PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA TURNIŠČE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

 

 

NOVICE SOS

LE ŠE KORAK DO FINANČNE RAZBREMENITVE OBČIN 1/1

Na seji Državnega zbora v prihodnjem tednu je za obravnavo predviden tudi Zakon o finančne razbremenitvi občin, ki lokalnim skupnostim prinaša finančne in administrativne razbremenitve. Zato je predsednik SOS Peter Misja na poslanke in poslance Državnega zbora posredoval pozitivno mnenje Skupnosti občin Slovenije k predlogu zakona.

Skupnost občin Slovenije v procesih zagotavljanja ustreznih finančnih sredstev za delovanje občin, urejanju različnih sistemov občin ter v procesih nižanja stroškov občinam, zelo aktivno deluje. Tako je bilo tudi v primeru Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je nastajal že v okviru prejšnje vladne koalicije in v katerega je bil vložen zelo velik trud predstavnic in predstavnikov skupnosti, nova vlada pa je z delom na finančni razbremenitvi občin, v sodelovanju s skupnostmi občin, aktivno nadaljevala. Tako je Skupnost občin Slovenije vseskozi delovala proaktivno in poleg mnogih sestankov z relevantnimi ministrstvi, sodelovala tudi v postopkih v Državnem zboru oz. odborih državnega zbora.

Predsednik SOS Peter Misja je v dopisu poslankam in poslancem izpostavil, da bo predlagani Zakon o finančni razbremenitvi občin slednjim znižal stroške delovanja, ob tem pa bo, na državno raven prenesel naloge, ki po temeljnem principu delitve pristojnosti med občinami in državo, sodijo na državno raven. Na nujnost ureditve področji in materije, Skupnost občin Slovenije opozarja že vrsto let. V svojem dopisu poslankam in poslancem je omenil še, da je bilo potrebnih celih 16 let, da je bilo slišano in razumljeno, da je financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelne osebe relikt preteklosti, da gre za del nekdanjega komunalnega sistema občin, ki nikakor ne sodi v sedanjo in drugačno ureditev občin in države. Prav tako je izpostavil, da je Skupnost občin Slovenije že vse od leta 2005 opozarja na problematično zakonsko ureditev, ki dejavnost mrliško pregledne službe opredeljuje kot javno službo v občinski pristojnosti. Občine za njeno uspešno, gospodarno in učinkovito zagotavljanje nimajo nobenih normativnih ali nadzornih vzvodov. Tudi tu gre za relikt preteklosti.

Izpostavil je še, da bo sprejem zakona v takšni vsebini merodajno vplival na investicijski potencial občin, kar je poleg izboljšanja nivoja povprečnine ter določitve sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% primerne porabe, ki bo nadomestilo sedanje sofinanciranje občinskih investicij, bistven korak k boljši in enakomernejši razvitosti občin in predvsem boljšem, bolj sodobnem servisu za občanke in občane.

BO ŠESTI PROTIKORONSKI PAKET PRINESEL REŠITVE ZA FINANCIRANJE NVO? 1/2

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli pobudo župana Hrastnika Marka Funkla, da se posvetimo problematiki financiranja nevladnih organizacij (občinskih društev itd), ki se v letošnjem letu soočajo s težavo, da so ukrepi za zajezitev širjenja epidemije močno posegli v možnost izvedbe programov, za katere so prejela razpisna sredstva. Veliko občin jim že dodeljenih sredstev ne želi odvzeti, a vendar se zastavlja vprašanje namenske porabe proračunskih sredstev. Občine razmišljajo o različnih ukrepih, od vračila sredstev do aneksov k pogodbam, a vendar je potrebna trdna pravna podlaga. Pobudo župana Hrastnika je obravnaval tudi Glavni odbor SOS, ki je sklenil, da SOS razišče možnosti in pravne podlage ter jih posreduje občinam.

Glede na to, da se trenutno na državnem nivoju obravnava šesti protikoronski paket, je sekretariat SOS v sodelovanju s Centrom nevladnih organizacij izdelal predlog, ki se bi ga vanj vključilo. Predlog se glasi, da se za nevladne organizacije, ki programov in projektov, sofinanciranih iz občinskih sredstev, niso v celoti realizirale, zaradi ukrepov za preprečitev širjenja virusa in okoliščin, na katere niso imele vpliva, določi možnost podaljšanja veljavnosti pogodb o sofinanciranju za programe in projekte v letu 2020, katerih izvedba ni bila mogoča ali pa bistveno otežena. Podaljšanje je bi bilo možno v dogovoru z lokalno skupnostjo in najdlje do 31. decembra 2021.

Hkrati smo predlagali, da se občinam, ki to želijo omogoči, da nevladnim organizacijam letos izplačajo celotne zneske iz veljavnih pogodb o sofinanciranju, medtem ko morajo o izvedenih aktivnostih poročati do konca leta 2021 in ne že v 180 dneh od prejema predplačila, kot to določa veljavni zakon o izvrševanju proračunov. Tozadevno naš predlog v celoti sledi rešitvi, ki jo je vlada v osnutku šestega protikoronskega paketa predvidela za veteranske organizacije oz. njihovo financiranje s strani Ministrstva za obrambo.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja je k podpori predlogu pozval ministra Koritnika, ki je sicer predlog pozdravil, vendar povedal, da ga Vlada RS v predlog šestega protikorona paketa (še)ni vključila, da pa za to obstaja možnost že v začetku decembra v PKP7. Predsednik SOS se je ministru zahvalil za posluh in razumevanje, vendar izpostavil, da bi to za občine utegnilo biti prepozno zaradi zaključka proračunskega leta, ki sovpada s koledarskim. Zato je predsednik SOS na poslanke in poslance naslovil predlog amandmaja s pozivom, da ga na seji Državnega zbora posvojijo in predlagajo njegov sprejem.

Dan kasneje, dne 13. 11. 2020, je bil na spletni strani Državnega zbora uradno objavljen Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ga Skupnost občin Slovenije po uradni poti prej še ni prejela. Skupnost občin Slovenije bo še naprej vztrajala pri nujnosti čim hitrejše razrešitve nastale težave in vas o premikih redno obveščala.

JASNA GABRIČ V DRŽAVNEM ZBORU O ŠOLSKI PREHRANI 1/3

Na odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru, ki se ga je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila njena podpredsednica Jasna Gabrič, je bil obravnavan Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, ki ga je vložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matjaž Han). Predlog je bil, da bi se topel obrok v času šolanja na daljavo zagotovil vsem osnovnošolcem, ki bi se nanj prijavili. Predlog zakona je določal pravico otrok do šolske prehrane (kosila) v obliki osebnega prevzema in lokalnim skupnostim opcijsko omogočal brezplačno dostavo kosila upravičenim učencem, kjer lokalne skupnosti ocenijo, da je to smiselno in izvedljivo ter določal, da stroške te dostave krije državni proračun.

Podpredsednica SOS, Jasna Gabrič je na seji predstavila pripombe SOS. Te so se nanašale na dikcijo šolske prehrane, saj je mišljena zgolj organizacija toplega obroka, torej kosila, in ne šolske prehrano v celoti (ker ta vsebuje tudi zajtrk in malice). V imenu SOS je predlagala tudi, da se naj v zakonu navede, da občina organizira prevoz samo za tiste učence, ki zaradi objektivnih razlogov (npr. razdalja), ne morejo prevzeti hrane na lokaciji. Glede upravičenih otrok je predlagala še možnost, da bi šole, ki poznajo specifične situacije učencev, lahko na seznam brezplačnih prejemnikov same dodale otroke, ki so zardi krize depriviligirani a še nimajo ustrezne dokumentacije.

Iz obrazložitev zakona je izhajalo, da, bi občine lahko dostavo obrokov izvajale skupaj s civilno zaščito, gasilskimi enotami, rdečim križem ali mladinskimi centri, taborniki in skavti. Jasna Gabrič je izpostavila, da je povezovanje med lokalnimi akterji dobrodošlo in krepi lokalno skupnost, vendar je opozorila, da prostovoljcev več ni toliko kot v prvem valu, ker so v službah, poleg tega pa je okužb med prebivalstvom veliko več in so ljudje tudi zaradi tega doma. Zato je predlagala, da bi se občine za dostavo povezale s trenutno zaprtimi gostinskimi podjetji, katerim bi namenile obljubljena država sredstva za transport. Tako bi se tudi pomagalo lokalnemu gospodarstvu. V pripombah je SOS k tej temi opozorila še na vprašanje normativov za varno dostavo živil preko občinskih društev/organizacij (npr. HACCP, ali je potrebno paziti na kakšne higienske omejitve glede na nevarnost okužbe – zaščitna oprema) in dodatne stroške.

Po razpravi na seji so člani odbora iz koalicijskih strank predlog dopolnitve zakona zavrnili, ker vlada topel obrok ureja že v šestem protikoronskem paketu. Opozorili so, da je predlog opozicijskih strank osredotočen zgolj na osnovnošolce, medtem ko PKP6 omogoča dostop do toplega obroka tudi dijakom. Vendar le tistim iz socialno ogroženih družin. Do brezplačnega toplega obroka bodo tako v času šolanja na daljavo zaradi epidemije upravičeni le učenci in dijaki iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije) ter učenci in dijaki nameščeni v rejniških družinah.

SKUPNA IZJAVA SOS IN ZMOS – ZA DIGITALNI RAZVOJ OBČIN 1/4

V okviru aktivnosti, ki jih izvajamo v projektih Inteligentnih mest- (ICC), smo se nosilci vseh treh slovenskih projektov povezali in dogovorili za sodelovanje. To je konzorcij SOS z 12 občinami, konzorcij 11 mestnih občin v sodelovanju z ZMOS in Občina Idrija. Tako smo na skupnem sestanku 19. oktobra oblikovali pobudo, da strnemo skupna stališča, pričakovanja in usmeritve na področju digitalne preobrazbe in pametnih mest in skupnosti in pozovemo vodstva obeh reprezentativnih združenj, ki sodelujeta v ICC k sprejemu skupne izjave.

 

Skupnost občin Slovenije

Združenje mestnih občin Slovenije

IZJAVA

 

 1. Na pragu novega razvojnega obdobja po letu 2020 reprezentativni združenji slovenskih občin POUDARJAMO pomen digitalizacije lokalnih skupnosti v okviru skupnih prizadevanj digitalnega preoblikovanja Slovenije za celovito izrabo razvojnih priložnost in za razvoj vključujoče digitalne družbe v koristi vseh prebivalcev Slovenije.
 2. PREPRIČANI smo, da so sistematično digitalizirana mesta, vasi in skupnosti bolj kot kadarkoli prej neločljiv del bodoče digitalne družbe, zato mora biti njihova digitalna preobrazba sestavni del državnega strateškega načrtovanja digitalizacije družbe.
 3. UPOŠTEVAJOČ dosedanji državni nesistemski pristop k digitalizaciji lokalnih skupnosti, temelječ na prenovi lokalne samouprave leta 1996, po kateri so samostojno odgovorne za lastno digitalizacijo, si bosta združenji PRIZADEVALI, da državna uprava v prihodnjem razvojnem obdobju zagotovi ustrezne javno-politične mehanizme (tudi finančna sredstva) za pospešeno in bolj sistematično digitalizacijo lokalnih skupnosti.
 4. SKLICUJEMO se na Slovensko nacionalno deklaracijo za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo in na evropsko deklaracijo ”Join, Boost, Sustain”, ki med drugim podarjata pomen združevanja moči pri spodbujanju trajnostne digitalne preobrazbe mest in skupnosti.
 5. Pri izbiri skupnih gradnikov medobčinske platforme dajemo PREDNOST odprtokodni platformi FIWARE ter podobnim in kompatibilnim odprtokodnim rešitvam,, ki zagotavljajo ključne standarde za razbijanje informacijskih silosov, poenostavljajo IoT in omogočajo upravljanje podatkov iz najrazličnejših virov v znanje in podlage za sprejemanje boljših odločitev, temelječih na podatkih v realnem času.
 6. PRIZADEVAMO si za zagotavljanje podatkovne suverenosti občin in opolnomočenje kadrov za izkoriščanje potencialov digitalizacije in podatkovne ekonomije.
 7. Reprezentativni združenji slovenskih občin deležnike digitalnega preoblikovanja Slovenije POZIVAMO:

DRŽAVNO UPRAVO

 • Da pomoči lokalnim skupnostim pri njihovi digitalizaciji nameni višje prioritete in da pri tem zagotovi ustrezne javno-politične mehanizme (vključno s finančnimi sredstvi).
 • Da se do leta 2021 sprejme krovna strategija digitalizacije lokalnih skupnosti in do leta 2022 uvedejo prve digitalne rešitve.
 • Da skladno s strategijo lokalnim skupnostim zagotovi primerno digitalno infrastrukturo za potrebe pametnih mest in lokalne e-uprave.
 • Da do leta 2022 na sistemski ravni lokalnim skupnostim na enotni osnovi in na enoten način zagotovi enostavno povezljivost z državnimi elektronskimi storitvami in odprt dostop do javno-pravnih evidenc, kjer to dovoljuje zakonodaja.
 • Da se povečajo javna sredstva in pohitrijo projekti gradnje visoko zmogljive digitalne infrastrukture na podeželskih območjih.
 • Da pri spodbujanju razvoja pametnih mest in skupnosti zasleduje učinkovitost razvojnih sredstev ter vpliv na kakovost življenja prebivalcev in omejuje parcialne, razdrobljene in nepovezljive rešitve.
 • Da pri spodbujanju digitalizacije lokalnih skupnosti prednostno podpira uporabo evropskih odprtokodnih rešitev (npr. FIWARE).
 • Da nameni sredstva za podporno okolje, ki bi pomagalo pri usposabljanju kadrov in uvajanju novih digitalnih storitev.

LOKALNE SKUPNOSTI

 • Da lastni digitalizaciji v naslednjem razvojnem obdobju po letu 2020 namenijo najvišje razvojne prioritete in v svojih proračunih oblikujejo posebne postavke namenjene digitalizaciji.
 • Da pripravijo celovite digitalne strategije, z opredeljeno časovnico za lažje načrtovanje potrebnih sredstev v proračunih in koriščenje razvojnih sredstev EU skladov.
 • Da se za hitrejšo, učinkovitejšo digitalizacijo v čim večji meri povezujejo med seboj, razvijajo interoperabilne, intuitivne, uporabnikom prijazne in polno funkcionalne digitalne rešitve.
 • Da se izogibajo vezavi na parcialne nepovezane digitalne storitve in ponudnike takšnih storitev.
 • Da razvoj pametnih mest in skupnosti osnujejo v skupnih večjih razvojnih projektih in se odločajo za razvoj elektronskih storitev in mobilnih aplikacij, ki bodo funkcionalno uporabne v vseh oziroma čim večje število slovenskih občinah. Odprtost podatkov, odprtokodnost in interoperabilnost rešitev sta ključnega pomena za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti v digitalni Sloveniji.
 • Da v svojih razvojnih okvirih celotnemu prebivalstvu omogočijo pridobivanje digitalnih znanj in prispevajo k njihovi boljši e-vključenosti.
 • Da v okviru svojih pristojnosti spodbujajo razvoj visoko-zmogljive infrastrukture elektronskih komunikacij (optična omrežja in mobilna omrežja 5G).

PODJETJA

 • Da za lokalne skupnosti razvijajo interoperabilne digitalne storitve, z dostopom do javno-pravnih evidenc.
 • Da rešitev za lokalne skupnosti ne zapirajo v svoje tehnološke, informacijske in infrastrukturne otoke.
 • Da v svojih komercialnih aktivnostih upoštevajo razpoložljivo centralno državno digitalno infrastrukturo, namenjeno uporabi za lokalne skupnosti.
 • Da pospešijo razvoj visoko zmogljive infrastrukture elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih in pri tem izkoristijo razpoložljiva javna sredstva.
 • Da v okviru svojih komercialnih interesov med prebivalstvom spodbujajo povpraševanje po digitalnih storitvah in pomagajo pri pridobivanju digitalnih znanj.

 

 1. Reprezentativni združenji slovenskih občin IZREKAMO pripravljenost za razvojno sodelovanje z vsemi deležniki digitalizacije lokalnih skupnosti, da bomo skupaj prispevali k celoviti uspešni digitalizaciji Slovenije.

PODPISANA IZJAVA SOS ZMOS – digitalna preobrazba, nov 2020

Poziv ministru Koritniku k sklicu seje delovne skupine za lokalno samoupravo 1/5

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, Peter Misja, je danes pozval ministra pristojnega za lokalno samoupravo in tudi za informacijsko družbo k sklicu seje delovne skupine za lokalno samoupravo. Ministra v pozivu seznanja z SKUPNO IZJAVO SOS IN ZMOS – ZA DIGITALNI RAZVOJ OBČIN, ter o nekaterih aktualnih izzivih, s katerimi se občine soočajo na tem področju, med drugim:

 1. Izvedba sej občinskih svetov na daljavo – Med tem, ko zdravstvena stroka poziva k brezkontaktnemu delovanju in so zagotovljene pravne podlage za izvedbo takšne seje, te je Vlada RS sprejela z zakonskim paketom ukrepov za omilitev posledic koronavirusa in ko IKT orodja to omogočajo, nekatere občine seje na daljavo s pomočjo IKT orodij že izvajajo, medtem, ko druge, na trenutno povpraševanje poročajo o drugačnem mnenju Ministrstva za javno upravo.
 2. Svetovalni referendum s posebno e-glasovnico v Občini Hoče-Slivnica– na SOS smo v vednost prejeli opozorilo Ministrstva za javno upravo s predlogom, da župan predlaga občinskemu svetu v sprejem splošni akt o razveljavitvi Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e- glasovnico. Med tem, ko krajani naselja Rogoza zaradi ukrepa prepovedi prehajanja občinskih meja ne morejo dostopati do poštnih storitev matične pošte, ker je ta v drugi občini, se je Občinski svet Občine Hoče Slivnica odločil, da občanom omogoči da voljo o spremembi poštne številke izrazijo po elektronski poti. Predsedstvo SOS je pobudo Občine Hoče Slivnica podprlo in se z veseljem odzvalo povabilu k sodelovanju, saj bi tako s tehnološkega, kot procesnega dela pridobili dragocene izkušnje in jih delili z drugimi občinami, ki so že izrazile potrebe in želje na področju vključevanja in soodločanja z občani in izvedba spletnih posvetovanj je lahko učinkovito orodje. Izvedba tega inovativnega pilotnega projekta je trenutno pod vprašajem.
 3. Ministrstvo za javno upravo je občinam vrsto let obljubljalo in predstavljalo digitalne rešitve (spomnimo: Posvet ministra z občinami 2016, 1. predstavitev IoT razpisa 2017, komisija 2017, Predsedstvo 2018, 2. kongres občin 2018) ki jim bodo na voljo v tako imenovanem hibridnem oblaku, kar se je izkazalo za prazne obljube. Občine so na rešitve čakale in na številnih področjih je razvoj obstal. Občine izražajo interes po sodelovanju in skupnem pristopu k razvoju na področju digitalizacije in rade bi jasno vedele, kakšna je vloga Ministrstva za javno upravo, kot resornega ministrstva za lokalno samoupravo ter informacijsko družbo.

 

Odprta vprašanja bi kmetijsko ministrstvo reševalo skozi spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih 1/6

Glavni odbor SOS je na svoji seji obravnaval problematiko postopkov zemljiških operacij in med drugim izpostavil tudi ostala odprta vprašanja v odnosu občin do države oziroma Sklada kmetijskih zemljišč.

Do sprejetih sklepov Glavnega odbora SOS se je opredelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V odgovoru med drugim navajajo, da se nahaja v pripravi sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katero se predlaga:

 • poenostavitev vročanja upravnih pisanj (odločbe in sklepi ter drugi dokumenti organa prve stopnje) na način, da se vročajo z navadno vročitvijo,
 • za uvedbo posamezne zemljiške operacije ne bo več potrebna upravna overitev soglasja k uvedbi,
 • ukinitev overjenih soglasij za uvedbo posamezne zemljiške operacije in ukinitev vpisa pogodb o namakanju v zemljiško knjigo,
 • poenostavitev ureditve glede določitve oboda namakalnega sistema, saj obstoječi način določanja oboda (neprekinjeno sklenjen obod) v praksi povzroča težave in
 • delitev solastnine v komasacijskih postopkih. Predvideno je, da se v komasacijskem postopku lahko solastnina na posameznem zemljišču oziroma več zemljiščih, vloženih v komasacijski sklad, deli z namenom boljše rabe posameznega zemljišča na način, da dosedanji solastnik zemljišča, na podlagi njegove izkazane volje, pridobi iz komasacijskega sklada zemljišče v izključno last.

Celoten dopis ministrstva prilagamo TUKAJ.

POVPRAŠEVANJE

Povpraševanje glede oprostitve plačila občinske takse za reklamne table 2/1

V sekretariatu SOS smo prejeli prošnjo občine članice, da med članicami preverimo naslednji vprašanji glede oprostitve plačila takse za reklamne table: 

– ali je vaša občina pravnim osebam v letošnjem letu obračunala občinske takse za namen oglaševanja na javnih površinah (reklamne table),

– v kolikor  je vaša občina izvedla oprostitev plačila občinskih taks za reklamne table, prosimo pojasnite na kakšen način?

Vljudno vas naprošamo za posredovanje odgovorov do 16. 11. 2020 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

ALI EPIDEMIJA OGROŽA IZVAJANJE POMOČI NA DOMU? - V SOS zbiramo primere dobrih praks 2/2

Petek, 6.11. 2020 –  na daljavo je potekal sestanek vseh deležnikov, ki so vključeni v sistem izvajanja pomoči družini na domu. Sestanek je sklicalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost v zvezi s socialno varstveno storitvijo pomoč družini na domu v zaostrenih razmerah epidemije Koronavirusa.  Ministrstvo je predlagalo, da se na ta način vsi deležniki srečujemo na vsakih 14 dni in da se sproti rešujejo vse težave, ki se zaznavajo na terenu. Skupnost občin Slovenije je podprla možnost sprotnega reševanja vseh težav terena. Prisotne občine so opozorile na vrsto težav, ki izvirajo iz protokolov oz. okrožnic, ki jih glede izvajanja pomoči družini na domu vsem deležnikom posreduje ministrstvo. Občine so predlagale, da se sistem v kriznem časih razbremeni vseh tistih pravil, ki v teh trenutkih niso nujne. Protokol izvajanja storitev mora biti živa zadeva, vsakič, ko se izkaže, da neka rešitev ni ustrezna, jo je nujno v najkrajšem času spremeniti.

Izvajalci so opozorili na večanje težav pri izvajanju pomoči na domu v tem drugem valu epidemije. Ob že tako veliki kadrovski podhranjenosti se veča število oskrbovalk, ki prosijo za začasno odsotnost z dela, saj bodo šole še naprej zaprte, njihovi šolajoči otroci pa ne morejo biti sami, ali so v karanteni, okužene. Prav tako so težave, zaradi okužb uporabnikov, in testiranja teh po zaključenem zdravljenju.

Glede na razsežnost epidemije in večanje stisk tako na strani izvajalcev in strani uporabnikov bi bilo nujno zbrati dobre rešitve, ki potekajo na terenu, in težave, ki nastajajo.

Občine vljudno naprošamo, da nam nujno posredujejo izkušnje iz terena:

 • Kako rešujete v vaši občini izvajanje storitve pomoči na domu v pogojih epidemije?
 • S katerimi težavami se srečujete na terenu? Npr. okuženi in bolni uporabniki, prevozi socialnih oskrbovalk med različnimi uporabniki storitve pomoč družini na domu v primeru okužbe, prostor za preoblačenje in tuširanje v primeru okužbe uporabnika… 

Prosimo vas za sodelovanje, da bomo lahko o težavah in primeri dobrih praks seznanili ministrstvo in občine.

Vaše odgovore prosimo pošljite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 16. 11. 2020.

Lastništvo zemljišč pri prenosu iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 2/3

Na vas se obračamo z vprašanjem občine članice, ki jo zanimajo izkušnje ostalih občin glede urejanja lastništva zemljišč pridobljenih s prenosom iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS:

Na občini imajo primer, ko je prejšnji zakupnik, ko je bilo zemljišče še v lasti Sklada, torej pred prenosom na občino, sklenil pogodbo o prodaji nasada – dreves z drugo osebo. To zemljišče pa je bilo brez kakršnegakoli najema preneseno na občino, torej občina ni vedela, da je lastnik nasada na zemljišču nekdo drug. Najemna pogodba za zemljišče ni bila nikoli sklenjena.

 • Ker bi občina želela urediti lastninsko pravico na pridobljenem zemljišču, vas naprošamo za povratne informacije, če ste se slučajno že soočili s podobno situacijo in kako ste jo rešili.

Odgovore nam pošljite na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si do petka, 20.11.2020.

Javna razprava in anketa - Izhodišča v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s čimer začenja široko javno razpravo, katere namen je skupaj s širšo zainteresirano javnostjo preveriti, ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in jasne.

Področje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je zajeto v Specifičnem cilju 8:

Gradiva so objavljeni na spletni strani PRP TUKAJ.

Ministrstvo želi tudi preveriti, ali je bil identificiran ustrezen nabor izzivov in potreb, saj te že nakazujejo bodoče ukrepanje v okviru SKP po letu 2020. Na podlagi rezultatov ankete bodo pripravljena izhodišča dopolnjena in nadgrajena.

Zaključeno povpraševanje - seje občinskih svetov na daljavo 2/5

Več občin se je že v prvem valu epidemije obrnilo na SOS z vprašanjem izvajanja sej občinskih svetov na daljavo. Takrat smo izvedli spletni seminar za občine o pravnem in tehničnem vidiku izvedbe seje na daljavo in Vlada je dodala pravne podlage za izvedbo takšne seje z zakonskim paketom ukrepov za omilitev posledic koronavirusa. Vprašanja glede tega so sedaj še bolj aktualna in vaše izkušnje lahko pomagajo drugim občinam. Zbrane odgovore občin in razpoložljive informacije s spleta smo zbrali v spodnji preglednici in podrobnosti o izkušnjah v Zaključenem povpraševanju.

Seje občinskih svetov na daljavo

POJASNILA

Okrožnica MIZŠ – cena toplega obroka in način izplačila 3/1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo informacijo o ceni toplega obroka, po kateri ga bodo šole pripravljale za učence in dijake v času izobraževanja na daljavo in načinu povračila sredstev.

Cena toplega obroka je 2,60 € in vključuje stroške živil, kadra in embalaže. Strošek dostave za obroke učencev in dijakov, ki jih ne bodo prevzeli v izbrani šoli je 0,60 € na obrok. V primerih kombinacije (pouk v šoli za del učencev oziroma dijakov in pouk na daljavo za ostale) ceno toplega obroka za učence in dijake šola določi v višini cene kosila, ki ga sicer ponuja učencem (le eno izmed svojih cen, če ima različne cene kosil). Cena embalaže v tem primeru znaša 0,18 €, cena dostave pa 0,60 €.

Šole, ki bodo pripravljale obroke, bodo zahtevek za povrnitev stroškov za učence in dijake posredovale ministrstvu najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec v obliki zahtevka za izplačilo sredstev.

Natančnejša navodila v zvezi z zahtevkom vam bomo posredovali naknadno.

Prilagamo:

Poziv Ministrstva za zdravje - Posredovanje podatkov o odgovornih nosilcih zdravstvene dejavnosti pri koncesionarjih na primarni ravni 3/3

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za zdravje z namenom da obvestimo vse koncedente na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, da slednji čimprej obvestijo svoje koncesionarje glede podatka, kdo pri njih opravlja zdravstveno dejavnost kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti.

Na povezavi najdete prejeti poziv.

Ponoven poziv URSZR za oddajo zahtevkov po 66. členu ZIUOOPE 3/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v vedno prejeli ponoven poziv občinam za oddajo zahtevkov za povračilo stroškov v skladu s 66. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, do katerega so upravičeni pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili v obdobju od 13.3.2020 do 30.5.2020 vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije.

Ker do zastavljenega roka, nekatere občine še niste posredovale zahtevkov za izplačilo dodatkov, vas pozivajo, da to storite do 16.11.2020. 

Na naslednjih povezavah si laho preberete:

 1. poziv Uprave RS za zaščito in reševanje
 2. Obrazec D-1
 3. Priloga 1-zahtevek za izplačilo
 4. Priloga 2 -Preglednica upravičencev na ravni občine

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – pojasnila za zaposlene v javnem sektorju 3/5

V Uradnem listu RS, št. 152/20 je bil dne 23. 10. 2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZZUOOP). Določbe ZZUOOP so začele veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS (134. člen ZZUOOP), torej 24. 10. 2020. Ob upoštevanju določb ZZUOOP je bila v Uradnem listu RS, št. 157/20, dne 30. 10. 2020, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki je določila nove šifre, ki se uporabijo ob izplačilu plače oziroma nadomestila plače.

Zaradi enotnega ravnanja proračunskih uporabnikov je Ministrstvo za javno upravo pripravilo pojasnila določb ZZUOOP, ki so relevantna za zaposlene v javnem sektorju, vključno z uporabo ustreznih šifer po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki ga najdete TUKAJ.

Obravnava naslednja vprašanja:

 • Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela do tri zaporedne delovne dni
 • Delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev
 • Začasna prerazporeditev zaradi nujnih delovnih potreb
 • Dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19
 • Nadomestilo plače zaposlenim zaradi odrejene karantene
 • Nadomestilo plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva
 • Povračilo izplačanih nadomestil plače
 • Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na del

Pojasnilo MGRT glede turistične takse za zdravstvene delavce v nastanitvenih obratih 3/6

Iz Skupnosti občin Slovenije smo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovili vprašanje, ali lahko občine pričakujejo kakšno usmeritev glede oprostitve turistične takse pri nastanitvi zdravstvenih delavcev, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih oz. prihajajo na delo npr. v UKC Ljubljana iz drugih občin, kot pomoč zaradi poslabšanja epidemiološke slike v zvezi s Covid -19 in bivajo v nastanitvenih obratih. AJPES, kot skrbnik sistema eTurizem, je dodal vprašanja, s katerimi se soočajo s strani zavezancev za poročanje.

Odgovor, MGRT vam pošiljamo na tej povezavi. Objavljen je tudi na spletni strani SOS.

ZAKONODAJA

Prevoz na delo in kilometrina za funkcionarje 4/1

Vlada Republike Slovenije je izdala Predlog Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje (EVA  2020-3130-0048).

Člen za funkcionarje vsebinsko enako, kot je to urejeno za javne uslužbence, določa obračunsko osnovo, kdaj nimajo možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi in jim kot povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada kilometrina. Predlog najdete tukaj.

 

 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 4/2

S strani Državenga zbora smo prejeli obvestilo, da je Vlada RS v proceduro posredovala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb. Predlog Zakona se nahaja na tej povezavai.

Ključne rešitve v predlaganem zakonu so:

 • Usklajenost z evropsko Uredbo 424/2106/EU in deloma Uredbo 765/2008/ES – zato se črtajo določeni členi zakona, ter se napotuje na navedeni Uredbi
 • Zmanjšanje upravnih bremen za upravljavce žičniških naprav – Odpravlja se obveznost imenovanja namestnika vodje obratovanja, še naprej pa se ohranja obveznost določitve vodje obratovanja, razen za smučišča z največ dvema vlečnicama z nizko vodeno transportno vrvjo, kjer lahko namesto vodje obratovanja njegove naloge prevzame strojnik vlečnice.
 • Uvedba možnosti delnega strokovnega tehničnega pregleda žičniške naprave – V predlogu zakona je predvidena možnost izvedbe delnega strokovnega tehničnega pregleda žičniške naprave, kar pomeni, da se omeji na tisti del žičniške naprave, ki je bil razlog za izvedbo tehničnega pregleda (npr. zamenjava, obnova, rekonstrukcija ali predelava  varnostnega sklopa).
 • Dopolnitev določb o inšpekcijskem nadzoru – Določbe ZŽNPO o inšpekcijskem nadzoru se dopolnjujejo v delu, ki se nanaša na nadzor nad trgom v zvezi s podsistemi in varnostnimi sklopi. Kot lex specialis v razmerju do splošnega predpisa, ki ureja inšpekcijski nadzor, se s predlogom zakona urejajo nekatera pooblastila inšpektorjev za žičnice in
  ukrepi, ki na podlagi Uredbe 2016/424/EU sledijo ugotovitvam nepravilnosti in neskladnosti v zvezi s podsistemi in varnostnimi sklopi za žičniške naprave.
 • Ureditev prehodnih določb -V skladu s prehodno ureditvijo iz Uredbe 2016/424/EU predlog zakona z novimi določbami ne posega v trženje podsistemov in varnostnih elementov/sklopov, danih na trg do 21. aprila 2018, in prav tako ne v obratovanje obstoječih žičniških naprav, ki so prvo obratovalno dovoljenje dobile do 21. aprila 2018.
 • Uvedba možnosti sofinanciranja obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav – Republika Slovenija ali občine lahko za namene obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških naprav sofinancirajo stroške. Pogoje za pridobitev sredstev za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja bo ministrstvo določilo v podzakonskem aktu. Na letni ravni bo za te namene v državnem proračunu treba zagotavljati 1.700.000 evrov. Občine lahko, tako kot do zdaj, sofinanciranje prilagodijo glede na interes oziroma finančne zmožnosti. Pogoji in merila za pridobitev sredstev se natančneje določijo v pravilniku oziroma javnem razpisu.

Vaše predloge in pripombe lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do  ponedeljka 16.11.2020

Predlog Uredbe o upravljanju zrakoplovov – nadzor občin 4/3

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli  popravljen in dopolnjen predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, ki se nahaja na tej povezavi. .

Skupnost občin Slovenije je že v prvem krogu usklajevanj nasprotovala prenosu na občinske redarje saj:

 • v Zakonu o občinskem redarstvu ni podlage za nadzor zračnega prometa (vzdrževanje javnega reda in miru ni mišljen nadzor nad zračnim prometom).
 • nadzor zračnega prometa ne spada med občinske pristojnosti.
 • občinska redarstva niso prekrškovni organ, ki bi opravljal nadzor tam, ko ga nihče drug ne želi/ne more opravljati.
 • občinska redarstva nimajo tehničnih sredstev za izvajanje učinkovitega nadzora.
 • glede na domet brezpilotnikov in teritorialno omejenost občinskih redarstev je učinkovito izvajanje nadzora nemogoče zagotoviti.
 • občinska redarstva nimajo vseh potrebnih pooblastil za izvajanje nadzora (postopek z mladoletnimi osebami/zadržanje mladoletne osebe na kraju, zaplemba brezpilotnika, hranjenje brezpilotnika…)

V dopolnjeni verziji Ministrstvo za infrastrukturo še vedno vztraja, da nadzor ob Policiji izvajajo tudi občinski redarji, so pa v pripravljeni prevzeti strošek usposabljanj občinskih redarstjev, kot so pripravljeni opredeliti dodatne stroške na strani občinskih redarstev, ki bodo nastali s prenosom nove naloge na občine.

Vaše pripombe in predloge pošljite do  torka 17.11 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Uredba o upravnem poslovanju 4/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v vladni postopek vložen Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se urejajo nekatera pravna razmerja v zvezi z elektronskim vročanjem v upravnih zadevah, organizacijo in delovanjem informacijskega sistema za vročanje. Spreminjajo pa se pravila o poslovanju z dokumenti izdanimi v elektronski obliki, ki jih je naslovnikom treba dostaviti v fizični obliki. Prav tako se razširja nabor vlog oziroma zahtevkov, ki jih je v upravnem postopku mogoče vložiti brez kvalificiranega elektronskega podpisa.

Morebitne pripombe na uredbo nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 19. 11. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 4/6

Ministrstvo za infrastrukturo je Skupnost občin Slovenije povabilo k usklajevanju Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE). Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe  obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Ker se vsebina zakona v precejšnji meri nanaša na naloge občin, smo ministrstvo zaprosili za sestanek, kjer bi lahko v dialogu lažje razumeli njihova pričakovanja in odzive občin. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije je izredno pomembno, zato bi želeli, da so zakonske podlage dobro zapisane, tako, da lahko občine v okviru svojih pristojnosti kar največ prispevajo k rasti. O odgovoru ministrstva vas obvestimo.

Predloge in pripombe občin k zakonu zbiramo na naslovu sasa.kek@skupnostobcin.si do četrtka, 10.12.2020.

Zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami 2021-2030 4/7

Zavod za gozdove Slovenije je pristopil k izdelavi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. Pozivajo k podaji pobud prilagojenim strateški ravni območnih načrtov in vezanim na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo.

Trenutno veljavni območni gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij so dostopni na spletnem pregledovalniku ZGS ali na spletišču gov.si, kjer je poleg besedila načrtov dostopno tudi kartno gradivo.

Vaše pobude (ločeno sprejemamo pobude za gozdnogospodarske načrte in pobude za lovskoupravljavske načrte) nam lahko pošljete do 22. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 4/8

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI SOS

18.11. / Spletni seminar: Dve leti po uveljavitvi ZSPDSLS-1 5/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z mag. Zdravko Vasiljević Rudonić, občinsko odvetnico na Mestni občini Velenje, organizira seminar na temo ravnanja s stvarnim premoženjem občin dve leti po uveljavitvi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI

Spletni seminar bo potekal v sredo, 18. novembra 2020 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Prosimo vas, da vprašanja posredujete na prijavnici, saj bi jih želeli predhodno posredovati predavateljici. Seminar bo trajal predvidoma do 14. ure.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do torka, 17. 11. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

 

Vljudno vabljeni!

[1] Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

1.12. / Pravne podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka po ZUreP-2 – NOV DATUM 5/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Tjašo Remic in mag. Matijo Kraljem iz Ministrstva za okolje in prostor ter Marinko Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., organizira seminar na katerem bodo predstavljene naslednje vsebine:

 • ključne novosti na področju priprave novih pravnih podlag za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka,
 • zakonodajni okvir v Zakonu o urejanju prostora,
 • praktični nasveti za pripravo in uskladitev veljavnih pravnih podlag  za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi in praksa v občinah,…

Več informacij najdete v VABILU.

Seminar bo potekal v torek, 1. decembra 2020, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Vabljene predvsem občine, ki imate pripravljene programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (U. l. RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (U. l. RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) in morate  pravočasno pristopiti k postopkom za njihovo uskladitev, rok za uskladitev je do 30. 3. 2021.

Predhodno nam lahko pošljete tudi morebitna individualna vprašanja, izpostavite dileme in nejasnosti (jih zapišete v prijavnici ali pošljete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si) do 25.11.2020, saj bomo predavanje vsebinsko prilagodili in vključili odgovore, tako da se boste na seminarju seznanili z željenimi informacijami.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do ponedeljka, 30. 11. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

24.11. / Vodenje in organiziranje štabov CZ v času epidemije COVID-19 5/3

V času prve epidemije v času od 12. marca 2020 do 31. maja ste se občine znašle pred novim izzivom kako voditi, organizirati štab civilne zaščite, kakšne ukrepe sprejeti in katere aktivnosti voditi v okviru štaba civilne zaščite.

Na podlagi težav, ki ste jih imeli v prvem valu, ter glede na stanje, ko se navedene situacije ponavljajo, smo za vas pripravili webinar, na katerem vam bomo predstavili osnove (ICS sistema), prednost in slabosti tega sistema, vlogo županj in županov pri vodenju in organizaciji štabov CZ ter primere dobrih praks.

V sklopu webinarja bo gospod dr. Vladimir Prebilič, odgovoril na vprašanja:

 • Kdaj se aktivira štab civilne zaščite
 • Kakšna je vloga župana, občinske uprave
 • Kdo so člani štabov civilnih zaščit/sestava štabov
 • Katere naloge v spopadanju z epidemijo se izvajajo v okviru civilne zaščite
 • Katere naloge se izvajajo v okviru občine
 • Kakšna so pristojnosti in naloge Uprave RS za zaščito in reševanje
 • Kdo in kje se je nabavljala zaščitna oprema
 • Kdo je dobil opremo iz zalog občinskih štabov cz
 • Kakšna je bila vloga direktorjev javnih podjetij
 • Kako je potekalo delo štaba in občine Kočevje v času epidemije med 12.marcem in 31. majem
 • Stroški občine za aktivnosti v času epidemije

V nadaljevanju vam bo Damjan Barut, poveljnik civilne zaščite v občini Logatec ter predsednik Komisije za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije predstavil prednosti, slabosti ter izzive vodenja štabov civilnih zaščit po ICS (Incident Command System) sistemu.

Vljudno vabljeni!

Skupnost občin Slovenije

2.12. / Kreiranje medijske podobe občin / javnih zavodov preko digitalnih medijskih platform 5/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom KREIRANJE MEDIJSKE PODOBE OBČIN / JAVNIH ZAVODOV PREKO DIGITALNIH MEDIJSKIH PLATFORM (spletna stran, družbena omrežja). Dogodek bo potekal 2. decembra med 12.00 in 14.00 preko spletne platforme ZOOM.  

Tehnološki napredek in z njim povezane spremembe narekujejo hitro prilagajanje in spreminjanje tradicionalnih oblik dela z javnostjo. Tako je danes pri komunikaciji z občankami in občani, volivkami in volivci nujno, da jih naslavljamo tudi preko različnih digitalnih platform, ne le tradicionalnih medijev. Še posebej to velja za množične medije. Večinoma so zgrajeni preko angažiranja uporabnikov, ki jih ne samo gledajo, temveč skozenj pridobivajo informacije, jih delijo in komentirajo. To ima za posledico večjo vidnost in večjo izpostavljenost na eni strani, na drugi pa omogoča kakovostne povratne informacije in je zato dobro orodje dvostranskega političnega komuniciranja z občankami in občani, pa tudi volivkami in volivci. Množični mediji imajo v političnem marketingu čedalje večji vpliv, zato je še toliko bolj pomembno, da z njimi znamo dobro upravljati.

Da bi bolje spoznali možnosti in priložnosti, ki jih nudijo digitalne medijske platforme tudi vaši občini in javnim zavodom, smo za vas pripravili spletni seminar, ki ga bo vodila mag. Nataša Briški.

Program seminarja je dostopen s klikom TUKAJ.

Prijave na spletni seminar so obvezne. Sprejemamo jih do 1. 12. 2020 do 16.00, oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

DOGODKI DRUGIH

18.11./ Tretji investicijskih webinar SPIRIT Slovenija- digitalizacija poslovanja 6/1

Vabimo vas, da se udeležite tretjega in tudi zadnjega v tej seriji investicijskih webinarjev SPIRIT Slovenija, na katerem bomo govorili o priložnostih, ki jih s seboj prinaša digitalizacija poslovanja ter kako jih izkoristiti za predstavitev investicijskih projektov. Izvedeli boste kakšne digitalne kompetence potrebujemo, kaj nam prinaša obogatena resničnost in kako jo vpeljati v svoje poslovanje, predstavljen pa bo tudi primer uspešnega spopadanja z izzivom, ki ga je s seboj prinesla digitalizacija.

Na webinarju boste izvedeli:

 • o priložnostih, ki jih prinaša digitalizacija poslovanja,
 • o nujnosti digitalnih kompetenc,
 • kaj je obogatena resničnost (AR) in kako deluje,
 • kaj v podjetju potrebujete za vpeljavo uporabe AR,
 • kakšne so prednosti AR in kakšne spremembe v podjetje prinaša,
 • primer uspešnega spopadanja z izzivom, ki ga je s seboj prinesla digitalizacija,
 • na kakšen način izkoristiti digitalna znanja za boljšo predstavitev investicijskih projektov.

Vljudno vabljeni na webinar SPIRIT Slovenija, ki bo potekal v sredo, 18. 11. 2020, ob 10. uri, preko orodja Zoom.

Webinar bo potekal v slovenskem jeziku in je brezplačen.

19.11./ Nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti 6/2

Umanotera in Focus vabita na 5. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom

“Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov”,

ki bo potekala v četrtek, 19. novembra 2020, od 9. do 12.30 ure v spletni obliki prek aplikacije Zoom.

Na konferenci boste lahko od slovenskih in tujih strokovnjakov z veliko praktičnimi izkušnjami izvedeli več o spremljanju izpustov toplogrednih plinov in načrtovanju ukrepov za njihovo zmanjšanje na ravni občin ter se seznanili z navdihujočimi domačimi projekti zniževanja izpustov na področjih energetike in mobilnosti.

19.11./e-konferenca GoDigital 2020 - Digitalni svet 2020 6/3

 • v četrtek, 19. novembra, od 9:00 do 14:00

Covid-19 zahteva od podjetij in družb prožnost in pripravljenost, lastnosti, ki bosta pomembni še dolgo po tem, ko bodo javnozdravstvene posledice odpravljene.
Da bi pridobili odpornost, moramo na novo premisliti strategije za digitalizacijo internega poslovanja, prodaje, dobavnih verig, proizvodno avtomatizacijo.. Za tako velike spremembe nujno potrebujemo nova, digitalna znanja in veščine. Umetna inteligenca, ki zagotavlja nove konkurenčne prednosti, podatke kot novo ekonomsko gorivo, internet stvari, ki povezujejo svet na varen način – v izgradnji humane in etične digitalne družbe.

 • Kakšen je globalni pogled, kaj lahko pričakujemo od ukrepov EU.
 • Kaj moramo postoriti za dolgoročen stabilen gospodarski razvoj in družbe znanja?
 • Ali Slovenija razume potencial digitalizacije in ali bo izkoristila njeno priložnost?

Na konferenci, ki je namenjena poslovnim odločevalcem v podjetjih, vodjem informatike, ponudnikom IKT rešitev in javnemu sektorju, ki sodeluje pri vzpostavljanju digitalnega ekosistema v Sloveniji, lahko pričakujete zanimive vsebine, aktualne teme, najnovejše trende in primere dobrih praks:

• Globalni uspeh temelji na pogumu in digitalni preobrazbi – en cilj, ena rešitev (primer Plastika Skaza), Comtrade CDS d.o.o.
• Brezstična ekonomija – nova realnost, Špica International d.o.o.
• Podatki, znanje in zaupanje so ključni elementi uspešne vpeljave umetne inteligence, IBM Slovenija d.o.o.
• 5G kot strateška priložnost za pospešek razvoja gospodarstva, Telekom Slovenije d.d.
• Prilagoditev razmeram z novimi pristopi, tehnologijo in korporativno tehnologijo, Eles d.o.o.
• Uporaba strojnega učenja: S pomočjo obstoječih podatkov in orodij do odločilne dodane vrednosti, Microsoft d.o.o.

Več o konferenci

V sklopu konference GoDigital bo 20.11.2020 potekal pokonferenčni dan na temo Digitalne kompetence.

Udeležba za oba dneva je brezplačna, potrebno se je le prijaviti!

Prijava

9.12./ On-line zaključno delovno srečanje projekta "Krepitev zdravje za vse", 6/4

Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje vas vljudno vabita na on-line zaključno delovno srečanje projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, s krajšim imenom »Krepitev zdravja za vse«, ki bo 9. decembra 2020, s pričetkom ob 9. uri.

Namen zaključnega srečanja je predstaviti preliminarne rezultate evalvacije in pregled realiziranih ciljev projekta »Krepitev zdravja za vse«. Ugotovitve nam bodo v pomoč pri nadaljnjem razvoju, izboljšanju programov ter intervencij na področju preventivne obravnave. Prizadevamo si, da bomo s pridobljenimi izkušnjami in dobrimi praksami ter inovativnimi pristopi omogočili razširitev mreže zdravstvenega varstva na primarni ravni za boljšo dostopnost vsem prebivalcem Slovenije.

Prijavljenim udeležencem bodo teden dni pred dogodkom poslali povezavo do spletne platforme, kjer bo zaključno srečanje potekalo, nadaljnja navodila in program.

VLADA

Redne in dopisne seje 7/1

 • 38. redna

Vlada Republike Slovenije je na seji sprejela osnutek zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki bo predstavljen na Ekonomsko socialnem svetu, nato pa ga bo sprejela na dopisni seji, nato bo predlog zakona posredovan v obravnavo v Državni zbor in predstavljen širši javnosti.

Glavni cilj osnutka zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

 • Dopisna seja

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19. Vsebino predloga prilagamo tukaj.

 • 39. redna seja

Novela Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Vlada je je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu. Novo svetovanje, ki se uvaja je namenjeno vsem kmetijskim gospodarstvom in ne samo tistim, ki so vključeni v ukrepe. Kmetijskim gospodarstvom se želi ponuditi celovito svetovalno podporo na področjih, ki imajo neposreden učinek na odpornost kmetij in zmožnosti hitrega odziva na težke gospodarske razmere, ki so posledica predvsem pojava koronavirusa.

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2021

Vlada je sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2021. Izhodiščna struktura, ki se upošteva pri določanju različnih cen za plačilo vodnega povračila izhaja iz Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin.  Glede na različne rabe vode se oblikujejo različne cene za plačilo vodnega povračila, pri čemer se upošteva oceno stopnje povračila stroškov. Predlagane cene za leto 2021 ob nespremenjeni rabi vode glede na leto 2020 predstavljajo enak prihodek. Ocenjena vrednost priliva za leto 2021 iz naslova vodnega povračila znaša okoli 31 milijonov evrov.

7,8 milijona evrov za program nujnih ukrepov  za  sanacijo zemeljskih plazov srednjega in malega obsega

Vlada se je seznanila s Programom nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021. Program ukrepov je ovrednoten na 7,8 milijona evrov. Sredstva so zagotovljena v z rednimi proračunskimi sredstvi Ministrstva za okolje in prostor ter  Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.  Veliko zemeljskih plazov in podorov se  namreč sproža izven dogodkov, ki so v veljavni zakonodaji opredeljeni kot naravna nesreča večjega obsega. Tovrstni pojavi  ne morejo biti predmet programov odprave posledic naravnih nesreč večjega obsega, skladno z določili Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in so prepuščeni naravni dinamiki oziroma v reševanje lokalni skupnosti. Zato je bila na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) oblikovana posebna proračunska postavka Sanacija plazov srednjega in malega obsega, in sicer z namenom financiranja sanacij zemeljskih plazov, ki ne morejo biti predmet obravnave v okviru programov odprave posledic naravnih nesreč na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, njihova sanacija pa zahteva finančna sredstva, ki presegajo finančno sposobnost prizadete lokalne skupnosti.

Na poziv Ministrstva za okolje in prostor je prispelo 54 predlogov občin za izvedbo nujnih ukrepov na 156 evidentiranih pojavih nestabilnosti tal. Po pregledu dokumentacije in opredeljenih prioritet je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021, s katerim se načrtuje sofinanciranje izvedbe nujnih ukrepov na 32 pojavih nestabilnosti tal.

Revidirana projektna naloga o posebnem vladnem projektu predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021

Vlada Republike Slovenije je sprejela revidirano projektno nalogo za posebni vladni projekt predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021.

V nalogi so določena izhodišča priprav na predsedovanje z organizacijskega, vsebinskega, kadrovskega, finančnega, logističnega in promocijskega vidika. Zaradi širjenja covida-19 se je pokazala potreba po prilagoditvi projektne naloge.

Stališče do mnenja Državnega sveta glede predloga zakona o izvrševanju proračunov

Vlada je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta glede predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 in ugotavlja, da je Državni svet z izrekom podpore predlogoma državnih proračunov za leti 2021 in 2022 ter Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 pripoznal ustreznost vsebine proračunskih dokumentov.

V zvezi s črpanjem evropskih sredstev vlada pojasnjuje, da se v letu 2021 poleg pospešenega izvajanja t. i. rednih projektov kohezijske politike načrtuje tudi izvajanje projektov iz naslova dodatnih sredstev pobude REACT-EU. Ključnega pomena je, da se sredstva iz naslova te pobude hitro sprogramira, saj končni datum upravičenosti izdatkov pri upravičencu za programsko obdobje 2014-2020 ostaja nespremenjen, torej 31. december 2023. Nadalje vlada pojasnjuje, da je konec avgusta že potrdila izhodišča za pripravo nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Kljub temu da načrt še ni sprejet, pa je v proračunih za leti 2021 in 2022 ter načrtih za naslednja leta že načrtovana ocena potrebnih sredstev. Za izvajanje programov, projektov in ukrepov, ki se bodo financirali iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost, je v letu 2021 predvidenih 300 milijonov evrov.

Mnenje k noveli Zakona o šolski prehrani

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada predloga zakona ne podpira.

Z novelo Zakona o šolski prehrani želi omenjena skupina poslank in poslancev urediti pravico vseh učencev do toplega obroka tudi v času, ko zaradi epidemioloških razmer izobraževanje poteka na daljavo. Vlada meni, da predlog zakona posega v enega ključnih ciljev ob sprejemu veljavnega Zakona o šolski prehrani, to je poenotiti organizacijo šolske prehrane v osnovnih in srednjih šolah ter zagotoviti cenejši ali brezplačni obrok šolske prehrane tako učencem kot dijakom. Predlog zakona skupine poslank in poslancev pa se osredotoča izključno na učence, pri čemer pozablja na dijake, ki v času izobraževanja na daljavo ravno tako potrebujejo ustrezen obrok, še toliko bolj to velja za socialno ogrožene dijake.          

Sprejeta akta v povezavi z epidemijo COVID-19:

 • Vlada je sprejela spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2020 in ga skupaj s Poročilom o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev poslala v Državni zbor.

Vlada ocenjuje, da je izvajanje kohezijske politike v tretjem četrtletju leta 2020 zadovoljivo. Poudarja, da epidemija COVID-19 vpliva tudi na dinamiko izvajanja kohezijskih projektov, zato bo treba v prihodnjih mesecih napore usmeriti v spodbujanje hitrejšega izvajanja projektov, predvidena sredstva za projekte, ki do konca leta 2023 ne bodo izvedljivi, pa preusmeriti v druge ukrepe, ki blažijo posledice epidemije COVID-19.

Za naslavljanje trenutnih potreb za soočanje z epidemijo bo Slovenija skladno z usmeritvijo Evropske komisije uporabila tudi sredstva evropske kohezijske politike, ki bodo usmerjena predvsem v ukrepe na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v zdravstvu in ukrepe za podporo podjetjem.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Zbiramo dobre prakse slovenskih mest - razpis za občine - PRIZNANJE MESTA MESTOM 8/1

Na IPoP že več let zbirajo dobre prakse mest in širijo njihovo poznavanje med slovenskimi občinami. Prvi katalog Mesta mestom, Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj, v katerem so predstavili 13 od 97 dobrih praks programa URBACT, so pripravili leta 2017, dve leti kasneje pa so ga nadgradili s katalogom Mesta mestom #2, Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj, v katerem so zbrali izključno domače dobre prakse.

Na IPoP imajo stik z mnogimi slovenskimi občinami in pogosto jih navdušijo rešitve, do katerih so občine prišle pri soočanju z izzivi na terenu in v skrbi za kakovost življenja svojih občanov. Kot Nacionalna URBACT točka želijo dobre prakse razširiti tudi med druge slovenske občine in jih navdihniti pri uvajanju novih pristopov trajnostnega urbanega razvoja.

drugi izdaji kataloga Mesta mestom #2 so tako med drugimi podrobneje predstavili oživitev tržnice v Mariboru, participativni proračun v Ajdovščini, spodbujanje hoje v šolo v Črni na Koroškem, ureditev površin za pešce v Ljubljani, vzpostavljanje pogojev za aktivnosti mladih v Idriji in organizacijo prevozov za starejše na podeželju v Kočevju.

Prakse so izbirali sodelavci IPoP, pri izboru pa so upoštevali raznolikost vsebin, ki jih dobre prakse naslavljajo, geografsko razpršenost, raznolikost občin ter univerzalnost in prenosljivost prakse. Izbor seveda niti približno ni uspel zajeti vseh dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja naših občin.

Zato tokrat vabijo občine, da jim posredujete svoje dobre prakse.

Iščejo dobre prakse s področja trajnostnega urbanega razvoja, ki bi lahko bile navdih drugim mestom in imajo potencial za prenos v druga okolja.

Občine, katerih prakse bodo vključene v izbor 15 praks trajnostnega urbanega razvoja, bodo prejele PRIZNANJE MESTA MESTOM.

Občine lahko svoje dobre prakse prijavite do 20. novembra 2020. 

Vabljeni k oddaji prijave! Vse o razpisu si lahko preberete TUKAJ.

Razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021 8/2

Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

Več informacij: TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Letna konferenca ”Mladost je norost, po občini skače, kjer je most” 9/1

V sredo, 11. novembra 2020, je v virtualnem okolju potekala letna konferenca ”Mladost je norost, po občini skače, kjer je most”, namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin, medsebojnemu povezovanju in izmenjavi dobrih praks.

Konferenca je platforma, ki je nastala na podlagi izraženih potreb uslužbencev občin na področju mladine v okviru projekta Europe Goes Local (EGL) in postaja tradicionalna, saj letos poteka že drugo leto zapovrstjo. Organizira jo Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota – Movit, v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za mladino, Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko mrežo MaMa, Mestno občino Ljubljana, Mestno občino Novo mesto in Občino Brežice.

Več o konferenci si lahko preberete v sporočilu za javnost TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.