V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA TURNIŠČE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

PREDSEDSTVO SOS

17. seja predsedstva SOS v Zrečah 1/1

V sredo, 10. 11. 2021 je na Rogli potekala 17. seja predsedstva SOS. Županje in župani so obravnavali:

 • Črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi in osnutek Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2021 – 2027

Državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs, je predstavila načrte za programiranje črpanja EU sredstev v novi finančni perspektivi in podala informacijo glede priprave osnutka Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2021 – 2027.

Povedala je, da bo 1. decembra potekalo posvetovanje za V Kohezijsko regijo in 3. decembra za Z Kohezijsko regijo, na katero bodo vabljene vse občine, da se opredelijo in pripravijo nabor predlogov na Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 in izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Gradiva so objavljena na spletni strani www.evropskasredstva.si/2021-2027.

Izpostavila je, da je za občine predvsem pomembno poglavje teritorialni pristopi. Slovenija bo v obdobju 2021-2027 podpirala celostni teritorialni razvoj, kar bo izvajala prek teritorialnih in lokalnih razvojnih strategij, in sicer v naslednjih oblikah: celostne teritorialne naložbe (CTN); lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD), ali drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki jih je zasnovala država članica (endogena regionalna politika).

Povedala je, da glede sredstev na Vladi še ni dogovora. Stopnja sofinanciranja projektov v obdobju 2021 – 2027 bo za zahodno kohezijsko regijo največ 40% (ob tem da se je država zavezala pripraviti izhodišča za dodatno financiranje projektov za tiste občine, ki znotraj te regije po kazalnikih razvitosti odstopajo od povprečja), za manj razviti vzhod bo sofinanciranje v višini največ 85%. Znan je tudi namen vsakega izmed štirih skladov za črpanje sredstev, znotraj tega pa se bo SVRK posvetoval z občinami glede konkretnejših vsebin v začetku decembra.

Kar zadeva instrument za okrevanje bo Slovenija iz naslova zmanjševanja vpliva covid-19 prejela 50 mio € manj kot prvotno načrtovano, po novem cca. 270 mio € je izpostavila, saj je po izračunih Eurostat Slovenija po makroekonomskih kazalcih zelo uspešna, namreč izkazujemo nizko brezposelnost in veliko gospodarsko rast glede na načrtovano.

 • Povezovanje občinskih prevozov s sistemi javnih linijskih prevozov

Na temo povezovanja občinskih prevozov s sistemi javnih linijskih prevozov se je s strani Ministrstva za infrastrukturo seje udeležil mag. Matjaž Vrčko, vodja sektorja za javni potniški promet. Izpostavil je nov razpis za podelitev koncesij (Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije), ki je bil objavljen konec julija, rok pa se izteče 10.12.2021. Prav tako je povedal, da ministrstvo pripravlja nov pravilnik za sodelovanje občin v sistemu javnega potniškega prometa GJS. Osnutek pravilnika bo pripravljen predvidoma do konca meseca, ko ga bodo tudi poslali občinam v pregled in komentar.

V razpravi je bilo še izpostavljeno, da je SOS oblikovala Delovno skupino za integrativni potniški promet. Občine se namreč srečujejo s problemi neusklajenih voznih redov med posameznimi vrstami linijskega prometa (šolski, avtobusni, železniški), praznimi avtobusi, visokimi stroški šolskega prevoza in problemi povezav na manj poseljenih območjih občin. S predstavnikom ministrstva je bilo  zato dogovorjeno nadaljnje sodelovanje z ministrstvom.

 • Financiranje družinskega pomočnika v letu 2021

Na seji  je bilo opozorjeno na dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kjer je navedeno, da bo ministrstvo občinam povrnilo vsa sredstva izplačana v breme Republike Slovenije v prehodnem obdobju, vključno s sredstvi, ki bodo nakazana v mesecu januarju 2022 za december 2021 in sicer do konca naslednjega koledarskega leta, to je do 31.12.2022, na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji prikazanih vseh stroškov za družinskega pomočnika. Navedeni rok, do 31. 12. 2022 je absolutno predolgi se je strinjalo predsedstvo, zato so bili enotni, da je nujno skrajšanje le-tega.

 • Opravljeno delo SOS in odločitve v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi

Županje in župani so se med drugim seznanili s stanjem aplikacije eTurizem. Ob vloženih velikih naporih in pomoči predsednika SOS ter vztrajnosti sekretariata SOS, je bilo z ministrstvom (MGRT) dogovorjeno, da bodo za naslednja leta zagotovili sredstva za nadgradnjo in vzdrževanje aplikacije, medtem ko je potrebno za že nastale stroške zaradi vzdrževanja in že opravljene nadgradnje, sredstva zagotoviti s strani občin. Članice in člani predsedstva so izpostavili dobro delo SOS, ki zagotavlja podatke o nočitvah in tehnično podporo vsem občinam, s tem pa jim omogoča prihodek iz turistične takse.

Predsedstvo SOS se je na seji seznanilo tudi z dogovorjenim na sestankih delovnih teles SOS, aktivnostmi SOS in potrdilo evidentirane kandidate v delovna telesa SOS in širše.

Galerija slik. 

NOVICE SOS

Vlada potrdila predlog SOS – občine bodo prejele sredstva v višini 8 % primerne porabe 2/1

Vlada RS je na 102. redni seji podprla amandma k ZIPRS 22/23 na podlagi predloga SOS, po katerem bodo občine v proračunskih letih 2022 in 2023 prejele sredstva v višini 8% skupne primerne porabe in ga posredovala Državnemu zboru.

Veseli nas, da so naša prizadevanja padla na plodna tla in je tudi Vlada RS prepoznala potrebo po zagotavljanji večjih sredstev za sofinanciranje investicij občinam. Kot je navedeno v sporočilu Vlade RS, se v preteklih letih v proračunu RS niso zagotavljala sredstva, kot jih določa Zakon o financiranju občin, oziroma so se sredstva zagotavljala kot povratna sredstva kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države. S predlaganim amandmajem pa se bo tako za proračunski leti 2022 in 2023 določil za 2 % višji znesek, kot je za uravnoteženje razvitosti občin določen v Zakonu o financiranju občin. Pri iskanju podpore za naš predlog je zagotovo na mestu še posebna zahvala Državnemu svetu, ki je naš predlog podprl.

Skupnost občin Slovenije bo za podporo sprejetju amandmaja apelirala tudi na poslanke in poslance Državnega zbora. Verjamemo, da bodo tudi oni izkazali podporo rešitvam, ki omogočajo enakopraven položaj vseh občin v sistemu delovanja in financiranja lokalne samouprave.

Izvedena mednarodna konferenca »Je Slovenija pripravljena na prvo stanovanjsko zadrugo?« 2/2

Skupnost občin Slovenije in Socialno podjetje Združenje EPEKA sta organizirala mednarodno spletno konferenco, kjer sta strokovnjaka na področju javnih stanovanj in zasebnih stanovanjskih zadrug iz Avstrije orisala stanje na področju stanovanjskih zadrug v Avstriji in drugih nemško govorečih državah.

Ga. Michaele Kauer, vodja pisarne mesta Dunaj v Bruslju in Dr. Robert Korab, direktor podjetja raum&kommunikation GmbH, sta med drugim pojasnila, zakaj zadruge lahko rešujejo stanovanjsko problematiko. Michaela Kauer je predstavila EU politike na področju javnih stanovanjskih gradenj. Dr. Robert Korab se je osredotočil na zasnove stanovanjske zadruge iz mesta Dunaja ter predstavil primere iz Dunaja in Zuricha. Kauerjeva je osvetlila, kako bi lahko nadgradili model socialne stanovanjske politike, ki so ga v Avstriji razvili pred desetletji in bi ga zdaj radi prenesli na raven EU. Prepričana je, da je Slovenija pripravljena na prvo stanovanjsko zadrugo.

Za Slovenijo predlaga, da opredelimo glavne izzive na področju stanovanjske politike in sprejmemo takšne rešitve, da bodo cenovno dostopna stanovanja na razpolago vsem in da bo omogočeno življenje tudi tistim, ki si nakupa stanovanja ne morejo privoščiti. ob tem naj pomislimo tudi na to, kaj lahko naredi pri tem premiku EU. Na Dunaju sta javno financiranje in socialna stanovanja nekaj običajnega, je nadaljevala govornica. Vsak tretji Dunajčan živi v občinskem stanovanju, ki je cenovno dostopno, to jim je v ponos. Zasebni sektor se povezuje z javnim in skupaj pripravljata projekte bolj dostopnih stanovanj ter na ta način preprečujeta segregacijo. V Avstriji imajo dolgo tradicijo gradnje dostopnih stanovanj in še po stotih letih sprejemajo vlade (državne in regionalne) takšne odločitve in politike na področju gradnje nepremičnin in razpolaganjem z zemljišči, ki so dobri tako za privatne iniciative kot družbeno dobro. Vsekakor pa potrebujemo v ta namen različne instrumente, je še poudarila Kauerjeva. Na ravni EU so možnosti raznolike: lastniška stanovanja, občinska stanovanja, zadružna, socialna stanovanja ali tista, ki jih imajo v lasti organizacije, zemljiški skladi.

Ponekod v EU ponujajo tudi stanovanjske dodatke. Kot posebno dobro rešitev je izpostavila zadružni sistem, saj se je izkazal za zanesljivega in cenovno dostopnega. Partnerji, ki skrbijo za dostopnost do stanovanjskih enot, stremijo k povezovanju in se zavedajo, da je sredstva dobro vlagati v trajnostni razvoj. Gre za dolgoročno naravnani model, ki prinaša dohodek, je transparenten, deluje v dobrobit vseh. Ker je samozadosten, na koncu zmanjša potrebo po denarju. Ampak za izpeljavo zadružnega kolesja potrebujemo ljudi, ki morajo biti pripravljeni sodelovati in skupaj vlagati, ne vlagatelje, je strnila Michaela Kauer.

Da mesta in lokalne skupnosti morajo ukrepati in sodelovati z zasebnim sektorjem in posamezniki, ki iščejo in plačujejo cenovno dostopna stanovanja, je poudaril tudi dr. Korab. Predstavil je dobro prakso zasnove stanovanjske zadruge na Dunaju. Dunaj je namreč že od leta 1923 usmerjen k socialni noti stanovanjske politike. Iz zasilnih bivališč, ki jih je tega leta nudil prebivalcem, so rasla občinska stanovanja, ki so zdaj glavni steber mesta. Po letu 1995 so začeli z razpisi za novogradnje za ljudi s posebnimi potrebami, ekološkimi gradnjami, stanovanjskimi združenji in podobno. Danes je skoraj polovica stanovanj v lasti skupnosti ali nekorporativnih vlagateljev. Stanovanja so ugodna in Dunaj ima sistem za subvencioniranje stanovanj. Trg je reguliran in kar 60 odstotkov Dunajčanov živi v subvencioniranih stanovanjih. Gre za mešanico novogradenj in obnovljenih stanovanjskih okolij, stanovanjski standardi se nenehno izboljšujejo. V zadnjih desetih letih so na Dunaju usmerjeni predvsem v promocijo zasebno organiziranih zadružnih stanovanjskih skupin, ki spodbujajo sodelovanje med uveljavljenimi socialnimi stanovanjskimi podjetji in zasebnimi skupinami. Gre za novo gibanje zadrug. Vključuje tudi podjetja s kapitalom.

Povedal je, da se v Avstriji od npr. mesta Dunaj dobi možnost za gradbeno dovoljenje, a mesto zahteva nazaj prispevek v skupno dobro. Pri vsaki novogradnji mora biti del namenjen socialnim stanovanjem, zgraditi se mora npr. skupnostni center, kulturno dvorano za vse. Pri tem gre za pogajanja, ne predpis. Podobno je na Nizozemskem in v Švici, kjer se morajo dogovoriti z lokalnimi oblastmi. V Avstriji in Švici se zadruge krepijo in prispevajo k razvoju mest. Bistvo pa je, da stanovanjske zadruge potrebujejo cenovno dostopna zemljišča, saj si jih po tržni ceni ne morejo privoščiti. In to jim je treba omogočiti, je še poudaril dr. Korab.

Predstavitve:

ZAKONODAJA

Dodatna pojasnila na dopis za investicije v primarno zdravstvo 3/1

Ministsrtvo za zdravje je dne 5. 11. 2021 naslovilo spodnji POZIV za posredovanje izpolnjene tabele prioritetnih investicij za 10 letno obdobje in podatkov o obstoječem stanju, za namen zagotovitve finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Danes smo prejeli dopis z dodatnimi pojasnili glede izpolnjevanja tabel za investicije v primarno zdravstvo in popravljeno tabelo 1 (spremenjen stolpec G):

Kot je navedeno v tem dopisu se rok za oddajo podaljša do 19.11.2021.

POZIV ZA POSREDOVANJE IZPOLNJENE TABELE PRIORITETNIH INVESTICIJ ZA 10 LETNO OBDOBJE IN PODATKOV O OBSTOJEČEM STANJU

Pojasnilo MIZŠ glede ukrepov covid-19 v vrtcih 3/2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo pojasnila v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom v vrtcih, ki jih objavlajmo TUKAJ.

V pojasnilu ministrstvo dodaja še sledeča obvestila: javni razpis za financiranje krajših programov v obsegu 240 ur, praksa dijakov v vrtcih, uvajanje otrok v vrtce, sklad vrtca (v skladu z ZOFVI-M).

Sredstva za izplačilo dodatkov COVID-19 3/3

Ministrstvo za finance je obvestilo občine, da jim bodo sredstva za izplačilo dodatkov COVID-19 na podlagi 123. člena ZIUOPDVE izplačana v sredo, 17. 11. 2021.

Pojasnilo glede izvajanja določila novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji – omejitev političnega delovanja policistov 3/4

V Uradnem listu RS, št. 172/21 z dne 29. 10. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), ki med drugim s 15. členom predpisuje omejitve političnega delovanja policistov. In sicer 43. člen zakona po novem tudi določa, da policist med trajanjem delovnega razmerja ne sme opravljati funkcije nepoklicnega župana, podžupana ali občinskega svetnika (novi sedmi odstavek navedenega člena). V nadaljevanju je določeno, da policistu, ki med trajanjem delovnega razmerja prevzame opravljanje funkcije preneha delovno razmerje.

SOS je na Ministrstvo za notranje zadeve naslovila vprašanje: kako navedeni člen vpliva na policiste, ki opravljajo nepoklicno funkcijo podžupana oziroma člana/članice občinskega sveta v tem mandatu?

Ministrstvo je na navedeno odgovorilo, da je treba relevantne določbe ZODPol-G razlagati na način, da se zgoraj navedena prepoved nanaša na nove situacije, ki bodo nastopile po uveljavitvi zakona ter da se že začete funkcije lahko opravljajo do izteka mandata. Celotni odgovor najdete na TEJ POVEZAVI.

 

Sklep Vlade RS o opravljanju dela na domu in predlog lokalnim skupnostim 3/5

Vlada RS je na seji dne 6. 11. 2021 sprejela sklep o opravljanju dela na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, ki nalaga predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odredijo delo od doma.

Vlada RS v sklepu prav tako predlaga lokalnim skupnostim, da upoštevaje epidemiološko situacijo v državi ravnajo na način, da do preklica odredijo delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog ter kje je zagotovljena informacijska tehnologija.

V skladu s prej navedenim je tako v pristojnosti posamezne občine ali bo odredila delo od doma ali ne, ob upoštevanju, da to dopuščajo delovni proces, narava in vrsta nalog zaposlenih ter tehnične zmogljivosti občine.

Opozorilo KPK glede nedovoljenih praks v javnem sektorju pri najemanju odvetniških storitev 3/6

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) opozarja vse funkcionarje, poslovodne osebe in druge uradne osebe javnega sektorja na nedovoljene prakse pri najemanju odvetniških storitev.

Komisija je že leta 2012 sprejela Sistemsko načelno mnenje, v katerem se je opredelila, da je :

 • ravnanje funkcionarja, poslovodne oziroma druge uradne osebe, ki za opravljanje storitev pravnega zastopanja in svetovanja subjektu javnega sektorja pooblasti ali sodeluje pri odločanju o podelitvi pooblastila odvetniku, odvetniški pisarni ali odvetniški družbi, s katero ima ali je do nedavnega imela odprto zasebno pooblastilno razmerje, ustreza definiciji nasprotja interesov po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK);
 • ravnanje odgovorne osebe subjekta javnega sektorja, ki zasebno pooblasti odvetnika, odvetniško pisarno ali odvetniško družbo, ki v istem času opravlja storitve za ta subjekt javnega sektorja, predstavlja realno korupcijsko tveganje oziroma tveganje za nastanek nasprotja interesov in je zato v nasprotju s pričakovano integriteto funkcije ali službe po ZIntPK.

Stališče Komisije glede najemanja odvetniških storitev je v dobrem letu dni trikrat potrdilo tudi Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je zavrnilo tožbe obravnavanih oseb zoper ugotovitve Komisije o kršitvah integritete.

Interesi subjekta javnega sektorja (javni interes) in njegovega predstojnika (zasebni interes) so namreč v posameznem postopku lahko različni. Zato se v situacijah, ko odgovorne osebe za zastopanje v zadevah, ki se tičejo izvajanja njihove službe (npr. odškodninski zahtevki v zvezi z opravljanjem službe, kazenske ovadbe v povezavi z zlorabo položaja ali pravic v službi, zastopanje pred različnimi nadzornimi organi …), pooblastijo odvetnike, ki že zastopajo ta subjekt javnega sektorja, ustvarjajo korupcijska tveganja oziroma tveganja za nastanek nasprotja interesov.

Komisija pričakuje proaktivno ravnanje uradnih oseb, ki so pri svojem delu zavezane dosledno zasledovati javni interes, s ciljem odpravljanja korupcijskih tveganj in krepitve integritete tako svoje funkcije oziroma službe kot krepitve integritete organizacije, ki jo vodijo, s tem pa krepitve integritete celotnega javnega sektorja.

Osnutek Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 3/7

Ministrstvo za infrastrukturo je  v javno obravnavo dalo osnutek Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energjije. Uredba določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo, podrobnejše pogoje za posamezne vrste samooskrbe, način obračuna električne energije in dajatev za končne odjemalce s samooskrbo, podrobnejše pogoje za dodelitev naložbene pomoči, pogoje za priključitev naprave za samooskrbo, vsebino in poročanje ter spremljanje izvajanja ukrepa.

Besedilo osnutka najdete TUKAJ, obrazec za pripombe pa tukaj.  Vljudno vas prosimo, da vaše predloge, stališča in pripombe pošljete najkasneje do 17. novembra 2021 na info@skupnostobcin.si

 

POVPRAŠEVANJA

Integrirani potniški promet 4/1

Dne 29. 10. 2021 je potekal 1. sestanek Delovne skupine za integrirani potniški promet pri SOS. Delovna skupina je bila ustanovljena z namenom, da bo v okviru svojega dela iskala rešitve za povezovanje različnih vrst potniškega prometa ter ureditev odprtih vprašanj povezanih s tem področjem.

V okviru sestanka so udeleženci predstavili problematiko, na podlagi katere je delovna skupina nastala – neusklajeni vozni redi med posameznimi vrstami potniškega prometa, prazni avtobusi, visoki stroški šolskega prevoza in težave s povezavami na manj poseljenih območjih občin, itd..

Začrtano je bilo nadaljnje delovanje delovne skupine, za kar smo potrebovali nekaj informacij občin članic.

Zanimalo nas je:

 1. Ali se v vaši občini srečujete s težavami pri potniških linijskih prevozih? Če DA, s kakšnimi?
 2. Ali imate predloge/morebitne obstoječe rešitve za reševanje teh težav?

Občine smo prosili za odzive do 9. 11. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu TUKAJ.

Opravljanje dela na domu 4/2

Vlada RS je na seji dne 6. 11. 2021 sprejela sklep o opravljanju dela na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, v katerem med drugim predlaga lokalnim skupnostim, da upoštevaje epidemiološko situacijo v državi ravnajo na način, da do preklica odredijo delo od doma.

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z opravljanjem dela na domu obrnila občina članica in prosi za deljenje prakse ostalih občin.

Prosimo za sodelovanje in izpolnitev vprašalnika na POVEZAVI (predviden čas izpolnjevanja pribl. 2 min) najkasneje do četrtka, 18. 11. 2021.

Financiranje stroška izdelave OPPN in komunalnega prispevka 4/3

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanja glede financiranja stroška izdelave OPPN in komunalnega prispevka. In sicer:

 1. Zanima nas stališče občin pri financiranju stroška izdelave OPPN – kdaj ga financirate občine same in kdaj ga morajo zasebni investitorji? Pravna podlaga glede tega?
 2. Zanima nas tudi ali občine upoštevate investitorjem stroške izdelave OPPN pri poračunu komunalnega prispevka oziroma ob sklenitvi pogodbe o opremljanju? Pravna podlaga?

Vaše odgovore nam prosimo posredujte do petka, 19. 11. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

22.11. / Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin 5/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja in pripravljavci novega priročnika in novega priporočila, vabi na predstavitveni seminar

“Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin”,

ki bo potekal v ponedeljek, 22. 11. 2021, ob 10. uri  na spletni platformi Zoom (dogodek bo trajal do predvidoma 12. ure).

 • Več o programu in gradivo najdete v vabilu TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

25.11. / Strokovna ekskurzija v OBMEJNI MESTI SLOVENSKA GORNJA RADGONA IN AVSTRIJSKA RADGONA (»TWIN CITIES«) V LUČI PODNEBNIH SPREMEMB 5/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na Strokovno ekskurzijo v obmejni mesti Gornja Radgona (Slovenija) in Radgona (Avstrija), ki naslavlja podnebne spremembe skozi izzive urejanja lokalnih okolij. Blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam predstavlja enega izmed ključnih izzivov in prednostnih nalog Evropske unije.

Dogodek bo potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije (SOS) ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Na dogodku bomo razpravljali o prilagajanju lokalnega prostora podnebnim spremembam na področju urejanja prostora in si v tem kontekstu ogledali nekaj ureditev na obeh straneh Mure, ki mesti ločuje in povezuje hkrati. Oktobra letos sta mesti, ki sta bili nekoč eno, zaključili z bilateralnim projektom GoMURra, v katerem sta na različne načine urejali zaščito pred visokimi vodami, ki so posledica podnebnih sprememb.

Cilj strokovne ekskurzije je seznaniti (so)odločevalce in druge zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni na eni strani o prostorskih in okoljskih problemih, ki jih je skozi čas povzročil človek z neuravnoteženima procesoma urbanizacije in stihijskega razvoja, po drugi strani pa o priložnostih drugačnih, uravnoteženih urbanih politik, ki se lahko soočajo tudi z izzivi podnebnih sprememb, okoljske krize in socialnih stisk. Prepoznali bomo tudi razlike med mestoma in državama, s katerimi se njune aktivnosti prilagajajo na podnebne spremembe na področju urejanja prostora.

Več informacij o programu in prijavi najdete TUKAJ.

Prijavite se lahko do petka, 19.11. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest. Število mest je OMEJENO.

Vabljeni k prijavi!

26.11. / Predstavitev zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 5/3

Meseca avgusta 2021 je pričel veljati Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), ki uvaja ločena koncepta elektronske identitete in elektronskega podpisovanja. Ker se oboje uporablja pri delu lokalnih skupnosti organiziramo seminar, da se z novostmi, ki jih zakon uvaja podrobneje seznanimo. V ta namen Skupnost občin Slovenije organizira PREDSTAVITEV ZAKONA O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA, ki bo potekal  26. 11. 2021 med 10.30 in 13.00 preko spletnega orodja Zoom. 

Do sedaj smo za identifikacijo posameznikov pri elektronskem poslovanju, kot tudi za elektronsko podpisovanje uporabljali enaka digitalna potrdila. Informacije o teh se nahajajo med drugim na spletnih straneh Državnega centra za storitve zaupanja: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/ in tudi državnega portala eUprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html.

ZEISZ prvič v Sloveniji vzpostavlja sistemsko rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda Republika Slovenija slovenskim državljanom in državljankam ter pod določenimi pogoji tudi tujcem na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije. Elektronska identiteta bo državljanom omogočila elektronsko poslovanje in dostop do vseh elektronskih storitev tako doma, v skladu z Uredbo eIDAS pa tudi na celotnem notranjem trgu EU, saj bo omogočila identifikacijo uporabnika na elektronski način povsod, kjer je identifikacija osebe za uspešno izvedbo postopkov nujno potrebna ali zaželena. S tem bomo zagotovili pogoje za to, da bodo lahko državljani in tudi vsi ponudniki storitev praktično vse aktivnosti tudi dejansko lahko izvedli elektronsko, neodvisno od časovnih, krajevnih in drugih omejitev, kar bo vsem omogočilo povečati učinkovitost in kvaliteto svojega življenja in dela.

OKVIRNI PROGRAM SEMINARJA:

Splošna predstavitev EU uredbe eIDAS in Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21) mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo
Gradniki in skupne informacijske rešitve Ministrstva za javno upravo ter aktivnosti, ki jih morajo zagotavljati deležniki dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Nova osebna izkaznica mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Evropska denarnica za digitalno identiteto, kot je predvidena v Predlogu EU uredbe v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto – 9471/21 – dr. Alenka Žužek Nemec, Direktorat za informatiko
Vprašanja udeležencev, pogovor in zaključek

O PREDAVATELJIH:

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja bodo predstavili predstavniki Direktorata za informacijsko družbo in Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo: dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, vodja Sektorja za storitve zaupanja, oba iz Direktorata za informatiko, ter mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo. Na razpolago bodo tudi Marija Sever, Direktorat za informacijsko družbo, Dragan Petrović, Inšpektorat za javni sektor, in Tamara Gliha, vodja sektorja za zakonodajo na Direktoratu za informacijsko družbo.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

15.11./ Strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 6/1

15. novembra bo v Mariboru potekalo strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki ga soorganizirajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo s sodelovanjem Mestne občine Maribor, izvršni producent dogodka je Slovensko narodno gledališče Maribor.

Strokovno usposabljanje je namenjeno

– strokovnim delavkam in delavcem iz vzgoje in izobraževanja:

– strokovnim delavkam in delavcem iz kulture in kulturnim ustvarjalcem;

– strokovnim delavkam in delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu  vključujete kulturnovzgojne vsebine;

– načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem na pristojnih ministrstvih in državnih ustanovah, ki v različnih resorjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino;

– načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti;

– staršem in drugim družinskim članom ter vsem, ki želite otrokom in mladim približati kakovostne kulturne vsebine, jim zagotoviti ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa skrbite za kakovostno družinsko kulturno pismenost;

– vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Skupnost občin Slovenije že vsa leta pomaga pri obveščanju občin in javnih zavodov o strokovnih usposabljanjih v okviru nacionalnega projekta Kulturni bazar, saj se zavedamo pomena kulturno-umetnostne vzgoje ter povezovanja različnih resorjev na lokalni, regionalni in lokalni ravni, kar je ena od odlik tega projekta.

Vas, vaše sodelavke in sodelavce vabimo k udeležbi na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar v regiji, hkrati pa vas prosimo, da tudi vi pomagate pri obveščanju o tem bogatem, zanimivem in ustvarjalnem dogodku.

18.11./ Statistični dan »Pravi podatki za boljše odločitve« 6/2

Vabimo vas, da se pridružite na 30. tradicionalnem Statističnem dnevu z naslovom »Pravi podatki za boljše odločitve«. Dogodek bo potekal v četrtek, 18. novembra 2021, od 9. do 12. ure – v obliki Zoom webinarja.

 • Kateri so tisti podatki, ki nam pomagajo sprejemati dobre odločitve? Kako jih zagotoviti v hitro se spreminjajočem svetu in v nepredvidenih razmerah?
 • Ali je bilo v času razglašene epidemije na voljo dovolj pravočasnih podatkov za pripravo kakovostnih analiz za podporo odločevalcem? Kakšne spremembe so se v času pandemije zgodile v naši družbi? Ali bi za dodatne analize potrebovali več podatkov, drugačne podatke, bi morali biti ti na voljo prej, hitreje? In še: kakšni izzivi nas pri zbiranju podatkov glede na močno povečane potrebe čakajo v prihodnosti?

Odgovore na ta in druga vprašanja bodo iskali v razpravi s povabljenimi strokovnjaki in z udeleženci dogodka. Tolmačenje iz slovenščine v angleščino in obratno bo zagotovljeno.

Več o temi in programu konference na povezavi https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9903

Prijave sprejemajo do 15. novembra 2021 prek prijavnega obrazca: https://vpr.stat.si/StatDan2021

Link do Zoom povezave bomo vsem prijavljenim posredovali dan pred dogodkom.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na e-naslovu stat-d.surs@gov.si

24.11. / 6. konferenca Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost 6/3

Umanotera in društvo Focus organizirata  6. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki bo potekala v sredo, 24. novembra 2021, od 9. do 12. ure.

Del programa obsega tudi okrogla miza, ki je organizirana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Poldnevna konferenca bo potekala na spletni aplikaciji Zoom. Omogočeno bo sodelovanje udeležencev, tako da bo dogodek kolikor mogoče interaktiven.

29.11. / 7. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih 6/4

Vabljeni na 7. nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo organizira Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru skupaj z Občino Podčetrtek in ob podpori Skupnosti občin Slovenije ter slovenske policije.

Konferenca bo pretežno namenjena policijskemu delu v skupnosti, ki zadnje čase pridobiva na pomenu, hkrati pa ga spremljajo tudi razprave o njegovi filozofiji, strategiji in prihodnosti. Namen konference je povečati sodelovanje med teorijo in prakso, razpravljati o družbenem kontekstu policijske dejavnosti in perspektivah policijskega dela v skupnosti ter zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse. Udeležbo priporočamo županom, direktorjem občinskih in mestnih uprav ter vodjem redarstev in redarjem.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijave za predstavnike občin sprejemajo do petka 12. 11. 2021.

V primeru poslabšanja epidemioloških razmer bodo konferenco izvedli v spletnem okolju.

 

1.12. in 3.12. / Posvetovanje za pripravo programskih dokumentov za izvajanje EKP 2021-2027 6/5

S Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo prejeli vabilo, ki naslavlja posvetovanje za pripravo programskih dokumentov za izvajanje EKP 2021-2027. Evropska kohezijska politika je namreč glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo so v Sloveniji uresničili številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države. Obvestili so nas, da se izvajanje finančne perspektive 2014-2020 počasi zaključuje, zaključili pa so tudi pripravo Načrta za okrevanje in odpornost, zato so s polnimi močmi zakorakali v pripravo programskih dokumentov za novo obdobje 2021-2027. Ker se zavedajo, da je mogoče dobre rešitve, ki bodo omogočile blaginjo vseh državljank in državljanov, pripraviti zgolj z druženimi močmi, vas vljudno vabijo k sodelovanju.

Ker epidemiološke razmere ne dopuščajo, da bi se srečali v živo, vas vabijo, da se aktivno vključite v razpravo preko avdio-video konference z vprašanji, mnenji in predlogi glede: Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 in izhodišč Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Gradiva so objavljena na spletni strani www.evropskasredstva.si/2021-2027.

Spletni posvetovanji bosta potekali:

 • v sredo, 1. decembra 2021, ob 10. uri (VZHODNA KOHEZIJSKA POLITIKA) – vabilo1
 • v sredo, 3. decembra 2021, ob 10. uri (ZAHODNA KOHEZIJSKA POLITIKA) – vabilo3

VPRAŠANJA IN PRIJAVA: Ker želijo, da bo naša razprava čim bolj konkretna, vas prosijo, da svoja vprašanja in predloge predhodno pošljete na elektronski naslov marjanca.scheicher@gov.si, do ponedeljka, 22. novembra 2021. V kolikor menite, da bi k sodelovanju morali povabiti še koga, jim to prav tako sporočite.
Posvetovanja bo vodila vodja delovne skupine za programiranje državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs. Prosijo vas, da svojo udeležbo potrdite po e-pošti: marjanca.scheicher@gov.si, najkasneje en dan pred dogodkom, ko vam bodo poslali povezavo do posvetovanja.

Skupaj oblikujmo prihodnost in razvoj Slovenije v tem desetletju!

 

VLADA RS

292. dopisna seja 7/1

Mnenje o predlogu sprememb Zakona o rudarstvu

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu. Kot izhaja iz gradiva, se skupina poslank in poslancev Državnega zbora zavzema za prepoved pridobivanja ogljikovodikov z metodo frackinga na način, da se onemogoči pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemične primesi. Za dosego teh ciljev predlagatelji predlagajo dopolnitev 6. člena Zakona o rudarstvu, in sicer naj se doda nov tretji odstavek, s katerim predlagajo, da ne bi bilo mogoče pridobiti dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi pod tlakom.

Vlada meni, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije. Predlog zakona določa, da ni mogoče pridobiti dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi pod tlakom. Predlagano besedilo ni ustrezno, saj dopušča vbrizgavanje vseh ostalih medijev. Vlada ocenjuje, da bi se v primeru sprejema predlaganih zakonskih sprememb poseglo v upravičena pričakovanja koncesionarjev, ki temeljijo na njihovih pravnomočnih odločbah. Besedilo predloga zakona tudi ni primerno formulirano in ne upošteva finančnih posledic posega v pridobljene pravice.

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k spremembam zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Amandma določa, da se na koncu novega sedmega odstavka 18. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Center za podpore mora voditi ločene računovodske obračune in evidence o sredstvih za izvajanje nalog iz tega odstavka in uporabi teh sredstev za posamezne naloge.«.

Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. V členu se dodatno določa obveznost ločenih računovodskih obračunov in evidenc o sredstvih za izvajanje nalog iz tega odstavka (to so naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu) in uporabi teh sredstev za posamezne od omenjenih nalog (npr. višina razpisanih sredstev po posameznem razpisu ipd.).

Vlada o soglasju k amandmajem k Predlogu Zakona o spremembah Zakona o državni upravi

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah Zakona o državni upravi. Gre za amandmaje k členom predloga Zakona o spremembah Zakona o državni upravi, ki so predlagani v zvezi z organizacijo Službe Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe Državnega zbora.

Predlagana sprememba v celoti upošteva novo organizacijo dela na način, da se naloge nadzora informacijske družbe ne bo opravljalo v dveh različnih organih, temveč se bo vse naloge inšpekcijske službe, ki nadzoruje vsebine informacijske družbe, opravljalo v okviru inšpekcije za informacijsko družbo, ki je organizirana v organu v sestavi ministrstva, pristojnega za javno upravo.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za občine: zagotovite si podporo pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti 8/1

Okoljski nevladni organizaciji Focus in Umanotera vabita občine, ki bi želele biti prepoznane kot trajnostno naravnane in vključujoče, da se prijavijo v program »Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti«, ki ga izvajata v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Vabljene so tako občine, ki si želijo pomoči pri tem, kako na participativen način identificirati področja in projekte skupnostnega upravljanja ter se povezati z deležniki v lokalnem okolju, kot tudi občine, ki že imajo konkretno idejo za skupnostni projekt in jo želijo preveriti v lokalni skupnosti ter jo pripeljati bližje k izvedbi.

Program podpore občinam bo oblikovan po meri vsake izbrane občine. Lahko bo vključeval od pregleda razvojnega potenciala, analize možnosti financiranja skupnostnih projektov do izvedbe delavnic in podpore pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti. Izvajanje programa bo trajalo do 18 mesecev.

Prednostna področja, na katerih se bodo odvijali projekti trajnostnega upravljanja z viri skupnosti:

 • oskrba z obnovljivimi viri energije;
 • učinkovita raba energije;
 • trajnostna mobilnost;
 • trajnostna potrošnja in lokalno krožno gospodarstvo;
 • oskrba s hrano;
 • trajnostni turizem.

Rok za prijavo interesa je 20. november 2021.

Podrobnosti najdete v razpisni dokumentaciji, gradiva, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi prijave, pa najdete na tej povezavi.

Več o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti in skupnostnih projektih si lahko preberete na spletni platformi Dovolj za vse, ki jo soustvarjata Focus in Umanotera, za vprašanja v zvezi s pozivom pa lahko pišete na info@dovoljzavse.si.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 8/2

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

Socialna ekonomija in lokalni zeleni dogovori, ki podpirajo MSP, da postanejo bolj odporna (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 8/3

Program financiranja: Program enotnega trga, vključno s COSME, ISA2, ESP, vključevanje potrošnikov v fin. Storitve, finančno poročanje, zdravje, hrana in krma, program za potrošnike

Razpoložljivi proračun: 4 000 000 EUR (2 000 000 EUR za lokalne zelene dogovore + 2 000 000 EUR za misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti)

Povezava na razpis: Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Rok za oddajo projektnih predlogov je 24. november 2021, 17:00 (CET)

Razpis zajema dve različni temi:

 1. Lokalni zeleni dogovori

Cilj te teme je zagotoviti podporo malim in srednjim podjetjem, regionalnim in lokalnim gospodarskim subjektom pri vodenju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda ter izvajanju ukrepov za usmerjanje lokalnega gospodarstva na trajnostno in vključujočo pot, ustvarjanje novih delovnih mest, ublažitev družbeno-ekonomskega vpliv krize COVID-19 in pospešiti novo, zeleno in pravičnejše okrevanje. Da bi to dosegli, bodo podprli projekte, ki spodbujajo nadnacionalno in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in lokalnimi podjetji pri soustvarjanju, sooblikovanju in izvajanju lokalnih zelenih dogovorov (LGD). Z idejo lokalnih zelenih dogovorov se je ICC Konzorcij SOS  seznanil junija letos, na dogodku, ki sta ga soorganizirala Odbor regij in Ekipa ICC in predstavila Akcijski načrt za zelene lokalne dogovore.

 1. Misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Cilj te teme je podpirati projekte, ki bodo povečali odpornost in povečali zmogljivost regionalnih ali lokalnih javnih uprav, MSP socialne ekonomije in civilne družbe za premagovanje težav in kriz. Podpirali bodo projekte, ki krepijo lokalno odpornost s transnacionalnim in medregionalnim medsebojnim učenjem in sodelovanjem na področju socialne ekonomije, razvojem lokalnih akcijskih načrtov socialnega gospodarstva s sodelovanjem zainteresiranih strani socialne ekonomije in oblikovanjem priporočil, ki bi jih bilo mogoče ponoviti v drugih delih Evrope.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 8/4

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 8/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 8/6

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Odprt je 3. poziv iniciative EUCF 8/7

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF vabi na 3. poziv iniciative EUCF, ki bo podprl 69 investicijskih konceptov s skupnim proračunom 4,14 milijona evrov!

Predzadnji poziv je odprt med 15. oktobrom in 17. decembrom 2021.

EU City Facility (EUCF) je iniciativa, financirana s strani EU, ki podpira občine – lokalne skupnosti pri pospešitvi naložb v trajnostno energijo. Vabimo vas, da si znova ugledate uvodni seminar, kjer predstavnik EUCF spregovori o pozivu in korakih prijave. Za več informacij lahko obiščite spletno stran EUCF in kontaktirate sekretariat SOS na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Vabljeni k prijavi na poziv! Uspešni upravičenci bodo lahko uporabili nepovratna sredstva v višini 60 000 EUR za podporo dejavnostim, ki vodijo k razvoju naložbenih konceptov, vključno s (tehničnimi) študijami izvedljivosti in različnimi ključnimi analizami, ki se osredotočajo na njihove projekte in celoten trg, deležnike, pravne, ekonomske ter finančne vidike. Obveščamo vas, da podpora ni namenjena neposrednemu financiranju naložb, temveč se uporablja za dostop do storitev in za razvoj naložbenega koncepta, ki lahko odpre vrata za nadaljnje naložbe.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 8/8

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 8/9

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

ROK ZA PRIJAVO je 31. december 2022 do 23.59.

Podrobnejše informacije:

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 8/10

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Vabilo za občine: Načrtujmo skupaj zdravo mesto! 9/1

 

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vabi k sodelovanju še eno občino, da v prvi polovici leta 2022 skupaj pripravijo lokalni načrt hodljivosti – LNH. S pripravo LNH pomagajo občini sprožiti proces ozaveščanja o pomenu hoje kot zdravju koristne telesne dejavnosti in prometne prakse ter pripraviti izhodišča za uresničevanje infrastrukturnih, organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepov. 

Na dobrih izkušnjah dveh že izdelanih Lokalnih načrtov hodljivosti, za Črno na Koroškem (2020) ter za občino Piran (2021), partnerji programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, IPoP in CIPRA Slovenija v sodelovanju z Zavodom Dostop vabijo k sodelovanju še eno občino, ki se želi posebej zavzeti za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja na lokalni ravni.

Izbrana občina s prijavo vstopi v dobro preverjen vključujoč proces priprave LNH in osvoji ključne principe na skupnosti temelječega načrtovanja, sočasno pa sproži tudi proces spreminjanja potovalnih navad pri vseh udeležencih in prebivalcih. LNH smiselno poveže različne občinske strateške programe in akterje s področja javnega zdravja, trajnostne mobilnosti, urejanja prostora in podnebne nevtralnosti. Delo poteka v tesnem sodelovanju med izvajalci programa in predstavniki občine, s podporo lokalne fokusne skupine in vključevanjem predstavnikov različnih skupin prebivalcev.

Prednost pri izboru za sodelovanje bodo imele občine, ki so članice Slovenske mreže zdravih mest in imajo izdelano Celostno prometno strategijo ter se bodo pripravljene zavezati k aktivnemu sodelovanju pri pripravi LNH s podpisom dogovora o sodelovanju, sprejetjem delovnih nalog in aktivnemu vključevanju lokalnih akterjev in prebivalcev v proces dela.

Odzive pričakujejo do 8. decembra 2021. Celoten poziv in prijavnico najdete tukaj

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.