V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE LENART, HAJDINA, LAŠKO.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Pobuda SOS za pripravo usmeritev za naročnike zaradi dviga cen na trgu 1/1

Lokalne skupnosti kot tudi drugi naročniki se v času globalnega trenda naraščanja cen blaga, proizvodov, surovin ter storitev na trgu srečujejo s številnimi vlogami in zahtevami izbranih izvajalcev in dobaviteljev po spremembi obstoječih pogodb. Predvsem gre za pogodbe v teku izvedbe javnega naročila gradenj in javnega naročila nabave živil.

Z namenom pomoči pri poenotenem postopanju in odzivu naročnikov pri reševanju težav v skladu z relevantno področno zakonodajo je SOS dne 27. 10. 2021 na pristojni direktorat na Ministrstvu za javno upravo naslovila pobudo po nujnosti priprave navodil/usmeritev za področja, na katera naraščanje cen najbolj vpliva (gradnje, živila).

Hkrati je bila dana pobuda, da direktorat za javno naročanje skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev oblikuje posebno podporno okolje za naročnike za čas trajanja globalnih podražitev.

Prav tako vas želimo obvestiti, da bo predvidoma 17. 11. 2021 potekal seminar na temo vpliva dviga cen na trgu na pogodbena razmerja. 

1. sestanek Delovne skupine za integrativni potniški promet pri SOS 1/2

Dne 29. 10. 2021 je preko aplikacije Zoom potekal 1. sestanek Delovne skupine za integrativni potniški promet pri SOS. Delovna skupina je bila ustanovljena z namenom, da bo v okviru svojega dela iskala rešitve za povezovanje različnih vrst potniškega prometa ter ureditev odprtih vprašanj povezanih s tem področjem. V okviru sestanka so udeleženci pozdravili ustanovitev delovne skupine, predstavili problematiko, na podlagi katere je delovna skupina nastala in začrtali nadaljnje delovanje delovne skupine.

Sodelujoči so na sestanku izpostavili, da se občine srečujejo s problemi neusklajenih voznih redov med posameznimi vrstami linijskega prometa (šolski, avtobusni, železniški), praznimi avtobusi, visokimi stroški šolskega prevoza in problemi povezav na manj poseljenih območjih občin.

Na podlagi razprave je bil sklenjen predlog nadaljnjega dela, in sicer, da bi SOS med občinami naredila povpraševanje in se seznanila s kakšnimi težavami se srečujejo občine pri linijskih prevozih, kakšne predloge imajo za reševanje teh ter kakšne so morebitne obstoječe rešitve. Na podlagi povpraševanja bi se v naslednjem koraku oblikovalo enotno stališče, ki bi se posredovalo na pristojni ministrstvi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za infrastrukturo.

ZAKONODAJA

Osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dalo v javno obravnavo osnutek Operativnega programa varstva pred hrupom. Program izboljšuje kakovost življenja ljudi, ki živijo na območjih s prometom najbolj obremenjenih železniških prog in cest in s tem zmanjšuje število prebivalcev, ki so obremenjeni s hrupom.

Pripombe in predloge lahko do četrtka, 4. novembra posredujete na e-poštni naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Povpraševanje glede izplačila dodatka po 39. členu KPJS 3/1

V času epidemije se je na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor izplačeval dodatek za delo v rizičnih razmerah. Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah obrnila občina članica in prosila za deljenje prakse izplačil ostalih občin. Občino je zanimalo za katera delovna mesta so občine izplačevale dodatek in za kakšen odstotek delovnega časa?

Občine smo prosili za odzive do 25. 10. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu tukaj.

Pravno nasledstvo kmečke hranilnice in posojilnice 3/2

Prejeli smo vprašanje občine članice in vas naprošamo za povratne informacije v zvezi z urejanjem lastninske pravice na zemljišču, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot last Kmečke hranilnice in posojilnice z.z.n.j., ki pa več ne obstaja.

 • “Zanima nas ali se je katera občina že srečala s podobnim primerom in kako ga je rešila? Kdo je bil pravni naslednik kmečke hranilnice in posojilnice?”

Vljudno vas prosimo za posredovanje odgovorov na naslov info@skupnostobcin.si do petka, 5. 11. 2021.

DOGODKI SOS

4.11. / NUSZ za leti 2022 in 2023 z usmeritvami za naslednja obdobja 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije in Finančno upravo Republike Slovenije organizira seminar glede novih usmeritev in priporočil za občine za naslednje obdobje odmere NUSZ za bolj uspešno zagotavljanje proračunskih sredstev občin za razvoj in investicije v prihodnjih letih, ki bo izveden

Seminar je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, predstavnikom občin in zunanjim izvajalcem občin, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

Vljudno vabljeni!

26.11. / Predstavitev zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 4/2

Meseca avgusta 2021 je pričel veljati Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), ki uvaja ločena koncepta elektronske identitete in elektronskega podpisovanja. Ker se oboje uporablja pri delu lokalnih skupnosti organiziramo seminar, da se z novostmi, ki jih zakon uvaja podrobneje seznanimo. V ta namen Skupnost občin Slovenije organizira PREDSTAVITEV ZAKONA O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA, ki bo potekal  26. 11. 2021 med 10.30 in 13.00 preko spletnega orodja Zoom. 

Do sedaj smo za identifikacijo posameznikov pri elektronskem poslovanju, kot tudi za elektronsko podpisovanje uporabljali enaka digitalna potrdila. Informacije o teh se nahajajo med drugim na spletnih straneh Državnega centra za storitve zaupanja: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/ in tudi državnega portala eUprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html.

ZEISZ prvič v Sloveniji vzpostavlja sistemsko rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda Republika Slovenija slovenskim državljanom in državljankam ter pod določenimi pogoji tudi tujcem na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije. Elektronska identiteta bo državljanom omogočila elektronsko poslovanje in dostop do vseh elektronskih storitev tako doma, v skladu z Uredbo eIDAS pa tudi na celotnem notranjem trgu EU, saj bo omogočila identifikacijo uporabnika na elektronski način povsod, kjer je identifikacija osebe za uspešno izvedbo postopkov nujno potrebna ali zaželena. S tem bomo zagotovili pogoje za to, da bodo lahko državljani in tudi vsi ponudniki storitev praktično vse aktivnosti tudi dejansko lahko izvedli elektronsko, neodvisno od časovnih, krajevnih in drugih omejitev, kar bo vsem omogočilo povečati učinkovitost in kvaliteto svojega življenja in dela.

OKVIRNI PROGRAM SEMINARJA:

Splošna predstavitev EU uredbe eIDAS in Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21) mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo
Gradniki in skupne informacijske rešitve Ministrstva za javno upravo ter aktivnosti, ki jih morajo zagotavljati deležniki dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Nova osebna izkaznica mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Evropska denarnica za digitalno identiteto, kot je predvidena v Predlogu EU uredbe v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto – 9471/21 – dr. Alenka Žužek Nemec, Direktorat za informatiko
Vprašanja udeležencev, pogovor in zaključek

O PREDAVATELJIH:

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja bodo predstavili predstavniki Direktorata za informacijsko družbo in Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo: dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, vodja Sektorja za storitve zaupanja, oba iz Direktorata za informatiko, ter mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo. Na razpolago bodo tudi Marija Sever, Direktorat za informacijsko družbo, Dragan Petrović, Inšpektorat za javni sektor, in Tamara Gliha, vodja sektorja za zakonodajo na Direktoratu za informacijsko družbo.

Vabilo za tiskanje

22.11. / Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin 4/3

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja in pripravljavci novega priročnika in novega priporočila, vabi na predstavitveni seminar

“Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin”,

ki bo potekal v ponedeljek, 22. 11. 2021, ob 10. uri  na spletni platformi Zoom (dogodek bo trajal do predvidoma 12. ure).

 • Več o programu in gradivo najdete v vabilu TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

4. 11. / Vabilo na strokovni posvet o zelenem javnem naročanju z vidika uporabe lesa 5/1

Zavod Lesarski grozd vabi na strokovni posvet arhitekte, projektante, investitorje, podjetja in drugo zainteresirano javnost, ki bi želeli izvedeti več informacij na temo Uredbe o zelenih javnih naročilih za javne stavbe s poudarkom na uporabi lesa.

Na posvetu bo predstavljena Uredba o Zelenem javnem naročanju ter vrsta strokovnih predavanj na temo kako doseči najmanj 30% delež lesa v različnih javnih zgradbah, 80% deleža lesa v stavbnem pohištvu in 55% v protihrupnih cestnih ograjah. Predstavljene bodo tudi dobre prakse ter ponudba izvajalcev montažnih stavb, lesenega stavbnega pohištva ter lesenih protihrupnih ograj.

Več o programu posveta in prijavnici si lahko preberete TUKAJ. Prijave sprejemajo do 3. novembra 2021 do 12. ure.

Posvet bo brezplačen, udeležba pa bo predvidoma štela za kreditne točke ZAPS in IZS.

11. 11. in 12.11./ Poslovanje z nepremičninami 5/2

Letos bo potekal že 32. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Več o letošnjem posvetu, programu, predavateljih in kotizaciji najdete na spletni strani:

Za članice SOS velja 15% popust za zgodnje prijave in plačane kotizacije do vključno 14.10.2021.

15.11./ Strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 5/3

15. novembra bo v Mariboru potekalo strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki ga soorganizirajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo s sodelovanjem Mestne občine Maribor, izvršni producent dogodka je Slovensko narodno gledališče Maribor.

Strokovno usposabljanje je namenjeno

– strokovnim delavkam in delavcem iz vzgoje in izobraževanja:

– strokovnim delavkam in delavcem iz kulture in kulturnim ustvarjalcem;

– strokovnim delavkam in delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu  vključujete kulturnovzgojne vsebine;

– načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem na pristojnih ministrstvih in državnih ustanovah, ki v različnih resorjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino;

– načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti;

– staršem in drugim družinskim članom ter vsem, ki želite otrokom in mladim približati kakovostne kulturne vsebine, jim zagotoviti ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa skrbite za kakovostno družinsko kulturno pismenost;

– vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Skupnost občin Slovenije že vsa leta pomaga pri obveščanju občin in javnih zavodov o strokovnih usposabljanjih v okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar, saj se zavedamo pomena kulturno-umetnostne vzgoje ter povezovanja različnih resorjev na lokalni, regionalni in lokalni ravni, kar je ena od odlik tega projekta.

Vas, vaše sodelavke in sodelavce vabimo k udeležbi na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar v regiji, hkrati pa vas prosimo, da tudi vi pomagate pri obveščanju o tem bogatem, zanimivem in ustvarjalnem dogodku.

18.11./ Statistični dan »Pravi podatki za boljše odločitve« 5/4

Vabimo vas, da se pridružite na 30. tradicionalnem Statističnem dnevu z naslovom »Pravi podatki za boljše odločitve«. Dogodek bo potekal v četrtek, 18. novembra 2021, od 9. do 12. ure – v obliki Zoom webinarja.

 • Kateri so tisti podatki, ki nam pomagajo sprejemati dobre odločitve? Kako jih zagotoviti v hitro se spreminjajočem svetu in v nepredvidenih razmerah?
 • Ali je bilo v času razglašene epidemije na voljo dovolj pravočasnih podatkov za pripravo kakovostnih analiz za podporo odločevalcem? Kakšne spremembe so se v času pandemije zgodile v naši družbi? Ali bi za dodatne analize potrebovali več podatkov, drugačne podatke, bi morali biti ti na voljo prej, hitreje? In še: kakšni izzivi nas pri zbiranju podatkov glede na močno povečane potrebe čakajo v prihodnosti?

Odgovore na ta in druga vprašanja bodo iskali v razpravi s povabljenimi strokovnjaki in z udeleženci dogodka. Tolmačenje iz slovenščine v angleščino in obratno bo zagotovljeno.

Več o temi in programu konference na povezavi https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9903

Prijave sprejemajo do 15. novembra 2021 prek prijavnega obrazca: https://vpr.stat.si/StatDan2021

Link do Zoom povezave bomo vsem prijavljenim posredovali dan pred dogodkom.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na e-naslovu stat-d.surs@gov.si

24.11. / 6. konferenca Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost 5/5

Umanotera in društvo Focus organizirata  6. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki bo potekala v sredo, 24. novembra 2021, od 9. do 12. ure.

Del programa obsega tudi okrogla miza, ki je organizirana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Poldnevna konferenca bo potekala na spletni aplikaciji Zoom. Omogočeno bo sodelovanje udeležencev, tako da bo dogodek kolikor mogoče interaktiven.

29.11./ 7. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih 5/6

Vabljeni na 7. nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo organizira Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru skupaj z Občino Podčetrtek in ob podpori Skupnosti občin Slovenije ter slovenske policije.

Konferenca bo pretežno namenjena policijskemu delu v skupnosti, ki zadnje čase pridobiva na pomenu, hkrati pa ga spremljajo tudi razprave o njegovi filozofiji, strategiji in prihodnosti. Namen konference je povečati sodelovanje med teorijo in prakso, razpravljati o družbenem kontekstu policijske dejavnosti in perspektivah policijskega dela v skupnosti ter zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse. Udeležbo priporočamo županom, direktorjem občinskih in mestnih uprav ter vodjem redarstev in redarjem.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijave za predstavnike občin sprejemamo do petka 12. 11. 2021.

V primeru poslabšanja epidemioloških razmer bodo konferenco izvedli v spletnem okolju.

 

VLADA RS

99. redna seja 6/1

Uredba o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Sedanje koncesijsko obdobje se namreč izteče konec leta 2021.

Sprejete spremembe Uredbe o upravnem poslovanju

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju. S spremembami uredba vpeljuje spremembe za uporabnike na področjih:

 • elektronsko poslovanje
 • naročanje strank
 • poslovni čas in uradne ure
 • odpravljanje krajevne pristojnosti upravnih enot v upravnih zadevah,
 • vloge brez kvalificiranega elektronskega podpisa.

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Med drugim je Ministrstvu za infrastrukturo vlada prerazporedila skoraj 1,2 milijona evrov za nadomestila izvajalcem mestnega prevoza po 120. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19, za nadomestila izvajalcem šolskih prevozov po 74. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 ter za nadomestila izvajalcem občasnih prevozov s kombiniranimi vozili po 75. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Predlog Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki sta ga Državnemu zboru Republike Slovenije predložila poslanca Ferenc Horváth in Felice Žiža in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

S predlogom zakona se predlaga sprememba veljavnega 28. člena ZSPJS, ki ureja dodatek za dvojezičnost, in sicer tako, da se širi krog upravičencev do dodatka v najvišjem razponu od 12 odstotkov do 15 odstotkov osnovne plače. Z uveljavitvijo spremembe 28. člena ZSPJS bodo tudi javni uslužbenci plačne skupine B ter drugi javni uslužbenci v dejavnosti vzgoje in izobraževanja (poleg učiteljev in strokovnih delavcev) upravičeni do dodatka v višini od 12 do 15 odstotkov osnovne plače, če opravljajo naloge na območjih občin, v katerih je italijanski in madžarski jezik tudi uradni jezik in je znanje jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje njihovega dela.

Vlada predlog zakona podpira.

Vlada soglaša z amandmaji k predlogu Zakona o urejanju prostora

Vlada soglaša s predlogom sprememb amandmajev in umikom dveh amandmajev k Predlogu Zakona o urejanju prostora. Ministrstvo za okolje in prostor je podalo predlog sprememb amandmajev k 3., 5., 64., 84., 118., 124., 128., 164., 339. in 341. členu ter umik amandmajev k 190. in 191. členu.

Vlada soglaša z amandmaji k predlogu Gradbenega zakona

Vlada soglaša s predlogom dopolnitve amandmajev in sprememb amandmajev k Predlogu Gradbenega zakona. Ministrstvo za okolje in prostor je podalo predlog sprememb amandmajev k 52., 68. In 142. členu ter nov amandma k 66. členu. Nekatere dopolnitve in spremembe amandmajev so pripravljene s sodelovanjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, pri amandmaju na 68. člen gre za uskladitev uporabe pojmov javnost in zainteresirana javnost, pri 142. členu pa za določitev spodnjega praga takse pri tožbi, kadar gre za objekte manjše vrednosti. Nov amandma k 66. členu ureja primere, ko predhodno, še ni bilo določeno o izjemi, ki jo sprejme vlada na podlagi Zakona o vodah.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za občine: zagotovite si podporo pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti 7/1

Okoljski nevladni organizaciji Focus in Umanotera vabita občine, ki bi želele biti prepoznane kot trajnostno naravnane in vključujoče, da se prijavijo v program »Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti«, ki ga izvajata v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Vabljene so tako občine, ki si želijo pomoči pri tem, kako na participativen način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja ter se povezati z deležniki v lokalnem okolju, kot tudi občine, ki že imajo konkretno idejo za skupnostni projekt in jo želijo preveriti v lokalni skupnosti ter jo pripeljati bližje k izvedbi.

Program podpore občinam bo oblikovan po meri vsake izbrane občine. Lahko bo vključeval od pregleda razvojnega potenciala, analize možnosti financiranja skupnostnih projektov do izvedbe delavnic in podpore pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti. Izvajanje programa bo trajalo do 18 mesecev.

Prednostna področja, na katerih se bodo odvijali projekti trajnostnega upravljanja z viri skupnosti:

 • oskrba z obnovljivimi viri energije;
 • učinkovita raba energije;
 • trajnostna mobilnost;
 • trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;
 • oskrba s hrano;
 • trajnostni turizem.

Rok za prijavo interesa je 20. november 2021.

Podrobnosti najdete v razpisni dokumentaciji, gradiva, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi prijave, pa najdete na tej povezavi.

Več o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti in skupnostnih projektih si lahko preberete na spletni platformi Dovolj za vse, ki jo soustvarjata Focus in Umanotera, za vprašanja v zvezi s pozivom pa lahko pišete na info@dovoljzavse.si.

 

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/3

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

Socialna ekonomija in lokalni zeleni dogovori, ki podpirajo MSP, da postanejo bolj odporna (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 7/4

Program financiranja: Program enotnega trga, vključno s COSME, ISA2, ESP, vključevanje potrošnikov v fin. Storitve, finančno poročanje, zdravje, hrana in krma, program za potrošnike

Razpoložljivi proračun: 4 000 000 EUR (2 000 000 EUR za lokalne zelene dogovore + 2 000 000 EUR za misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti)

Povezava na razpis: Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Rok za oddajo projektnih predlogov je 24. november 2021, 17:00 (CET)

Razpis zajema dve različni temi:

 1. Lokalni zeleni dogovori

Cilj te teme je zagotoviti podporo malim in srednjim podjetjem, regionalnim in lokalnim gospodarskim subjektom pri vodenju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda ter izvajanju ukrepov za usmerjanje lokalnega gospodarstva na trajnostno in vključujočo pot, ustvarjanje novih delovnih mest, ublažitev družbeno-ekonomskega vpliv krize COVID-19 in pospešiti novo, zeleno in pravičnejše okrevanje. Da bi to dosegli, bodo podprli projekte, ki spodbujajo nadnacionalno in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in lokalnimi podjetji pri soustvarjanju, sooblikovanju in izvajanju lokalnih zelenih dogovorov (LGD). Z idejo lokalnih zelenih dogovorov se je ICC Konzorcij SOS  seznanil junija letos, na dogodku, ki sta ga soorganizirala Odbor regij in Ekipa ICC in predstavila Akcijski načrt za zelene lokalne dogovore.

 1. Misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Cilj te teme je podpirati projekte, ki bodo povečali odpornost in povečali zmogljivost regionalnih ali lokalnih javnih uprav, MSP socialne ekonomije in civilne družbe za premagovanje težav in kriz. Podpirali bodo projekte, ki krepijo lokalno odpornost s transnacionalnim in medregionalnim medsebojnim učenjem in sodelovanjem na področju socialne ekonomije, razvojem lokalnih akcijskih načrtov socialnega gospodarstva s sodelovanjem zainteresiranih strani socialne ekonomije in oblikovanjem priporočil, ki bi jih bilo mogoče ponoviti v drugih delih Evrope.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/5

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/6

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Odprt je 3. poziv iniciative EUCF 7/7

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF vabi na 3. poziv iniciative EUCF, ki bo podprl 69 investicijskih konceptov s skupnim proračunom 4,14 milijona evrov!

Predzadnji poziv je odprt med 15. oktobrom in 17. decembrom 2021.

EU City Facility (EUCF) je iniciativa, financirana s strani EU, ki podpira občine – lokalne skupnosti pri pospešitvi naložb v trajnostno energijo. Vabimo vas, da si znova ugledate uvodni seminar, kjer predstavnik EUCF spregovori o pozivu in korakih prijave. Za več informacij lahko obiščite spletno stran EUCF in kontaktirate sekretariat SOS na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Vabljeni k prijavi na poziv! Uspešni upravičenci bodo lahko uporabili nepovratna sredstva v višini 60 000 EUR za podporo dejavnostim, ki vodijo k razvoju naložbenih konceptov, vključno s (tehničnimi) študijami izvedljivosti in različnimi ključnimi analizami, ki se osredotočajo na njihove projekte in celoten trg, deležnike, pravne, ekonomske ter finančne vidike. Obveščamo vas, da podpora ni namenjena neposrednemu financiranju naložb, temveč se uporablja za dostop do storitev in za razvoj naložbenega koncepta, ki lahko odpre vrata za nadaljnje naložbe.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/8

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 7/9

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

ROK ZA PRIJAVO je 31. december 2022 do 23.59.

Podrobnejše informacije:

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/10

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Razprava o ukrepih za okolje in podnebje v okviru reforme skupne kmetijske politike 8/1

V okviru predsedovanja Svetu EU je Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo na MKGP, preko spleta vodil neformalno srečanje generalnih direktorjev, odgovornih za nacionalne strateške načrte za ukrepe skupne kmetijske politike (SKP). V luči uvedbe reforme SKP z letom 2023 na podlagi nacionalnih strateških načrtov SKP, je bilo srečanje posvečeno predvsem izzivom in priložnostim t.i. zelene arhitekture, zlasti nove sheme za okolje in podnebje, s katerimi se srečujejo države članice.  Več informacij s spletnega srečanja si lahko preberete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.