V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI ŠMARTNO OB PAKI IN SEVNICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Kako odmerjati NUSZ v letih 2022 in 2023 in usmeritve za naslednja obdobja 1/1

V četrtek, 4. 11. 2021 je SOS v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS) in Finančno upravo Republike Slovenije organizirala seminar glede novih usmeritev in priporočil za občine za naslednje obdobje odmere NUSZ za bolj uspešno zagotavljanje proračunskih sredstev občin za razvoj in investicije v prihodnjih letih.

Na dogodku, ki ga je moderirala ga. Marinka Konečnik Kunst so predstavniki MOP, Lidija Balantič, Marjetka Čuš in mag. Matija Kralj predstavili podatke o predmetu odmere, oprostitve in splošne usmeritve za občine za naslednje obdobje odmere in zakonitost odlokov o NUSZ in izkušnje iz preteklih let. Predstavnica GURS, Ema Pogorelčnik  je predstavila način urejanja podatkov in spremembe pri vodenju podatkov nepremičninskih evidenc. Mag. Sonja Urankar iz MF pa je predstavila prenovljena sistemska priporočila za izboljšanje sistema NUSZ.

Na seminarju je sodelovalo več kot 120 udeležencev, ki so tekom seminarja zastavili mnogo vprašanj na katera so prejeli odgovore neposredno.

Pri pripravi odloka govora o razpadajočih objektih in kopičenju odpadkov 1/2

Slika je simbolična. (vir: Pixabay)
Slika je simbolična (vir: Pixabay)

V sredo, 3.11.2021 je v Občini Hrpelje – Kozina potekalo potekalo 21. srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Članice in člane delovne skupine je uvodoma pozdravila županja ga. Saša Likovec Svetelšek. Zbrani so izpostavili potrebo po opredelitvi procesnih in operativnih korakov, s katerimi bi v nadaljevanju naslovili vse zainteresirane občine, ki so med drugim že vključene v podporno mrežo.

Osrednji del srečanja je vključeval pregled smiselnosti obstoječih in dopolnjenih določb izvornega Odloka o urejanju in varovanju zunanjega izgleda mesta in naselij v Občini Postojna, to je občine, za katero se med drugim pripravlja vzorčni odlok. Poudarek razprave je pokrival predvsem področji razpadajočih objektov (ruševin) in kopičenja kosovnega odpadnega materiala. Srečanje se je zaključilo z namero o dopolnitvi prečiščenega besedila odloka, ki ga bodo znova pregledali in izčistili prihodnjič.

Odgovor MJU na pobudo za pripravo usmeritev za naročnike zaradi dviga cen na trgu 1/3

Obveščali smo, da smo na ministrstvo naslovili pobudo za pripravo usmeritev za naročnike zaradi dviga cen na trgu, po oblikovanju podpornega okolja in informacijo o izvedbi seminarja – novica dostopna na spodnji povezavi

Pobuda SOS za pripravo usmeritev za naročnike zaradi dviga cen na trgu

Dne 2. 11. 2021 smo prejeli odgovor Direktorata za javno naročanje pri MJU. V odgovoru pojasnjujejo:

 1. Da je ministrstvo v preteklosti že pripravilo več stališč vezanih na spremembe pogodb, ki jih v okviru Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) ureja 95. člen. Vsa stališča so objavljena na spletni povezavi https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/stalisca-ministrstva.html, pri čemer se dva nanašata na splošno razlago določb 95. člena in pojasnjujeta možnosti dovoljenih sprememb pogodb ter potrebna ravnanja naročnikov v teh primerih, dva pa se nanašata na dve v preteklosti že izpostavljeni problematiki nenadnega povišanja cen (meso) oziroma dviga stroškov (dvig minimalne plače).
 2. Da navodila za vsak posamezen primer sicer po njihovi oceni ni mogoče zavzeti, saj je primera do primera potrebno presojati okoliščine in morebitno ustreznost umestitve le-teh v enega izmed dovoljenih institutov spremembe pogodbe. Še posebej izpostavljajo, da je pri gradnjah situacija zaradi mnogo različnih dejavnikov in vrst gradbenih pogodb specifična in večplastna. Kljub temu pa bodo pristopili k pripravi novega stališča oziroma usmeritve za naročnike, ki ga bodo pred objavo tudi uskladili s pristojnimi resorji za posamezno področje.
 3. Da MJU zagotavlja vsakodnevno delovanje help-deska, to je enote za vsebinsko pomoč uporabnikom ter poleg tega še dvakrat tedensko telefonsko svetovanje, oboje z vidika razlage javno naročniške zakonodaje, zagotavljajo pa tudi delovanje EKC za tehnično podporo uporabnikom.

Prejeti odgovor prilagamo TUKAJ.

ZAKONODAJA

Razlaga Aneksa h KPND v Republiki Sloveniji, jubilejna nagrada 2/1

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je bila v Uradnem listu RS, št. 172/21 objavljena razlaga šestega odstavka 10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21), kjer je določena pravica do izplačila jubilejne nagrade javnim uslužbencem, katerim se kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.

Razlago objavljamo TUKAJ.

POZIV ZA POSREDOVANJE IZPOLNJENE TABELE PRIORITETNIH INVESTICIJ ZA 10 LETNO OBDOBJE IN PODATKOV O OBSTOJEČEM STANJU 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za zdravje naslovilo POZIV za posredovanje izpolnjene tabele prioritetnih investicij za 10 letno obdobje in podatkov o obstoječem stanju, za namen zagotovitve finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo.

Dopis in tabele najdete na sledečih povezavah:

Posredovani podatki bodo osnova za uskladitev končnih prioritetnih investicij v okviru zagotovljenih letnih sredstev skladno s sprejetim Zakonom zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 in v nadaljevanju za redno spremljanje realizacije investicijskih projektov.

Predlog Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu 2/3

Ministrstvo za infrastrukturo je v pregled posredovalo predlog Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice.

Predlog Uredbe bolj podrobno določa pogoje in način izvajanja integriranih linij ter razmerja, ki se določijo v pogodbi, sklenjeni med organom JPP, občino in izvajalcem integrirane linije. Med drugim je namen nove Uredbe, da pride v prihodnje do sklenitve pogodb za izvajanje integriranih linij neposredno med občinami in ministrstvom, ter da se za takšne oblike pogodb predhodno pripravi poenotena metodologija oziroma način sofinanciranja.

Dopis ministrstva lahko najdete tukaj, besedilo predloga pa tukaj.

Vljudno vas prosimo, da vaše predloge, stališča in pripombe pošljete najkasneje do 10. 11. 2021 na info@skupnostobcin.si

 

 

POVPRAŠEVANJE

Integrirani potniški promet 3/1

Dne 29. 10. 2021 je potekal 1. sestanek Delovne skupine za integrirani potniški promet pri SOS. Delovna skupina je bila ustanovljena z namenom, da bo v okviru svojega dela iskala rešitve za povezovanje različnih vrst potniškega prometa ter ureditev odprtih vprašanj povezanih s tem področjem.

V okviru sestanka so udeleženci predstavili problematiko, na podlagi katere je delovna skupina nastala – neusklajeni vozni redi med posameznimi vrstami potniškega prometa, prazni avtobusi, visoki stroški šolskega prevoza in težave s povezavami na manj poseljenih območjih občin, itd..

Začrtano je bilo nadaljnje delovanje delovne skupine, za kar potrebujemo nekaj informacij občin članic.

Zanima nas:

 1. Ali se v vaši občini srečujete s težavami pri potniških linijskih prevozih? Če DA, s kakšnimi?
 2. Ali imate predloge/morebitne obstoječe rešitve za reševanje teh težav?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do torka, 9.11.2021 na naslov info@skupnostobcin.si

Uporaba sistema eVročanje 3/2

Na prošnjo občine članice SOS se obračamo na vas s sledečim vprašanjem:

Ali katera od občin, ki uporablja Lotus Note in SPIS, že uporablja sistem eVročanje in podpisovanje?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje vaših odgovorov najkasneje do četrtka, 10. 11. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

22.11. / Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin 4/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja in pripravljavci novega priročnika in novega priporočila, vabi na predstavitveni seminar

“Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin”,

ki bo potekal v ponedeljek, 22. 11. 2021, ob 10. uri  na spletni platformi Zoom (dogodek bo trajal do predvidoma 12. ure).

 • Več o programu in gradivo najdete v vabilu TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

25.11. / Strokovna ekskurzija v OBMEJNI MESTI SLOVENSKA GORNJA RADGONA IN AVSTRIJSKA RADGONA (»TWIN CITIES«) V LUČI PODNEBNIH SPREMEMB 4/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na Strokovno ekskurzijo v obmejni mesti Gornja Radgona (Slovenija) in Radgona (Avstrija), ki naslavlja podnebne spremembe skozi izzive urejanja lokalnih okolij. Blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam predstavlja enega izmed ključnih izzivov in prednostnih nalog Evropske unije.

Dogodek bo potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije (SOS) ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Na dogodku bomo razpravljali o prilagajanju lokalnega prostora podnebnim spremembam na področju urejanja prostora in si v tem kontekstu ogledali nekaj ureditev na obeh straneh Mure, ki mesti ločuje in povezuje hkrati. Oktobra letos sta mesti, ki sta bili nekoč eno, zaključili z bilateralnim projektom GoMURra, v katerem sta na različne načine urejali zaščito pred visokimi vodami, ki so posledica podnebnih sprememb.

Cilj strokovne ekskurzije je seznaniti (so)odločevalce in druge zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni na eni strani o prostorskih in okoljskih problemih, ki jih je skozi čas povzročil človek z neuravnoteženima procesoma urbanizacije in stihijskega razvoja, po drugi strani pa o priložnostih drugačnih, uravnoteženih urbanih politik, ki se lahko soočajo tudi z izzivi podnebnih sprememb, okoljske krize in socialnih stisk. Prepoznali bomo tudi razlike med mestoma in državama, s katerimi se njune aktivnosti prilagajajo na podnebne spremembe na področju urejanja prostora.

Več informacij o programu in prijavi najdete TUKAJ.

Prijavite se lahko do petka, 19.11. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest. Število mest je OMEJENO.

Vabljeni k prijavi!

26.11. / Predstavitev zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 4/3

Meseca avgusta 2021 je pričel veljati Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), ki uvaja ločena koncepta elektronske identitete in elektronskega podpisovanja. Ker se oboje uporablja pri delu lokalnih skupnosti organiziramo seminar, da se z novostmi, ki jih zakon uvaja podrobneje seznanimo. V ta namen Skupnost občin Slovenije organizira PREDSTAVITEV ZAKONA O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA, ki bo potekal  26. 11. 2021 med 10.30 in 13.00 preko spletnega orodja Zoom. 

Do sedaj smo za identifikacijo posameznikov pri elektronskem poslovanju, kot tudi za elektronsko podpisovanje uporabljali enaka digitalna potrdila. Informacije o teh se nahajajo med drugim na spletnih straneh Državnega centra za storitve zaupanja: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/ in tudi državnega portala eUprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html.

ZEISZ prvič v Sloveniji vzpostavlja sistemsko rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda Republika Slovenija slovenskim državljanom in državljankam ter pod določenimi pogoji tudi tujcem na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije. Elektronska identiteta bo državljanom omogočila elektronsko poslovanje in dostop do vseh elektronskih storitev tako doma, v skladu z Uredbo eIDAS pa tudi na celotnem notranjem trgu EU, saj bo omogočila identifikacijo uporabnika na elektronski način povsod, kjer je identifikacija osebe za uspešno izvedbo postopkov nujno potrebna ali zaželena. S tem bomo zagotovili pogoje za to, da bodo lahko državljani in tudi vsi ponudniki storitev praktično vse aktivnosti tudi dejansko lahko izvedli elektronsko, neodvisno od časovnih, krajevnih in drugih omejitev, kar bo vsem omogočilo povečati učinkovitost in kvaliteto svojega življenja in dela.

OKVIRNI PROGRAM SEMINARJA:

Splošna predstavitev EU uredbe eIDAS in Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21) mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo
Gradniki in skupne informacijske rešitve Ministrstva za javno upravo ter aktivnosti, ki jih morajo zagotavljati deležniki dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Nova osebna izkaznica mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Evropska denarnica za digitalno identiteto, kot je predvidena v Predlogu EU uredbe v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto – 9471/21 – dr. Alenka Žužek Nemec, Direktorat za informatiko
Vprašanja udeležencev, pogovor in zaključek

O PREDAVATELJIH:

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja bodo predstavili predstavniki Direktorata za informacijsko družbo in Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo: dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, vodja Sektorja za storitve zaupanja, oba iz Direktorata za informatiko, ter mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo. Na razpolago bodo tudi Marija Sever, Direktorat za informacijsko družbo, Dragan Petrović, Inšpektorat za javni sektor, in Tamara Gliha, vodja sektorja za zakonodajo na Direktoratu za informacijsko družbo.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

11.11. / Brezplačni spletni tečaj Varni v pisarni 5/1

Spletni tečaj Varni v pisarni so zasnovali na nacionalnem odzivnem centru SI-CERT, eni ključnih organizacij s področja kibernetske varnosti v Sloveniji. Spletni tečaj je prosto dostopen in zagotavlja brezplačno storitev izobraževanja vseh zaposlenih o informacijski varnosti. Zaposleni lahko izobraževanje opravijo kadarkoli, kjerkoli, saj je dostopno na spletu 24/7, vsebine pa prilagodijo svojim delovnim nalogam in s tem povezanim varnostnim tveganjem z izbiro modulov:

 1. Osnove informacijske varnosti za vseobsega ključne napotke, ki jih morajo poznati vsi zaposleni.
 2. Računovodstvo, tajništvo, finance, so pogosto tarča kibernetskih napadov, saj imajo zaposleni dostop do bančnih računov – ti pa so glavni cilj napadalcev.
 3. Marketing, prodaja, nabava, logistika,med marketinškimi kampanjami, zbiranji ponudb, naročil, emailov, telefonskih klicev in družbenih omrežij lahko hitro spregledate znake spletne goljufije.
 4. IT oddelek – informatiki, zunanji vzdrževalci, zaposleni, ki skrbijo za varnost, morajo biti vedno na tekočem z najnovejšim dogajanjem, saj ravno oni predstavljajo prvi ščit pred napadalci.

Učni program je zasnovan na podlagi več kot 25-letnih izkušenj na področju obravnave omrežnih incidentov, spletnih goljufij in ozaveščanja uporabnikov, ki na zelo enostaven, razumljiv in vizualno privlačen način predstavi osnove informacijske varnosti.

Problematike predstavljene skozi spletni tečaj so spletna tveganja oz. nevarnosti, ki ciljajo na zaposlene v manjših organizacijah ter podjetjih in lahko imajo resne finančne posledice: spletne goljufije, okužbe s škodljivo kodo, zlorabe uporabniških računov, izguba podatkov, vdori v informacijski sitem itd. Ciljna javnost, ki jo spletni tečaj nagovarja, so tako zaposleni kot ključni odločevalci oz. vodstvo, učne teme pa so razdelane glede delovne procese oz. prilagojene različnim delovnim nalogam.

Tečaj je primarno namenjen manjšim organizacijam in podjetjem z do deset zaposlenimi, kjer sami skrbijo za svoj IT oddelek ali nimajo jasnega nadzora nad delom zunanjih IT izvajalcev, zaposleni pa pri svojem delu uporabljajo različne e-bančne in druge plačilne rešitve, spletne trgovine, družbena omrežja. Vsebine so uporabne tudi za večja podjetja in organizacije; kjerkoli ni sistematičnega pristopa k izobraževanju zaposlenih o informacijski varnosti.

Zakaj naj zaposleni opravijo tečaj Varni v pisarni ? 

Več kot 25-letna praksa delovanja centra SI-CERT kaže trend naraščanja kibernetskih napadov na manjša in srednje velika podjetja z jasnim ciljem finančne koristi. Podatki Letnega poročila o kibernetski varnosti 2019 kažejo, da so zneski oškodovanj še višji kot pretekla leta. Eden izmed razlogov je premalo zavedanja o pomembnosti vlaganja v izobraževanje zaposlenih o temeljnih principih informacijske varnosti v poslovnem okolju.

Zato je cilj učne platforme ponuditi razlagokonkretne primere incidentov, ki so jih obravnavali v slovenskih podjetjih in enostavne postopke, kako zaposleni sam prepozna tveganje in se ustrezno odzove. Posledično tako pripomoremo k večji varnosti in preprečimo takojšnje kot tudi posredne izgube podatkov zaradi varnostnih incidentov (finančno oškodovanje, izpad delovanja, izguba podatkov, okrnitev ugleda in podobe v javnosti, izguba zaupanja strank in partnerjev itd.).

Spletni tečaj Varni v pisarni kot ostale SI-CERT aktivnosti v celoti financira Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za javno upravo.

Za morebitna vprašanja v zvezi s platformo se lahko obrnete na kontaktno osebo na SI-CERT, to je marusa.maligoj@cert.si.

11. 11. in 12.11./ Poslovanje z nepremičninami 5/2

Letos bo potekal že 32. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Več o letošnjem posvetu, programu, predavateljih in kotizaciji najdete na spletni strani:

Za članice SOS velja 15% popust za zgodnje prijave in plačane kotizacije do vključno 14.10.2021.

15.11./ Strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 5/3

15. novembra bo v Mariboru potekalo strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki ga soorganizirajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo s sodelovanjem Mestne občine Maribor, izvršni producent dogodka je Slovensko narodno gledališče Maribor.

Strokovno usposabljanje je namenjeno

– strokovnim delavkam in delavcem iz vzgoje in izobraževanja:

– strokovnim delavkam in delavcem iz kulture in kulturnim ustvarjalcem;

– strokovnim delavkam in delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu  vključujete kulturnovzgojne vsebine;

– načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem na pristojnih ministrstvih in državnih ustanovah, ki v različnih resorjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino;

– načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti;

– staršem in drugim družinskim članom ter vsem, ki želite otrokom in mladim približati kakovostne kulturne vsebine, jim zagotoviti ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa skrbite za kakovostno družinsko kulturno pismenost;

– vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Skupnost občin Slovenije že vsa leta pomaga pri obveščanju občin in javnih zavodov o strokovnih usposabljanjih v okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar, saj se zavedamo pomena kulturno-umetnostne vzgoje ter povezovanja različnih resorjev na lokalni, regionalni in lokalni ravni, kar je ena od odlik tega projekta.

Vas, vaše sodelavke in sodelavce vabimo k udeležbi na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar v regiji, hkrati pa vas prosimo, da tudi vi pomagate pri obveščanju o tem bogatem, zanimivem in ustvarjalnem dogodku.

18.11./ Statistični dan »Pravi podatki za boljše odločitve« 5/4

Vabimo vas, da se pridružite na 30. tradicionalnem Statističnem dnevu z naslovom »Pravi podatki za boljše odločitve«. Dogodek bo potekal v četrtek, 18. novembra 2021, od 9. do 12. ure – v obliki Zoom webinarja.

 • Kateri so tisti podatki, ki nam pomagajo sprejemati dobre odločitve? Kako jih zagotoviti v hitro se spreminjajočem svetu in v nepredvidenih razmerah?
 • Ali je bilo v času razglašene epidemije na voljo dovolj pravočasnih podatkov za pripravo kakovostnih analiz za podporo odločevalcem? Kakšne spremembe so se v času pandemije zgodile v naši družbi? Ali bi za dodatne analize potrebovali več podatkov, drugačne podatke, bi morali biti ti na voljo prej, hitreje? In še: kakšni izzivi nas pri zbiranju podatkov glede na močno povečane potrebe čakajo v prihodnosti?

Odgovore na ta in druga vprašanja bodo iskali v razpravi s povabljenimi strokovnjaki in z udeleženci dogodka. Tolmačenje iz slovenščine v angleščino in obratno bo zagotovljeno.

Več o temi in programu konference na povezavi https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9903

Prijave sprejemajo do 15. novembra 2021 prek prijavnega obrazca: https://vpr.stat.si/StatDan2021

Link do Zoom povezave bomo vsem prijavljenim posredovali dan pred dogodkom.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na e-naslovu stat-d.surs@gov.si

24.11. / 6. konferenca Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost 5/5

Umanotera in društvo Focus organizirata  6. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki bo potekala v sredo, 24. novembra 2021, od 9. do 12. ure.

Del programa obsega tudi okrogla miza, ki je organizirana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Poldnevna konferenca bo potekala na spletni aplikaciji Zoom. Omogočeno bo sodelovanje udeležencev, tako da bo dogodek kolikor mogoče interaktiven.

29.11./ 7. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih 5/6

Vabljeni na 7. nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo organizira Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru skupaj z Občino Podčetrtek in ob podpori Skupnosti občin Slovenije ter slovenske policije.

Konferenca bo pretežno namenjena policijskemu delu v skupnosti, ki zadnje čase pridobiva na pomenu, hkrati pa ga spremljajo tudi razprave o njegovi filozofiji, strategiji in prihodnosti. Namen konference je povečati sodelovanje med teorijo in prakso, razpravljati o družbenem kontekstu policijske dejavnosti in perspektivah policijskega dela v skupnosti ter zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse. Udeležbo priporočamo županom, direktorjem občinskih in mestnih uprav ter vodjem redarstev in redarjem.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijave za predstavnike občin sprejemajo do petka 12. 11. 2021.

V primeru poslabšanja epidemioloških razmer bodo konferenco izvedli v spletnem okolju.

 

VLADA RS

100. redna seja 6/1

Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Vlada je izdala Uredbo o dejanskih rabah zemljišč. Zakon o katastru nepremičnin (ZKN)  namreč v 19. členu ureja podatke o dejanskih rabah zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin. Ta uredba določa podrobnejše vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ki se vodijo v katastru nepremičnin, vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, razvrstitev vrst podrobnejših dejanskih rab zemljišč v podrobnejše vrste dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin, podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč, in pogoje za prevzem podatkov iz matičnih evidenc dejanskih rab zemljišč ter način usklajevanja poligonov različnih dejanskih rab zemljišč.

Spremenjena Uredba o energetski infrastrukturi

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi. Ministrstvo za infrastrukturo želi spodbuditi postavitev in gradnjo naprav in objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, zato je predlagalo spremembo Uredbe o energetski infrastrukturi, s katero bi proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov podelili status energetske infrastrukture. Nova uredba predvideva, da bi proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov nad določeno močjo (nad 1 MW) pridobila status energetske infrastrukture.

Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka

Vlada je sprejela Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka (Operativni program). Nekateri ukrepi iz programa se že izvajajo, ostali pa se bodo  še začeli  izvajati. Zanje so v okviru Sklada za podnebne spremembe že načrtovana sredstva, in sicer v letu 2021  28.005.190,59 evrov in v letu 2022 23.986.024,88 evrov.

Da bi dosegli cilje iz tega operativnega programa, se bodo v sodelovanju med državo, občinami, različnimi pravnimi subjekti in vsemi prebivalci v Sloveniji izvajale naslednje skupine ukrepov:

 • ukrepi na področju ogrevanja stavb in priprave sanitarne tople vode,
 • ukrepi na področju prometa,
 • ocenjevanje kakovosti zraka,
 • ukrepi na drugih področjih in podporne naloge,
 • spremljanje učinkovitosti ukrepov.

Vlada določila dopolnjen predlog proračuna za leto 2023

Vlada je določila dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in se opredelila do vloženih amandmajev. Dopolnjen predlog proračuna se od predloga proračuna za leto 2023 razlikuje le v dodatno zagotovljenih sredstvih namenjenih za uravnotežen razvoj občin na podlagi 21. člen Zakona o finančni razbremenitvi občin v višini 26,6 milijona evrov. Za ta namen se znižujejo sredstva tekoče proračunske rezerve v višini 6,6 milijona evrov in sredstva stalne rezerve v višini 20 milijonov evrov. Višina skupnih prihodkov, skupnih odhodkov in proračunskega primanjkljaja ostajajo nespremenjene.

Predlog Zakona o varstvu okolja

Predlog Zakona o varstvu okolja ureja razmere na področju odpadkov in uvaja proizvajalčevo razširjeno odgovornost.

Vlada je sprejela predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Predlog na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), ki ga mora Slovenija uvesti zaradi prenosa evropske direktive 2018/851/ES.

Ključni namen ZVO-2 je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. Z ZVO-2 država prenaša več evropskih določil, med njimi načela krožnega gospodarstva, »onesnaževalec plača« in »proizvajalčeva razširjena odgovornost«.

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za občine: zagotovite si podporo pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti 7/1

Okoljski nevladni organizaciji Focus in Umanotera vabita občine, ki bi želele biti prepoznane kot trajnostno naravnane in vključujoče, da se prijavijo v program »Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti«, ki ga izvajata v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Vabljene so tako občine, ki si želijo pomoči pri tem, kako na participativen način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja ter se povezati z deležniki v lokalnem okolju, kot tudi občine, ki že imajo konkretno idejo za skupnostni projekt in jo želijo preveriti v lokalni skupnosti ter jo pripeljati bližje k izvedbi.

Program podpore občinam bo oblikovan po meri vsake izbrane občine. Lahko bo vključeval od pregleda razvojnega potenciala, analize možnosti financiranja skupnostnih projektov do izvedbe delavnic in podpore pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti. Izvajanje programa bo trajalo do 18 mesecev.

Prednostna področja, na katerih se bodo odvijali projekti trajnostnega upravljanja z viri skupnosti:

 • oskrba z obnovljivimi viri energije;
 • učinkovita raba energije;
 • trajnostna mobilnost;
 • trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;
 • oskrba s hrano;
 • trajnostni turizem.

Rok za prijavo interesa je 20. november 2021.

Podrobnosti najdete v razpisni dokumentaciji, gradiva, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi prijave, pa najdete na tej povezavi.

Več o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti in skupnostnih projektih si lahko preberete na spletni platformi Dovolj za vse, ki jo soustvarjata Focus in Umanotera, za vprašanja v zvezi s pozivom pa lahko pišete na info@dovoljzavse.si.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/2

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

Socialna ekonomija in lokalni zeleni dogovori, ki podpirajo MSP, da postanejo bolj odporna (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 7/3

Program financiranja: Program enotnega trga, vključno s COSME, ISA2, ESP, vključevanje potrošnikov v fin. Storitve, finančno poročanje, zdravje, hrana in krma, program za potrošnike

Razpoložljivi proračun: 4 000 000 EUR (2 000 000 EUR za lokalne zelene dogovore + 2 000 000 EUR za misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti)

Povezava na razpis: Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Rok za oddajo projektnih predlogov je 24. november 2021, 17:00 (CET)

Razpis zajema dve različni temi:

 1. Lokalni zeleni dogovori

Cilj te teme je zagotoviti podporo malim in srednjim podjetjem, regionalnim in lokalnim gospodarskim subjektom pri vodenju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda ter izvajanju ukrepov za usmerjanje lokalnega gospodarstva na trajnostno in vključujočo pot, ustvarjanje novih delovnih mest, ublažitev družbeno-ekonomskega vpliv krize COVID-19 in pospešiti novo, zeleno in pravičnejše okrevanje. Da bi to dosegli, bodo podprli projekte, ki spodbujajo nadnacionalno in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in lokalnimi podjetji pri soustvarjanju, sooblikovanju in izvajanju lokalnih zelenih dogovorov (LGD). Z idejo lokalnih zelenih dogovorov se je ICC Konzorcij SOS  seznanil junija letos, na dogodku, ki sta ga soorganizirala Odbor regij in Ekipa ICC in predstavila Akcijski načrt za zelene lokalne dogovore.

 1. Misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Cilj te teme je podpirati projekte, ki bodo povečali odpornost in povečali zmogljivost regionalnih ali lokalnih javnih uprav, MSP socialne ekonomije in civilne družbe za premagovanje težav in kriz. Podpirali bodo projekte, ki krepijo lokalno odpornost s transnacionalnim in medregionalnim medsebojnim učenjem in sodelovanjem na področju socialne ekonomije, razvojem lokalnih akcijskih načrtov socialnega gospodarstva s sodelovanjem zainteresiranih strani socialne ekonomije in oblikovanjem priporočil, ki bi jih bilo mogoče ponoviti v drugih delih Evrope.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/4

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/6

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Odprt je 3. poziv iniciative EUCF 7/7

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF vabi na 3. poziv iniciative EUCF, ki bo podprl 69 investicijskih konceptov s skupnim proračunom 4,14 milijona evrov!

Predzadnji poziv je odprt med 15. oktobrom in 17. decembrom 2021.

EU City Facility (EUCF) je iniciativa, financirana s strani EU, ki podpira občine – lokalne skupnosti pri pospešitvi naložb v trajnostno energijo. Vabimo vas, da si znova ugledate uvodni seminar, kjer predstavnik EUCF spregovori o pozivu in korakih prijave. Za več informacij lahko obiščite spletno stran EUCF in kontaktirate sekretariat SOS na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Vabljeni k prijavi na poziv! Uspešni upravičenci bodo lahko uporabili nepovratna sredstva v višini 60 000 EUR za podporo dejavnostim, ki vodijo k razvoju naložbenih konceptov, vključno s (tehničnimi) študijami izvedljivosti in različnimi ključnimi analizami, ki se osredotočajo na njihove projekte in celoten trg, deležnike, pravne, ekonomske ter finančne vidike. Obveščamo vas, da podpora ni namenjena neposrednemu financiranju naložb, temveč se uporablja za dostop do storitev in za razvoj naložbenega koncepta, ki lahko odpre vrata za nadaljnje naložbe.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/8

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 7/9

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

ROK ZA PRIJAVO je 31. december 2022 do 23.59.

Podrobnejše informacije:

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/10

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Vrata je odprlo Središče inovativnih tehnologij APILAB – HIŠA KRANJSKE ČEB 8/1

V sredo, 3. novembra je v Višnji Gori potekalo slovesno odprtje Središča inovativnih tehnologij APILAB – Hiša kranjske čebele, ki je prva doživljajska zgodba kranjske sivke v Sloveniji. Gre za edinstven preplet podjetništva in čebelarstva, sodobne tehnologije z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, inovativnih pristopov in tradicije. Središče inovativnih tehnologij ApiLab – Hiša kranjske čebele je tako postala poučen labirint, ki ga je navdihnil čebelji svet in prostor za snovanje idej ter podjetniških poletov v občini Ivančna Gorica in širše. Investicijo je vodila Občina Ivančna Gorica, naložbo pa sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Več informacij z dogodka si lahko preberete TUKAJ.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.