V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE TRNOVSKA VAS, BREŽICE, LENDAVA, SEMIČ IN SODRAŽICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Prebold: Z obnovo osnovne šole pridobili moderno multimedijsko učilnico 1/1

Leto izvedbe: 2019 – 2021

Financiranje: občina Prebold, MIZŠ

V letu 2019 je bil pri OŠ Prebold zgrajen nov prizidek, zgradili sta se dve novi učilnici, garderoba, vhod v šolo in dva kabineta. V drugi fazi projekta je bila zgrajena nova šolska kuhinja, ki je opremljena s sodobno kuhinjsko opremo, jedilnica z novo opremo in zunanjim prostorom za dostavo živil, obnovljene so garderobe v kletnih prostorih, prenovljen je del knjižnice s kabinetom in prostorom za učbeniški sklad.

Prav tako so na novo urejeni prostori za računovodstvo, kabinet za učitelje prve triade, kabinet za svetovalno delavko, prostor za čistila ter nove sanitarije za invalide. V nadzidavi sta bili zgrajeni dve novi učilnici, dva kabineta za učitelje, kabinet za individualno delo, prostor za učne pripomočke. V nadstropju se je preuredila in povečala multimedijska učilnica za katero se je kupila nova pohištvena oprema, uredil se je povezovalni skupni prostor za povezavo prostorov v nadstropju med novozgrajenim delom nadstropja in obstoječim najstarejšim delom šole. Hkrati se je uredilo tudi glavno stopnišče v osrednjem delu stavbe.

NOVICE SOS

Vlada in sindikati podpisali dogovor o plačah v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 2/1

Vlada in sindikati javnega sektorja so dne 13. 10. 2022 podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Vrednost plačnih razredov se s 1. oktobrom zvišuje za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru. Večini v javnem sektorju se bodo nato plače dvignile še enkrat, in to s 1. aprilom prihodnje leto, takrat za en plačni razred, kar pomeni približno štiriodstoten dvig.

Dogovor določa tudi višji regres za prehrano, in sicer se bo iz sedanjih 4,94 evra povišal na 6,15 evra na dan. Prav tako bodo javni uslužbenci, ki jim je bil sicer letošnji regres za letni dopust že izplačan, dobili še poračun do višjega regresa, ki je določen glede na plačni razred zaposlenega, pri čemer bodo tisti nižje na plačni lestvici dobili več.

In sicer:

– do vključno 24. plačnega razreda dodatnih 300 evrov neto,

– od 25. do vključno 30. plačnega razreda dodatnih 250 evrov neto,

– od 31. do vključno 35. plačnega razreda dodatnih 200 evrov neto,

– od 36. do vključno 40. plačnega razreda dodatnih 150 evrov neto in

– od 41. do vključno 50. plačnega razreda dodatnih 100 evrov neto.

Vlada se je v Dogovoru zavezala tudi, da bo realizirala zaveze iz sklenjenih sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad.

S spremembami ZPSJS je s 1. 11. 2022 predvidena uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

Dogovor bo tako na delovnopravnem področju povzročil več sprememb, zato vas vabimo na izobraževanje izključno o podpisanem dogovoru, ki ga na Skupnosti občin Slovenije organiziramo 26. 10. 2022 ob 10.00,  predaval bo mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo. Prijave na izobraževanje zbiramo TUKAJ.

21. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije na temo Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja 2/2

Lukovica, 19. 10. 2022 – Osrednja tema 21. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila razprava o Zakonu o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Ministrstvo za okolje in prostor ga je namreč po javni obravnavi in menjavi vlade sprva nekoliko zadržalo, vendar ga je nova Vlada RS nedavno posredovala v koalicijsko usklajevanje. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je ponovno opozorilo, da zakon prinaša finančna in administrativna bremena za lokalne skupnosti, kar se bo posledično odražalo tudi pri cenah komunalnih storitev, zato ga odločno zavrača.

Predsedstvo SOS je predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja že obravnavalo na 19. seji predsedstva. V okviru predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja je zahtevalo pripravo celovite analize ocene stroškov in prenosa ustreznih sredstev na občine. Ob predlagani sistemski ureditvi namreč občine pričakujejo, da se bi opravila korenita analiza vpliva sprememb na cene storitev lokalnih gospodarskih javnih služb, pa tudi analiza učinkovitosti oblik izvajanja gospodarskih javnih služb. Tudi na 21. seji predsedstva je predsedstvo nasprotovalo predlogu zakona, ki se ga trenutno usklajuje v okviru koalicijskih strank, saj prinaša nesprejemljive in škodljive posledice za sistem gospodarskih javnih služb varstva okolja za lokalne skupnosti, ki sistem izvajajo v praksi. Predsedstvo SOS je apeliralo na Ministrstvo za okolje in prostor, da končno pristopi k usklajevanju s ključnimi deležniki (Skupnost občin Slovenije in Zbornica komunalnega gospodarstva) ter tako omogoči pripravo kvalitetnega področnega zakona in zagotovi premišljene in strokovno utemeljene rešitve. Dejstvo namreč je, da resorno ministrstvo ni odgovorilo niti na podane pripombe SOS na predlog zakona v javni razpravi, niti na stališče predsedstva SOS, prav tako pa ni sklicalo niti enega usklajevalnega sestanka z lokalnimi skupnostmi in predstavniki izvajalcev javnih služb, ki zagotavljajo izvajanje javnih storitev na terenu.

Predsedstvo SOS je glasovalo tudi o predstavniku Skupnosti občin Slovenije v Svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij. Kandidaturo za to mesto so na pobudo občin članic predsedstva podali naslednji kandidati: Emeršič Boris, Geršak Katarina, Možič Peter in Sraka Vuković Raša. Predsedstvo je kot predstavnika Skupnosti občin Slovenije izbralo Katarino Geršak, bivšo vrhunsko plavalko.

Predsedstvo SOS je razpravljalo tudi o izjemnem dvigu cen energentov, ki se odraža tudi na proračunih lokalnih skupnosti, občinskih javnih zavodov in izvajalcih javnih služb. Vlada RS je sicer na svoji 8. redni seji dne 14. 7. 2022 sprejela Uredbo o določitvi cen električne energije, ki pomaga gospodinjstvom in gospodarstvu zaradi nenadne in nekontrolirane rasti drobnoprodajnih cen električne energije ter določa tudi nekatere skupine za katere velja t.i. kapica na ceno energentov. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je podprlo pobudi Zbornice komunalnega gospodarstva in Združenja splošnih knjižnic, da se uvede kapico na cene energentov za splošne knjižnice ter spremembo uredbe tako, da bo najvišja dovoljena cena električne energije veljala tudi za izvajalce obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V nasprotnem primeru lahko namreč pride do občutnih podražitev navedenih komunalnih storitev in zaprtje tako imenovanega tretjega prostora, ki za ranljive skupine prebivalcev (npr. družine z nizkimi dohodki, upokojence…) v teh negotovih in zaostrenih razmerah včasih pomeni edini kraj, kjer so na toplem in je za njih poskrbljeno tudi na drugačne načine (socialna povezanost prebivalcev, različne aktivnosti, tečaji, družabne dejavnosti, dejavnosti za družine in otroke…).

Digijavno: aktivno državljanstvo 2/3

Skupnost občin Slovenije in Kulturno izobraževalno društvo PiNA iz Kopra verjamemo v to, da je participacija ključna za spodbujanje aktivnega državljanstva, aktivno državljanstvo pa je tisto, ki spodbuja ljudi k večji aktivaciji in večjemu vključevanju v pomembne tematike.

Ljudje, ki kritično vrednotijo odločitve političnih odločevalcev in so pripravljeni kreirati spremembo ter se za spremembe aktivno angažirati, so tisti, ki lahko soustvarjajo boljše pogoje za življenje v skupnosti. Participativni procesi ljudem omogočajo, da se iz “tistega, ki nerga”, spremenijo v “tistega, ki soustvarja”. In takrat, ko občina omogoča prostor soustvarjanja, ljudje pa ga tvorno soustvarjajo, se zgodi tisto, v kar verjame naša ekipa. Sodelovanje.  Na slednjem temelji tudi serija delavnic DIGIJAVNO [DIGIJAVNO: Vključite javnost v svoje procese – digitalno!], s katero želimo s pomočjo metod predstavitve dobrih praks, samega procesa in simulacije, občine in organizacije, ki delujejo v lokalni skupnosti opolnomočiti za samostojno izvedbo postopka vključevanja javnosti preko digitalnih orodjih.

Ta teden sta bili izvedeni prvi dve delavnici v seriji. Gostja Vesna Pajić iz Mestne občine Koper je predstavila njihov proces participativnega proračuna, opozorila na pasti in kako so se soočali z različnimi izzivi. Predstavila je pomembne poudarke participativnih procesov, orodja, s katerimi lahko izvajamo tovrstne procese in predvsem izpostavila, zakaj je potrebno vzpostavljati procese participacije. Na drugi delavnici je Barbara Horvat iz Skupnosti občin predstavila zavihek na spletni strani SOS, podelili pa smo tudi izkušnje različnih občin.

Gradivo:

Čaka nas še izvedba tretje delavnice v torek, 25. 10. 2022 od 12:00 – 13:30. Na tej delavnici bomo testirali različna orodja, ki jih lahko občine uporabijo v svojih participativnih procesih. In ker verjamemo, da se najde še kdo, ki bi ga serija zanimala, smo prijave ponovno odprli. Prijavite se tukaj: bit.ly/digijavno-prijava-2022

O premestitvah in napredovanjih uradnikov v občinski upravi v nazive 2/4

Dne 14. 10. 2022 je SOS organizirala izobraževanje z naslovom Premestitve in napredovanje uradnikov v občinski upravi v nazive. Na izobraževanju je predavateljica Štefka Korade Purg predstavila naslednje teme:

  • Predstavitev vsebine ZJU
  • Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta
  • Nazivi (pregled, imenovanje v naziv, izguba naziva)
  • Premestitev (ureditev v ZJU, pravila in pogoji, trajna in začasna premestitev
  • Napredovanje uradnikov v višji naziv (pogoji, roki)

Nekaj odzivov udeležencev:

“Pohvala gre predavateljici, ker zakonodajo podkrepi s primeri iz prakse in ne bere samo členov zakona…”

“Pohvale predavateljici za nazorno predstavitev teme seminarja.”

“Res strokovna predavateljica, pozna tudi prakso, ni zgolj teoretik.”

“Pohvala ga . Korade Purg za strokovnost, pomoč in odzivnost enako SOS in str. sodelavcem za organizacijo.”

ZAKONODAJA

Predlog zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 3/1

Vlada je na Državni zbor vložila v obravnavo Predlog zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

Opozarjamo, da bodo z zakonom nastale posledice za občinske proračune (vrtci) zaradi načrtovanih napredovanj v nazive.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do četrtka, 27. 10. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva 3/2

Vlada je na Državni zbor vložila v obravnavo Predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

V predlogu zakona je med drugim vključen dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo (predlagani 16. člen).

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do četrtka, 27. 10. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji 3/3

Objavljen je Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji, do katerega lahko dostopate TUKAJ.

Priloga 1 Pravilnika (Zahteva za izdajo lokacijske informacije) je dostopna na tej povezavi, Priloga 2  (Lokacijska informacija) pa tukaj.

 

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete v obliki obrazca do petka, 28.10.2022 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti 3/4

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do srede, 2. 11. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani 3/5

Obveščamo vas, da je v  obravnavi v Državnem zboru Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

Cilj zakona je brezplačno šolsko kosilo določiti kot pravico vseh redno šolajočih osnovnošolcev. Opozarjamo, da bo v primeru sprejetja zakona, to za občine povzročilo znantne finančne posledice, saj bodo potrebne investicije v infrastrukturo (kuhinje, jedilnice).

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do petka, 11. 11. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 3/6

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje in javno obravnavo. Zainteresirano javnost vabijo, da k strategiji poda svoja mnenja, predloge in stališča in s tem pripomore k vsebinsko dobro pripravljenemu dokumentu.

Strategija digitalnih javnih storitev 2030 je sestavljena kot piramida, ki strateške prioritete prenaša v pet strateških ciljev, s pomočjo katerih bodo dosegli zastavljene prioritete. Na pet strateških ciljev se pripenja 23 skrbno zasnovanih specifičnih ciljev. Vsak od ciljev pa bo imel definirane konkretne korake v akcijskem načrtu, ki se bo posodabljal vsaki dve leti. Akcijski načrt bo pripravljen do konca leta 2022 in ni predmet te javne obravnave.

Osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 lahko preberete na povezavi TUKAJ

Predloge in komentarje nam prosim posredujte do srede, 16. 11. 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

26.10. / Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 4/1

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so dne 13. 10. 2022 podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Del dogovora je tudi 4,5% povišanje vrednosti vseh plačnih razredov plačne lestvice s 1. 10. 2022, en plačni razred z aprilskimi plačami 2023 za večino v javnem sektorju, višji regres za letni dopust za leto 2022 ter višji regres za prehrano, ki od 1. 9. 2022 znaša 6,15 evrov.

S 1. 11. 2022 je predvidena uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence. Torej bodo funkcionarji upravičeni do enakih zneskov kot ostali javni uslužbenci za: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, …

Dogovor bo tako na delovnopravnem področju povzročil več sprememb o katerih bo predaval mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo.

Predlog dnevnega reda:

10.00 – 10.30 Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023
10.30 – 11.00 Spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
11.00 – 11.30 Uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem – prenehanje veljavnosti členov ZUJF

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

24. 10. / Zeleno javno naročanje živil za ponudnike 5/1

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja. Vrednost javnih naročil živil je glede na dostopne podatke več kot 140 milijonov EUR letno, namen dogodka pa je, da tudi vi postanete del tega.
Predstavili vam bomo najpogostejše postopke javnega naročanja, pripravo uspešne ponudbe, uporabo portala javnih naročil ter vašo vlogo pri zagotavljanju živil, preverili pa bomo tudi kako naročanje živil poteka v praksi.
KDAJ: ponedeljek, 24. oktobra med 9:30 in 14:45
KJE: Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Udeležba je brezplačna, prijava pa je mogoča na povezavi, najkasneje do 17. oktobra.
Za vsa vprašanja so vam na voljo na matej.cerovsek@gov.si in 01 478 7356.

Celotno vabilo je dostopno na povezavi TUKAJ.

25.10 / Vabilo na konferenco: EU mesta - dobro za ČEBELE je dobro za LJUDI, preoblikovanje v zelena trajnostna mesta 5/2

Pridružite se in prisluhnite spoznanjem in rezultatom projekta BeePathNet Reloaded, URBACT prenosno omrežje. Proslavite uradno ustanovitev mreže »Mest s čebeljo potjo«, nove neformalne mreže mest, ki bo nadaljevala izmenjavo in učenje med urbanimi območji in ustvarjanje mest, ki so dobra za čebele in dobra za ljudi.

Konferenca bo potekala na hibriden način. Preko spleta se je lahko udeležite vsi zainteresirani, fizična udeležba pa le z osebnim vabilom. Registracija je obvezna za vse udeležence. Za udeležbo na konferenci preko e-platforme, se prosim registrirajte do 20. 10. 2022, preko te povezave: https://tinyurl.com/BEE-good.

Pridružite se in postanite mesto, ki je

dobro za čebele in

dobro za ljudi!

 

Uradno vabilo je dostopno TUKAJ, program tukaj ter filozofijo.

25.10. / Vabilo na spletni Seminar Načrtujmo skupaj zdravo mesto 5/3

Po uspešni izvedbi prvega seminarja, organizatorji ponovno vabijo na ponovitev osveženega seminarja Načrtujmo skupaj zdravo mesto!.

Rezervirajte si termin ➡️ 25. 10. 2022 od 13:00 – 16:00.

Skupaj s predstavnicami IPoP – Inštitut za politike prostoraNacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ in Urbanistični inštitut Republike Slovenije boste spoznali koncept zdravega mesta, procese, orodja in smernice za načrtovanje zdravega bivalnega okolja za vse.

Seminar organizirajo v sodelovanju z ZAPS l Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, člani pridobijo točke za priznavanje stalnega poklicnega usposabljanja.

Vabljeni!

Uradno vabilo je na voljo tukaj.

PRIJAVA je obvezna. Več informacij o prijavi najdete TUKAJ

 

8.11 / Moč povezanih skupnosti v mestih_Kako povezane skupnosti in njihovi prostori ustvarjajo bolj sodelujoča, pravična in odporna mesta 5/4

Nevladne organizacije in civilne iniciative se kažejo kot ključni vezni člen za premagovanje rastočega nezaupanja med javnimi upravami in javnostjo. Različne oblike sodelovanja med mesti in civilno družbo zato postajajo v mestih širom Evrope vedno bolj pomembne za kakovost življenja in storitev v mestih. Le močne in povezane lokalne skupnosti so se namreč sposobne učinkovito prilagoditi na nenehne spremembe v družbi in širšem okolju.

Pridružite se 8. novembra 2022 v Ljubljani na mednarodni konferenci Moč povezanih skupnosti v mestih: Kako povezane skupnosti in njihovi prostori ustvarjajo bolj sodelujoča, pravična in odporna mesta.

Spoznali boste različne tuje in domače primere sodelovanja mest z nevladnimi organizacijami in civilnimi iniciativami. Na konferenci se nam bodo pridružili Levente Polyak iz organizacije Eutropian s predstavitvijo širše evropske slike sodelovanja mest in civilne družbe, Irina Vasiljeva s Hišo NVO Riga, Petra Marčinko z zgodbo kompleksa Lazareti v Dubrovniku in Jan Franjul s predstavitvijo skupnostnega centra Rojc iz Pulja. Izvedeli boste tudi, kako so slovenska mesta prevzela dobro prakso mestne dnevne sobe iz Idrije in jo prilagodila svojim lokalnim razmeram.

Več o dogodku in prijave: https://ipop.si/2022/09/06/moc-povezanih-skupnosti-v-mestih/

AKTUALNI RAZPISI

Pripravite se na naslednji URBACT razpis z orodjem za iskanje partnerjev 6/1

Odkrijte URBACT orodje za iskanje partnerjev in poiščite partnerska mesta za svoje prihodnje omrežje.

Z odobritvijo programa URBACT IV (2021-2027) je pred vrati prva priložnost za prijavo na razpis za akcijska omrežja.

Medtem ko bo razpis za akcijska omrežja odprt januarja 2023, URBACT mestom že danes ponuja platformo za izmenjavo, spoznavanje projektnih zamisli drugih in dobro staro iskanje partnerjev: orodje za iskanje partnerjev (partner search tool).

Akcijsko omrežje sestavlja od 8 do 10 partnerskih mest vseh velikosti – občin, lokalnih oblasti, razvojnih agencij ter metropolitanskih ali regionalnih institucij, ki prihajajo iz različnih držav EU in iz različnih regij. Vodi jih mesto v vlogi vodilnega partnerja, skupaj s potrjenim URBACT strokovnjakom, ki nudi strokovno pomoč in usmerja na poti k spremembam za boljša mesta.

Partnerji se bodo podali na 2,5-letno pot, da bi se spopadli z določenim urbanim izzivom – skupnim za vsa sodelujoča mesta – ali izboljšali lokalne politike, povezane z določeno temo. Ko gre za sodobna mesta, obstaja nešteto tem, s katerimi se lahko mreže ukvarjajo.

Pri naslednjem razpisu ne bo nič drugače, s to razliko, da tokrat program potencialne upravičence spodbuja, da upoštevajo tri prečne teme: zeleno, enakost spolov in digitalno. Ne glede na to, ali je cilj vašega mesta reševanje vprašanj mobilnosti, kulturne dediščine, finančnega inženiringa, energetskega prehoda ali katere koli druge teme, vas URBACT vabi, da naredite naslednji korak in razmislite, kako so lahko te celostne teme del problema – ali celo rešitve.

 

ZAČNITE ZDAJ

Raziščite, kaj vse ponuja orodje za iskanje partnerjev. Uporabite lahko filtre, da najdete primerne kandidate za vaše mesto. Izrazite interes za sodelovanje ali sami oddate projektni predlog in najdite partnerje za oblikovanje omrežja. Seznam projektnih predlogov se bo sproti posodabljal.

Ko najdete vse potrebne partnerje, označite, da je vaše partnerstvo zaključeno, tako da ne prejmete nobenih drugih izjav o interesu.

ORODJE ZA ISKANJE PARTNERJEV

 

Za več informacij in pomoč se lahko vedno obrnete na URBACT nacionalno točko Slovenija, katere naloge v Sloveniji opravlja IPoP – Inštitut za politike prostora.

Kontakt: Nina Plevnik, nina.plevnik@ipop.si, 040/342-811

Novi evropski Bauhaus v okviru kohezijske politike: razpis za inovativne projekte v mestih v vrednosti 50 milijonov evrov 6/2

Obveščamo vas, da je Evropska pobuda za mesta objavila razpis za projekte v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja v sklopu novega evropskega  Bauhausa.
Razpis je namenjen projektom, ki lahko spodbudijo preobrazbo v mestih, ustvarijo naložbe in navdihnejo druge projekte kohezijske politike. Projekti morajo biti povezani s štirimi temami: gradnja in prenova v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti, ohranjanje in preoblikovanje kulturne dediščine, cenovno dostopne stanovanjske rešitve in prenova mestnih prostorov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Razpis je odprt do sredine januarja 2023.
Evropska pobuda za mesta je del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov.

Več lahko preberete na povezavi TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Sprejeta sklepa na 3. seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ob obravnavi točke “Strategija za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano” 7/1

Obveščamo vas, da je Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na 3. redni seji ob obravnavi točke “Strategija za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano” sprejel dva sklepa.

Prvi sklep:

»Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je seznanil s strategijo za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano in podpira njeno izvedbo na vseh ravneh, kjer je možno zmanjšati izgube hrane in količine odpadne hrane.«

Drugi sklep:

»Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva Vlado, vsa ministrstva, vse javne zavode na državni in lokalni ravni, da pri izvedbi javnih naročil živil in pri načrtovanju obrokov upoštevajo usmeritve iz strategije za manj izgube hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano in s tem zmanjšajo izgube hrane in količine odpadne hrane.«

V Evropskem tednu mobilnosti sodeluje že skoraj polovica slovenskih občin 7/2

V Evropskem tednu mobilnosti (ETM) je letos sodelovalo rekordno število občin. Kar 96 jih je v tednu, ki se zavzema za aktivno in trajnostno mobilnost, prevzelo pobudo ter s tem aktivno spodbujalo k alternativam avtomobilskemu prometu. Občinam z najbolje zasnovanimi programi so letos podelili priznanja v treh kategorijah glede na število prebivalcev. Najaktivnejši so bili v Razkrižju, Metliki in Ljubljani.

Občine so z najrazličnejšimi aktivnostmi nagovorile vse skupine prebivalcev. Še posebej so se letos osredotočile na mlade in jih na različne načine povabile, da podajo tako svoje videnje problematike na področju mobilnosti kot tudi predloge za izboljšave. Predstavniki občin so se z mladimi pogovorili o njihovih predlogih, se do njih opredelili in se obvezali, da nekatere tudi uresničijo. Predvsem tiste enostavno in hitro rešljive zaveze se že zdaj uresničujejo; mladi tako že neposredno vplivajo na mobilnost v svoji občini.

Celotno novico lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Vir. Ministrstvo za infrastrukturo

Vključite drevesa v pobudo "3 milijarde evropskih dreves" 7/4

Evropska unija (EU) si prizadeva podvojiti stopnjo širjenja gozdov v EU, zato bo v okviru vseevropske pobude posadila tri milijarde dreves. To je del skupnih prizadevanj za okrepitev gozdov v EU in za boj proti podnebnim spremembam.

Poleg tega, da je koristna za podnebje, bo pomagala izboljšati zdravje gozdov, krepiti podeželska območja in prispevala k povečanju zelenih površin v mestih. Obljuba vključuje načrt, s katerim bomo zagotovili, da bodo vsa prizadevanja za sajenje dreves pozitivno vplivala na podnebje, okolje, mesta ter zdravje in dobro počutje vseh državljanov EU.

Samo s sajenjem novih dreves ne bomo rešili podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti, prav tako to ni alternativa za ohranjanje obstoječih dreves. Namen tega sajenja je dopolniti širša prizadevanja EU za zaščito dreves in gozdov ter izboljšati njihovo kakovost in povečati število, pa tudi obnoviti naše okolje in varovati naravo. Evropski zeleni dogovor določa zaveze in cilje za varstvo ter obnavljanje narave, ki so bili še dodatno okrepljeni v strategiji EU za biotsko raznovrstnost.

Pobuda bo prinesla več koristi, med drugim na področju:

  • Boja proti podnebnim spremembam: tri milijarde dreves pokriva površino velikosti dveh milijonov hektarjev. Takšna količina dreves bi lahko iz ozračja že do leta 2030 odstranila do štiri milijone ton CO2, do leta 2050 pa kar 15 milijonov ton ogljikovega dioksida (CO2).
  • Zdravja in dobrega počutja: drevesa filtrirajo zrak, ki ga dihamo, in pozitivno vplivajo na naše dobro počutje, saj preživljanje časa v njihovi bližini zmanjšuje stres, znižuje krvni tlak in izboljšuje razpoloženje.
  • Narave in biotske raznovrstnosti: v gozdovih domuje 80 % svetovne biotske raznovrstnosti na kopnem, poleg tega nam nudijo tudi pomembne ekosistemske storitve, kot so nadzor nad poplavami, rekreacija in čista voda

Kako lahko poskrbite, da bodo vaša drevesa vključena v to obljubo?

Preprosto – najprej posadite, potem se prijavite. Evropska agencija za okolje je razvila posebno platformo Map My Tree, ki omogoča registracijo in štetje dreves. Drevesa lahko vključite v obljubo, če so bila posajena po 20. maju 2020, ko je bila sprejeta strategija EU za biotsko raznovrstnost. Toda drevesa morajo biti posajena dodatno in ne kot del običajnega sajenja dreves, poleg tega morajo prinašati koristi za biotsko raznovrstnost in podnebje. To pomeni, da invazivne tujerodne vrste niso dovoljene. Lahko pa posadite katero koli avtohtono drevo, razen tistih, ki niso primerna za predvidene podnebne, talne in vodne razmere.

Več informacij najdete v novici Ministrstva za okolje in prostor na povezavi TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.