V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINI ČLANICI SELNICA OB DRAVI IN TRNOVSKA VAS.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

4. srečanje kluba županj 1/1

V petek, 11. oktobra 2019 je na Rečici ob Savinji potekalo 4. srečanje kluba županj. Gostiteljica, Ana Rebernik, županja občine je predstavila razvojne izzive občin in možne potenciale za nadaljnji razvoj.  Županje so si ogledale naselje občine Rečica ob Savinji in Kamp Menina, sledila pa je razprava z Romanom Matkom, strokovnjakom s področja turizma na temo »Turistični izzivi«. Govorili so o razvoju turizma v občini in njenem  širšem območju.

Galerija slik.

 

Izveden posvet z naslovom: Revizija priprave proračuna in zaključnega računa, procedura umeščanja projektov v NRP, ter upravljanje z dolgom 1/2

V četrtek 17. oktobra je v prostorih Austria Trend Hotela v Ljubljani potekal posvet z naslovom Revizija priprave proračuna in zaključnega računa, procedura umeščanja projektov v NRP, ter upravljanje z dolgom, ki smo ga izvedli v sodelovanju z Računskih sodiščem RS ter Ministrstvom za finance.

V sklopu predavanj sta predstavnici Računskega sodišča opozorili na stališče Računskega sodišča, da finančni leasing spada med zadolževanje in da občine potrebujejo soglasje Ministrstva za finance, kljub temu da MF finančni leasing ne smatra kot zadolževanje. Prav tako sta opozorili na doslednost pri pripravi proračuna in zaključnega računa, saj so pri reviziji v NRP-jih občin bili navedeni projekti, ki so bili že zaključeni, ali so imeli navedeno vrednost 0.

V drugem vsebinskem sklopu sta predstavnika Ministrstva za finance predstavila postopek uvrščanja projektov v NRP. V sklopu predavanj je bila opravljena razprava, kako se uvršča v NRP projekte, ki so financirani iz različnih virov, ter kako se takšen projekt vodi v proračunu.

V zadnjem delu je bilo predstavljeno upravljanje z dolgom v času nizkih obrestnih mer. Prisotni so se lahko seznanili z zadolženostjo države in s pogoji  zadolževanja Slovenije. Prisotni so prav tako prejeli ogromno uporabnih informacij o upravljanju z dolgom tako državnega kot občinskega. Na spodnji povezavi vam posredujemo gradivo na temo zadolževanja, saj smatramo, da je uporabno za vse občine.

Upravljanje z dolgom MF Knez

 

Sestanek na MGRT glede Pravilnika o obratovalnih časih gostinskih obratov 1/3

Sestanek je potekal 15.10.2019 v Ljubljani, sklical ga je Direktorat za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na sestanek, ki je bil usklajevalne narave, so povabili ključne deležnike, reprezentativna združenja občin, Tržni inšpektorat RS, Turistično gostinsko zbornico, Obrtno in kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

S strani ministrstva so prisotne pozdravili Helena Cvikl, nova generalna direktorica Direktorata za turizem, državni sekretar Franc Vesel, vsebino predloga sprememb in povzete pripombe deležnikov je predstavila Suzana Zagorc.

Predstavnici ministrstva sta se zahvalili za vse pripombe in vprašanja, ki so prispevali k temu, da je predlog novega pravilnika sedaj boljši. Suzana Zagorc je izpostavila prejete pripombe, ki so jih že upoštevali in tiste, predvsem 2. odstavek 4. člena, ki zahtevajo razpravo.

Zaključki:

Glede prijave obratovalnega časa občinam:

 • Vsi prisotni so se strinjali, da rednega obratovalnega časa ni potrebno sporočati občini.
 • Pri podaljšanem obratovalnem času, je bil v razpravi oblikovan predlog, da se v pravilniku občinam omogoči, da s splošnim aktom (odlokom) določijo območje, za katerega velja drugačen čas (podaljšan), hrkati pa se ohrani soglasja izdajo podaljšanega obratovanja individualno na zaprosilo gostinskega obrata (za obratovanje preko rednega delovnega časa iz pravilnika oziroma delovnega časa kot je posebej določen za posamezno območje).
 • Za izdajo soglasij za izredne dogodke (poroke, obletnice,…) ostaja postopek enak kot doslej, gostinski obrati zaprosijo občino za podaljšanje obratovalnega časa. Priporočilo obrtne zbornice je bilo, da se lahko z eno vlogo (in enkratnim plačilom takse) prijavi več dogodkov. Odziv občin je bil različen, nekatere to že omogočajo, druge so obrazložile zakaj temu niso naklonjene.
 • Izražena je bila želja, da se izdela poenoten vzorec vloge, ki ga lahko uporabijo različne občine. Pri tem je bila podana informacija o projektu vključevanja občin v eUpravo, kjer se pripravljajo takšne poenotene vloge. Obrazec za obratovalni čas je delovna skupina občin že pripravila, vloga bo na portalu eUprava  predvidoma dostopna v začetku prihodnjega leta pri občinah, ki se bodo za to možnost odločile.

Drugo:

 • člen (2. odst.): Gostinski obrati v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) določijo obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s soglasjem lastnika oziroma upravljavca trgovskih centrov.
 • člen: V skladu z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji naj se za besedo »prazniki« doda še »in dela prostimi dnevi v Republiki Sloveniji«.
 • S pravilnikom se določi obratovalni čas od 0.00-24.00 tudi za posamezne vrste gostinskih obratov, kot so igralnice, obrati na bencinskih črpalkah ali železniških postajah.
 • Prisotni so izrazili željo, da se pravilnik sprejme pred spremembami Zakona o gostinstvu (ZGos).
 • Do sprememb ZGos ostaja nadzor v pristojnosti tržnega inšpekcijskega organa in poli
 • V pravilniku je potrebno ustrezno opredeliti problematiko hrupa (ki je sicer res opredeljen v predpisih o hrupu, vendar je tista opredelitev neustrezna z vidika reševanja posledic  hrupa iz gostinske dejavnosti – glasba), ki je ključni element omejevanja obratovalnih časov.
 • Pravilnik ne bo podrobno definiral  pojem »stavbe s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim«, temveč bo to prepuščeni interpretaciji občine. Občine bodo lahko upoštevale namensko rabo prostora ali pa omenjeni pojem definirale same.
 • Predlog, da občine obratovalni čas izven stanovanjskih naselij omejijo ni bi sprejet. V kolikor se pojavi utemeljen razlog, se pravilnik spremeni tako, da se dopolni s to možnostjo.

Nadaljnji koraki:

 • MGRT pripravi dopolnitve pravilnika in ga pošlje v ponovno usklajevanje.
 • Podan je bil predlog, da se pripravi vzorec občinskega akta, ki bo občinam v pomoč (podobno, kot v primeru odlokov za turistično takso)
 • Predstavnice MGRT sta še zagotovili, da se bodo z deležniki usklajevali dokler predlog ne bo usklajen.

2. srečanje upravnega odbora Zveze Alpe-Jadran 1/4

v četrtek, 17. oktobra 2019, se je v Varaždinu sestal na drugi letošnji seji upravni odbor zveze, sestanka se je udeležila tudi predstavnica SOS. Dobrodošlico in spodbudne besede za prihodnje aktivnosti je izrekel predsednik zveze, župan Varaždinske županije Radomir Čačič. Predsednik je med drugim predlagal dvig članarine. Upravni odbor se je po poročilih generalnega sekretarja, tematskih in kontaktnih točk ter predsedujoče članice seznanil z zasnovo prenove spletišča in oblikoval nekaj priporočil. V nadaljevanju so potekale priprave na izvedbo seje Sveta Alpe-Jadran, ki bo 21. novembra 2019 v Varaždinu / CRO. Generalni sekretar je predstavil nekaj finančnih scenarijev glede pobude o dvigu članarine in seznanil odbor z eno prejeto kandidaturo za predsednika zveze v obdobju 2020/2021, to je sedanjega predsedujočega, Radomirja Čačiča, župana Varaždinske županije. Predstavnica SOS je upravni odbor seznanila s projektom regionalizacije, ki poteka v Sloveniji, kar je upravni odbor pozdravil. Prav tako je poročala o srečanju Predsednika SOS z generalnim sekretarjem zveze Thomasom Pseinerjem in prenesla pobudo dr. Jevška na delovno srečanje v Mursko Soboto prihodnje leto. Na srečanju bi oblikovali konkretne projektne predloge osredotočene na demografske spremembe, saj starajoče se prebivalstvo postavlja vse članice zveze pred številne izzive, ki bi jih s sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks lažje naslavljali.

Srečanje SOS z OECD na temo digitalne preobrazbe 1/5

Med 14. in 18. oktobrom 2019  je v Sloveniji na delovnem obisku delegacija šestih strokovnjakov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki bo za Slovenijo prvič izdelala celovit pregled digitalne uprave v Republiki Sloveniji. Po ocenah MJU bo tak pregled s priporočili uglednih strokovnjakov zelo koristen za Slovenijo, saj bomo dobili objektiven pregled sposobnosti za delovanje v svetu, ki je vse bolj digitaliziran.

Na osnovi študije bodo na ministrstvu pripravili akcijski načrt za izboljšave. Cilj je s pomočjo potencialov sodobnih digitalnih tehnologij prispevati k blaginji prebivalstva in h konkurenčnosti gospodarstva. OECD je povabil ključne deležnike na ločena srečanja, tudi Skupnost občin Slovenije, ki se je povabilu odzvala in predstavnikom OECD predstavila stanje digitalizacije lokalnih skupnosti. V imenu SOS se je 14.11. sestanka udeležil podžupan občine Kočevje, Gregor Košir.

Skupaj s predstavnikom ZMOS iz Ljubljane sta v pogovoru z OECD izpostavila probleme občin (tako za mestne kot ne-mestne) in sicer pomanjkanje kadra in kapacitet za izvajanje digitalne preobrazbe. Poudarila sta, da občine povečini ne morejo razvijati samostojnih digitalnih rešitev same, večkrat te rešitve (drago) plačujejo zunanjim izvajalcem, kar predstavlja za enkrat še neizkoriščen potencial za sodelovanje, izmenjavo informacij in rešitev, saj občine najpogosteje potrebujejo iste storitve. V razpravi so podprli vzpostavitev nabora rešitev, ki bi lahko bil koristen za širši spekter občin. Zanimivo bi lahko bilo digitalno povezovanje javnih sistemov (kolesa, parkirišča, druge javne storitve ipd…). V razpravi je bil izpostavljen izziv, kako zagotoviti kontinuiteto politik na državni ravni, ki se nanašajo na lokalno raven. Med temi so izpostavili (ne)upoštevanje srednjeročnih in dolgoročnih strategij zaradi hitrih menjav na najvišjih vodstvenih strukturah ter posledično manj posluha za lokalno raven. Omenili so tudi, da bi bilo smiselno z Evropskimi sredstvi razvijati digitalne rešitve s strani države, ki bi bile na voljo vsem zainteresiranim občinam in bi jih med drugim lahko uporabljale po sistemu “javno dobro”, torej kot netržni servis. V nasprotnem, torej, da se razvoj storitev zagotavlja izključno s strani zasebnih podjetij, so izrazili bojazen, da bodo slej kot prej sledile določene omejitve.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Mnenje v zvezi z določbo 474. člena Energetskega zakona – lastninska pravica ali služnost v javno korist po samem zakonu 2/1

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo posredovala zaprosilo za mnenje v zvezi z določbo 474. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – UPB, v nadaljevanju: EZ-1) v povezavi z ustanavljanjem služnosti v korist elektro podjetij. Odgovor oz. neobvezujoče mnenje ministrstva si lahko preberete TUKAJ.

Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 2/2

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

Predlog Pravilnika z obrazložitvami prilagamo na tej povezavi.

Pripombe in predloge na osnutek pošljite na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do četrtka, 24.10.2019.

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin 2/3

Obveščamo vas, da smo s strani Državnega sveta RS prejeli dopolnjena osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Predloga najdete na sledečih povezavah:

Prosimo vas, da predloge preučite in se do 4. novembra 2019 do 10. ure opredelite do vsebine in nam le to posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Državni svet in strokovna skupina pripravljavcev predloga pokrajinske zakonodaje vam je na voljo za dodatna pojasnila in po potrebi tudi za predstavitev pri obravnavi na sejah občinskih svetov (skladno z možnostmi).

Predlog 6-letnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v RS 2020-2025 2/4

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek 6-letnega načrta vlaganja v promet in prometno infrastrukturo v RS v letih 2020-2025. Ministrstvo za infrastrukturo pripravi 6-letni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, ki jih vsako leto posreduje v potrditev Vladi RS na podlagi Resolucije o nacionalnem  programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. novembra 2016) (v nadaljevanju Resolucija).

Prvi Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2018–2023 je bil izdelan leta 2018 in potrjen s sklepom Vlade številka 37100-1/2018/10 dne 29.3.2018. Letošnji Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2020 – 2025 pa se nahaja na spodnjih povezavah.

Obrazložitev 6-letni 2020-2025
Operativni načrt 2020-2025 – brez povezav 
Drsni_plan_september_2019-DRSI

Občine na območju ljubljanske širše urbane regije obenem obveščajo, da bo na podlagi načrta, ki je v prilogi pripravljen tudi “Akcijski načrt za trajnostno mobilnost osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega območja” (na zahtevo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora Republike Slovenije), ki vam ga ne bodo posebej pošiljali v pregled, saj ne bo vseboval nobenih dodatnih ukrepov za to območje kot spodnji 6-letni načrt.

V pripombe in predloge na 6-letni drsni plan nam  posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 4. novembra do 12. ure.

DOGODKI SOS

22.10. / Konferenca »Inovativne ideje in zagon socialnih podjetij« 3/1

Obveščamo vas, da Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na konferenco »Inovativne ideje in zagon socialnih podjetij«, ki bo potekala v torek, 22. 10. 2019, od 9.00 do 14. ure v Kopru (učilnica InnoLab, Fakulteta za management Univerze na Primorskem Trg Brolo 12, 6000 Koper).

Jesen je čas za nove izzive in morda je pravi čas, da se razgledamo po domači sceni spodbujanja inoviranja na področju družbenih problemov in socialne ekonomije ter pokukamo, kaj novega nam ponuja projekt Social(i)Makers.

V projektu se dogaja. Akademija družbenih inovacij je še vedno brezplačno dostopna vsem, ki bi se radi seznanili z razvojem inovativnih idej in zagonom socialnega podjetja (https://social-innovation-academy.teachable.com/), na voljo so spletni seminarji z aktualnimi temami s področja družbenega inoviranja in od septembra dalje deluje edinstvena spletna tržnica problemov, izzivov in rešitev za družbene probleme v državah Srednje Evrope, torej tudi pri nas.

Še več! Do konca oktobra poteka mednarodno tekmovanje za najboljšo rešitev na področju vseh vrst izobraževanja in usposabljanja za »vzgojo nove generacije družbenih inovatorjev«, Be Social, Be Maker!

Ali vas mika, da bi skupaj opredelili zmagovalno rešitev? Najboljša ideja bo nagrajena s strokovno podporo tujih strokovnjakov za razvoj družbenih inovacij v višini 5.000 EUR!

In kaj potem, ko ste svojo družbeno inovacijo opredelili in se odločili, da jo oživite?

 • Na kakšno pomoč in podporo lahko računate?
 • Kakšna sredstva so vam na voljo v Sloveniji?

Teme bodo predstavili in na vaša vprašanja odgovarjali partnerji v projektu Social(i)Makers, strokovnjaki z navedenih področij. Zaključili bomo času primerno: s prijetnim druženjem ob hrani in pijači.

Vabilo s programom.

23.10. / ODPOVEDAN – Nomotehnika v občinskih predpisih – temeljni pristopi in najpogostejše napake 3/2

Nomotehnika je veda o pripravi predpisov in zajema metodične, strukturne in jezikovne vidike splošnih pravnih aktov. Upoštevanje nomotehnike pri pripravi predpisov v ožjem in širšem smislu prispeva k pravnosistemski ustreznosti in preglednosti, precizno in razumljivo izražanje, dosledna uporaba ustaljenega pravnega izrazoslovja ter spoštovanje jezikovnih posebnosti k njihovi večji jasnosti in razumljivosti, vse našteto pa je usmerjeno v čim boljše zagotavljanje spoštovanja načela pravne varnosti. Da bi bili tako pripravljeni tudi občinski predpisi, Skupnost občin Slovenije organizira seminar, na katerem se bodo zaposleni v občinskih upravah, ki prihajajo v stik s pripravo predpisov na lokalni ravni, seznanili s pravili in usmeritvami pri njihovi pripravi, in sicer tako z vidika teorije kot prakse.

Na seminarju bo predavala mag. Katja Božič, Služba Vlade RS za zakonodajo.

Seminar bo potekal v sredo, 23. oktobra 2019, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Program si lahko pogledate TUKAJ.

 

 

24.10. / STANOVANJSKA POLITIKA v občinah 3/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor organizira informativni posvet na temo stanovanjskega zakona in stanovanjske politike v občinah.

V sklopu posveta bodo predavatelji govorili o naslednjih temah:

 • Predstavitev osnutka novega stanovanjskega zakona
 • Najemna razmerja – ureditev po stanovanjskem zakonu, splošne značilnosti pogodbe, dogovori glede vlaganja v nepremičnino, izredna dodelitev neprofitnega stanovanja
 • Najpogostejša vprašanja in najpogostejše dileme občin
 • Izterjava neplačanih najemnin in obratovalnih stroškov najemnika, s poudarkom na osebnih stečajih

Vabljeni v četrtek, 24. oktobra 2019,  s pričetkom ob 10.00 uri v dvorano Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12f, Trzin.

Vabilo.

7.11. - 8.11. / 30. posvet Poslovanje z nepremičninami 3/4

Zbornica za poslovanje z nepremičninami vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in ostalimi organizatorji in soorganizatorji vabi na 30. posvet Poslovanje z nepremičninami, ki bo potekal v četrtek, 7. novembra in v petek, 8. novembra v kongresnem centru Portus, LifeClass Hotel&Spa hotel Slovenija, Obala 33, Portorož.

Osrednja tema prvega dne posveta (v četrtek) bo predstavitev Ukrepov za zagotovitev dodatnih 10.000 najemnih stanovanj, ki bo razdeljena na dve okrogli mizi. V prvem delu bodo predstavljeni ukrepi, ki se nanašajo predvsem na zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, v drugem pa ukrepi, ki ciljajo na aktivacijo neizkoriščenih zasebnih potencialov.

V nadaljevanju posveta (v petek) bo delo potekalo v štirih sekcijah: Sekciji za upravljanje nepremičnin, Sekciji za promet z nepremičninami, Sekciji za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin ter Stanovanjski sekciji. Udeleženci bodo obravnavali številne aktualne in strokovne tematike ter na koncu, tako kot vsako leto, pripravili predloge za izboljšanje poslovnega okolja kot normativne ureditve.

Skupnost občin Slovenije je tudi letos sodelovala pri pripravi programa in glede na to, da je vloga države in lokalnih skupnosti ključna pri izvajanju stanovanjske politike, vas vabimo k udeležbi ter obveščamo, da imate občine članice SOS soorganizatorski popust v višini 15% z uporabo promocijske kode »SOS2019«.

Več o programu in prijavnico najdete na tej povezavi.

12.11. / Posvet “Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov za občine” 3/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Dataofficer d.o.o. organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov v luči priprave novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Informativni posvet bo potekal v torek, 12. novembra 2019, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Casiopea, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Predstavljene bodo najpomembnejše spremembe in predvsem zahteve, ki jih prinaša nov ZVOP-2 ter povezane določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pri izvajanju nalog občin, vključno s predstavitvijo pomena vsebine področne zakonodaje. Izpostavili pa bomo tudi ključne izzive s katerimi se bodo morale občine spopasti oziroma se že spopadajo, da zagotavljajo skladnost z zakonodajo in predvsem varnost osebnih podatkov.

VABILO s programom.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

22.10./ Okrogla miza "KAKO Z DRUŽBENIMI INOVACIJAMI SPODBUDITI SISTEMSKE SPREMEMBE?" 4/1

V torek, 22. oktobra 2019 bo v Vitanju potekala okrogla miza ‘”KAKO Z DRUŽBENIMI INOVACIJAMI SPODBUDITI SISTEMSKE SPREMEMBE?”. Srečanje organizirajo v okviru izvedbe projekta ASIS – Alpine Social Innovation Strategy (Interreg Alpine Space), katerega namen je spodbuditi hitrejši in celovitejši razvoj družbenih inovacij na vseh ravneh družbe.

Glavni cilj projekta pa je, da se družbeno inoviranje spodbudi tudi z javnimi politikami, zakoni in finančnimi instrumenti. S tem želijo na ravni projekta
doseči trajnostno in dolgoročno pozicioniranje družbenih inovacij kot ključnega faktorja ekonomskega razvoja in družbenega blagostanja.

Okrogla miza bo izvedena v torek, 22. oktobra 2019 v Vitanju. Potekala bo med 9 :00 in 14 :00 uro v večnamenski dvorani Centra Noordung.

Vabilo s programom.

 

23.10. / Posvet o delovanju skupnih občinskih uprav – Priprave na oddajo zahtevkov v letu 2020 – vabilo 4/2

V sklopu priprav na oddajo zahtevkov v letu 2020 Ministrstvo za javno upravo vabi na posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo v sredo, 23 . oktobra 2019 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10 v Ljubljani.

Na posvetu bodo predstavniki ministrstva predstavili prihajajoče novosti in priprave na aktivnosti, ki nas čakajo po koncu prehodnega obdobja. Ker že v prihodnjem letu načrtujejo nekatere spremembe, jih želijo pred uveljavitvijo predstaviti vsem predstavnikom skupnih občinskih uprav.

Zaradi omejene kapacitete dvorane vas prosimo, da se posveta udeležita največ dva predstavnika skupne občinske uprave. Imena udeležencev sporočite na elektronski naslov: vesna.pest@gov.si.

Vabilo

Program

23.10./ Encuentros 2019 - Trajnostni turizem: od besed k dejanjem 4/3

Fakulteta za turistične študije Turistica (UP, Portorož) vabi na srečanje Encuentros 2019, ki bo 23. oktobra v Portorožu. Srečanje je odlična priložnost za promocijo projektov s področja trajnostnega razvoja občin in podjetij. Na delavnicah boste spoznali prednosti, izzive in koristi trajnostnih znamk (na primer, Slovenia Green, EU Label, ipd.).

Več na spletni strani http://www.encuentros.si/.

Konferenca poteka v angleškem in slovenskem jeziku.

23.10. / Catalysing Urban Transformation in Slovenia 4/4

Objavljamo vabilo na delavnico »Catalysing Urban Transformation in Slovenia«, ki jo ZMOS soorganizira v sodelovanju z organizacijo EIT Climate-KIC in E-Zavodom.

Delavnica bo potekala 23. 10. 2019 v Ljubljani, Poligon, Tobačna ulica 5.

Climate-KIC je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki naslavlja podnebne spremembe preko inovacij, z namenom izgradnje brezogljičnega gospodarstva. Projekt Climate-KIC deluje pod okriljem Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), ki je eno izmed teles Evropske unije.

Z ekipo mednarodnih strokovnjakov bomo na delavnici v inovativni in kreativni atmosferi načrtovali prehod slovenskih mest v brezogljične in krožne skupnosti ter identificirali projekte in poslovne modele kot tudi možne vire financiranja, ki bodo tak prehod omogočili.

Da bi delavnica uspela in prinesla največje koristi mestom je potrebno sodelovanje različnih deležnikov, ki bodo na delavnici tvorili ekipo za posamezno mestoodločevalci in zaposleni v občinskih upravah, javnih podjetjih, razvojnih agencijah, predstavniki nevladnih organizacij in kreativnih industrij.

V prvi fazi zbiramo interes mest za sodelovanje, ki ga javite na zmos@koper.si. Hkrati sporočite vaš predlog sodelujočih, tako odločevalcev in zaposlenih z občinskih uprav kot tudi deležnikov izven občinskih uprav, ki lahko prispevajo k transformaciji vašega mesta. Sodelovanje je brezplačno, udeležba pa je omejena.

Konkretne koristi sodelovanja na delavnici so:

 • Delavnica je lahko predpriprava na novelacije trajnostnih urbanih strategij za segment okolja.
 • Dostop do mednarodnih strokovnjakov s področja prehoda v brezogljično družbo.
 • Svetovanje glede vključitve krožnih in okoljskih komponent v predvidene investicijske projekte z vidikom pridobivanja dodatnih finančnih virov.
 • Delovanje v okolju t. i. inkubatorja, izven običajnih okvirov vsakodnevnega dela v javni upravi.

Nekaj mest, ki bo sodelovalo na delavnici, bo dobilo možnost udeležbe na poglobljenem in celovitem 3-dnevnem mestnem katalizatorju v decembru. Tu bodo strokovnjaki Climate-KIC nudili podporo pri nadaljnji konkretizaciji razvojne poti v brezogljično skupnost, ki hkrati pomeni razvojni preboj mesta.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Udeležba je brezplačna.

23. in 24.10. / DUNAJSKI DNEVI V LJUBLJANI 4/5

Od predstavništva Mesta Dunaj v Ljubljani smo prejeli povabilo na Dunajske dneve v Ljubljani, ki bodo od 23. in 24. oktobra 2019. V dveh dnevih se bo na konferenci zvrstila predstavitev različnih dobrih praks. K klikom na prijava na konferenco (udeležba je brezplačna) izberete eno ali več tem, ki vas zanimajo. Na konferenci bo zagotovljeno simultano tolmačenje.

Prvi dan, 23. oktobra bodo na programu med drugim:

 • Javne storitve in infrastruktura v pametnih mestih
 • Primeri dobrih zelenih praks krožnega gospodarstva
 • Javni prostor kot dnevna soba mesta
 • Prekomerni turizem
 • Odločno proti nasilju nad ženskami

Drugi dan, 24. oktobra:

 • Alternativne oblike bivanja za starejše in oskrba na domu
 • Nove tehnologije za starejše
 • Boj proti revščini in brezdomstvu

24.10./ 2. nacionalni seminar z naslovom »Občine – nosilke zelene prihodnosti« 4/6

Vabljeni na 2. nacionalni seminar z naslovom »Občine – nosilke zelene prihodnosti«, ki bo potekal v četrtek, 24. oktobra 2019, dvorana FORUM med 11.00 in 14.00 uro (Gospodarsko razstavišče v Ljubljani na Dunajski cesti 18).

Poudarek seminarja bo na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Na dogodek vabljeni predstavniki občin, lokalnih energetskih agencij, energetski menedžerji, upravljavci stavb in druga zainteresirana strokovna javnost. Vsi udeleženci bodo imeli priložnost sodelovati v razpravi..

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi organizacije dogodka  pa je potrebna prijava.

Več o programu in prijavi najdete v VABILU.

24. in 25.10./ Slovenski regionalni dnevi 2019 4/7

Tudi letos Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s partnerji organizira tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2019, ki bodo potekali v Goriški regiji, v Bovcu, v Kulturnem domu in Hotelu Alp, dne 24. in 25. oktobra 2019 pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«..
Tudi z letošnjo temo želijo pritegniti čim več različnih akterjev: ministrstva, vladne službe, javne sklade in agencije, regionalne razvojne agencije, predstavnike lokalnih skupnosti, strokovne javnosti ter druge, da soočijo svoje poglede o tematiki. Vaša prisotnost in sodelovanje na regionalnih dnevih je pomembna za načrtovanje in uresničevanje ciljev regionalne politike.

 • Osrednja tema prvega dne je posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih.
 • Osrednja tema drugega dne so demografske spremembe, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij.

Več o srečanju in programu si lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov:
http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PROGRAM.aspx .
Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijavite se do ponedeljka, 21. oktobra 2019 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi:  http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ.aspx

7.11./ Vabilo na konferenco Mladost je norost, po občini skače, kjer je most 4/8

Konferenca. ki bo potekala 7. novembra 2019, med 9. in 15. uro, v Mladinskem centru v Brežicah, je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin z namenom tesnejšega sodelovanja, izmenjave dobrih praks in medsebojnega učenja.

Na konferenci bomo:

 • predstavili učinke mladinskega dela na mlade in lokalno skupnost,
 • predstavili Evropsko listino o lokalnem mladinskem delu in njeno dodano vrednost za predstavnike in zaposlene na občinah,
 • poročali o rezultatih pilotnega projekta Logbook (sistem za dokumentiranje, vrednotenje in razvoj mladinskega dela), ki so ga v letošnjem letu izvajale občine Brežice, Ljubljana in Novo mesto,
 • identificirali vaše potrebe na področju razvoja in krepitve mladinskega dela v lokalni skupnosti.

Namenjena je županjam in županom, občinskim svetnicam in svetnikom ter uslužbenkam in uslužbencem občin, ki pri svojem delu ukvarjajo s področjem mladih in družbenih dejavnosti.

Zakaj se bodo konference udeležile Patricia Čular iz Občine Brežice, Romana Derenčin iz Občine Divača in Katarina Gorenc iz Mestne občine Ljubljana preverite V VABILU.

Prijave zbirajo preko elektronskega obrazca do 31. oktobra 2019.

Konferenco organizirajo Zavod MOVIT, Urad Republike Slovenije za mladino, Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije, Občina Brežice, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ljubljana.

Če imate kakršnakoli vprašanja stopite v stik preko elektronske pošte (info@movit.si) ali telefona (01 430 47 47).

VLADA RS

48. redna seja 5/1

Vlada o dveh osnutkih predlogov zakonov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča

Vlada se je seznanila z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-32/15-56, z dne 8.11.2018, in sicer s

 • Predlogom o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor in
 • Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dva predloga za izpolnitev odločbe Ustavnega sodišča. Sprememba Zakona o volitvah v Državni zbor z uvedbo relativnega prednostnega glasu in spremembe meja volilnih okrajev z relativno sprejemljivim 10 do največ 15 odstotnim odstopanjem od povprečne velikosti volilnega okraja glede na število volivcev sta rešitvi, ki po mnenju pripravljavca zakonskih besedil zadostita zahtevam Ustavnega sodišča. Spreminjanje meja volilnih okrajev z večjimi odstopanji od navedenih pa pomeni preveliko tveganje, da rešitev ne sledi odločbi Ustavnega sodišča.

Ob sledenju geografski zaokroženosti občin prihaja celo do več kot 40 odstotnih odstopanj v eno ali drugo smer, kar je po mnenju strokovne skupine, ki se je lotila teh popravkov, pomeni izjemno velik odmik od osnovne dikcije odločbe Ustavnega sodišča. Enakega mnenja so tudi nekateri drugi strokovnjaki. Ministrstvo za javno upravo, ki je skrbnik volilne zakonodaje, za takšne rešitve ne more prevzeti odgovornosti in jih političnim strankam ne more ponuditi kot rešitev.
Ministrstvo za javno upravo bo predloga osnutkov zakonskih sprememb poslalo političnim strankam, zastopanim v Državnem zboru in predsedniku republike Slovenije, kot podlago za  odločitev in izjasnitev, kateri med predlogoma, torej med relativnim prednostnim glasom in predlaganimi popravki meja volilnih okrajev uživa dovolj politične podpore, da gre v obravnavo v DZ.

Uredba o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov

Vlada je izdala Uredbo o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov. Uredba vključuje območja namakalnih in osuševalnih sistemov, ki so bili uvedeni pred 1. januarjem 1999, in za katere so bili v letu 2015 s strani ministrstva potrjeni programi vzdrževanja za leto 2015.

Sprejem uredbe nima novih finančnih učinkov (ne vpliva na državni proračun), saj le potrjuje območja navedenih osuševalnih in namakalnih sistemov. Vsi stroški v zvezi z vzdrževanjem teh sistemov se prek nadomestila za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih in namakalnih sistemov odmerijo lastnikom ali zakupnikom zemljišč na območju posameznega sistema.

Predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Vlada je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je podprl predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. V svojem mnenju pa je kot problematično izpostavil reševanje lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, pozval je tudi k čim prejšnji uvedbi davka na nepremičnine.

Vlada je v sprejetem stališču na mnenje Državnega sveta pojasnila, da mora biti reševanje lastniškega stanja javnih cest izvedeno skladno z ustavo ter da so občinam že sedaj omogočeni hitrejši postopki razlastitev. Glede davka na nepremičnine pa je vlada pojasnila, da je prioriteta izvedba množičnega vrednotenja nepremičnin, aktivnosti glede davka pa se bodo lahko nadaljevale šele, ko bo zagotovljena ustrezna kakovost vrednosti in kakovostni podatki.

Letno poročilo Evropskega računskega sodišča

Vlada se je seznanila z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2018 in Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega razvojnega sklada (ERS), za leto 2018.

V letu 2018 je Slovenija uspešno zaprla vse operativne programe iz kohezije iz obdobja 2007-2013 in pridobila v proračun še zadnjih 205 milijonov evrov iz tega finančnega okvira. V letu 2018 je bilo končnih plačil iz kohezijskih skladov (ki so vključeni v našo revizijsko populacijo) 73 milijonov evrov (investicije zaključene v obdobju julij 2016-jun 2017).

Količina prevzetih obveznosti (izbranih projektov v tekočem večletnem finančnem okviru) konec leta 2018 znaša 1,8 milijarde evrov, kar nakazuje, da bi lahko Slovenija v prihodnjih treh letih precej izboljšala stanje na področju črpanja sredstev. Kljub temu bo potrebno precej pozornosti nameniti tako izvedbi že izbranih projektov, kot tudi izboru projektov do konca leta 2020 za del sredstev, kjer obveznosti še niso bile prevzete.

Tudi glede Evropskih razvojnih skladov, z odhodki okoli 4 milijarde evrov, so ugotovitve podobne tistim iz prejšnjih let, saj so revizorji izrekli pozitivno mnenje glede računovodskih izkazov in prihodkov, ter negativno mnenje o odhodkih Evropskih razvojnih skladov, saj stopnja nepravilnosti znaša 5,2%.

Novih 16 projektov uvrščenih v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022

Vlada je potrdila, da se v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti 16 novih projektov in 3 spremembi projektov. Gre za projekte, ki obsegajo predvsem ureditev in popravilo cest, sanacijo plazu, izgradnjo čistilne naprave, obnova osnovne šole, energetske sanacije in prenovo objektov. Za financiranje omenjenih projektov bo namenjenih skupno 3.851.886,96 evrov.

Projektni svet za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

Vlada je prilagodila članstvo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin in imenovala med drugimi Andrejo Troha, namestnico članice Skupnosti občin Slovenije.

***

Vlada je sprejela med drugimi tudi odgovore na poslansko vprašanje v zvezi z vrednotenjem izvajanja univerzalne poštne storitve, v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti in v zvezi z načrtovanim reševanjem problematike Pošte Slovenije d.o.o.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljena razpisa Fundacije za šport 6/1

Fundacija za šport je na svoji spletni strani objavila dva razpisa in sicer:

1. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 6.375.000 EUR, in sicer se razpiše:

– za področje športnih programov: 4.820.350 EUR,

– za področje razvojne dejavnosti v športu: 971.550 EUR,

– za področje športnih prireditev in promocije športa: 510.000 EUR,

– za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 73.100 EUR.

2. Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.125.000 EUR, in sicer:

– v letu 2020 se razpiše: 1.635.000 EUR;

– v letu 2021 se razpiše: 245.000 EUR;

– v letu 2022 se razpiše: 245.000 EUR.

 Kandidati za sredstva fundacije prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org.

Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce, s potrebnimi prilogami, žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 11. 11. 2019. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.

V primeru dodatnih vprašanj, nam pišite na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 6/2

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Javni poziv MKGP - vpis v katalog investicijskih priložnosti slovenskega gozdno-lesnega sektorja 6/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni poziv za zbiranje predlogov za vpis v katalog investicijskih priložnosti slovenskega gozdno-lesnega sektorja.

Namen spletnega kataloga investicijskih priložnosti v slovensko gozdno-lesno verigo je spodbuditi investicije v gozdno-lesno verigo z javno objavo investicijskih priložnosti, povezovanje deležnikov in identificiranje potreb po investicijah. Investicijski katalog služi kot podlaga za širšo domačo in mednarodno promocijo gozdno-lesne verige med drugim tudi v okviru pobude sodelovanja držav srednje in vzhodne Evrope in Kitajske 17+1 ter organizirano povezovanje investitorjev s ponudniki investicij (npr. investicijske konference).

Prijavi se lahko raznovrstne investicijske priložnosti, ki se nanašajo na področje gozdarstva, lesarstva, pohištva ter papirništva, glede na pogoje iz javnega poziva, v obliki;

 • novih neposrednih investicij,
 • investicij v obstoječe obrate,
 • investicij v delujoče industrijske obrate / dejavnost,
 • razvojno-raziskovalnih projektov,
 • infrastrukturnih rešitev,
 • intelektualnih pravic,
 • zagonskih podjetij.

Več o objavi javnega poziva ter prijavnico najdete TUKAJ.

Rok za prijavo je 31. oktober 2019.

Vpis in vzdrževanje vpisa izbranih investicijskih priložnosti v katalogu sta za prijavitelje brezplačna.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/4

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/5

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 6/6

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Zaključki projekta Varstvo in razvoj krajine: Izhodišča za pripravo krajinske politike. 7/1

Sodelavci projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike, so na zaključni konferenci Vse krajine štejejo! 10. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani predstavili predlog koncepta Krajinske politike Slovenije. Ta je zastavljena kot širok sistemski okvir za delovanje družbe na področju urejanja krajine, ki temelji na družbenem dogovoru o sistemu vrednot in ciljih razvoja ter o načinih delovanja na področju varstva, načrtovanja in upravljanja krajine. Prvi cilj tovrstnega delovanja je povečanje skrbi za varstvo in razvoj krajine kot zagotovilo za večjo kakovost bivanja, gospodarski razvoj in krepitev identitete.

Več o projektu: www.krajinskapolitika.si

Dokument Izhodišča za krajinsko politiko: http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2018/10/krajinska_politika_koncept_okt_2019.pdf

Trajnostno mobilnost sta letos najbolj aktivno promovirali občini Maribor in Kočevje 7/2

Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki je namenjen zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti, se je letos med 16. in 22. septembrom v Sloveniji pridružilo rekordnih 80 občin. Na zaključnem dogodku v Kopru so organizatorji razglasili zmagovalni in najbolj aktivne občine. Zmagovalki letošnjega ETM, ki je potekal na temo hoje kot trajnostnega načina mobilnosti, sta Mestna občina Maribor in Občina Kočevje. Posebna priznanja za aktivne občine so prejele še Mestni občini Novo mesto in Nova Gorica ter občine Medvode, Krško, Brežice in Sevnica.

(Vir: spletna stran gov.si)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.