekonomija in lokalni zeleni dogovori, ki podpirajo MSP, da postanejo bolj odporna (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 7/8

Program financiranja: Program enotnega trga, vključno s COSME, ISA2, ESP, vključevanje potrošnikov v fin. Storitve, finančno poročanje, zdravje, hrana in krma, program za potrošnike

Razpoložljivi proračun: 4 000 000 EUR (2 000 000 EUR za lokalne zelene dogovore + 2 000 000 EUR za misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti)

Povezava na razpis: Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Rok za oddajo projektnih predlogov je 24. november 2021, 17:00 (CET)

Razpis zajema dve različni temi:

 1. Lokalni zeleni dogovori

Cilj te teme je zagotoviti podporo malim in srednjim podjetjem, regionalnim in lokalnim gospodarskim subjektom pri vodenju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda ter izvajanju ukrepov za usmerjanje lokalnega gospodarstva na trajnostno in vključujočo pot, ustvarjanje novih delovnih mest, ublažitev družbeno-ekonomskega vpliv krize COVID-19 in pospešiti novo, zeleno in pravičnejše okrevanje. Da bi to dosegli, bodo podprli projekte, ki spodbujajo nadnacionalno in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in lokalnimi podjetji pri soustvarjanju, sooblikovanju in izvajanju lokalnih zelenih dogovorov (LGD). Z idejo lokalnih zelenih dogovorov se je ICC Konzorcij SOS  seznanil junija letos, na dogodku, ki sta ga soorganizirala Odbor regij in Ekipa ICC in predstavila Akcijski načrt za zelene lokalne dogovore.

 1. Misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Cilj te teme je podpirati projekte, ki bodo povečali odpornost in povečali zmogljivost regionalnih ali lokalnih javnih uprav, MSP socialne ekonomije in civilne družbe za premagovanje težav in kriz. Podpirali bodo projekte, ki krepijo lokalno odpornost s transnacionalnim in medregionalnim medsebojnim učenjem in sodelovanjem na področju socialne ekonomije, razvojem lokalnih akcijskih načrtov socialnega gospodarstva s sodelovanjem zainteresiranih strani socialne ekonomije in oblikovanjem priporočil, ki bi jih bilo mogoče ponoviti v drugih delih Evrope.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/9

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/10

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/11

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.