V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE ŠMARTNO PRI LITIJI, SEVNICA IN TURNIŠČE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Razkrižje: Ob obnovi lesenega mostu čez reko Ščavnico pridobili tudi gibalno-didaktične naprave 1/1

Izvedba: 2017 – 2020

Financiranje: Občina, sredstva EU v okviru LAS Prlekija (MGRT)

S projektom MOST so v občini Razkrižje želeli s čimbolj sonaravnimi rešitvami ohraniti uporabnost »Salajkovega« mostu, povezati urbani del naselja Šafarsko z naravnim okoljem, hkrati pa pripomoči k čistejšemu vodotoku Ščavnica ter osveščati o pomenu lesa kot pomembnega naravnega vira.  »Salajkov« most se je ohranil v leseni izvedbi, v njegovi bližini pa je izvedena ekoremediacija, ki sestoji iz pragov, zatokov, skrivališč za živali in senčenja vode. V neposredni bližini mostu so bile postavljene gibalno – didaktične naprave t.i. Eko-ture v centru Zavirje. Z lesenimi piloti je bila zaščitena brežina občinske ceste, ki vodi do mostu. Rezultat promocije projekta je turistična karta s QR kodami, za katerimi se skrivajo filmi o ključni turistični ponudbi zelene destinacije Razkriški kot. V projekt so bili vključeni tudi učenci in učenke višjih razredov Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje in sicer na temo raziskovanja uporabnosti lesa. Učenci so v sklopu projekta pripravili priložnostno razstavo, kot nagrado pa so prejeli deset kompletov lesenih elementov za sestavo različnih konstrukcij. Projekt se je uspešno zaključil z delavnico pod strokovnim vodstvom prof. ddr. Ane Vovk Korže.

Foto: Stanko Ivanušič

NOVICE SOS

Posvetovalni sestanek z občinami glede osnutka Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu 2/1

Predstavniki vseh združenj občin so prisostovali na sestanku, ki je v torek, 8.11.2022 potekal v prostorih Ministrstva za infrastrukturo. Sestanek je bil izveden v hibridni obliki, osrednja tema sestanka pa so bile pripombe občin na osnutek Zakona o infrastrukturi na alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Predstavniki združenj občin so uvodoma komentirali, da želijo, da se občinam zagotovijo ustrezna finančna sredstva za izvajanje dodeljenih nalog predlaganega zakona ter da je osrednja tema predloga zakona elektrifikacija. Predstavnik energetskega podjetja je v nadaljevanju komentiral, da je treba poskrbeti za zanesljivo oskrbo z energenti (zemeljski plin, litij,…) kot tudi zagotoviti strateške korake ter tehnične zmogljivosti za dosego energetske in surovinske samozadostnosti države. Med drugim se pojavi tudi pobuda o višjih finančnih spodbudah za Metan, Vodik ipd.

Pristojno ministrstvo je povedalo, da bo poskrbelo za zakonodajno ogrodje, v katerem bo opredeljen način dela, ostale zadeve pa bodo predmet političnih dokumentov.  Prav tako so predstavniki pristojnega ministrstva poudarili, da imajo namen počrpati čim več sredstev.  Med razpravo je bilo izpostavljeno, da se infrastruktura za alternativna goriva (t.i. omrežje) največkrat razvija v (mestnih) občinah s pomočjo projektov (npr. sklad/projekt ELENA, LIVE projekti, GOŠO projekti) ter da je treba pravzaprav poskrbeti za primerno energetsko infrastrukturo na različnih ravneh.

V zvezi s tem so predstavniki združenj občin predlagali, da je treba čimprej pripraviti konkretne razpise. Tako naj bo tudi Akcijski načrt za alternativna goriva v prometu čimbolj konkreten.  Izpostavili so tudi področne izzive javnega prevoza, ki nikakor ne smejo biti zapostavljeni. Pristojni na ministrstvu so izpostavili identifikacijo potreb, iskanje lokacij kot tudi priključne moči. Poudarili so še prostorski vidik in potrebo po povezljivosti in kombinaciji podatkov na lokalni ravni (OPN, katastri in zemljiške parcele, načrti elektroenergetskih posegov…) in prikazu le teh na t.i. enotni digitalni platformi.

Predstavniki občin so v zvezi s predlaganim komentirali trenutne izzive občin v skladu z novo prostorsko zakonodajo (npr. spornost mej v zvezi z e-prostorom – Portal prostor GURS), predstavnik energetskega podjetja pa možnost dopolnitve lokacijske informacije za potrebe elektromobilnosti. Zbir kakovostnih podatkov na enem mestu je namreč dodaten dejavnik, ki vpliva za privlak investitorjev.

Pravtako so dejali, da morajo biti električne polnilnice umeščene blizu energetske infrastrukture, ter da je v zvezi z alternativnimi gorivi treba spodbujati domače in destinacijsko polnjenje električnih vozil (npr. parkirišča v nakupovalnih središčih, službi) ter razlikovati hitro (ob avtocestah, park and ride) in počasno električno polnjenje. Ostala razprava je obsegala sodelovanje s Službo vlade RS za digitalno preobrazbo (digitalizacija prometnega parka), zagotavljanje zemljišč za elektroenergetske namene, ki so (ne)posredno v občinski lasti in drugo. Ob koncu so se dogovorili, da bodo z razpravo nadaljevali

Zaključni dogodek projekta “Spodbujanje razvoja kmetijstva z izmenjavo dobrih praks in aktivnim sodelovanjem” 2/2

Projekt Spodbujanje razvoja kmetijstva z izmenjavo dobrih praks in aktivno udeležbo financira Evropska unija (EU), v Iraku pa ga izvaja Program Združenih narodov za razvoj (UNDP).  Projektni partnerji so se 9. novembra 2022 sestali na spletnem zaključnem dogodku, da bi strnili dosežke plodnega sodelovanja med guverneratom Anbar, UNDP, slovenskimi občinami in partnerstvi. Zaključne govore so imeli Jasim Mohammed Abdullah Al-Halboosi, namestnik guvernerja in vodja projektne skupine, regionalni direktor UNDP v Ramadiju Maan Mohammed Hamzah Hamzah in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije.

Glavne poudarke projekta je povzela Jasmina Vidmar: “Vzpostavljeni center za razvoj kmetijstva (ADC) kot osrednji rezultat projekta predstavlja pomembno stičišče kmetov v provinci Anbar. Prenos znanja kmetijskih praks in izkušenj s področja mreženja je zato eden ključnih prispevkov ADC, ki omogoča vzpostavitev dolgoročnih odnosov z različnimi deležniki od lokalne do mednarodne ravni. Prepričani smo, da bo petčlanska ekipa, zaposlena v okviru guvernerata Anbar, še naprej sodelovala s kmeti na strokoven in kooperativen način. Prepogosto se zavedamo, da kmetje potrebujejo aktivno podporo lokalnih skupnosti in nosilcev odločanja. Ne smemo pozabiti, da sta povezovanje in sodelovanje dvosmerni proces dajanja in prejemanja, katerega del smo vsi.«

Jasim Mohammed Abdullah Al-Halboosi, namestnik guvernerja in vodja projektne skupine, je v zaključnem nagovoru dejal, da ima partnerstvo, vzpostavljeno v tem projektu, številne koristi za provinco Anbar. Izpostavil je izzive, s katerimi se v največji meri sooča tamkajšnji kmetijski sektor: “Soočamo se z ekstremnimi temperaturami in imamo velike potrebe po vzpostavitvi namakalnih sistemov. Prav tako se soočamo z izzivom, kako se zaščititi pred ekstremnimi vremenskimi pojavi. Naši kmetje še vedno uporabljajo stare tehnologije, ki jih želimo posodobiti, potrebujemo pa tudi novo tržno strategijo.” Na koncu je dejal, da jih je partnerstvo v tem projektu okrepilo in da je bilo koristno za celotno provinco Anbar.”

Kmetijske površine v tej provinci predstavljajo tretjino vseh kmetijskih zemljišč v celotnem Iraku in provinca ima visok odstotek prebivalstva, ki se preživlja s kmetijstvom, je dejal Sinnan Mohammed Ali Ali, direktor kmetijskega oddelka Al Jazeera in član projektne skupine, ter poudaril pozitivne izkušnje, ki so jih pridobili s projektnim partnerstvom.

Današnji dogodek je predstavljal 25. uradno srečanje v okviru projekta, partnerji pa so se srečali na okoli 50 neformalnih srečanjih. Med izvajanjem projekta so bili projektni partnerji v nenehnih stikih. Najpogosteje preko spletnih orodij, elektronske pošte in telefonskih pogovorov. Izvedena sta bila tudi dva študijska obiska, in sicer junija 2022 v Iraku in novembra 2022 v Sloveniji. Med obiskom v Sloveniji so obiskali Kmetijski inštitut Slovenije in imeli priložnost spoznati dobre prakse, uvedene v slovenskem kmetijstvu, ki bi jih lahko v prihodnje navdihnile pri razvoju kmetijstva v Anbarju. “Želimo si, da ADC postane učni center, ki bo v pomoč kmetom. Pred nami je še veliko izzivov, vendar si bomo prizadevali za njihovo uresničitev, saj smo prepričani, da modernizacija kmetijstva in izboljšanje položaja kmetov lahko prineseta stabilnost. Kmetijstvo je namreč najpomembnejši sektor preživljanja prebivalcev Anbarja,” je dejal Dr. Abbood Mohammed Hazeem Hazeem, kmetijski strokovnjak in namestnik vodje projektne skupine.

Matjaž Harmel, direktor svetovalnega podjetja ZaVita, je rezultate projekta razdelil v tri skupine: ustanovitev in vzpostavitev ADC, priprava trajnostnega načrta in vzpostavitev sodelovanja: “Na začetku projekta smo komunicirali zelo previdno in se izogibali neznanim in neprijetnim vprašanjem, ki bi nas utegnila ovirati pri poteku in izvajanju projekta. Ko smo prebili led, in ko smo se osebno spoznali, smo vzpostavili odnos, ki omogoča učinkovito delo in zato daje dobre rezultate.” Dodal je: “Priprava in izvajanje projekta sta bila za našo ekipo zelo velik izziv. Zavedali smo se, da vstopamo v odnos z drugačno kulturo in načinom dela. Vendar je prav to namen medsebojnega sodelovanja ter izmenjave izkušenj in dobrih praks. COVID je dodatno poskrbel, da izvajanje projekta ni bilo preveč enostavno. Toda zdaj smo na koncu in lahko se pohvalimo, da smo dosegli zastavljene cilje.”

Srečanje je zaključil Matevž Premelč, projektni vodja pri svetovalnem podjetju ZaVita: “Vsak konec ima nov začetek. Upamo, da bo trajnostni akcijski načrt olajšal ne le delo ADC in njegovih zaposlenih, temveč tudi ustvaril prihodnje ideje in oblažil njihovo uresničitev. Načrt lepo odraža dejavnosti, ki so bile opravljene v letu in pol, in sta ga vzajemno pripravili obe strani, za kar se zahvaljujem dr. Abboodu in njegovi ekipi za prispevke v tem skupnem dokumentu.”

Udeleženci so se drug drugemu zahvalili za pomoč in sodelovanje. Čestitke so prišle tudi s strani regionalnega koordinatorja Mohameda Nasserja in zaposlenih v ADC, ki so se prav tako udeležili dogodka. Slovenski partnerji so iraškim kolegom izrazili podporo in jim zagotovili, da so jim s svojim znanjem in izkušnjami z veseljem na voljo tudi v prihodnje.

FOTO

ZAKONODAJA

Obvestilo o uveljavitvi novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in dodatna pojasnila tudi glede funkcionarjev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023 3/1

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo dodatna pojasnila glede uveljavitve novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) in dodatna pojasnila tudi glede funkcionarjev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023.

Celotno besedilo dodatnih pojasnil lahko preberete TUKAJ.

 

Pomembnejši poudarki pa so:

1 – Spremembe, ki jih je treba upoštevati pri plači za oktober 2022 (izplačilo plač v novembru 2022):

V 10. členu ZSPJS-AA je določena plačna lestvica, v kateri so vrednosti plačnih razredov višje za 4,5 %. Plačna lestvica velja za javne uslužbence in funkcionarje.

Pri oktobrski plači 2022 (izplačilo plač v novembru 2022) tudi funkcionarjem izplača poračun regresa za letni dopust glede na zneske, ki so določeni v 2. členu Aneksa h KPND. Tisti funkcionarji, ki so na dan 31. maja 2022 prejemali osnovno plačo za 51. in višji plačni razred, poračuna regresa za letni dopust ne prejmejo.

 

2 – Spremembe, ki jih je treba upoštevati pri plači za november 2022 (izplačilo plač v decembru 2022):

Pri plači za november 2022 (izplačilo plač v decembru 2022) funkcionarjem za obdobje od 1. septembra 2022 do vključno 30. novembra 2022 izplača razlika med višino že izplačanega regresa za prehrano funkcionarjem (3,52 eur) in višino 6,15 eura.

 

3 – Spremembe, ki se začnejo upoštevati pri plači za december 2022 (izplačilo plač v januarju 2023):

Novela ZSPJS-AA od 1. decembra 2022 izenačuje višino povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom funkcionarjev z javnimi uslužbenci.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 8. člena ZSPJS-AA pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

Izenačitev višine in pogojev velja za naslednja povračila stroškov in prejemke:

– regres za prehrano,

– nadomestilo za ločeno življenje,

– povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,

– stroške in obračun stroškov na službenem potovanju v državi,

– dnevnice za službeno potovanje v državi,

– kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi,

– stroške prenočevanja,

– terenski dodatek,

– regres za letni dopust,

– jubilejno nagrado,

– solidarnostno pomoč in

– odpravnino ob upokojitvi.

Enaka ureditev glede povračil stroškov in drugih prejemkov kot velja za javne uslužbence se za funkcionarje začne uporabljati 1. decembra 2022, torej prvič pri izplačilu plač v januarju 2023.

 

4 – Spremembe, ki jih je treba upoštevati od uveljavitve novele ZSPJS-AA (od 3. novembra 2022 dalje):

– Spremembe pri določitvi plače v primeru zaposlitve na delovnem mestu v višjem tarifnem razredu pri drugem delodajalcu (sprememba drugega stavka prvega odstavka 19. člena ZSPJS).

– Spremembe v zvezi z določitvijo plače v primeru prekinitve delovnega razmerja v javnem sektorju.

 

Med drugim bo o spremembah 19. in 20. člena ZSPJS (uvrstitev v plačni razred, ki v skladu s spremembami omogoča priznanje doseženih napredovanj tudi po ponovni zaposlitvi v javnem sektorju) na izobraževanju dne 23. 11. 2022 predavala ga. Štefka Korade Purg. Več o izobraževanju TUKAJ. Vljudno vabljeni!

Osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 3/3

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje in javno obravnavo. Zainteresirano javnost vabijo, da k strategiji poda svoja mnenja, predloge in stališča in s tem pripomore k vsebinsko dobro pripravljenemu dokumentu.

Strategija digitalnih javnih storitev 2030 je sestavljena kot piramida, ki strateške prioritete prenaša v pet strateških ciljev, s pomočjo katerih bodo dosegli zastavljene prioritete. Na pet strateških ciljev se pripenja 23 skrbno zasnovanih specifičnih ciljev. Vsak od ciljev pa bo imel definirane konkretne korake v akcijskem načrtu, ki se bo posodabljal vsaki dve leti. Akcijski načrt bo pripravljen do konca leta 2022 in ni predmet te javne obravnave.

Osnutek Strategije digitalnih javnih storitev 2030 lahko preberete na povezavi TUKAJ

Predloge in komentarje nam prosim posredujte do srede, 16. 11. 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki 3/4

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki. Tehnična pravila določajo digitalno obliko ter način priprave gradiva za vodenje in izmenjavo podatkov v okviru prostorskega informacijskega sistema ter načine povezovanja teh podatkov z drugimi zbirkami podatkov. Uporabljati se začnejo s 1. januarjem 2023.

Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

S PIS uvajajo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) in graditve objektov (eGraditev).

Navedeni sistemi se bodo vzpostavili, vodili in vzdrževali znotraj PIS, ki ga skladno s prostorsko zakonodajo vodi in vzdržuje Ministrstvo za okolje in prostor.

Na osnovi tehničnih pravil se bo prek storitev PIS zagotavljal javni dostop do standardiziranih podatkov o prostorskih aktih.

Tehnična pravila za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki najdete TUKAJ.

Celotno novico in druge priloge lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 3/5

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje, danes začenja z javno razgrnitvijo Okoljskega poročila za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027.

Javna razgrnitev poteka od danes, od 25. oktobra, do vključno 25. novembra 2022. V okviru javne razgrnitve lahko na objavljene dokumente na spletni strani MOP podate mnenja in pripombe. Na spletni strani so objavljeni Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027,  Okoljsko poročilo s prilogami za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027,   Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 in Mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 predstavlja drugi načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti oz. posodobitev in nadgradnjo prvega načrta iz leta 2017. V primerjavi s prvim načrtom je posodobljen z najnovejšimi podatki.

Več informacij najdete na povezavi TUKAJ.

Vir: Gov.si, Ministrstvo za okolje in prostor

POVPRAŠEVANJE

Infrastruktura za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu (s poudarkom na elektro-mobilnosti) 4/1

Na pobudo prisotnih iz posvetovalnega sestanka s predstavniki združenj občin glede pripomb na osnutek Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, vas v nadaljevanju naslavljamo z vprašanji, katerih odgovori bodo koristili pri “piljenju” zakona kot tudi nadaljnjih korakih priprave Akcijskega načrta. Več informacij s sestanka, ki je potekal 8.11.2022 najdete TUKAJ

 

ZANIMA NAS:

 1. Ali na občini razpolagate z načrti za elektroenergetske posege?
 2. Ali na občini načrtujete elektroenergetske posege v prostorskih aktih?
 3. Ali podatkovne strukture prostorskih načrtov in rabe zemljišč ter sprejetih OPPN-jev vključujejo tudi elektroenergetske objekte?
 4. Ali pri  izdaji lokacijskih informacij za novogradnje ali večje prenove za poslovne objekte, večstanovanjske objekte in javne objekte že predpisujejo tudi potrebno podporno infrastrukturo za polnilnice?
 5. Ali vaša občina razvija elektroenergetsko infrastrukturo s pomočjo katerega izmed projektov (ELENA, LIVE, GOŠO,…)? (V kolikor ste odgovorili z da, prosim opredelite katerega)
 6. Opredelite največje izzive, s katerimi se soočate v občini na področju elektroenergetske infrastrukture.

Zbir odgovorov najdete tukaj.

 

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Število zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega/okoljevarstvenega področja 4/2

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli zaprosilo Centra RS za poklicno izobraževanje za pomoč pri zbiranju podatkov o Številu zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega oz. okoljevarstvenega področja.

Zanimalo nas je:

Koliko oseb zaposlenih v vaši občinski upravi ima izobrazbo:

 • Naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica
 • Okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica
 • Inženir/inženirka naravovarstva
 • Inženir/inženirka okoljevarstva in komunale

Zbir odgovorov je dostopen na povezavi TUKAJ.

DOGODKI SOS

17.11. / Nacionalna konferenca Prostori ZA skupnost – Od praznih ruševin do polnih vsebin 5/1

Kaj imajo skupnega Mestna dnevna soba Pr’Golit v Idriji, Stara komunala v Slovenj Gradcu in Ukmarjeva vila v Litiji? Vsi so bili še nedavno degradirana območja, prazne občinske in/ali državne nepremičnine. Danes pa v lokalnem okolju pomenijo prostore skupnosti, ustvarjalnosti, življenja in napredka. Kako lahko občine v sodelovanju z NVO pridemo od praznih ruševin do polnih vsebin za občane in občanke? Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij in Skupnost občin Slovenije vas vabita na nacionalno konferenco, ki bo potekala 17. novembra 2022 od 10.00 dalje na spletni platformi Zoom.

Program

10.00
Uvod
Tina Divjak, CNVOS
Predstavitev dobrih praks v občinah
predstavnik mreže ZaNVO
Predstavitev primera obnove za namen NVO uporabe
predstavnik izbrane občine*
Možni finančni viri za zagotavljanje skupnostnih prostorov – primer sofinanciranja Sklada za okrevanje in razvoj v občini Velenje
predstavnik mreže ZaNVO
Primeri dobrih praks v tujini in pomen rabe javnega prostora za razvoj skupnosti
IPoP, Marko Peterlin
Predstavitev pogleda in stališč ter možnih rešitev Ministrstva za javno upravo, pristojnega za lokalno samoupravo
Jure Trbič, državni sekretar
Predstavitev možnih rešitev Mreže za prostor
IPoP, Senka Šifkovic
Zaključne ugotovitve in priporočila

Dogodek je brezplačen, prijave zbiramo tukaj.

Vabilo

23.11. / Določanje plače javnemu uslužbencu in delovna uspešnost 5/2

Plača je temeljna pravica iz delovnega razmerja, zato je zelo pomembno, da je določena pravilno, tako ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi kot tudi med samim trajanjem delovnega razmerja. Ob premestitvi na drugo delovno mesto je prav tako pomembno, da je plača določena pravilno oziroma da so pravilno upoštevana že dosežena napredovanja skladno s pravili, ki jih vsebuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Določbe 19. in 20. člena ZSPJS so bile dopolnjene, zato je treba pri uvrstitvi v plačni razred upoštevati veljavno ureditev, ki omogoča priznanje doseženih napredovanj tudi po ponovni zaposlitvi v javnem sektorju.

Sestavni del plače je tudi delovna uspešnost – redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela – pri katerih je prav tako treba upoštevati določena pravila.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Pravne podlage plačnega sistema
9.30 – 10.00 Spremembe in dopolnitve ZSPJS
10.00 – 10.30 Določanje plače po 19. in 20. členu ZSPJS
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Redna delovna uspešnost (obseg, kriteriji in delitev, obvestilo in objava točk)
11.15 – 12.00 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (vir sredstev, dogovor, višina in podlaga za izplačilo)
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

7.12. / Predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju 5/3

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo vabi na predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, ki je bil 11. 10.  2022 objavljen v Uradnem listu RS.

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja, vrste celostnih prometnih strategij, njihovo vsebino in postopek priprave ter pravila za povezovanje prometnega in prostorskega načrtovanja. Določa tudi pravila financiranje ukrepov trajnostne mobilnosti ter pristojnosti na področju trajnostne mobilnosti. Do zakona lahko dostopate tukaj.

 

Dnevni red:

9.30 – 10.00 Registracija s kavo
10.00 – 10.15 Uvodni nagovor: mag. Tina Seršen, državna sekretarka, MZI
10.15 – 10.40 Predstavitev zakona: Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, MZI
10.40 – 10.50 Navodilo za delo v skupinah in razdelitev v skupine
10.50 – 11.30 Delo v skupinah – vodena razprava
11.30 – 11.35 Zamenjava skupin
11.35 – 12.15 Delo v skupinah – vodena razprava
12.15 – 12.30 Poročilo dela v skupinah in zaključki
12.30 – 13.30 Kosilo (na lokaciji)

URADNO vabilo za tiskanje (s prijavnico) je na voljo TUKAJ.

 

DOGODKI DRUGIH

16. 11. / Nadgrajevanje kompetenc ponudnikov za zeleno javno naročanje gradenj 6/1

Gospodarska zbornica Slovenije organizira izobraževalni seminar Nadgrajevanje kompetenc ponudnikov za zeleno javno naročanje gradenj.

Ekipa GZS ZGIGM v okviru projektov GUPP in CAPABLE organizira izobraževalni seminar o zelenem javnem naročanju (ZeJN) gradenj, s poudarkom izobraževanja ponudnikov, tj. projektantov in izvajalcev. V sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki na področju ZeJN smo pripravili “priporočljiv” izobraževalni program in okroglo mizo.  Verjamemo, da boste po dogodku bolje razumeli in se vključevali v zeleno javno naročanje gradenj.

Člani IZS, pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobite 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Za vsa vprašanja glede dogodka vam je na voljo: andreja.palatinus@gzs.si.

Kotizacije ni. Prehodne prijave so obvezne zaradi lažje organizacije.

Vljudno vabljeni!

22. 11. / Znamčenje ohranjanja narave: nova priložnost za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji? 6/3

Vabimo vas na nacionalni posvet z naslovom Znamčenje ohranjanja narave: nova priložnost za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji?, ki bo potekal v torek, 22. novembra 2022, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Namen posveta je ponuditi celovit pregled stanja in priložnosti na področju organiziranja proizvajalcev in trženja proizvodov z zavarovanih območij in Nature 2000, pa tudi širše, ki imajo v agroživilski verigi vzpostavljene standarde, povezane z doseganjem ciljev ohranjanja biotske pestrosti. Dogodek poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000. Udeležbo lahko potrdite na naslednji povezavi: https://1ka.arnes.si/a/efd14389

Vabilo

 

VLADA RS

23. redna seja 7/1

Za večjo dostopnost do proizvodov in storitev za invalide

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

S Predlogom zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve. Direktiva mora biti prenesena v slovenski pravni red do 28. junija 2022, zakon pa se bo uporabljal od 28. junija 2025 dalje.

Da se poveča dostopnost do proizvodov in storitev za invalide, so v predlogu zakona določeni konkretni pogoji za dostopnost. Glavni cilj predloga zakona pa je izboljšati delovanje notranjega trga na področju dostopnosti proizvodov in storitev ter urejanja položaja invalidov z omogočanjem enakovrednega dojemanja, uporabe in razumevanja proizvodov in storitev na enak način kot drugim.

Namen zakona je harmonizirati pogoje glede dostopnosti proizvodov in storitev za invalide z odpravo in preprečevanjem ovir za prosti pretok proizvodov in storitev tako na slovenskem kot tudi evropskem trgu.

Operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026

Vlada Republike Slovenije je sprejela Operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 (OPNGP 2022–2026).

Ministrstvo od sprejetja nacionalnega gozdnega programa (NGP) leta 2007 zagotavlja, da se njegovi cilji vključujejo v vse strategije, programe in procese, povezane z gozdom, gozdarstvom in upravljanjem divjadi. OPNGP 2022–2026 upošteva sistem ciljev in usmeritev NGP, politike drugih sektorjev, ki vplivajo na gozd in gozdarstvo, ter mednarodne zaveze. Ključna podlaga za njegovo izdelavo so ob ciljih in usmeritvah NGP, ugotovitve iz Poročila o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015–2019, gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij za obdobje 2021–2030, ki so v pripravi ter predhodna analiza izvajanja OPNGP 2017–2021, ki je bila narejena v okviru priprave novega dokumenta.

Prednostne naloge novega operativnega programa so:

 • zagotavljanje ponorov CO2 v gozdovih in prilagajanje gozdov podnebnim spremembam predvsem zaradi ohranjanja njihove odpornosti in stabilnosti ter vitalnosti in zdravja,
 • ohranjanje in krepitev biotske raznovrstnosti gozdov na krajinski, ekosistemski, vrstni in genski ravni ter spremljanje njihove odpornosti in stabilnosti ter vitalnosti in zdravja,
 • optimizacija usmerjanja gospodarjenja z gozdovi in upravljanja divjadi s pravnega, organizacijskega in finančnega vidika za zagotavljanje večnamenske vloge gozdov ter krepitev razvoja podeželja in krožnega biogospodarstva,
 • spodbujanje usklajevanja in komuniciranja med vsemi deležniki, povezanimi z gozdovi, gozdarstvom in upravljanjem divjadi, razvoj izobraževanja, raziskave in prenos znanja ter krepitev mednarodnega sodelovanja,
 • zagotavljanje trajnostnega upravljanja divjadi.

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (2023-2025) 8/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je bil 4. novembra v Uradnem listu RS številka 140 objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 (program Slovenske čebelarske akademije 2023-2025). Za leto 2023 so zagotovljena sredstva v višini do 79.714,00 evrov, višina sredstev za leti 2024 in 2025 pa bo določena naknadno.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu RS, torej 5. novembra 2022, in traja do vključno 21. novembra 2022, do 23.59 ure.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 (Uradni list RS, številka 135) in tega javnega razpisa.

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najdete podrobnejše informacije o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, pogoje in merila.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 8/3

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2022-2023. Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023.

Kandidirajo lahko lokalne in regionalne oblasti oziroma združenja in nevladne organizacije, ki so izvedle projekte oziroma dogodke, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Projekti, ki bodo poslani na izbor morajo biti zaključeni oziroma izvedeni in na voljo javnosti že vsaj tri leta pred prijavo, in sicer najkasneje do decembra 2019.

Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023.

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi TUKAJ.

Novi evropski Bauhaus v okviru kohezijske politike: razpis za inovativne projekte v mestih v vrednosti 50 milijonov evrov 8/4

Obveščamo vas, da je Evropska pobuda za mesta objavila razpis za projekte v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja v sklopu novega evropskega  Bauhausa.
Razpis je namenjen projektom, ki lahko spodbudijo preobrazbo v mestih, ustvarijo naložbe in navdihnejo druge projekte kohezijske politike. Projekti morajo biti povezani s štirimi temami: gradnja in prenova v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti, ohranjanje in preoblikovanje kulturne dediščine, cenovno dostopne stanovanjske rešitve in prenova mestnih prostorov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Razpis je odprt do sredine januarja 2023.
Evropska pobuda za mesta je del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov.

Več lahko preberete na povezavi TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Redne lokalne volitve 2022 – lokacije volišč za predčasno glasovanje po občinah 9/1

Prihodnji teden bo potekalo predčasno glasovanje na rednih lokalnih volitvah v vseh občinah. Lokacije volišč za predčasno glasovanje objavijo občinske volilne komisije na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.

Za razliko od predčasnega glasovanja na predsedniških volitvah ali volitvah v državni zbor predčasno glasovanje v občinah lahko traja tudi manj kot tri dni.

Državni organi nimajo seznama teh volišč niti datumov predčasnega glasovanja po občinah. Lokacije volišč za predčasno glasovanje objavijo občinske volilne komisije na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. 

Sestanek MNZ in županov mejnih občin s Hrvaško 9/2

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar se je v prostorih ministrstva srečala z župani občin, ki mejijo s Hrvaško. To je drugi sestanek v širši sestavi (prvi je bil julija letos), posvečen migracijam, delu policije pri preprečevanju nezakonitih migracij in zagotavljanju varnosti.

Glede povrnitve dela stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje so predstavniki MNZ občine pozvali, naj do zakonskega roka, torej do 15. novembra, pošljejo zahtevke z računi in listinsko dokumentacijo. Na podlagi Zakona o nadzoru državne meje namreč lahko občine uveljavljajo stroške, povezane z ukrepi varovanja državne meje (na primer stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje).

Smernice projekta razvoja dostopne spletne strani 9/3

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zavod za digitalno dostopnost sta pripravila smernice, kako izpeljati projekt prilagoditve oziroma razvoja dostopne spletne strani. Dokument vsebuje najpomembneje poudarke o skladnosti spletnih strani s smernicami spletne dostopnosti in z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Preberete ga lahko na povezavi TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.