PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BREŽICE, LENDAVA, SEMIČ IN SODRAŽICA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

 

 

NOVICE SOS

Začetek obravnave predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) na Državnem zboru RS 1/1

Obveščamo vas, da se je danes, 23.10.2020 v Državnem zboru pričela obravnava Predloga zakon o finančni razbremenitvi občin, ki ga je v sodelovanju s skupnostjo in združenji občin pripravilo Ministrstvo za javno upravo. S predlaganim zakonom se zmanjšuje stroške občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšujejo se administrativni postopki in povečuje nekatere prihodke občin.

Zakon zasleduje tri ključne cilje. Prvič, finančno razbremenitev občin. Tako bo država od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe. Drugič, povečali se bodo nekateri prihodki občin. S predlogom zakona se tako na primer zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena. In tretjič, občine želimo administrativno razbremeniti, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva pa se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Po oceni ministrstva bodo imele občine v primeru sprejetja zakona letno več kot 31 milijonov evrov manj stroškov.

 

Novosti na področju uporabe pravil javnih naročil 1/2

Dne 23. 10. 2020 je Skupnost občin Slovenije organizirala spletni seminar na temo novosti na področju uporabe javnih naročil. Na seminarju je predavala strokovnjakinja na področju javnih naročil Milena Basta Trtnik. Udeleženci so se na seminarju seznanili z vplivom interventne zakonodaje (covid-19 zakonodaja) na področje javnega naročanja. Predstavljena je bila praksa DKOM in odločitve sodišč in v zvezi s tem pravilnim postopanjem naročnikov v postopkih javnih naročil.

Obveznost poročanja o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse 1/3

Dne 14.7.2020 je potekal  usklajevalni sestanek na Ministrstvu za finance,  ki ga je sklical g. Rajko Puš, vodja Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, in sicer v zvezi z vodenjem in poročanjem glede obveznosti do STO iz naslova promocijske takse v proračunih občin.

Občina je  kot nadzornik JFP na podlagi zakona pristojna za pobiranje JFP, vodenje evidenc terjatev JFP, usklajevanje poročanja ter davčno izterjavo JFP.

Na podlagi Navodil nadzornikom za evidentiranje JFP (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Javno-racunovodstvo/DOKUMENTI/Navodila/Navodilo_JFP_23122016.pdf)   in  dopisa št. 410-114/2018/1, z dne 25.04.2018, ki ga  je Ministrstvo za finance poslalo občinam, morajo voditi  analitične evidence terjatev/obveznosti iz naslova turistične in promocijske takse, STO-ju  pa morajo  zagotoviti sintetične podatke o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse.

 

Podatke o stanju je potrebno posredovati 4x letno:

Rok za poročanje Obdobje poročanja
5. maj 1.1. – 31.3.
5. avgust 1.4. – 30.6.
5. november 1.7. – 30.9.
20. januar 1.10. – 31.12.

 

STO spada med določene uporabnike EKN kar pomeni, da  vodi računovodstvo po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka, zato potrebuje podatke o zaračunani promocijski taksi.

Ker je pretežni del leta že mimo, bi bilo smotrno, da nam posredujete podatke o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse za obdobje 1.1. – 30.9.2020 in sicer  najkasneje do 5.11.2020.

Za zadnje četrtletje, obdobje 1.10. – 31.12.2020, pa je potrebno  posredovati podatke najkasneje  do 20.1.2021, da jih  lahko STO upošteva  pri pripravi letnega poročila.

Primer poročanja o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse najdete na spodnjih povezavah:

Primer obrazca za poročanje o PT – docx

Primer obrazca za poročanje o PT – PDF

Prosim, če poročila pošiljate kot priponko v pdf obliki na e naslov: stofrs@slovenia.info .

Zahvaljujemo se vam za odziv in vas lepo pozdravljamo.

ZAKONODAJA

Delovanje vrtcev času uveljavitve vladnega odloka o zaprtju vrtcev in opravljanje dejavnosti varuhov predšolskih otrok 2/1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo priporočila za vrtce glede delovanja vrtcev v času uveljavitve vladnega odloka o zaprtju vrtcev. Dokument najdete TUKAJ.

Za varuhe predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register pri ministrstvu, ukrep, ki ga določa Odlok Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih za področje vzgoje in izobraževanja, ne velja. Varuhi lahko še naprej opravljajo dejavnost varstva otrok pod pogoji, kot jih določa odločba o vpisu v register in upoštevaje vsa higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

Razglasitev epidemije – izplačevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah in vzorec sklepa o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela ter časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih 2/2

Ministrstvo za javno upravo pripravilo pojasnilo glede izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, kot ga določa 11. točka prvega odstavka 39. člena KPJS, zaradi razglašene epidemije.

Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ  (Word različica).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) 2/3

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo spremembe in dopolnitve Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US). Povod zanje je  odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije štev. U-I-7/20/7 (Up-676/19-25) z dne 4. 6. 2020 (Uradni list RS, štev. 93/2020).

Predlog predpisa je objavljen na spletni strani e-demokracija:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11751

Vaše pripombe in predloge na predlog besedila nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 29. 10. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3) – podaljšan rok 2/4

Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo podalo osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3). Pripravljen je z namenom nadaljnjega udejanjanja ciljev trajnostnega prostorskega razvoja, učinkovitega upravljanja s prostorom ter z namenom optimizacije in učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov. ZUREP-3 sledi strukturi in vsebinam veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2), na podlagi spremljanja njegovega izvajanja pa nadgrajuje že uveljavljene vsebine in odpravlja njegove pomanjkljivosti.

Dokumenti:

Ključne spremembe:

 • priprava izvedbenih prostorskih aktov se bo vodila po načelu projektnega vodenja. Za pripravo konkretnega državnega prostorskega načrta (DPN) in občinskega prostorskega načrta (OPN) bo ustanovljena projektna skupina, naloga vseh članov pa je soodgovorno prispevati k pripravi ustreznih prostorskih ureditev. Člani projektne skupine bodo tudi nosilci urejanja prostora;
 • optimizirane so postopkovne določbe glede priprave DPN, združenega postopka, OPN in občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN);
 • bolje sta povezana postopka priprave prostorskega akta in celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). CPVO bo obvezen za vse postopke priprave DPN in OPN, ne bo pa obvezna za OPPN (razen nekaj izjem);
 • dodana je možnost manjše sprememb namenske rabe prostora z OPPN, kadar je to treba zaradi širitve obstoječe gospodarske ali družbene dejavnosti;
 • spremenjene so obveznosti in način delovanja nosilcev urejanja prostora;
 • poenostavlja se sistem odmere komunalnega prispevka za kar bo občina sprejela Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Program opremljanja bo sprejela le za gradnjo nove komunalne opreme na funkcionalno zaključenih območjih, takrat, ko bo dejansko nameravala izvesti komunalno opremljanje zemljišč (in ne hkrati s prostorskim aktom);
 • komunalni prispevek je dajatev občine zato oprostitve lahko določi občina. Po samem zakonu so oproščeni plačila komunalnega prispevka objekti, kjer je investitor občina, objekti gospodarske javne infrastrukture (ki niso stavbe) in objekt, ki se nadomeščajo zaradi naravne nesreče;
 • komunalni prispevek mora biti plačan po izdanem gradbenem dovoljenju. Dodane so kazenske določbe za zavezanca za plačilo, kakor tudi za pravne in odgovorne osebe upravljavca komunalne opreme, ki bi priključil objekt, za katerega ne bi bil poravnan komunalni prispevek;
 • načelo usklajevanja interesov je dopolnjeno z zahtevo po tehtanju javnih in zasebnih interesov ter pravico posameznika do povrnitve nesorazmernega dela bremena zaradi uresničevanja javnega interesa na njegovi nepremičnin (zaradi aktualne prakse Ustavnega sodišča RS);
 • načelo sodelovanja javnosti je razširjeno na uporabo različnih komunikacijskih možnosti;
 • spremenjena je sestava Komisije za prostorski razvoj ter sestava in delovanje Prostorskega sveta.

Pripombe in predloge lahko posredujete na priloženem obrazcu TUKAJ na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 30.10.2020.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah 2/5

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

Ne glede na predlagane spremembe, ki bodo pomenile večji pripad zadev na Direkcijo Republike Slovenije za vode, bo obseg preveritev pogojev, ki jih je treba izpolniti preden bo dovoljen poseg na priobalno zemljišče, ostal enak. Razširja pa se nabor ureditev, ki se jim bo potencialno dovolilo poseganje na priobalno zemljišče.  Zakon o vodah se v 162. členu  tudi dopolni tako, da se iz sredstev Sklada za vode krijejo tudi stroški izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja voda.

Pripombe in predloge na predlog lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do 2. novembra 2020.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 2/6

S strani Državenga zbora smo prejeli obvestilo, da je Vlada RS v proceduro posredovala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb. Predlog Zakona se nahaja na tej povezavai.

Ključne rešitve v predlaganem zakonu so:

 • Usklajenost z evropsko Uredbo 424/2106/EU in deloma Uredbo 765/2008/ES – zato se črtajo določeni členi zakona, ter se napotuje na navedeni Uredbi
 • Zmanjšanje upravnih bremen za upravljavce žičniških naprav – Odpravlja se obveznost imenovanja namestnika vodje obratovanja, še naprej pa se ohranja obveznost določitve vodje obratovanja, razen za smučišča z največ dvema vlečnicama z nizko vodeno transportno vrvjo, kjer lahko namesto vodje obratovanja njegove naloge prevzame strojnik vlečnice.
 • Uvedba možnosti delnega strokovnega tehničnega pregleda žičniške naprave – V predlogu zakona je predvidena možnost izvedbe delnega strokovnega tehničnega pregleda žičniške naprave, kar pomeni, da se omeji na tisti del žičniške naprave, ki je bil razlog za izvedbo tehničnega pregleda (npr. zamenjava, obnova, rekonstrukcija ali predelava  varnostnega sklopa).
 • Dopolnitev določb o inšpekcijskem nadzoru – Določbe ZŽNPO o inšpekcijskem nadzoru se dopolnjujejo v delu, ki se nanaša na nadzor nad trgom v zvezi s podsistemi in varnostnimi sklopi. Kot lex specialis v razmerju do splošnega predpisa, ki ureja inšpekcijski nadzor, se s predlogom zakona urejajo nekatera pooblastila inšpektorjev za žičnice in
  ukrepi, ki na podlagi Uredbe 2016/424/EU sledijo ugotovitvam nepravilnosti in neskladnosti v zvezi s podsistemi in varnostnimi sklopi za žičniške naprave.
 • Ureditev prehodnih določb -V skladu s prehodno ureditvijo iz Uredbe 2016/424/EU predlog zakona z novimi določbami ne posega v trženje podsistemov in varnostnih elementov/sklopov, danih na trg do 21. aprila 2018, in prav tako ne v obratovanje obstoječih žičniških naprav, ki so prvo obratovalno dovoljenje dobile do 21. aprila 2018.
 • Uvedba možnosti sofinanciranja obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav – Republika Slovenija ali občine lahko za namene obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav sofinancirajo stroške. Pogoje za pridobitev sredstev za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja bo ministrstvo določilo v podzakonskem aktu. Na letni ravni bo za te namene v državnem proračunu treba zagotavljati 1.700.000 evrov. Občine lahko, tako kot do zdaj, sofinanciranje prilagodijo glede na interes oziroma finančne zmožnosti. Pogoji in merila za pridobitev sredstev se natančneje določijo v pravilniku oziroma javnem razpisu.

Vaše predloge in pripombe lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do  ponedeljka 16.11.2020

DOGODKI SOS

3.11. / Predstavitev projektnih idej za razpis pametna mesta in skupnosti – za paneliste 3/1

Upoštevajoč številne pozive občin, da Skupnost občin Slovenije zavzame neke vrste vlogo moderatorja pri aktivnostih oblikovanja konzorcijev na napovedan razpis Ministrstva za javno upravo za pametna mesta in skupnosti, smo se na skupnem sestanku z Združenjem mestnih občin Slovenije dogovorili za izvedbo predstavitvenega dogodka projektnih idej. Namen dogodka je prepoznati sorodne projektne predloge in dati priložnost vnaprejšnjim dogovorom glede konzorcijev s ciljem, da občine med seboj ne tekmujejo, temveč se dopolnjujejo in sodelujejo.

Dogodek bomo izvedli na daljavo v dveh korakih:

 1. Vabimo občine, ki imajo že izoblikovano projektno idejo in se prepoznavajo kot nosilke konzorcija, da v 10-minutnih predstavitvah (5 min za samo predstavitev in 5 min za V&O) svoje ideje predstavijo drugim občinam. Prijavite se s spodnjim obrazcem, rok za oddajo prijave k predstavitvi, ki je bil do torka, 27. oktobra 2020 smo podaljšali na zaprosilo občin.
 2. Vabimo vse občine, da se seznanite s pobudami in možnostmi vključitve v konzorcije. Udeležba je za vse občine brezplačna. Prijavni obrazec za udeležence najdete tukaj.

VABILO

Vljudno vabljeni!

Predstavitve pošljite na info@skupnostobcin.si (Vzorec predstavitve).

DOGODKI DRUGIH

2.11./ Okrogla miza Kako skrbimo za drevesa v mestih? 4/1

Za prebivalce v mestih sta urejanje zelenih površin in ravnanje z mestnim drevjem zelo pomembna, zagotavljata kakovost bivanja in zdravje, ki ju ne more nadomestiti nobena grajena prvina v mestu. Pravno organizacijski okvir za celovito upravljanje mestnega drevja, to je drevja, ki v uličnem, parkovnem in vrtnem okolju naselij ustvarja kakovost bivanja, je trenutno šibek. Potrebe po celovitem in strokovnem delu mestnim drevjem s časom naraščajo, podnebne spremembe in javno zdravstveni problemi zahtevajo več dreves in boljše ravnanje z obstoječim drevjem. Strokovna javnost že dalj časa na odločevalce naslavlja zahteve v tem smislu, doslej brez uspeha. Velikokrat na probleme opozarjajo tudi prebivalci in nevladne organizacije s pomočjo medijev in različnih pobud.

Namen dogodka je povečati zavedanje o koristi mestnih dreves za naše zdravje in okolje med prebivalci in odločevalci, izpostaviti pomen strokovnega ravnanja z drevesi ter oblikovati predloge za izboljšanje pogojev za načrtovanje in upravljanje mestnega drevja.

Program je razviden VABILU.

Kdaj: 2.11.2020 ob 17. uri preko spleta (obvezna prijava).

3.11./ Europe Goes Local: Prijave za letno konferenco 11. 11. 2020 so odprte 4/2

Letošnja konferenca »Mladost je norost, po občini skače, kjer je most«, bo 11. novembra 2020, v spletnem okolju Zoom. Gostiteljica bo Mestna občina Novo mesto. Konferenca je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin, medsebojnemu povezovanju in izmenjavi praks.

 • Tema: Kaj lahko naredimo za več participacije mladih?

Vabljeni županje in župani, občinski svetniki in svetnice ter uslužbenke in uslužbenci občin, pristojni za področje mladine.

Vabilo in prijave. 

Rok za prijave je 3. november 2020.

 • Dogodek bi radi oblikovali z vami!

Predstavniki občin in njihovih partnerjev bodo delili primere praks in projektov, v katerih so uspešno nagovorili mlade in jih spodbudili k sodelovanju. Če menite, da imate takšno zanimivo prakso ali projekt, in bi ga predstavili v krogu manjše skupine, ste vabljeni, da se nam oglasite do 30. oktobra 2020 na naslov info@movit.si.

3.11./ PREDSTAVITEV "ZELENIH" UKREPOV URBANE AGENDE EU 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor in Evropska mreža za urbano znanje (EUKN) vabita na 2. strokovni spletni posvet EUKN za Slovenijo, ki se bo poglobil v nekatere ukrepe, ki so jih razvila tematska partnerstva Urbane agende EU in se ukvarjajo z zakonskimi ovirami, s katerimi se soočajo mesta, ko skušajo doseči okoljske cilje. Podrobneje o pomenu digitalizacije podatkov v prostorskem načrtovanju in predvidoma o urbani mobilnosti.

KDAJ: 3. november 2020, 9:30–12:00

Z Urbano agendo EU smo že veliko dosegli, evropska mesta so bliže pripravi politik EU, tematska partnerstva so razvila konkretne predloge za izboljšanje pravnega okvira, financiranja in znanja za razvoj mest. V času slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki bo v drugi polovici leta 2021, želimo proces agende dodatno podpreti. S tem namenom raziskujemo, kakšne ukrepe predlagajo partnerstva agende za boljšo pravno ureditev in okoljsko trajnost mest. Na posvetu želimo razpravljati o tem, kaj se lahko naučimo iz ukrepov agende in kako lahko te ugotovitve podpremo v prihodnje.

Več informacij najdete v osnutku programa TUKAJ.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na zala.jerman@gov.si.

Na posvet se prijavite preko spletne povezave: https://eveeno.com/EUKN-Slovenia.

3.11. in 4.11/ Spletna delavnica o odprti znanosti in komunikaciji v znanosti 4/4

V torek in sredo, 3. in 4. novembra vas vabimo, da se udeležite spletne delavnice o odprti znanosti in komunikaciji v znanosti, ki jo organizira Center za raziskave v javni upravi (KDZ-Centre for Public Administration, Dunaj/Avstrija) v okviru projekta LoGov, ki se osredotoča na lokalno upravo in spreminjajočo mestno-podeželsko interakcijo.

Več informacij o dnevnem redu in prijavi na dogodek najdete TUKAJ.

Prijazno vabljeni k prijavi in udeležbi!

4.11./ Urbani forum 2020 4/5

Urbani forum 2020 bo letos potekal pod naslovom: »Mesta kot generator trajnostnega in digitalnega razvoja Slovenije: Trajnostna mobilnost in razvoj pametnih mest«.

Kdaj: 4. novembra 2020 med 9.00 in 13.00.

Na forumu se bodo posvetili konkretnim vprašanjem izvedbe pomembnih državnih in lokalnih projektov, ki vplivajo na razvoj mest in zaledja ter so ključni za uspešen, zelen in pravičen razvoj države. Poudarek bo na posodobitvi železniške infrastrukture, razvoju JPP in drugih področjih trajnostne mobilnosti v povezavi z digitalizacijo ter možnimi viri financiranja.

Zaradi omejitev zbiranja bo dogodek potekal preko spleta, video prenos bo omogočen preko spletne strani www.urbani-forum.org.

Forum organizirajo: Ministrstvo za okolje in prostor, Združenje mestnih občin Slovenije, GFS Inštitut

Več informacij in program sledijo v kratkem.

10.11. / Konferenca Pametne vasi - politike, potrebne za pametno tranzicijo podeželja 4/6

Bliža se konferenca Pametne vasi – politike, potrebne za pametno tranzicijo podeželja. Potekalo bo na spletu 10. novembra 2020, kjer bodo predstavljeni rezultati in priporočila o tem, kako lahko pristop pametne vasi sprosti potencial lokalnih akterjev v gorskih območjih.

Povezavo za registracijo najdete tukaj: http://www.sab.ch/fr/prestations/cooperation-internationale/smart-villages/conference-english.html
Več informacij o sami konferenci najdete tukaj: https://alpine-space.eu/event-details/7886

 

11.11./ Letna konferenca občin za kakovostno mladinsko delo 4/7

Letošnja konferenca »Mladost je norost, po občini skače, kjer je most«, bo 11. novembra 2020 od od 9. do 15. ure (z odmori), v spletnem okolju Zoom. Gostiteljica: Mestna občina Novo mesto. Konferenca je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin, medsebojnemu povezovanju in izmenjavi praks.

Vodilna tema: Kaj lahko naredimo za več participacije mladih?

Vabljeni županje in župani, občinski svetniki in svetnice ter uslužbenke in uslužbenci občin, pristojni za področje mladine.

Poudarki konference:

 • Prof. dr. Tomaž Deželan (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) bo postavil pod vprašaj pregovorno odtujenost današnje generacije mladih in ponudil razloge in načine za njihovo vključevanje v javno življenje.
 • Predstavniki občin in njihovih partnerjev bodo podelili primere praks, kjer so občine uspešno nagovorile mlade in jih spodbudile k sodelovanju. Prostor bo za vprašanja.
 • Evropska perspektiva se končuje. Kaj na pragu nove pravijo raziskave o učinkih sodelovanja v programu Erasmus +: Mladi v akciji na mlade in lokalne skupnosti?
 • Udeleženci bodo na delavnici v malih skupinah razmislili o viziji participacije mladih v svojih skupnostih v prihodnjih letih.
 • Ponudili bomo vpogled, kaj se je zgodilo na področju partnerstva Europe Goes Local in lokalnega mladinskega dela od lanske konference do danes in preverili, kako naprej.

Prijave bodo odprte kmalu.

Kako je bilo na lanski konferenci, lahko preverite tukaj.

Zavod Movit, nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

VLADA

37. redna seja 5/1

Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020

Vlada je izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020 za zagotovitev dodatnih sredstev zaradi povišanja povprečnine s 589,00 na 623,96 evra.

Vlada je 16. 5. 2018 na podlagi četrtega odstavka 20. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) izdala Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim. ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, in samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin.

Vlada je 30. 1. 2020 izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020. Na njeni podlagi so bila mestni občini Koper in občinam Izola, Piran, Ankaran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Šalovci in Hodoš dne 13. februarja 2020 izplačana sredstva v skupni višini 1.821.722,00 evra, izračunana na podlagi takrat za leto 2020 veljavne povprečnine 589,11 evra.

Državni zbor je 28. aprila 2020 sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je stopil v veljavo 1. 5. 2020. ZDLGPE je v 32. členu določil spremembo 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), in sicer je za leto 2020 določil novo višino povprečnine 623,96 evra. Zaradi tega se je povišal obseg skupne primerne porabe občin, ki je 1.286.326.655,00 evra. Po tej spremembi 0,15 % skupne primerne porabe občin znaša 1.929.490,00 evra. Razlika v višini 107.768,00 evra se devetim občinam na dvojezičnem območju in samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah zagotovi na podlagi Odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020 za zagotovitev dodatnih sredstev zaradi povišanja povprečnine s 589,00 na 623,96 evra.

Poročilo o zadolževanju občin

Vlada se je danes seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2019 ter zadolženosti na dan 31. december 2019.

Skupna zadolženost občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin se je lani v primerjavi z letom 2018 povečala za 70,9 milijona evrov in je konec leta 2019 znašala 923,7 milijona evrov oziroma 1,91 odstotka BDP. Od tega je znašalo stanje dolga občin 753,3 milijona evrov in stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin 170,4 milijona evrov. V strukturi skupne zadolžitve so tako 82 odstotkov predstavljali dolgovi občin in 18 odstotkov dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2019 pa je znašal 449 evrov.

Ministrstvo za finance ugotavlja, da obseg skupne zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2019 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta, izboljšano kakovost življenja občanom in gospodarsko aktivnost, ter s tem ustvarjajo BDP.

Novela Zakona o vrtcih

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o vrtcih.

S predlagano novelo se prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok. Ob tem določa stroge sankcije za kršitev te prepovedi, in sicer takojšnjo prepoved opravljanja dejavnosti ter globo za kršitev prepovedi v razponu od 5.000 do 10.000 evrov. Inšpektorjem, pristojnim za šolstvo, pa bo novela omogočila učinkovitejše delovanje, saj določa povečano število prekrškov za kršitev posameznih določb Zakona o vrtcih. Dograjuje tudi institut varuha predšolskih otrok na domu.

Pomembna novost novele je, da predvideva ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom, in uvedbo brezplačnega vrtca za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz družine, ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne. Tako se bo izboljšala finančna dostopnost vrtca za starše, zaradi česar gre pričakovati dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce.

Novela razmejuje med dejavnostjo predšolske vzgoje in dejavnostjo varstva otrok ter drugimi storitvami, ki so namenjene predšolskim otrokom, vendar njihov osnovni namen ni varstvo predšolskih otrok, kot so animacije, organiziranje rojstnodnevnih zabav in podobno. Obenem določa, da se v razvid in register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ne vpisujejo osebe, ki občasno varujejo otroke na njihovem domu, torej to dejavnost opravljajo kot osebno dopolnilno delo, in pravne osebe, ki kot pridobitno dejavnost opravljajo občasno varstvo otrok na njihovem domu.

Informacija o povračilu stroškov prevoza ter predlog izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 

Vlada je na današnji seji sprejela Informacijo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence in funkcionarje po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Hkrati je vlada določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi ter predlog besedila Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi je vlada pooblastila vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Praksa kaže, da veljavna ureditev povračila stroškov prevoza na delo in z dela proračunskim uporabnikom povzroča težave v smislu vsebine in obsega dela, vezanega na uresničevanje pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, zlasti pa postavlja javne uslužbence v neenak položaj, na kar je opozorila tudi Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS.

Sedanja ureditev dopušča, da imata lahko dva javna uslužbenca, ki sta enako oddaljena od kraja opravljanja dela, povrnjeno različno višino stroškov prevoza, čeprav za določitev te višine ni pomembno, kakšni so dejansko nastali stroški prevoza na delo in z dela. Pri izvajanju določb sedanje ureditve, kjer dejansko nastali stroški za prevoz na delo in z dela niso relevantni, se proračunski uporabniki soočajo z zamudnostjo procesiranja opravil v zvezi določitvijo pravilne višine povračila teh stroškov.

S prenehanjem veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih, ki je veljala do 30. septembra 2020 in na podlagi katere (in drugih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov) se je oblikovala najvišja cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, pa se proračunski uporabniki soočajo z vprašanjem, kako obračunati stroške prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.

V dosedanjem pogajalskem procesu sta tako vladna kot sindikalna stran izrazili zavedanje o nujnosti drugačne ureditve tega področja, zato je, tudi upoštevaje Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev (točka X.) predlagano, da bi bila razdalja od bivališča do delovnega mesta edini kriterij za določitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

Posledično bi se javnim uslužbencem povrnil strošek izključno v višini kilometrine. Javnim uslužbencem, ki bi delodajalcu predložili potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, pa bi se namesto kilometrine povrnili stroški nakupa imenske mesečne vozovnice.

Cilj predlagane drugačne ureditve tega področja je odprava neenakega položaja javnih uslužbencev in poenostavitev obračunavanja teh stroškov.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Zbiramo dobre prakse slovenskih mest - razpis 6/1

Na IPoP že več let zbirajo dobre prakse mest in širijo njihovo poznavanje med slovenskimi občinami. Prvi katalog Mesta mestom, Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj, v katerem so predstavili 13 od 97 dobrih praks programa URBACT, so pripravili leta 2017, dve leti kasneje pa so ga nadgradili s katalogom Mesta mestom #2, Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj, v katerem so zbrali izključno domače dobre prakse.

Na IPoP imajo stik z mnogimi slovenskimi občinami in pogosto jih navdušijo rešitve, do katerih so občine prišle pri soočanju z izzivi na terenu in v skrbi za kakovost življenja svojih občanov. Kot Nacionalna URBACT točka želijo dobre prakse razširiti tudi med druge slovenske občine in jih navdihniti pri uvajanju novih pristopov trajnostnega urbanega razvoja.

drugi izdaji kataloga Mesta mestom #2 so tako med drugimi podrobneje predstavili oživitev tržnice v Mariboru, participativni proračun v Ajdovščini, spodbujanje hoje v šolo v Črni na Koroškem, ureditev površin za pešce v Ljubljani, vzpostavljanje pogojev za aktivnosti mladih v Idriji in organizacijo prevozov za starejše na podeželju v Kočevju.

Prakse so izbirali sodelavci IPoP, pri izboru pa so upoštevali raznolikost vsebin, ki jih dobre prakse naslavljajo, geografsko razpršenost, raznolikost občin ter univerzalnost in prenosljivost prakse. Izbor seveda niti približno ni uspel zajeti vseh dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja naših občin.

Zato tokrat vabijo občine, da jim posredujete svoje dobre prakse.

Iščejo dobre prakse s področja trajnostnega urbanega razvoja, ki bi lahko bile navdih drugim mestom in imajo potencial za prenos v druga okolja.

Občine, katerih prakse bodo vključene v izbor 15 praks trajnostnega urbanega razvoja, bodo prejele Priznanje Mesta mestom.

Občine lahko svoje dobre prakse prijavite do 31. oktobra 2020.

Vse o razpisu si lahko preberete TUKAJ.

Razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021 6/2

Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

Več informacij: TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Zaključki 31. Sedlarjevega srečanja 7/1

31. Sedlarjevo srečanje z naslovom  “Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine – načrtovanje in ukrepi«, ki ga je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije – DUPPS je potekalo 2. oktobra 2020 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, tokrat kot spletna konferenca v živo.

Na srečanju je bilo prisotnih preko 100 urbanistov in prostorskih planerjev z občin, ministrstev, podjetij, fakultet, inštitutov idr. iz vse Slovenije. Ugotavljali so, da vidni nered v slovenskem prostoru narašča: razpadajoči objekti, opuščene gradbene jame, nedovoljeni posegi, odlagališča odpadkov, vsiljivi oglaševalski objekti, uničeno drevje itd. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017) sicer omogoča pripravo odlokov o urejanju podobe naselij in krajine, s katerim bodo občine »urejale urbani in siceršnji prostorski razvoj na praviloma že izgrajenih območjih naselij, s poudarkom na urejeni podobi …« (120. člen, ZUreP-2). Ta člen omogoča občinam izvajanje odlokov o urejanju podobe naselij in krajine, vendar do danes ni še nobena sprejela takšnega odloka. Žal je podoba slovenskega prostora že zelo prizadeta, zato je nujen dogovor, kako lahko skupaj učinkovito ukrepamo.

 • Zaključne ugotovitve s srečanja, ki dobro prikažejo kritično mnenje široke strokovne javnosti o tej problematiki, lahko preberete TUKAJ.
 • Na spletni strani društva http://www.dupps.si/ pa so objavili tudi video posnetke dogodka (celote in posameznih predavanj) ter fotografije s srečanja.

Orodje Logbook za razvijanje kakovosti mladinskega dela 7/2

V okviru projekta Europe Goes Local letos v osmih slovenskih občinah in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Brežicah, Mariboru, Celju, Škofji Loki, Krškem in Zagorju ob Savi že drugo leto poteka uvajanje orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni. Orodje trenutno uporablja že 26 mladinskih centrov v omenjenih občinah, celoten proces pa koordinira Mladinska mreža MaMa, mreža 50-ih mladinskih centrov širom Slovenije.

Samo v letu 2020 je vseh 26 mladinskih centrov, ki uporabljajo Logbook, izvedlo čez 10.500 aktivnosti, vključilo skoraj 100 tisoč mladih in več kot 7.500 prostovoljcev, kar 12% vseh aktivnosti pa so ustvarili in vodili mladi.

Mladinska mreža MaMa je trenutno v procesu vključevanja novih občin in mladinskih centrov, z začetkom v letu 2021. Za sestanek in predstavitev orodja se lahko dogovorite na logbook@mreza-mama.si.

Če želite izvedeti več o orodju Logbook in prednostih, ki jih prinaša za občine in mladinske centre si poglejte predstavitveni video, več pa lahko preberete tudi na spletni strani Mladinske mreže MaMa.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.