V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE ČLANICE LOŠKA DOLINA, PIRAN, ŽETALE IN MESTNA OBČINA MARIBOR.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

1. seja Komisije za prostor pri SOS 1/1

V sredo, 9.10.2019 je potekala 1. ustanovna seja komisije za prostor pri SOS. Uvodoma so članice in člani na kratko predstavili področje svojega dela v občinah, v nadaljevanju pa potrdili za predsednico komisije Andrejo Troha iz občine Škofja Loka ter za podpredsednika komisije Marka Ruparja, župana občine Cerknice in člana predsedstva SOS.

Uvodnemu delu je sledila razprava o prostorskem razvoju v duhu nove pokrajinske zakonodaje. Ker trenutni osnutek Zakona o pokrajinah podrobneje ne ureja nalog in pristojnosti občin oziroma regij na področju prostorskega načrtovanja, so člani komisije govorili predvsem o izzivih, ki se utegnejo pojaviti pri ustanavljanju pokrajin. Velikost regij bi znala otežiti sprejemanje prostorskih aktov torej ponekod bi lahko bil izziv sprejemanje strateškega dela prostorskih načrtov v okviru (velike) regije. Opozorili so še na poseben položaj mejnih občin, govorili o tem kaj bo z občinskimi urbanisti in z medobčinskimi urbanističnimi uradi. Strinjali so se, da so pokrajine operativno nujne in predlagali, da se pristojnosti nosilcev urejanja prostora prenesejo na pokrajine.

Sestanek z MJU glede razpisa za občine na temo pametnih mest 1/2

8. 10. 2019 so se sestali predstavniki SOS, ZMOS in MJU na temo priprave razpisa za občine, ki smo ga prej imenovali IoT, sedaj pa razpis za pametna mesta.

Generalni direktor novega Direktorata za informacijsko družbo in informatiko mag. Miha Krišelj, je prisotne pozdravil in predstavil izhodišča. Povedal je, da bodo upravičenke občine, ni pa še dorečeno ali tudi njihove javne službe oz. zavodi. Pri razpisu bodo sledili ideji, da bo z novimi, »pametnimi« storitvami dosežen najširši krog uporabnikov. SOS in ZMOS sta imela s svojimi člani ločena predhodna sestanka in predstavnika obeh združenj sta predstavila obravnavane vsebine. Na ZMOS so oblikovali tri področne predloge, promet, okolje in javne službe, na SOS pa pristop k vsebini razpisa, ki v prvem sklopu zadovolji potrebe občin po dvigu digitalne razvitosti in v drugem po izgradnji IoT oz. digitalnega ekosistema.

Sledila je daljša razprava o željah, potrebah in možnostih s ciljem, kako rezervirana javna sredstva v višini 12 mio Eurov najbolje porabiti. V razpravi so bile omenjeni različni elementi, ki so sestavni del pametnih rešitev:

 1. Zajem podatkov na izvoru (npr. senzor)
 2. Prenos podatkov (oddajnik, sprejemnik, dvostranska povezava med njima, wi-fi, gsm,  …)
 3. Upravljanje s podatki (obdelava, čiščenje, zaznava napak, korelacije, metapodatki, katalogi,…)
 4. Uporaba podatkov:
  1. V občini: Smart city platforma,- dashboard,…za podporo odločanju, upravljanju,…
  2. Drugo: podatki preko RIO ali OPSI na voljo za nadaljnjo uporabo
  3. Širši krog UPORABNIKOV – državljani, podjetja, NVO…

Kar se tiče izvora podatkov, so občine bili prisotni najmanj zainteresirani, da se to vključi v razpis. Različne občine imajo različne interese in zato lahko same poskrbijo za zajem podatkov. Kar se tiče prenosa podatkov je bilo s strani občin izraženo začudenje, nad navajanjem operaterjev, kot deležnikov tega razpisa. Upravljanje in uporaba podatkov, sta po mnenju občin največji zalogaj. Navedli so, da se jim zdi nesmiselno, da za vsako novo storitev, ki se v občinah že uvajajo, najema različne oblačne storitve. Tukaj vidijo prednost razpisa in sicer da se ta storitev zagotovi v okviru tega razpisa. Mag. Krišelj je povedal, da bo del upravljanja zagotovljen za občine na RIO (razvojno inovacijski oblak). Standarde bodo pripravili v okviru SRIP PMIS. Občine so izrazile še željo, da so rešitve po posameznih področijh na voljo vsem občinam. Mag. Krišelj je opozoril na problem oblikovanja primernega poslovnega modela. Kot praktični primer storitve je bil naveden primer samodejne prijave gostov na parkiriščih za avtodome, ideja, ki je bila oblikovana na SOS v okviru Terenskega ogleda sprejemnega terminala za goste. Dogovorjeno je bilo da MJU v roku enega meseca pripravi potrebne izhodiščne dokumente.

 

Posvet o obračunavanju DDV v občinah 1/3

Dne 10. 10. 2019 je v Mariboru potekal posvet Skupnosti občin Slovenije na temo davka na dodano vrednost. Namreč v praksi se pogosto pojavljajo vprašanja s področja DDV, zato je predavateljica mag. Aleksandra Heinzer udeležencem posveta predstavila tako v teoriji kot v praksi osnove in posebnosti sistem obračunavanja in plačevanja DDV. Udeleženci so se seznanili s ključnimi opozorili in spremembami v letu 2019 pri transakcijah z nepremičninami, spoznali tudi sodno prakso kdaj lahko občina odbija DDV. Prav tako so jim bila predstavljena opozorila pri uporabi 76. a člena ZDDV-1 ter večni problemi prezaračunavanja obratovalnih stroškov. Na koncu so udeleženci prejeli še odgovore na zastavljena vprašanja.

Delovni piknik SOS 1/4

V četrtek, 10.10.2019 je v Panonski vasi v Moravskih toplicah potekal delovni piknik organov odločanja SOS, vodij delovnih teles SOS, članic in članov SOS mednarodnih delegacij ter drugih vabljenih.

Na druženju v sproščenem vzdušju, so udeleženci priložnost izkoristili za izmenjavo izkušenj in pričakovanj glede dela in razvoja SOS ter njenih organov in delovnih teles. Izmenjali so informacije o izzivih in dobrih praksah v občinah, govorili o pomembnosti pravočasnega oblikovanja slovenske delegacije v Odboru regij, tudi v luči slovenskega predsedovanja Svetu EU v 2. polovici 2021, govorili o problemih črpanja EU sredstev ter prevetrili odprta vprašanja in razmišljali o rešitvah in učinkovitih ukrepih za skupne cilje.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

V kakšni fazi se nahajata sprememba Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona 2/1

Obveščamo vas, da smo na Ministrstvo za okolje in prostor naslovili prošnjo za posredovanje informacije o tem, v kakšni fazi se nahajata sprememba Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona.

Prilagamo prejeti odgovor:

»Sporočamo vam, da je bilo v javni obravnavi na oba osnutka sprememb podanih veliko pripomb, ki jih sedaj obravnavamo in se do njih opredeljujemo. Predvidevamo, da bomo novo besedilo sprememb oblikovali do naslednjega meseca, pri čemer pa bi upoštevanje nekaterih pripomb lahko terjalo tudi ponovitev oziroma izvedbo krajše ponovne javne obravnave. Občine kot ključne nosilke in izvajalke zakonodaje ter njihova združenja bodo v proces seveda vključene.«

Do kdaj morate občine uskladiti programe opremljanja in odloke o komunalnem prispevku ter pojasnilo glede vzorcev odlokov 2/2

V minulem tednu smo vas seznanili z informacijo Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljevanju: MOP), da je na svojih spletnih straneh objavil vzorec odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter dva vzorca odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo (novica).

Ker ste se mnogi od vas na nas obrnili z vprašanji, ali in kakšne obveze pomeni informacija za občine, vam posredujemo kratko pojasnilo.

Kot izhaja iz spremnega dopisa MOP, so pripravljena gradiva le vzorci zgolj priporočilnega značaja in za občine niso obvezni.

Zakonodajalec je področje uredil v Zakonu o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17; ZUreP-2) in Uredbi o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. list RS, št. 20/19, 30/19 – popravek in 34/19; uredba); oba predpisa sta za občine obvezna.

Vzorci so pripravljeni z namenom, da MOP občinam podrobneje pove, kako si predstavlja operativno ureditev tega področja v občinskih odlokih. Vzorce je zato treba razumeti kot pomoč pri pripravi lastnih odlokov, ki bodo urejali opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka.

Opozoriti pa vas želimo na obveze, ki izhajajo iz 34. člena uredbe; vzorci odlokov so na te obveze vezani le posredno.

34. člen uredbe določa roke, do katerih je treba z ZUreP-2 uskladiti veljavne programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka.

Programi opremljanja za novo in/ali obstoječo komunalno opremo ter ustrezni odloki o komunalnem prispevku so lahko bili izdelani na podlagi:

– podzakonskih predpisov po Zakonu o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 – ZUreP-2);

– podzakonskih predpisov po Zakonu o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,   43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).

 • Programe opremljanja in odloke o komunalnem prispevku, izdelane na podlagi podzakonskih predpisov po ZUreP-1, je treba uskladiti z uredbo najpozneje do 17. novembra 2019.
 • Programe opremljanja in odloke o komunalnem prispevku, izdelane na podlagi podzakonskih predpisov po ZPNačrt, je treba uskladiti z uredbo najpozneje do 30. marca 2021.

Odlokov o komunalnem prispevku, ki nimajo podlage v programu opremljanja, po sodni praksi Upravnega sodišča RS občine ne bi smele več uporabljati.

Pričakujemo lahko, da bo Upravno sodišče RS podobno stališče, kot ga je zavzelo v primeru odlokov o komunalnem prispevku, ki nimajo podlage v programu opremljanja, zavzelo tudi do programov opremljanja in odlokov o komunalnem prispevku, ki v zakonsko določenih rokih ne bodo usklajeni z ZUreP-2 oz. uredbo.

Seznanjamo vas še, da v sodelovanju z MOP že pripravljamo posvet, ciljno usmerjen na obravnavano problematiko.
Posvet bo v začetku novembra, o podrobnostih pa vas bomo obvestili v kratkem.

 

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil v Uradnem listu RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Besedilo pravilnika najdete na tej povezavi:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019059.pdf (str. 7009).

Z uveljavitvijo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS, št. 59 /19) ima MIZŠ novo obveznost do vrtcev, ki obsega zagotavljanje sredstev za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov.

In sicer je določeno, da ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, v obdobju od 1. 9. 2019 do uveljavitve normativov za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke, zagotavlja vrtcem sredstva za višje stroške delovanja razvojnih oddelkov v višini razlike med povprečno ceno programov razvojnih oddelkov in povprečno ceno programov prvega in drugega starostnega obdobja, ki se izračunata na podlagi veljavnih cen v javnih vrtcih na dan 1. september tekočega leta. Tako ugotovljena višina razlike se množi s šest, kar je normativno število otrok v oddelku in predstavlja višji strošek delovanja razvojnega oddelka.

Vrtci, v katerih se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke bodo še v tem tednu prejeli okrožnico in Sklep o določitvi višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev in obsegu ter načinu zagotavljanja sredstev za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev za šolsko leto 2019/20. O vsem pa bodo obveščene tudi občine ustanoviteljice vrtcev z razvojnimi oddelki.

Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 2/5

Na spletnih straneh Državnega zbora je bil objavljen Vladni Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

Besedilo prilagamo TUKAJ.

S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, urejajo še:
˗ poraba in vračila namenskih sredstev EU,
˗ predplačila,
˗ financiranje ustanov,
˗ posebnosti v zvezi z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja,
˗ povprečnina,
˗ priprava finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna,
˗ politika zaposlovanja,
˗ določitev letnega dodatka za upokojence.

Mnenje na besedilo predloga nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 15.10.2019.

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi 2/6

Obveščamo, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

S predlaganim zakonom se želijo zagotoviti nadaljnji enakomeren razvoj na področju kulture, dostopnost do kulturnih dobrin, nadaljnja skrb za izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je nujno treba zagotoviti sredstva, in tudi konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju. Vlaganje v kulturo in ohranjanje kulturne dediščine imata številne pozitivne učinke tudi na druga področja, na gospodarstvo, zlasti na turizem z oplemenitenjem slovenske turistične ponudbe ter približevanjem kulturnih dobrin posameznikom v slovenskem kulturnem prostoru in tudi zunaj njega.

Med nujne programe Republike Slovenije na področju kulture se po predlaganem zakonu uvrščajo:

 1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov,
 2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture,
 3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah,
 4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine in digitalizacija kulturne dediščine,
 5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju,
 6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti,
 7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Predlog zakona najdete na tej povezavi.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 17. 10. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 2/7

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

Predlog Pravilnika z obrazložitvami prilagamo na tej povezavi.

Pripombe in predloge na osnutek pošljite na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do četrtka, 24.10.2019.

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin 2/8

Obveščamo vas, da smo s strani Državnega sveta RS prejeli dopolnjena osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Predloga najdete na sledečih povezavah:

Prosimo vas, da predloge preučite in se do 4. novembra 2019 do 10. ure opredelite do vsebine in nam le to posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Državni svet in strokovna skupina pripravljavcev predloga pokrajinske zakonodaje vam je na voljo za dodatna pojasnila in po potrebi tudi za predstavitev pri obravnavi na sejah občinskih svetov (skladno z možnostmi).

Predlog 6-letnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v RS 2020-2025 2/9

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek 6-letnega načrta vlaganja v promet in prometno infrastrukturo v RS v letih 2020-2025. Ministrstvo za infrastrukturo pripravi 6-letni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, ki jih vsako leto posreduje v potrditev Vladi RS na podlagi Resolucije o nacionalnem  programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. novembra 2016) (v nadaljevanju Resolucija).

Prvi Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2018–2023 je bil izdelan leta 2018 in potrjen s sklepom Vlade številka 37100-1/2018/10 dne 29.3.2018. Letošnji Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2020 – 2025 pa se nahaja na spodnjih povezavah.

Obrazložitev 6-letni 2020-2025
Operativni načrt 2020-2025 – brez povezav 
Drsni_plan_september_2019-DRSI

Občine na območju ljubljanske širše urbane regije obenem obveščajo, da bo na podlagi načrta, ki je v prilogi pripravljen tudi “Akcijski načrt za trajnostno mobilnost osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega območja” (na zahtevo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije), ki vam ga ne bodo posebej pošiljali v pregled, saj ne bo vseboval nobenih dodatnih ukrepov za to območje kot spodnji 6-letni načrt.

V pripombe in predloge na 6-letni drsni plan nam  posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 4. novembra do 12. ure.

POVPRAŠEVANJE SOS

Zahteva pravne osebe za ustanovitev podružnice lekarne na območju občine 3/1

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja glede zahteve pravne osebe za ustanovitev podružnice lekarne na območju občine.

Namreč občina ima na svojem območju in za zagotavljanje lekarniške dejavnosti ustanovljen javni zavod Lekarna x, gravitacijskega območja z odlokom ali drugim aktom nimajo določenega. Pred kratkim je na občino vlogo za ustanovitev podružnice lekarne naslovila fizična oseba s pripisom lekarniška dejavnost (P. F. – lekarniška dejavnost). Občina ji je z dopisom odgovorila, da občina ne izkazuje  potrebe po organiziranju podružnice lekarne. Vlagateljica pa je v nadaljevanju še vztrajala, da občina izda odločbo, s katero bo odločila o njeni zahtevi za ustanovitev podružnice lekarne. Zaradi molka organa, je vlagateljica za ustanovitev podružnice lekarne, sprožila upravni spor.

Na SOS smo seznanjeni, da je veliko občin takih, ki ste prejele (isto) zahtevo pravne osebe za ustanovitev podružnice lekarne na območju občine, zato vas prosimo za naslednjo informacijo:

Ali ste prejeli tožbo oz. je zoper njo sprožen upravni spor iz naslova bodisi molka organa ali zavrnitve vloge za ustanovitev podružnice lekarne?

Prav tako vas prosimo za kontaktne podatke osebe na občini, ki pokriva to področje (seveda, če se s tem strinjate).

Vaše informacije nam lahko posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 17. 10. 2019.

Daljša bolezenska odsotnost otroka iz vrtca in nadomesten vpis 3/2

Na prošnjo občine članice vam posredujemo vprašanje vezano na daljšo odsotnost otroka v vrtcu. In sicer:

»Zanima nas, kako ravnate občine in kakšna je vaša praksa v primeru, da je otrok zaradi bolezni odsoten iz vrtca daljši čas, npr. več kot pol leta in da je zdravstveno stanje otroka takšno, za katerega starši vedo, da vrtca ne bo mogel obiskovati še vsaj pol leta ali več. Starši so namreč sami predlagali, da bi otroka iz vrtca izpisali in s tem dali možnost vpisa nekemu drugemu otroku, vendar bi kljub temu želeli, da pa se njihov otrok po ozdravitvi lahko vrne v vrtec, ne glede na takratno zasedenost otrok v skupini.«

Starši tudi že uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi odsotnosti otroka, vendar občina išče možnosti, da bi uresničili zgoraj navedeno željo staršem. Prosimo za vaše izkušnje in prakse glede navedene situacije, ki nam jih sporočite na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si do četrtka, 17. 10. 2019.

DOGODKI SOS

17.10. / Revizija priprave proračuna in zaključnega računa, procedura umeščanja projektov v NRP, ter upravljanje z dolgom 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter Računskim sodiščem RS pripravilo posvet za zaposlene na občinah na katerem bodo predstavljene ključne ugotovitve računskega sodišča iz zbirnega poročila pri reviziji priprave proračuna in zaključnega računa proračuna, procedura umeščanja projektov občin v NRP ter upravljanje z dolgom v času nizkih obrestnih mer.

Na strokovnem posvetu bodo predavali namestnica vrhovnega državnega revizorja Blanka Zakrajšek in pomočnica vrhovnega državnega revizorja Mojca Škof, vodja sektorja za razvoj sistema proračuna pri Ministrstvu za finance Mojca Voljč ter Leo Knez vodja Sektorja za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko pri Ministrstvu za finance.

Vabilo na s programom se nahaja na tej povezavi.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko predhodno tudi zapišete v priloženi prijavnici.

17.10. / Obvladovanje vode v mestih 4/2

Kako upravljanje voda krepi odpornost mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti?

Vabimo vas, da se nam pridružite na mednarodni konferenci Obvladovanje vode v mestih, ki jo na Ptuju v četrtek, 17. oktobra 2019 organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Na konferenci bomo govorili o tem, kako upravljanje voda krepi odpornost mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti. Spoznali bomo primere domačih in tujih rešitev ter skupaj s predstavniki slovenskih občin in gosti  razpravljali o naprednih organizacijskih, načrtovalskih in tehničnih rešitvah za učinkovito upravljanje vode in krepitev odpornosti mest na podnebne spremembe in izzive prihodnosti.

Podnebne spremembe vplivajo na to, da se povečuje število in pogostost ekstremnih vremenskih pojavov. Tudi slovenska mesta se soočajo s povečevanjem števila močnih nalivov in vročinskih valov. Njihov vpliv na mestno okolje in življenje ljudi je močno odvisen od tega, kako je urejen mestni prostor, kako deluje odvajanje padavinske vode, kako prostorske ureditve zadržujejo in prepuščajo padavinsko vodo, kako se pri gradnji upošteva zaledno vodo, in kako dobro so na dogajanje pripravljeni prebivalci in drugi akterji prostoru.

Odpornost mest na podnebne spremembe je možno načrtovati. Mesta po vsem svetu se aktivno odzivajo na pojav vremenske spremembe. Rešitve za obvladovanje vode iščejo tako v organizacijskih kot v tehničnih ukrepih, s preverjanjem novih rešitev in z izmenjavo izkušenj z drugimi mesti. Na Ptuju bodo domače izkušnje soočene s tujimi, pridružil se nam bo Ronny Van Looveren, vodja projekta za prilagajanje podnebnim spremembam v mestu Antwerpen in Giovanni Fini, tehnični koordinator oddelka za kakovost okolja in iz mesta Bologna.

Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi organizacijskih potreb prosimo za prijavo. Klik na >>PRIJAVA<<.

Dogodek bo potekal dvojezično – v slovenščini in angleščini s simultanim tolmačenjem.

Obvladovanje vode v mestih_Vabilo_in_program

22.10./ Najava konference »Inovativne ideje in zagon socialnih podjetij« 4/3

Obveščamo vas, da Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na konferenco »Inovativne ideje in zagon socialnih podjetij«, ki bo potekala v torek, 22. 10. 2019, od 9. do 12. ure v Kopru (točno lokacijo objavimo kmalu).

Jesen je čas za nove izzive in morda je pravi čas, da se razgledamo po domači sceni spodbujanja inoviranja na področju družbenih problemov in socialne ekonomije ter pokukamo, kaj novega nam ponuja projekt Social(i)Makers.

V projektu se dogaja. Akademija družbenih inovacij je še vedno brezplačno dostopna vsem, ki bi se radi seznanili z razvojem inovativnih idej in zagonom socialnega podjetja (https://social-innovation-academy.teachable.com/), na voljo so spletni seminarji z aktualnimi temami s področja družbenega inoviranja in od septembra dalje deluje edinstvena spletna tržnica problemov, izzivov in rešitev za družbene probleme v državah Srednje Evrope, torej tudi pri nas.

Še več! Do konca oktobra poteka mednarodno tekmovanje za najboljšo rešitev na področju vseh vrst izobraževanja in usposabljanja za »vzgojo nove generacije družbenih inovatorjev«, Be Social, Be Maker!

Ali vas mika, da bi skupaj opredelili zmagovalno rešitev? Najboljša ideja bo nagrajena s strokovno podporo tujih strokovnjakov za razvoj družbenih inovacij v višini 5.000 EUR!

In kaj potem, ko ste svojo družbeno inovacijo opredelili in se odločili, da jo oživite?

 • Na kakšno pomoč in podporo lahko računate?
 • Kakšna sredstva so vam na voljo v Sloveniji?
 • Ali poznate uspešne podjetniške zgodbe?

Teme bodo predstavili in na vaša vprašanja odgovarjali partnerji v projektu Social(i)Makers in strokovnjaki z navedenih področij, za navdih se bomo seznanili tudi z uspešno podjetniško zgodbo. Zaključili bomo času primerno: s prijetnim druženjem ob hrani in pijači.

Vabilo in prijavnico objavimo kmalu!

23.10. / ODPOVEDAN – Nomotehnika v občinskih predpisih – temeljni pristopi in najpogostejše napake 4/4

Nomotehnika je veda o pripravi predpisov in zajema metodične, strukturne in jezikovne vidike splošnih pravnih aktov. Upoštevanje nomotehnike pri pripravi predpisov v ožjem in širšem smislu prispeva k pravnosistemski ustreznosti in preglednosti, precizno in razumljivo izražanje, dosledna uporaba ustaljenega pravnega izrazoslovja ter spoštovanje jezikovnih posebnosti k njihovi večji jasnosti in razumljivosti, vse našteto pa je usmerjeno v čim boljše zagotavljanje spoštovanja načela pravne varnosti. Da bi bili tako pripravljeni tudi občinski predpisi, Skupnost občin Slovenije organizira seminar, na katerem se bodo zaposleni v občinskih upravah, ki prihajajo v stik s pripravo predpisov na lokalni ravni, seznanili s pravili in usmeritvami pri njihovi pripravi, in sicer tako z vidika teorije kot prakse.

Na seminarju bo predavala mag. Katja Božič, Služba Vlade RS za zakonodajo.

Seminar bo potekal v sredo, 23. oktobra 2019, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Program si lahko pogledate TUKAJ.

 

 

24.10. / STANOVANJSKA POLITIKA v občinah 4/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor organizira informativni posvet na temo stanovanjskega zakona in stanovanjske politike v občinah.

V sklopu posveta bodo predavatelji govorili o naslednjih temah:

 • Predstavitev osnutka novega stanovanjskega zakona
 • Najemna razmerja – ureditev po stanovanjskem zakonu, splošne značilnosti pogodbe, dogovori glede vlaganja v nepremičnino, izredna dodelitev neprofitnega stanovanja
 • Najpogostejša vprašanja in najpogostejše dileme občin
 • Izterjava neplačanih najemnin in obratovalnih stroškov najemnika, s poudarkom na osebnih stečajih

Vabljeni v četrtek, 24. oktobra 2019,  s pričetkom ob 10.00 uri v dvorano Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12f, Trzin.

Vabilo.

7.11. - 8.11. / 30. posvet Poslovanje z nepremičninami 4/6

Zbornica za poslovanje z nepremičninami vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in ostalimi organizatorji in soorganizatorji vabi na 30. posvet Poslovanje z nepremičninami, ki bo potekal v četrtek, 7. novembra in v petek, 8. novembra v kongresnem centru Portus, LifeClass Hotel&Spa hotel Slovenija, Obala 33, Portorož.

Osrednja tema prvega dne posveta (v četrtek) bo predstavitev Ukrepov za zagotovitev dodatnih 10.000 najemnih stanovanj, ki bo razdeljena na dve okrogli mizi. V prvem delu bodo predstavljeni ukrepi, ki se nanašajo predvsem na zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, v drugem pa ukrepi, ki ciljajo na aktivacijo neizkoriščenih zasebnih potencialov.

V nadaljevanju posveta (v petek) bo delo potekalo v štirih sekcijah: Sekciji za upravljanje nepremičnin, Sekciji za promet z nepremičninami, Sekciji za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin ter Stanovanjski sekciji. Udeleženci bodo obravnavali številne aktualne in strokovne tematike ter na koncu, tako kot vsako leto, pripravili predloge za izboljšanje poslovnega okolja kot normativne ureditve.

Skupnost občin Slovenije je tudi letos sodelovala pri pripravi programa in glede na to, da je vloga države in lokalnih skupnosti ključna pri izvajanju stanovanjske politike, vas vabimo k udeležbi ter obveščamo, da imate občine članice SOS soorganizatorski popust v višini 15% z uporabo promocijske kode »SOS2019«.

Več o programu in prijavnico najdete na tej povezavi.

12.11. / Posvet “Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov za občine” 4/7

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Dataofficer d.o.o. organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov v luči priprave novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Informativni posvet bo potekal v torek, 12. novembra 2019, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Casiopea, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Predstavljene bodo najpomembnejše spremembe in predvsem zahteve, ki jih prinaša nov ZVOP-2 ter povezane določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pri izvajanju nalog občin, vključno s predstavitvijo pomena vsebine področne zakonodaje. Izpostavili pa bomo tudi ključne izzive s katerimi se bodo morale občine spopasti oziroma se že spopadajo, da zagotavljajo skladnost z zakonodajo in predvsem varnost osebnih podatkov.

VABILO s programom.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

14.10./ »Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja« 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor vabi na okroglo mizo z naslovom »Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja«, ki bo potekala v ponedeljek, 14. 10. 2019, ob 13.00, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

Na okrogli mizi bo v imenu SOS sodeloval tudi Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina in član predsedstva SOS.

Vabilo s programom.

Za lažjo organizacijo dogodka udeležbo potrdite preko spletne prijavnice: https://www.1ka.si/a/231922.

17.10. / Strokovni posvet: POKRAJINE V SLOVENIJI 5/2

Državni svet Republike Slovenije, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije,
vabi na strokovni posvet

POKRAJINE V SLOVENIJI

v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 9.30 uri,
v Zlati dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

 

VABILO S PROGRAMOM

 

Prosim vas, da svojo udeležbo potrdite do srede, 16. 10. 2019, do 13. ure, preko spletne povezave: PRIJAVNICA

Vljudno vabljeni.

17.10./ Oglaševanje v javnem prostoru 5/3

V četrtek, 17. oktobra ob 15. uri se bo v MAO – Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (Fužinski grad) odvil simpozij z naslovom Oglaševanje v javnem prostoru. V uvodu bomo obravnavali zasičenost slovenske krajine z oglasnimi panoji ter razpršeno reguliranje tega področja. Oglaševanje v odprtem prostoru ureja 9 zakonov in 2 uredbi. Zanimalo nas bo tudi, kakšne so možnosti za konsolidacijo reguliranja in ali nastalo stanje kliče po posebnem zakonu in inšpektoratu. V jedru programa bomo od prisotnih poskušali pridobiti čimveč idej, kako čimprej iz nastale situacije.

Gre za soočenje predstavnikov in predstavnic različnih pristojnih služb in organov, z nami bodo; predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, inšpektoratov, Janja Božič Marolt (Mediana), Boštjan Botas Kenda (ALUO), krajinska arhitektka Darja Matjašec, Andreja But (direktorica kmet. inšpekcije) in drugi.

Organizator simpozija je Landezine, Društvo za promocijo krajinske arhitekture, dogodek pa finančno podpira Ministrstvo za okolje in prostor.

Za dodatne informacije so vam na voljo na mojca.zupanic1@gmail.com in 041 924 515.

17.10 / Oblikovanje partnerstev za mednarodno projektno sodelovanje na področju mladinskega dela 5/4

Nacionalna agencija Movit od leta 2016 sodeluje v strateškem partnerstvu 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji z imenom Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni. Poleg širine in teže, ki jo tako množično sodelovanje pomembnih akterjev s področja mladinskega dela daje samemu strateškemu partnerstvu, to predstavlja tudi priložnost za številne mednarodne aktivnosti, ki so namenjene spoznavanju, medsebojnemu učenju, izmenjavi dobrih praks, krepitvi kompetenc in sklepanju (projektnih) partnerstev med akterji lokalnega mladinskega dela iz različnih držav.

S tem namenom med 15. in 19. oktobrom 2019 organizirajo študijski obisk v Sloveniji, na katerem bodo gostili 20 predstavnikov občin iz Hrvaške, Švedske, Estonije in Zahodnega Balkana. Ključna cilja študijskega obiska sta predstavitev dobrih praks mladinskega dela na lokalni ravni v Sloveniji in mreženje predstavnikov občin iz vseh sodelujočih držav z namenom oblikovanja novih mednarodnih projektnih partnerstev na področju mladinskega dela.

Vabimo vas, da se pridružite posebni aktivnosti namenjeni mreženju med predstavniki slovenskih občin in udeleženci študijskega obiska, ki bo potekala 17. oktobra 2019, med 9.00 in 11.30 uro v Razvojnem centru Novo mesto. Cilj aktivnosti je oblikovanje temeljev za bodoča projektna partnerstva za prijavo projektov v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest na naslov borut.cink@movit.si. ZA vsa vprašanja se lahko obrnete na 01 430 47 49.

17.10./ Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? 5/5

Umanotera in Focus vabita na 4. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako povečati odpornost lokalnih skupnosti v času podnebnih sprememb? v četrtek, 17. oktobra 2019, od 9. do 13.30 ure Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.

Domači in tuji predavatelji z veliko praktičnih izkušenj nam bodo predstavili koristi skupnostnih praks za povečevanje odpornosti skupnosti v trenutno nezavidljivem globalnem in lokalnem kontekstu podnebnih sprememb. Poiskali bomo konkretne možne odzive skupnosti na ovire in priložnosti ter spoznali dobre prakse trajnostnega upravljanja z viri skupnosti. Razprava bo potekala tudi o priložnostih za razvoj lokalnih skupnosti v luči nove finančne perspektive EU za obdobje 2021–2027.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah s področij investicij, energetike, okolja, družbenih dejavnosti, prometa in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Obvezne prijave sprejemajo do zapolnitve mest na prijavnici.
Vabilo s programom je na voljo na tej povezavi.

18.10. in 21.10./ Vabilo na delavnico »Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj« za samoupravne lokalne skupnosti 5/6

Ministrstvo za javno upravo vabi na delavnico »Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj«, namenjeno izključno občinam. Delavnica bo izvedena dvakrat, in sicer 18. 10. ter 21. 10. 2019, od 9.00 do 14.30, v Ljubljani. Vabilo najdete TUKAJ.

Delavnice se iz iste občine lahko udeleži več udeležencev in je brez kotizacije. Izpolnjeno PRIJAVNICO pošljite na e-naslov gp.mju@gov.si do 11. 10. 2019.

Koordinatorica na Upravni akademiji je Irena Androjna (e-naslov irena.androjna@gov.si, tel. 01 478 1871).

23.10./ Encuentros 2019 - Trajnostni turizem: od besed k dejanjem 5/7

Fakulteta za turistične študije Turistica (UP, Portorož) vabi na srečanje Encuentros 2019, ki bo 23. oktobra v Portorožu. Srečanje je odlična priložnost za promocijo projektov s področja trajnostnega razvoja občin in podjetij. Na delavnicah boste spoznali prednosti, izzive in koristi trajnostnih znamk (na primer, Slovenia Green, EU Label, ipd.).

Več na spletni strani http://www.encuentros.si/.

Konferenca poteka v angleškem in slovenskem jeziku.

23.10. / Catalysing Urban Transformation in Slovenia 5/8

Objavljamo vabilo na delavnico »Catalysing Urban Transformation in Slovenia«, ki jo ZMOS soorganizira v sodelovanju z organizacijo EIT Climate-KIC in E-Zavodom.

Delavnica bo potekala 23. 10. 2019 v Ljubljani, Poligon, Tobačna ulica 5.

Climate-KIC je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki naslavlja podnebne spremembe preko inovacij, z namenom izgradnje brezogljičnega gospodarstva. Projekt Climate-KIC deluje pod okriljem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), ki je eno izmed teles Evropske unije.

Z ekipo mednarodnih strokovnjakov bomo na delavnici v inovativni in kreativni atmosferi načrtovali prehod slovenskih mest v brezogljične in krožne skupnosti ter identificirali projekte in poslovne modele kot tudi možne vire financiranja, ki bodo tak prehod omogočili.

Da bi delavnica uspela in prinesla največje koristi mestom je potrebno sodelovanje različnih deležnikov, ki bodo na delavnici tvorili ekipo za posamezno mestoodločevalci in zaposleni v občinskih upravah, javnih podjetjih, razvojnih agencijah, predstavniki nevladnih organizacij in kreativnih industrij.

V prvi fazi zbiramo interes mest za sodelovanje, ki ga javite na zmos@koper.si. Hkrati sporočite vaš predlog sodelujočih, tako odločevalcev in zaposlenih z občinskih uprav kot tudi deležnikov izven občinskih uprav, ki lahko prispevajo k transformaciji vašega mesta. Sodelovanje je brezplačno, udeležba pa je omejena.

Konkretne koristi sodelovanja na delavnici so:

 • Delavnica je lahko predpriprava na novelacije trajnostnih urbanih strategij za segment okolja.
 • Dostop do mednarodnih strokovnjakov s področja prehoda v brezogljično družbo.
 • Svetovanje glede vključitve krožnih in okoljskih komponent v predvidene investicijske projekte z vidikom pridobivanja dodatnih finančnih virov.
 • Delovanje v okolju t. i. inkubatorja, izven običajnih okvirov vsakodnevnega dela v javni upravi.

Nekaj mest, ki bo sodelovalo na delavnici, bo dobilo možnost udeležbe na poglobljenem in celovitem 3-dnevnem mestnem katalizatorju v decembru. Tu bodo strokovnjaki Climate-KIC nudili podporo pri nadaljnji konkretizaciji razvojne poti v brezogljično skupnost, ki hkrati pomeni razvojni preboj mesta.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Udeležba je brezplačna.

23. in 24.10. / DUNAJSKI DNEVI V LJUBLJANI 5/9

Od predstavništva Mesta Dunaj v Ljubljani smo prejeli povabilo na Dunajske dneve v Ljubljani, ki bodo od 23. in 24. oktobra 2019. V dveh dnevih se bo na konferenci zvrstila predstavitev različnih dobrih praks. K klikom na prijava na konferenco (udeležba je brezplačna) izberete eno ali več tem, ki vas zanimajo. Na konferenci bo zagotovljeno simultano tolmačenje.

Prvi dan, 23. oktobra bodo na programu med drugim:

 • Javne storitve in infrastruktura v pametnih mestih
 • Primeri dobrih zelenih praks krožnega gospodarstva
 • Javni prostor kot dnevna soba mesta
 • Prekomerni turizem
 • Odločno proti nasilju nad ženskami

Drugi dan, 24. oktobra:

 • Alternativne oblike bivanja za starejše in oskrba na domu
 • Nove tehnologije za starejše
 • Boj proti revščini in brezdomstvu

24.10./ 2. nacionalni seminar z naslovom »Občine – nosilke zelene prihodnosti« 5/10

Vabljeni na 2. nacionalni seminar z naslovom »Občine – nosilke zelene prihodnosti«, ki bo potekal v četrtek, 24. oktobra 2019, dvorana FORUM med 11.00 in 14.00 uro (Gospodarsko razstavišče v Ljubljani na Dunajski cesti 18).

Poudarek seminarja bo na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Na dogodek vabljeni predstavniki občin, lokalnih energetskih agencij, energetski menedžerji, upravljavci stavb in druga zainteresirana strokovna javnost. Vsi udeleženci bodo imeli priložnost sodelovati v razpravi..

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi organizacije dogodka  pa je potrebna prijava.

Več o programu in prijavi najdete v VABILU.

24. in 25.10./ Slovenski regionalni dnevi 2019 5/11

Tudi letos Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s partnerji organizira tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2019, ki bodo potekali v Goriški regiji, v Bovcu, v Kulturnem domu in Hotelu Alp, dne 24. in 25. oktobra 2019 pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«..
Tudi z letošnjo temo želijo pritegniti čim več različnih akterjev: ministrstva, vladne službe, javne sklade in agencije, regionalne razvojne agencije, predstavnike lokalnih skupnosti, strokovne javnosti ter druge, da soočijo svoje poglede o tematiki. Vaša prisotnost in sodelovanje na regionalnih dnevih je pomembna za načrtovanje in uresničevanje ciljev regionalne politike.

 • Osrednja tema prvega dne je posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih.
 • Osrednja tema drugega dne so demografske spremembe, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij.

Več o srečanju in programu si lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov:
http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PROGRAM.aspx .
Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijavite se do ponedeljka, 21. oktobra 2019 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi:  http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ.aspx

7.11./ Vabilo na konferenco Mladost je norost, po občini skače, kjer je most 5/12

Konferenca. ki bo potekala 7. novembra 2019, med 9. in 15. uro, v Mladinskem centru v Brežicah, je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin z namenom tesnejšega sodelovanja, izmenjave dobrih praks in medsebojnega učenja.

Na konferenci bomo:

 • predstavili učinke mladinskega dela na mlade in lokalno skupnost,
 • predstavili Evropsko listino o lokalnem mladinskem delu in njeno dodano vrednost za predstavnike in zaposlene na občinah,
 • poročali o rezultatih pilotnega projekta Logbook (sistem za dokumentiranje, vrednotenje in razvoj mladinskega dela), ki so ga v letošnjem letu izvajale občine Brežice, Ljubljana in Novo mesto,
 • identificirali vaše potrebe na področju razvoja in krepitve mladinskega dela v lokalni skupnosti.

Namenjena je županjam in županom, občinskim svetnicam in svetnikom ter uslužbenkam in uslužbencem občin, ki pri svojem delu ukvarjajo s področjem mladih in družbenih dejavnosti.

Zakaj se bodo konference udeležile Patricia Čular iz Občine Brežice, Romana Derenčin iz Občine Divača in Katarina Gorenc iz Mestne občine Ljubljana preverite V VABILU.

Prijave zbirajo preko elektronskega obrazca do 31. oktobra 2019.

Konferenco organizirajo Zavod MOVIT, Urad Republike Slovenije za mladino, Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije, Občina Brežice, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ljubljana.

Če imate kakršnakoli vprašanja stopite v stik preko elektronske pošte (info@movit.si) ali telefona (01 430 47 47).

VLADA RS

47. redna seja 6/1

Sprememba Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku 

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku.

Uredba o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku spreminja pravila, ki urejajo pristop in opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka. Tako se med drugim vzpostavlja elektronska prijava, skrajšuje se rok za predložitev pisnih nalog članom izpitne komisije in določa obveznost njihovega razlikovanja. Dalje se natančneje opredelijo posledice neuspešno opravljenega pisnega dela izpita, spreminja se poslovanje izvajalca z dokumenti v zvezi z izpitom, opušča se tudi omejitev, da neuspešen kandidat znova opravlja izpit po enem mesecu od predhodnega preizkusa. V ugovornem postopku se spreminja ureditev, da kandidat znova opravlja pisni in ustni del izpita, natančneje pa se določajo obveznosti članov izpitne komisije ter spreminja način določanja cene izpita, plačila članov izpitne komisije in povračila prevoznih stroškov.

Poleg navedenega se v manjši meri spreminjajo pogoji za imenovanje oseb za člane izpitnih komisij. S splošnejšimi pogoji se na eni strani omogoča večjo možnost izbire članov komisije, po drugi strani pa se obstoječe pogoje zaostri tako, da mora imeti član najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega zadnjih pet let pri odločanju v upravnih zadevah ali pri opravljanju drugih zahtevnih nalog na področju upravnega procesnega prava.

Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019

Vlada je izdala Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019.

Odlok je podlaga za izvedbo finančne pomoči vlagateljem čebelarjem, ki so zaradi slabih vremenskih razmer utrpeli izpad čebeljih pridelkov in se soočajo z izgubo dohodka.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki podpore na čebeljo družino. Finančna pomoč za upravičenca, ki ima prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin znaša do največ 3,50 evra na čebeljo družino. Finančna pomoč za upravičenca, ki uveljavlja pomoč za ekološkega čebelarja in ima prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin pa znaša do največ 10 evrov na čebeljo družino. Do višjega deleža podpore so upravičeni čebelarji, ki imajo na dan oddaje vloge veljaven certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2019.

V letu 2019 bo za izvajanje tega ukrepa namenjenih do 588.103 evrov. Finančna pomoč se dodeli čebelarjem na območju celotne Slovenije, ki izpolnjujejo v odloku predpisane pogoje.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS bo prevzel aktivnejšo vlogo pri nalogah kmetijske zemljiške politike  

Vlada se je seznanila z Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKGZ) za obdobje 2019–2022. Za SKZG je v strateških državnih usmeritvah za področje kmetijstva določeno, da bo pri nalogah kmetijske zemljiške politike prevzel aktivnejšo vlogo. V ta namen se bo vključeval v trg kmetijskih zemljišč in agrarne operacije z namenom povečevanja ter zaokroževanja kmetijskih gospodarstev, v usposabljanje kmetijskih zemljišč, izvajanje komasacij, ohranjanju rodnostnega potenciala (čiščenje zaraslih površin) in izvajanju drugih strateških ciljev kmetijske politike.

Operativni cilji na podlagi omenjenih strateških usmeritev so varstvo najboljših kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem namembnosti in izboljšanje proizvodnega potenciala zemljišč, izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetij, usmerjanje kmetijskih zemljišč prednostno tistim, ki jih bodo sami obdelovali, varovanje kmetijskih zemljišč pred degradacijo, onesnaženjem in nesmotrno rabo, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč pred zasajanjem kmetijskih rastlin za potrebe energetike in proizvodnje biogoriv.

Za realizacijo zastavljenih ciljev iz razvojne strategije je ključno predvsem, da se končajo postopki denacionalizacije in prenosa oziroma razmejitve lastništva zemljišč med državo in občinami.

Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka

Vlada je sprejela Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ). Operativni program je potreben za doseganje nacionalnih zgornjih mej emisij za osnovna onesnaževala zunanjega zraka, ki so določene v novi direktivi o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, ki je prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka. V OPNOZ so vključeni ukrepi v vseh ustreznih sektorjih, vključno s kmetijstvom, energetiko, industrijo, cestnim prometom, ogrevanjem v gospodinjstvih, topili in uporabo necestne mobilne mehanizacije.

Doseganje ciljev leta 2030 je realno dosegljivo za dušikove okside (NOx), žveplov dioksid (SO2) in amoniak (NH3), in sicer  ob nadaljnjem izvajanju širokega nabora ukrepov, ki so vključeni v programe za blaženje podnebnih sprememb ter  druge sektorske programe. Za doseganje ciljnega zmanjšanja drobnih delcev PM2.5 in nemetanskih ogljikovodikov (NMVOC), pa bodo poleg že obstoječih, potrebni  še dodatni ukrepi. Za doseganje ciljnega zmanjšanja NMVOC bo treba analizirati dodatne možnosti zmanjšanja emisij iz rabe topil, pri PM2.5 pa dodatne ukrepe za zmanjšanje emisij iz malih kurišč.

Do septembra 2020 se bo pripravila nova verzija OPNOZ, ki bo usklajena z Nacionalnim podnebno energetskim načrtom (NEPN). Na podlagi analize doseganja ciljev do 2030 bodo  določeni dodani ukrepi, ki bodo doprinesli k doseganju ciljnih emisij onesnaževal zraka v letu 2030.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 7/1

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Javni poziv MKGP - vpis v katalog investicijskih priložnosti slovenskega gozdno-lesnega sektorja 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni poziv za zbiranje predlogov za vpis v katalog investicijskih priložnosti slovenskega gozdno-lesnega sektorja.

Namen spletnega kataloga investicijskih priložnosti v slovensko gozdno-lesno verigo je spodbuditi investicije v gozdno-lesno verigo z javno objavo investicijskih priložnosti, povezovanje deležnikov in identificiranje potreb po investicijah. Investicijski katalog služi kot podlaga za širšo domačo in mednarodno promocijo gozdno-lesne verige med drugim tudi v okviru pobude sodelovanja držav srednje in vzhodne Evrope in Kitajske 17+1 ter organizirano povezovanje investitorjev s ponudniki investicij (npr. investicijske konference).

Prijavi se lahko raznovrstne investicijske priložnosti, ki se nanašajo na področje gozdarstva, lesarstva, pohištva ter papirništva, glede na pogoje iz javnega poziva, v obliki;

 • novih neposrednih investicij,
 • investicij v obstoječe obrate,
 • investicij v delujoče industrijske obrate / dejavnost,
 • razvojno-raziskovalnih projektov,
 • infrastrukturnih rešitev,
 • intelektualnih pravic,
 • zagonskih podjetij.

Več o objavi javnega poziva ter prijavnico najdete TUKAJ.

Rok za prijavo je 31. oktober 2019.

Vpis in vzdrževanje vpisa izbranih investicijskih priložnosti v katalogu sta za prijavitelje brezplačna.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/3

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/4

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/5

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/6

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.