PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE HAJDINA,  LAŠKO IN LENART.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

 

 

NOVICE SOS

Poziv SOS in ZMOS glede izposoje knjižničnega gradiva v času Covid-19 1/1

Skupnosti občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije sta se odzvala na pojasnilo Ministrstva za kulturo Združenju splošnih knjižnic v zvezi z izvajanjem Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list št. 152/20), ki je stopil v veljavo z dnem 24. 10. 2020 .

V pojasnilu Ministrstvo za kulturo navaja, da ta prepoved vključuje tudi knjižnice in izdajanje predpripravljenega gradiva strankam. V knjižnicah naj bi bilo v tem trenutku še vedno dovoljeno izvajanje vseh tistih dejavnosti, pri katerih zunanji obiskovalci niso prisotni. Knjižnice lahko po mnenju Ministrstva za kulturo tako strankam omogočajo dostop do knjižničnega gradiva in informacij le po elektronski poti oziroma po pošti ne pa brezstične izposoje, kot je veljalo že v času prvega vala epidemije.

Celoten dopis s pozivom prilagamo TUKAJ.

 

Vabilo podjetjem k objavi storitev za pametna mesta 1/2

Upoštevajoč pozive občin, da Skupnost občin Slovenije, ki združuje 179 občin zavzame neke vrste vlogo moderatorja pri aktivnostih oblikovanja konzorcijev na napovedan razpis Ministrstva za javno upravo za pametna mesta in skupnosti, vabimo podjetja k sodelovanju.

V začetku leta smo v okviru 4P DIH zbrali potrebe občin, ki so javno dostopne na https://4pdih.com/orodje/.

Med tem, ko se občine medsebojno usklajujejo in oblikujejo konzorcije ter vloge nosilnih občin konzorcija in občin partneric, bodo z dnem objave razpisa lahko med upravičene stroške štele stroške svetovanja in pripravo projektne dokumentacije.

Da bi jim olajšali iskanje in prihranili čas, hkrati pa dali podjetjem priložnost, da se občinam predstavijo v luči bližajočega se razpisa, bomo pripravili spletni katalog. Ta bo občinam ponudil vpogled na dve ključni področji:

 1. Že omenjeno ponudbo svetovanja za potrebe najavljenega razpisa
 2. Ponudbo rešitev po vsebinskih področjih, kot jih je Ministrstvo za javno upravo napovedalo, da bodo upravičena za sofinanciranje izbranim konzorcijem občin.

Ta področja so:

 • Upravljanje z viri in infrastrukturo,
 • Skrb za okolje,
 • Zdravo in aktivno življenje,
 • Mobilnost, logistika in transport,
 • Kultura, šport in turizem,
 • Varnost in zaščita,
 • Vključenost in soodločanje, se vključi v povezavi z ostalimi vsebinskimi področji.

Prijavnina za mikro podjetja znaša 20 EUR, za mala in srednja podjetja 50 EUR in velika podjetja 150 EUR, vse cene so brez DDV. Prijavnino nakažete na transakcijski račun Skupnosti občin Slovenije, odprt pri Novi KBM d.d., št: SI56045150000897564 po izstavitvi računa. Skupnost občin Slovenije je zavezanka za DDV.

Vsebine, s katerimi bi se želeli občinam predstaviti oddate na tej povezavi.

Ponudbo, cenik za objavo najdete tukaj.

Vljudno vabljeni!

POVPRAŠEVANJE

Operativni program varovanja vodnih virov 2/1

0bčina članica SOS prosi za pomoč. V občini je bila podana zahteva za pripravo operativnega programa varovanja vodnih virov. Ker ob tem ni bilo podanih konkretnejših usmeritev, kaj naj bi ta program obsegal jih zanimajo izkušnje z morebitnim podobnim dokumentov v ostalih občinah, pravne podlage in usmeritve, če obstajajo, kako se naj tega lotijo.
Zanima nas ali ima katera od občin sprejet Operativni program varovanja vodnih virov?
Če da, nas zanima vsebina programa ter način priprave in sprejema.

Odgovore lahko pogledate tukaj: Zaključeno povpraševanje op vodni viri.

ZAKONODAJA

Izplačilo dodatka po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE 3/1

Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila pojasnilo glede izplačila dodatka po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE (gasilci, gorski reševalci, jamarji itn.). Izplačila sredstev občinam za izplačilo dodatkov po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE bo URSZR izvedla od naslednjega tedna dalje.
Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnost: napotilo za uporabo športnih objektov 3/2

Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili napotilo za uporabo športnih objektov skladno z Odlokom o  začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnost (Uradni list št. 150/2020 z dne 21.10.2020).

Namen napotila je pomagati lastnikom in upravnikom športnih objektov lažje razumeti Odlok o  začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnost z vidika uporabe športnih objektov.

V priloženem napotilu so na sistematični način razločili katere športni programi se lahko izvajajo v športnih objektih, kdo se lahko športnih programov udeležuje in v katerih objektih se lahko športni programi izvajajo.

Napotilo najdete na TEJ POVEZAVI.

Podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti 3/3

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli s strani Ministrstva za zdravje prejeli pojasnilo glede podaljšanja prehodnega obdobja za uskladitev dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

Obravnava visoko rizičnih tesnih stikov in presojanje o karanteni po novem 3/4

Ob spremenjenem načinu obravnave delavcev, ki so bili v visoko rizičnem tesnem stiku z okuženim z novim koronavirusom, in spremembah presoje o karanteni na domu so na Centru za promocijo zdravja pri UKC Ljubljana na podlagi protokola Ministrstva za zdravje pripravili kratka navodila za delodajalce, ki bodo v sodelovanju z izvajalci medicine dela predlagane ukrepe izvajali v svojih delovnih okoljih.

Navodila s prilogami so na voljo na spletnih straneh: www.cilizadelo.si in www.kimdps.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah 3/5

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

Ne glede na predlagane spremembe, ki bodo pomenile večji pripad zadev na Direkcijo Republike Slovenije za vode, bo obseg preveritev pogojev, ki jih je treba izpolniti preden bo dovoljen poseg na priobalno zemljišče, ostal enak. Razširja pa se nabor ureditev, ki se jim bo potencialno dovolilo poseganje na priobalno zemljišče.  Zakon o vodah se v 162. členu  tudi dopolni tako, da se iz sredstev Sklada za vode krijejo tudi stroški izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja voda.

Pripombe in predloge na predlog lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do 2. novembra 2020.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi 3/6

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled prejeli predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi.

Predlagani pravilnik na področju upravljanja evidenc prekrškovnih organov, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (v nadaljevanju: EPS) ter skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu (v nadaljevanju: EKT) prinaša manjše popravke in izboljšave, ki se nanašajo predvsem na obrazce zahtev za pridobitev podatkov iz evidenc, ki jih sicer ureja pravilnik, in sicer na način, da bodo ti na eni strani bolj prijazni vlagateljem, po drugi strani pa bodo upravljavce evidenc razbremenili nepotrebnih administrativnih opravil, predvsem zaradi napak pri izpolnjevanju obrazcev.

Druga predlagana sprememba pravilnika predstavlja skrajšanje roka hrambe zahtev za posredovanje podatkov in izdanih potrdil iz petih let na dve leti. Veljavni rok hrambe zahtev in izdanih potrdil je namreč po oceni Ministrstva za pravosodje predolg in za upravljalce, ki letno obravnavajo veliko količino tovrstnih zadev, z vidika dokumentarnega gradiva po nepotrebnem obremenjujoč, zato se predlaga skrajšanje roka hrambe tovrstnega dokumentarnega gradiva.

Pripombe in predloge posredujte do 5. novembra 2020, na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Priloge predlogov se nahajajo na spodnjih povezavah

 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 3/7

S strani Državenga zbora smo prejeli obvestilo, da je Vlada RS v proceduro posredovala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb. Predlog Zakona se nahaja na tej povezavai.

Ključne rešitve v predlaganem zakonu so:

 • Usklajenost z evropsko Uredbo 424/2106/EU in deloma Uredbo 765/2008/ES – zato se črtajo določeni členi zakona, ter se napotuje na navedeni Uredbi
 • Zmanjšanje upravnih bremen za upravljavce žičniških naprav – Odpravlja se obveznost imenovanja namestnika vodje obratovanja, še naprej pa se ohranja obveznost določitve vodje obratovanja, razen za smučišča z največ dvema vlečnicama z nizko vodeno transportno vrvjo, kjer lahko namesto vodje obratovanja njegove naloge prevzame strojnik vlečnice.
 • Uvedba možnosti delnega strokovnega tehničnega pregleda žičniške naprave – V predlogu zakona je predvidena možnost izvedbe delnega strokovnega tehničnega pregleda žičniške naprave, kar pomeni, da se omeji na tisti del žičniške naprave, ki je bil razlog za izvedbo tehničnega pregleda (npr. zamenjava, obnova, rekonstrukcija ali predelava  varnostnega sklopa).
 • Dopolnitev določb o inšpekcijskem nadzoru – Določbe ZŽNPO o inšpekcijskem nadzoru se dopolnjujejo v delu, ki se nanaša na nadzor nad trgom v zvezi s podsistemi in varnostnimi sklopi. Kot lex specialis v razmerju do splošnega predpisa, ki ureja inšpekcijski nadzor, se s predlogom zakona urejajo nekatera pooblastila inšpektorjev za žičnice in
  ukrepi, ki na podlagi Uredbe 2016/424/EU sledijo ugotovitvam nepravilnosti in neskladnosti v zvezi s podsistemi in varnostnimi sklopi za žičniške naprave.
 • Ureditev prehodnih določb -V skladu s prehodno ureditvijo iz Uredbe 2016/424/EU predlog zakona z novimi določbami ne posega v trženje podsistemov in varnostnih elementov/sklopov, danih na trg do 21. aprila 2018, in prav tako ne v obratovanje obstoječih žičniških naprav, ki so prvo obratovalno dovoljenje dobile do 21. aprila 2018.
 • Uvedba možnosti sofinanciranja obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav – Republika Slovenija ali občine lahko za namene obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav sofinancirajo stroške. Pogoje za pridobitev sredstev za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja bo ministrstvo določilo v podzakonskem aktu. Na letni ravni bo za te namene v državnem proračunu treba zagotavljati 1.700.000 evrov. Občine lahko, tako kot do zdaj, sofinanciranje prilagodijo glede na interes oziroma finančne zmožnosti. Pogoji in merila za pridobitev sredstev se natančneje določijo v pravilniku oziroma javnem razpisu.

Vaše predloge in pripombe lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do  ponedeljka 16.11.2020

DOGODKI SOS

3.11. / Predstavitev projektnih idej za razpis pametna mesta in skupnosti – za paneliste 4/1

Upoštevajoč številne pozive občin, da Skupnost občin Slovenije zavzame neke vrste vlogo moderatorja pri aktivnostih oblikovanja konzorcijev na napovedan razpis Ministrstva za javno upravo za pametna mesta in skupnosti, smo se na skupnem sestanku z Združenjem mestnih občin Slovenije dogovorili za izvedbo predstavitvenega dogodka projektnih idej. Namen dogodka je prepoznati sorodne projektne predloge in dati priložnost vnaprejšnjim dogovorom glede konzorcijev s ciljem, da občine med seboj ne tekmujejo, temveč se dopolnjujejo in sodelujejo.

Dogodek bomo izvedli na daljavo v dveh korakih:

 1. Vabimo občine, ki imajo že izoblikovano projektno idejo in se prepoznavajo kot nosilke konzorcija, da v 10-minutnih predstavitvah (5 min za samo predstavitev in 5 min za V&O) svoje ideje predstavijo drugim občinam. Prijavite se s spodnjim obrazcem, rok za oddajo prijave k predstavitvi, ki je bil do torka, 27. oktobra 2020 smo podaljšali na zaprosilo občin.
 2. Vabimo vse občine, da se seznanite s pobudami in možnostmi vključitve v konzorcije. Udeležba je za vse občine brezplačna. Prijavni obrazec za udeležence najdete tukaj.

VABILO

Vljudno vabljeni!

Predstavitve pošljite na info@skupnostobcin.si (Vzorec predstavitve).

18.11. / Spletni seminar: Dve leti po uveljavitvi ZSPDSLS-1 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z mag. Zdravko Vasiljević Rudonić, občinsko odvetnico na Mestni občini Velenje, organizira seminar na temo ravnanja s stvarnim premoženjem občin dve leti po uveljavitvi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI

Spletni seminar bo potekal v sredo, 18. novembra 2020 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Prosimo vas, da vprašanja posredujete na prijavnici, saj bi jih želeli predhodno posredovati predavateljici. Seminar bo trajal predvidoma do 14. ure.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do torka, 17. 11. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

 

Vljudno vabljeni!

[1] Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

DOGODKI DRUGIH

2.11./ Okrogla miza Kako skrbimo za drevesa v mestih? 5/1

Za prebivalce v mestih sta urejanje zelenih površin in ravnanje z mestnim drevjem zelo pomembna, zagotavljata kakovost bivanja in zdravje, ki ju ne more nadomestiti nobena grajena prvina v mestu. Pravno organizacijski okvir za celovito upravljanje mestnega drevja, to je drevja, ki v uličnem, parkovnem in vrtnem okolju naselij ustvarja kakovost bivanja, je trenutno šibek. Potrebe po celovitem in strokovnem delu mestnim drevjem s časom naraščajo, podnebne spremembe in javno zdravstveni problemi zahtevajo več dreves in boljše ravnanje z obstoječim drevjem. Strokovna javnost že dalj časa na odločevalce naslavlja zahteve v tem smislu, doslej brez uspeha. Velikokrat na probleme opozarjajo tudi prebivalci in nevladne organizacije s pomočjo medijev in različnih pobud.

Namen dogodka je povečati zavedanje o koristi mestnih dreves za naše zdravje in okolje med prebivalci in odločevalci, izpostaviti pomen strokovnega ravnanja z drevesi ter oblikovati predloge za izboljšanje pogojev za načrtovanje in upravljanje mestnega drevja.

Program je razviden VABILU.

Kdaj: 2.11.2020 ob 17. uri preko spleta (obvezna prijava).

3.11./ Europe Goes Local: Prijave za letno konferenco 11. 11. 2020 so odprte 5/2

Letošnja konferenca »Mladost je norost, po občini skače, kjer je most«, bo 11. novembra 2020, v spletnem okolju Zoom. Gostiteljica bo Mestna občina Novo mesto. Konferenca je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin, medsebojnemu povezovanju in izmenjavi praks.

 • Tema: Kaj lahko naredimo za več participacije mladih?

Vabljeni županje in župani, občinski svetniki in svetnice ter uslužbenke in uslužbenci občin, pristojni za področje mladine.

Vabilo in prijave. 

Rok za prijave je 3. november 2020.

 • Dogodek bi radi oblikovali z vami!

Predstavniki občin in njihovih partnerjev bodo delili primere praks in projektov, v katerih so uspešno nagovorili mlade in jih spodbudili k sodelovanju. Če menite, da imate takšno zanimivo prakso ali projekt, in bi ga predstavili v krogu manjše skupine, ste vabljeni, da se nam oglasite do 30. oktobra 2020 na naslov info@movit.si.

3.11./ PREDSTAVITEV "ZELENIH" UKREPOV URBANE AGENDE EU 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor in Evropska mreža za urbano znanje (EUKN) vabita na 2. strokovni spletni posvet EUKN za Slovenijo, ki se bo poglobil v nekatere ukrepe, ki so jih razvila tematska partnerstva Urbane agende EU in se ukvarjajo z zakonskimi ovirami, s katerimi se soočajo mesta, ko skušajo doseči okoljske cilje. Podrobneje o pomenu digitalizacije podatkov v prostorskem načrtovanju in predvidoma o urbani mobilnosti.

KDAJ: 3. november 2020, 9:30–12:00

Z Urbano agendo EU smo že veliko dosegli, evropska mesta so bliže pripravi politik EU, tematska partnerstva so razvila konkretne predloge za izboljšanje pravnega okvira, financiranja in znanja za razvoj mest. V času slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki bo v drugi polovici leta 2021, želimo proces agende dodatno podpreti. S tem namenom raziskujemo, kakšne ukrepe predlagajo partnerstva agende za boljšo pravno ureditev in okoljsko trajnost mest. Na posvetu želimo razpravljati o tem, kaj se lahko naučimo iz ukrepov agende in kako lahko te ugotovitve podpremo v prihodnje.

Več informacij najdete v osnutku programa TUKAJ.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na zala.jerman@gov.si.

Na posvet se prijavite preko spletne povezave: https://eveeno.com/EUKN-Slovenia.

3.11. in 4.11/ Spletna delavnica o odprti znanosti in komunikaciji v znanosti 5/4

V torek in sredo, 3. in 4. novembra vas vabimo, da se udeležite spletne delavnice o odprti znanosti in komunikaciji v znanosti, ki jo organizira Center za raziskave v javni upravi (KDZ-Centre for Public Administration, Dunaj/Avstrija) v okviru projekta LoGov, ki se osredotoča na lokalno upravo in spreminjajočo mestno-podeželsko interakcijo.

Več informacij o dnevnem redu in prijavi na dogodek najdete TUKAJ.

Prijazno vabljeni k prijavi in udeležbi!

4.11./ Urbani forum 2020 5/5

Urbani forum 2020 bo letos potekal pod naslovom: »Mesta kot generator trajnostnega in digitalnega razvoja Slovenije: Trajnostna mobilnost in razvoj pametnih mest«.

Kdaj: 4. novembra 2020 med 9.00 in 13.00.

Na forumu se bodo posvetili konkretnim vprašanjem izvedbe pomembnih državnih in lokalnih projektov, ki vplivajo na razvoj mest in zaledja ter so ključni za uspešen, zelen in pravičen razvoj države. Poudarek bo na posodobitvi železniške infrastrukture, razvoju JPP in drugih področjih trajnostne mobilnosti v povezavi z digitalizacijo ter možnimi viri financiranja.

Zaradi omejitev zbiranja bo dogodek potekal preko spleta, video prenos bo omogočen preko spletne strani www.urbani-forum.org.

Forum organizirajo: Ministrstvo za okolje in prostor, Združenje mestnih občin Slovenije, GFS Inštitut

Več informacij in program sledijo v kratkem.

4.11. / Uporaba podatkov za večanje enakosti spolov 5/6

UCLG – Združena mesta in lokalne skupnosti organizirajo webinar na platformi Zoom na temo uporabe podatkov za večanje enakosti spolov. Seminar bo potekal 4. novembra 2020 med 15.30 in 17.00 (CET) v angleškem jeziku, s prevodom v španščino in francoščino. Pridružite se lahko na Zoom povezavi tukaj, z ID: 913 3317 4186 in vstopnim geslom 485097.

Program seminarja najdete tukaj.

10.11. / Konferenca Pametne vasi - politike, potrebne za pametno tranzicijo podeželja 5/7

Bliža se konferenca Pametne vasi – politike, potrebne za pametno tranzicijo podeželja. Potekalo bo na spletu 10. novembra 2020, kjer bodo predstavljeni rezultati in priporočila o tem, kako lahko pristop pametne vasi sprosti potencial lokalnih akterjev v gorskih območjih.

Povezavo za registracijo najdete tukaj: http://www.sab.ch/fr/prestations/cooperation-internationale/smart-villages/conference-english.html
Več informacij o sami konferenci najdete tukaj: https://alpine-space.eu/event-details/7886

 

11.11./ Letna konferenca občin za kakovostno mladinsko delo 5/8

Letošnja konferenca »Mladost je norost, po občini skače, kjer je most«, bo 11. novembra 2020 od od 9. do 15. ure (z odmori), v spletnem okolju Zoom. Gostiteljica: Mestna občina Novo mesto. Konferenca je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin, medsebojnemu povezovanju in izmenjavi praks.

Vodilna tema: Kaj lahko naredimo za več participacije mladih?

Vabljeni županje in župani, občinski svetniki in svetnice ter uslužbenke in uslužbenci občin, pristojni za področje mladine.

Poudarki konference:

 • Prof. dr. Tomaž Deželan (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) bo postavil pod vprašaj pregovorno odtujenost današnje generacije mladih in ponudil razloge in načine za njihovo vključevanje v javno življenje.
 • Predstavniki občin in njihovih partnerjev bodo podelili primere praks, kjer so občine uspešno nagovorile mlade in jih spodbudile k sodelovanju. Prostor bo za vprašanja.
 • Evropska perspektiva se končuje. Kaj na pragu nove pravijo raziskave o učinkih sodelovanja v programu Erasmus +: Mladi v akciji na mlade in lokalne skupnosti?
 • Udeleženci bodo na delavnici v malih skupinah razmislili o viziji participacije mladih v svojih skupnostih v prihodnjih letih.
 • Ponudili bomo vpogled, kaj se je zgodilo na področju partnerstva Europe Goes Local in lokalnega mladinskega dela od lanske konference do danes in preverili, kako naprej.

Prijave bodo odprte kmalu.

Kako je bilo na lanski konferenci, lahko preverite tukaj.

Zavod Movit, nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

19.11./e-konferenca GoDigital 2020 - Digitalni svet 2020 5/9

Četrtek, 19. november, od 9:00 do 14:00

Covid-19 zahteva od podjetij in družb prožnost in pripravljenost, lastnosti, ki bosta pomembni še dolgo po tem, ko bodo javnozdravstvene posledice odpravljene.
Da bi pridobili odpornost, moramo na novo premisliti strategije za digitalizacijo internega poslovanja, prodaje, dobavnih verig, proizvodno avtomatizacijo … Za tako velike spremembe nujno potrebujemo nova, digitalna znanja in veščine. Umetna inteligenca, ki zagotavlja nove konkurenčne prednosti, podatke kot novo ekonomsko gorivo, internet stvari, ki povezujejo svet na varen način – v izgradnji humane in etične digitalne družbe.
Kakšen je globalni pogled, kaj lahko pričakujemo od ukrepov EU. Kaj moramo postoriti za dolgoročen stabilen gospodarski razvoj in družbe znanja? Ali Slovenija razume potencial digitalizacije in ali bo izkoristila njeno priložnost?
Na konferenci, ki je namenjena poslovnim odločevalcem v podjetjih, vodjem informatike, ponudnikom IKT rešitev in javnemu sektorju, ki sodeluje pri vzpostavljanju digitalnega ekosistema v Sloveniji, lahko pričakujete zanimive vsebine, aktualne teme, najnovejše trende in primere dobrih praks:

• Globalni uspeh temelji na pogumu in digitalni preobrazbi – en cilj, ena rešitev (primer Plastika Skaza), Comtrade CDS d.o.o.
• Brezstična ekonomija – nova realnost, Špica International d.o.o.
• Podatki, znanje in zaupanje so ključni elementi uspešne vpeljave umetne inteligence, IBM Slovenija d.o.o.
• 5G kot strateška priložnost za pospešek razvoja gospodarstva, Telekom Slovenije d.d.
• Prilagoditev razmeram z novimi pristopi, tehnologijo in korporativno tehnologijo, Eles d.o.o.
• Uporaba strojnega učenja: S pomočjo obstoječih podatkov in orodij do odločilne dodane vrednosti, Microsoft d.o.o.

Več o konferenci

V sklopu konference GoDigital bo 20.11.2020 potekal pokonferenčni dan na temo Digitalne kompetence.

Udeležba za oba dneva je brezplačna, potrebno se je le prijaviti!
Vljudno vabljeni!

Prijava

VLADA

Dopisni seji 6/1

111. dopisna seja

 • Vlada je na dopisni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.
 • Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Z odlokom se začasno prepove zbiranje ljudi v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, glasbenih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v izjem. Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za javne uslužbence, zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov zavodov.

Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno. V tem primeru prepoved zbiranja za vrtec ne velja.

 • Podaljšala je tudi ukrepe iz Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

115. dopisna seja

Odlok o izvajanju ukrepa izjemne začasne podpore kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela

Vlada je izdala Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter malih in srednjih podjetij (MSP), ki jih je kriza zaradi covid-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 in ga objavi v Uradnem listu.

Za zagotavljanje hitre likvidnostne pomoči kmetijskim gospodarstvom in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov, in jih je zaprtje javnih zavodov močno oškodovalo, se uvaja nov ukrep na podlagi 39.b člena Uredbe 1305/2013/EU, katerega namen je zagotoviti hitro in učinkovito likvidnostno pomoč.

Upravičenci so nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetij. Upravičenci so tudi mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU ali bombaža, razen ribiških proizvodov. Rezultat proizvodnega procesa je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni prilogi.

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se izplača kot pavšalno plačilo zaradi manjšega obsega prihodka od prodaje kmetijskih oziroma živilskih proizvodov javnim zavodom v času epidemije covid-19. Izplača se kot enkratna pomoč.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, ki ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta in ureja tudi izvajanje Uredbe Komisije (EU) 2018/1212.

S predlogom zakona se prav tako odpravljajo nekatere pomanjkljivosti sedanje ureditve, saj razširja omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika tudi na fizične in pravne osebe iz druge države članice ali tretje države (10.a člen). Dopolnjuje se tudi nabor podatkov, ki jih mora vsebovati prijava za prvi vpis družbe v register. S predlogom zakona se definicija subjektov javnega interesa usklajuje z definicijo po Zakonu o revidiranju. Določajo se izjeme glede revizijske komisije za nekatere manjše, sistemsko manj pomembne družbe, ki so postale subjekt javnega interesa. Predlog zakona odpravlja tudi nekatere manjše nedoslednosti veljavnega ZGD-1 in prenavlja določene veljavne prekrške, nekaj pa se jih določa na novo.

Novela Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) ter jo objavi v Uradnem listu.

Uredba CLLD določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo).

Uredba CLLD se spreminja zaradi:

 • uskladitve uredbe CLLD z drugimi predpisi,
 • uvajanja možnosti predplačil za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za sklad EKSRP,
 • možnost elektronskega vlaganja letnega načrta aktivnosti, letnih poročil LAS,
 • dopolnitev vsebine poročila za sklad ESPR, zagotovitev spremljanja kazalnikov in trajnosti operacij,
 • tehničnih popravkov.

Novela Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020  ter jo objavi v Uradnem listu.

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 se kot upravičena shema dodaja nova shema kakovosti zajamčena tradicionalna posebnost s proizvodom seneno mleko, poleg tega se v okviru sheme kakovosti zaščitena označba porekla dodaja proizvod oljčno olje Istra in v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost proizvoda prašiči in meso prašičev. S spremembo uredbe se podpirajo tudi upravičenci iz sektorjev oljke, mleko in prašičjereja, ki bodo imeli možnost povračila stroškov, nastalih z vključitvijo v podprto shemo kakovosti, stroškov letnih prispevkov za sodelovanje v njih in pregledov, potrebnih za preverjanje skladnosti s specifikacijami posameznih shem. Pričakovani rezultati spremembe uredbe so povečanje obsega proizvodnje in trženja proizvodov iz omenjenih sektorjev, boljše vključevanje v agroživilske verige prek shem kakovosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom in posledično tudi boljša prepoznavnost teh proizvodov med potrošniki.

Sprememba uredbe predvideva tudi zmanjšanje razpoložljivih sredstev, ki se bodo prerazporedila na ukrepe, kjer je zaznano boljše črpanje sredstev. Razlog za zmanjšanje sredstev je trenutno manjše zanimanje za vključevanje v shemo kakovosti izbrana kakovost, ker trenutno še ni množičnega odziva s strani sektorjev prašiči in sadje, poleg tega pa v shemo še niso vključeni ostali sektorji, kot so npr. vrtnine, žita, vino, za katere se pripravljajo ustrezne specifikacije in bodo predvidoma predmet podpore v novem programskem obdobju.

Zaradi približevanja izteka programskega obdobja 2014-2020 in nepravočasnega sprejema EU aktov, ki bodo urejali prenos finančnih obveznosti iz sedanjega Programa razvoja podeželja v nov program (t.i. strateški načrt), je trenutno onemogočeno sprejemanje 5-letnih obveznosti, saj sedaj veljavna EU zakonodaja omogoča, da je upravičen izdatek iz Programa razvoja podeželja tisti, ki nastane do konca leta 2023, predviden javni razpis, ki bo objavljen v letu 2020, pa bi pomenil finančne obveznosti tudi v letih 2024 in 2025. Zaradi navedenega se s spremembo uredbe skrajšuje obdobje upravičenosti do podpore na 3 leta.

Prav tako se z namenom zmanjšanja administrativnih bremen uvaja elektronski vnos zahtevkov za izplačilo sredstev.

Sprememba Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S predlaganimi dopolnitvami in spremembami Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju se predpis usklajuje z novimi pravnimi podlagami, in sicer z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ter tudi z novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Sprememba Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim.

Predstavniki narodnih skupnosti so izrazili potrebo po zagotovitvi pravne podlage, da bi občinske samoupravne narodne skupnosti lahko na letni ravni porabile do 30 odstotkov sredstev za investicije v objekte, ki so v njihovi lasti oziroma v dolgoročnem upravljanju. Na podlagi navodila ministrov, pristojnih za finance in javno upravo, se je pripravila Uredba o spremembi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim. Slednja dopolnjuje drugo alinejo 4. člena uredbe na način, da se občinskim samoupravnim narodnim skupnostim omogoči, da največ 30 odstotkov dodeljenih sredstev lahko porabijo za investicijsko vzdrževanje premičnega in nepremičnega premoženja, potrebnega za delovanje ali izvajanje njihovih programov.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. in 30. julijem 2020

Vlada je sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. in 30. julijem 2020

Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. in 30. julijem 2020 na območjih Dolenjske, Koroške, Ljubljanske, Pomurske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije. Neurja in poplave so povzročila škodo v višini 15.029.047,68 evrov.

Uvrstitev projektov v Načrt razvojnih programov 2020-2023

Vlada Republike Slovenje je na dopisni seji sklenila, da v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrsti projekta Regeneracija odpadnih surovin in materialov ter Redukcija, oksidacija, recikliranje.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021 7/1

Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

Več informacij: TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.