PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI SEVNICA IN ŠMARTNO OB PAKI.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

 

 

NOVICE SOS

Matični odbor DZ RS podprl Zakon o finančni razbremenitvi občin 1/1

Skupnost občin Slovenije izraža veliko zadovoljstvo, da je Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora RS na seji, ki je potekala 4. 11. 2020, potrdil predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Potrjen zakon poleg že predvidenih sprememb zakonov vsebuje še amandmaje koalicije, in sicer gre za: da bo sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem zagotavljala neposredno država in ne več občine; obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe bo prevzela država, sofinanciranje občin z romskimi naselji, poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij. Na nujnost ureditve področja sofinanciranja investicij in na odpravljanje birokratskih ovir je opozarjal predsednik SOS, Peter Misja, na drugem sestanku delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo, kjer so prisotni uskladili in dogovorili vsebine sprememb, ki jih je včeraj potrdil tudi odbor.

O nujnosti sprejema zakona in podpori koalicijskim amandmajem je včeraj v imenu Skupnosti občin Slovenije govoril podpredsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič. Članice in člane odbora je opozoril, da z zakonom končno vzpostavljamo red na nekaterih področjih delovanja občin in na raven države vračamo naloge, ki po svoji osnovni funkciji ne bi smele nikoli biti v pristojnosti občin. Ob tem pa predlagani zakon niža stroške občin in s tem se več investicijski razvojni potencial občin.

Skupnost občin Slovenije že leta opozarja na vrednost investicijskega potenciala občin v nacionalnem strateškem načrtovanju in razvoju. To se je pokazalo tudi leta 2015, ko so občine zaradi zaključevanja prejšnje finančne perspektive s številnimi investicijami v svojih okoljih poskrbele za dvig družbenega bruto proizvoda za skoraj tretjino. Občine s svojimi številnimi pristojnostmi urejajo ključna področja življenja in dela ljudi (vrtci, infrastruktura, komunalna opremljenost, pogoji za delovanje socialnih, kulturnih, športnih vsebin,..). Zato, da to lahko, ob dostopu do evropskih sredstev, potrebujejo tudi lastna razvojna sredstva. Zato je ustrezna višina povprečnine, ki pokriva stroške izvajanja zakonskih nalog nujna, da občine lahko svoja razvojna sredstva namenjajo investicijam.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, Peter Misja, ocenjuje da z višino povprečnine, določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% primerne porabe in podpora temu zakonu gredo v smeri vzpostavljanja ustreznejših pogojev za  delovanje in razvoj občin. V Skupnosti občin Slovenije takšnemu uresničevanju zavez dajemo polno podporo.

 

SOS o problematičnih predlogih MIZŠ in MOP 1/2

Obveščamo vas, da je danes, 5. 11. 2020 potekala seja glavnega odbora SOS. Članice in člani glavnega odbora SOS so na seji obravnavali pobude občin glede financiranja nevladnih organizacij (društev, ipd.) v letu koronavirusa, problematiko glede nove ureditve plačevanja komunalnega prispevka, predloge ukrepov za vključitev v novi protikoronski zakon (t. im. PKP6), obravnavali okrožnico MIZŠ glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo in Sklep ministrice za izobraževanje o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.

 • Okrožnica MIZŠ glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Na občine in vzgojno-izobraževalne zavode je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovilo Okrožnico glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo (besedilo TUKAJ). V okrožnici ministrstvo nalaga občinam določene organizacijske naloge v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake.

Glavni odbor v zvezi z okrožnico izpostavlja, da v skladu s področno zakonodajo država zagotavlja sredstva, ki so vezana neposredno na izvajanje osnovnošolskega programa (pouka), lokalna skupnost pa sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme osnovnih šol ter za tiste materialne in druge stroške, ki se tičejo predvsem njenih prebivalcev (npr. prevozi učencev). V skladu z navedenim je tudi pristojnost države da organizira in in zagotovi tople obroke učencem in dijakom tudi v teh izrednih razmerah. Zato glavni odbor izpostavlja, da naj država z osnovnimi šolami zagotovi organiziranje toplega obroka. Občine so v tem primeru lahko zgolj podpora šolam, v primeru izkazane potrebe.

 • Sklep ministrice za izobraževanje o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Skupnost občin Slovenije je bila seznanjena z Obvestilom o objavi Sklepa o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, št. zadeve: 6030-1/2020/86 z dne 2. 11. 2020. Ugotavljamo, da se bo zaradi morebitne nove zaposlitve na delovnem mestu tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, oziroma delovnem mestu vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih dodatno obremenilo občinske proračune.

Že v stališču SOS na predloge sprememb in dopolnitev pravilnikov o normativih in standardih dejavnosti pri MIZŠ, z dne 8. 10. 2020 smo opozorili, da mora država ob predlagani spremembi lokalnim skupnostim nujno zagotoviti zadostna sredstva za pokrivanje finančnih posledic. Dejstvo je, da sistemizacija dodatnih delovnih mest, potrebnih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, pomeni višjo ceno programov vrtcev in posledično višje stroške za starše in lokalne skupnosti.

Prav tako ne razumemo potrebe po zaposlitvi takšnega kadra v vrtcu. V vrtcih poteka vzgoja in izobraževanje otrok v živo, v kolikor ti niso zaprti, prav tako zaposleni opravljajo delo v živo, v primeru zaprtja in morebitnega dela od doma (zgolj za tiste zaposlene, katerih delo ne glede na zaprtje mora potekati nemoteno) pa ni takšne potrebe, da bi ti potrebovali takšni strokovni kader za nemoten potek vzgojno izobraževalnega dela.

Kljub temu, da je v okrožnici zapisano, da se delovno mesto lahko sistemizira, če vrtec nima sklenjene pogodbe o opravljanju storitev za opravljanje del vzdrževanja računalniške opreme, in da občina ustanoviteljica izda predhodno soglasje k sistemizaciji tega delovnega mesta, opozarjamo, da se na občine nalaga poleg dodatnih finančnih obveznosti tudi dodatni pritisk s strani vrtcev. Občine že sedaj sprejemajo številne ukrepe, ki so v pomoč občanom in gospodarstvu v občini in se s tem odrekajo prihodkom, ki jim zagotavljajo lastno likvidnost, z vsakim dodatnim enostranskim ukrepanjem državnih organov pa se finančno stanje občin dodatno zamaje. Poziv SOS z dne 3. 11. 2020 najdete TUKAJ.

Glavni odbor SOS zato priporoča, da občine ne podate soglasja k sistemizaciji delovnega mesta tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, oziroma delovnega mesta vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih.

 • Nova ureditev plačila komunalnega prispevka

Glavni odbor SOS je ponovno obravnaval ministrski predlog spremembe odmere in plačila komunalnega prispevka v predlogu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbenem zakonu (GZ-1).

Na podlagi proučitve predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), razprav znotraj strokovnih skupin SOS, z zunanjimi strokovnjaki in s pripravljavcem zakona je izpostavil, da se s predlagano spremembo v predlogu ZUreP-3 neustrezno posega v sistem odmerjanja komunalnega prispevka, ki je najpomembnejši občinski instrument zemljiške politike in predlaganim spremembam absolutno nasprotuje.

Kot edino možnost Glavni odbor SOS ocenjuje, da ostane v veljavi obstoječi sistem, ki je dobro delujoč in utečen.

Glavni odbor SOS je zato nasprotoval predlagani ureditvi plačila komunalnega prispevka v predlogu Gradbenega zakona (GZ-1) in Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), ki določata, da plačilo komunalnega prispevka ni več pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glavni odbor SOS vztraja pri pozivu ministrstvu, da se ohrani obstoječa ureditev v Gradbenem zakonu (GZ) in Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2), tj. da plačilo komunalnega prispevka ostane pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

SOS PRIČAKUJE AKTIVNO UKREPANJE DRŽAVE 1/3

SOS poziva državo k sprejemu celovitih ukrepov za  naslavljanje problemov  gospodarskih subjektov

 

Kot smo vas včeraj obveščali je glavni odbor SOS med drugim obravnaval tudi možne predloge ukrepov, ki bi jih bilo potrebno vključiti v novi protikoronski zakon (t. im. PKP6). Strinjal se je, da ključno rešitev za lokalno gospodarstvo predstavljajo takšni  ukrepov, s katerimi se zagotovi  enaka pomoč vsem gospodarskim subjektom, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali otežkočeno.

Glavni odbor je zato predlagal, da tudi Slovenija sprejme ukrepe kot so jih sprejele nekatere države EU.

Vsem zaprtim panogam (tudi samozaposlenim) bi se morali iz državnega proračuna pokriti fiksni stroški delovanja (najemnine, stroški leasinga nepremičnin in drugih osnovnih sredstev, stroški nujnega vzdrževanja strojev, stroške električne energije, ogrevanja, čiščenja, del NUSZ, naročnin, strošek obresti in nadomestil, amortizacija opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ipd.).Višina nadomestila države pa bi morala biti povezana s finančno zmožnostjo držav.

Članica in člani GO so vztrajali, da v Sloveniji potrebujemo ukrepe, ki bodo nudili celovite rešitve in bodo enakopravno obravnavali vse gospodarske subjekte. Prav tako bi se na tak način ognili težavam, ko lokalne skupnosti z oprostitvami najemnin rešujejo gospodarske subjekte v lokalni skupnosti, na drugi strani pa zaradi tega v proračunih ne bo sredstev za nekatere nujne naloge. 

Dodatno k predlogu priprave ukrepov, ki bi celovito naslavljali probleme vseh gospodarske subjektov v Sloveniji, smo predlagali še ukrepe, ki bi jih bilo nujno sprejeti, če se ne bo pristopilo k celovitim in bolj dolgoročno naslovljenim rešitvam:

 • sprejem pravne podlage za oprostitev plačila najemnine za poslovne prostore v lasti lokalne skupnosti najemnikom, katerim je prepovedano obratovanje v skladu z vladnim odlokom;
 • povrnitev nadomestila dnevne pogodbene cene za obdobje prekinitve izvajanja šolskih prevozov iz državnega proračuna, torej za čas, ko se zaradi zaprtja šol oziroma šolanja na daljavo pogodbeni prevozi ne izvajajo;
 • zagotovitev sredstev iz državnega proračuna za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah (dodatek po KPJS)
 • sprejem rešitev glede upokojevanja zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine
 • zagotovitev sredstev občinam zaradi predvidenega naraščanja stroškov komunalnih storitev iz razloga povišanja minimalne plače v letu 2021
  in opozorilo glede sprejemanja takšnih rešitev in ukrepov, ki bi bili v škodo občinskim proračunom.

Poslani dopis s predlogi si lahko v celoti preberete TUKAJ.

TEŽAVE Z ORGANIZACIJO PREHRANE ZA UČENCE V ČASU EPIDEMIJE 1/4

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na občine in vzgojno-izobraževalne zavode naslovilo Okrožnico glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo. Ker je resorno ministrstvo nekoliko nerodno zapisalo, da organizacijo toplega obroka prevzamejo lokalne skupnosti, se je do okrožnice opredelil tudi Glavni odbor SOS na 6. redni seji. Izpostavil je, da lahko imajo v skladu s področno zakonodajo lokalne skupnosti zgolj vlogo pomoči šolam na svojem območju in podpore pri organizaciji celotnega postopka, v kolikor šole izrazijo takšno potrebo.

Občine so opozorile, da se na terenu zadeve precej zapletajo. Tako prihaja do nemalo težav in vprašanj kot npr:

– da je obvestilo o začetku pouka na daljavo in zagotovitvi prehrane bilo zelo kratkoročno in je zato do 9. novembra izredno težko izpeljati vse organizacijske podrobnosti

– da se šole in lokalne skupnosti zaradi tega soočajo z močnimi pritiski in nerealnimi pričakovanji

– da je v tako kratkem roku težko zagotoviti potrebna živila za pripravo obrokov

– da kratkoročno ni dobavljiva zadostna količina embalaže

– kakšno embalažo je v dani situaciji primerno uporabljati, takšno za enkratno uporabo ali za večkratno (tudi z vidika varstva okolja) in

– kako se bo določila cena takšnega obroka (cena in plačnik bi morala biti nedvoumno znana v naprej).

Zato je SOS na resorno ministrstvo naslovila apel, v katerem ministrstvo naproša za novo okrožnico z razjasnitvijo odprtih vprašanj ter predvsem zapisom, iz katerega bo nedvoumno izhajalo, da naj sicer šole ob podpori lokalnih skupnosti k aktivnostim pristopijo čim prej, vendar v okviru svojih organizacijskih zmožnosti.

 

 

Nastanitvene storitve za zdravstvene delavce, osebe v karanteni in druge izjeme 1/5

Več občin je na SOS naslovilo vprašanje, ali smejo v nastanitvene obrate nastaniti zdravstvene delavce ali osebe z odrejeno karanteno, zato povzemamo določila Odloka. Vlada je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela tudi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je začel veljati dne 24. 10. 2020. Odlok začasno prepoveduje tudi nastanitvene storitve. Tretji odstavek 2. Člena Odloka pa določa, da je ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih dovoljeno v primeru:

 • potrebe po nastanitvi osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev,
 • potrebe po nastanitvi osebe, ki opravlja dejavnost javne službe v Republiki Sloveniji;
 • potrebe po nastanitvi tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij;
 • potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena na zdravljenje
 • potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, da v nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost;
 • potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20);
 • prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene v skladu z določbami, ki jih določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni, kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru.

Vse kontaktne osebe občin za eTurizem so prejele tudi obvestilo o poročanju nastanitvenih obratov v času epidemije. Obvestilo je objavljeno tukaj.

SOS aktiven pri oblikovanju rešitev za romsko problematiko 1/6

– Številni predlogi Skupnosti občin Slovenije in občin upoštevani –

V torek, 3. novembra 2020 je bila sklicana seja Delovne skupine za obravnavo romske problematike, ki deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve in jo je Vlada RS ustanovila za reševanje številnih izzivov, s katerimi se soočajo Romi in večinsko prebivalstvo na območjih sobivanja. Zaradi dosedanje aktivnosti in številnih predlogov, ki jih je za izzive, s katerimi se občine in njihovi romski prebivalci srečujejo podala Skupnost občin Slovenije, smo bili povabljeni k sodelovanju.

Na sestanku so vodje posameznih podskupin predstavili predloge možnih rešitev, na katere že leta opozarja Skupnost občin Slovenije in občine:

 • Na področju šolstva bodo uvedeni romski pomočniki tudi v vrtcih, razmišljajo o oblikovanju krajših vrtčevskih programov, o dodatni pomoči romskim otrokom pri učenju slovenskega jezika,…
 • Na področju ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti o drugačnem izdajanju odločb na področju sociale, o  povezljivosti pripadajočih socialnih transferov in šolanju otrok, o spremembi pravil glede obveznosti sprejemanja zaposlitev, o podaljšanju programov javnih del,…
 • Ministrstvo za pravosodje je pripravilo nekaj rešitev na področju Zakona o kaznovalni politiki ter na področju neplačanih glob,
 • Ministrstvo za okolje in prostor pa je predlagalo rešitve, ki zaenkrat še ne izgledajo preveč perspektivne.

Skupnost občin Slovenije in občine članice so številne predlagane rešitve podprli in v razpravi opozorili še na nekaj novih in nujnih zadev, ki bi jih skozi predloge sprememb zakonodaje ali projektno ukrepanje bilo potrebno nasloviti.

Prvi dve srečanji ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS 1/7

V sredo, 28. oktobra in 4. novembra sta potekali prvi dve spletni srečanji ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajne pri SOS, v okviru katerega so se zbrale predstavnice in predstavniki občin s področja urejanja prostora. Skozi razprave in preteklo delo Mreže občin pri SOS, se je namreč izkazala pobuda po resnem pristopu pisanja predloga osnutka v ožji zasedbi, ki ga ni možno napisati brez proaktivnih strokovnjakov.

Sodelujoče in sodelujoči so s svojo aktivno udeležbo poudarili pomen ozaveščanja javnosti pri urejanju izgleda naselij in krajine. Sprva so izpostavili način priprave odloka, spregovorili o opredelitvi posameznih pojmov v povezavi s posegi v prostor ter vključitvi grafičnih ponazoritev posegov v prostor. Poleg tega so spregovorili še o pogojih za gradnjo objektov, za katere ni treba pridobiti gradbeno dovoljenje ter o pogojih za vzdrževanje objektov v delu, ki se nanaša na njihov izgled.

Del razprave so bili tudi različni prostorski akti (OPN-ji, OPPN-ji), ki regulirajo enostavne in zahtevnejše objekte v prostoru. Zadnje srečanje se je zaključilo z izpostavitvijo pogojev za vzdrževanje objektov in pogojev za urejanje zelenega sistema, ki bodo obravnavani v naslednjem spletnem srečanju.

Pametna mesta in skupnosti so predstavila ideje, objavljen je Katalog 1/8

Skupnost občin Slovenije je 3. novembra 2020 v sodelovanju s 4P DIH  izvedla predstavitev projektnih idej občin, ki predstavljajo potencialne vsebine za konzorcijske prijave na razpis MJU za pametna mesta in skupnosti. Svoje ideje je več kot 70 zainteresiranim občinam predstavilo šest občin, in sicer:

 • RAVNE NA KOROŠKEM: Digitalizacija Koroške regije
 • KRŠKO: Celovita pametna platforma z modularnimi nadgradnjami (primer CNS, okolje…)
 • ZREČE: Daljinski nadzor vodovodnega sistema
 • AJDOVŠČINA:  Rešitve za okoljske izzive in kmetijstvo
 • MO NOVO MESTO: Sistem mestne kartice Sitium
 • IDRIJA:  Digitalizacija občine

Ker razpis še ni objavljen in so tako odprta še mnoga vprašanja je bil sestanek delovne narave, zato ga tudi nismo posneli in posnetka na željo številnih občin, posnetka ne moremo deliti.

Na srečanju, ki ga je vodila dr. Emilija Stojmenova Duh, smo občinam predstavili tudi idejni koncept Kataloga, kjer se zbirajo ponudbe podjetij, ki jim pri projektih lahko ponudijo bodisi storitve ali izdelke. Katalog je od danes, objavljen in dostopen na https://4pdih.com/katalog/. Katalog je namenjen pregledu in promociji storitev oz. izdelkov, v katerem bodo predstavniki občin lažje našli partnerje za izvedbo projektov s področja digitalizacije oz. pametnih mest in skupnosti, ki so navajeni dela z različnimi deležniki in imajo izkušnje s področja digitalizacije oz. digitalne transformacije.

V kolikor občine pogrešate v katalogu kakšno podjetje, ki bi ga želeli priporočiti ostalim občinam, jih enostavno povabite k vpisu v katalog.

Sestanek s Porto digital 1/9

Dobra ideja je da se občine, ki rabijo platforme preko SOS povežejo in združijo kadrovske in finančne vire, vzpostavijo skupno zasnovo za odprto platformo, ki se lahko namesti na več strežnikih. Takšno skupno zasnovo oz. arhitekturo, lahko zainteresirane občine z izbiro njim zanimivih modulov uporabijo, vse pa imajo enako strukturo, enake tipe baz podatkov, enake mehanizme za izmenjavo podatkov med moduli, enak način zaščite, itd.. .kar predstavlja znaten potencial pri prihrankih za vzdrževanje in nadaljnji razvoj. Tako sta odgovorila Andre Sa Miranda in Ana Crneiro iz neprofitnega podjetja Porto Digital, ki zaposluje 25 ljudi in skrbi za razvoj, digitalizacijo in IKT infrastrukturo mesta Porto z okolico.

V okviru pobude ICC, so se konzorcij SOS, Občina Idrija in konzorcij mestnih občin 5. novembra 2020 sestali s Portugalskimi kolegi iz Porta Digital, da bi podrobneje predstavili svojo dobro prakso z urbano platformo. Platforma je odprtokodna in omogoča zajem in obdelavo podatkov iz različnih virov.

Na vprašanje o vsebinah, kaj nudijo preko urbane platforme občanom, so izpostavili dve rešitvi. MaaS, mobilnost kot storitev, ki občankam in občanom omogoča, da lahko na točki A s pametnim telefonom dobijo čim več razpoložljivih podatkov, koliko časa in denarja potrebujejo do točke B. V ozadju so podatki o geo-lokaciji posameznih avtobusov v realnem času, o geo-lokacijah točk, kjer si lahko izposodijo kolo ali skuter ali drugo, o taksi in Uber in drugih prevoznikih, podatki o zastojih, delih na cesti in podobno. Vsi ti podatki se preko urbane platforme po vnaprej domišljenem algoritmu občanu prikažejo v informacije, ki mu pomaga izbrati najugodnejšo varianto. Drug primer je povezan s turizmom in trenutnimi epidemiološkimi izzivi. Gre za štetje ljudi na tako imenovanih hot-spotih, kjer je trenutno zaradi epidemije nezaželeno večje število ljudi, da se lahko v občinski upravi primerno in pravočasno odzovejo z ukrepi.

Več o tem: https://skupnostobcin.si/novica/sestanek-slovenskih-icc-obcin-s-porto-digital-na-temo-platforme/ 

Bliža se 1. svetovalni referendum v Slovenji z e-glasovnico v Občini Hoče-Slivnica 1/10

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Rogoza v Občini Hoče-Slivnica bodo 29.11.2020  na svetovalnem referendumu z e-glasovnico na daljavo odločali o spremembi poštne številke. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je s projektom seznanilo in ga podprlo. Skupnost občin Slovenije sodeluje tudi v projektni skupini z namenom, da bi lahko znanje in izkušnje ob tem pilotnem primeru delila z drugimi zainteresiranimi občinami.

Svetovalni referendum je razpisan na pobudo Krajevne skupnosti Rogoza, z željo, da imajo krajanke in krajani KS Rogoza poštno številko 2311 Hoče. Z namenom, da se ugotovi volja občanov, se je Občinski Svet občine Hoče-Slivnica, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi odločil, da razpiše svetovalni referendum.

Glede na nastalo situacijo zaradi korona krize, je občinska uprava v sodelovanju s številnimi pravnimi in IKT strokovnjaki razvila sistem, ki bo omogočal preverjanje volje krajank in krajanov na svetovalnem referendumu s pomočjo e-glasovnice in tako omogočil krajankam in krajanom varen način izražanja volje kljub slabi epidemiološki sliki.

Strokovna ekipa je razvila unikaten način, ki bo omogočil, da bo svetovalni referendum s posebno e-glasovnico izveden zakonito, legitimno in varno. Zagotovljena bo anonimnost oddaje glasu. Svoj glas ZA ali PROTI bodo lahko oddali od doma, preko računalnika ali pametnega telefona. Osebe, ki nimajo možnosti elektronske oddaje glasu, bodo lahko svoj glas oddale na volišču v prostorih KS Rogoza na posebni glasovalni enoti.

Ker poštna številka ni navedena na nobenem od uradnih osebnih dokumentov, menjava poštne številke za krajanke in krajane KS Rogoza ne predstavlja nobenega stroška.

Več informacij o izvedbi svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico bo objavljenih na spletni strani občine Hoče-Slivnica. Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Rogoza bodo prejeli več informacij tudi v dopisih po klasični pošti. Občina zato že obvešča, naj bodo pozorni na pošto, ki jo bodo prejeli s strani Občinske volilne komisije Občine Hoče-Slivnica. Vsak volilni upravičenec bo namreč prejel po pošti dva dopisa s podrobnimi navodili glede glasovanja ter z unikatnimi kodami, s katerimi se bo identificiral ob oddaji glasu.

POJASNILA

Okrožnice v zvezi z izvajanjem dejavnosti v vrtcih od 9. 11. 2020 dalje 2/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vrtcem in šolam poslalo aktualne informacije za izvajanje dejavnosti med 9. 11. 2020 in 13. 11. 2020. Vrtci bodo tudi v prihodnem tednu izvajali programe v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako določi župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost. Ministrstvo župane prosi, da pri sprejemanju odločitev o vrtcih, ki delujejo v zmanjšanem obsegu, enako obravnavajo tako javne, kot tudi zasebne vrtce. Pripominjajo tudi, da se bo izpad plačil staršev za čas, ko otroci vrtca ne obiskujejo, kril iz državnega proračuna na podlagi interventnega zakona, ki je še v pripravi. Okrožnico najdete TUKAJ.

Ministrstvo je prav tako osnovnim šolam, glasbenim šolam in zavodom za otroke s posebnimi potrebami posredovalo informacijo o vnašanju odsotnosti v aplikacijo KPIS, obračunavanju plač od oktobra do decembra in o nadomestilu za uporabo lastnih sredstev. Z okrožnico zavode podrobno seznanjajo z ukrepi, ki se nanašajo na višino nadomestila plače za zaposlene, ki so v karanteni ali ne opravljajo dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok ali so na začasnem čakanju na delo, ki so okuženi, kot tudi vir, iz katerega se nadomestila place v teh primerih financirajo. Do okrožnice lahko dostopate s klikom TUKAJ.

Prejeli pa smo tudi obvestilo Inšpektorata RS za šolstvo in šport, ki se nanaša na ugotovitve in opozorila v zvezi izvajanja nadzora po Zakonu o nalezljivih boleznih. Inšpektorat je namreč opravil še 60 dodatnih nadzorov in ugotavlja, da je delež zavodov, kjer so bile ugotavljane kršitve manjši, kot v preteklosti in sicer znaša 12,4 % (v preteklosti 20 %). Inšpektorat bo na podlagi analiz tveganj in načrtov aktivnostih tudi v prihodnjem obdobju vsakodnevno intenzivno izvajal nadzor nad spoštovanjem določil Zakona o nalezljivih boleznih in odlokov, ki urejajo omenjeno področje. Celotno obvestilo lahko preberete v TUKAJ.

 

Poziv zdravstvenim domovom k razporeditvi kadra na delovišča COVID – 19 2/3

S strani Ministrstva za zdravje smo v vednost prejeli dopis, s katerim pozivajo vse zdravstvene domove, da razpoložljiv kader razporedijo na delovišča, kjer so potrebe za učinkovito obvladovanje epidemije COVID-19, še zlasti za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19, največje.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo in težko stisko bolnišnic, ministrstvo prosi, da tudi župani in županje ponovno pozovete direktorje zdravstvenih domov za zagotavljanje kadra za pomoč bolnišnicam.

Dopis ministrstva je dostopen TUKAJ. 

Podpis aneksov za ureditev stroškov prevoza 2/4

Obveščamo vas, da so včeraj, 4. 11. 2020 reprezentativni sindikati javnega sektorja podpisali Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) in področnih kolektivnih pogodb, s katerimi se določa ceno, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence.

Gre torej za ureditev stroškov prevoza v primerih, ko se ti obračunajo kot kilometrina, ne pa kot javni potniški promet.

Pojasnilo

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v državi za javne uslužbence določajo Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma ustrezni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Povračilo stroškov prevoza se javnemu uslužbencu skladno z Aneksa h KPND povrne v višini javnega prevoza, če ta ni možen, pa v obliki kilometrine v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Aneks h KPND ureja kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi. Javnemu uslužbencu se v primeru, da mu je v službene namene odobrena uporaba lastnega avtomobila, povrnejo stroški za občasno uporabo avtomobila v obliki kilometrine na podlagi potnega naloga. Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša v skladu z Aneksom h KPND 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer, kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi pa znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer.
Višino kilometrine v odstotkih (8) cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov določajo aneksi, cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov pa se je do 30. septembra 2020 oblikovala na osnovi določb Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in ostalih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. Resorno pristojno ministrstvo za uredbo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je za neosvinčen 95-oktanski motorni bencin in dizelsko gorivo objavljalo cene naftnih derivatov (neosvinčen 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo) v 14-dnevnih obdobjih, ki so jo delodajalci upoštevali pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Z uveljavitvijo popolne liberalizacije cen naftnih derivatov s 1. oktobrom 2020 v Sloveniji se prodajne cene naftnih derivatov (brez davkov in dajatev) določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati, kar pomeni, da je že za mesec oktober 2020 pri obračunu povračila kilometrine ni več mogoče sklicevati na referenčno (isto) ceno bencina.
Na 37. redni seji (22. oktobra 2020) je vlada (po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov) sprejela izhodišča glede drugačne ureditve področja povračil stroškov prevoza na delo in z dela.

Na seji pogajalske komisije (26. 10. 2020) sta se vladna in sindikalna stran osredotočili na povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe, in sicer glede določitve cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki je relevantna za obračun kilometrine.

Strani sta po nekaj izmenjanih pogajalskih predlogih dosegli dogovor in 29. 10. 2020 so minister za javno upravo in obe vodji sindikalnih pogajalskih skupin parafirali besedilo določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec. To ceno za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo), ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo to objavi na svoji spletni strani. Za mesec oktober 2020 se uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI, besedilo bo vključeno tudi v panožne kolektivne pogodbe

Več si lahko preberete TUKAJ.

Obvestilo MIZŠ – zagotavljanje toplega obroka pri pouku na daljavo 2/6

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo oblikovalo možnosti, ki se upoštevajo glede na organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela.

Obvestilo MIZŠ prilagamo TUKAJ.

POVPRAŠEVANJE

ALI EPIDEMIJA OGROŽA IZVAJANJE POMOČI NA DOMU? - V SOS zbiramo primere dobrih praks 3/1

Petek, 6.11. 2020 –  na daljavo je potekal sestanek vseh deležnikov, ki so vključeni v sistem izvajanja pomoči družini na domu. Sestanek je sklicalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost v zvezi s socialno varstveno storitvijo pomoč družini na domu v zaostrenih razmerah epidemije Koronavirusa.  Ministrstvo je predlagalo, da se na ta način vsi deležniki srečujemo na vsakih 14 dni in da se sproti rešujejo vse težave, ki se zaznavajo na terenu. Skupnost občin Slovenije je podprla možnost sprotnega reševanja vseh težav terena. Prisotne občine so opozorile na vrsto težav, ki izvirajo iz protokolov oz. okrožnic, ki jih glede izvajanja pomoči družini na domu vsem deležnikom posreduje ministrstvo. Občine so predlagale, da se sistem v kriznem časih razbremeni vseh tistih pravil, ki v teh trenutkih niso nujne. Protokol izvajanja storitev mora biti živa zadeva, vsakič, ko se izkaže, da neka rešitev ni ustrezna, jo je nujno v najkrajšem času spremeniti.

Izvajalci so opozorili na večanje težav pri izvajanju pomoči na domu v tem drugem valu epidemije. Ob že tako veliki kadrovski podhranjenosti se veča število oskrbovalk, ki prosijo za začasno odsotnost z dela, saj bodo šole še naprej zaprte, njihovi šolajoči otroci pa ne morejo biti sami, ali so v karanteni, okužene. Prav tako so težave, zaradi okužb uporabnikov, in testiranja teh po zaključenem zdravljenju.

Glede na razsežnost epidemije in večanje stisk tako na strani izvajalcev in strani uporabnikov bi bilo nujno zbrati dobre rešitve, ki potekajo na terenu, in težave, ki nastajajo.

Občine vljudno naprošamo, da nam nujno posredujejo izkušnje iz terena:

 • Kako rešujete v vaši občini izvajanje storitve pomoči na domu v pogojih epidemije?
 • S katerimi težavami se srečujete na terenu? Npr. okuženi in bolni uporabniki, prevozi socialnih oskrbovalk med različnimi uporabniki storitve pomoč družini na domu v primeru okužbe, prostor za preoblačenje in tuširanje v primeru okužbe uporabnika… 

Prosimo vas za sodelovanje, da bomo lahko o težavah in primeri dobrih praks seznanili ministrstvo in občine.

Vaše odgovore prosimo pošljite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 16. 11. 2020.

Operativni program varovanja vodnih virov 3/2

0bčina članica SOS prosi za pomoč. V občini je bila podana zahteva za pripravo operativnega programa varovanja vodnih virov. Ker ob tem ni bilo podanih konkretnejših usmeritev, kaj naj bi ta program obsegal jih zanimajo izkušnje z morebitnim podobnim dokumentov v ostalih občinah, pravne podlage in usmeritve, če obstajajo, kako se naj tega lotijo.
Zanima nas ali ima katera od občin sprejet Operativni program varovanja vodnih virov?
Če da, nas zanima vsebina programa ter način priprave in sprejema.

Odgovore lahko pogledate tukaj: Zaključeno povpraševanje op vodni viri.

ZAKONODAJA

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 4/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katerim se spreminja 15. člen Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki ureja povračilo stroškov, če zaposleni za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo. Predlog spremembe uredbe je vsebinsko enak aneksom h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so v postopku podpisovanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Besedilo predloga uredbe najdete tukaj. 

Občine članice prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najpozneje do 11. 11. 2020.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 4/2

S strani Državenga zbora smo prejeli obvestilo, da je Vlada RS v proceduro posredovala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb. Predlog Zakona se nahaja na tej povezavai.

Ključne rešitve v predlaganem zakonu so:

 • Usklajenost z evropsko Uredbo 424/2106/EU in deloma Uredbo 765/2008/ES – zato se črtajo določeni členi zakona, ter se napotuje na navedeni Uredbi
 • Zmanjšanje upravnih bremen za upravljavce žičniških naprav – Odpravlja se obveznost imenovanja namestnika vodje obratovanja, še naprej pa se ohranja obveznost določitve vodje obratovanja, razen za smučišča z največ dvema vlečnicama z nizko vodeno transportno vrvjo, kjer lahko namesto vodje obratovanja njegove naloge prevzame strojnik vlečnice.
 • Uvedba možnosti delnega strokovnega tehničnega pregleda žičniške naprave – V predlogu zakona je predvidena možnost izvedbe delnega strokovnega tehničnega pregleda žičniške naprave, kar pomeni, da se omeji na tisti del žičniške naprave, ki je bil razlog za izvedbo tehničnega pregleda (npr. zamenjava, obnova, rekonstrukcija ali predelava  varnostnega sklopa).
 • Dopolnitev določb o inšpekcijskem nadzoru – Določbe ZŽNPO o inšpekcijskem nadzoru se dopolnjujejo v delu, ki se nanaša na nadzor nad trgom v zvezi s podsistemi in varnostnimi sklopi. Kot lex specialis v razmerju do splošnega predpisa, ki ureja inšpekcijski nadzor, se s predlogom zakona urejajo nekatera pooblastila inšpektorjev za žičnice in
  ukrepi, ki na podlagi Uredbe 2016/424/EU sledijo ugotovitvam nepravilnosti in neskladnosti v zvezi s podsistemi in varnostnimi sklopi za žičniške naprave.
 • Ureditev prehodnih določb -V skladu s prehodno ureditvijo iz Uredbe 2016/424/EU predlog zakona z novimi določbami ne posega v trženje podsistemov in varnostnih elementov/sklopov, danih na trg do 21. aprila 2018, in prav tako ne v obratovanje obstoječih žičniških naprav, ki so prvo obratovalno dovoljenje dobile do 21. aprila 2018.
 • Uvedba možnosti sofinanciranja obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav – Republika Slovenija ali občine lahko za namene obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav sofinancirajo stroške. Pogoje za pridobitev sredstev za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja bo ministrstvo določilo v podzakonskem aktu. Na letni ravni bo za te namene v državnem proračunu treba zagotavljati 1.700.000 evrov. Občine lahko, tako kot do zdaj, sofinanciranje prilagodijo glede na interes oziroma finančne zmožnosti. Pogoji in merila za pridobitev sredstev se natančneje določijo v pravilniku oziroma javnem razpisu.

Vaše predloge in pripombe lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do  ponedeljka 16.11.2020

Predlog Uredbe o upravljanju zrakoplovov – nadzor občin 4/4

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli  popravljen in dopolnjen predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, ki se nahaja na tej povezavi. .

Skupnost občin Slovenije je že v prvem krogu usklajevanj nasprotovala prenosu na občinske redarje saj:

 • v Zakonu o občinskem redarstvu ni podlage za nadzor zračnega prometa (vzdrževanje javnega reda in miru ni mišljen nadzor nad zračnim prometom).
 • nadzor zračnega prometa ne spada med občinske pristojnosti.
 • občinska redarstva niso prekrškovni organ, ki bi opravljal nadzor tam, ko ga nihče drug ne želi/ne more opravljati.
 • občinska redarstva nimajo tehničnih sredstev za izvajanje učinkovitega nadzora.
 • glede na domet brezpilotnikov in teritorialno omejenost občinskih redarstev je učinkovito izvajanje nadzora nemogoče zagotoviti.
 • občinska redarstva nimajo vseh potrebnih pooblastil za izvajanje nadzora (postopek z mladoletnimi osebami/zadržanje mladoletne osebe na kraju, zaplemba brezpilotnika, hranjenje brezpilotnika…)

V dopolnjeni verziji Ministrstvo za infrastrukturo še vedno vztraja, da nadzor ob Policiji izvajajo tudi občinski redarji, so pa v pripravljeni prevzeti strošek usposabljanj občinskih redarstjev, kot so pripravljeni opredeliti dodatne stroške na strani občinskih redarstev, ki bodo nastali s prenosom nove naloge na občine.

Vaše pripombe in predloge pošljite do  torka 17.11 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

18.11. / Spletni seminar: Dve leti po uveljavitvi ZSPDSLS-1 5/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z mag. Zdravko Vasiljević Rudonić, občinsko odvetnico na Mestni občini Velenje, organizira seminar na temo ravnanja s stvarnim premoženjem občin dve leti po uveljavitvi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI

Spletni seminar bo potekal v sredo, 18. novembra 2020 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Prosimo vas, da vprašanja posredujete na prijavnici, saj bi jih želeli predhodno posredovati predavateljici. Seminar bo trajal predvidoma do 14. ure.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do torka, 17. 11. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

 

Vljudno vabljeni!

[1] Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

1.12. / Pravne podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka po ZUreP-2 – NOV DATUM 5/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Tjašo Remic in mag. Matijo Kraljem iz Ministrstva za okolje in prostor ter Marinko Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., organizira seminar na katerem bodo predstavljene naslednje vsebine:

 • ključne novosti na področju priprave novih pravnih podlag za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka,
 • zakonodajni okvir v Zakonu o urejanju prostora,
 • praktični nasveti za pripravo in uskladitev veljavnih pravnih podlag  za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi in praksa v občinah,…

Več informacij najdete v VABILU.

Seminar bo potekal v torek, 1. decembra 2020, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Vabljene predvsem občine, ki imate pripravljene programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (U. l. RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (U. l. RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) in morate  pravočasno pristopiti k postopkom za njihovo uskladitev, rok za uskladitev je do 30. 3. 2021.

Predhodno nam lahko pošljete tudi morebitna individualna vprašanja, izpostavite dileme in nejasnosti (jih zapišete v prijavnici ali pošljete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si) do 25.11.2020, saj bomo predavanje vsebinsko prilagodili in vključili odgovore, tako da se boste na seminarju seznanili z željenimi informacijami.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do ponedeljka, 30. 11. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

24.11. / Vodenje in organiziranje štabov CZ v času epidemije COVID-19 5/3

V času prve epidemije v času od 12. marca 2020 do 31. maja ste se občine znašle pred novim izzivom kako voditi, organizirati štab civilne zaščite, kakšne ukrepe sprejeti in katere aktivnosti voditi v okviru štaba civilne zaščite.

Na podlagi težav, ki ste jih imeli v prvem valu, ter glede na stanje, ko se navedene situacije ponavljajo, smo za vas pripravili webinar, na katerem vam bomo predstavili osnove (ICS sistema), prednost in slabosti tega sistema, vlogo županj in županov pri vodenju in organizaciji štabov CZ ter primere dobrih praks.

V sklopu webinarja bo gospod dr. Vladimir Prebilič, odgovoril na vprašanja:

 • Kdaj se aktivira štab civilne zaščite
 • Kakšna je vloga župana, občinske uprave
 • Kdo so člani štabov civilnih zaščit/sestava štabov
 • Katere naloge v spopadanju z epidemijo se izvajajo v okviru civilne zaščite
 • Katere naloge se izvajajo v okviru občine
 • Kakšna so pristojnosti in naloge Uprave RS za zaščito in reševanje
 • Kdo in kje se je nabavljala zaščitna oprema
 • Kdo je dobil opremo iz zalog občinskih štabov cz
 • Kakšna je bila vloga direktorjev javnih podjetij
 • Kako je potekalo delo štaba in občine Kočevje v času epidemije med 12.marcem in 31. majem
 • Stroški občine za aktivnosti v času epidemije

V nadaljevanju vam bo Damjan Barut, poveljnik civilne zaščite v občini Logatec ter predsednik Komisije za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije predstavil prednosti, slabosti ter izzive vodenja štabov civilnih zaščit po ICS (Incident Command System) sistemu.

Vljudno vabljeni!

Skupnost občin Slovenije

2.12. / Kreiranje medijske podobe občin / javnih zavodov preko digitalnih medijskih platform 5/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom KREIRANJE MEDIJSKE PODOBE OBČIN / JAVNIH ZAVODOV PREKO DIGITALNIH MEDIJSKIH PLATFORM (spletna stran, družbena omrežja). Dogodek bo potekal 2. decembra med 12.00 in 14.00 preko spletne platforme ZOOM.  

Tehnološki napredek in z njim povezane spremembe narekujejo hitro prilagajanje in spreminjanje tradicionalnih oblik dela z javnostjo. Tako je danes pri komunikaciji z občankami in občani, volivkami in volivci nujno, da jih naslavljamo tudi preko različnih digitalnih platform, ne le tradicionalnih medijev. Še posebej to velja za množične medije. Večinoma so zgrajeni preko angažiranja uporabnikov, ki jih ne samo gledajo, temveč skozenj pridobivajo informacije, jih delijo in komentirajo. To ima za posledico večjo vidnost in večjo izpostavljenost na eni strani, na drugi pa omogoča kakovostne povratne informacije in je zato dobro orodje dvostranskega političnega komuniciranja z občankami in občani, pa tudi volivkami in volivci. Množični mediji imajo v političnem marketingu čedalje večji vpliv, zato je še toliko bolj pomembno, da z njimi znamo dobro upravljati.

Da bi bolje spoznali možnosti in priložnosti, ki jih nudijo digitalne medijske platforme tudi vaši občini in javnim zavodom, smo za vas pripravili spletni seminar, ki ga bo vodila mag. Nataša Briški.

Program seminarja je dostopen s klikom TUKAJ.

Prijave na spletni seminar so obvezne. Sprejemamo jih do 1. 12. 2020 do 16.00, oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

DOGODKI DRUGIH

10.11. / SMACKER webinar 6/2

Vabljeni na spletni seminar na temo odzivnega potniškega prometa, ki ga v okviru projekta SMACKER organizirajo 10. novembra 2020.

Na seminarju se boste spoznali s konceptom odzivnega prometa, njegovi potencialni vlogi za zagotavljanje mobilnosti na podeželju in redkeje poseljenih območjih, se seznanili s praktičnimi primeri iz Avstralije in Evropske unije ter izvedeli več o pilotnih izvedbah, ki jih pripravljajo v okviru projekta SMACKER.

Registrirajte se še danes.

11.11./ Investicijski webinar SPIRIT Slovenija 6/3

Vljudno vabljeni na webinar SPIRIT Slovenija, ki bo potekal v sredo, 11. 11. 2020, ob 10. uri, preko orodja Zoom. Gre za drugega v seriji investicijskih webinarjev SPIRIT Slovenija, na katerem bodo govorili o tem, kako pripraviti vrhunsko predstavitev, s katero boste uspešno prepričali vsakega investitorja, da je vaš projekt pravi.

Na webinarju boste izvedeli:

 • kateri so elementi učinkovite in prepričljive kratke predstavitve,
 • kako prepričati investitorja, da je vaš posel vreden vložka,
 • kakšen je primeren koncept predstavitve,
 • kako izvesti vrhunsko predstavitev in pri tem uživati,
 • kako se psihološko pripraviti na predstavitev,
 • kaj želijo slišati investitorji,
 • konkretne izkušnje, kaj je tisto pri predstavitvi, kar resnično deluje,
 • kje dobiti pomoč, znanje in kompetence za uspešen nastop.

Udeležbo na webinarju priporočamo vsem, ki iščete investitorja za svoj projekt, saj boste s pridobljenimi znanji lažje pritegnili investitorje.

Webinar bo potekal v slovenskem jeziku in je brezplačen.

Več informacij in prijava tukaj: https://spirit-slovenija-webinar2.meetpt.com/

11.11./ Letna konferenca občin za kakovostno mladinsko delo 6/4

Letošnja konferenca »Mladost je norost, po občini skače, kjer je most«, bo 11. novembra 2020 od od 9. do 15. ure (z odmori), v spletnem okolju Zoom. Gostiteljica: Mestna občina Novo mesto. Konferenca je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin, medsebojnemu povezovanju in izmenjavi praks.

Vodilna tema: Kaj lahko naredimo za več participacije mladih?

Vabljeni županje in župani, občinski svetniki in svetnice ter uslužbenke in uslužbenci občin, pristojni za področje mladine.

Poudarki konference:

 • Prof. dr. Tomaž Deželan (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) bo postavil pod vprašaj pregovorno odtujenost današnje generacije mladih in ponudil razloge in načine za njihovo vključevanje v javno življenje.
 • Predstavniki občin in njihovih partnerjev bodo podelili primere praks, kjer so občine uspešno nagovorile mlade in jih spodbudile k sodelovanju. Prostor bo za vprašanja.
 • Evropska perspektiva se končuje. Kaj na pragu nove pravijo raziskave o učinkih sodelovanja v programu Erasmus +: Mladi v akciji na mlade in lokalne skupnosti?
 • Udeleženci bodo na delavnici v malih skupinah razmislili o viziji participacije mladih v svojih skupnostih v prihodnjih letih.
 • Ponudili bomo vpogled, kaj se je zgodilo na področju partnerstva Europe Goes Local in lokalnega mladinskega dela od lanske konference do danes in preverili, kako naprej.

Prijave bodo odprte kmalu.

Kako je bilo na lanski konferenci, lahko preverite tukaj.

Zavod Movit, nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

19.11./ Nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti 6/5

Umanotera in Focus vabita na 5. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom

“Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov”,

ki bo potekala v četrtek, 19. novembra 2020, od 9. do 12.30 ure v spletni obliki prek aplikacije Zoom.

Na konferenci boste lahko od slovenskih in tujih strokovnjakov z veliko praktičnimi izkušnjami izvedeli več o spremljanju izpustov toplogrednih plinov in načrtovanju ukrepov za njihovo zmanjšanje na ravni občin ter se seznanili z navdihujočimi domačimi projekti zniževanja izpustov na področjih energetike in mobilnosti.

19.11./e-konferenca GoDigital 2020 - Digitalni svet 2020 6/6

Četrtek, 19. november, od 9:00 do 14:00

Covid-19 zahteva od podjetij in družb prožnost in pripravljenost, lastnosti, ki bosta pomembni še dolgo po tem, ko bodo javnozdravstvene posledice odpravljene.
Da bi pridobili odpornost, moramo na novo premisliti strategije za digitalizacijo internega poslovanja, prodaje, dobavnih verig, proizvodno avtomatizacijo … Za tako velike spremembe nujno potrebujemo nova, digitalna znanja in veščine. Umetna inteligenca, ki zagotavlja nove konkurenčne prednosti, podatke kot novo ekonomsko gorivo, internet stvari, ki povezujejo svet na varen način – v izgradnji humane in etične digitalne družbe.
Kakšen je globalni pogled, kaj lahko pričakujemo od ukrepov EU. Kaj moramo postoriti za dolgoročen stabilen gospodarski razvoj in družbe znanja? Ali Slovenija razume potencial digitalizacije in ali bo izkoristila njeno priložnost?
Na konferenci, ki je namenjena poslovnim odločevalcem v podjetjih, vodjem informatike, ponudnikom IKT rešitev in javnemu sektorju, ki sodeluje pri vzpostavljanju digitalnega ekosistema v Sloveniji, lahko pričakujete zanimive vsebine, aktualne teme, najnovejše trende in primere dobrih praks:

• Globalni uspeh temelji na pogumu in digitalni preobrazbi – en cilj, ena rešitev (primer Plastika Skaza), Comtrade CDS d.o.o.
• Brezstična ekonomija – nova realnost, Špica International d.o.o.
• Podatki, znanje in zaupanje so ključni elementi uspešne vpeljave umetne inteligence, IBM Slovenija d.o.o.
• 5G kot strateška priložnost za pospešek razvoja gospodarstva, Telekom Slovenije d.d.
• Prilagoditev razmeram z novimi pristopi, tehnologijo in korporativno tehnologijo, Eles d.o.o.
• Uporaba strojnega učenja: S pomočjo obstoječih podatkov in orodij do odločilne dodane vrednosti, Microsoft d.o.o.

Več o konferenci

V sklopu konference GoDigital bo 20.11.2020 potekal pokonferenčni dan na temo Digitalne kompetence.

Udeležba za oba dneva je brezplačna, potrebno se je le prijaviti!
Vljudno vabljeni!

Prijava

VLADA

118. in 119. dopisna seja 7/1

Vlada sprejela stališče do mnenja Državnega sveta glede predloga proračuna za leto 2021

Vlada je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2021. Državni svet v mnenju podpira predlagane spremembe.

Državni svet ugotavlja, da predlog sprememb odraža odziv na zaostrene razmere, ki so nastale v letošnjem letu in dodaja, da se v negotovih razmerah, povezanih z epidemijo, sprejemajo ukrepi, ki na eni strani omejujejo širjenje virusa COVID-19, po drugi strani pa ne povzročajo prevelike obremenitve gospodarstva in prebivalstva. Pozitivno ocenjuje proračunske dokumente, zlasti z vidika primernega financiranja občin in ugotavlja, da je tokratna vlada pokazala večje razumevanje za potrebe občin, zavedajoč se, da razvitost celotne države temelji na razvojnem potencialu občin. Iz mnenja Državnega sveta izhaja njegovo zavzemanje za izboljšanje črpanja evropskih finančnih sredstev iz finančne perspektiva 2014 – 2020, in sicer predvsem z vidika hitrosti črpanja in večje učinkovitosti porabe sredstev.

Vlada v svojem stališču do omenjenega mnenja poudarja, da si od nastopa svojega mandata v mesecu marcu 2020 močno prizadeva, da se evropska sredstva iz iztekajoče finančne perspektive počrpajo v celoti. Zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo, so se v letu 2020 nekateri že pripravljeni projekti upočasnili. V izogib tveganjem pri izvedbi projektov vladne službe že pregledujejo obstoječe projekte in presojajo, kateri projekti so izvedljivi in kateri ne, posledično pa bodo sredstva prerazporejena na tiste, ki so izvedljivi. Prav tako v predlaganem Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 vlada predlaga določbe, s katerimi je omogočene več fleksibilnosti pri načrtovanju porabe sredstev EU.

Vlada spremenila odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi – prekrškovni postopek bodo lahko vodili tudi občinski redarji

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Poleg drugih sprememb v odloku se določa pristojnost prekrškovnega postopka in izrekanja glob tudi občinskim redarstvom.

Za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob bodo odslej poleg policije in pristojnih inšpektoratov, kot določa drugi odstavek 17. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, pristojna tudi občinska redarstva, če pri izvajanju svojih izvirnih pristojnosti ugotovijo kršitve ukrepov iz 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih.

Tako lahko občinski redar:

 • prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih,
 • prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni.

Za normalizacijo stanja, preprečitev in omilitev čezmerne škode zaradi poplav 10.700.000,00 evrov

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav novembra 2019, v skupni višini 10.700.000,00 evrov. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.

V letu 2020 je  za odpravo posledic predvideno 2.300.000 evrov. Letos bo obnova potekala na najbolj prioritetnih objektih in sicer na področju vodne infrastrukture na zagotavljanju pretočnosti poškodovanih vodotokov in nujna sanacija brežin zaradi zajed, na področju lokalne cestne infrastrukture izvedba nujnih ukrepov pri sanaciji zemeljskih plazov. V prihodnjih letih sledi tudi obnova poškodovanih stavb in poškodovanih kulturnih spomenikov.

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav novembra 2019. Ugotovljeno je bilo namreč, da skupna končna ocena neposredne škode znaša 22,4 milijona evrov na podlagi končne ocene neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 14. in 20. novembrom 2019 in posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019 in tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021 8/1

Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

Več informacij: TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.