V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MAKOLE, SVETI ANDRAŽ, KRANJ, ŽIROVNICA IN MEŽICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Spletni seminar Predstavitev zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 1/1

Skupnost občin Slovenije je v petek, 26. novembra 2021 izvedla spletni seminar Predstavitev zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki je stopil v veljavo 7. avgusta 2021. Podrobnosti novega zakona so predstavili dr. Alenka Žužek Nemec, mag. Samo Zorc in mag. Aleš Pelan iz Ministrstva za javno upravo. Udeležencem seminarja so podali informacije v povezavi z EU uredbo eIDAS in Zakonom o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (Uradni list RS, št. 121/21). Sledila je predstavitev gradnikov in skupne informacijske rešitve Ministrstva za javno upravo ter aktivnosti, ki jih morajo zagotavljati deležniki, podrobnosti o nova osebna izkaznica in evropski denarnici za digitalno identiteto, kot je predvidena v Predlogu EU uredbe v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto – 9471/21.

Elektronska identiteta bo državljanom omogočila elektronsko poslovanje in dostop do vseh elektronskih storitev tako doma, v skladu z Uredbo eIDAS pa tudi na celotnem notranjem trgu EU, saj bo omogočila identifikacijo uporabnika na elektronski način povsod, kjer je identifikacija osebe za uspešno izvedbo postopkov nujno potrebna ali zaželena. S tem bomo zagotovili pogoje za to, da bodo lahko državljani in tudi vsi ponudniki storitev praktično vse aktivnosti tudi dejansko izvedli elektronsko, neodvisno od časovnih, krajevnih in drugih omejitev, kar bo vsem omogočilo povečati učinkovitost in kvaliteto svojega življenja in dela.

Strokovna ekskurzija na temo podnebnih sprememb 1/2

V četrtek, 25.11.2021 je potekala Strokovna ekskurzija v obmejni mesti Gornja Radgona in Bad Radkersburg (“twin cities”) v luči podnebnih sprememb. Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročila Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike in prostora in Skupnost občin Slovenije ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.  Zaradi nenadnega zaprtja sosednje države Avstrije je bil v povezavi s preprečevanjem širjenja koronavirusa ukinjen strokovni ogled mestnega jedra in urbanih ureditev na avstrijski strani. Na organizacijski izziv se je Skupnost občin Slovenije v vlogi organizatorja odzvala s prilagojenim programom.

Na slovenski strani mostu prijateljstva sta zbrane udeležence v dopoldanskem času uvodoma pozdravila župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko in direktor občinske uprave Vladimir Mauku, ki sta predstavila zgodovinski, gospodarski in naravovarstveni oris obmejne občine. Mag. Mateja Močnik, predstavnica avstrijske strani (Muzeja v stari orožarni občine Bad Radkersburg) je v nadaljevanju ekskurzije predstavila razvoj mestnega jedra in zglednih urbanih ureditev v občini Bad Radkersburg (Radgoni) s poudarkom na kulturnem in prostorskem povezovanju onkraj meja.

Sledila je predstavitev bilateralnega projekta goMURra pod vodstvom arhitekta in urbanista Aleksandra Ostana ter razprava na temo varovanja ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine v luči podnebnih sprememb. Več informacij in slik z dogodka je na voljo TUKAJ.

Seja Komisije za digitalno preobrazbo 1/3

Članice in člani Komisije za digitalno preobrazbo pri Skupnosti občin Slovenije so se v sredo, 24. novembra 2021 preko video povezave sestali na tretji seji. K sodelovanju so povabili tudi članice in člane Predsedstva.
Obravnavali so pet točk dnevnega reda. Osrednji sta bili Predstavitev stanja razpisa Ministrstva za javno upravo (MJU) za pametna mesta in skupnosti ter Priprava Strategije digitalnih javnih storitev in umeščanje lokalnih skupnosti. Obe temi je predstavil generalni direktor Direktorata za informatiko na MJU Peter Grum.
V povezavi z razpisom za pametna mesta je povedal, da čakajo zgolj na povratno informacijo Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ter da bodo razpis objavili v roku enega tedna po prejemu odgovora SVRK. Zbrane je seznanil, da bodo besedilo razpisa in kriteriji ocenjevanja enaki kot so bili ob prvi objavi. V izogib subjektivnosti se bo spremil način ocenjevanja.

Glede Strategije digitalnih javnih storitev in umeščanja lokalnih skupnosti je izrazil upanje o tem, da bi bilo besedilo pripravljeno do konca februarja prihodnjega leta. Strategija bo izhajala iz uporabnika, velik poudarek na skrbi za podatke, promociji digitalizacije, ozaveščanju uporabnikov o digitalni identiteti in vstopni točki do digitalnih storitev.

Ob koncu so člani komisije razpravljali o prihodnjem delu Komisije za digitalno preobrazbo in pripravi akcijskega načrta za digitalno preobrazbo. Dogovorjeno je bilo, da Komisija prevzame koordinacijsko vlogo, še posebej v odnosu s Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Seja Komisije za razvojne projekte 1/4

Člani Komisije za razvojne projekte pri Skupnosti občin Slovenije so se v ponedeljek, 22. novembra 2021 preko video povezave srečali na 4. seji. Sodelovali so tudi člani Predsedstva.

Osrednja tema seje je bil pogovor o Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 in izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Vodila ga je predsednica komisije županja Jasna Grbič, predstavniki občin pa so podali svoja mnenja in dodatne predloge v povezavi z večletnim finančnim okvirjem za obdobje med leti 2021 – 2027.

Zbrani so med drugim izrazili zaskrbljenost glede izključenosti socialnega sklada pri CLLD sredstvih, poudarili pomen urejanja urbanih središč srednje velikih občin in izpostavili sredstva za pomoč urejanja degradiranih poslovnih con. V navezavi s tem pa tudi potrebo po višjih sredstvih za zeleni prehod gospodarstva.

Predsednica je ob koncu poudarila, da je najpomembnejša uravnoteženost financiranja občin glede črpanja sredstev iz različnih skladov.

Srečanje so sklenili z dogovorom, da občine članice Sekretariatu SOS posredujejo svoje predloge za vključitev v večletni finančni okvir do petka, 26. novembra 2021. Zbrani predlogi bodo pristojnemu ministrstvu in strokovnim službam posredovani do začetka decembra 2021.

Predstavitev novih priročnikov Ministrstva za okolje in prostor 1/5

V ponedeljek, 22. novembra 2021 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja ter pripravljavci gradiv organizirala predstavitveni seminar “Nov priročnik Načrtovanje in organizacije gradbene parcele stavbe in novo priporočilo Ozelenitev streh in vertikalnih površin“.

Jernej Červek iz Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je slušatelje seznanil z DPR in izpostavil pripravo prostorskih aktov. V nadaljevanju je predstavil zakonsko podlago (Zakon o urejanju prostora ZUreP-2), v okviru katere so na MOP pripravili temeljna pravila urejanja prostora (podrobnejša pravila za načrtovanje; splošne smernice; priporočila, dobre prakse). V nadaljevanju je Matej Nikšič iz Urbanističnega inštituta RS podrobno predstavil priročnik Načrtovanje in organizacija gradbene parcele stavbe in Priporočila za ozelenitev streh in vertikalnih površin. Dodatno je bil predstavljen tudi nov priročnik Javne odprte grajene površine. Peter Ribič iz Biotehničnega centra Naklo ter Tomaž Čufer iz podjetja Humko pa sta s praktičnimi nasveti v nadaljevanju srečanja slušatelje seznanila z dejanskimi priporočili vzpostavitve zelenih streh in vertikalnih ozelenitev. Sledila je razprava, v kateri ni manjkalo tehničnih nasvetov, namigov uporabe najustreznejših rastlinskih vrst in podobno.

Priporočila za prostorsko načrtovanje (priporočila, brošure) so dosegljiva v spletni izdaji TUKAJ.

ZAKONODAJA

Navodilo MF o zaključku izvrševanja državnega proračuna za leto 2021 2/1

Obveščamo vas, da je minister za finance izdal Navodilo o zaključku izvrševanja državnega proračuna za leto 2021.

Ministrstvo za finance sporoča, da posebno navodilo za občine ne bo izdano. Kot v preteklih letih, lahko v občinah pripravite navodilo o zaključku izvrševanja občinskega proračuna za leto 2021, kjer župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2021, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke. Proračunsko leto traja do 31. decembra, plačilni roki so določeni v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21).

Celotno besedilo navodila lahko preberete na POVEZAVI.

Stališče MJU glede ZJN-3 – Spremembe pogodb in rast cen na trgu 2/2

Skupnost občin Slovenije je prejela stališče Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, v zvezi s pobudo SOS za pripravo navodila oziroma usmeritve za področje gradenj in živil, vezano na vpliv rasti cen.

Stališče MJU vsebuje sistematično pojasnilo dovoljenih sprememb pogodb zaradi dviga cen blaga, surovin in storitev in vseh okoliščin, ki jih je v tem segmentu treba upoštevati.

Celotno besedilo stališča lahko preberete na POVEZAVI.

Upoštevanje razdalje pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela – obvestilo o spremembi stališča MJU 2/3

Ministrstvo za javno upravo je dne 22. 11. 2021 posredovalo obvestilo, v katerem obveščajo o spremembi stališča MJU glede ugotavljanja razdalje za obračun in izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Pri ugotavljanju razdalje, za katero pripada javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, se pri izračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela seštejeta obe razdalji, torej razdalja od bivališča (stalnega in začasnega) oziroma od naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu, do kraja opravljanja dela, in razdalja od kraja opravljanja dela do bivališča (stalnega ali začasnega) oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu. Navedeno pomeni, da se ne upošteva več dvakratnik razdalje od bivališča (stalnega ali začasnega) oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu do kraja opravljanja dela (razen v primeru, ko je razdalja v eno in drugo smer enaka).

Celotno besedilo obvestila lahko preberete na POVEZAVI.

Opozorilo KPK glede nezdružljivosti funkcij županov 2/4

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) opozarja župane na nezdružljivost njihove funkcije s članstvom v različnih organih javnih podjetij oziroma zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, ter na neusklajenost občinskih odlokov o ustanovitvi javnih podjetij z zakonodajo.

Komisija je v nekaterih postopkih, povezanih z nezdružljivostjo funkcij, zaznala nepravilnosti oziroma neusklajenosti občinskih odlokov z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Občinski odloki, ki določajo ustanovitev javnega podjetja, namreč pogosto ne upoštevajo določb druge relevantne zakonodaje pri opredeljevanju organov, določanju njihovih pristojnosti in pravic ter določanju oseb, ki so lahko člani v teh organih.

Zaradi zaznanih nepravilnosti je Komisija občine pozvala, da preverijo že sprejete odloke o ustanovitvah javnih podjetij oziroma zavodov, pri čemer naj bodo pozorne na upoštevanje in skladnost odlokov z določbami ZIntPK ter ostalo relevantno zakonodajo. Hkrati je o zaznanih praksah obvestila Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za lokalno samoupravo.

Celotno besedilo opozorila KPK lahko preberete na POVEZAVI.

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah 2/5

Dne 19. 11. 2021 je začel veljati nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, ki se med drugim nanaša na vlaganje vlog (tudi elektronskih), omejitev sodelovanja javnosti, pregledovanje dokumentov, vročanje in na podaljšanje določenih rokov.

Celotno besedilo odloka lahko preberete na POVEZAVI.

POVPRAŠEVANJA

Zunanji ponudniki optimizacije šolskih prevozov 3/1

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice na občine naslovila vprašanje glede sodelovanja z zunanjimi ponudniki optimizacije šolskih prevozov:

1. Ali ste se že obrnili na zunanjega ponudnika optimizacije šolskih prevozov? Ali ste bili pri tem uspešni?

2. Če so na prvo vprašanje odgovorili z “da”, smo jih prosili, ali lahko posredujejo informacijo, katero podjetje je bilo izvajalec optimizacije?

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Prekomerna obremenitev občinskih cest 3/2

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanja glede prekomerne obremenitve cest. In sicer:

1. Članice skupnosti občin sprašujejo, kako imajo urejeno prekomerno obremenjevanje občinskih cest, do katerega pride bodisi pri gradnji zasebnih objektov, zasipavanjih vrtač ali globeli ipd. Ali izdajajo dovoljenja in zaračunavajo odškodnino za tovrstne obremenitve in na podlagi katerih aktov?

2. Ali ima katera članica skupnosti občin tudi upravljanje občinskih cest (izdajanje različnih dovoljenj, ki se tičejo občinskih cest, zapor ipd.) zaupano vzdrževalcu občinskih cest kot npr. komunalnemu podjetju?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje vaših odgovorov najkasneje do petka, 3. 12. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Razpisana sredstva za spodbujanje gospodarstva v občini 3/3

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice naslovilo vprašanje vezano na javne razpise za dodelitev sredstev občin za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini.

In sicer smo prosili za informacijo:

Koliko sredstev ste v letu 2021 razpisali za spodbujanje razvoja gospodarstva v občin?

Odgovore na povpraševanje lahko preberete v zbirnem dokumentu TUKAJ.

Financiranje stroška izdelave OPPN in komunalnega prispevka 3/4

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice naslovila vprašanje glede financiranja stroška izdelave OPPN in komunalnega prispevka. In sicer:

 1. Zanimalo jih je  stališče občin pri financiranju stroška izdelave OPPN – kdaj ga financirajo občine same in kdaj ga morajo zasebni investitorji? Pravna podlaga glede tega?
 2. Zanimalo jih je tudi ali občine upoštevajo investitorjem stroške izdelave OPPN pri poračunu komunalnega prispevka oziroma ob sklenitvi pogodbe o opremljanju? Pravna podlaga?

Občine smo prosili za odzive do 19. 11. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu tukaj.

 

DOGODKI SOS

30.11. / Seminar psihosocialna tveganja in stres na delovnem mestu 4/1

Stres in izgorelost sta v današnjih časih izredno razširjena, ne samo zaradi naglice in preobilja dela, temveč predvsem zaradi slabih odnosov doma, na delovnem mestu in tudi zaradi odnosa, ki ga imamo sami s sabo. Zaradi tega lahko pride do kronične utrujenosti, izgorelosti in psihosomatskih bolezni ter posledično povečanega absentizma na delovnem mestu. Takšna situacija poglablja konflikte (ali ustvarja nove), ustvarjalnost in delovna energija padeta, fokus zaposlenega se iz dela preusmeri na njegove čustvene in zdravstvene izzive in to vpliva na vzdušje celotne organizacije.

Zato je pomembno, da znamo ostati mirni, odločni in ciljno usmerjeni in se naučite metode, kako v stresnih situacijah dnevno pomagati sami sebi.

VSEBINA SEMINARJA:

– osnovno razumevanja čustev
– kako stres uporabite za razvoj psihofizične kondicije
– kako priti do notranje motivacije za delo, ki ga opravljate
– kako razvijanje čustvenih kometenc pomembno vpliva na dolgoročni prispevek k organizacijski klimi in kulturi
– predstavitev prve pomoči za sproščanje čustvenih napetosti in spremembe omejujočih prepričanj
– predstavitev samocoaching programa »(P)ostani zdrav« za dolgoročno uspešnost posameznika in organizacije

O PREDAVATELJICI:

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. Je odlična poznavalka tehnike Procesa prisotnosti, s katero je tudi sama prišla nazaj do notranje motivacije in več življenjske moči. Te izkušnje so jo pripeljale do vloge predavatelja, motivacijsko/inspiracijskega trenerja in coacha nove VinKom miselnosti zakaj delamo to kar delamo. Njene aktivnosti kot svetovalka so usmerjene v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motiviran kader skladen z vizijo in poslanstvom podjetja/organizacije in povečanje zavzetosti in kulture odgovornosti.

Vabilo za tiskanje

8.12. / ENERGETSKA UČINKOVITOST IN SAMOOSKRBA Z ENERGIJO 4/2

V zadnjih tednih se srečujemo z dvigi cen energentov, ki posledično prinašajo dvige cen tako izdelkov kot storitev; z opozorili, da je nujno preoblikovati sedanjo energetsko zasnovo v smeri trajnostne, zelene in na dosegu roke dosegljive energije. Pri prehodu lahko pomembno vlogo odigrajo tudi občine, njene institucije ter občanke in občani. Samo skupaj in povezano lahko najdemo ustrezne modele tako v smislu nižanja porabe energije kot v smislu vzpostavitve novih inovativnih modelov pridobivanja zelene in trajnostne energije.

Da bi skupaj odkrili možnosti in priložnosti, ki se ponujajo lokalnim skupnostim za zagotovitev energetske učinkovitosti in samooskrbe z energijo, organizira Skupnost občin Slovenije posvet vse odločevalce, soodločevalce in druge zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni, da se seznanijo z možnostmi in možnimi modeli samooskrbe z energijo ter učinkovitimi ravnanji z njo.

Kakšna je zakonodajna podlaga rabe OVE? Kakšna bo kapaciteta samooskrbnih občin v prihodnosti? S kakšnimi izzivi se soočajo občine, ki so nosilke dobrih praks energetske samooskrbe? Kakšni izzivi čakajo občine, ki se na to pot šele pripravljajo?

Na takšna in podobna vprašanja bo odgovorjeno v okviru posveta, ki bo sestavljen iz zakonodajnega in praktičnega dela.

Predlagan DNEVNI RED:

 • Predstavitev Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ter Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s poudarkom na tematiki, ki zadeva občine (Predstavnik MI)
 • Vizija koncesionarja in izvajalca gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije, izpostavitev dejstev o kapacitetah ter razvojnih možnostih za občine (Tehnični direktor podjetja SODO)
 • Izkušnja prve samooskrbne energetske skupnosti v Sloveniji (Župan Občine Luče)
 • Vizija vzpostavitve skupnostnih sončnih elektrarn (Župan Občine Hrastnik)
 • Razprava

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Vabilo za tiskanje

Vabljeni k prijavi in udeležbi!

DOGODKI DRUGIH

29.11. / ter 30. 11 Informativna delavnica Novi evropski Bauhaus: možnosti financiranja 5/1

Evropska komisija vas vabi na prvi informativni delavnici Novi evropski Bauhaus: možnosti financiranja. Udeleženci boste dobili pregled financiranja EU in trenutno odprtih razpisov pobudeNovi evropski Bauhaus, ki podpira trajnostna, vključujoča in estetska bivalna okolja in je del evropskega zelenega dogovora. Po vsaki predstavitvi bo čas za vprašanja in odgovore ter razpravo.

 

Dogodek je namenjen: mestnim in občinskim upravam, vodjem projektov, sodelavcem, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem in urbanim načrtovanjem, pametnimi skupnostmi, inovacijami, razvojem podeželja, izobraževanjem in neenakostjo.

Program (v angleščini) in povezava do prenosa v živo:

 1. november, 14.00 do 17.00: https://europa.eu/new-european-bauhaus/events/info-session-1-new-european-bauhaus-funding-opportunities_en
 2. december, 14.00 do 17.00 https://europa.eu/new-european-bauhaus/events/info-session-2-new-european-bauhaus-funding-opportunities_en

1.12. in 3.12. / Posvetovanje za pripravo programskih dokumentov za izvajanje EKP 2021-2027 5/2

S Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo prejeli vabilo, ki naslavlja posvetovanje za pripravo programskih dokumentov za izvajanje EKP 2021-2027. Evropska kohezijska politika je namreč glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo so v Sloveniji uresničili številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države. Obvestili so nas, da se izvajanje finančne perspektive 2014-2020 počasi zaključuje, zaključili pa so tudi pripravo Načrta za okrevanje in odpornost, zato so s polnimi močmi zakorakali v pripravo programskih dokumentov za novo obdobje 2021-2027. Ker se zavedajo, da je mogoče dobre rešitve, ki bodo omogočile blaginjo vseh državljank in državljanov, pripraviti zgolj z druženimi močmi, vas vljudno vabijo k sodelovanju.

Ker epidemiološke razmere ne dopuščajo, da bi se srečali v živo, vas vabijo, da se aktivno vključite v razpravo preko avdio-video konference z vprašanji, mnenji in predlogi glede: Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 in izhodišč Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Gradiva so objavljena na spletni strani www.evropskasredstva.si/2021-2027.

Spletni posvetovanji bosta potekali:

 • v sredo, 1. decembra 2021, ob 10. uri (VZHODNA KOHEZIJSKA POLITIKA) – vabilo1
 • v sredo, 3. decembra 2021, ob 10. uri (ZAHODNA KOHEZIJSKA POLITIKA) – vabilo3

VPRAŠANJA IN PRIJAVA: Ker želijo, da bo naša razprava čim bolj konkretna, vas prosijo, da svoja vprašanja in predloge predhodno pošljete na elektronski naslov marjanca.scheicher@gov.si, do ponedeljka, 22. novembra 2021. V kolikor menite, da bi k sodelovanju morali povabiti še koga, jim to prav tako sporočite.
Posvetovanja bo vodila vodja delovne skupine za programiranje državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs. Prosijo vas, da svojo udeležbo potrdite po e-pošti: marjanca.scheicher@gov.si, najkasneje en dan pred dogodkom, ko vam bodo poslali povezavo do posvetovanja.

Skupaj oblikujmo prihodnost in razvoj Slovenije v tem desetletju!

 

2. in 3. 12. / Prostovoljstvo in solidarnost: potencial 21. stoletja 5/3

Slovenska filantropija pripravlja 13. Slovenski kongres prostovoljstva z naslovom Prostovoljstvo in solidarnost: potencial 21. stoletja.

Kongres bodo izpeljali virtualno  preko spletnega orodja Zoom, pod častnim pokroviteljstvom Mestne občine Koper, dne četrtek 2. in petek 3. 12. 2021, s pričetkom ob 9.00 uri (predavanja bodo trajala predvidoma do 13.00 ure).

Pozdravni nagovor bosta imela ga. Tereze Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije in g. Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper.

Predstavljeni bodo primeri dobrih praks odziva organizacij na izredne razmere, kajti vsak dan se posamezniki z velikimi in majhnimi prostovoljskimi akcijami vključujejo v solidarnostne in razvojne pobude, da bi izboljšali pogoje življenja za druge in zase. Med drugim bo tema tudi izzivi in priložnost prostovoljstva in solidarnost, ki sta temeljni vrednoti, ki na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izkazujeta tolikšno moč, da lahko tudi vnašata trajne spremembe na vseh ravneh. S posameznimi dejanji ljudje vsakodnevno prispevajo k razvoju solidarnosti na različnih področjih in tako dajejo osebni prispevek za skupni, boljši jutri.

Za udeležbo so potrebne prijave, do 29. 11. 2021 in izpolnjen prijavni obrazec tukaj.

Več o programu in gradivu najdete na tej povezavi.

vir: https://www.filantropija.org/

7.12. / Dan usposabljanj KPK o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 5/4

V Tednu boja proti korupciji, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), organizira ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji 9. decembra, vas vabimo na celodnevno brezplačno izobraževanje o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki bo v torek, 7. decembra 2021, med 8. in 15. uro po aplikaciji Zoom.

Strokovni sodelavci Komisije bodo predstavili postopke, kot jih vodi Komisija, kršitve integritete, nasprotje interesov, omejitve poslovanja, prepovedi in omejitve pri sprejemanju daril, lobiranje in načrte integritete. Predstavili bodo osnove posameznih institutov, ki bodo vsem uradnim osebam pomagale pri upoštevanju določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v praksi.

Posamezno predavanje bo trajalo 45 minut. Na posamezna usposabljanja se lahko prijavite s klikom na besedo PRIJAVA v spodaj objavljenem programu, s čimer boste preusmerjeni na spletno stran za izpolnjevanje podatkov. Lahko se prijavite na več usposabljanj oziroma na vsa, le prijaviti se morate na vsako posebej. Na koncu predstavitve bodo predavatelji na voljo tudi za morebitna vprašanja slušateljev. Zaradi epidemiološke situacije bodo usposabljanja potekala na daljavo, po aplikaciji Zoom.

Program:

8.00 – 8.45         POSTOPKI KOMISIJE: Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor; PRIJAVA
kaj je predhodni preizkus, kdaj je uvedena preiskava, kakšne pravice imajo obravnavane osebe …

9.00 – 9.45         KRŠITVE INTEGRITETE: Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor; PRIJAVA
integriteta v skladu z ZIntPK, kršitve integritete iz prakse Komisije, sodna praksa …

10.00 – 10.45         NASPROTJE INTERESOV: Andreja Kokalj, Služba za nadzor; PRIJAVA
kaj je nasprotje interesov, kako ravnati, ko se znajdemo v takšnih okoliščinah, kako jih prepoznati, subsidiarnost ZIntPK …

11.00 – 11.45         OMEJITVE POSLOVANJA: Sanja Marić, Služba za nadzor; PRIJAVA
za koga veljajo omejitve poslovanja, kdaj je prepoved absolutna in kdaj je poslovanje pogojno dovoljeno, posledice kršitev …

12.00 – 12.30        DARILA: Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo; PRIJAVA
katera darila lahko sprejmemo in katerih ne, je vrednost darila pomembna, obveznosti prejemnikov daril in subjektov javnega sektorja …

13.00 – 13.45        LOBIRANJE: Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo; PRIJAVA
kaj je lobiranje in kaj ni, kdo so lobiranci, lobisti in interesne organizacije, njihove obveznosti …

14.00 – 14.45         NAČRT INTEGRITETE: Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo; PRIJAVA
kaj je načrt integritete, naloge skrbnika načrta integritete, predstojnika zavezanca za izdelavo načrta integritete ter delovne skupine …

Več informacij: pr.korupcija@kpk-rs.si ali Maša Jesenšek (01/400-5715; 051/608-240)

Vabljeni!

9.12. / Vabilo na spletno okroglo mizo KPK: Nezdružljvost funkcij 5/5

V Tednu boja proti korupciji, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) organizira ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji 9. decembra, vas vabimo na osrednji dogodek – okroglo mizo: Nezdružljivosti funkcij, ki bo v četrtek, 9. decembra 2021, ob 9.30 po spletni aplikaciji Zoom.

O različnih zakonskih ureditvah nezdružljivosti funkcij, o zaznanih praksah, ki se v Sloveniji pojavljajo, ter o ustreznem upravljanju tveganj, ki iz nezdružljivosti funkcij izhajajo, bodo z moderatorko okrogle mize Katjo Mihelič Sušnik, vodjo Službe za nadzor na Komisiji, razpravljali:

 •    prof. dr. Sašo Zagorc, univ. dipl. pravnik, redni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani,
 •    mag. Robert Golobinek, predstavnik Ministrstva za pravosodje,
 •    Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije,
 •    mag. Saša Jazbec, vršilka dolžnosti direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo ter
 •    dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije.

Razprava bo trajala uro in pol, nato bo pol ure namenjene vašim vprašanjem in komentarjem. Dogodek bo brezplačno dostopen na spletni povezavi z aplikacijo Zoom, nanj pa se je treba predhodno prijaviti na tej povezavi. Prijavljeni udeleženci bodo po e-pošti prejeli potrdilo o udeležbi s povezavo in pred samim dogodkom tudi opomnik nanj.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si ali Maša Jesenšek (01/400-5715; 051/608-240)

Vabljeni!

VLADA RS

301. dopisna seja 6/1

Vlada določila besedilo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi  in ga pošlje v DZ v tretjo obravnavo.

Državni zbor Republike Slovenije je na 87. izredni seji opravil drugo obravnavo Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in sprejel amandmaje k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi. Ključne spremembe, ki jih prinašajo amandmaji so:

 • jasneje je opredeljeno, kdaj upravičencu pravice mirujejo,
 • zamaknjeno je obdobje pričetka izvajanja pravic v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, in sicer v delu dolgotrajne oskrbe v instituciji, ki se v skladu s tem zakonom začne izvajati 1. januarja 2023, zaradi potrebne prilagoditve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • zamaknjeno je obdobje v katerem se Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prilagodi na izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o dolgotrajni oskrbi,
 • jasneje so opredeljeni kadrovski pogoji za opravljanje dolgotrajne oskrbe.

Kljub amandmajem jedro predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naslavlja potrebe uporabnikov ostaja nespremenjeno.

Sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi bo omogočil:

 • enotno oceno upravičenosti, ki bo podlaga, da zavarovane osebe s primerljivimi potrebami dostopajo do primerljivih pravic
 • upravičenec bo imel možnost izbire, saj bo lahko dolgotrajno oskrbo koristil v obliki oskrbe na domu ali oskrbe v instituciji ali denarnega prejemka ali oskrbovalca družinskega člana (slednjega v primeru, da gre za osebo s težko in najtežjo omejitvijo samostojnosti)
 • nove storitve, tudi pravico do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter pravico do sofinanciranja e-oskrbe
 • dostop do primerljivh storitev tako na domu, kakor v instituciji
 •  višji delež financiranja iz javnih virov in s tem finančno razbremenitev oseb, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, njihovih družinskih članov in tudi lokalnih skupnosti
 • boljši nadzor nad oskrbljenostjo oseb, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo in nad namenskostjo porabe javnih virov,
 • predvsem pa, da dolgotrajna oskrba takrat, ko jo bomo potrebovali dostopna, dosegljiva, kakovostna in varna.

Državni zbor je sprejel sklep, da predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

(Vir: Vlada RS, NJ)

104. redna seja 6/2

Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica

Vlada je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica. Z novim daljnovodom bo omogočena boljša in zanesljivejša oskrba z električno energijo, kar je posebej pomembno z vidika uporabnikov v okviru obstoječih in predvidenih gospodarskih con na območju občin po katerih poteka DPN (občine: Mirna, Mokronog–Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica).

Daljnovod, v skupni dolžini približno 24,4 kilometra (km),  je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV. Daljnovod se na odseku, od začetka trase do območja poselitve pri  razdelilni transformatorski postaji (RTP) Mokronog v dolžini približno 9,4 km, izvede kot nadzemni vod. Na območju vključitve v RTP Mokronog se izvede podzemni vod v dolžini približno 490 metrov (m). Zatem se trasa nadaljuje kot nadzemni vod v dolžini približno 14,5 km, vse do območja RTP Sevnica, kjer se na območju vključitve v RTP izvede kot podzemni vod v dolžini približno 170 m.

Uredba je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja.

Sklep o izvedbi načrtovanja za nadgradnjo železniške proge na odseku Ivančna Gorica – Ljubljana

Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana na odseku Ivančna Gorica – Ljubljana.

Načrtujejo se prostorske ureditve, namenjene nadgradnji proge na odseku Ivančna Gorica – Ljubljana, ki obsegajo sanacijo obstoječe proge, nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja obstoječega tira, vzpostavitev dvotirnosti z dograditvijo drugega tira in elektrifikacijo proge, nov potek dvotirne proge na posameznih odsekih, preureditev postaj, postajališč in prehodov preko proge ter nadgradnjo signalno varnostnih naprav.

Načrtujejo se tudi vse ureditve, povezane z nadgradnjo železniške proge, ki so potrebne za njeno izgradnjo in delovanje ter križanja in navezave na obstoječa in načrtovana prometna omrežja ((državne in lokalne ceste ter kolesarske poti, P + R (parkiraj in prestopi), prestopne točke in potniška vozlišča). Uskladi se tudi ostalo prometno omrežje cest in kolesarskih poti v vplivnem območju nadgradnje proge.

Načrtovana trasa poteka na območju občin Občina Ivančna Gorica, Občina Grosuplje, Občina Škofljica in Mestna občina Ljubljana.

Sklep o izvedbi načrtovanja za DV 2x 110 kV Brestanica-Hudo

Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja za  daljnovod (DV) 2x 110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas. Sklep je pripravljen na podlagi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN), ki jo je podalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Cilj načrtovane ureditve je zagotoviti kakovostno in zanesljivo oskrbo Dolenjske in Bele krajine z električno energijo. Obstoječi daljnovod 110 kV Brestanica-Hudo tega ne omogoča, zato je potreba njegova obnova in nadgradnja iz enosistemskega v dvosistemski daljnovod.

Prostorske ureditve se nahajajo na območju občin Krško, Škocjan in Šmarješke Toplice. Zajemajo rekonstrukcijo navedenega odseka obstoječega daljnovoda v skupni dolžini približno 25 km, odstranitev obstoječega daljnovoda na tem odseku in spremljajoče ureditve  kot so dostopne poti in ureditve, ki jih bodo izhajale iz priporočil okoljskega poročila.

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Vlada je med drugim znotraj finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prerazporedila sredstva v višini 1,45 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena za izplačila na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. V letu 2021 se je odstotek sofinanciranja zavarovalnih premij dvignil na 55 % obračunane zavarovalne premije za celotno kmetijsko proizvodnjo. Na novo se sofinancira tudi kritje materialne škode na sredstvih v višini 55 % obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

Znotraj finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor je vlada prerazporedila tri milijone evrov. S tem se zagotavljajo dodatna sredstva za celovito izvajanje vzdrževanih del na vodotokih kot preventivnega ukrepa pri zmanjševanju negativnih vplivov podnebnih sprememb.

Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prerazporedila dobrih 13 milijonov evrov. Sredstva bodo razporejena na postavke iz naslova ukrepov za obvladovanje epidemije.

V okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada prerazporedila tudi 1,13 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena za transfere za socialno ogrožene.

Vlada je prerazporedila tudi skoraj 1,48 milijona evrov s postavk kohezijskih sredstev – slovenske udeležbe na proračunsko postavko za plače Upravne enote Ljubljana za kritje primanjkljaja na sredstvih za plače in druge izdatke zaposlenim.

Sprememba Zakona o divjadi in lovstvu

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu.

S spremembo zakona se črta 68. člen, v katerem so našteta lovišča s posebnim namenom (LPN), saj je v nasprotju z določbo tretjega odstavka 7. člena zakona, ki vladi daje pooblastilo, da ustanovi LPN s podzakonskim predpisom.

V tretjem odstavku 7. člena je določeno, da LPN ustanovi vlada na predlog ministra. V skladu s četrtim odstavkom istega člena vlada ob ustanovitvi LPN določi tudi posebne naloge takega lovišča, upravljavca takega lovišča, morebitne posebne režime upravljanja v lovišču ter načine financiranja takega lovišča. Vlada Republike Slovenije je zato na podlagi tretjega in četrtega odstavka 7. člena sprejela Uredbo o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji in Uredbo o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

Zaradi odprave pravnosistemske neskladnosti med določbama 7. člena in 68. člena ter jasnejše določitve pooblastil, ki jih ima vlada na področju LPN ter s tem za nemoteno izvajanje nalog javne službe trajnostnega upravljanja divjadi v LPN, ki so določene v Zakonu o divjadi in lovstvu, se s to spremembo zakona predlaga črtanje 68. člena.

Novela Zakona o agrarnih skupnostih

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih.

Novela zakona spreminja in dopolnjuje Zakon o agrarnih skupnostih na več področjih, ki so se v praksi izkazala kot problematična. Tako na novo določa zakonsko pooblastilo za zastopanje članov agrarne skupnosti tudi v davčnih postopkih, vezano na posle upravljanja premoženja, razen v poslih, ki se po davčnih predpisih obravnavajo kot posli v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Registracija se omogoči tudi agrarnim skupnostim, ki jim premoženje nikoli ni bilo odvzeto z odločbo.

S predlogom novele zakona se tudi znižuje zahtevani kvorum za sprejem temeljnega akta, ki je pogoj za registracijo. Predvideva se možnost delitve solastniškega deleža pri razpolaganju s premoženjem ter omejitve pri sklepanju izročilne pogodbe in pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Predlog novele na novo ureja neodplačni prenos solastniškega deleža države in občine v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti ter prenos zapuščine brez dedičev na člane agrarne skupnosti.

Vlada soglaša s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom 2021–2023

Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da soglaša s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom 2021–2023 (dokument Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS z dne 23. 12. 2020).

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je v skladu z določbo Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) pripravila triletno strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Po opravljeni javni obravnavi je agencija strategijo decembra 2020 predložila v obravnavo Ministrstvu za javno upravo. Od takrat je potekalo usklajevanje in pojasnjevanje vsebine, v določenih delih tudi popravki strategije, ki pa niso bili vsebinske narave. Zato je ena bistvenih vsebin te strategije, to je večfrekvenčni javni razpis, že realizirana (v strategiji je navedeno, da so priprave še v teku).

Cilja strategije sta:

 • zagotavljanje predvidljivosti pri upravljanju in podeljevanju radiofrekvenčnega spektra,
 • globalna usklajenost spektra za zagotavljanje ekonomije obsega.

Pri upravljanju z radijskim spektrom mora agencija zagotavljati njegovo učinkovito rabo, pospeševati uporabo spektralno učinkovitih tehnologij ter zagotavljati in spodbujati razvoj slovenskega gospodarstva. Konvergenca javnih mobilnih omrežij, radiodifuznih omrežij ter omrežij kritičnih komunikacij nalaga agenciji, da celostno obravnava radiofrekvenčni spekter in omrežja ter usklajuje javne razpise in ostale načine podeljevanja frekvenc na način, da zagotovi optimalno delovanje teh sistemov in ostalih vertikal. Agencija bo skrbela tudi za čim boljšo pokritost radijskih programov tako v analogni kot digitalni tehnologiji ter bo spodbujala prehajanje na DAB tehnologijo (digitalna avdio radiodifuzija), del resursov pa bo namenila raziskovanju možnosti nadaljnjega razvoja prizemne televizije, prenosu video vsebin preko LTE (dolgoročna evolucija) in konvergenci radiodifuznih in mobilnih storitev.

(Vir: Vlada RS, NJ)

300. dopisna seja 6/3

Vlada o prerazporeditvi znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje

Vlada je danes odločila o prerazporeditvi pravic porabe v okviru letošnjega finančnega načrta Ministrstva za zdravje.

Ministrstvo bo prerazporedilo pravice porabe v višini 2,26 milijona evrov za plačilo računa Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova vračila sredstev lekarnam za nakup HAGT testov za samotestiranje.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k novelama Zakona o dohodnini in Zakona o igrah na srečo

Vlada je danes soglašala s predlogi amandmajev Ministrstva za finance k predlogoma novel Zakona o dohodnini in Zakona o igrah na srečo.

Z amandmaji k predlogu novele Zakona o dohodnini predlaga popravke besedila za večjo pravno jasnost posameznih določb predloga novele, določamo dodatno olajšavo za donacije za vrhunski šport, urejamo primerljivo ureditev določenih odpravnin, ki niso izplačane na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, in določamo posebno davčno obravnavo za dohodek delojemalca iz pravice do nakupa ali pridobitve delnic ali deležev po znižani vrednosti.

Vlada dala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o debirokratizaciji

Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o debirokratizaciji. Predlagane amandmaje je pripravil Strateški svet za debirokratizacijo v Kabinetu predsednika vlade.

Z njimi se predlaga črtanje spreminjanja ureditve iz Zakona o agrarnih skupnostih in s tem povezane spremembe v Zakonu o davčnem postopku, kar bo predmet samostojne zakonske novele. Prav tako se predlaga črtanje spreminjanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ostali amandmaji pomenijo odziv na nomotehnične pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

(Vir: Vlada RS, NJ)

298. dopisna seja 6/4

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o soglasju k predlogom amandmajev k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

Predlogi amandmajev se nanašajo na spremembo roka za izplačilo povračila izgubljenega dohodka za obdobje od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021, ki je enoten. Povračilo je izplačano najpozneje do 15. februarja 2022. Možno je podaljšanje upravičenega obdobja za šest mesecev, in sicer na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije v okviru nove dovoljene sheme državnih pomoči.

Upravičencu se povrne delno izgubljeni dohodek zaradi razloga odrejene karantene na domu, nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, če ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu. Med upravičene razloge ni vključena višja sila zaradi zaustavitve javnega prevoza ali zaradi zaprtja mej. Tovrstna razloga tudi nista bila vključena v dosedanjih predpisih, ki so urejali istovrstno upravičenje za samozaposlene, družbenike in kmete.

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako karanteno ali višjo silo zaradi obveznosti varstva otroka. V enem mesecu lahko prejme upravičenec največ 750 evrov.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o soglasju s Predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Jasno se določi, da tudi cena nastanitve in prehrane pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe v javni mreži ni pravica iz dolgotrajne oskrbe. Zaradi zagotovitve primerljive dostopnosti do nastanitve in prehrane pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe v instituciji, ceno standardne nastanitve in prehrane določi minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo. Jasneje se tudi zapiše, da oseba pravic iz dolgotrajne oskrbe ne more uveljavljati kumulativno.

Dan, ko je upravičenec npr. napoten v bolnišnico, je še obravnavan tudi pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe, zato mora ta dan še biti zagotovljeno tudi kritje stroškov opravljenih storitev dolgotrajne oskrbe. Jasneje se določi, kdaj nastopi mirovanje pravic osebe, ki pravico do dolgotrajne oskrbe koristi v obliki denarnega prejemka.

Natančneje se določi, kdaj oskrbovalec družinskega člana preneha opravljati naloge. Doda se nov razlog prenehanja, in sicer neprimerna oskrba.

Jasneje se določi izključujoči vrstni red družinskih članov, ki lahko podajo privolitev za začetek postopka uveljavljanja upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, če zavarovana oseba tega ne zmore sama in določi vlogo pristojnega centra za socialno delo, če privolitve družinskih članov za začetek postopka ni mogoče pridobiti

Določi se, komu in kdo izda profesionalno kartico, ki koordinatorju dolgotrajne oskrbe omogoča dostop do podatkov o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in do zdravstvenih podatkov upravičenca, kar omogoča kakovostno in varno načrtovanje in izvajanje celostne obravnave.

Nedvoumno se zapiše, da osebe, ki so po trenutnih predpisih s področja socialnega varstva umeščene v I. kategorijo oskrbe, ne glede na izvedeni preoblikovanje iz socialnovarstvenih zavodov v izvajalce dolgotrajne oskrbe v instituciji, lahko dalje bivajo v instituciji, ki postane institucija s področja dolgotrajne oskrbe. Določi se tudi vpis v register za izvajalce, ki se preoblikujejo v izvajalce dolgotrajne oskrbe v instituciji. Jasno se določi izdajo dovoljenja za opravljanje dolgotrajne oskrbe v instituciji za izvajalce, ki se bodo v skladu s prvim odstavkom 128. člena preoblikovali v izvajalce dolgotrajne oskrbe v instituciji. Določi se pogoj, da mora izvajalec dolgotrajne oskrbe na dan uporabe tega zakona v delu, ki ureja dolgotrajne oskrbe v instituciji, imeti zaposlenega koordinatorja dolgotrajne oskrbe, ki je ključen za načrtovanje in koordinacijo izvajanja dolgotrajne oskrbe za upravičenca. Ostale kadrovske pogoje izvajalci dolgotrajne oskrbe prilagodijo oziroma dopolnijo ekipe obstoječih zaposlenih v roku šestih mesecev od uporabe tega zakona v delo, ki se nanaša na urejanje področja dolgotrajne oskrbe v institucijah.

Jasno se določi, da so osebe, ki trenutno bivajo v posebnih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, glede upravičenosti do dolgotrajne oskrbe ocenjene po uradni dolžnosti, odločba glede upravičenosti pa izdaja najkasneje do 31. decembra 2022.

Vlada sprejela predlog amandmajev k  predlogu novele Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik

Vlada je sprejela Predlog amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.

Dokončanje vseh zapiralnih del, izvedba dokončne sanacije okolja in vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje-Hrastnik se izvede do 31. decembra 2022, postopek za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti ter likvidacija družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji, pa se izvede do 31. decembra 2023.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Izteka se rok za oddajo vloge za odobritev vlagatelja za pomoč šoli (šolska shema) 7/1

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in njen glavni namen je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah. Namen je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok.

Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen (npr. preprečevanje prekomerne teže in debelosti pri otrocih).

Šola, ki želi prejemati pomoč za šolsko leto 2022/2023, mora na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, vložiti vlogo  za odobritev vlagatelja za pomoč šoli do 1. 12. 2021.

Več o tem si lahko preberete TUKAJ.

 

Javna razpisa - vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacija dejavnosti na kmetijah 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. novembra, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za podporo projektov, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom.

Skupna vrednost obeh razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.

Javna razpisa se izvajata preko ukrepa M16 Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, in sicer za:

 • podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.
 • podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Program javnih del za leto 2022 7/3

Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje je dne 23. 11. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1.500 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 11.448.000 evrov.

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del v splošno družbeno korist, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.

Letošnja novost je oddaja ponudb izključno na Portalu za delodajalce, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo. Oddaja ponudbe je možna od odprtja javnega povabila, to je od 7. 12. 2021 od 00.00 ure dalje.

Podrobnejše informacije o povabilu lahko najdete na POVEZAVI.

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/5

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Odprt je 3. poziv iniciative EUCF 7/6

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF vabi na 3. poziv iniciative EUCF, ki bo podprl 69 investicijskih konceptov s skupnim proračunom 4,14 milijona evrov!

Predzadnji poziv je odprt med 15. oktobrom in 17. decembrom 2021.

EU City Facility (EUCF) je iniciativa, financirana s strani EU, ki podpira občine – lokalne skupnosti pri pospešitvi naložb v trajnostno energijo. Vabimo vas, da si znova ugledate uvodni seminar, kjer predstavnik EUCF spregovori o pozivu in korakih prijave. Za več informacij lahko obiščite spletno stran EUCF in kontaktirate sekretariat SOS na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Vabljeni k prijavi na poziv! Uspešni upravičenci bodo lahko uporabili nepovratna sredstva v višini 60 000 EUR za podporo dejavnostim, ki vodijo k razvoju naložbenih konceptov, vključno s (tehničnimi) študijami izvedljivosti in različnimi ključnimi analizami, ki se osredotočajo na njihove projekte in celoten trg, deležnike, pravne, ekonomske ter finančne vidike. Obveščamo vas, da podpora ni namenjena neposrednemu financiranju naložb, temveč se uporablja za dostop do storitev in za razvoj naložbenega koncepta, ki lahko odpre vrata za nadaljnje naložbe.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/7

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 7/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

ROK ZA PRIJAVO je 31. december 2022 do 23.59.

Podrobnejše informacije:

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/9

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Ministrstvo za okolje in prostor si aktivno prizadeva za zmanjšanje količin odpadne hrane 8/1

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) si aktivno prizadevajo za zmanjšanje količin odpadne hrane. S tem vprašanjem se ne ukvarjajo samo na področju odpadkov, torej z nastalo odpadno hrano in ravnanjem z njo, ampak se intenzivno vključujejo tudi v akcije preprečevanja nastajanja odpadne hrane, kajti najmanj zaželeno je, da še užitna hrana postane odpadek.

MOP že od leta 2019 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vodi ozaveščevalno kampanjo z različnimi aktivnostmi za gospodinjstva s sloganom »Stran pa ne bomo metal!«, razvija in izvaja različne metodologije merjenja količin odpadne hrane v gospodinjstvih in je s tem Slovenijo postavil med bolj ambiciozne države EU na področju odpadne hrane. Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), spodbuja k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostavlja učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki.

Več o problematiki odpadne hrane si lahko preberete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.