NOVICE SOS

Poziv občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo 1/1

Sekretariat SOS je vsem 212 občinam poslal poziv k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Prejšnji teden sta dr. Aleksander Jevšek, predsednik SOS in Simon Zajc v imenu Vlade RS podpisala dogovor za manj plastike na dogodkih občin.

SOS občine vabi, da se s podpisom pristopne izjave pridružijo dogovoru in podprejo iniciativo, ki prispeva k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja. Občine tako s svojimi ravnanji in zgledom prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih.

Občine so vabljene tudi, da sporočijo dobre prakse, ki  bomo objavljene na spletni strani SOS in tako na razpolago večjemu številu občin, da dobre prakse uvajajo tudi v svojih lokalnih okoljih.

Obrazci so dostopni preko aktivnih povezav:

Pristopna izjava za občine

 Obrazec dobre prakse občin

Redna seja sveta Zveze Alpe-Jadran 1/2

  V Varaždinu je 21. novembra 2019 potekala redna seja Sveta Zveze Alpe-Jadran, ki se ga je v imenu Skupnosti občin Slovenije v odsotnosti predsednika dr. Jevška udeležil Aco Šuštar, član Predsedstva SOS in župan občine Vodice.

Predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran, Radimir Čačič, župan Varaždinske županije je zbrane politične predstavnike članic pozdravil s kratkim pregledom vloge zveze in poudarkom na priložnostih, ki so pred zvezo. Predstavil je poročilo o preteklih aktivnostih.

Larisa Križan Breljak je predstavila projekt v katerem sodelujejo regije in sicer v okviru AER, združenja evropskih regij, kjer želijo z izmenjavo kadrov doseči cilje kot je izmenjava izkušenj med administrativnimi sistemi, izboljšano sodelovanja, dvig kompetenc kadra, izmenjava idej. Zasleduje cilje vseživljenjskega učenja, izboljšanje učinkovitosti procesov in drugo. Pozvala je prisotne, ki bi jih izmenjava zanimala, da se obrnejo nanjo.

Predsedujoči je prisotnim napovedal novosti glede iz Slovenije in pozval Aca Šušterja, da novosti podeli s Svetom. Aco Šušter je v imenu Skupnosti občin Slovenije predstavil projekt vzpostavitve pokrajin v Sloveniji. Poudaril je, da čeprav gre za tretji poizkus v zgodovini samostojne Slovenije, je tokrat drugače, saj je proces spodbujen s strani županov, od spodaj navzgor. Predstavil je stanje projekta, pripravljena osnutka zakonov, delovno skupino in korake, ki so pred nami.

V nadaljevanju je generalni sekretar Thomas Pseiner predstavil poročilo o aktivnostih Upravnega odbora.

Sledila je predstavitev Strategije. Predstavnica varaždinske razvojne agencije Ivana Prikratki je predstavila proces priprave in devet poglavij samega dokumenta. Skupna vizija je Regija močnih, povezanih skupnosti, kjer je različnost… Štiri strateške cilje, rast osredotočena na skupnosti, kohezivni regionalni razvoj, znanje in veščine ter trajnostna prilagodljivost. Raznolikost, povezanost in trajnost so trije stebri strategije.

V nadaljevanju je Svet posvetil pozornost tematskim koordinacijskim točkam (TCP), se seznanil z umikom TCP za visoko šolstvo na željo pokrajine Vaš, ki je to točko vodila. Sledilo je nekaj predstavitev projektov različnih TCP.

Prostorsko načrtovanje in njegov pomen je predstavil vodja TCP za naravne nesreče, ob tem, ko je izpostavil katastrofalne posledice poplav in suš. Predstavil je projekt v vrednosti 5 mio eurov, v katerem sodeluje Republika Hrvaška, Next generation incident command system NICS. Zamišljeno je, da se sistem lahko uporablja čezmejno in na vseh nivojih, od lokalnega, regionalnega, nacionalnega ali čezmejnega kriznega dogodka. Sistem je odprtokoden z aplikacijami in številnimi funkcijami.

TCP za kulturo je predstavil projekt ki so ga prijavili na razpis Evropa za državljane in bi organizirali planinske izlete in tako obiskali nekaj lokacij na območju Alpe – Jadran. Rezultate razpisa še čakajo, če razpis iz EU sredstev ne bo podprt, bodo v cenejši različici vseeno izvedli planinske pohode.

Svet Zveze Alpe-Jadran se je seznanil s predlogom za dvig članarine in razlogi za dvig, ki jih je predstavil predsedujoči. Meni, da bi morale članice zveze pripraviti in izvajati večje, skupne projekte, sofinanciranje pa pridobiti iz EU sredstev. Za pripravo večjih projektov je potrebno zagotoviti tudi finančna sredstva in glede na višino proračuna ter številne dodeljene podpore manjšim projektom teh sredstev ni dovolj.

Spremembe v članstvu zveze Alpe-Jadran je predstavil predsedujoči in povedal, da je Karlovačka županija že pred dvema letoma želela izstopiti vendar so po opravljenem pogovoru takrat ostali člani, letos pa so sprejeli dokončno odločitev za izstop. Generalni sekretar je izrazil obžalovanje.

Svet je v zaključku seje še odločal o naslednjem predsedujočem in glede na edino vloženo kandidaturo s strani dosedanjega predsedujočega, Radomirja Čačiča, je svet soglasno potrdil njegov drug mandat.

Predstavitev tehnologij za čiščenje zunanjega zraka in reciklažo odpadne plastike 1/3

V četrtek, 21.11.2019 je v Sežani potekala predstavitev tehnologij za čiščenje zunanjega zraka in reciklaže odpadne plastike. Na dogodku so predstavili naprave ter rezultate meritve čistosti zraka v mestih. Slovenija kot ena izmed najbolj onesnaženih držav, je zaradi preseženih vrednostmi onesnaženja, že sprejela Uredbo o kakovosti zunanjega zraka. Predstavniki iz občin in drugih organizacij so na dogodku pridobili informacije o primeru dobre prakse, to je tehnologiji za reciklažo odpadnih plastičnih izdelkov (poliestrov, polistirolov in sintetičnih silikonov) TECHWAVE iz italijanskega dela Toskane Massa Carrara. Podrobnejše predstavitve tehnologij bodo kmalu na voljo na sekretariatu SOS.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutek Stanovanjskega zakona / SZ-2 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Stanovanjskega zakona.

Cilji predloga zakona so:

– olajšati sprejem odločitev glede izboljšav in posegov, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje;
– vzpostavitev sistema za pregledno in učinkovito dodeljevanje javnih stanovanj;
– ažurno določanje najemnine v javnih stanovanjih, ki omogoča povrnitev sredstev, vloženih v gradnjo javnih stanovanj, v doglednem času;
– pravično, pregledno in učinkovito dodeljevanje pomoči pri plačevanju najemnine;
– skrajšan postopek odpovedi najemne pogodbe in izročitve stanovanja lastniku;
– zagotovitev inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem stavb ter stanovanjskih enot, neodvisno od tega, kje se nahajajo;…

Besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Pripombe na osnutek nam lahko pošljete do torka, 26.11.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Spremembe pravilnika o obratovalnih časih gostinskih obratov 2/2

obveščali smo vas že o aktivnostih ob spremembah pravilnika o obratovalnih časih gostinskih obratov (https://skupnostobcin.si/novica/sestanek-na-mgrt-glede-pravilnika-o-obratovalnih-casih-gostinskih-obratov/)

21.11. je MGRT poslal novo verzijo besedila, ki ga je sekretariat SOS skupaj z zapisnikom z usklajevlanega sestanka z MGRT poslal občinam članicam SOS in Komisiji za turizem.

Pripombe pričakujemo do 27.11. na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 2/3

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, s katero se na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.

Glavni namen predloga je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je v letu 2019 izvedel usklajevanje območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Nov predlog območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov je vključen v Prilogo 1 in Prilogo 2 Uredbe o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.

Besedilo uredbe najdete TUKAJ, vaš komentar na predlog pa nam lahko posredujete do torka, 26. 11. 2019 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2020 2/4

Obveščamo vas, da je na portalu eDemokracija objavljen predlog predpisa:

ODLOK O PROGRAMU PORABE SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE V LETU 2020

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so del proračuna Republike Slovenije, ki imajo namen prispevati k blaženju (tj. zmanjševanju emisij toplogrednih plinov) podnebnih sprememb in prilagajanju nanje (na vplive podnebnih sprememb).

Program za leto 2020 je zastavljen tako, da so v poglavju Upravičeni nameni porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020 prikazani upravičeni nameni in navedeni ukrepi, ki se bodo izvajali v letu 2020.

Preglednica namenov porabe in ukrepov Sklada za podnebne spremembe v letu 2020 – prenosi obveznosti, dodana sredstva na ukrepih in novi ukrepi (v mio EUR).

Vaše predloge lahko sporočite do 28. 11.2019 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP za obdobje 2014-2020 2/5

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Na spodnji poevzavi najdete:

Vaše pripombe in komentarje na besedilo nam lahko posredujete najkasneje do srede, 4. 12. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spremembe Energetskega zakona v javni obravnavi 2/6

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Razlogi za novelo so v uskladitvi z evropsko zakonodajo in zakonsko podlago za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države.

Spremembe, uvedene s to direktivo, ki bodo prenesene v EZ-1, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami EU, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic EU v tretje države in iz njih. Republika Slovenija je sicer geografsko obkrožena z državami članicami EU in plinovodov, ki bi jo povezovala s tretjimi državami sicer nima (je tudi relativno majhna verjetnost, da jih bo kdaj imela), toda obveznost prenosa direktiva vseeno obstaja.

S predlagano spremembo EZ-1 se dodaja tudi nov 381.a člen, v katerem je dodana zakonska podlaga za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države (npr. dodelitve subvencij za nakup vozil na alternativna goriva). Predlagani člen ne prinaša obveznosti za državo (niti za kogarkoli drugega) in daje zgolj zakonsko podlago in možnost, da država izvede omenjene ukrepe v kolikor bodo obstajala razpoložljiva finančna sredstva.

Občine lahko morebitne pripombe na predlog zakona pošljete na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do 5. 12. 2019, ali neposredno pripravljavcem na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 6. 12. 2019.

Več o tem na tej povezavi.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika 2/7

V obravnavi na Državnem zboru je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika.

Predlagane spremembe stvarnega prava po eni strani sledijo potrebam poslovnega prometa, po drugi strani pa bodo predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ureditev povezanih nepremičnin omogočile ureditev razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi že oblikujejo, vendar s pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega prava. S predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve.

Poglavitne rešitve, ki jih Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika prinaša, so:

 • Opredelitev, da živali niso stvari, ampak živa bitja
 • Prenova oziroma dograditev etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev
 • Prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
 • Spremembe na področju nepravih stvarnih služnosti v javno korist in stavbne pravice

Celotna vsebina predloga je dosegljiva TUKAJ.

Vaše predloge in komentarje nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 19. 12. 2019.

DOGODKI SOS

26.11. / Posvet “Predstavitev portala EZK ter postopka vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov” 3/1

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17–popr.) je na občine in na občinske inšpektorje prenesel pooblastilo za nadzor nad gradnjo, za katero po tem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, v okviru izvirne pristojnosti občine opravljajo občinski inšpektorji ali inšpektorice ali skupni občinski inšpektorji ali inšpektorice, ki delujejo v okviru skupne občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: občinski inšpektorji), na katere območju se objekt izvaja ali na katerem je objekt zgrajen.

Na podlagi zakonskega določila, morajo občinski inšpektorji preko Portala elektronska zemljiška knjiga vnašati zemljiškoknjižne predloge.

Za vas smo pripravili posvet, na katerem vam bosta zaposleni na Vrhovnem sodišču RS predstavili Zemljiško knjigo, Portal EZK,  ter postopek vpisa zemljiškoknjižnih predlogov.

Seminar bo potekal v torek 26. 11. 2019 v sejni sobi v Hali Tivoli, na naslovu Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

VABILO s programom se nahaja na tej povezavi.

26.11. / Vabilo na Forum Slovenske digitalne koalicije 3/2

Vabljeni na Forum Slovenske digitalne koalicije, ki bo pod geslom “Skupaj za Digitalno Slovenijo” potekal v torek, 26. 11. 2019, od 09:00 do 14:00 v Hiši Evropske unije na Dunajski cesti 20 v Ljubljani. Forum je namenjen deležnikom in podpornikom digitalizacije ter zainteresirani javnosti kot pregled strateških in zakonskih usmeritevdosedanjih aktivnosti in oblikovanju prihodnjih ciljev Slovenske digitalne koalicije.

Slovenska Digitalna Koalicija je bila ustanovljena leta 2017 z namenom na enem mestu združiti relevantne deležnike nevladnih organizacij, izobraževanja, države in gospodarstva, ki bo Republiki Sloveniji omogočila hiter in usmerjen proces digitalizacije. Digitalizacija je temelj mednarodne konkurenčnosti tako na evropskem kot svetovnem nivoju.

Prosimo za potrditev udeležbe na povezavi:

https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/Obrazec/Forum-slovenske-digitalne-koalicije.

Vljudno vabljeni!

28.11. / Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek – PRIJAVE ZAPOLNJENE 3/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o. organizira posvet na katerem bomo poseben poudarek namenili Uredbi o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca letos in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi.

Posvet bo potekal v četrtek, 28. novembra 2019,  s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12f, Trzin.

VABILO s programom.

PRIJAVA na dogodek več ni mogoča, saj so mesta zapolnjena.

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 3/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

28.11. / Seminar o skupnih občinskih upravah na Bavarskem in Sloveniji 4/1

Ministrstvo za javno upravo bo v okviru programa sodelovanja z Bavarsko izvedlo seminar o skupnih občinskih upravah na Bavarskem in Sloveniji.

Seminar bo potekal v četrtek, 28. 11. 2019, z začetkom ob 9.30, v Konferenčni dvorani MJU, vhod iz Langusove ulice 4, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Seminar bo potekal v slovenskem in nemškem jeziku, zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Vašo udeležbo sporočite na e-naslov: vesna.pest@gov.si.

28.11. / Konferenca “Evropska strategija za plastiko” 4/2

Evropska strategija za plastiko na proizvajalce plastičnih mas prelaga odgovornost in jih poziva, da se sami zavežejo k spremembi proizvodnje plastičnih izdelkov na način, da se jih bo dalo reciklirati, v nasprotnem primeru bodo zakonodajne zahteve po spremembi in prilagoditvi proizvodnje plastičnih mas vse bolj in bolj stroge, kar lahko tista podjetja, ki na to ne bodo pripravljena, zelo prizadane.

Na že tradicionalni 13. slovensko-hrvaški konferenci o plastiki, ki jo organizira Gospodarska zbornica Slovenije in bo potekala 28. novembra 2019 na Brdu pri Kranju, bodo skušali ugotoviti, kaj je naloga vsakega deležnika v vrednostni verigi, ki bi pripomogla k ciljem strategije in se dogovoriti o konkretnih nadaljnjih skupnih aktivnostih. Vsaka od vabljenih skupin bi morala prevzeti določene naloge, zato vabimo vse deležnike, da se konference udeležijo!

Na brezplačno konferenco se lahko prijavite na tej povezavi.

Program konference se nahaja tukaj.

4.12./ Vabilo na nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 4/3

Obveščamo vas, da bo 4. decembra 2019 v Novi Gorici potekal drugi nacionalni Kulturni bazar v regiji.
Osrednja tema strokovnega usposabljanja Kulturni bazar v regiji je usmerjena v načrtni razvoj kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih ter v prepoznavanje prednosti, ki jih prinašata sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov. Če si želite izbrati program, ki bo najbolj ustrezal vašemu zanimanju in področju dela, vam priporočamo, da se prijavite čim prej, najpozneje pa do vključno 25. novembra 2019 na naslovu info@kulturnibazar.si.

V celodnevnem programu, ki bo potekal v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica ter drugih kulturnih ustanovah v mestu, se bodo predstavila vsa področja kulture, spoznali bomo bogato ponudbo kulturnih ustanov iz vse Slovenije, s poudarkom na kulturnih ustanovah iz širše regije.

Kulturni bazar v Novi Gorici namenjamo strokovnim delavcem v vzgoji, izobraževanju in kulturi, umetnikom in strokovnim delavcem na področju kulture, izobraževanja in družbenih dejavnosti ter medgeneracijskih centrov iz lokalnih skupnosti ter študentom.

Udeležbo si zagotovite z e-prijavo na www.kulturnibazar.si, ki je vaša vstopnica na izbrane dogodke. Udeležba je brezplačna.

Na sledeči povezavi najdete:
vabilo
program Kulturnega bazarja v regiji.

Več informacij najdete na povezavi.

VLADA RS

51. redna seja 5/1

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika

Predlagane spremembe stvarnega prava po eni strani sledijo potrebam poslovnega prometa, po drugi strani pa bodo predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ureditev povezanih nepremičnin omogočile ureditev razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi že oblikujejo, vendar s pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega prava. S predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve.

Poglavitne rešitve, ki jih Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika prinaša, so:

 • Opredelitev, da živali niso stvari, ampak živa bitja
 • Prenova oziroma dograditev etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev
 • Prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
 • Spremembe na področju nepravih stvarnih služnosti v javno korist in stavbne pravice

Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«

Vlada je določila besedilo Resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«, ki je podlaga za nacionalne ukrepe in enovit strateški načrt za izpolnjevanje Skupne kmetijske politike.

Resolucija zasleduje naslednje cilje:

 1. Odporna in konkurenčna pridelava in predelava hrane
 2. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin
 3. Dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju
 4. Horizontalni cilj: krepitev oblikovanja in prenosa znanja

Odgovor vlade glede sistemske rešitve problematike starajočega se prebivalstva

Vlada je na seji sprejela odgovor na pobudo državnega svetnika za sistemsko rešitev problematike starajočega se prebivalstva in zagotovitev ustreznega vira sredstev za financiranje programov in izgradnjo ustreznih nastanitvenih zmogljivosti za osebe z demenco.

Vlada odgovarja:

Država se na izzive, povezane z demografskimi spremembami, odziva s Strategijo dolgožive družbe (v nadaljnjem besedilu: Strategija), ki je bila sprejeta leta 2017. Namen Strategije je ozavestiti in spodbuditi najširši krog deležnikov s potrebo po odzivanju na izzive, ki jih pred nas postavlja staranje prebivalstva. Slovenija je s Strategijo dobila okvir za organizirano in sistematično pot odzivanja na izzive staranja prebivalstva.

Za doseganje ciljev, ki prispevajo h kakovosti življenja starejših, so pomembni tudi naslednji strateški dokumenti pristojnih resorjev: Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, Strategija za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2020, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028.

S cilji Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 se je zavezalo širiti ponudbo storitev v skupnosti, saj je tudi želja starejših, da čim dlje ostanejo doma. Ker pa doma živi tudi vse več uporabnikov z demenco (predvsem v začetnih stadijih demence), je treba zagotoviti prilagoditve teh storitev njihovim potrebam,  hkrati pa razviti še nove oblike pomoči za osebe z demenco in njihove svojce v domačem okolju.

Pomemben del ponudbe za starejše v domačem okolju, ki jo sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), so tudi socialnovarstveni programi, ki pomembno prispevajo k osveščanju in izobraževanju o demenci  ter podpori svojcem, v smislu ponudbe svetovalnih in informacijskih pisarn, skupin za samopomoč in drugih oblik pomoči.

Staranje prebivalstva in pomanjkanje storitev v skupnosti se vse bolj odraža tudi v pomanjkanju mest v institucionalnem varstvu starejših. Domovi poskušajo v mejah možnosti prilagajati svoje zmogljivosti vse večjim potrebam po namestitvi oseb z demenco in ponujajo vse več prilagojenih enot.

Sicer pa se večina dodatnih zmogljivosti zagotavlja s podelitvijo koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Na podlagi razpisa, objavljenega v letu 2017, so bile podeljene koncesije za skupno 928 mest v domovih za starejše v dveh delih, s takojšnjim začetkom in z odložnim pogojem začetka izvajanja dejavnosti, od tega bo za demenco namenjenih 380 mest.

Širitev storitev v skupnosti za osebe z demenco pa bomo zagotavljali tudi s pomočjo sredstev Evropske unije programskega obdobja 2014–2020.

Vlada se je v Koalicijskem sporazumu za mandatno obdobje 2018–2022 zavezala k vzpostavitvi samostojnega, integriranega in vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo posameznikom in družinam omogočal svobodno izbiro oblike oskrbe s kakovostnimi socialnimi in zdravstvenimi storitvami ter primerljive pravice za primerljive potrebe.

Ministrstvo za zdravje sledi zavezam Koalicijskega sporazuma in v sodelovanju z drugimi resorji nadaljuje potrebne aktivnosti v povezavi s pripravo predloga zakona. Predlogi sistemskih rešitev gredo v smeri povezav in nadgradnje obstoječih ureditev ter v smeri, da predlogi rešitev sledijo mednarodni definiciji dolgotrajne oskrbe, ki je v skladu z mednarodno definicijo sistema zdravstvenih računov opredeljena kot niz storitev oziroma pravic, ki jih potrebujejo osebe, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih opravil.

V skladu z Normativnim delovnim programom Vlade Republike Slovenije za leto 2019 bo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi posredovan v državni zbor v letu 2020.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/1

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 6/2

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Predstavitve s Slovenskih regionalnih dni 2019 in Letna konferenca Regional Studies Association 2020 7/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj s partnerji ZRC SAZU, Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Združenjem regionalnih razvojnih agencij organiziral tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2019, ki so potekali 24. in 25. oktobra 2019 pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«.

Na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov so objavili predstavitve z letošnjega dogodka v Bovcu:

Prilagamo tudi povezavo na informacije o Letni konferenci Regional Studies Association, ki bo naslednje leto v Ljubljani:

Konferenca bo priložnost, da se spoznate s številnimi tujimi strokovnjaki ter njihovimi izkušnjami s spodbujanjem regionalnega razvoja.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.