V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE HAJDINA, LAŠKO in ŠMARTNO OB PAKI.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Obnova gradu Rače s spremljajočimi vsebinskimi projekti 1/1

Izvedba: 2011-2022 (s poudarkom na obdobju 2019 – 2022)

Financiranje: grad kot celota cca 2,500.000,00 EUR, od tega 70 % Občina Rače – Fram, 30 % državna sofinancerska sredstva

Svojstven kulturno-zgodovinski zaščiteni objekt, nižinski grad v centru Rače, ki datira v 16. stoletje, je bil dolga leta obsojen na propad, z začetkom delovanja Občine Rače – Fram, ki ima v njem sedež, pa so začeli s prvimi koraki obnove. Intenzivnost prenove so nato pospešili (menjava celotnega ostrešja, menjava oken, nova fasada, notranja ureditev – tudi impozantna Bela dvorana ter grajska kapelica), v zadnjem 4-letnem obdobju pa v objektu uredili nove prostore ter ponudbi občine dodali novi vsebini: promocijsko-degustacijski prostor VTC-17 (2019) in novo knjižnico (2021-2022). Predvsem na zadnjo pridobitev so zelo ponosni in pomeni za občino pomembno kulturno dobrino.

Celostna ureditev gradu Rače (s pripadajočo okolico), pogled na katerega iz zraka razkrije, da je bil grajen v obliki ključa, v slovenskem prostoru velja kot primer dobre prakse in je živ dokaz mogoče revitalizacije obsežnega objekta. Danes je to srečen kraj za mnoge mladoporočence in lokacija, ki poleg svoje lepote ponuja tudi številne tematske prireditve in druge vsebine ter postaja vse bolj turistično zanimiva točka.

Foto: Občina Rače Fram – arhiv občine

NOVICE SOS

Študijski obisk na Islandiji v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL 2/1

V okviru projekta INFO-GEOTHERMAL: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je potekal študijski obisk na Islandiji, ki je trajala od 25.10 do 28.10.2022. Skupnost občin Slovenije, ki je eden izmed partnerjev projekta je izvedla študijski obisk 8 kandidatov v okviru katerega si želimo izboljšati uporabo geotermalne energije, predvsem v  Panonskem bazenu v Sloveniji.

Študijskega obiska so se udeležili župan občine Podlehnik, župan občine Beltinci, podžupan občine Benedikt, direktor občinske uprave, strokovni sodelavec iz občine Dobrovnik in predstavnika Lokalne energetske agencije GOLE-je.

V torek 25.10 je potekala delavnica v prostorih Univerze Reykjavik. V prvem delu so se se predstavili vodilni partnerji (nosilec projekta Geološki zavod Slovenije, ter projektni partnerji Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor ter Skupnost občin Slovenije). Med drugim so svoje delo in delovanje v okviru geotermalne energije predstavili tudi predstavniki občin. V drugem delu je potekala predstavitev partnerja iz Islandije (“Iceland School of Energy, Reykjavik University”). Teoretično so predstavili na kakšen način pridobivajo geotermalno energijo in njeno uporabo.

Od srede 26.10 do petka 28.10.2022 pa je potekalo delo na terenu, ogled prenosljivih študij primerov o reinjekciji, tehnologiji kaskadne uporabe in binarnih geotermalnih elektrarn na Islandiji, saj je eden izmed ciljev projekta INFO-GEOTHERMAL usposabljanje slovenskih občin in predstavnikov Lokalnih energetskih agencij, da bodo lahko pripomogli k hitrejšem napredku rabe termalne vode in kaskadnih sistemov.

 

 

 

ZAKONODAJA

V Uradnem listu je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 3/1

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 139 z dne 2. 11. 2022 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Navedeno pomeni, da s 1. 12. začne veljati naslednje:

Do uveljavitve zakona, ki bo uredil povračila stroškov in druge prejemke funkcionarjev, pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v skladu z ZSPJS. Povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom pripadajo funkcionarjem v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

Določba se uporablja za naslednja povračila stroškov in druge prejemke funkcionarjev:

–     regres za prehrano,

–     nadomestilo za ločeno življenje,

–     povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,

–     stroške in obračun stroškov na službenem potovanju v državi,

–     dnevnice za službeno potovanje v državi,

–     kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi,

–     stroške prenočevanja,

–     terenski dodatek,

–     regres za letni dopust,

–     jubilejno nagrada,

–     solidarnostno pomoč in

–     odpravnino ob upokojitvi.

Pojasnila MJU v zvezi s spremembami plač, povračil stroškov in prejemkov funkcionarjem pričakujemo v kratkem.

Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 – pojasnilo 3/2

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo glede ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 – povezava na pojasnilo TUKAJ.

V Uradnem listu RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022, je bil objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: Dogovor). Prav tako so bili v isti številki uradnega lista objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam, ki so bili sklenjeni za realizacijo Dogovora.

Dogovor vsebuje naslednje ukrepe:

 1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice
 2. Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini
 3. Določitev regresa za letni dopust za leto 2022
 4. Določitev regresa za prehrano
 5. Realizacija sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih v obdobju preteklih vlad
 6. Usklajevanje sistemskih sprememb plačnega sistema javnega sektorja, odprava nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje spodnjo tretjino plačne lestvice
 7. Zagotavljanje finančnih sredstev

Zaradi realizacije Dogovora je bila pripravljena tudi novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je bila sprejeta v Državnem zboru dne 25. oktobra 2022, vendar zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu. Pojasnila v zvezi s spremembami plač, povračil stroškov in prejemkov funkcionarjem bodo z MJU posredovali, ko bo uveljavljena novela ZSPJS.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani 3/4

Obveščamo vas, da je v  obravnavi v Državnem zboru Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

Cilj zakona je brezplačno šolsko kosilo določiti kot pravico vseh redno šolajočih osnovnošolcev. Opozarjamo, da bo v primeru sprejetja zakona, to za občine povzročilo znantne finančne posledice, saj bodo potrebne investicije v infrastrukturo (kuhinje, jedilnice).

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do petka, 11. 11. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 3/5

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje in javno obravnavo. Zainteresirano javnost vabijo, da k strategiji poda svoja mnenja, predloge in stališča in s tem pripomore k vsebinsko dobro pripravljenemu dokumentu.

Strategija digitalnih javnih storitev 2030 je sestavljena kot piramida, ki strateške prioritete prenaša v pet strateških ciljev, s pomočjo katerih bodo dosegli zastavljene prioritete. Na pet strateških ciljev se pripenja 23 skrbno zasnovanih specifičnih ciljev. Vsak od ciljev pa bo imel definirane konkretne korake v akcijskem načrtu, ki se bo posodabljal vsaki dve leti. Akcijski načrt bo pripravljen do konca leta 2022 in ni predmet te javne obravnave.

Osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 lahko preberete na povezavi TUKAJ

Predloge in komentarje nam prosim posredujte do srede, 16. 11. 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki 3/6

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki. Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Uporabljati se začnejo s 1. januarjem 2023.

Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

S PIS uvajajo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) in graditve objektov (eGraditev).

Navedeni sistemi se bodo vzpostavili, vodili in vzdrževali znotraj PIS, ki ga skladno s prostorsko zakonodajo vodi in vzdržuje Ministrstvo za okolje in prostor.

Na osnovi tehničnih pravil se bo prek storitev PIS zagotavljal javni dostop do standardiziranih podatkov o prostorskih aktih.

Tehnična pravila za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki najdete TUKAJ.

Celotno novico in druge priloge lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 3/7

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje, danes začenja z javno razgrnitvijo Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027.

Javna razgrnitev poteka od danes, od 25. oktobra, do vključno 25. novembra 2022. V okviru javne razgrnitve lahko na objavljene dokumente na spletni strani MOP podate mnenja in pripombe. Na spletni strani so objavljeni Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027,  Okoljsko poročilo s prilogami za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027,   Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 predstavlja drugi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti oz. posodobitev in nadgradnjo prvega načrta iz leta 2017. V primerjavi s prvim načrtom je posodobljen z najnovejšimi podatki.

Več informacij najdete na povezavi TUKAJ.

Vir: Gov.si, Ministrstvo za okolje in prostor

POVPRAŠEVANJE

POVPRAŠEVANJE – Število zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega/okoljevarstvenega področja 4/1

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli zaprosilo Centra RS za poklicno izobraževanje za pomoč pri zbiranju podatkov o Številu zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega oz. okoljevarstvenega področja.

Zanima nas:

Koliko oseb zaposlenih v vaši občinski upravi ima izobrazbo:

 • Naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica
 • Okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica
 • Inženir/inženirka naravovarstva
 • Inženir/inženirka okoljevarstva in komunale

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 10. 11. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

10.11. / Konferenca o zimski službi 5/1

EDUCENTER v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na Konferenco o zimski službi.

Poudarki letošnje konference bodo na:

 • Zimska služba v številkah – od avtocest do občinskih cest
 • Vpliv vojne in novih ekonomskih razmerij na zimsko službo
 • Organizacija in stroški
 • Posipni materiali
 • Mehanizacija in kadri
 • Informacijska tehnologija
 • Izvajanje zimske službe na drugi infrastrukturi

 

Udeležba na Konferenci je plačljiva, zato smo se z izvajalcem dogovorili, da imajo občine članice Skupnosti občin Slovenije 50% popust na kotizacijo.

 

Prijavnico ter program konference najdete tukaj. 

17.11. / Nacionalna konferenca Prostori ZA skupnost – Od praznih ruševin do polnih vsebin 5/2

Kaj imajo skupnega Mestna dnevna soba Pr’Golit v Idriji, Stara komunala v Slovenj Gradcu in Ukmarjeva vila v Litiji? Vsi so bili še nedavno degradirana območja, prazne občinske in/ali državne nepremičnine. Danes pa v lokalnem okolju pomenijo prostore skupnosti, ustvarjalnosti, življenja in napredka. Kako lahko občine v sodelovanju z NVO pridemo od praznih ruševin do polnih vsebin za občane in občanke? Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij in Skupnost občin Slovenije vas vabita na nacionalno konferenco, ki bo potekala 17. novembra 2022 od 10.00 dalje na spletni platformi Zoom.

Program

10.00
Uvod
Tina Divjak, CNVOS
Predstavitev dobrih praks v občinah
predstavnik mreže ZaNVO
Predstavitev primera obnove za namen NVO uporabe
predstavnik izbrane občine*
Možni finančni viri za zagotavljanje skupnostnih prostorov – primer sofinanciranja Sklada za okrevanje in razvoj v občini Velenje
predstavnik mreže ZaNVO
Primeri dobrih praks v tujini in pomen rabe javnega prostora za razvoj skupnosti
IPoP, Marko Peterlin
Predstavitev pogleda in stališč ter možnih rešitev Ministrstva za javno upravo, pristojnega za lokalno samoupravo
Jure Trbič, državni sekretar
Predstavitev možnih rešitev Mreže za prostor
IPoP, Senka Šifkovic
Zaključne ugotovitve in priporočila

Dogodek je brezplačen, prijave zbiramo tukaj.

Vabilo

23.11. / Določanje plače javnemu uslužbencu in delovna uspešnost 5/3

Plača je temeljna pravica iz delovnega razmerja, zato je zelo pomembno, da je določena pravilno, tako ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi kot tudi med samim trajanjem delovnega razmerja. Ob premestitvi na drugo delovno mesto je prav tako pomembno, da je plača določena pravilno oziroma da so pravilno upoštevana že dosežena napredovanja skladno s pravili, ki jih vsebuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Določbe 19. in 20. člena ZSPJS so bile dopolnjene, zato je treba pri uvrstitvi v plačni razred upoštevati veljavno ureditev, ki omogoča priznanje doseženih napredovanj tudi po ponovni zaposlitvi v javnem sektorju.

Sestavni del plače je tudi delovna uspešnost – redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela – pri katerih je prav tako treba upoštevati določena pravila.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Pravne podlage plačnega sistema
9.30 – 10.00 Spremembe in dopolnitve ZSPJS
10.00 – 10.30 Določanje plače po 19. in 20. členu ZSPJS
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Redna delovna uspešnost (obseg, kriteriji in delitev, obvestilo in objava točk)
11.15 – 12.00 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (vir sredstev, dogovor, višina in podlaga za izplačilo)
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

7.12. / Predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju 5/4

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo vabi na predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, ki je bil 11. 10.  2022 objavljen v Uradnem listu RS.

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja, vrste celostnih prometnih strategij, njihovo vsebino in postopek priprave ter pravila za povezovanje prometnega in prostorskega načrtovanja. Določa tudi pravila financiranje ukrepov trajnostne mobilnosti ter pristojnosti na področju trajnostne mobilnosti. Do zakona lahko dostopate tukaj.

 

Dnevni red:

9.30 – 10.00 Registracija s kavo
10.00 – 10.15 Uvodni nagovor: mag. Tina Seršen, državna sekretarka, MZI
10.15 – 10.40 Predstavitev zakona: Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, MZI
10.40 – 10.50 Navodilo za delo v skupinah in razdelitev v skupine
10.50 – 11.30 Delo v skupinah – vodena razprava
11.30 – 11.35 Zamenjava skupin
11.35 – 12.15 Delo v skupinah – vodena razprava
12.15 – 12.30 Poročilo dela v skupinah in zaključki
12.30 – 13.30 Kosilo (na lokaciji)

URADNO vabilo za tiskanje (s prijavnico) je na voljo TUKAJ.

 

DOGODKI DRUGIH

8.11 / Moč povezanih skupnosti v mestih_Kako povezane skupnosti in njihovi prostori ustvarjajo bolj sodelujoča, pravična in odporna mesta 6/1

Nevladne organizacije in civilne iniciative se kažejo kot ključni vezni člen za premagovanje rastočega nezaupanja med javnimi upravami in javnostjo. Različne oblike sodelovanja med mesti in civilno družbo zato postajajo v mestih širom Evrope vedno bolj pomembne za kakovost življenja in storitev v mestih. Le močne in povezane lokalne skupnosti so se namreč sposobne učinkovito prilagoditi na nenehne spremembe v družbi in širšem okolju.

Pridružite se 8. novembra 2022 v Ljubljani na mednarodni konferenci Moč povezanih skupnosti v mestih: Kako povezane skupnosti in njihovi prostori ustvarjajo bolj sodelujoča, pravična in odporna mesta.

Spoznali boste različne tuje in domače primere sodelovanja mest z nevladnimi organizacijami in civilnimi iniciativami. Na konferenci se nam bodo pridružili Levente Polyak iz organizacije Eutropian s predstavitvijo širše evropske slike sodelovanja mest in civilne družbe, Irina Vasiljeva s Hišo NVO Riga, Petra Marčinko z zgodbo kompleksa Lazareti v Dubrovniku in Jan Franjul s predstavitvijo skupnostnega centra Rojc iz Pulja. Izvedeli boste tudi, kako so slovenska mesta prevzela dobro prakso mestne dnevne sobe iz Idrije in jo prilagodila svojim lokalnim razmeram.

Več o dogodku in prijave: https://ipop.si/2022/09/06/moc-povezanih-skupnosti-v-mestih/

22. 11. / Znamčenje ohranjanja narave: nova priložnost za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji? 6/2

Vabimo vas na nacionalni posvet z naslovom Znamčenje ohranjanja narave: nova priložnost za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji?, ki bo potekal v torek, 22. novembra 2022, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Namen posveta je ponuditi celovit pregled stanja in priložnosti na področju organiziranja proizvajalcev in trženja proizvodov z zavarovanih območij in Nature 2000, pa tudi širše, ki imajo v agroživilski verigi vzpostavljene standarde, povezane z doseganjem ciljev ohranjanja biotske pestrosti. Dogodek poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000. Udeležbo lahko potrdite na naslednji povezavi: https://1ka.arnes.si/a/efd14389

Vabilo

 

AKTUALNI RAZPISI

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2022-2023. Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023.

Kandidirajo lahko lokalne in regionalne oblasti oziroma združenja in nevladne organizacije, ki so izvedle projekte oziroma dogodke, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Projekti, ki bodo poslani na izbor morajo biti zaključeni oziroma izvedeni in na voljo javnosti že vsaj tri leta pred prijavo, in sicer najkasneje do decembra 2019.

Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023.

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi TUKAJ.

Novi evropski Bauhaus v okviru kohezijske politike: razpis za inovativne projekte v mestih v vrednosti 50 milijonov evrov 7/3

Obveščamo vas, da je Evropska pobuda za mesta objavila razpis za projekte v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja v sklopu novega evropskega  Bauhausa.
Razpis je namenjen projektom, ki lahko spodbudijo preobrazbo v mestih, ustvarijo naložbe in navdihnejo druge projekte kohezijske politike. Projekti morajo biti povezani s štirimi temami: gradnja in prenova v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti, ohranjanje in preoblikovanje kulturne dediščine, cenovno dostopne stanovanjske rešitve in prenova mestnih prostorov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Razpis je odprt do sredine januarja 2023.
Evropska pobuda za mesta je del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov.

Več lahko preberete na povezavi TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

»Zelena luč« slovenskemu Strateškemu načrtu skupne kmetijske politike 2023–2027 8/1

Evropska komisija je dne 28. 10. 2022 potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo. Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja.

Skupno bo za izvajanje SN 2023–2027 na voljo 1.798.311.677 evrov. Od tega bo 683.500.469 evrov namenjeno za prvi steber SKP (neposredna plačila, vinski in čebelarski sektor), za drugi steber SKP (razvoj podeželja) pa 1.114.811.208evrov (550.850.960 evrov iz proračuna EU in 563.960.248 evrov iz proračuna Republike Slovenije). Od 563.960.248 evrov integralnega proračuna je sedanja vlada zagotovila še dodatnih 40,5 milijonov evrov.

Na spletni strani Skupne kmetijske politike je dostopen Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 z vsemi prilogami

ANKETA in povabilo k sodelovanju: Uporaba lesa oz. proizvodov iz lesa (po Uredbi o zelenem javnem naročanju) 8/2

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja aktivnosti usmerjenje v izboljšanje izvajanja Uredbe o zelenem javnem naročanju na področju lesa in proizvodov in lesa.

V kolikor ste javni naročnik predmetov, ki zadevajo lesa ali proizvodov iz lesa, vas vljudno prosimo, da  pomagate pri izboljšanju Uredbe o zelenem javnem naročanju na način, da izpolnite anketo.

V anketi lahko tudi ustrezno označite, ali ste pripravljeni sodelovati v nadaljnjih korakih ali biti obveščeni o poteku nadaljnjih korakih procesa.

Vljudno prosimo, da anketo izpolnite do torka, 8. novembra

VABILO K SODELOVANJU V ANKETI - Participativno načrtovanje in urejanje javnih odprtih prostorov manjših krajev 8/3

V okviru priprave splošnih smernic, priporočil in podrobnejših pravil kot dela državnega prostorskega reda Urbanistični inštitut Republike Slovenije in podjetje LUZ d. d. po naročilu Ministrstva za okolje in prostor pripravljata smernice za participativno načrtovanje in urejanje javnih odprtih prostorov manjših krajev. V procesu priprave smernic se anketno zbirajo podatki o specifikah participativnega urejanja javnega prostora v Sloveniji, kot jih vidijo različni deležniki. Kot pomembnega deležnika vabijo tudi vas občine, da do petka 11.11.2022 izpolnite anketo na povezavi https://1ka.arnes.si/OJP-Obcine. Več informacij na info@uirs.si.

 

 

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.