V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA LENART.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Mestna občina Ptuj: staro mestno pokopališče preuredili v spominski park 1/1

Izvedba: 2016 – 2018

Financiranje: Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstva za okolje in prostor, Mestna občina Ptuj

Projekt je bil izveden z namenom ohranjanja kulturne dediščine mesta Ptuj, preprečevanja propadanja kulturne dediščine, izboljšanja kakovosti zelenih površin v mestu, dviga ozaveščenosti prebivalcev o pomenu kulturne dediščine in izboljšanja turistične ponudbe mesta Ptuj.

Mestna občina Ptuj je izvedla ureditev območja – starega pokopališča in ga preuredila v Spominski park. Območje ureditve se razteza na celotnem območju starega mestnega pokopališča, ki je že od leta 1978 v mirovanju. Posebna pozornost je bila namenjena umestitvi novih predlaganih ureditev, ki so povzete po sintezni rešitvi z urbanistične delavnice, v obstoječo strukturo starega pokopališča, z namenom, da se ohrani čim več kakovostne kulturne in naravne dediščine. Celotno območje je s tem dobilo nov značaj in funkcijo ter povečuje zelene površine v občini.

Foto: MO Ptuj

NOVICE SOS

Iraški partnerji na študijskem obisku v Sloveniji podrobneje spoznali naše dobre prakse v kmetijstvu 2/1

Skupnost občin Slovenije je vodilni partner projekta medsebojnega sodelovanja z iraško provinco Anbar. Projektni konzorcij sestavljajo podjetje Zavita, podjetje Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Projekt se izvaja v okviru programa Podpora okrevanju in stabilnosti v Iraku prek lokalnega razvoja, ki ga financira Evropska unija (EU), izvaja pa Razvojni program Združenih narodov (UNDP).

V sklopu projekta je projektni konzorcij za delegacijo iraških partnerjev, ki jo sestavljajo Jasim Mohammed Abdullah Al-Halboosi, namestnik guvernerja regije Anbar, dr. Abbood Mohammed Hazeem, strokovnjak za kmetijstvo v provinci Anbar, Maan Mohammed Hamzah, regionalni vodja pri UNDP v Anbarju, Sinan Mohammed Ali, direktor oddelka za kmetijstvo Al Jazeera in Mustafa Jasim Mohammed Abdullah Al-Halboosi, član projektne delovne skupine, pripravil študijski obisk v Sloveniji z ogledom dobrih praks.

Partnerstvo v projektu se osredotoča na spodbujanje razvoja kmetijstva v regiji Anbar, na podlagi izkušen lokalnih skupnosti iz Slovenije. Tako so se v sklopu štiridnevnega študijskega obiska iraških partnerjev v Sloveniji mudili tudi v Ajdovščini, kjer jim je vodstvo Regionalne agencije ROD predstavilo razvoj in delovanje agencije ter delovanje, vzdrževanje in nadgradnjo virtualne tržnice kmetijskih pridelkov – Tržnica na borjaču. Spoznali in okusili so tudi dobrote Vipavske, ki jih proizvaja uspešni lokalni proizvajalec Sirarstvo Orel, ki proizvaja izdelke iz ovčjega mleka. Projektne aktivnosti izdatno podpira tudi župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin, ki v projektu sodeluje kot nosilec dobre prakse virtualne tržnice, kratkih dobavnih verig in povezovanja lokalnih politik in lokalnih pridelovalcev. V sklopu obiska so obiskali tudi Kmetijski inštitut Slovenije, se tam seznanili z njihovim delovanjem, financiranjem, projekti ter razvojem in raziskavami, ogledali so si center Jablje ter degustirali slovenski med. V sklopu obiska se je iraška delegacija sestala tudi s predsednico Jasno Gabrič in Maša Žagar, v.d. generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo pri MKGP.

Projektno delo je že obrodilo prve sadove tudi v regiji Anbar, saj je s pomočjo dobrih praks iz Slovenije ter semenskih sredstev projekta zaživel Center za razvoj kmetijstva. Prostori v lasti regije Anbar so dobili ustrezno opremo ter zaposlene, ki se v okviru projektnih aktivnosti usposabljajo in izobražujejo. Doslej je bilo za zaposlene izvedeno spletno izobraževanje s področja organizacije dela tovrstnega razvojnega centra na področju kmetijstva ter usposabljanje s področja pridelave zelenjave, trženja kmetijskih proizvodov in ribogojstva.

Galerija slik

Na izobraževanju predstavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 2/2

Vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo, mag. Branko Vidič, je na izobraževanju dne 26. 10. 2022 predstavil vsebino Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter prihajajoče spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

S 1. 10. 2022 se za 4,5% povišujejo vrednosti vseh plačnih razredov plačne lestvice, 1. 4. 2023 bo večini v javnem sektorju prinesel dodaten plačni razred, pri oktoberski plači bosta izplačana razlika do višjega zneska za regres za letni dopust za leto 2022 ter višji regres za prehrano, ki od 1. 9. 2022 znaša 6,15 evrov.

S 1. 11. 2022 je predvidena uveljavitev povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, ki pripadajo funkcionarjem, v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence. Torej bodo funkcionarji upravičeni do enakih zneskov kot ostali javni uslužbenci za: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, …

Nekaj vtisov udeleženecev:

“Pohvala predavatelju, je konkreten in razumljiv.”

“se zahvaljujemo…čudovito predavanje”

ZAKONODAJA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem – ponovna javna obravnava 3/1

Obveščamo vas, da je MOP v ponovno javno obravnavo poslalo predlog sprememb Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena Stanovanjskega zakona izda minister pristojen za prostor.

V dopisu navajajo: “Zavedamo se, da bo v prihodnosti potrebno na novo sistemsko urediti področje neprofitnih najemnin s prehodom na stroškovno najemnino. V tem smislu prosimo, da predlagane spremembe in dopolnitve pravilnika razumete predvsem kot nujne tehnične popravke, ki jih želimo uveljaviti še pred novim krogom javnih razpisov za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki jih občine in stanovanjski skladi napovedujejo za letošnjo jesen. V največji možni meri smo pri tem upoštevali konkretne pripombe stanovanjskih skladov in občin povezane predvsem s pojasnili za uporabo pravilnika. Nekaterih predlaganih rešitev žal ni bilo mogoče vključiti med spremembe in dopolnitve pravilnika, saj ji ni mogoče izvajati (npr. dokazovanje kršitev hišnega reda, sodelovanje prosilcev v osebnem stečaju na razpisu,….). Ravno tako nekaterih predlogov nismo mogli upoštevati, saj posegajo v zakonsko materijo. Nekateri predlogi glede prednostnih kategorij pri dodelitvi neprofitnih stanovanj (prosilci, ki živijo v socialnovarstvenih ali vzgojnih zavodih,…) pa ne sodijo na področje stanovanjske zakonodaje in se bodo reševali v okviru zakonodaje v pristojnosti MDDSZ.”

Vljudno vas prosimo, da osnutek pravilnika pregledate na povezavi TUKAJ ter prilogo TUKAJ.

Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje nam posredujete najpozneje do petka 4. 11. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti 3/2

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do srede, 2. 11. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture za obdobje 2021-2030 3/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo, je pripravil Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 (NSNA). Ta opredeljuje ključne aktivnosti za razvoj akvakulture kot gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2030. Namen NSNA 2021-2030 je podati temeljne usmeritve, ki bodo spodbujale razvoj trajnostne, zelene, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture v Republiki Sloveniji. NSNA 2021-2030 je pripravila delovna skupina, imenovana s strani ministrice, pristojne za ribištvo. V delovni skupini so sodelovali Sektor za ribištvo, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za vode, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Društvo rejcev vodnih živali, Zavod RS za varstvo narave, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Koper, Društvo za preučevanje ptic in varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije ter predstavniki posameznih oblik akvakulture (sladkovodna akvakultura, morska akvakultura in školjkarji).Za NSNA 2021-2030 je bila opravljena celovita presoja vpliva na okolje (CPVO), v okviru katere je bilo dne 21. 10. 2022 izdana odločba o potrditvi NSNA 2021-2030 in Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027.

Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030 najdete na povezavi  TUKAJ

Pripombe nam lahko pošljete na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 2. novembra 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani 3/4

Obveščamo vas, da je v  obravnavi v Državnem zboru Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

Cilj zakona je brezplačno šolsko kosilo določiti kot pravico vseh redno šolajočih osnovnošolcev. Opozarjamo, da bo v primeru sprejetja zakona, to za občine povzročilo znantne finančne posledice, saj bodo potrebne investicije v infrastrukturo (kuhinje, jedilnice).

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do petka, 11. 11. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 3/5

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje in javno obravnavo. Zainteresirano javnost vabijo, da k strategiji poda svoja mnenja, predloge in stališča in s tem pripomore k vsebinsko dobro pripravljenemu dokumentu.

Strategija digitalnih javnih storitev 2030 je sestavljena kot piramida, ki strateške prioritete prenaša v pet strateških ciljev, s pomočjo katerih bodo dosegli zastavljene prioritete. Na pet strateških ciljev se pripenja 23 skrbno zasnovanih specifičnih ciljev. Vsak od ciljev pa bo imel definirane konkretne korake v akcijskem načrtu, ki se bo posodabljal vsaki dve leti. Akcijski načrt bo pripravljen do konca leta 2022 in ni predmet te javne obravnave.

Osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 lahko preberete na povezavi TUKAJ

Predloge in komentarje nam prosim posredujte do srede, 16. 11. 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki 3/6

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki. Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Uporabljati se začnejo s 1. januarjem 2023.

Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

S PIS uvajajo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) in graditve objektov (eGraditev).

Navedeni sistemi se bodo vzpostavili, vodili in vzdrževali znotraj PIS, ki ga skladno s prostorsko zakonodajo vodi in vzdržuje Ministrstvo za okolje in prostor.

Na osnovi tehničnih pravil se bo prek storitev PIS zagotavljal javni dostop do standardiziranih podatkov o prostorskih aktih.

Tehnična pravila za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki najdete TUKAJ.

Celotno novico in druge priloge lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 3/7

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje, danes začenja z javno razgrnitvijo Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027.

Javna razgrnitev poteka od danes, od 25. oktobra, do vključno 25. novembra 2022. V okviru javne razgrnitve lahko na objavljene dokumente na spletni strani MOP podate mnenja in pripombe. Na spletni strani so objavljeni Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027,  Okoljsko poročilo s prilogami za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027,   Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 predstavlja drugi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti oz. posodobitev in nadgradnjo prvega načrta iz leta 2017. V primerjavi s prvim načrtom je posodobljen z najnovejšimi podatki.

Več informacij najdete na povezavi TUKAJ.

Vir: Gov.si, Ministrstvo za okolje in prostor

Označevanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občinah 3/8

Ministrstvo za kulturo je pripravilo podrobnejša navodila o označevanju kulturnih spomenikov z modrim ščitkom.

V času vojne v Ukrajini je označevanje kulturnih spomenikov z modrim ščitkom vedno bolj aktualno. Ministrstvo za kulturo (MK) je v lanskem letu sprejelo prenovljen Pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 94/21), ki je usklajen z mednarodnimi  haaškimi konvencijami. Skupaj z oblikovalci, ki so načrtovali celostno podobo Republike  Slovenije, so sestavili še Priročnik za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov o  podrobnejši obliki in vsebini oznak. Priročnik s pojasnili in vzorci je dostopen na spletnih straneh MK.

Priročnik lahko vidite na povezavi TUKAJ.

MK je s predpisanimi oznakami že označilo skoraj vse razglašene kulturne spomenike  državnega pomena v Sloveniji. Posamezne občine so pristojne za označevanje spomenikov  lokalnega pomena, ki so jih razglasile same.

Več o rokih označevanja spomenikov in celotno sporočilo MK lahko preberete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI SOS

23.11. / Določanje plače javnemu uslužbencu in delovna uspešnost 4/1

Plača je temeljna pravica iz delovnega razmerja, zato je zelo pomembno, da je določena pravilno, tako ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi kot tudi med samim trajanjem delovnega razmerja. Ob premestitvi na drugo delovno mesto je prav tako pomembno, da je plača določena pravilno oziroma da so pravilno upoštevana že dosežena napredovanja skladno s pravili, ki jih vsebuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Določbe 19. in 20. člena ZSPJS so bile dopolnjene, zato je treba pri uvrstitvi v plačni razred upoštevati veljavno ureditev, ki omogoča priznanje doseženih napredovanj tudi po ponovni zaposlitvi v javnem sektorju.

Sestavni del plače je tudi delovna uspešnost – redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela – pri katerih je prav tako treba upoštevati določena pravila.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Pravne podlage plačnega sistema
9.30 – 10.00 Spremembe in dopolnitve ZSPJS
10.00 – 10.30 Določanje plače po 19. in 20. členu ZSPJS
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Redna delovna uspešnost (obseg, kriteriji in delitev, obvestilo in objava točk)
11.15 – 12.00 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (vir sredstev, dogovor, višina in podlaga za izplačilo)
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

8.11 / Moč povezanih skupnosti v mestih_Kako povezane skupnosti in njihovi prostori ustvarjajo bolj sodelujoča, pravična in odporna mesta 5/1

Nevladne organizacije in civilne iniciative se kažejo kot ključni vezni člen za premagovanje rastočega nezaupanja med javnimi upravami in javnostjo. Različne oblike sodelovanja med mesti in civilno družbo zato postajajo v mestih širom Evrope vedno bolj pomembne za kakovost življenja in storitev v mestih. Le močne in povezane lokalne skupnosti so se namreč sposobne učinkovito prilagoditi na nenehne spremembe v družbi in širšem okolju.

Pridružite se 8. novembra 2022 v Ljubljani na mednarodni konferenci Moč povezanih skupnosti v mestih: Kako povezane skupnosti in njihovi prostori ustvarjajo bolj sodelujoča, pravična in odporna mesta.

Spoznali boste različne tuje in domače primere sodelovanja mest z nevladnimi organizacijami in civilnimi iniciativami. Na konferenci se nam bodo pridružili Levente Polyak iz organizacije Eutropian s predstavitvijo širše evropske slike sodelovanja mest in civilne družbe, Irina Vasiljeva s Hišo NVO Riga, Petra Marčinko z zgodbo kompleksa Lazareti v Dubrovniku in Jan Franjul s predstavitvijo skupnostnega centra Rojc iz Pulja. Izvedeli boste tudi, kako so slovenska mesta prevzela dobro prakso mestne dnevne sobe iz Idrije in jo prilagodila svojim lokalnim razmeram.

Več o dogodku in prijave: https://ipop.si/2022/09/06/moc-povezanih-skupnosti-v-mestih/

AKTUALNI RAZPISI

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 6/1

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2022-2023. Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023.

Kandidirajo lahko lokalne in regionalne oblasti oziroma združenja in nevladne organizacije, ki so izvedle projekte oziroma dogodke, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Projekti, ki bodo poslani na izbor morajo biti zaključeni oziroma izvedeni in na voljo javnosti že vsaj tri leta pred prijavo, in sicer najkasneje do decembra 2019.

Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023.

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi TUKAJ.

Novi evropski Bauhaus v okviru kohezijske politike: razpis za inovativne projekte v mestih v vrednosti 50 milijonov evrov 6/2

Obveščamo vas, da je Evropska pobuda za mesta objavila razpis za projekte v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja v sklopu novega evropskega  Bauhausa.
Razpis je namenjen projektom, ki lahko spodbudijo preobrazbo v mestih, ustvarijo naložbe in navdihnejo druge projekte kohezijske politike. Projekti morajo biti povezani s štirimi temami: gradnja in prenova v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti, ohranjanje in preoblikovanje kulturne dediščine, cenovno dostopne stanovanjske rešitve in prenova mestnih prostorov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Razpis je odprt do sredine januarja 2023.
Evropska pobuda za mesta je del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov.

Več lahko preberete na povezavi TUKAJ.

VLADA RS

22. redna seja 7/1

Vlada je sprejela sklep o sklenitvi dogovora z reprezentativnimi združenji občin o višini povprečnine za leti 2023 in 2024. Znašala bo 700 evrov.

Predstavniki vlade in reprezentativnih združenj občin so se na sestanku 20. oktobra 2022 po daljših pogajanjih sporazumeli o povprečnini za leti 2023 in 2024 v višini 700 evrov in parafirali ta dogovor.

Vlada je prisluhnila občinam glede rasti cen in financiranja zakonsko določenih nalog, ki jih občine opravljajo. Občine pa so razumele omejitve države glede na trenutne razmere.

Sledil bo uraden podpis dogovora. Vlada je za podpis v imenu vlade danes pooblastila ministra za finance Klemena Boštjančiča in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

NOVICE DRUGIH

Minister Jevšek in župani Posavja o možnostih črpanja evropskih sredstev 8/1

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek se je udeležil seje Razvojnega sveta regije Posavje, ki je potekala na Gradu Sevnica. Razprava z župani posavskih občin je tekla predvsem o črpanju evropskih sredstev v prihajajočem programskem obdobju.

»Potem ko smo v Sloveniji dosegli dogovor o programu evropske kohezijske politike, ga bomo kmalu tudi uradno posredovali v Bruselj. Po predvideni časovnici bo program, težak 3,2 milijarde evrov, sprejet do konca leta, prve razpise pa lahko pričakujemo spomladi 2023,« je povedal minister Jevšek in se zahvalil vsem, ki so prispevali k pripravi programa.

Poudaril je pomembnost hitrejšega pričetka izvajanja projektov, saj bo novo programsko obdobje za 2 leti krajše od prejšnjega. »Tudi zato se obetajo poenostavitve v postopkih izvajanja oziroma pregleda porabe sredstev, s ciljem, da bi upravičenci kar najhitreje dobili izplačila,« je dejal minister.

Celotno novico preberite TUKAJ.

Vir: Gov.si

VABILO K SODELOVANJU V ANKETI - Participativno načrtovanje in urejanje javnih odprtih prostorov manjših krajev 8/2

V okviru priprave splošnih smernic, priporočil in podrobnejših pravil kot dela državnega prostorskega reda Urbanistični inštitut Republike Slovenije in podjetje LUZ d. d. po naročilu Ministrstva za okolje in prostor pripravljata smernice za participativno načrtovanje in urejanje javnih odprtih prostorov manjših krajev. V procesu priprave smernic se anketno zbirajo podatki o specifikah participativnega urejanja javnega prostora v Sloveniji, kot jih vidijo različni deležniki. Kot pomembnega deležnika vabijo tudi vas občine, da do petka 11.11.2022 izpolnite anketo na povezavi https://1ka.arnes.si/OJP-Obcine. Več informacij na info@uirs.si.

 

 

 

 

Pojasnila tržnega inšpektorata v zvezi s sklepanjem pogodb o dobavi električne energije in zemeljskega plina 8/3

Na področju sklepanja pogodb o dobavi energije (elektrike in plina) s končnimi odjemalci Agencija za energijo in Tržni inšpektorat v zadnjem času prejemata veliko vprašanj v zvezi z obveznostjo dobaviteljev, da se odzovejo na povpraševanje končnih odjemalcev.

Veljavna zakonodaja dobaviteljem neposredno ne nalaga obveznosti, da se na povpraševanja končnih odjemalcev za pridobivanje ponudb odzovejo v določenem času, vendar je iz do sedaj uveljavljenih poslovnih praks dobaviteljev razvidno, da se na povpraševanja končnih odjemalcev odzivajo v roku od 14 do 21 dni. Zaradi trenutnega stanja na trgu in velikega povpraševanja po pridobivanju ponudb so ti roki trenutno lahko tudi daljši.

Sprejeti Uredba o določitvi cen električne energije in Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema v 4. členu določata, da dobavitelji, ki dobavljajo energijo:

  • gospodinjskim odjemalcem,
  • malim poslovnim odjemalcem,
  • odjemu skupne porabe električne energije v večstanovanjskih stavbah in odjemu električne energije skupne porabe v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah,
  • odjemu končnih odjemalcev plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev ter za
  • osnovne socialne službe, kot jih določa druga alineja prvega odstavka 117. člena ZOP,

ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. Prav tako ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci.

Na Tržnem inšpektoratu končnim odjemalcem zato predlagajo, da pred potekom pogodb o dobavi od obstoječega ali novega dobavitelja zahtevajo sklenitev nove oziroma podaljšanje obstoječe pogodbe o dobavi. Na tako zahtevo so se dobavitelji dolžni odzvati v skladu z zgoraj navedenima uredbama. V primeru, da dobavitelj kljub pozivu končnega odjemalca, po sklenitvi pogodbe o dobavi ne odreagira oziroma zavrne sklenitev pogodbe o dobavi oziroma, da bi obstoječi dobavitelj prenehal dobavljati plin ali elektriko zgoraj navedenim zaščitenim odjemalcem, se naj kočni odjemalci obrnejo na Tržni inšpektorat, ki je pristojen za nadzor nad izvrševanjem zgoraj navedenih uredb. Pri tem se predlaga, da zahtevo za sklenitev pogodbe o dobavi z energijo končni odjemalci zahtevajo le od enega dobavitelja (in ne morebiti večih).

Končnim odjemalcem svetujejo, da ne čakajo na iztek obstoječe pogodbe o dobavi, temveč aktivno pristopijo k aktivnostim za sklenitev pogodbe o dobavi z obstoječim ali novim dobaviteljem energije vsaj mesec pred potekom obstoječe pogodbe oziroma še prej, saj je v primeru sklenitve pogodbe o dobavi z novim dobaviteljem treba upoštevati tudi zakonske roke za izvedbo postopka menjave dobavitelja.

Celoten postopek menjave je po korakih predstavljen na spletnih straneh agencije, pri izbiri dobavitelja pa si lahko odjemalci pomagajo z informacijami iz primerjalnika stroškov oskrbe na agencijskih spletnih straneh in z informacijami na spletnih straneh posameznih dobaviteljev, kjer so objavljene tudi okvirne cene za dobavljeno energijo. Postopek menjave je za odjemalca brezplačen in enostaven, saj ga lahko v imenu odjemalca opravi tudi novi izbrani dobavitelj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.