PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA METLIKA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

 

 

NOVICE SOS

PRIZADEVANJA SOS URESNIČENA – POVPREČNINA BO V LETIH 2021 IN 2022 ZNAŠALA 628,20 EVRA 1/1

Poslanke in poslanci so včeraj, 18. 11. 2020, na 48. izredni seji Državnega zbora med drugim obravnavali Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022, ki vsebuje določila o višini povprečnine. Ta bo v prihodnjih dveh letih, na podlagi zakona in poprej podpisanega dogovora o višini povprečnine z Vlado RS, povprečnina znašala 628,20 Evra na prebivalca in pomeni 4,24 Eur več kot tekoče leto.

V zvezi s pogajanji za povprečnino je Skupnost občin Slovenije bila vseskozi zelo aktivna. Tako je oblikovala pripombe na izračun povprečnih stroškov za leti 2021 in 2022, z omenjeno tematiko pa se je ukvarjalo tudi Predsedstvo SOS, ki je v imenu občin članic pristojne na državni ravni pozvalo k dodelitvi višjega deleža dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena iz državnega proračuna. Sklep predsedstva SOS je ministru Koritniku posredoval predsednik SOS Peter Misja na sestanku. Dogovor med njima je vseboval zavezo, da minister pri Vladi RS preveri možnost sofinanciranja investicij v višini 6% primerne porabe ter skrajšanje prehodnega obdobja, povečanje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitve uporabe tega vira.

Nato je na podlagi usklajevanj 30. 9. 2020 predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja, skupaj s predsednikoma drugih dveh asociacij občin, podpisal Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022, ki določa povprečnino v letih 2021 in 2022 v višini 628,20 EUR.

V kolikor bo 20.11.2020 na seji Državnega zbora, poleg že sprejetega ZIPRS 2021/2022, sprejet tudi Zakon o finančni razbremenitvi občin, bodo prizadevanja Skupnosti občin Slovenije na področju zvišanja povprečnine, višjih investicijskih sredstev in finančno – administrativne razbremenitve občin tudi uresničena. Predlog zakona namreč prinaša ključne spremembe, na katere Skupnost občin Slovenije opozarja že od leta 2015.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), ki ga je Državni zbor sprejel na 48. izredni seji 18. 11. 2020, lahko najdete s klikom tukaj. O Zakonu o finančni razbremenitvi občin bo Državni zbor odločal jutri, ko bomo lahko poročali tudi o njegovi končni vsebini.

Državni zbor potrdil amandmaje k Zakonu o finančni razbremenitvi občin 1/2

Državni zbor je danes, 20. 11. 2020 na 48. izredni seji potrdil amandmaje na Zakon o finančni razbremenitvi občin. Na nujnost sprejetja takšnega zakona so Skupnost občin Slovenije in župani občin članic opozarjali že od leta 2015 in pri oblikovanju njegove vsebine z vztrajnim opozarjanjem na prenesene naloge brez finančnega kritja, sistemske anomalije in nesmiselne administrativne obremenitve, vseskozi delovala proaktivno. Tudi minister Koritnik se je v svojem nagovoru poslancem in poslankam izpostavil, da se zahvaljuje »županjam in županom, ki so se tako izkazali v tej epidemiji, s katerimi smo tako konstruktivno iskali rešitve«.

Delo na Zakonu o finančni razbremenitvi občin se je na pobudo SOS  začelo že v okviru prejšnje vladne koalicije, vanj je bil vložen velik trud predstavnic in predstavnikov skupnosti. Nova vlada je z delom na finančni razbremenitvi občin, v sodelovanju s skupnostmi občin, aktivno nadaljevala. Tako je Skupnost občin Slovenije vseskozi delovala proaktivno in poleg mnogih sestankov z relevantnimi ministrstvi, kjer je vztrajno opozarjala, da se na občine že leta nalaga dodatne naloge brez finančnega kritja, sodelovala tudi v postopkih v Državnem zboru oz. odborih državnega zbora.  

Zakon o finančni razbremenitvi občin bo občinam znižal stroške delovanja, ob tem pa bo na državno raven prenesel naloge, ki po temeljnem principu delitve pristojnosti med občinami in državo, sodijo na državno raven.

– Rešitve –

Zakon ureja plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim iz državnega proračuna, kar zmanjša stroške občin za 19 milijonov in pol – na nujnost spremembe je SOS opozarjala celih 16 let. Določba velja za nove zavarovance, medtem ko bo obveznost kritja prispevka za upravičence pred uveljavitvijo zakona še vedno krila občina.

Prav tako se na državo prenaša financiranje družinskega pomočnika, kar zmanjša stroške za 7,9 milijona evrov.

Skupnost občin Slovenije je že vse od leta 2005 opozarjala na problematično zakonsko ureditev, ki dejavnost mrliško pregledne službe opredeljuje kot javno službo v občinski pristojnosti – tudi to breme se z zakonom prenaša na državo in bo občine finančno razbremenilo v višini treh milijonov evrov.

Izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva, s tem bodo višji prihodki občin za četrt milijona evrov.

Občina bo odslej lahko sprejela večletne programe izobraževanja odraslih, kar je administrativna razbremenitev.

Izpostavljamo naslednje rešitve:

 • sofinanciranje občin z romskim prebivalstvom (6,05 milijona evrov v štirih letih)
 • poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun (administrativna razbremenitev)
 • določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 % primerne porabe (v letu 2021 25,9 milijona evrov)
 • sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun – sredstva bo založila občina, ki bo na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna dobila povrnjena sredstva (zmanjšanje stroškov za 5,5 milijona evrov)
 • poveča se sofinanciranje za skupne občinske uprave za 5% za vsako nalogo, ki jo opravlja za občino in odpravlja omejitev, da mora skupna občinska uprava to nalogo opravljati za vse vključene občine
 • država zagotovi zavarovanje oseb, opreme, vozil in objektov, nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti, pravne zaščite, poškodb pri delu za operativne gasilce (1,9 milijona evrov)

Skupni finančni učinki ZFRO-ja in amandmajev bodo letno znašali okoli 71 milijonov evrov.

Razprava o aktualnih zadevah na področju izobraževanja v času izrednih razmer 1/3

Dne 17. 11. 2020 je potekal sestanek Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo pri Skupnosti občin Slovenije. Članice in člani so obravnavali aktualne zadeve na področju predšolske vzgoje v času izrednih razmer zaradi razglašene epidemije. Prisotni so razpravljali o prejetih okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo, in o informaciji ministrstva o ceni toplega obroka, po kateri ga bodo šole pripravljale za učence in dijake v času izobraževanja na daljavo in načinu povračila sredstev.

Članice in člani so se v zvezi z zagotavljanjem toplega obroka za učence in dijake ter določenih cen s sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, strinjali, da ni korektno, da država povrne sredstva na podlagi pavšalno določenih cen toplega obroka, embalaže, dostave. Na terenu so namreč cene različne in jih ni mogoče posploševati, prav tako se občine in šole različno spopadajo z logistiko dostave obrokov in različnimi pričakovanji. Občine se pa neglede na vse zavzemajo, da bo zagotovljen topli obrok vsem šolajočim, ki takšno pomoč potrebujejo.

Na seji je bilo dogovorjeno, da se pripravi pripomba oz. predlog spremembe 134. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (t. im. šesti protikoronski zakona), ki je v državnozborski proceduri. Namreč s predlagano določbo, se zagotavlja brezplačni topli obrok dnevno, za učence in dijake, ki za to izpolnjujejo pogoje. Obrok zagotovi občina, medtem ko ceno obroka in način povračila sredstev občinam iz državnega proračuna s sklepom določi minister za izobraževanje v soglasju z ministrom za finance.

Zato je bil izoblikovan predlog spremembe člena predloga zakona tako, da se zagotovijo državna sredstva v višini cene kosila kot jo določajo posameznimi veljavnimi ceniki šolske prehrane v zavodih in za druge stroške, ki bodo v zvezi z organizacijo nastali (npr. embalaža, dodatna administracija, itd.). Predlog je bil posredovan na Državni zbor RS dne 20. 11. 2020 – Predlog spremembe 134. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

ŽUPAN VLADIMIR PREBILIČ MEDNARODNI JAVNOSTI PREDSTAVIL PRAKSO SPLETNEGA ŠOLANJA – Vloga novih tehnologij med pandemijo COVID-19 1/4

V četrtek, 12. novembra je potekal spletni dogodek »Nadgradnja lokalne demokracije s tehnologijo: Ali se politika bolj odziva na državljanke in državljane v digitalni dobi«, na katero smo bili preko NALAS-a vabljeni tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije in sicer v sklopu panelne diskusije. Organizator dogodka je bil Svet evropskih občin in regij (CEMR), PLATFORMA in latvijsko združenje lokalnih in regionalnih oblasti, Skupnost občin Slovenije pa je zastopal dr. Vladimir Prebilič, član Glavnega odbora SOS. Na dogodku so se govorke in govorci osredotočili predvsem na uporabo digitalne tehnologije za aktivnejšo sodelovanje mlajših državljank in državljanov. Posnetek je na voljo TUKAJ (županov del je med 4:16:00 in 4.26:00).

Primer šolanja na daljavo je kočevski župan sicer predstavil že 16. septembra na NALAS-ovi spletni konferenci županov: »Družbeno in gospodarsko okrevanje lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope po pandemiji COVID-19«. Opis dobre prakse občine je predstavljen v videju tukaj.

Četrto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS 1/5

V sredo, 18. novembra 2020 je potekalo četrto spletno srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS.  Članice in člani ožje delovne skupine s področja urejanja prostora in prava so k razpravi povabili še predstavnike z Ministrstva za okolje in prostor. Prisotni so poudarili vse zakonodajne spremembe v povezavi z ZUreP-3, ki so pomembne za nastajajoči odlok. Dodatno so obrazložili še smotrnost vključitve ne-gradbenih posegov v vsebino odloka. Razpravljali pa so tudi o pogojih za vzdrževanje objektov in pogojih za urejanje (naravnih sestavin) zelenega sistema.

POVPRAŠEVANJE

Odmera NUSZ za športna igrišča 2/1

V imenu občine članice se obračamo na vas s poizvedbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za športna igrišča kot zunanje poslovne površine.

Občina namreč ugotavlja, da večina odmere nadomestila vezana na športna igrišča odpade na Občino samo, saj Občina plačuje to nadomestilo kot ustanoviteljica osnovne šole, v okviru katere se športna igrišča nahajajo.  Med zavezanci pa so tudi fizične osebe, ki tudi posedujejo športna igrišča in ta igrišča tržijo v okviru svoje poslovne dejavnosti. Ti zavezanci igrišč ne morejo tržiti skozi vse leto, kar pomeni, da je površina nesorazmerno obdavčena v primerjavi z ostalimi zunanjimi poslovnimi površinami zavezancev, ki imajo te površine dejansko v rabi skozi vse leto. Pri tem ne morejo tudi mimo dejstva, da Občina sama sebi odmerja nadomestilo.

 • Glede na navedeno jih zanima, na kakšen način ostale občine določate višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za športna igrišča kot zunanje poslovne površine.

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 27.11.2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

 

Javna razprava in anketa - Izhodišča v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s čimer začenja široko javno razpravo, katere namen je skupaj s širšo zainteresirano javnostjo preveriti, ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in jasne.

Področje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je zajeto v Specifičnem cilju 8:

Gradiva so objavljeni na spletni strani PRP TUKAJ.

Ministrstvo želi tudi preveriti, ali je bil identificiran ustrezen nabor izzivov in potreb, saj te že nakazujejo bodoče ukrepanje v okviru SKP po letu 2020. Na podlagi rezultatov ankete bodo pripravljena izhodišča dopolnjena in nadgrajena.

POVPRAŠEVANJE- NAGRADA POVELJNIKOV CZ 2/3

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanji o izplačilu nagrad poveljnikov štabov civilne zaščite (CZ) kot tudi glede izplačila nagrad pripadnikom civilne zaščite ter prostovoljcev. Občninam članicam smo tako zastavili naslednja vprašanja:

 • Kako ste morebiti plačali delo poveljnika/ce občinskega štaba civilne zaščite v vaši občini? Ali je bil/a deležen/na tudi kakršnekoli finančne nagrade?
 • Koliko prostovoljcev skupno je sodelovalo/bilo aktiviranih v vaši občini za čas trajanja spomladanske epidemije COVID-19 (marec-maj 2020)?
 • Koliko sredstev/dodatka po 1. odstavku 66. člena ZIUOOPE so ti prostovoljci prejeli skupno?
 • Kolikšen je bil najvišji izplačani znesek posamezniku iz naslova dodatka po 1. odstavku 66. člena ZIUOOPE?
 • Ali so bili do dodatka upravičeni tudi vsi člani občinskega štaba civilne zaščite vaše občine?

Zbrani odgovori občin se nahajajo TUKAJ.

Povpraševanje – obračun ali oprostitev občinske takse za namen oglaševanja na javnih površinah v letu 2020 2/4

Na občine članice smo se obrnili z vprašanjem občine, ki jo je zanimalo ali je vaša občina pravnim osebam v letošnjem letu obračunala občinske takse za namen oglaševanja na javnih površinah (reklamne table), in v kolikor je občina izvedla oprostitev plačila občinskih taks za reklamne table, smo zaprosili za pojasnilo na kakšen način. Zbrane odgovore občin lahko najdete v zbiru tukaj.

ZAKONODAJA

V PRIPRAVI ŽE SEDMI PROTIKORONSKI ZAKON – Poziv SOS za posredovanje predlogov in rešitev občin 3/1

Kot ste občine seznanjene je v državnozborski proceduri predlog šestega protikorona zakona (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19), ki bo sprejet na 49. izredni seji Državnega zbora v sredo, 25. 11. 2020.

Država z protikoronskimi ukrepi rešuje različna družbena področja, predlogi občin so bili pri tem v nekaterih primerih uslišani (npr. povišanje povprečnine za leto 2020, vzpostavitev pravnih podlag za oprostitev najemnin, itd.), v nekaterih primerih pa so občine morale prevzeti dodatne naloge (npr. kot posredniški organ pri vlaganju zahtevkov na pristojna ministrstva za vrtce, za dodatke zaposlenih, kjer je občina ustanovitelj zavoda).

Država je pričela s pripravo novih ukrepov, ki jih bo vseboval sedmi protikoronski zakon. Z namenom, da pripravljavce seznanimo s težavami pri izvajanju določb interventne zakonodaje in predlogi dodatnih ukrepov, ki bodo služili v pomoč občinam in nenazadnje občankam in občanom v času izrednih razmer in za reševanje posledic epidemije, Skupnost občin Slovenije naslavlja na občine poziv, da nam posredujete vaše predloge, ki jih bomo skupaj z že poslanimi pripombami in predlogi, ki morebiti ne bodo upoštevane v šestem protikorona zakonu, naslovili na državo.

Prosimo, da predlogi vsebujejo konkretne rešitve z obrazložitvijo težave.

Predloge pošljete na naslov info@skupnostobcin.si do četrtka, 26. 11. 2020.

Izvajanje pomoči na domu v času izrednih razmer – predlogi za protikoronski zakon 3/2

Dne 6.11. 2020 je na daljavo potekal sestanek vseh deležnikov, ki so vključeni v sistem izvajanja pomoči družini na domu. Sestanek je sklicalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost v zvezi s socialno varstveno storitvijo pomoč družini na domu v zaostrenih razmerah epidemije Koronavirusa. Ministrstvo je predlagalo, da se na ta način vsi deležniki srečujemo na vsakih 14 dni in da se sproti rešujejo vse težave, ki se zaznavajo na terenu. Skupnost občin Slovenije je podprla možnost sprotnega reševanja vseh težav terena. Prisotne občine so opozorile na vrsto težav, ki izvirajo iz protokolov oz. okrožnic, ki jih glede izvajanja pomoči družini na domu vsem deležnikom posreduje ministrstvo. Občine so predlagale, da se sistem v kriznem časih razbremeni vseh tistih pravil, ki v teh trenutkih niso nujne. Protokol izvajanja storitev mora biti živa zadeva, vsakič, ko se izkaže, da neka rešitev ni ustrezna, jo je nujno v najkrajšem času spremeniti.
Izvajalci so opozorili na večanje težav pri izvajanju pomoči na domu v tem drugem valu epidemije. Ob že tako veliki kadrovski podhranjenosti se veča število oskrbovalk, ki prosijo za začasno odsotnost z dela, saj bodo šole še naprej zaprte, njihovi šolajoči otroci pa ne morejo biti sami, ali so v karanteni, okužene. Prav tako so težave, zaradi okužb uporabnikov, in testiranja teh po zaključenem zdravljenju.

Glede na problematike pri izvajanju pomoči na domu v času izrednih razmer in obvestila ministrstva, pristojnega za socialo po aktivni vključitvi občin pri iskanju rešitev pri izvajanju pomoči na domu, na vas naslavljamo pobudo, da nam posredujete vaše predloge rešitev in ukrepov, ki bi jih bilo smiselno vključiti v t. im. protikoronski zakon.

Prosimo vas za posredovanje predlogov rešitev in ukrepov do 24. 11. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 3/4

Ministrstvo za infrastrukturo je Skupnost občin Slovenije povabilo k usklajevanju Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE). Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe  obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Ker se vsebina zakona v precejšnji meri nanaša na naloge občin, smo ministrstvo zaprosili za sestanek, kjer bi lahko v dialogu lažje razumeli njihova pričakovanja in odzive občin. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije je izredno pomembno, zato bi želeli, da so zakonske podlage dobro zapisane, tako, da lahko občine v okviru svojih pristojnosti kar največ prispevajo k rasti. O odgovoru ministrstva vas obvestimo.

Predloge in pripombe občin k zakonu zbiramo na naslovu sasa.kek@skupnostobcin.si do četrtka, 10.12.2020.

Zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami 2021-2030 3/5

Zavod za gozdove Slovenije je pristopil k izdelavi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. Pozivajo k podaji pobud prilagojenim strateški ravni območnih načrtov in vezanim na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo.

Trenutno veljavni območni gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij so dostopni na spletnem pregledovalniku ZGS ali na spletišču gov.si, kjer je poleg besedila načrtov dostopno tudi kartno gradivo.

Vaše pobude (ločeno sprejemamo pobude za gozdnogospodarske načrte in pobude za lovskoupravljavske načrte) nam lahko pošljete do 22. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/6

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI SOS

24.11. / Vodenje in organiziranje štabov CZ v času epidemije COVID-19 4/1

V času prve epidemije v času od 12. marca 2020 do 31. maja ste se občine znašle pred novim izzivom kako voditi, organizirati štab civilne zaščite, kakšne ukrepe sprejeti in katere aktivnosti voditi v okviru štaba civilne zaščite.

Na podlagi težav, ki ste jih imeli v prvem valu, ter glede na stanje, ko se navedene situacije ponavljajo, smo za vas pripravili webinar, na katerem vam bomo predstavili osnove (ICS sistema), prednost in slabosti tega sistema, vlogo županj in županov pri vodenju in organizaciji štabov CZ ter primere dobrih praks.

V sklopu webinarja bo gospod dr. Vladimir Prebilič, odgovoril na vprašanja:

 • Kdaj se aktivira štab civilne zaščite
 • Kakšna je vloga župana, občinske uprave
 • Kdo so člani štabov civilnih zaščit/sestava štabov
 • Katere naloge v spopadanju z epidemijo se izvajajo v okviru civilne zaščite
 • Katere naloge se izvajajo v okviru občine
 • Kakšna so pristojnosti in naloge Uprave RS za zaščito in reševanje
 • Kdo in kje se je nabavljala zaščitna oprema
 • Kdo je dobil opremo iz zalog občinskih štabov cz
 • Kakšna je bila vloga direktorjev javnih podjetij
 • Kako je potekalo delo štaba in občine Kočevje v času epidemije med 12.marcem in 31. majem
 • Stroški občine za aktivnosti v času epidemije

V nadaljevanju vam bo Damjan Barut, poveljnik civilne zaščite v občini Logatec ter predsednik Komisije za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije predstavil prednosti, slabosti ter izzive vodenja štabov civilnih zaščit po ICS (Incident Command System) sistemu.

Vljudno vabljeni!

Skupnost občin Slovenije

2.12. / Kreiranje medijske podobe občin / javnih zavodov preko digitalnih medijskih platform 4/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom KREIRANJE MEDIJSKE PODOBE OBČIN / JAVNIH ZAVODOV PREKO DIGITALNIH MEDIJSKIH PLATFORM (spletna stran, družbena omrežja). Dogodek bo potekal 2. decembra med 12.00 in 14.00 preko spletne platforme ZOOM.  

Tehnološki napredek in z njim povezane spremembe narekujejo hitro prilagajanje in spreminjanje tradicionalnih oblik dela z javnostjo. Tako je danes pri komunikaciji z občankami in občani, volivkami in volivci nujno, da jih naslavljamo tudi preko različnih digitalnih platform, ne le tradicionalnih medijev. Še posebej to velja za množične medije. Večinoma so zgrajeni preko angažiranja uporabnikov, ki jih ne samo gledajo, temveč skozenj pridobivajo informacije, jih delijo in komentirajo. To ima za posledico večjo vidnost in večjo izpostavljenost na eni strani, na drugi pa omogoča kakovostne povratne informacije in je zato dobro orodje dvostranskega političnega komuniciranja z občankami in občani, pa tudi volivkami in volivci. Množični mediji imajo v političnem marketingu čedalje večji vpliv, zato je še toliko bolj pomembno, da z njimi znamo dobro upravljati.

Da bi bolje spoznali možnosti in priložnosti, ki jih nudijo digitalne medijske platforme tudi vaši občini in javnim zavodom, smo za vas pripravili spletni seminar, ki ga bo vodila mag. Nataša Briški.

Program seminarja je dostopen s klikom TUKAJ.

Prijave na spletni seminar so obvezne. Sprejemamo jih do 1. 12. 2020 do 16.00, oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

1.12. / Pravne podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka po ZUreP-2 – NOV DATUM 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Tjašo Remic in mag. Matijo Kraljem iz Ministrstva za okolje in prostor ter Marinko Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., organizira seminar na katerem bodo predstavljene naslednje vsebine:

 • ključne novosti na področju priprave novih pravnih podlag za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka,
 • zakonodajni okvir v Zakonu o urejanju prostora,
 • praktični nasveti za pripravo in uskladitev veljavnih pravnih podlag  za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi in praksa v občinah,…

Več informacij najdete v VABILU.

Seminar bo potekal v torek, 1. decembra 2020, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Vabljene predvsem občine, ki imate pripravljene programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (U. l. RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (U. l. RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) in morate  pravočasno pristopiti k postopkom za njihovo uskladitev, rok za uskladitev je do 30. 3. 2021.

Predhodno nam lahko pošljete tudi morebitna individualna vprašanja, izpostavite dileme in nejasnosti (jih zapišete v prijavnici ali pošljete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si) do 25.11.2020, saj bomo predavanje vsebinsko prilagodili in vključili odgovore, tako da se boste na seminarju seznanili z željenimi informacijami.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do ponedeljka, 30. 11. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

DOGODKI DRUGIH

24.11 / Seminar Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru 5/1

Inštitut za politike prostora (I-PoP) vabi skupaj z Dostopom, Zavodom za spodbujanje dostopnosti na spletni seminar »Zagotavljanje univerzalne dostopnosti v odprtem prostoru«, ki bo potekal 24.11.2020 od 13:00 – 15:00 na spletni platformi Zoom.

Na seminar so vabljeni nadzorniki, izvedenci, cestni in gradbeni inšpektorji, ki bi se želeli seznaniti z vsebinami, ki so ključne za zagotavljanje univerzalne dostopnosti. Namen seminarja je, da se udeležence seznani, na katere vsebine morajo biti pozorni, ko obravnavajo vidik dostopnosti in kako lahko preverijo ustreznost dostopnosti glede na pričakovanja posameznih skupin uporabnikov.

Več o programu si lahko preberete tukaj.

Vabljeni k prijavi TUKAJ.

26.11./ 3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije 5/2

Letošnji 3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije je namenjen odprti izmenjavi mnenj, izkušenj ter izhodišč za načrtovanje nadaljnje digitalizacije. Letos bo izjemoma izveden kot videokonferenca.

Predstavitve tem:

 • Smernice digitalnega razvoja Slovenije
 • Korak naprej v digitalnih veščinah in znanju v času pandemije
 • Digitalna transformacija zdravstva za ljudi
 • Uporaba podatkov in tehnologije v dobro družbe
 • Stanje digitalne ekonomije po meri uporabnikov
 • Digitalizacija po meri kovidskega človeka

Odprti forum in odprta komunikacija z deležniki:

 • Odprti dialog med udeleženci – odpiranje tem digitalizacije Slovenije
 • Dodatne vzporedne dvorane dialoga:
 • Pametne skupnosti (Skupine za pametna mesta in skupnosti),
 • Digitalizacija Družbe (NVO skupnost),
 • Okolje in regulativa (Skupina SDK za regulativo in okolje),
 • Digitalni EUR – BlockChain (BlockChain asociacije),
 • Umetna inteligenca (AI4si).

Video predstavitve dobrih praks uspehov Slovenije na področju digitalne družbe in okolja

Okrogla miza: Poziv Slovenske digitalne koalicije za digitalno Slovenijo – izzivi in rešitve

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Več o programu in prijavi najdete tukaj.

30.11. – 4.12 / Konferenca Prilagajanje evropskih mest staranju prebivalstva 5/3

Med 30. novembrom in 4. decembrom bo Evropska mreža za opazovanje prostora (ESPON) gostila spletni konferenčni teden “Prilagajanje evropskih mest staranju prebivalstva: spremembe politik in najboljše prakse”.

Staranje prebivalstva je izziv, s katerim se spopadajo številne občine, mesta in regije. Konferenca bo gostila evropsko komisarko Dubravko Šuica, ki ji bodo sledile predstavitve drugih strokovnjakov in panelna razprava. Obravnavalo se bo zanimive teme, npr. v čem se razlikuje staranje v mestih od staranja v drugih okoljih, politika staranja in COVID-19 ali staranje v času digitalizacije.

Še več vsebin najdete tukaj.

Konferenčni jezik je pretežno angleščina.

2.12./ 6. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih 5/4

V luči preteklih dogodkov, vezanih na epidemijo zaradi virusa SARS-CoV-2, se je še okrepilo zavedanje, kako zelo pomemben del posameznikovega vsakdanjega življenja je sobivanje v lokalni skupnosti in z njo povezano zagotavljanje varnosti. Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru varnost v lokalni skupnosti proučujemo v okviru programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih (https://www.fvv.um.si/psvls/), kjer vsako leto v sodelovanju s Policijo, občinami in drugimi organizacijami poudarjamo pomen varnosti v lokalni skupnosti tudi z organizacijo nacionalnih konferenc o varnosti v lokalnih skupnostih. Letos vas vabimo na 6. Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizira skupaj s Policijo in Občino Ljutomer.

Konferenca bo potekala 2. decembra 2020 na spletnem portalu Microsoft Teams. Začetek konference je načrtovan ob 9.00, zaključek pa ob 14.00.

Namen konference je povečati sodelovanje med teorijo in prakso ter identificirati in začeti reševati probleme doseganja boljše varnosti v lokalnih skupnostih. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Zaradi organizacije prosijo, da svojo udeležbo na konferenci sporočite najkasneje do 27. 11. 2020 na elektronski naslov katja.eman@fvv.uni-mb.si. Udeleženci bodo po prijavi prejeli spletno povezavo in kodo za dostop do konference.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Program konference je dostopen na: https://www.fvv.um.si/psvls/6-konfernca.html

9.12./ On-line zaključno delovno srečanje projekta "Krepitev zdravje za vse" 5/5

Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje vas vljudno vabita na on-line zaključno delovno srečanje projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, s krajšim imenom »Krepitev zdravja za vse«, ki bo 9. decembra 2020, s pričetkom ob 9. uri.

Namen zaključnega srečanja je predstaviti preliminarne rezultate evalvacije in pregled realiziranih ciljev projekta »Krepitev zdravja za vse«. Ugotovitve nam bodo v pomoč pri nadaljnjem razvoju, izboljšanju programov ter intervencij na področju preventivne obravnave. Prizadevamo si, da bomo s pridobljenimi izkušnjami in dobrimi praksami ter inovativnimi pristopi omogočili razširitev mreže zdravstvenega varstva na primarni ravni za boljšo dostopnost vsem prebivalcem Slovenije.

Prijavljenim udeležencem bodo teden dni pred dogodkom poslali povezavo do spletne platforme, kjer bo zaključno srečanje potekalo, nadaljnja navodila in program.

VLADA

Dopisna in redna seja 6/1

 • 126. dopisna seja vlade 

Vlada je na dopisni seji dala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin. Z amandmaji se vsebinsko spreminjajo naslednji členi predloga zakona: 18.e, 19.b, in 21:

 • 18.e člen: »V Zakonu o financiranju občin se spremeni četrti odstavek 26. člena ZFO-1 tako, da se glasi:

»(4) Občina je do sredstev državnega proračuna iz prvega odstavka tega člena upravičena za sofinanciranje nalog iz drugega odstavka tega člena v višini 30 odstotkov v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jo opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za 5 odstotkov za vsako dodatno nalogo iz drugega odstavka tega člena, ki jo skupna občinska uprava opravlja za občino, vključeno v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 odstotkov sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah.«

 • 19.b člen: V Stanovanjskem zakonu se peti odstavek 121.b člena spremeni tako, da se glasi:

»(5) Sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskih proračunov. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.«

 • 21. člen zakona se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»21. člen

Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona in za katero je bila prijava v zavarovanje prejeta do začetka uporabe tega zakona, poravna občina, in sicer v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Obveznost plačila prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki izvira iz obdobja pred začetkom uporabe tega zakona, pa je bila prijava v zavarovanje prejeta po začetku uporabe tega zakona, poravna Republika Slovenija.

Odjavo iz zavarovanja zavarovancev iz 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namesto občine izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po uradni dolžnosti.«

Pri členih 19.c, 25.b in 25.c se amandmaji ne nanašajo na vsebinske, ampak nomotehnične spremembe, člen 17.a pa se črta.

 • 40. Redna seja

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Vlada je julija 2018 sprejela spremenjeno in dopolnjeno Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, s katero je uredila možnost in pogoje za oprostitev plačila okoljske dajatve. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi določb ter uredbe za oprostitev plačila okoljske dajatve izdalo odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve z rokom veljavnosti do 31. decembra 2020. Ker je bila julija 2020 sprejeta pravna podlaga, ki ureja državne pomoči, bo na podlagi spremenjene uredbe mogoče podaljšati veljavnost odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve do 31. decembra 2023.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic avgustovskih neurij s poplavami

Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 3. in 6. avgustom 2020 na območju Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Pomurske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije. Neurja s poplavami so povzročila škodo v višini 5.618.132,09 evrov.

Ocenjena neposredna škoda na kmetijskih zemljiščih, stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, gozdnih cestah, državnih cestah, vodotokih in gospodarstvu iz prejšnje točke presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov rebalansa državnega proračuna za leto 2020 (2.756.826,20 evrov). Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic neurij s poplavami med 3. in 6. avgustom 2020, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje, v skupni višini 1.048,00 evrov, ki se pokrijejo iz proračunske rezerve.

Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Vlada je sprejela Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru. Poročilo vsebinsko zajema vse pomembnejše informacije o aktivnostih na tem področju, ki so bile izvedene v letu 2019. Tako podaja informacije v zvezi z začetkom priprave novega nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030, podaja pregled uresničevanja obveznosti na podlagi ZRomS-1 in o sofinanciranju za potrebe romske skupnosti ter v zaključnem delu podaja ključne ugotovitve na podlagi do sedaj izvedenih aktivnosti projekta Nacionalne platforme za Rome, ki ga izvaja Urad za narodnosti kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov.

Strategija na področju kemikalij za trajnostnost – Okolju brez strupov naproti

Evropska Komisija je 14. oktobra 2020 objavila novo Strategijo na področju kemikalij za trajnostnost: Okolju brez strupov naproti. Strategija predstavlja enega od elementov Evropskega zelenega dogovora, ki zastavlja novo dolgoročno vizijo razvoja in delovanja kemijskega sektorja  in upravljanja s kemikalijami v Evropski uniji.

Republika Slovenija pozdravlja Strategijo in ocenjuje, da je zastavljena široko in ambiciozno ter da naslavlja ključne izzive upravljanja s kemikalijami v okviru ciljev Zelenega dogovora za EU (Dogovor). Ocenjuje, da je za doseganje dveh ključnih elementov Dogovora – varovanje zdravja in okolja in krožno gospodarstvo – vključenost in sodelovanje kemijskega sektorja na številnih področjih ključnega pomena.

Pri nadaljnji obravnavi Strategije, predvsem pa pri konkretnih izvedbenih rešitvah bo Republika Slovenija zagovarjala pragmatične in premišljene rešitve, ki bodo upoštevale razmere in zmogljivosti njenega gospodarstva in njegovih absorbcijskih kapacitet in ki bodo izvedljive, sorazmerne in jih bo mogoče tudi nadzirati.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije  COVID-19

Vlada je na seji soglašala s predlogi amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Predlogi amandmajev se nanašajo na začasne ukrepe za verske uslužbence. Iz predlaganih začasnih ukrepov na področju sklica skupščin društev, zveze društev in podružnice tujega društva pa se predlaga izvzetje političnih strank, tako da se ta začasni ukrep omeji zgolj za sklicevanje skupščin društev, zveze društev in podružnice tujega društva.

Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

Vlada je sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, skladno s šestim odstavkom 83.a člena Zakona o sodiščih, s čimer se začasno ustavljajo roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom. Sklep bo začel veljati 20. 11. 2020, veljal pa bo 30 dni. Zadržanje teka rokov po tej določbi zakona ne sme trajati več kot tri mesece.

Z Odredbo pa so kot nenujne zadeve določene naslednje zadeve: menični in čekovni protesti ter menične tožbe, popis zapustnikovega premoženja, zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu, upravni spori po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, upravni spori po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, upravni spori po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

Vlada podaljšala ukrepe in omejitve odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije

Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:

za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene odlokih:

 • o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
 • o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil,
 • o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom,

za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v odloku o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

S spremembami Uredbe o upravnem poslovanju bo omogočeno elektronsko vročanje dokumentov

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S spremembo uredbe se vzpostavlja pravna podlaga za elektronsko vročanje dokumentov, ki pomeni veliko poenostavitev v poslovanju med državljani in javno upravo. V praksi bodo spremembe uredbe vplivale na mnoge poenostavitve in spremembe, med katerimi so tudi naslednje:

 • povečal se bo nabor vlog oziroma zahtevkov, ki jih je v upravnem postopku mogoče vložiti brez kvalificiranega elektronskega podpisa;
 • z uporabo naprednega elektronskega podpisa in identifikacijskimi znaki (npr. EMŠO ali davčna številka, identifikacijska številka, ki jo za potrebe elektronskega poslovanja določi organ), bo omogočena identifikacija vložnika, s tem pa tudi ugotovitev njegove prave in resnične volje, kar je formalni pogoj za vsebinsko obravnavo zahteve;
 • na portalu eUprava bodo zagotovljeni varni elektronski predali, ki so v procesu elektronskega vročanja fizičnim osebam nujni;
 • informacijski sistemi pravnih ali fizičnih oseb se bodo lahko povezali na informacijski sistem za vročanje, ki ga je razvilo Ministrstvo za javno upravo;
 • poenostavlja se poslovanje z dokumenti, ki so izdani v elektronski obliki in podpisani z elektronskim podpisom, vendar jih je naslovnikom treba vročiti po fizični poti, ker nimajo varnega elektronskega predala. Ob uporabi vizualizacije elektronskega podpisa dokumentov ne bo treba opremljati s potrdilom, da je »kopija enaka izvirniku« kot je to veljalo do sedaj.

Elektronsko vročanje (e-vročanje) bo po predvidevanjih pričelo z delovanjem že v naslednjem tednu. V  prvi fazi bodo storitev uporabljali naslednji organi: upravne enote, ministrstva in organi v sestavi ministrstev, Geodetska uprava RS, Uprava RS za informacijsko varnost, centri za socialno delo.

V drugi fazi, predvidoma do marca 2021, pa bo omogočeno e-vročanje državljanom in drugim državnim organom tudi v varne predale drugih ponudnikov varnih predalov in druge  elektronske  evidence dokumentarnega gradiva.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz Sklada za inovacije 7/1

Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije 19. novembra organizira spletno konferenco, na kateri bodo predstavili nov razpis Sklada za inovacije. Razpis za podporo za manjše inovacijske nizkoogljične projekte v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona evrov bo objavljen 1. decembra, rok za oddajo vlog bo 10. marca 2021.

Pred konferenco podrobnosti še niso znane, nekaj informacij lahko pridobimo iz uredbe Sklada za inovacije in predvidenih usmeritev, ki pa se lahko še spremenijo.

Kategorije sektorjev nizkoogljičnih tehnologij, za katera bo mogoče kandidirati z manjšimi inovacijskimi projekti, so tako iste kot v prvem razpisu za velike projekte: energetsko intenzivne industrije, energija iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, zajemanje in uporaba ogljika, medsektorske zadeve.

Več informacij najdete TUKAJ.

 

Razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

Več informacij: TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.