V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE TRNOVSKA VAS, BREŽICE, LENDAVA, SEMIČ IN SODRAŽICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Komisija o debirokratizaciji, javnih naročilih in ustanavljanju občin 1/1

V četrtek, 21. 10. 2021 se je sestala Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS na svoji 6. redni seji. Člani so se opredelili do novega Predloga zakona o debirokratizaciji. V svojem stališču so poudarili nasprotovanje, da se z zakonom posega v materijo 14. zakonov, saj takšno spreminjanje zakonskih določb z drugimi zakoni povzroča nepreglednost in nestabilnost pravnega reda ter težave pri izvajanju. Rešitve ponekod posegajo v bistvena vprašanja in vsebino posameznih področij, ki bi jih bilo potrebno celovito reševati skozi področni predpis in na ta način razrešiti še preostale ovire, ki so se izkazale tekom izvajanja. Predlagali so celovite sistemske rešitve in predloge sprememb konkretnih zakonov.

Nadalje so se opredelili do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Člani nimajo pripomb na predlog zakona in se strinjajo z nadaljevanjem postopka.

Podali so tudi pripombe in predloge na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C), skrajšani postopek, EPA 1937-VIII, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec).

Na koncu so člani obravnavali tudi predlog spremembe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki je v vladni obravnavi, in se strinjali z dopisom združenj občin naslovljenim na ministra za javno upravo, v katerem se poudarja dejstvo, da bo predlog uredbe zgolj še povečal obstoječa nesorazmerja, saj ne upošteva niti razlik med posameznimi področji zagotavljanja javnih storitev niti ustanoviteljskih, upravljavskih in drugih razmerij med subjekti javnega upravljanja. Strinjajo se, da je za namen ohranitve oz. ponovne vzpostavitve plačnih sorazmerij nujno potrebno dvigniti plače tudi občinskih funkcionarjem (županjam/županom, podžupanjam/podžupanom). S spremembo uredbe, brez hkratnega dviga plač županom se bi anomalije v plačnem sistemu samo še povečale.

Sejo komisije za integracijo romske skupnosti gostila občina Dobrovnik 1/2

V sredo, 20. oktobra, je v občini Dobrovnik potekala seja komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS. Predstavnice in predstavniki so se srečali na temo dela Vladne delovne skupine za romsko problematiko ter ugotovili ključne dogovorjene in realizirane spremembe v zakonih in postopkih, ki so vezani na romsko skupnost. Prav tako so si na seji predstavniki komisije vzeli čas za razpravo o načrtih in realizacijah občinskih projektov na tem področju, o dodatnih finančnih sredstvih za urejanje področij, povezanih z romsko skupnostjo ter za delitev izkušenj in pogovor.

Predstavitev novele Zakona o zaščiti živali 1/3

Dne 19. 10. 2021 je na daljavo potekala predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-E), katere so se udeležili predstavnice in predstavniki občin članic SOS.

Dr. Urška Kos, podsekretarka v Sektorju za zdravje in dobrobit živali pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je predstavila spremembe in dopolnitve Zakona o zaščiti živali s posebnim poudarkom na spremembe, ki vplivajo na obveznosti občin pri skrbi za zapuščene živali, ter odgovarjala na vprašanja članic SOS v zvezi z izvajanjem novele v praksi.

Zakon je že bil sprejet in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, povezava: TUKAJ.

Družbena odgovornost občin kot temeljna naložba v skupno prihodnost 1/4

V torek, 19.10.2021 je potekal spletni seminar “Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju”. Seminar je bil organiziran s strani inštituta IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Zbrane je uvodoma nagovorila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije. Povedala ja, da Skupnost občin Slovenije prepoznava vidik družbene odgovornosti delovanja občin, saj se zaveda pomena širjenja ozaveščenosti in dviga odgovornosti. Sodobna družba je namreč vse bolj kritična do družbeno neodgovornih dejanj in zahteva, da organizacije, s katerimi sobiva, upoštevajo interese različnih deležnikov. Slednje velja tudi za občine, ki so s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi na čelu upravljanja na lokalni ravni ter dejansko vplivajo na dobrobit širšega okolja. V nadaljevanju je izpostavila potrebo po družbeni odgovornosti občin in njenih zavodov kot temeljno naložbo v skupno prihodnost. Pri zastavljanju dolgoročnih in kratkoročnih pristopov pa je še dodala, da si SOS prizadeva slediti integraciji okoljskih, družbenih in gospodarskih (upravljaljskih) ciljev, k čemur vabi tudi občine članice in nečlanice.

V nadaljevanju je Anita Hrast, ustanoviteljica in direktorica inštituta IRDO zbranim predstavila aktualno s področja EU in slovenskih usmeritev o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju, kot tudi EU razpise in področja, ki bodo prejela spodbude. Med drugim je izpostavila sveženj različnih ukrepov, bolj znanimi pod imeni Zeleni dogovor, Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, Strategija razvoja Slovenije 2030 in drugimi poimenovanji. Povedala je še, da naj bi bila Slovenija po določenih kazalcih na 12. mestu doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Sledila je predstavitev projekta Samooskrba Podravja, v okviru katerega je Mag. Danijela Kocuvan, vodja projektov na RRA Podravje – Maribor spregovorila o možnostih povezovanja in izmenjavi dobrih praks od regionalnega do mednarodnega okolja. Podrobneje je izpostavila vzpostavitev prehranske platforme za prehransko samooskrbo Podravja. Zbranim je predstavila ozadje nastanka projektne ideje in sam koncept projekta. Povedala je, da so se za projektni koncept odločili, ker ima regija Podravje po podatkih SURS-a leta 2010 registriranih največ kmetijskih gospodarstev, dobrih naravnih pogojev za pridelavo hrane in pa tudi veliko ponudnikov in kmetijskih zadrug.  Izpostavila je dejstvo, da so bili projektnih koristi deležni vsi deležniki od ponudnikov, javnih ustanov, občin in vse do regij. Za konec pa je spregovorila še o temeljnih mednarodnih dokumentih (npr. Pariški pravilnik, Evropski zeleni dogovor) in drugih novostih (npr. konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah – COP26, nagrada za družbeno odgovornost Horus, spodbuda NextGenerationEU in drugo) s področja doseganja in ohranjanja trajnostnega razvoja.

V razpravi so predstavniki občin spregovorili o izzivu integriranega pristopa vseh znanj, izzivu trajnosti projektov, izdelavi raznih strategij (npr. Trajnostna urbana strategija do leta 2030, Strategija za zdravo občino), motiviranosti posameznikov (zlasti odločevalcev) za integracijo tematike v strateške pristope in potrebi po vključevanju različnih deležnikov pri izvajanju družbene odgovornosti.

ZAKONODAJA

Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dalo v javno obravnavo osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Program izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest in s tem zmanjšuje število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom.

Pripombe in predloge lahko do četrtka, 4. novembra posredujete na e-poštni naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Izplačilo dodatka po 39. členu KPJS 3/1

V času epidemije se je na podlagi 39. člena KPJS izplačeval dodatek za delo v rizičnih razmerah. Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah obrnila občina članica in prosi za deljenje prakse izplačil ostalih občin.

 • Prosimo za podatke za katera delovna mesta ste izplačevali dodatek in za kakšen odstotek delovnega časa
Področje dela javnega uslužbenca v občinski upravi: % delovnega časa (efektiva):

**npr. sprejemna pisarna – 20% delovnega časa, čiščenje – 40% delovnega časa

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do ponedeljka, 25. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si

 

DOGODKI SOS

4.11. / NUSZ za leti 2022 in 2023 z usmeritvami za naslednja obdobja 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije in Finančno upravo Republike Slovenije organizira seminar glede novih usmeritev in priporočil za občine za naslednje obdobje odmere NUSZ za bolj uspešno zagotavljanje proračunskih sredstev občin za razvoj in investicije v prihodnjih letih, ki bo izveden

Seminar je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, predstavnikom občin in zunanjim izvajalcem občin, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

Vljudno vabljeni!

26.11. / Predstavitev zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 4/2

Meseca avgusta 2021 je pričel veljati Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), ki uvaja ločena koncepta elektronske identitete in elektronskega podpisovanja. Ker se oboje uporablja pri delu lokalnih skupnosti organiziramo seminar, da se z novostmi, ki jih zakon uvaja podrobneje seznanimo. V ta namen Skupnost občin Slovenije organizira PREDSTAVITEV ZAKONA O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA, ki bo potekal  26. 11. 2021 med 10.30 in 13.00 preko spletnega orodja Zoom. 

Do sedaj smo za identifikacijo posameznikov pri elektronskem poslovanju, kot tudi za elektronsko podpisovanje uporabljali enaka digitalna potrdila. Informacije o teh se nahajajo med drugim na spletnih straneh Državnega centra za storitve zaupanja: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/ in tudi državnega portala eUprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html.

ZEISZ prvič v Sloveniji vzpostavlja sistemsko rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda Republika Slovenija slovenskim državljanom in državljankam ter pod določenimi pogoji tudi tujcem na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije. Elektronska identiteta bo državljanom omogočila elektronsko poslovanje in dostop do vseh elektronskih storitev tako doma, v skladu z Uredbo eIDAS pa tudi na celotnem notranjem trgu EU, saj bo omogočila identifikacijo uporabnika na elektronski način povsod, kjer je identifikacija osebe za uspešno izvedbo postopkov nujno potrebna ali zaželena. S tem bomo zagotovili pogoje za to, da bodo lahko državljani in tudi vsi ponudniki storitev praktično vse aktivnosti tudi dejansko lahko izvedli elektronsko, neodvisno od časovnih, krajevnih in drugih omejitev, kar bo vsem omogočilo povečati učinkovitost in kvaliteto svojega življenja in dela.

OKVIRNI PROGRAM SEMINARJA:

Splošna predstavitev EU uredbe eIDAS in Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21) mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo
Gradniki in skupne informacijske rešitve Ministrstva za javno upravo ter aktivnosti, ki jih morajo zagotavljati deležniki dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Nova osebna izkaznica mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Evropska denarnica za digitalno identiteto, kot je predvidena v Predlogu EU uredbe v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto – 9471/21 – dr. Alenka Žužek Nemec, Direktorat za informatiko
Vprašanja udeležencev, pogovor in zaključek

O PREDAVATELJIH:

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja bodo predstavili predstavniki Direktorata za informacijsko družbo in Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo: dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, vodja Sektorja za storitve zaupanja, oba iz Direktorata za informatiko, ter mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo. Na razpolago bodo tudi Marija Sever, Direktorat za informacijsko družbo, Dragan Petrović, Inšpektorat za javni sektor, in Tamara Gliha, vodja sektorja za zakonodajo na Direktoratu za informacijsko družbo.

Vabilo za tiskanje

22.11. / Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin 4/3

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja in pripravljavci novega priročnika in novega priporočila, vabi na predstavitveni seminar

“Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin”,

ki bo potekal v ponedeljek, 22. 11. 2021, ob 10. uri  na spletni platformi Zoom (dogodek bo trajal do predvidoma 12. ure).

 • Več o programu in gradivo najdete v vabilu TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

26.10. /Izobraževalno srečanje o vključujoči stanovanjski preskrbi 5/1

Mreža stanovanja za vse vljudno vabi, da se jim pridružite na izobraževalnem srečanju na spletni platformi Zoom:

 • inovativne prakse skupnostne stanovanjske preskrbe (torek, 26. oktober).

V letu 2020 so izdelali pregled in analizo stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah ter izpeljali pogovore z občinskimi predstavniki, kar jim je pomagalo bolje razumeti stanovanjske potrebe in občinske kapacitete za naslavljanje stanovanjske problematike na ravni občin. Obenem sta analiza kot tudi posvet pokazala, da obstajajo potrebe po dodatnih znanjih javnih uslužbencev na več področjih stanovanjske preskrbe. Na podlagi tega so se odločili razviti specifična izobraževanja, namenjena javnim uslužbencem in strokovnjakom, ki se ukvarjate s stanovanjskim področjem na občinski ravni, občinskim odločevalcem ter posameznikom in skupinam, ki vas tema utegne zanimati.

Več o dogodku in programu si lahko preberete tukaj. Prijavite se lahko TUKAJ.

4. 11. / Vabilo na strokovni posvet o zelenem javnem naročanju z vidika uporabe lesa 5/2

Zavod Lesarski grozd vabi na strokovni posvet arhitekte, projektante, investitorje, podjetja in drugo zainteresirano javnost, ki bi želeli izvedeti več informacij na temo Uredbe o zelenih javnih naročilih za javne stavbe s poudarkom na uporabi lesa.

Na posvetu bo predstavljena Uredba o Zelenem javnem naročanju ter vrsta strokovnih predavanj na temo kako doseči najmanj 30% delež lesa v različnih javnih zgradbah, 80% deleža lesa v stavbnem pohištvu in 55% v protihrupnih cestnih ograjah. Predstavljene bodo tudi dobre prakse ter ponudba izvajalcev montažnih stavb, lesenega stavbnega pohištva ter lesenih protihrupnih ograj.

Več o programu posveta in prijavnici si lahko preberete TUKAJ. Prijave sprejemamo do 3. novembra 2021 do 12. ure.

Posvet bo brezplačen, udeležba pa bo predvidoma štela za kreditne točke ZAPS in IZS.

11. 11. in 12.11./ Poslovanje z nepremičninami 5/3

Letos bo potekal že 32. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Več o letošnjem posvetu, programu, predavateljih in kotizaciji najdete na spletni strani:

Za članice SOS velja 15% popust za zgodnje prijave in plačane kotizacije do vključno 14.10.2021.

15.11./ Strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 5/4

15. novembra bo v Mariboru potekalo strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki ga soorganizirajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo s sodelovanjem Mestne občine Maribor, izvršni producent dogodka je Slovensko narodno gledališče Maribor.

Strokovno usposabljanje je namenjeno

– strokovnim delavkam in delavcem iz vzgoje in izobraževanja:

– strokovnim delavkam in delavcem iz kulture in kulturnim ustvarjalcem;

– strokovnim delavkam in delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu  vključujete kulturnovzgojne vsebine;

– načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem na pristojnih ministrstvih in državnih ustanovah, ki v različnih resorjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino;

– načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti;

– staršem in drugim družinskim članom ter vsem, ki želite otrokom in mladim približati kakovostne kulturne vsebine, jim zagotoviti ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa skrbite za kakovostno družinsko kulturno pismenost;

– vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Skupnost občin Slovenije že vsa leta pomaga pri obveščanju občin in javnih zavodov o strokovnih usposabljanjih v okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar, saj se zavedamo pomena kulturno-umetnostne vzgoje ter povezovanja različnih resorjev na lokalni, regionalni in lokalni ravni, kar je ena od odlik tega projekta.

Vas, vaše sodelavke in sodelavce vabimo k udeležbi na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar v regiji, hkrati pa vas prosimo, da tudi vi pomagate pri obveščanju o tem bogatem, zanimivem in ustvarjalnem dogodku.

18.11./ Statistični dan »Pravi podatki za boljše odločitve« 5/5

Vabimo vas, da se pridružite na 30. tradicionalnem Statističnem dnevu z naslovom »Pravi podatki za boljše odločitve«. Dogodek bo potekal v četrtek, 18. novembra 2021, od 9. do 12. ure – v obliki Zoom webinarja.

 • Kateri so tisti podatki, ki nam pomagajo sprejemati dobre odločitve? Kako jih zagotoviti v hitro se spreminjajočem svetu in v nepredvidenih razmerah?
 • Ali je bilo v času razglašene epidemije na voljo dovolj pravočasnih podatkov za pripravo kakovostnih analiz za podporo odločevalcem? Kakšne spremembe so se v času pandemije zgodile v naši družbi? Ali bi za dodatne analize potrebovali več podatkov, drugačne podatke, bi morali biti ti na voljo prej, hitreje? In še: kakšni izzivi nas pri zbiranju podatkov glede na močno povečane potrebe čakajo v prihodnosti?

Odgovore na ta in druga vprašanja bodo iskali v razpravi s povabljenimi strokovnjaki in z udeleženci dogodka. Tolmačenje iz slovenščine v angleščino in obratno bo zagotovljeno.

Več o temi in programu konference na povezavi https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9903

Prijave sprejemajo do 15. novembra 2021 prek prijavnega obrazca: https://vpr.stat.si/StatDan2021

Link do Zoom povezave bomo vsem prijavljenim posredovali dan pred dogodkom.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na e-naslovu stat-d.surs@gov.si

24.11. / 6. konferenca Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost 5/6

Umanotera in društvo Focus organizirata  6. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki bo potekala v sredo, 24. novembra 2021, od 9. do 12. ure.

Del programa obsega tudi okrogla miza, ki je organizirana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Poldnevna konferenca bo potekala na spletni aplikaciji Zoom. Omogočeno bo sodelovanje udeležencev, tako da bo dogodek kolikor mogoče interaktiven.

VLADA RS

98. redna in 284. dopisna seja 6/1

 • 98. redna seja

Sredstva za odpravo posledic neurij

Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor zagotovila sredstva v višini 1,4 milijona evrov za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020. Na podlagi Zakona o javnih financah je vlada Ministrstvu za okolje in prostor zagotovila sredstva v višini 1,4 milijona evrov iz sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic nesreče kot izhaja iz Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Razlogi za predlog zakona so predvsem v uskladitvi z evropskim pravnim redom. Drugi cilj zakona je uvesti možnost spodbujanja ukrepov na področju energetske učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjševanja emisij v prometu preko centra za podpore, ki po ZSROVE izvaja gospodarsko javno službo na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije.

V zakonu so določene naloge s področja spodbujanja obnovljivih virov energije, ki jih center za podpore izvaja v okviru gospodarske javne službe. Z namenom spodbujanja ukrepov na področju energetske učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjševanja emisij v prometu, ki sicer po svoji vsebini ne sodijo v okvir gospodarske javne službe za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, lahko pa posredno vplivajo na delež, ki ga Slovenija dosega, se s predlogom zakona ureja možnost, da center za podpore iz sredstev državnega proračuna ali drugih sredstev, poleg tega opravlja tudi druge naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu.

Vlada izdala uredbo o izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe EU o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki podrobneje določa izvajanje in financiranje omenjenega mehanizma v Sloveniji. V uredbi so določeni pristojni organi, način izvajanja in financiranje Mehanizma za okrevanje in odpornost v Sloveniji skladno z evropsko uredbo 2021/241 o vzpostavitvi omenjenega mehanizma. Ta zagotavlja finančno podporo za doseganje mejnikov in ciljev reform in naložb, kot so določeni v Načrtu za okrevanje in odpornost Republike Slovenije. V uredbi so opredeljeni tudi področje uporabe in cilji mehanizma, njegovo financiranje, udeleženci ter osnovna pravila in načela izvajanja mehanizma.

Spremembe in dopolnitve pravil družbe Slovenski državni gozdovi o oddajanju gozdov v lasti Republike Slovenije v najem

Vlada Republike Slovenije je v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o (SiDG) sprejela Pravila družbe o oddajanju gozdov v lasti Republike Slovenije v najem. Pri sprejemu sprememb in dopolnitev Pravil družbe gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve obstoječih pravil, na podlagi katerih bo lahko družba SiDG gospodarnejše in učinkoviteje ravnala z državnim premoženjem ter prispevala tudi k širšim ciljem ohranjanja narave in razvoja podeželja pri gospodarjenju z državnimi gozdovi.

 • 284. dopisna seja

Soglasje vlade k Predlogom amandmajev k Predlogu gradbenega zakona

Vlada Republike Slovenije soglaša s Predlogi amandmajev k Predlogu gradbenega zakona. S tem so se  med drugim spremenile naslednje določbe:

 • 10. členu se bolj natančno določa, da nadzor nad gradnjo nezahtevnih objektov izvajajo poleg gradbenega inšpektorja tudi občinski inšpektorji,
 • v 13. členu se med obveznosti investitorja doda tudi obveznost ureditve gradbišča,
 • v 17. členu se dodatno določa, da je odgovornost izvajalca, da izvaja dela samo na ograjenem, zavarovanem in označenem gradbišču,
 • v 39. členu se določi mesto objave pravil stroke, ki jih sprejmeta poklicni zbornici, v 153. členu pa se določi rok enega leta, v katerem morata to opraviti,
 • v 52. členu se določba o videokonferenčni obravnavi dopolni in se določba približa ureditvi, ki jo vsebuje Zakon o splošnem upravnem postopku, ne da bi se pri tem postopek podaljšal,
 • v 61.  in 72. členu se možnost spreminjanja gradbenega dovoljenja omejuje na dobo 10 let,
 • v 67. členu se nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter civilnim iniciativam daje možnost pridobitve status stranskega udeleženca,
 • v 68. členu se v povezavi s spremenjenim 67. členom določa način obveščanje javnosti in pravice zainteresirane javnosti do sodelovanja v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja,
 • v 70. členu se ureja možnost podaljšanja roka za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v primeru vstopa stranskega udeleženca v postopek in drugo.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o urejanju prostora 

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o urejanju prostora. Med drugim je rok za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč (ESZ) je prestavljen na 31. 12. 2026. Sprememba se navezuje na zaključek Načrta za okrevanje in odpornost, kjer je predvideno sofinanciranje občin za izdelavo ESZ.  Natančno se tudi razmejuje, na katerem delu priobalnega zemljišča v morju ima katera od občin pristojnost načrtovanja. Predlog zakona o urejanju prostora se usklajuje tudi z zakonom, ki ureja javno naročanje (ZJN-3).

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

Vložitev vlog poteka od 4. 10. 2021 od 9.00 ure, do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKGP.

Podrobnejše informacije:

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/3

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Odprt je 3. poziv iniciative EUCF 7/5

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF vabi na 3. poziv iniciative EUCF, ki bo podprl 69 investicijskih konceptov s skupnim proračunom 4,14 milijona evrov! Predzadnji poziv je odprt med 15. oktobrom in 17. decembrom 2021.

Vabimo vas, da si znova ugledate uvodni seminar, kjer predstavnik EUCF spregovori o pozivu in korakih prijave.

Za več informacij lahko obiščite spletno stran EUCF in kontaktirajte sekretariat SOS na ana.plavcak@skupnostobcin.si

EU City Facility (EUCF) je iniciativa, financirana s strani EU, ki podpira občine – lokalne skupnosti pri pospešitvi naložb v trajnostno energijo.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/6

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

Socialna ekonomija in lokalni zeleni dogovori, ki podpirajo MSP, da postanejo bolj odporna (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 7/7

Program financiranja: Program enotnega trga, vključno s COSME, ISA2, ESP, vključevanje potrošnikov v fin. Storitve, finančno poročanje, zdravje, hrana in krma, program za potrošnike

Razpoložljivi proračun: 4 000 000 EUR (2 000 000 EUR za lokalne zelene dogovore + 2 000 000 EUR za misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti)

Povezava na razpis: Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Rok za oddajo projektnih predlogov je 24. november 2021, 17:00 (CET)

Razpis zajema dve različni temi:

 1. Lokalni zeleni dogovori

Cilj te teme je zagotoviti podporo malim in srednjim podjetjem, regionalnim in lokalnim gospodarskim subjektom pri vodenju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda ter izvajanju ukrepov za usmerjanje lokalnega gospodarstva na trajnostno in vključujočo pot, ustvarjanje novih delovnih mest, ublažitev družbeno-ekonomskega vpliv krize COVID-19 in pospešiti novo, zeleno in pravičnejše okrevanje. Da bi to dosegli, bodo podprli projekte, ki spodbujajo nadnacionalno in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in lokalnimi podjetji pri soustvarjanju, sooblikovanju in izvajanju lokalnih zelenih dogovorov (LGD). Z idejo lokalnih zelenih dogovorov se je ICC Konzorcij SOS  seznanil junija letos, na dogodku, ki sta ga soorganizirala Odbor regij in Ekipa ICC in predstavila Akcijski načrt za zelene lokalne dogovore.

 1. Misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Cilj te teme je podpirati projekte, ki bodo povečali odpornost in povečali zmogljivost regionalnih ali lokalnih javnih uprav, MSP socialne ekonomije in civilne družbe za premagovanje težav in kriz. Podpirali bodo projekte, ki krepijo lokalno odpornost s transnacionalnim in medregionalnim medsebojnim učenjem in sodelovanjem na področju socialne ekonomije, razvojem lokalnih akcijskih načrtov socialnega gospodarstva s sodelovanjem zainteresiranih strani socialne ekonomije in oblikovanjem priporočil, ki bi jih bilo mogoče ponoviti v drugih delih Evrope.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/8

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/9

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/10

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Občini Semič in Celje nagrajeni na Evropskem tednu mobilnosti 8/1

Evropski teden mobilnosti, ki poteka že dvajseto leto zapored, je bil letos posvečen promociji aktivnih oblik mobilnosti.

V sodelujočih občinah so med 16. in 22. septembrom posameznike spodbujali k uporabi alternativ avtomobilskemu prometu. Dve od njih, Mestno občino Celje in Občino Semič, so na sklepnem srečanju koordinatorjev 19. oktobra nagradili za posebej aktiven in pester program, ki trajnostno mobilnost spodbuja dolgoročno.

Občina Semič je s številnimi aktivnostmi za vse generacije, na primer Parkirni dan, Kokoška Rozi, raznovrstnimi pohodi in kolesarskimi izleti, preizkusi telesne pripravljenosti ter promocijo uporabe vlaka in električnih koles občane povabila k uporabi alternativ avtomobilskemu prevozu, ob tem pa se je povezala z vrsto lokalnih organizacij. Tudi Mestna občina Celje je z akcijo Parkirni dan zaprla del Prešernove ceste in tam organizirala vrsto aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja, povezanega s spodbujanjem aktivne mobilnosti, med katerimi sta tudi mestni avtobus CeleBUS ter sistem za izposojo koles KolesCE. Priznanja za aktivno promocijo trajnostne mobilnosti so prejele še Občina Dravograd, Občina Puconci, Mestna občina Koper in Mestna občina Novo mesto.

Skupnost občin Slovenije čestita občini Semič in mestni občini Celje za prejeto nagrado.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.