V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA METLIKA .

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Izvedli peto predavanje v nizu o osnovah celostnega komuniciranja 1/1

Skupnost občin Slovenije organizira niz šestih izobraževanj pod skupnim naslovom Osnove celostnega komuniciranja za občine in javne zavode. Skozi niz šestih predavanj o osnovah celostnega/korporativnega komuniciranja bomo tematiko obdelali iz različnih vidikov, na petem zaporednem predavanju smo se poglobili v tematiko osebne in družbene odgovornosti. Pogledali smo etične kodekse in komunikacijske pravilnike znanih slovenskih podjetij, v katerih najdemo veliko o komunikaciji znotraj in zunaj organizacije, pregledali smo kodeks ravnanja in kodeks etike javnih uslužbencev ter govorili o poslovnem okolju in odnosih na delovnem mestu ter kako nam lahko pri tem pomaga ustrezna komunikacija in poznavanje osnov poslovnega bontona. Izobraževanje je izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana komunikologinja z doktoratom iz sociologije.

Podražitve na trgu: sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila zaradi posledic pandemije 1/2

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik dne 17. 11. 2021 organiziralo posvet na temo Podražitve na trgu: sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila zaradi posledic pandemije.

Posledice svetovne pandemije virusa SARS-CoV 2 se odražajo tudi v pravu javnih naročil.

Naročniki se dnevno soočajo s prošnjami po podaljšanju roka dobave, dvigu pogodbeni vrednosti, prošnji po vključitvi podizvajalcev, zamenjavi artiklov in podobno. Kako naj naročnik pravilno ravna je odvisno od vsakokratnega razmerja in vsebine sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Izzivi tako nastajajo tako v fazi priprave dokumentacije v zvezi z naročilom, kakor tudi v fazi izvajanja pogodbe.

Na posvetu so bili podani napotki kakšne rešitve naj naročniki uberejo v praksi, napotki kako v bodoče primerno vključiti določbe razpisne dokumetacije glede na posledice pandemije ter odgovori na vprašanja sodelujočih na posvetu.

ZAKONODAJA

Delo na domu v času, ko epidemija ni razglašena – ukrep za omejevanje covid-19 2/1

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjuje, da je možno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin v skladu s 169. členom ZDR-1 tudi v času, ko epidemija ni razglašena, in so okoliščine takšne, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (npr. upoštevanje karantene, samoizolacije in drugih posebnih ukrepov, med katere sodijo tudi ukrepi, ki jih sprejme delodajalec zaradi omejitve tveganja za okužbo), možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju (npr. na domu).

Celotno pojasnilo objavljamo na tej POVEZAVI.

Subvencija najemnine – novela SZ 1E – dodatno pojasnilo 2/2

Skupnost občin Slovenije objavlja dodatno pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi s subvencijami najemnin v skladu z novelo Stanovanjskega zakona. Namreč ministrstvo pri implementaciji ugotavlja, da s strani različnih deležnikov prijaha do različnega razumevanja določb novele SZ-1E o uskladitvi subvencije neprofitne najemnine.

POJASNILO

Gre za dodatno pojasnilo k navodilu MDDSZ št. 0075 – 44/2011/200 z dne 24. 6. 2021 in je dostopno na sledeči povezavi:

Navodila za CSD glede subvencije najemnine (SZ-1E)

Uveljavljanje višje sile 2/3

MDDSZ je objavilo najpogostejša vprašanja in odgovore glede odsotnosti zaradi višje sile. V primerih, v kolikor se starši odločijo, da se otrok ne bo samotestiral v šoli in se bo moral zaradi tega posledično šolati na daljavo, ni mogoče slediti razlagi, da je v tem primeru pri delavcu lahko podana višja sila zaradi obveznosti varstva v skladu z ZNUPZ, saj ni podana zunanja objektivna okoliščina nemožnosti institucionalnega varstva, hkrati pa v tem primeru tudi niso izpolnjeni vsi elementi višje sile, kot so določeni v obligacijskih razmerjih.

Najpogostejša vprašanja in odgovore najdete na sledeči povezavi:

https://www.gov.si/novice/2021-11-15-uveljavljanje-visje-sile/

Predlog Uredbe o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke 2/4

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za pravosodje v strokovno usklajevanje prejela Predlog Uredbe o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke.

Uredba ureja način sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci v postopkih po Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke.

Do besedila predloga dostopate TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za pregled besedila in podajo morebitnih pripomb in predlogov najkasneje do srede, 1. 12. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJI

Opravljanje dela na domu 3/1

Vlada RS je na seji dne 6. 11. 2021 sprejela sklep o opravljanju dela na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, v katerem med drugim predlaga lokalnim skupnostim, da upoštevaje epidemiološko situacijo v državi ravnajo na način, da do preklica odredijo delo od doma.

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z opravljanjem dela na domu obrnila občina članica in prosila za deljenje prakse ostalih občin.

Občine smo prosili za odzive do 18. 11. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu tukaj.

Razpisana sredstva za spodbujanje gospodarstva v občini 3/2

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanje vezano na javne razpise za dodelitev sredstev občin za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini.

In sicer vas prosimo za informacijo:

Koliko sredstev ste v letu 2021 razpisali za spodbujanje razvoja gospodarstva v občin?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje vašega odgovora najkasneje do srede, 24. 11. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

22.11. / Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin 4/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja in pripravljavci novega priročnika in novega priporočila, vabi na predstavitveni seminar

“Nov priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin”,

ki bo potekal v ponedeljek, 22. 11. 2021, ob 10. uri  na spletni platformi Zoom (dogodek bo trajal do predvidoma 12. ure).

 • Več o programu in gradivo najdete v vabilu TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

25.11. / Strokovna ekskurzija v OBMEJNI MESTI SLOVENSKA GORNJA RADGONA IN AVSTRIJSKA RADGONA (»TWIN CITIES«) V LUČI PODNEBNIH SPREMEMB 4/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na Strokovno ekskurzijo v obmejni mesti Gornja Radgona (Slovenija) in Radgona (Avstrija), ki naslavlja podnebne spremembe skozi izzive urejanja lokalnih okolij. Blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam predstavlja enega izmed ključnih izzivov in prednostnih nalog Evropske unije.

Dogodek bo potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije (SOS) ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Na dogodku bomo razpravljali o prilagajanju lokalnega prostora podnebnim spremembam na področju urejanja prostora in si v tem kontekstu ogledali nekaj ureditev na obeh straneh Mure, ki mesti ločuje in povezuje hkrati. Oktobra letos sta mesti, ki sta bili nekoč eno, zaključili z bilateralnim projektom GoMURra, v katerem sta na različne načine urejali zaščito pred visokimi vodami, ki so posledica podnebnih sprememb.

Cilj strokovne ekskurzije je seznaniti (so)odločevalce in druge zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni na eni strani o prostorskih in okoljskih problemih, ki jih je skozi čas povzročil človek z neuravnoteženima procesoma urbanizacije in stihijskega razvoja, po drugi strani pa o priložnostih drugačnih, uravnoteženih urbanih politik, ki se lahko soočajo tudi z izzivi podnebnih sprememb, okoljske krize in socialnih stisk. Prepoznali bomo tudi razlike med mestoma in državama, s katerimi se njune aktivnosti prilagajajo na podnebne spremembe na področju urejanja prostora.

Več informacij o programu in prijavi najdete TUKAJ.

Prijavite se lahko do petka, 19.11. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest. Število mest je OMEJENO.

Vabljeni k prijavi!

26.11. / Predstavitev zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 4/3

Meseca avgusta 2021 je pričel veljati Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), ki uvaja ločena koncepta elektronske identitete in elektronskega podpisovanja. Ker se oboje uporablja pri delu lokalnih skupnosti organiziramo seminar, da se z novostmi, ki jih zakon uvaja podrobneje seznanimo. V ta namen Skupnost občin Slovenije organizira PREDSTAVITEV ZAKONA O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA, ki bo potekal  26. 11. 2021 med 10.30 in 13.00 preko spletnega orodja Zoom. 

Do sedaj smo za identifikacijo posameznikov pri elektronskem poslovanju, kot tudi za elektronsko podpisovanje uporabljali enaka digitalna potrdila. Informacije o teh se nahajajo med drugim na spletnih straneh Državnega centra za storitve zaupanja: https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/ in tudi državnega portala eUprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html.

ZEISZ prvič v Sloveniji vzpostavlja sistemsko rešitev enotne elektronske identitete, ki jo izda Republika Slovenija slovenskim državljanom in državljankam ter pod določenimi pogoji tudi tujcem na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije. Elektronska identiteta bo državljanom omogočila elektronsko poslovanje in dostop do vseh elektronskih storitev tako doma, v skladu z Uredbo eIDAS pa tudi na celotnem notranjem trgu EU, saj bo omogočila identifikacijo uporabnika na elektronski način povsod, kjer je identifikacija osebe za uspešno izvedbo postopkov nujno potrebna ali zaželena. S tem bomo zagotovili pogoje za to, da bodo lahko državljani in tudi vsi ponudniki storitev praktično vse aktivnosti tudi dejansko lahko izvedli elektronsko, neodvisno od časovnih, krajevnih in drugih omejitev, kar bo vsem omogočilo povečati učinkovitost in kvaliteto svojega življenja in dela.

OKVIRNI PROGRAM SEMINARJA:

Splošna predstavitev EU uredbe eIDAS in Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21) mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo
Gradniki in skupne informacijske rešitve Ministrstva za javno upravo ter aktivnosti, ki jih morajo zagotavljati deležniki dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Nova osebna izkaznica mag. Aleš Pelan, Direktorat za informatiko
Evropska denarnica za digitalno identiteto, kot je predvidena v Predlogu EU uredbe v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto – 9471/21 – dr. Alenka Žužek Nemec, Direktorat za informatiko
Vprašanja udeležencev, pogovor in zaključek

O PREDAVATELJIH:

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja bodo predstavili predstavniki Direktorata za informacijsko družbo in Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo: dr. Alenka Žužek Nemec in mag. Aleš Pelan, vodja Sektorja za storitve zaupanja, oba iz Direktorata za informatiko, ter mag. Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo. Na razpolago bodo tudi Marija Sever, Direktorat za informacijsko družbo, Dragan Petrović, Inšpektorat za javni sektor, in Tamara Gliha, vodja sektorja za zakonodajo na Direktoratu za informacijsko družbo.

Vabilo za tiskanje

30.11. / Seminar psihosocialna tveganja in stres na delovnem mestu 4/4

Stres in izgorelost sta v današnjih časih izredno razširjena, ne samo zaradi naglice in preobilja dela, temveč predvsem zaradi slabih odnosov doma, na delovnem mestu in tudi zaradi odnosa, ki ga imamo sami s sabo. Zaradi tega lahko pride do kronične utrujenosti, izgorelosti in psihosomatskih bolezni ter posledično povečanega absentizma na delovnem mestu. Takšna situacija poglablja konflikte (ali ustvarja nove), ustvarjalnost in delovna energija padeta, fokus zaposlenega se iz dela preusmeri na njegove čustvene in zdravstvene izzive in to vpliva na vzdušje celotne organizacije.

Zato je pomembno, da znamo ostati mirni, odločni in ciljno usmerjeni in se naučite metode, kako v stresnih situacijah dnevno pomagati sami sebi.

VSEBINA SEMINARJA:

– osnovno razumevanja čustev
– kako stres uporabite za razvoj psihofizične kondicije
– kako priti do notranje motivacije za delo, ki ga opravljate
– kako razvijanje čustvenih kometenc pomembno vpliva na dolgoročni prispevek k organizacijski klimi in kulturi
– predstavitev prve pomoči za sproščanje čustvenih napetosti in spremembe omejujočih prepričanj
– predstavitev samocoaching programa »(P)ostani zdrav« za dolgoročno uspešnost posameznika in organizacije

O PREDAVATELJICI:

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. Je odlična poznavalka tehnike Procesa prisotnosti, s katero je tudi sama prišla nazaj do notranje motivacije in več življenjske moči. Te izkušnje so jo pripeljale do vloge predavatelja, motivacijsko/inspiracijskega trenerja in coacha nove VinKom miselnosti zakaj delamo to kar delamo. Njene aktivnosti kot svetovalka so usmerjene v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motiviran kader skladen z vizijo in poslanstvom podjetja/organizacije in povečanje zavzetosti in kulture odgovornosti.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

24.11. / 6. konferenca Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost 5/1

Umanotera in društvo Focus organizirata  6. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki bo potekala v sredo, 24. novembra 2021, od 9. do 12. ure.

Del programa obsega tudi okrogla miza, ki je organizirana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Poldnevna konferenca bo potekala na spletni aplikaciji Zoom. Omogočeno bo sodelovanje udeležencev, tako da bo dogodek kolikor mogoče interaktiven.

29.11. / 7. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Policijsko delo v skupnosti in zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih 5/2

Vabljeni na 7. nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo organizira Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru skupaj z Občino Podčetrtek in ob podpori Skupnosti občin Slovenije ter slovenske policije.

Konferenca bo pretežno namenjena policijskemu delu v skupnosti, ki zadnje čase pridobiva na pomenu, hkrati pa ga spremljajo tudi razprave o njegovi filozofiji, strategiji in prihodnosti. Namen konference je povečati sodelovanje med teorijo in prakso, razpravljati o družbenem kontekstu policijske dejavnosti in perspektivah policijskega dela v skupnosti ter zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse. Udeležbo priporočamo županom, direktorjem občinskih in mestnih uprav ter vodjem redarstev in redarjem.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijave za predstavnike občin sprejemajo do petka 12. 11. 2021.

V primeru poslabšanja epidemioloških razmer bodo konferenco izvedli v spletnem okolju.

 

1.12. in 3.12. / Posvetovanje za pripravo programskih dokumentov za izvajanje EKP 2021-2027 5/3

S Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo prejeli vabilo, ki naslavlja posvetovanje za pripravo programskih dokumentov za izvajanje EKP 2021-2027. Evropska kohezijska politika je namreč glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo so v Sloveniji uresničili številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države. Obvestili so nas, da se izvajanje finančne perspektive 2014-2020 počasi zaključuje, zaključili pa so tudi pripravo Načrta za okrevanje in odpornost, zato so s polnimi močmi zakorakali v pripravo programskih dokumentov za novo obdobje 2021-2027. Ker se zavedajo, da je mogoče dobre rešitve, ki bodo omogočile blaginjo vseh državljank in državljanov, pripraviti zgolj z druženimi močmi, vas vljudno vabijo k sodelovanju.

Ker epidemiološke razmere ne dopuščajo, da bi se srečali v živo, vas vabijo, da se aktivno vključite v razpravo preko avdio-video konference z vprašanji, mnenji in predlogi glede: Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 in izhodišč Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Gradiva so objavljena na spletni strani www.evropskasredstva.si/2021-2027.

Spletni posvetovanji bosta potekali:

 • v sredo, 1. decembra 2021, ob 10. uri (VZHODNA KOHEZIJSKA POLITIKA) – vabilo1
 • v sredo, 3. decembra 2021, ob 10. uri (ZAHODNA KOHEZIJSKA POLITIKA) – vabilo3

VPRAŠANJA IN PRIJAVA: Ker želijo, da bo naša razprava čim bolj konkretna, vas prosijo, da svoja vprašanja in predloge predhodno pošljete na elektronski naslov marjanca.scheicher@gov.si, do ponedeljka, 22. novembra 2021. V kolikor menite, da bi k sodelovanju morali povabiti še koga, jim to prav tako sporočite.
Posvetovanja bo vodila vodja delovne skupine za programiranje državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs. Prosijo vas, da svojo udeležbo potrdite po e-pošti: marjanca.scheicher@gov.si, najkasneje en dan pred dogodkom, ko vam bodo poslali povezavo do posvetovanja.

Skupaj oblikujmo prihodnost in razvoj Slovenije v tem desetletju!

 

2. in 3. 12. / Prostovoljstvo in solidarnost: potencial 21. stoletja 5/4

Slovenska filantropija pripravlja 13. Slovenski kongres prostovoljstva z naslovom Prostovoljstvo in solidarnost: potencial 21. stoletja.

Kongres bodo izpeljali virtualno  preko spletnega orodja Zoom, pod častnim pokroviteljstvom Mestne občine Koper, dne četrtek 2. in petek 3. 12. 2021, s pričetkom ob 9.00 uri (predavanja bodo trajala predvidoma do 13.00 ure).

Pozdravni nagovor bosta imela ga. Tereze Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije in g. Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper.

Predstavljeni bodo primeri dobrih praks odziva organizacij na izredne razmere, kajti vsak dan se posamezniki z velikimi in majhnimi prostovoljskimi akcijami vključujejo v solidarnostne in razvojne pobude, da bi izboljšali pogoje življenja za druge in zase. Med drugim bo tema tudi izzivi in priložnost prostovoljstva in solidarnost, ki sta temeljni vrednoti, ki na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izkazujeta tolikšno moč, da lahko tudi vnašata trajne spremembe na vseh ravneh. S posameznimi dejanji ljudje vsakodnevno prispevajo k razvoju solidarnosti na različnih področjih in tako dajejo osebni prispevek za skupni, boljši jutri.

Za udeležbo so potrebne prijave, do 29. 11. 2021 in izpolnjen prijavni obrazec tukaj.

Več o programu in gradivu najdete na tej povezavi.

vir: https://www.filantropija.org/

VLADA RS

103. redna seja 6/1

Vlada spremenila uredbo o načinu izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice.

Ministrstvo za infrastrukturo je dolžno v skladu z zakonodajo dolžno podeliti nove koncesije, oziroma skleniti pogodbe o prevozih, in sicer do 2. decembra 2021.

Ministrstvo za infrastrukturo je 3. 8. 2021 objavilo razpis za izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije, vendar pa je zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bilo v letu 2020 in 2021 sprejetih veliko število  začasnih ukrepov, ki so posegli tudi na delovanje državnih organov in s tem na zamik časovnih okvirjev. Posledično je potrebno zaradi obsežnosti predmetnega razpisa in številnih vprašanj na portalu podaljšati tudi rok za predložitev ponudb, kar pomeni, da sklenitev pogodb na podlagi predmetnega javnega razpisa ne bo možno izvesti do 2. decembra 2021. Zato je nujno potrebno zagotoviti konsistentnost določil, da se ohranijo dosedanji pogoji za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, in sicer na način, da se 72. in 75. člen uredbe smiselno spremenita tako, da se ohrani konsistentnost določil in se zagotovi nemoteno delovanje obvezne gospodarske javne službe javni potniški promet.

Hkrati se spreminjajo in smiselno dopolnjujejo še določila o integriranih linijah, pogodbeni ceni, ko koncesionar določene vožnje izvaja z vozili na alternativna goriva in določilo o možnosti nakupa vozovnice tudi v času izven obratovanja avtobusnih postaj. Integrirane linije določa Zakon o prevozih v cestnem prometu kot integracijo medkrajevnega linijskega prevoza potnikov z drugimi oblikami prevozov.

Sprememba Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (Evropskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP, Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR).

Uredba CLLD se spreminja zaradi popravka, uskladitve enega od meril za izbor vlog z načelom za projekte sodelovanja LAS.

Za povračila občinam ob zunanji schengenski meji dodaten milijon evrov

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 30. 6. 2021 o povračilu stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, nastalih kot posledica povečanega nadzora državne meje v letu 2021. Za povrnitev dela stroškov občinam na zunanji schengenski meji se v letu 2021 nameni dodatna sredstva, in sicer še milijon evrov.

Župani občin ob zunanji schengenski meji (občine Ilirska Bistrica, Črnomelj, Koper, Brežice, Metlika, Lendava, Kostel, Rogatec, Osilnica, Kočevje, Ormož, Piran, Novo Mesto, Loški Potok, Zavrč, Razkrižje, Podčetrtek, Loška dolina, Središče ob Dravi, Bistrica ob Sotli, Krško, Šentjernej, Rogaška Slatina, Cirkulane, Hrpelje-Kozina, Kostanjevica na Krki, Žetale, Ljutomer, Videm, Podlehnik, Črenšovci, Gorišnica) so tudi po junijskem sklepu na vlado in posamezne ministre naslavljali pobude za povečanje zneska, ki jim ga je namenila v letu 2021 za izboljšanje razmer v obmejnih občinah (ta znesek je 2,5 milijona evrov).

Tudi pri povrnitvi stroškov na podlagi dopolnitve sklepa gre za enkratno povračilo v letu 2021 na podlagi predloženih računov in utemeljitve namenske porabe in drugih listinskih dokazov. Župani občin ob zunanji schengenski meji jih predložijo Ministrstvu za notranje zadeve do 30. novembra 2021.

Odgovor na poziv Vrhovnega sodišča za odpravo neenakih obravnavanj v zvezi s povračili stroškov in plačilom drugih prejemkov v zvezi z delom

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na poziv Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za odpravo neenakih obravnavanj v zvezi s povračili stroškov in plačilom drugih prejemkov v zvezi z delom in ga posreduje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je poziv Vrhovnega sodišča Republike Slovenije proučila in v zvezi z njim ugotavlja, da so povračila stroškov in nekateri drugi prejemki za vse funkcionarje v Republiki Sloveniji (razen za nepoklicne funkcionarje) urejeni z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). To pomeni, da so vsi funkcionarji glede povračil stroškov in drugih prejemkov v enakem položaju, torej se razlikovanje ne nanaša samo na sodnike.

V zvezi z razlikami glede povračil stroškov in drugih prejemkov, ki so nastale po sklenitvi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki to področje urejajo za javne uslužbence, vlada pojasnjuje, da je bilo določeno razlikovanje vzpostavljeno že v letu 2012, in sicer glede usklajevanja zneskov povračil stroškov. ZUJF je namreč določal, da se določeni zneski (regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice, jubilejne nagrade) usklajujejo na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje vrednost plačnih razredov, pri čemer se prva uskladitev višin teh zneskov izvede ob prvi uskladitvi osnovnih plač po uveljavitvi ZUJF. Kot je znano, uskladitev plačnih razredov v tem obdobju ni bila izvedena. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev so že v letu 2012 določali usklajevanje višine regresa za prehrano vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih proizvodov, prav tako pa so določali, da se že v letu 2013 pričnejo pogajanja za vrnitev pravic na raven pred znižanjem, kar pa je bilo doseženo šele v letu 2021.

Vlada torej zaključuje, da so povračila stroškov in drugi prejemki za javne uslužbence urejeni v kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev, ki so predmet pogajanj med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Kolektivne pogodbe ne veljajo za funkcionarje, zanje je treba spremembe na področju povračil stroškov in drugih prejemkov urediti z zakonom.

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v višini 12.153.230,09 evra. Prerazporedili jih bodo na ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020, finančne popravke skupne kmetijske politike in podporo narodnim skupnostim s proračunskih postavk covid-19.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 11.927.763 evrov, in sicer za zagotovitev potrebnih sredstev iz naslova dodatnih zakonskih obveznosti zaradi dviga minimalne plače in posledično dviga regresa ter uvedbe dodatnih ur za računalnikarje na osnovnih šolah zaradi pouka na daljavo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v višini 2,4 milijona evrov za zagotovitev sredstev za intenziviranje vključevanja podjetij pri projektih Evropske vesoljske agencije na področju vesoljskih tehnologij.

Ministrstvo za izobraževanje bo v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo še pravice porabe v višini 1.870.053 evrov, in sicer na proračunsko postavko Brezplačni vrtec za družine, ki imajo v vrtcu hkrati več otrok.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok se izdaja na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki omogoča, da se v času izrednih dogodkov, ki vplivajo na položaj strank in položaj odločujočih organov, določijo začasni ukrepi, ki jih določa zakon. Število okužb, delež okuženih glede na testirane, število zasedenih bolniških postelj, kadrovske, prostorske in druge omejitve v zdravstvenih zavodih je treba šteti kot izredni dogodek, ki terja začasne ukrepe, ki bodo preprečili ali zmanjšali število stikov med uradnimi osebami in strankami ter samimi strankami, a hkrati omogočale zavarovanje pravnih položajev strank v upravnih zadevah in nadaljnjo izvrševanje upravne oblasti.

Z odlokom so predvideni naslednji začasni ukrepi:

 • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog pri organih, razen vlog, ki jih po področnih (materialnih) zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu;
 • vložniki, ki bodo vloge vlagali pri organih, se morajo predhodno naročiti;
 • omogoči se vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa;
 • organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi razlogov varovanja zdravja udeležencev;
 • omeji se možnost pregledovanja dokumentov v prostorih organa;
 • omogoči se opravljanje elektronske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal;
 • omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe.

Navedeni začasni ukrepi dopolnjujejo druge ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, ki sicer veljajo tudi za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja tri mesece.

Predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih

Vlada je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.

S predlogom zakona se med drugim urejajo naslednja področja:

 • širi se nabor objektov in posegov v prostor, ki so dopustni na kmetijskih zemljiščih;
 • pomožna kmetijsko-gozdarska oprema je dopustna na vseh kmetijskih zemljiščih; lokalna skupnost bo lahko v prostorskem aktu lokalne skupnosti predpisala dodatne prostorske izvedbene pogoje glede postavitve pomožne kmetijsko-gozdarske opreme.
 • Uvaja se instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in območja mineralnih surovin.
 • Če bodo s prostorsko ureditvijo državnega pomena, ki se načrtuje na kmetijskih zemljiščih, ta trajno izgubljena, se prostorska ureditev državnega pomena na kmetijskih zemljiščih dopusti, če se izboljša pridelovalni potencial obstoječih kmetijskih zemljišč. Če na območju lokalnih skupnosti, kjer je načrtovana prostorska ureditev državnega pomena, ni mogoče izpolniti navedenih pogojev, zakon predvideva, da se odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča odmeri v dvakratni vrednosti predpisane odškodnine.
 • Razširja se obveznosti plačila odškodnine tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk, (po veljavni ureditvi se odškodnina odmerja le za kmetijska zemljišča z boniteto višjo od 50 točk).

Razširja se možnost dajanja kmetijskih zemljišč v začasno upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije tudi v primerih, ko lastnik, ki nima znanega prebivališča ali zakonitega zastopnika, zemljišča ne obdeluje kot dober gospodar.

(Vir: Vlada RS, nj)

295. dopisna seja 6/2

Vlada sprejela predlog dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Vlada je hkrati sprejela predlog dogovora o nadaljevanju pogajanj in osnutek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in osnutek Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.

Vlada je pooblastila ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki bo usklajen z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta najkasneje do 15. 1. 2022 pričeli pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 24. aprila 2022.

Predvidene finančne posledice podpisanega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati so za področje socialnega varstva v okviru izhodišč za pogajanja ocenjene na 37 milijonov evrov iz naslova povečanja mase plač zaposlenih. Od tega se bo predvidoma 4 milijone evrov zagotovilo iz sredstev Proračuna Republike Slovenije, 17,4 milijona evrov iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, preostanek dviga mase plač pa predstavlja znesek, ki vpliva na dvig cen storitev institucionalnega varstva, ki se zaradi višjih stroškov dela povečajo v povprečju za 5,6%.

Za področje zdravstva so v okviru izhodišč za pogajanja predvidene finančne posledice ocenjene v višini 85,95 milijona evrov, pri čemer je v finančno oceno vključen tudi vpliv dviga plačnih razredov na dodatke za posebne pogoje dela in druge kategorije, vključene v bruto plačo.

(Vir: Vlada RS, nj)

294. dopisna seja 6/3

Stališče vlade do dodatnega mnenja k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2022

Vlada je sprejela stališče do dodatnega mnenja k predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2022.

Dodatno mnenje se nanaša na ugotovitev Državnega sveta, da je v predlogu sprememb proračuna zanj določen znesek 2.478.036 evrov.

Vlada pojasnjuje, da so bile v času začetka priprave državnega proračuna okoliščine, povezane z epidemijo covida-19, bistveno drugačne, kot so se dejansko uresničile v septembru. V tem obdobju se je pričakovalo, da covid-19, predvsem zaradi precepljenosti, ne bo zahteval velikih naporov pri njegovem obvladovanju, posledično pa tudi ne velikih finančnih sredstev v proračunu države.

Žal se pričakovanja glede obvladovanja covida-19 niso uresničila, še več, bolezen se je razširila v obsegu, ki ga ni bilo mogoče načrtovati. Pri tem ni sporno, da se vsi izdatki, povezani z zdravljenjem in omilitvijo posledic navedene bolezni, zagotavljajo v proračunu.

Vlada je zato v septembru, torej pri načrtovanju sprememb proračuna države za leto 2022, poizkusila čim več sredstev usmeriti tako v zdravstvo kot tudi v druge ukrepe, povezane z obvladovanjem covida-19. Pri zniževanju sredstev v predlogih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna pa je vlada posebno pozornost namenila temu, da se nikomur ne bi znižalo sredstev pod obseg, ki je določen v sprejetem proračunu države za leto 2022.

Opredelitev vlade do amandmajev na predlog sprememb državnega proračuna za leto 2022

Vlada se je opredelila do amandmajev na predlog sprememb državnega proračuna za leto 2022.

Vlada je predlagane amandmaje zavrnila, razen petih amandmajev, ki jim ne nasprotuje. Pri amandmajih, ki jim vlada ne nasprotuje, gre za prerazporeditve znotraj ministrstev ali med ministrstvi.

Višini skupnih prihodkov in odhodkov ostajata nespremenjeni.

Opredelitev vlade do amandmajev na dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2023

Vlada se je opredelila do amandmajev na dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2023.

Vlada je amandmaje zavrnila, razen trem amandmajem ne nasprotuje. Pri amandmajih, ki jim ne nasprotuje, gre za prerazporeditve znotraj ministrstev ali med ministrstvi.

Višini skupnih prihodkov in odhodkov ostajata nespremenjeni.

(Vir: Vlada RS, nj)

293. dopisna seja 6/4

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k predlogu sprememb proračuna za leto 2022

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 s katerim se občinam za namen uravnoteženja razvitosti občin zagotovi sredstva v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin, kar je za dva odstotka več, kot to določa Zakon o financiranju občin.

Ob upoštevanju dejstva, da se v preteklih letih deleža sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij občinam ni zagotavljalo v višini, kot jo je določal Zakon o financiranju občin, ampak je bil ta obseg vrsto let nižji, se z amandmajem določa za 2% višji znesek, kot je za uravnoteženje razvitosti občin določen v Zakonu o financiranju občin. V proračunu za leto 2022 bo za ta namen tako zagotovljenih dobrih 26 milijonov evrov.

(Vir: Vlada RS, nj)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/1

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

Socialna ekonomija in lokalni zeleni dogovori, ki podpirajo MSP, da postanejo bolj odporna (SMP-COSME-2021-RESILIENCE) 7/2

Program financiranja: Program enotnega trga, vključno s COSME, ISA2, ESP, vključevanje potrošnikov v fin. Storitve, finančno poročanje, zdravje, hrana in krma, program za potrošnike

Razpoložljivi proračun: 4 000 000 EUR (2 000 000 EUR za lokalne zelene dogovore + 2 000 000 EUR za misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti)

Povezava na razpis: Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-RESILIENCE)

Rok za oddajo projektnih predlogov je 24. november 2021, 17:00 (CET)

Razpis zajema dve različni temi:

 1. Lokalni zeleni dogovori

Cilj te teme je zagotoviti podporo malim in srednjim podjetjem, regionalnim in lokalnim gospodarskim subjektom pri vodenju dvojnega zelenega in digitalnega prehoda ter izvajanju ukrepov za usmerjanje lokalnega gospodarstva na trajnostno in vključujočo pot, ustvarjanje novih delovnih mest, ublažitev družbeno-ekonomskega vpliv krize COVID-19 in pospešiti novo, zeleno in pravičnejše okrevanje. Da bi to dosegli, bodo podprli projekte, ki spodbujajo nadnacionalno in čezmejno sodelovanje med lokalnimi upravami in lokalnimi podjetji pri soustvarjanju, sooblikovanju in izvajanju lokalnih zelenih dogovorov (LGD). Z idejo lokalnih zelenih dogovorov se je ICC Konzorcij SOS  seznanil junija letos, na dogodku, ki sta ga soorganizirala Odbor regij in Ekipa ICC in predstavila Akcijski načrt za zelene lokalne dogovore.

 1. Misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Cilj te teme je podpirati projekte, ki bodo povečali odpornost in povečali zmogljivost regionalnih ali lokalnih javnih uprav, MSP socialne ekonomije in civilne družbe za premagovanje težav in kriz. Podpirali bodo projekte, ki krepijo lokalno odpornost s transnacionalnim in medregionalnim medsebojnim učenjem in sodelovanjem na področju socialne ekonomije, razvojem lokalnih akcijskih načrtov socialnega gospodarstva s sodelovanjem zainteresiranih strani socialne ekonomije in oblikovanjem priporočil, ki bi jih bilo mogoče ponoviti v drugih delih Evrope.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/3

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/5

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Odprt je 3. poziv iniciative EUCF 7/6

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF vabi na 3. poziv iniciative EUCF, ki bo podprl 69 investicijskih konceptov s skupnim proračunom 4,14 milijona evrov!

Predzadnji poziv je odprt med 15. oktobrom in 17. decembrom 2021.

EU City Facility (EUCF) je iniciativa, financirana s strani EU, ki podpira občine – lokalne skupnosti pri pospešitvi naložb v trajnostno energijo. Vabimo vas, da si znova ugledate uvodni seminar, kjer predstavnik EUCF spregovori o pozivu in korakih prijave. Za več informacij lahko obiščite spletno stran EUCF in kontaktirate sekretariat SOS na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Vabljeni k prijavi na poziv! Uspešni upravičenci bodo lahko uporabili nepovratna sredstva v višini 60 000 EUR za podporo dejavnostim, ki vodijo k razvoju naložbenih konceptov, vključno s (tehničnimi) študijami izvedljivosti in različnimi ključnimi analizami, ki se osredotočajo na njihove projekte in celoten trg, deležnike, pravne, ekonomske ter finančne vidike. Obveščamo vas, da podpora ni namenjena neposrednemu financiranju naložb, temveč se uporablja za dostop do storitev in za razvoj naložbenega koncepta, ki lahko odpre vrata za nadaljnje naložbe.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/7

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 7/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

ROK ZA PRIJAVO je 31. december 2022 do 23.59.

Podrobnejše informacije:

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/9

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Kozjanski park prvi prejemnik mednarodne nagrade Meline Mercouri iz Slovenij 8/1

Kozjanski park bo 22. novembra v Parizu prevzel mednarodno nagrado »Melina Mercouri«, ki jo pod okriljem Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) podeljujejo na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin. To bo prva podelitev prejemniku iz Slovenije. Park je bil izbran med več kot 47 prijavljenimi nominacijami za nagrado kulturne krajine in bo prejel 30.000 dolarjev za nadaljnje delo.

Kot so zapisali podeljevalci nagrade, v Kozjanskem parku upravljajo z izjemnim območjem v Sloveniji, ki obsega skupaj 314 enot nepremične kulturne dediščine in 66 naravnih vrednot. Najpomembnejši elementi kulturne krajine so travniški sadovnjaki in sadni vrtovi, ki pomembno prispevajo k izjemni biotski raznovrstnosti območja. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v omrežje Natura 2000. Kozjansko in Obsotelje sta od leta 2010 dalje tudi v mednarodni mreži biosfernih območij v okviru programa Človek in biosfera pod okriljem UNESCO. Skrbniki te edinstvene kulturne krajine so predvsem njeni prebivalci, lokalne skupnosti, kulturni dogodki in festivali, ki pomembno pripomorejo k njenemu ohranjanju.

Mednarodna nagrada »Melina Mercouri« je nastala leta 1995 pod okriljem partnerstva UNESC-ove svetovne dediščine in grške vlade, podeljujejo jo za izjemno delovanje na področju varstva in upravljanja svetovnih kulturnih krajin. Poimenovana je po Melini Mercouri, nekdanji grški kulturni ministrici in močni zagovornici integrirane varstvene politike. UNESCO poziv za nominacijo za nagrado razpisuje vsaki dve leti, letos jo podeljujejo osmič.

Na poziv za nominacijo za nagrado Melina Mercouri se prijavi okoli 50 prijaviteljev iz vsega sveta. Javni zavod Kozjanski park je nominacijo oddal letos spomladi. S tem so želeli opomniti na 40-letnico Kozjanskega parka in njihov odgovoren odnos do naravnih in kulturnih vrednot ter tkanje pomembnih niti s prebivalci in ustanovami znotraj prostora parka.

Gre za drugo nagrado območju Kozjanskega parka v dveh letih. Lani je projekt »Travniški sadovnjaki in krajina« prejel Nagrado Sveta Evrope za krajino, ki jo podeljujejo na podlagi Evropske konvencije o krajini.

(vir: gov.si)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.