NOVICE SOS

Predsednik Jevšek in minister Zajc podpisala dogovor za manj plastike na dogodkih občin 1/1

Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksander Jevšek in Minister Simon Zajc v imenu Vlade RS sta podpisala sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. K dogovoru, ki je prostovoljen lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor).

Dr. Jevšek je ob podpisu povedal, da se “zavedamo  problematike vztrajnega porasta nastajanja plastičnih odpadkov in odlaganja plastičnih odpadkov v okolje in negativnega vpliva na okolje, zdravje in gospodarstvo in želimo prispevati k rešitvam”.

Število javnih prireditev v Sloveniji narašča, če jih je bilo v letu 2018 nekaj več 15.000, jih je bilo do novembra 2019 že 16.900. Številne od teh organizirajo ali financirajo občine in njihovi zavodi. Prakse organizacij dogodkov so od občine do občine različne od zero-waste prireditev do prireditev, ki ne udejanjajo nikakršnih načel krožnega gospodarstva. Občine imajo vsakodnevno tudi različne sestanke, interne in z vabljenimi gosti iz drugih organizacij. Z doslednim ravnanjem tudi pri tako majhnem ukrepu, kot je pogostitev z vodo iz pipe postreženo iz vrča in kozarci, ki niso iz plastike, se kaže skrb za okolje in podnebna ozaveščenost.

S tem želimo skupaj z občinami prispevati in spodbuditi tudi potrošnike k manjši uporabi plastike in s tem k varovanju okolja in prehodu v krožno gospodarstvo ter s svojimi ravnanji prispevati k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na okolje.

Skupnost občin Slovenije se v okviru Interreg Europe projekta CircE osredotoča na potenciale krožnega gospodarstva v sektorju turizem. Med prioritetami je v okviru projekta eden od prepoznanih potencialov na področje odpadkov in drugi, horizontalni, vloga občin. S podpisom sporazuma je izražena jasna namera za nadaljnje aktivnosti v tej smeri.

S tem ukrepom želimo spodbuditi tudi gospodarski sektor k eko inovacijam, napredku v smeri trajnostnega razvoja, z zmanjševanjem vplivov na okolje in k učinkovitejši in odgovornejši rabi virov ter s tem pospešen prehod v krožno gospodarstvo. Z omejevanjem uporabe plastike za enkratno uporabo se odpira priložnost za razvoj novih materialov na osnovi obnovljivih in naravnih virov, razvoj okolju prijaznih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov, oblikovanja procesov in izdelkov za ponovno uporabo in recikliranje, ravnanja z odpadki.

Ob podpisu sporazuma je minister Simon Zajc izpostavil, »da se boj proti odpadkom začne pri nas samih in da je zmanjševanje uporabe plastike za enkratno uporabo  korak v pravo smer za manj odpadkov.«

S podpisom tega sporazuma se želi spodbuditi občine k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih.

Besedilo: Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

Priloga: PRISTOPNA IZJAVA

PODPISAN DOGOVOR

Sestanek DS za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin 1/2

Dne 14. 11. 2019 sta se predstavnici SOS, Melita Čopar (Občina Krško) in Jasmina Vidmar (sekretariat SOS) udeležili sestanka delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, katere članici sta.

Na sestanku so člani pregledali realizacijo sklepov Vlade RS od ustanovitve delovne skupine in zaključkov zadnjega poročila delovne skupine, ki ga je podala vladi julija 2019. Nadaljevali so s pogovorom o pripravi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Po besedah predstavnika ministrstva bo Vlada zakon obravnavala na seji naslednji teden. V predlogu zakona je še vedno problematično prehodno obdobje, po katerem bodo občine v breme države dolžne izplačevati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, pa bi naj povrnilo občinam sredstva, ki jih je izplačala v breme države, do konca naslednjega koledarskega leta, na podlagi izdanega računa, ob predhodno potrjeni specifikaciji prikazanih vseh stroškov za družinskega pomočnika. Prav tako ostaja problematično zagotavljanje mrliško pregledne službe, saj se z zakonom predvideva samo prenos financiranja stroškov mrliško pregledne službe na proračun RS, organiziranje mrliško pregledne službe pa je še vedno v pristojnosti občine. Na podlagi predlagane spremembe se bo občine sicer finančno razbremenilo, obenem pa se bodo obremenile z dodatnim administriranjem, zato je smiselno, da bo delovna skupina v nadaljevanju iskala sistemske rešitve skozi spremembo področne zakonodaje.

Delovna skupina se bo tako v naslednjem koraku lotila druge skupine predpisov, ki določajo naloge in pristojnosti občin in so že v pripravi ali celo v fazi medinstitucionalnega usklajevanja. Med njimi bo tudi obravnava predloga Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, ki je bil objavljen na spletnem portalu. Kot ugotavljamo je ministrstvo omenjeni zakon objavilo na portalu brez da bi o tem obvestilo skupnosti občin in občine, kaj šele da bi skupnosti občin in občine vključilo v fazo načrtovanja nove vsebine. Ministrstvo s tem ni spoštovalo zaveze Vlade RS o spoštovanju Zakona o lokalni samoupravi in poslovnika Vlade RS, da ko gre za pripravo predpisov, ki se tičejo tudi obveznosti in pravic občin, potrebno le te vključiti že v samo pripravo predpisa, torej vključitev v fazo načrtovanja nove vsebine, ki naj bi jo predpis urejal. Ugotavljamo, da se s predlaganimi določili nalaga občinam nova finančna obveznost, kar je nedopustno in nesprejemljivo.

Prav tako bo delovna skupina v naslednji fazi iskala sistemske rešitve glede financiranja občin. Dogovorjeno je bilo, da članice in člani delovne skupine preučijo možne sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin in se nato na naslednjem sestanku te rešitve obravnavajo in uskladijo.

Podnebni dogovor – strateški posvet v Državnem zboru 1/3

Državni zbor je skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti,  Ministrstvom za okolje in prostor, klimatologinjo dr. Lučko Kajfež Bogataj, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj Umanotero in Odborom Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, organiziral posvet Podnebni dogovor, ki je potekal v četrtek, 14. novembra 2019, v veliki dvorani Državnega zbora. V imenu vseh treh reprezentativnih združenj, SOS, ZMOS in ZOS se ga je udeležil župan občine Tolmin, Uroš Brežan.

Uvodoma so zbrane na posvetu nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, minister za okolje in prostor Simon Zajc in predstavnica gibanja “Mladi za podnebno pravičnost” Aja Vrenjak.

V nadaljevanju je bil posvet razdeljen v tri panele prek katerih smo s strokovnjaki, nevladnimi in vladnimi organizacijami ter širšo zainteresirano javnostjo odprli razpravo s klimatologinjo dr. Lučko Kajfež Bogataj o ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe, z nevladnikom Andrejem Gnezdo (Umanotera) o blaženju podnebnih sprememb v prometu in industriji, z geografom ter ekologom dr. Dušanom Plutom (SAZU) o iskanju načina zagotavljanja učinkovite, varne in ogljično nevtralne proizvodnje energije ter z mnogimi drugimi.

Župan Brežan je zbrane nagovoril tako, da je izpostavil zgolj dva izmed številnih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe in blaženja, ki jih občine že izvajajo. Prvi, ki zahteva veliko sredstev in bi ga občine brez evropskih sredstev težko izvajale so energetske sanacije javnih zgradb. Drugi, ki finančno ni obremenjujoč in sodi med tako imenovane »mehke« projekte je izpostavil pešbus, ki se izvaja v številnih občinah. Med tema zelo različnima primeroma je v 212 občinah še veliko dobrih praks, katerim je smiselno najti povezovalni element, da se prenašajo, delijo in množijo, da bi v čim večji meri naslovili izzive s skupnim imenovalcem podnebne krize.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je poudaril, da v Državnem zboru nadaljujejo s strateškimi razpravami o najpomembnejših temah za prihodnost Slovenije, ki so jih poimenovali Soglasje za prihodnost. Posvet Podnebni dogovor je tako prvi v seriji načrtovanih posvetov. V naslednjem letu si bodo po besedah mag. Židana sledili pogovori o položaju kulture v digitaliziranem svetu, o nacionalnem vprašanju v moderni slovenski državi, o paliativni oskrbi in tudi pogovor o položaju Slovenije v Evropski uniji.

Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov/ ZVOP-2 1/4

V torek, 12.11.2019 je v Ljubljani potekal informativni posvet “Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov za občine”. Nov predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je še v fazi usklajevanja preden bo poslan na Vlado RS, je predstavil Peter Pavlin iz Ministrstva za pravosodje. Povedal je, da so mnoge pripombe občin upoštevali in vključili v predlog ter, da je cilj zakona predvsem zagotoviti izvrševanje določb Splošne uredbe (GDPR) ter, da se v čim večji meri ohrani dosedanji visok nivo varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ter uresničevanje osebne človekove pravice do varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave Republike Slovenije).

Predstavil je poglavitne zakonodajne rešitve iz predloga zakona, ki se glede na dosedanji Zakon o varstvu osebnih podatkov iz leta 2004 (ZVOP-1) nanašajo tako na splošne, kot na posebne določbe, kot tudi na področne ureditve. Med drugim je povedal, da je glede pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov predlagana ureditev dokaj »odprte narave«, tako z vidika dejanske usposobljenosti niso več zahtevane delovne izkušnje samo s področja varstva osebnih podatkov, kar omogoča začasno lažjo izbiro iz širšega kroga oseb občinam, sodelovanje preko medobčinskih uprav in najetje zunanjega izvajalca (zasebni sektor). Vsekakor pa je pomembno, da so te osebe ustrezno strokovno usposobljene in izpolnjujejo ostale predvidene pogoje za imenovanje.

V predlogu je podrobneje urejen tudi postopek uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, tudi z delno uporabo določb Zakona o splošnem upravnem postopku, kadar gre za javnopravne subjekte pravnega reda Republike Slovenije. Na tem mestu je opozoril, da se v vmesnem obdobju, ko ZVOP-2 še ne velja/ni sprejet, pojavljajo predvsem dileme pri izvajanju posameznih določb glede reševanja primerov pritožb na objave osebnih podatkov, v skladu s pravico do izbrisa oziroma pravico do pozabe.

Udeležence je opozoril tudi na prva sistemska pojasnila, ki jih je pripravilo Ministrstvo za pravosodje ob začetku razvoja uporabe nove evropske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR ter povezana Direktiva).

V nadaljevanju je mag. Renata Zatler, svetovalka za varstvo osebnih podatkov (VOP), Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov iz Dataofficer d.o.o. predstavila izzive občin s katerimi se le-te srečujejo na področju varstva osebnih podatkov. Posebej je izpostavila najpogostejše napake do katerih prihaja po sprejemu Uredbe GDPR, tj. po 25.5.2018. Te so na področju zakonitosti in proaktivne transparentnosti, ukrepov za varstvo in zagotavljanje varnosti pred nepooblaščenim dostopom/razkritjem/vdorom, nadzora nad obdelavo,… Pojasnila je še postopek v primeru kršitve varnosti osebnih podatkov »data breach«, kakšne so pravice posameznikov in postopki v primeru zahtevkov za dostop, izbris OP…, obveznost občin, da opravijo analizo stanja in uskladijo evidence dejavnosti obdelave ter kdo je lahko in kakšne so naloge pooblaščene osebe za VOP. Kot ključni izzivi občin so se skozi prakso izkazali predvsem nadzor nad podatki, redno usposabljanje vseh zaposlenih, učinkovito izvajanje sprejetih pravil v praksi in ustrezen informacijski sistem in informacijska varnost je še dodala.

Udeležence je še posebej opozorila na pomembnost določitve rokov hrambe dokumentarnega gradiva in usklajenost z navodili pristojnega Arhiva. V nasprotnem primeru podatkov ni dovoljeno brisati, saj če roki hrambe niso določeni oz. dokler niso določeni v klasifikacijskem načrtu občine, šteje gradivo za arhivsko.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Priporočila za javno naročanje živil 2/1

Obveščamo, da sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za javno upravo pripravila posodobljena Priporočila za javno naročanje živil. Posodobljena priporočila med drugim vključujejo ustrezne popravke v skladu z veljavno zakonodajo ter spremembe pri navajanju shem kakovosti in načinih vključevanja zahtev glede kakovosti živil v postopek javnega naročanja ter natančnejšo opredelitev uradnega nadzora.

Posodobljena priporočila so objavljena na spletni strani: https://ejn.gov.si/sistem/smernice-in-priporocila.html#c4.

Osnutek Stanovanjskega zakona / SZ-2 2/2

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Stanovanjskega zakona.

Cilji predloga zakona so:

– olajšati sprejem odločitev glede izboljšav in posegov, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje;
– vzpostavitev sistema za pregledno in učinkovito dodeljevanje javnih stanovanj;
– ažurno določanje najemnine v javnih stanovanjih, ki omogoča povrnitev sredstev, vloženih v gradnjo javnih stanovanj, v doglednem času;
– pravično, pregledno in učinkovito dodeljevanje pomoči pri plačevanju najemnine;
– skrajšan postopek odpovedi najemne pogodbe in izročitve stanovanja lastniku;
– zagotovitev inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem stavb ter stanovanjskih enot, neodvisno od tega, kje se nahajajo;…

Besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Pripombe na osnutek nam lahko pošljete do torka, 26.11.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 2/3

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, s katero se na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.

Glavni namen predloga je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je v letu 2019 izvedel usklajevanje območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Nov predlog območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov je vključen v Prilogo 1 in Prilogo 2 Uredbe o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.

Besedilo uredbe najdete TUKAJ, vaš komentar na predlog pa nam lahko posredujete do torka, 26. 11. 2019 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP za obdobje 2014-2020 2/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Na spodnji poevzavi najdete:

Vaše pripombe in komentarje na besedilo nam lahko posredujete najkasneje do srede, 4. 12. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

21.11. / Predstavitev tehnologij za čiščenje zunanjega zraka in reciklažo odpadne plastike 3/1

Občina Sežana v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na predstavitev tehnologij za čiščenje zunanjega zraka in sicer naprave podjetja SYSTEM SOLUTIONS iz Camposanpiera, Padova (gradivo je dostopno tukaj) in tehnologije za reciklažo odpadnih plastičnih izdelkov TECHWAVE iz Massa Carrara.

Na predavanju bodo predstavljene naprave ter rezultati meritev čistosti zraka v mestih, ki so že opremljeni z tovrstnimi napravami. Slovenija spada med najbolj onesnažene države v Evropi z delci PM10, PM2,5 in drugimi nečistotami, zato so morale občine, ki imajo presežene vrednosti onesnaženja  s temi delci sprejeti »Ukrepe« vezano na »Uredbo o kakovosti zunanjega zraka«.

Na srečanju bo predstavljena tudi tehnologija za reciklažo odpadnih plastičnih izdelkov TECHWAVE iz Massa Carrara, ki je instalirala napravo za reciklažo plastike in  pridobivanja osnovnih kemičnih surovin, ki se vračajo v ponovno proizvodnjo. Predvsem je namenjena reciklaži poliesterov, polistirolov ter sintetičnih silikonov.

Predstavitev naprav bodo vodili:

 • Prof. Francesco Pedrielli za SYSTEM SOLUTIONS
 • Dott. Ing. Gianni Innocenti za TECHWAVE

Predstavitev bo potekala na sedežu OBČINE SEŽNA , Partizanska cesta 4, SEŽANA DNE 21.11.2019 ob 10h.

Parkirišče v neposredni bližini je brezplačno (pri pokopališču – cca 50m od stavbe Občine Sežana)

Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo na e-naslov metka.lasic@skupnostobcin.si.

Vljudno vabljeni.

 

26.11. / Posvet “Predstavitev portala EZK ter postopka vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov” 3/2

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17–popr.) je na občine in na občinske inšpektorje prenesel pooblastilo za nadzor nad gradnjo, za katero po tem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, v okviru izvirne pristojnosti občine opravljajo občinski inšpektorji ali inšpektorice ali skupni občinski inšpektorji ali inšpektorice, ki delujejo v okviru skupne občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: občinski inšpektorji), na katere območju se objekt izvaja ali na katerem je objekt zgrajen.

Na podlagi zakonskega določila, morajo občinski inšpektorji preko Portala elektronska zemljiška knjiga vnašati zemljiškoknjižne predloge.

Za vas smo pripravili posvet, na katerem vam bosta zaposleni na Vrhovnem sodišču RS predstavili Zemljiško knjigo, Portal EZK,  ter postopek vpisa zemljiškoknjižnih predlogov.

Seminar bo potekal v torek 26. 11. 2019 v sejni sobi v Hali Tivoli, na naslovu Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

VABILO s programom se nahaja na tej povezavi.

28.11. / Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek – PRIJAVE ZAPOLNJENE 3/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o. organizira posvet na katerem bomo poseben poudarek namenili Uredbi o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca letos in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi.

Posvet bo potekal v četrtek, 28. novembra 2019,  s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12f, Trzin.

VABILO s programom.

PRIJAVA na dogodek več ni mogoča, saj so mesta zapolnjena.

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 3/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

18.11./ Trajnostne koče v Sloveniji 4/1

V ponedeljek, 18. novembra 2019, bo potekal posvet Trajnostne koče v Sloveniji, kjer bodo predstavljeni projekti in dobre prakse, potekalo pa bo tudi omizje z naslovom “Kako do trajnostne energetske oskrbe občutljivega gorskega prostora”.

Več o programu in prijavi preberite na tej povezavi.

19.11./ SLO INSPIRE dan 4/2

SLO INSPIRE dan je letos že peti po vrsti in bo potekal dne 19. 11. 2019 v kongresni dvorani Kristalne palače BTC. Vsakoletni dogodek organizirata Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava Republike Slovenije z namenom predstaviti širši strokovni javnosti aktualno stanje in novosti glede implementacije in uporabe infrastrukture za prostorske informacije tako v Sloveniji kot tudi širše.

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je zaradi omejenega števila mest obvezna prijava preko spletnega obrazca.

Program dogodka in več informacij si lahko preberete na Slovenskem geoportalu.

 

18.11. - 11.12. / »SMART DPO« e-učilnica za zaposlene 4/3

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice ponovno potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete v vabilu. Prilagamo tudi prijavnico.

Rok za prijavo je 15. november in sicer na elektronski naslov info@dataofficer.si, za informacije smo dosegljivi na številki 041 314-400.

20.11./ Mednarodna konferenca o socialni ekonomiji 4/4

Vabimo vas, da se pridružite navdihujoči enodnevni mednarodni konferenci o socialni ekonomiji v sredo, 20. 11. 2019, od 9. do 20. ure na Ptuju. Pripravljajo pogovor na temo priložnosti za izboljšave v politikah, ki urejajo področje socialnih podjetij in zadrug, predstavljene bodo izkušnje socialnih podjetnikov in zadružnikov ter bodo osvetlili priložnosti pri financiranju socialnih podjemov s tujimi strokovnjaki in domačimi gosti.

Z nami bodo socialna podjetja in zadruge, mednarodni gostje, predstavniki ministrstev, občin in relevantnih javnih institucij. Dogodek se odvija v okviru projekta SocioLab in je za udeležence brezplačen.

Program konference prilagamo TUKAJ, več o konferenci pa lahko preberete tudi na spletni strani: tukaj.

Na dogodek se lahko prijavite na tej povezavi.

28.11. / Seminar o skupnih občinskih upravah na Bavarskem in Sloveniji 4/5

Ministrstvo za javno upravo bo v okviru programa sodelovanja z Bavarsko izvedlo seminar o skupnih občinskih upravah na Bavarskem in Sloveniji.

Seminar bo potekal v četrtek, 28. 11. 2019, z začetkom ob 9.30, v Konferenčni dvorani MJU, vhod iz Langusove ulice 4, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Seminar bo potekal v slovenskem in nemškem jeziku, zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Vašo udeležbo sporočite na e-naslov: vesna.pest@gov.si.

28.11. / Konferenca “Evropska strategija za plastiko” 4/6

Evropska strategija za plastiko na proizvajalce plastičnih mas prelaga odgovornost in jih poziva, da se sami zavežejo k spremembi proizvodnje plastičnih izdelkov na način, da se jih bo dalo reciklirati, v nasprotnem primeru bodo zakonodajne zahteve po spremembi in prilagoditvi proizvodnje plastičnih mas vse bolj in bolj stroge, kar lahko tista podjetja, ki na to ne bodo pripravljena, zelo prizadane.

Na že tradicionalni 13. slovensko-hrvaški konferenci o plastiki, ki jo organizira Gospodarska zbornica Slovenije in bo potekala 28. novembra 2019 na Brdu pri Kranju, bodo skušali ugotoviti, kaj je naloga vsakega deležnika v vrednostni verigi, ki bi pripomogla k ciljem strategije in se dogovoriti o konkretnih nadaljnjih skupnih aktivnostih. Vsaka od vabljenih skupin bi morala prevzeti določene naloge, zato vabimo vse deležnike, da se konference udeležijo!

Na brezplačno konferenco se lahko prijavite na tej povezavi.

Program konference se nahaja tukaj.

4.12./ 3. konferenca »Program projektov eProstor« 4/7

Projektna pisarna eProstor na Geodetski upravi Republike Slovenije in Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, na Ministrstvu za okolje in prostor, v okviru izvajanja »Programa projektov eProstor« v letošnjem letu pripravlja

3. konferenco »Program projektov eProstor«, ki se bo odvijala v sredo,  4. decembra 2019, s pričetkom ob 9. uri, v kongresnem centru Domus Medica, na Dunajski  cesti 162, v Ljubljani. Predstavili bomo dosežke in rezultate štirih medsebojno povezanih in soodvisnih vsebinskih projektov v obdobju od leta 2016 do leta 2019.

Namen letošnje konference je, da širši javnosti predstavimo dosedanje dosežke in rezultate enega izmed največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja, graditve in upravljanja nepremičnin ter deležnike seznaniti z njihovo vlogo v času implementacije sistemov.

PROGRAM.

Število zainteresiranih udeležencev dogodka nam, prosimo, sporočite najkasneje do 21. novembra 2019.

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 5/1

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 5/2

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 5/3

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Sponzorirano: Pametne klopi mladega hrvaškega startup-a so del Smart city rešitve na 49 globalnih trgih 6/1

49 globalnih trgov, šest kontinentov, 260 mednarodnih mest, več kot 1.250 nameščenih izdelkov, sodelovanje z velikimi svetovnimi korporacijami, nagrada Evropskega parlamenta, Deloittea in Forbesa. To je rezultat mladega hrvaškega podjetja Include, ki je svojo pot začelo leta 2015, ko je mladi inovator Ivan Mrvoš, tedaj 19-letnik, prvo pametno klop namestil v rojstnem Solinu.

Pametna klop model Steora Urban

Podjetje, ki je svojo pot začelo v garaži, sedaj zaposluje več kot 40 mednarodnih strokovnjakov iz oddelka za raziskovanje in razvoj, prodajo, marketing, finance, proizvodnjo ter nabavo. Od začetne različice klopi, ki je podpirala polnjenje mobilnih naprav, je prodajni portfolio zrasel na 11 visokokakovostnih harverskih in softwerskih izdelkov , ki se lahko dodatno integrirajo v obstoječe izdelke.

Več o pametnih klopeh na tej povezavi.

Celovito urejanje potniškega prometa 6/2

V Novem mestu je potekal že 5. Jesenski Urbani forum z naslovom Celovito urejanje potniškega prometa – pomen železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in mesta. Na forumu so izpostavili, da je konkurenčnost mest in dostopnost storitev najširšemu krogu prebivalcev odvisna od dobre povezanosti mest z zaledjem in med seboj.

Udeležence Urbanega foruma je nagovorila generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Barbara Radovan. Poudarila je, da je tako za konkurenčnost naših mest  kot za kakovost bivanja vseh prebivalcev Slovenije pomembno, da promet urejamo celovito in se odločimo za prehod na trajnostno mobilnost. Če želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in doseči brezogljičnost do leta 2050, moramo nujno nasloviti tudi promet, pri čemer je ureditev železniškega potniškega prometa ključna.

Več na povezavi: MOP.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.