V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE ŽETALE, LOŠKA DOLINA, MO MARIBOR, RIBNICA IN SELNICA OB DRAVI.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Podvelka: V novi telovadnici lahko tudi plezajo 1/1

Leto izvedbe: 2019 – 2020

Financiranje: Občina Podvelka, RS MIZŠ, EKO sklad

Staro telovadnico pri OŠ Brezno- Podvelka so porušili in naredili novo, po standardih, ki omogočajo košarkarske in odbojkarske tekme. Dvorana se pregradi na pol, tako da imata lahko športno vzgojo dve skupini ali v popoldanskem času rekreacijo dva kluba. V njej so tudi prostori za fitnes, kurilnica na pelete za celo OŠ, sanitarije, slačilnice, kabineti za trenerje in učitelje. V njej je tudi plezalna stena.

Foto: Občina Podvelka

NOVICE SOS

Vlada in sindikati podpisali dogovor o plačah v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 2/1

Vlada in sindikati javnega sektorja so dne 13. 10. 2022 podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Vrednost plačnih razredov se s 1. oktobrom zvišuje za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru. Večini v javnem sektorju se bodo nato plače dvignile še enkrat, in to s 1. aprilom prihodnje leto, takrat za en plačni razred, kar pomeni približno štiriodstoten dvig.

Dogovor določa tudi višji regres za prehrano, in sicer se bo iz sedanjih 4,94 evra povišal na 6,15 evra na dan. Prav tako bodo javni uslužbenci, ki jim je bil sicer letošnji regres za letni dopust že izplačan, dobili še poračun do višjega regresa, ki je določen glede na plačni razred zaposlenega, pri čemer bodo tisti nižje na plačni lestvici dobili več.

In sicer:

– do vključno 24. plačnega razreda dodatnih 300 evrov neto,

– od 25. do vključno 30. plačnega razreda dodatnih 250 evrov neto,

– od 31. do vključno 35. plačnega razreda dodatnih 200 evrov neto,

– od 36. do vključno 40. plačnega razreda dodatnih 150 evrov neto in

– od 41. do vključno 50. plačnega razreda dodatnih 100 evrov neto.

Vlada se je v Dogovoru zavezala tudi, da bo realizirala zaveze iz sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad.

S spremembami ZPSJS je s 1. 11. 2022 predvidena uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

Dogovor bo tako na delovnopravnem področju povzročil več sprememb, zato vas vabimo na izobraževanje izključno o podpisanem dogovoru, ki ga na Skupnosti občin Slovenije organiziramo 26. 10. 2022 ob 10.00,  predaval bo mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo. Prijave na izobraževanje zbiramo TUKAJ.

O premestitvah in napredovanjih uradnikov v občinski upravi v nazive 2/2

Dne 14. 10. 2022 je SOS organizirala izobraževanje z naslovom Premestitve in napredovanje uradnikov v občinski upravi v nazive. Na izobraževanju je predavateljica Štefka Korade Purg predstavila naslednje teme:

 • Predstavitev vsebine ZJU
 • Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta
 • Nazivi (pregled, imenovanje v naziv, izguba naziva)
 • Premestitev (ureditev v ZJU, pravila in pogoji, trajna in začasna premestitev
 • Napredovanje uradnikov v višji naziv (pogoji, roki)

Nekaj odzivov udeležencev:

“Pohvala gre predavateljici, ker zakonodajo podkrepi s primeri iz prakse in ne bere samo členov zakona…”

“Pohvale predavateljici za nazorno predstavitev teme seminarja.”

“Res strokovna predavateljica, pozna tudi prakso, ni zgolj teoretik.”

“Pohvala ga . Korade Purg za strokovnost, pomoč in odzivnost enako SOS in str. sodelavcem za organizacijo.”

Skozi primere spoznali dostopno in sodobno spletno stran 2/3

Udeleženci posveta Dostopna in sodobna spletna stran so se seznanili s ključnimi poudarki Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter najpogostejšimi težavami, do katerih prihaja pri zagotavljanju dostopnosti. Predstavila sta jih Jasna Močnik, sekretarka na Sektorju za digitalno vključenost, Službe vlade za digitalno preobrazbo in Dragan Petrović, direktor Inšpekcije za informacijsko družbo, Inšpektorat za javni sektor, MJU. Na primeru Portala GOV.SI jim je Tina Kuliš, vodja projekta Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave, MJU predstavila, kako v razvoj in prenovo spletnega mesta vključiti uporabnike (tudi predstavnike ranljivih skupin kot so starejši, gluhi, slepi). V zadnjem delu posveta pa so predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih ter Zveze društev slepih in slabovidnih skozi primere predstavili  svojo uporabniško izkušnjo z občinskimi spletnimi stranmi.

ZAKONODAJA

Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 3/1

Ministrstvo za okolje in prostor je v medresorsko obravnavo posredovalo Uredbo o spremembah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Glavni namen spremembe uredbe je odprava kršitev, ki jih Sloveniji očita Evropska komisija. Sprememba uredbe določa, da mejna vrednost velja na izpustu odpadne vode. Sprememba zagotavlja tudi, da so izjeme v primeru mešanja industrijske odpadne vode s komunalnimi, padavinskimi ali drugimi industrijskimi odpadnimi vodami možne le ob zagotavljanju enakega varstva okolja kot celote in če to ne vodi k večjemu onesnaženju okolja. Dodatno se zaradi izpolnjevanja obveznosti iz Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah in ob pogoju, da je zagotovljeno enako varstvo okolja kot celote in če to ne vodi k večjemu onesnaženju okolja, s spremembo uredbe omogoča upoštevanje učinka čiščenja čistilne naprave pri odvajanju industrijske odpadne vode v kanalizacijo. Istočasno se sanira neskladnost z zakonom, ki ureja okolje, tako, da se izjeme iz sedanjega tretjega oziroma četrtega odstavka 12. člena uredbe črtajo. Gre namreč za neskladne določbe, predmetno besedilo pa je tudi terminološko gledano nedosledno in posledično nejasno.

Vabimo vas, da predlog uredbe pregledate in podate nanjo pripombe do 17. 10. 2022 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. 

 

Predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 3/2

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki obravnava naslednje:

 • OBMOČJA PREDNOSTNEGA UMEŠČANJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
 • PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN DOVOLJEVANJE (posebnosti postopkov prostorskega načrtovanja OVE, posebnosti celovite presoje vplivov na okolje, posebnosti presoje vplivov na okolje, kakovost dokumentacije, drugi ukrepi)
 • DOPUSTNA SPREMLJAJOČA RABA (spremembe in dopolnitve v povezavi z zakonom o cestah, z zakonom o vodah, zakonom o rudarstvu, zakonom o kmetijskih zemljiščih, zakonom o varstvu okolja, zakonom o gozdovih)
 • PRIKLJUČITEV NA ELEKTROENERGETKI SISTEM
 • DRUGE DOLOČBE (splošne, inšpekcijske in kazenske določbe)

Vabljeni k vpogledu predloga TUKAJ. Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje nam lahko posredujete v OBRAZCU najpozneje do ponedeljka, 17. 10. 2022, na ana.plavcak@skupnostobcin.si

Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu 3/3

V pripravi je predlog predpisa zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriv a v prometu, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Predlog med drugim obravnava naslednja področja relevantna za občine:

 • ELEKTRIČNA POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA VOZILA, PLOVILA IN MIRUJOČE ZRAKOPLOVE – Polnilna infrastruktura za cestna vozila (Lokalni načrti za električno polnilno infrastrukturo, zagotavljanje, pridobivanje in oddajanje zemljišč)
 • MEHANIZMI ZA SPODBUJANJE PREHODA NA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU (digitalna platforma za spodbujanje investicij v polnilno infrastrukturo)
 • FINANCIRANJE UKREPOV ZA SPODBUJANJE PREHODA NA ALTERNATIVNA GORIVA V PROMETU (sofinanciranje ukrepov akcijskega načrta)

Vabljeni k pregledu predloga. Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje nam lahko posredujete najpozneje do srede 21.12. 2022, na ana.plavcak@skupnostobcin.si

Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 3/4

V pripravi Ministrstva za finance je Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Novela zakona je potrebna zaradi uskladitve s priporočilom številka 12 FATF ter 20. členom Direktive  (EU) 2015/849, ki zahteva, da zavezanci pri izvajanju poglobljenega pregleda strank, ki so politično  izpostavljene osebe, poleg podatkov o izvoru sredstev pridobijo tudi podatke o izvoru premoženja.

Nadalje se s predmetno novelo naslavljajo nekatere pripombe Informacijskega pooblaščenca, ki jih je  podal tekom obravnave predloga ZPPDFT-2, in sicer se v predlogu črta dve določbi za zbiranje osebnih podatkov, ki sta podrobneje urejeni v drugih določbah, omili se omejitev pravice do seznanitve z  dostopi do podatkov v registru dejanskih lastnikov, prav tako se jasneje opredelijo pristojnosti  Informacijskega pooblaščenca v zvezi z zavezanci po ZPPDFT-2. Prav tako se določena materija, ki je bila doslej urejena s podzakonskimi akti prenaša v zakon. Pri pripravi novele zakona so bile upoštevane tudi nekatere pripombe Zakonodajno pravne službe Državnega zbora RS (v nadaljevanju: ZPS), podane v okviru sprejemanja ZPPDFT-2. Poleg prej omenjenih sprememb, saj je treba upoštevati, da je ZPS imela glede tega podobne pripombe kot Informacijski pooblaščenec, se v noveli na novo ureja določene pristojnosti inšpektorjev Urada RS za preprečevanje pranja denarja ter obveznost odvetnikov in notarjev, da sporočajo, kadar stranka išče nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma.

Celoten predlog lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Svoje pripombe nam posredujte do 18. oktobra 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

Vabilo k sodelovanju v procesu priprave – Predlog Zakona o podnebnih spremembah 3/6

Zaradi horizontalnosti podnebnih sprememb in njene medsektorske narave je v proces priprave Predloga Zakona o podnebnih spremembah predvidena vključenost tudi pripravljavcev zakonodaje z ostalih segmentov delovanja družbe, kot so šolstvo, zdravstvo, urejanje prostora, gradnja objektov, kmetijstvo, promet, idr.. Ti bodo specifična vprašanja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe naslovili v zadevnih sektorskih zakonodajnih, strateških in ostalih dokumentih.

Osnutek zakona bo, med drugim, vseboval:

 • temeljne določbe, ki opredeljujejo predmet zakona, relevantne izraze, namen in cilj zakona ter načela;
 • strateške dokumente in akcijske načrte, ki obsegajo postopke, vezane na ReDPS50, nacionalno energetsko-podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam in ostale strateške dokumente ter akcijske načrte na občinski ravni;
 • ukrepe s področja podnebnih sprememb, ki se navezujejo na vsebine področij zmanjševanja emisij TGP iz sektorjev, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami TGP, prometa, kmetijstva, rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF), fluoriranih TGP, ukrepih na drugih področjih;
 • ekonomske in finančne instrumente kot je na primer sistem trgovanje s pravicami do emisije TGP, določbe vezane na delovanje Sklada za podnebne spremembe, okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in ostali finančni instrumenti;
 • zaveze glede vodenja evidenc, upravnih postopkov in poročanja skladno z Uredbo (EU) št. 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov;
 • posvetovalna telesa, vključenost civilne družbe;
 • in inšpekcijsko nadzorstvo ter kazenske določbe.

Da bo zakon res vseobsegajoč, v proces priprave vabijo vse zainteresirane deležnike. Vaše pripombe in predloge glede potencialnih vsebin podnebnega zakona nam lahko posredujete na ana.plavcak@skupnostobcin.si  do srede, 19. oktobra 2022.

(vir: povzeto po gov.si )

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti 3/7

Komisija za preprečevanje korupcije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb pristopili k oblikovanju Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti.

Vljudno vabljeni, da svoje pisne pripombe in predloge (opremljene s podatki: ime, priimek, naziv organizacije) posredujete do 21. oktobra 2022 na elektronski naslov: info@zdruzenje-ns.si.

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva 3/8

Vlada je na Državni zbor vložila v obravnavo Predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

V predlogu zakona je med drugim vključen dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo (predlagani 16. člen).

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do četrtka, 27. 10. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Predlog zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 3/9

Vlada je na Državni zbor vložila v obravnavo Predlog zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

Opozarjamo, da bodo z zakonom nastale posledice za občinske proračune (vrtci) zaradi načrtovanih napredovanj v nazive.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do četrtka, 27. 10. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti 3/10

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do srede, 2. 11. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

POVPRAŠEVANJE

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s PIA 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je v sklopu včerajšnjega 3. DIALOGA glede nove prostorske zakonodaje obrnila občina članica, ki jo zanima dotična naloga občinskega urbanista in sicer priprava mnenja o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZUreP-3.

Občino zanimajo primeri “ustreznih” mnenj, ki bi ji utegnili pomagati pri pripravi oz. izboljšanju lastnih?

Zbir odgovorov najdete TUKAJ.

DOGODKI SOS

26.10. / Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 5/1

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so dne 13. 10. 2022 podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Del dogovora je tudi 4,5% povišanje vrednosti vseh plačnih razredov plačne lestvice s 1. 10. 2022, en plačni razred z aprilskimi plačami 2023 za večino v javnem sektorju, višji regres za letni dopust za leto 2022 ter višji regres za prehrano, ki od 1. 9. 2022 znaša 6,15 evrov.

S 1. 11. 2022 je predvidena uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence. Torej bodo funkcionarji upravičeni do enakih zneskov kot ostali javni uslužbenci za: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, …

Dogovor bo tako na delovnopravnem področju povzročil več sprememb o katerih bo predaval mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo.

Predlog dnevnega reda:

10.00 – 10.30 Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023
10.30 – 11.00 Spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
11.00 – 11.30 Uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem – prenehanje veljavnosti členov ZUJF

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

20.10. / Izboljšanje zelenih površin v mestih - »Policy Lab« za Slovenijo 6/1

Vabilo na dogodek ob Mesecu prostora 2022

IZBOLJŠANJE ZELENIH POVRŠIN V MESTIH – »POLICY LAB« ZA SLOVENIJO,

20. oktober 2022, od 9:30 do 17:00

Kovačnici, Poštna ulica 4, Kranj

V počastitev Svetovnega dneva Habitata Ministrstvo za okolje in prostor že tradicionalna obeležuje Mesec prostora. V letu, ki je s strani Evropskega parlamenta proglašeno za Evropsko leto bolj zelenih mest,  bodo v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki organizirali dogodek  »Policy Lab«, ki ponuja kritičen razmislek o temeljni vlogi mestnega zelenega za trajnostno preobrazbo naših družb.
Na dogodku bodo naslovili pomen povečanja zelenih površin v mestih in potrebo po izboljšanju in vzdrževanju obstoječe zelene infrastrukture kot strateških elementov trajnostnega urbanega razvoja. S predavanji, diskusijo in tudi z ogledom izvedenih ukrepov se bodo dotaknili nekaterih vidikov izboljšanja urbanih zelenih in odprtih površin, vključno z:

 • vključevanjem narave v urbanistično načrtovanje in upravljanje s prostorom;
 • vzpostavitvijo lokalnih okvirov za ocenjevanje in spremljanje;
 • zagotavljanjem dolgoročne ekonomske upravičenosti na naravi temelječih rešitev.

Več informacij o dogodku in program.

Udeležba na dogodku je brezplačna, dogodek bo potekal v živo. Zaradi lažje organizacije in omejitve mest je obvezna registracija preko spletne povezave: https://greenspacesincities.splashthat.com.

Dogodek organizirata Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in  European Urban Knowledge  Network (EUKN), v sodelovanju z Mestno občino Kranj.

26.8. - 21.10. / Posodobitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, preliminarno posvetovanje 6/2

Na Ministrstvu za infrastrukturo so pričeli s procesom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Tekom poletja so posodobili spletno platformo »Nacionalni energetski in podnebni načrt«, ki je dostopna na Portalu Energetika. Platforma NEPN služi kot osrednje spletno mesto, kjer so objavljene in zbrane vse informacije o aktivnostih NEPN. V sodelovanju s konzorcijem institucij NEPN, ki procesu posodobitve NEPN zagotavlja strokovno in tehnično podporo, je bil pripravljen Okvirni načrt sodelovanja z javnostjo.

V obdobju od avgusta 2022 do junija 2024 bodo potekali trije obsežnejši sklopi posvetovanja z javnostjo, ki bodo obsegali:

 •  preliminarno posvetovanje z javnostjo (jeseni 2022),
 • javno predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN (spomladi 2023),
 •  javno razgrnitev končnega predloga posodobitve NEPN ter formalno posvetovanje z javnostjo (spomladi 2024).

Konec avgusta so tako začeli s preliminarnim posvetovanjem z javnostjo glede temeljnih usmeritev za posodobitev NEPN, ki bo trajalo od 26. avgusta 2022 do 21. oktobra 2022.

Preliminarno posvetovanje z javnostjo bo obsegalo naslednje tematske sklope:

 • spletno posvetovanje o ciljih in usmeritvah za posodobitev NEPN (26. avgust – 21. oktober),
 • javno predstavitev (28. september 2022),
 • ciljne posvete z deležniki (v oktobru oz. novembru)

Vljudno vabimo k spletnemu posvetovanju in na javno predstavitev, ki bo potekala v sredo, 28. septembra, od 10.00 do 12.00 na Fakulteti za elektrotehniko v veliki predavalnici (P1).

V priponki se nahaja Odprto vabilo k sodelovanju v procesu posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije z več informacijami in delujočimi povezavami na Portal Energetika, kjer se nahajajo vse informacije glede posodobitve NEPN.

Dodatne informacije najdete na naslednjih povezavah: Novica o začetku predhodnega posvetovanja oz. Novica z vabilom na javno predstavitev

24. 10. / Zeleno javno naročanje živil za ponudnike 6/3

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja. Vrednost javnih naročil živil je glede na dostopne podatke več kot 140 milijonov EUR letno, namen dogodka pa je, da tudi vi postanete del tega.
Predstavili vam bomo najpogostejše postopke javnega naročanja, pripravo uspešne ponudbe, uporabo portala javnih naročil ter vašo vlogo pri zagotavljanju živil, preverili pa bomo tudi kako naročanje živil poteka v praksi.
KDAJ: ponedeljek, 24. oktobra med 9:30 in 14:45
KJE: Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Udeležba je brezplačna, prijava pa je mogoča na povezavi, najkasneje do 17. oktobra.
Za vsa vprašanja so vam na voljo na matej.cerovsek@gov.si in 01 478 7356.

Celotno vabilo je dostopno na povezavi TUKAJ.

25.10 / Vabilo na konferenco: EU mesta - dobro za ČEBELE je dobro za LJUDI, preoblikovanje v zelena trajnostna mesta 6/4

Pridružite se in prisluhnite spoznanjem in rezultatom projekta BeePathNet Reloaded, URBACT prenosno omrežje. Proslavite uradno ustanovitev mreže »Mest s čebeljo potjo«, nove neformalne mreže mest, ki bo nadaljevala izmenjavo in učenje med urbanimi območji in ustvarjanje mest, ki so dobra za čebele in dobra za ljudi.

Konferenca bo potekala na hibriden način. Preko spleta se je lahko udeležite vsi zainteresirani, fizična udeležba pa le z osebnim vabilom. Registracija je obvezna za vse udeležence. Za udeležbo na konferenci preko e-platforme, se prosim registrirajte do 20. 10. 2022, preko te povezave: https://tinyurl.com/BEE-good.

Pridružite se in postanite mesto, ki je

dobro za čebele in

dobro za ljudi!

 

Uradno vabilo je dostopno TUKAJ, program tukaj ter filozofijo.

25.10. / Vabilo na spletni Seminar Načrtujmo skupaj zdravo mesto 6/5

Po uspešni izvedbi prvega seminarja, organizatorji ponovno vabijo na ponovitev osveženega seminarja Načrtujmo skupaj zdravo mesto!.

Rezervirajte si termin ➡️ 25. 10. 2022 od 13:00 – 16:00.

Skupaj s predstavnicami IPoP – Inštitut za politike prostoraNacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ in Urbanistični inštitut Republike Slovenije boste spoznali koncept zdravega mesta, procese, orodja in smernice za načrtovanje zdravega bivalnega okolja za vse.

Seminar organizirajo v sodelovanju z ZAPS l Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, člani pridobijo točke za priznavanje stalnega poklicnega usposabljanja.

Vabljeni!

Uradno vabilo je na voljo tukaj.

PRIJAVA je obvezna. Več informacij o prijavi najdete TUKAJ

 

8.11 / Moč povezanih skupnosti v mestih_Kako povezane skupnosti in njihovi prostori ustvarjajo bolj sodelujoča, pravična in odporna mesta 6/6

Nevladne organizacije in civilne iniciative se kažejo kot ključni vezni člen za premagovanje rastočega nezaupanja med javnimi upravami in javnostjo. Različne oblike sodelovanja med mesti in civilno družbo zato postajajo v mestih širom Evrope vedno bolj pomembne za kakovost življenja in storitev v mestih. Le močne in povezane lokalne skupnosti so se namreč sposobne učinkovito prilagoditi na nenehne spremembe v družbi in širšem okolju.

Pridružite se 8. novembra 2022 v Ljubljani na mednarodni konferenci Moč povezanih skupnosti v mestih: Kako povezane skupnosti in njihovi prostori ustvarjajo bolj sodelujoča, pravična in odporna mesta.

Spoznali boste različne tuje in domače primere sodelovanja mest z nevladnimi organizacijami in civilnimi iniciativami. Na konferenci se nam bodo pridružili Levente Polyak iz organizacije Eutropian s predstavitvijo širše evropske slike sodelovanja mest in civilne družbe, Irina Vasiljeva s Hišo NVO Riga, Petra Marčinko z zgodbo kompleksa Lazareti v Dubrovniku in Jan Franjul s predstavitvijo skupnostnega centra Rojc iz Pulja. Izvedeli boste tudi, kako so slovenska mesta prevzela dobro prakso mestne dnevne sobe iz Idrije in jo prilagodila svojim lokalnim razmeram.

Več o dogodku in prijave: https://ipop.si/2022/09/06/moc-povezanih-skupnosti-v-mestih/

VLADA RS

20. redna seja 7/1

Zmanjševanje onesnaževanja okolja s plastičnimi proizvodi

Vlada je sprejela Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

Uredba ureja posamezne cilje in ukrepe za nekatere posamezne plastične proizvode in za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov.

Cilj vseh ukrepov je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter njihova smotrna zasnova in raba. Uredba tako določa ukrepe za najpogosteje najdene odpadne plastične proizvode za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko. S to uredbo se v slovenski pravni red v celoti prenaša Direktiva (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

V uredbi je določen tudi nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepe za dosego tega cilja. Cilj je zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo do leta 2026 najmanj 20 % , glede na leto 2022, merjeno v številu teh proizvodov, danih na trg v Sloveniji. Za zmanjšanje porabe so sprejeti ukrepi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke ter ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe teh proizvodov.

Za namene recikliranja plastenk je določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer od 1. januarja 2025 naprej najmanj 77 % in do 1. januarja 2029 naprej najmanj 90 %.

Vlada izdala Uredbo o višini dodatka za posebne pogoje dela na območju občin z nižjo razvitostjo

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o višini dodatka za posebne pogoje dela na območju občin z nižjo razvitostjo.

V Uredbi so opredeljena merila za določitev višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih z nižjo razvitostjo. Pri čemer je do dodatka upravičen zdravnik, zaposlen v ambulanti družinske medicine, ambulanti otroškega in šolskega dispanzerja, dispanzerju za ženske ali zobozdravstveni ambulanti.

Uredba poleg višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo, določa tudi način vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke za vložitev zahtevkov za dodatek ter način poročanja stanja izplačanih dodatkov, ki jih more izvajalec poslati na ministrstvo za zdravje.

Za določitev višine dodatka uredba določa naslednja merila:

 • obseg tima (število timov v tabeli ZZZS),
 • preseganje glavarinskih količnikov na tim,
 • preseganje količnikov iz obiskov,
 • delež priznanega kadra v standardu,

za vsako od navedenih vrst ambulant pa je določena vrednost in formula, na podlagi katere se izračuna višino dodatka za posameznega zdravnika

Uredba je izvedbeni predpis 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema . Ocenjeno je, da  v občinah z nižjo razvitostjo deluje skupno približno 52 polnih timov družinske medicine in 10 polnih timov otroškega in šolskega dispanzerja (javni zdravstveni zavodi in koncesionarji. Ocenjena vrednost potrebnih finančnih sredstev je 31.000 evrov bruto na mesečni oziroma 370.000 evrov bruto na letni ravni.

36. dopisna seja 7/2

Vlada sprejela novelo ZSPJS

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po nujnem postopku.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) vsebuje predloge sprememb, ki pomenijo realizacijo podpisanega dogovora med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, v katerem so se ti dogovorili za uveljavitev nekaterih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela.

29. septembra 2022 je bil med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja parafiran, 13. oktobra 2022 pa podpisan, Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki med drugim med zavezami določa tudi uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. Dogovorjeno je bilo, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) znaša 4,5 odstotkov, uskladitev vrednosti plačnih razredov pa se izvede s 1. oktobrom 2022.

Glede na navedeno, mora biti zakon uveljavljen najkasneje 1. novembra 2022, saj morajo biti plače po novi plačni lestvici izplačane v novembru 2022, torej pri plači za oktober 2022. Uveljavitev zakona s kasnejšim datumom bi lahko povzročila nedovoljeno retroaktivnost in nerealiziranje te točke dogovora. Sprejem zakona je zato nujen, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, saj bo v nasprotnem primeru bistveno otežena razrešitev zahtev sindikatov javnega sektorja, ki pa morajo biti čim prej razrešene zaradi preprečitve že napovedanega stavkovnega vala v javnem sektorju. S predlogom zakona se sprejemajo ukrepi, ki bodo omilili posledice in vpliv visokih cen na razpoložljive dohodke zaposlenih v javnem sektorju.

Zaradi navedenega Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije obravnava Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju po nujnem postopku.

Vir: Vlada RS, NJ

AKTUALNI RAZPISI

Novi evropski Bauhaus v okviru kohezijske politike: razpis za inovativne projekte v mestih v vrednosti 50 milijonov evrov 8/1

Obveščamo vas, da je Evropska pobuda za mesta objavila razpis za projekte v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja v sklopu novega evropskega  Bauhausa.
Razpis je namenjen projektom, ki lahko spodbudijo preobrazbo v mestih, ustvarijo naložbe in navdihnejo druge projekte kohezijske politike. Projekti morajo biti povezani s štirimi temami: gradnja in prenova v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti, ohranjanje in preoblikovanje kulturne dediščine, cenovno dostopne stanovanjske rešitve in prenova mestnih prostorov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Razpis je odprt do sredine januarja 2023.
Evropska pobuda za mesta je del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov.

Več lahko preberete na povezavi TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Izjemen dosežek na svetovnem prvenstvu v oranju 9/1

Ministrica Irena Šinko je sprejela delegacijo, ki je Slovenijo zastopala na 67. svetovnem prvenstvu v oranju, ki je potekalo od 20. – 22. 9. 2022. Slovenijo sta v tekmovanju zastopala Igor Pate v kategoriji obračalni plugi in Anton Filak v kategoriji plugi krajniki in dosegla izjemen rezultat, saj sta v skupni razvrstitvi dosegla 3. in 15. mesto.

Na edinem tekmovanju v kmetijstvu v svetovnem merilu se je pomerilo najboljših 47 oračev iz 25 držav, in sicer v oranju strnišča in ledine. Prvi dan pri oranju strnišča je Igor Pate z obračalnim plugom zasedel šesto mesto, medtem ko je Anton Filak s plugom krajnikom zasedel 17. mesto. Drugi dan so se najboljši orači pomerili v oranju ledine. Pate je z obračalnim plugom dosegel četrto mesto, kar je v skupni razvrstitvi v kategoriji obračalni plugi pomenilo skupno tretje mesto in prva medaljo za Slovenijo. Anton Filak je s plugom krajnikom na ledini zasedel 13. mesto v skupni razvrstitvi je bil 15. Kot člani delegacije so Slovenijo na svetovnem prvenstvu zastopali tudi Igor Hrovatič (sodnik in vodja delegacije), Marjan Kardinar (predstavnik Slovenije v Svetovni organizaciji Oračev), Boštjan Bobnar (pomočnik), Tone Hrovat (Center Biotehnike in turizma Grm Novo Mesto) in Jožef Školč (glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije).

Priprave na redne lokalne volitve 2022 9/3

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli še nekaj informacij v zvezi s potrjevanjem kandidatnih list in kandidatur.

 1. Sprotno preverjanje zakonitosti kandidatur oziroma list kandidatov

V četrtek, 20. oktobra se bo iztekel rok za oddajo kandidatur oziroma list kandidatov. Naj spomnimo, da je Državna volilna komisija z rokovnikom  določila skrajne roke posamična opravila, zato vam predlagamo, da jih Občinske volilne komisije (ObVK) izvedejo takoj, ko imajo vse podlage za odločanje. Od skrajnega roka za oddajo in roka za objavo potrjenih kandidaturi oziroma list kandidatov sta vmes dva konca tedna in dva praznična dneva. Zato je časa v resnici manj, kot bi sicer sklepali po datumih.

Sprotno potrjevanje kandidatur oziroma list kandidatov omogoča tudi sprotni vnos teh v Enotni informacijski sistem za podporo volitev in referendumov isDVK. Ministrstvo za javno upravo in Enotni kontaktni center ter izvajalci bodo strokovno podporo uporabe isDVK zagotavljali vse delovne dneve v navedenem obdobju v poslovnem času na elektronskem naslovu ekc@gov.si ali po telefonu 01 478 8778. Izven poslovnega časa in na praznična dneva strokovna podpora ne bo zagotovljena.

 1. Zagotovitev volilnih spisov Upravnemu sodišču Republike Slovenije

Preverjanje zakonitosti kandidatur oziroma list kandidatov in njihovo potrjevanje je opravilo, pri katerem imajo predlagatelji zagotovljeno sodno varstvo. Zato vam v priponki tega dopisa posredujemo obvestilo Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki opozarja na kratke roke za odločanje sodišča, kar zahteva tudi hitro odzivnost občinskih volilnih organov pri zagotavljanju dostopa sodišča do volilnih spisov.

 1. Uporaba znaka pri kandidaturah, ki jih predlagajo skupine volivcev, ni dovoljena

Glede uporabe logotipa pri predlogih kandidatur oziroma list kandidatov, ki jih predlagajo skupine volivcev, vas obveščamo, da v teh primerih Občinska volilna komisija uporabe kakršnegakoli znaka (grba ali logotipa) pri uradnih objavah list kandidatov ali na glasovnici ne sme dovoliti.

Zakon o volitvah v državni zbor, ki se smiselno uporablja tudi za lokalne volitve, v 52. členu določa to možnost zgolj za kandidature ali liste kandidatov, ki jo vloži politična stranka. Takšno stališče je sprejelo Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo  U-I-309/94 z dne 16. 2. 1996, ko je ugotovilo, da je med predložitvijo liste kandidatov politične stranke in določanjem liste kandidatov, ki jo predloži določeno število volivcev, razlika tako glede elementov kakovosti kot glede elementov količine. Zato je zakonodajalec v njihovem podrobnem opredeljevanju lahko uveljavil razlike, ki pa ne pomenijo neenakopravnosti. Z znakom tako imetniki varujejo svoj trajni interes na gospodarskem, kulturnem, socialnem, političnem in drugih področjih. Znaki se registrirajo in tako pridobijo pravno varstvo, imetnik pa pravico, da ga uporablja v pravnem prometu. To velja tudi za znake oziroma simbole političnih strank. Tudi politične stranke so znak oziroma simbol dolžne registrirati in ga imajo pravico uporabljati v pravnem prometu ter tudi pravico do varstva znaka. Skupina občanov, ki predlaga kandidate na volitvah, pa ni registrirana. Zanjo ni značilna trajnost, zato se tudi ne more sklicevati na pravico do uporabe znaka.

Novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju 9/4

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta prepovedi in omejitev sprejemanja daril v javnem sektorju ter tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki ta institut urejata, pripravila novo sistemsko pojasnilo. Slednje služi kot pomoč zavezancem pri boljšemu razumevanju  pravil glede (ne)sprejemanja daril v javnem sektorju in s tem pomoč pri preprečevanju nejasnosti in napak.

Vse več občin vključenih v projekt Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi 9/5

Projektu, ki spodbuja vključevanje oseb z različnimi oviranostmi in invalidnostmi ter ozavešča o njihovih potrebah po dostopnem fizičnem in digitalnem okolju, se pridružuje vse več občin iz vse Slovenije.

Vseslovenskemu projektu »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, ki ga vodimo na Ministrstvu za infrastrukturo in na Geodetskem inštitutu Slovenije (GI) izvajajo že od leta 2016, se je doslej pridružilo že 55 občin iz vse Slovenije. Cilj je, da se v naslednjih letih k projektu priključi vseh 212 slovenskih občin.

V mesecu avgustu 2022 so se projektu pridružile občine Ankaran, Bled, Piran, Sevnica, Škofja Loka, Velenje in Tržič. Septembra pa so se pridružile še občine Brežice, Zagorje ob Savi, Hrastnik, Dol pri Ljubljani in Mestna občina Ptuj.

Več informacij lahko najdete na tej povezavi.

Lokalni načrt hodljivosti za Mestno občino Velenje 9/6

Izdelan je Lokalni načrt hodljivosti za Mestno občino Velenje (v nadaljevanju LNH oziroma LNH Velenje). Dokument celovito poroča o delu, ki je potekalo med zimo in poletjem 2022, ko je v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, potekala priprava načrta. LNH Velenje smo izdelali sodelavci IPoP – Inštituta za politike prostora, Društva za varstvo Alp CIPRA Slovenija v sodelovanju s predstavniki Mestne občine Velenje (v nadaljevanju MOV) in številnimi lokalnimi akterji.

Proces priprave LNH Velenje se je osredotočil na poselitveno jedro občine, ožje območje obravnave je bilo središče mesta Velenje v katerem je gostota prebivalcev, obiskovalcev, institucij, dejavnosti in storitev največja. Analitično delo je z vključevanjem številnih lokalnih akterjev razkrilo, da so v območju obravnave naravni in ustvarjeni pogoji za hojo zelo ugodni. Hkrati pa razmere v prostoru in prometu kažejo, da obstajajo realne potrebe in možnosti za izboljšave. S preusmeritvijo pozornosti na potrebe pešca in pogoje za hojo v urejanju prometa in javnega prostora ima MO Velenje dobre možnosti , da postane zgled dobre prakse urejanja hoji in zdravju prijaznega bivalnega okolja. Prav tako lahko občina potencial hodljivosti dobro izkoristi tudi v okviru svojih prizadevanj za podnebno nevtralnost.

Glavna ugotovitev naloge je, da je v mestu osebni avto vseprisoten v prometu in prostoru, pri čemer pa so za dobro počutje, udobje in varnost pri hoji, bolj kot avtomobili v prometu na cestah, problematična parkirana vozila na številnih parkiriščih. Stanje v prostoru in prometu zato tudi v MO Velenje velja nasloviti s kombinacijo infrastrukturnih, organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepov in prometni utrip postopoma spreminjati v smer boljših pogojev za hojo in spodbujanja aktivne mobilnosti, umirjanja hitrosti avtomobilske vožnje ter krčenja parkirnih površin. Skupni cilj vseh ukrepov je ustvariti več bolj varnega, zdravega, kakovostnega in spodbudnega javnega odprtega prostora za hojo, druženje in doživetja. Ugotovitve so hkrati tudi pokazale, da je v občini Velenje podobno kot v občini Piran več kot smiselno postaviti osnove šole v središče prizadevanj lokalne skupnosti za načrtovanje in urejanje hoji in zdravju prijaznega lokalnega okolja. Še enkrat se je potrdilo, da je zagotavljanje možnosti za aktivno hojo otrok v šolo bolj kot od infrastrukturnih rešitev odvisno od organizacije prometa in prometne kulture kar pomeni, da problem podobno kot preusmeritev na aktivno mobilnost zadeva praktično celotno lokalno skupnost.

Do celotnega dokumenta lahko dostopate prek povezave

Vključite drevesa v pobudo "3 milijarde evropskih dreves" 9/7

Evropska unija (EU) si prizadeva podvojiti stopnjo širjenja gozdov v EU, zato bo v okviru vseevropske pobude posadila tri milijarde dreves. To je del skupnih prizadevanj za okrepitev gozdov v EU in za boj proti podnebnim spremembam.

Poleg tega, da je koristna za podnebje, bo pomagala izboljšati zdravje gozdov, krepiti podeželska območja in prispevala k povečanju zelenih površin v mestih. Obljuba vključuje načrt, s katerim bomo zagotovili, da bodo vsa prizadevanja za sajenje dreves pozitivno vplivala na podnebje, okolje, mesta ter zdravje in dobro počutje vseh državljanov EU.

Samo s sajenjem novih dreves ne bomo rešili podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti, prav tako to ni alternativa za ohranjanje obstoječih dreves. Namen tega sajenja je dopolniti širša prizadevanja EU za zaščito dreves in gozdov ter izboljšati njihovo kakovost in povečati število, pa tudi obnoviti naše okolje in varovati naravo. Evropski zeleni dogovor določa zaveze in cilje za varstvo ter obnavljanje narave, ki so bili še dodatno okrepljeni v strategiji EU za biotsko raznovrstnost.

Pobuda bo prinesla več koristi, med drugim na področju:

 • Boja proti podnebnim spremembam: tri milijarde dreves pokriva površino velikosti dveh milijonov hektarjev. Takšna količina dreves bi lahko iz ozračja že do leta 2030 odstranila do štiri milijone ton CO2, do leta 2050 pa kar 15 milijonov ton ogljikovega dioksida (CO2).
 • Zdravja in dobrega počutja: drevesa filtrirajo zrak, ki ga dihamo, in pozitivno vplivajo na naše dobro počutje, saj preživljanje časa v njihovi bližini zmanjšuje stres, znižuje krvni tlak in izboljšuje razpoloženje.
 • Narave in biotske raznovrstnosti: v gozdovih domuje 80 % svetovne biotske raznovrstnosti na kopnem, poleg tega nam nudijo tudi pomembne ekosistemske storitve, kot so nadzor nad poplavami, rekreacija in čista voda

Kako lahko poskrbite, da bodo vaša drevesa vključena v to obljubo?

Preprosto – najprej posadite, potem se prijavite. Evropska agencija za okolje je razvila posebno platformo Map My Tree, ki omogoča registracijo in štetje dreves. Drevesa lahko vključite v obljubo, če so bila posajena po 20. maju 2020, ko je bila sprejeta strategija EU za biotsko raznovrstnost. Toda drevesa morajo biti posajena dodatno in ne kot del običajnega sajenja dreves, poleg tega morajo prinašati koristi za biotsko raznovrstnost in podnebje. To pomeni, da invazivne tujerodne vrste niso dovoljene. Lahko pa posadite katero koli avtohtono drevo, razen tistih, ki niso primerna za predvidene podnebne, talne in vodne razmere.

Več informacij najdete v novici Ministrstva za okolje in prostor na povezavi TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.