PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MAKOLE, MEŽICA, SVETI ANDRAŽ, ŽIROVNICA IN MESTNA OBČINA KRANJ.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

 

 

NOVICE SOS

ZADNJI KORAK PRED SPREJETJEM ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN 1/1

Zakon o finančni razbremenitvi občin je pripravljen na tretjo obravnavo v Državnem zboru. Vlada je namreč na današnji dopisni seji sprejela popravljeno besedilo zakona, ki občinam prinaša za skoraj 71. mio evrov finančne razbremenitve v letu 2021. Popravki besedila zakona so bili potrebni, ker je na 48. izredni seji Državnega zbora bilo sprejetih amandmajev na več kot desetino njegovih členov, zaradi česar je bilo potrebno pripraviti čistopis besedila zakona. Iz tega razloga tudi ni bilo možno predloga zakona uvrstiti na sejo 25.11.2020. Glede na to, da je predviden začetek veljavnosti zakona 1.1.2021 lahko pričakujemo, da bo zakon obravnavan oz. sprejet na decembrski seji.   

Po informacijah, ki jih je prejela Skupnost občin Slovenije s strani Ministrstva za javno upravo, so matična ministrstva že dobila navodila, da pripravijo pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih določb Zakona o finančni razbremenitvi občin.

SOS pričakuje, da bodo pojasnila pripravljena v najkrajšem možnem času oz. ob sprejetju zakona.

DRŽAVNI ZBOR POTRDIL ŠESTI PROTIKORONSKI PAKET 1/2

Državni zbor je na 49. izredni seji z 51 glasovi za in 11 proti sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki prinaša nekaj novosti oz. pravnih podlag za lokalne skupnosti. Za nekatere izmed njih se je SOS še posebej angažirala, izpostavljamo zlasti naslednjega:

 • Ustvarja se pravna podlaga, da občine v letu 2020 lahko nevladnim organizacijam (prostovoljna  gasilska društva, tista na področju športa, kulture in drugih) v celoti izplačajo vsa predvidena sredstva, tudi če zaradi trenutnih epidemioloških razmer niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti. Podaljšanje bo možno v dogovoru z lokalno skupnostjo in najdlje do 31. decembra 2021, ko je določen skrajni rok za poročanje. Za koliko bodo podaljšale rok za izvedbo in poročanje, je prepuščeno odločitvi občin. V tem primeru nevladnim organizacijam oz. društvom, ki so morda že prejela celotno dotacijo, sredstev ne bo treba vračati, če niso izvedle vseh aktivnosti, ampak bo občina lahko roke podaljšala do konca 2021.

Nekatere druge rešitve na področju delovanja lokalnih skupnosti, ki jih vsebuje zakon so še:

 • Z razglasitvijo epidemije je ponovno bil izpolnjen eden od pogojev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS. Z interventnim zakonom bodo sredstva za financiranje tega dodatka delodajalcem v javnem sektorju zagotovljena iz proračuna RS. (123. člen)
 • Vzpostavljena je nova pravna podlaga za izplačilo dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za pripadnike civilne zaščite (115. člen)
 • Možnost oprostitve ali delne oprostitve najemnin ali dela najemnin najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti RS ali v lasti občin, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje. (94. člen)
 • Prav tako zakon daje podlago za oprostitev plačila obveznosti ali del obveznosti iz najemnega razmerja uporabnikom športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije ali v lasti občin. Kot obveznost iz najemnega razmerja se šteje najemnina in vsa druga nadomestila v zvezi z oddajanjem v najem, ki se skladno s pogodbenimi določili najemne pogodbe štejejo v znesek najemnine. (95. člen)
 • Zakon prav tako določa, da učencem in dijakom občina, v kateri imajo stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, organizira brezplačni topli obrok za dneve, ko poteka izobraževanje na daljavo. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz proračuna RS. (132. člen)
 • Javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo, za katere od 26. oktobra 2020 velja ukrep o začasni prepovedi zbiranja ljudi, krije izpad plačil staršev proračun RS. Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za navedene vrtce zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncedentka za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva se bo občinam povrnilo iz proračuna RS. (126. člen)

Več o sprejetih ukrepih lahko najdete tukaj.

DOSEGLI REŠITEV ZA FINANCIRANJE NVO V LETU 2020 1/3

Na pobudo župana Marka Funkla in sprejetega sklepa Glavnega odbora SOS, se je sekretariat SOS posvetil problematiki financiranja nevladnih organizacij (prostovoljni gasilci, športna in kulturna društva itd.), ki se v letošnjem letu soočajo s težavo, da so ukrepi za zajezitev širjenja epidemije močno posegli v možnost izvedbe programov, za katere so prejela razpisna sredstva. Veliko občin jim že dodeljenih sredstev ne želi odvzeti, a vendar se zastavlja vprašanje namenske porabe proračunskih sredstev. Občine razmišljajo o različnih ukrepih, od vračila sredstev do aneksov k pogodbam, a vendar je potrebna trdna pravna podlaga.

Sekretariat SOS je v sodelovanju s Centrom nevladnih organizacij Slovenije izdelal predlog amandmaja na šesti protikoronski paket, predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja pa je k podpori predlogu pozval ministra Koritnika, prav tako pa na poslanke in poslance naslovil predlog amandmaja s pozivom, da ga posvojijo in predlagajo njegov sprejem. Koalicijska stran je to tudi storila in vložila predlog amandmaja na 58. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je bil na seji državnega zbora 25. 11. 2020 tudi sprejet.

S tem občine dobivajo pravno  podlago, da v letu 2020, če tako želijo, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vsa predvidena sredstva, tudi če zaradi trenutnih epidemioloških razmer niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti. Podaljšanje bo možno v dogovoru z lokalno skupnostjo in najdlje do 31. decembra 2021, ko je določen tudi skrajni rok za poročanje (in ne že v 180 dneh od prejema predplačila, kot to sicer določa zakon o izvrševanju proračunov). Za koliko bodo podaljšale rok za izvedbo in poročanje, je prepuščeno odločitvi občin. V tem primeru nevladnim organizacijam oz. društvom, ki so morda že prejela celotno dotacijo, sredstev ne bo treba vračati, če niso izvedle vseh aktivnosti, ampak bo občina lahko roke podaljšala do konca 2021.

Občine bodo prejele tudi ustrezna gradiva in predlog sklepa za občine, da do delo na tem področju teklo čim lažje.

Potrjen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je objavljen TUKAJ.

ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ZAGOTOVILI 6.500.000 €   1/4

Vlada RS je na seji 26. 11. 2020 današnji seji sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov.

Predlog je predsednik SOS Peter Misja uskladil z državnim sekretarjem mag. Damijanom Jaklinom. Občine bodo še v letošnjem letu prejele pavšal v višini 3,1 € na prebivalca. Občine bodo naveden pavšal prejele v enkratnem znesku kot transfer, stroškov pa ne bo potrebno dokazovati ali poročani. Država bo občinam zmanjšala stroške pri izvajanju ukrepov v zvezi s Covid-19, saj  do sedaj razen materialne pomoči v zaščitnih sredstvih od države niso prejele namenskih sredstev za poplačilo nastalih stroškov med epidemijo. Zlasti spodbudno je dejstvo, da pridobitev dodatnih sredstev ne bo terjalo nobenih administrativnih obremenitev zaposlenih v občinskih upravah. Več o tem lahko najdete tukaj.

 

Razdelitev sredstev za povračilo stroškov povezanih z aktivnostmi v času COVID-19

KOMISIJA SOS O PREDLOGIH ZA NOVI, SEDMI PROTIKORONA PAKET 1/5

Dne 27. 11. 2020 se je na daljavo sestala Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS. Osrednja točka pogovora je tekla na temo novega sedmega protikorona zakona (#PKP7). Člani komisije so obravnavali prejete predloge občin in oblikovali dodatne predloge, ki bi jih bilo smiselno oziroma nujno vključiti v novi protikorona zakon.

Predlogi se nanašajo na dodatke v javnem sektorju, na področje izvajanja pomoči na domu, na dobavo zaščitne opreme za potrebe lokalnih skupnosti, pogovor pa je tekel tudi glede pomoči gospodarstvu in izvajalcem občasnega prevoza (prevozi šolskih otrok) in v zvezi s tem razbremenitvijo občinskih proračunov. Prav tako so razpravljali glede razporeditve neporabljenih sredstev letnega programa športa, sprejema ukrepov pomoči za javne zavode zaradi izpada tržnih prihodkov, področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, idr.

Pripravljene predloge bo obravnavalo predsedstvo SOS na seji v ponedeljek, 30. 11. 2020. Skupnost občin Slovenije bo tako predloge posredovala v nadaljnjo obravnavo državi v pričakovanju, da bodo vključeni v novi #PKP7.

PETO SREČANJE OŽJE DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO ODLOKA O UREJANJU PODOBE NASELIJ IN KRAJINE 1/6

Skupnost občin Slovenije je v četrtek, 26. novembra 2020 organizirala peto spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine. Zbrane in zbrani s področja urejanja prostora in prava so tudi tokrat aktivno sodelovali  in združevali svoja znanja in izkušnje pri pripravi vsebine odloka.

Med razpravo so izpostavili rezultat srečanj, in sicer mrežo sedaj že 60 občin, ki so zainteresirane za pripravo odloka o urejanju videza naselij in krajine ter si vztrajno prizadevajo za urejen izgled Slovenije.  Seznanili so se tudi o projektu, ki se osredotoča na pregled ureditve zunanjega oglaševanja v evropskih državah in med drugim obravnava kvalitetno grajene elemente v prostoru.

Članice in člani ožje delovne skupine so glavni fokus srečanja namenili  načinu zasnove določb odloka. Opredelili so možnost postavljanja določb po vrstah posameznih objektov in možnost postavljanja določb glede na pogoje za elemente, ki se pojavljajo v prostoru. Razpravo bodo zbrane in zbrani nadaljevali naslednjič in sicer pri šestem delovnem srečanju.

POVPRAŠEVANJE

Pridobivanje izjav glede gradnje in dovoljenj za objekte na kmetijskem/gozdnem zemljišču 2/1

V imenu občine članice se obračamo na vas z vprašanjem vezanim na izkušnje ostalih občin glede spodaj navedene situacije.

“Na našo občino smo do sedaj prejeli nekaj vlog Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišč.

V vlogi nas za namene prenosa kmetijskih zemljišč zaprošajo za podatek za primere, ko je na kmetijskem ali gozdnem zemljišču na dan 11.3.1993 objekt:

– Podatek, ali gre za objekt zgrajen pred letom 1967, in gre zemljišče na dan 11.3.1993 smatrati za zazidano stavbno zemljišče

– Podatek, v kolikor je bil objekt zgrajen po letu 1967, ali je bilo zanj izdano gradbeno dovoljenje, in gre zato zemljišče smatrati za zazidano stavbno na dan 11.3.1993.”

Občino zanima:

 • Kako druge občine odgovarjate na tovrstne vloge, ter
 • na kakšen način pridobivate podatke, da se lahko izjavite o letu izgradnje objekta ter pridobljenih upravnih dovoljenjih (pri lastnikih, v lastnih ali drugih arhivih ipd.)?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 4. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

 

PODALJŠANA Javna razprava in anketa - Izhodišča v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s čimer začenja široko javno razpravo, katere namen je skupaj s širšo zainteresirano javnostjo preveriti, ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in jasne.

Področje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je zajeto v Specifičnem cilju 8:

Gradiva so objavljeni na spletni strani PRP TUKAJ.

Ministrstvo želi tudi preveriti, ali je bil identificiran ustrezen nabor izzivov in potreb, saj te že nakazujejo bodoče ukrepanje v okviru SKP po letu 2020. Na podlagi rezultatov ankete bodo pripravljena izhodišča dopolnjena in nadgrajena.

ZAKONODAJA

Osnutek Uredbe o odlagališčih odpadkov – javna obravnava 3/1

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Med drugim se z osnutkom uredbe:

 • v slovensko zakonodaja prenaša vsebine Evropskih direktiv (Direktivo Sveta 1999/31/ES, Direktivo (EU) 2018/850 in Odločbo Sveta z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih s ciljem čim hitrejšega prehoda na krožno gospodarstvo določa zahteve za zagotovitev postopnega zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za recikliranje ali drugo predelavo, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpadkov ter ravnanje po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske vode, podzemne vode, tal in zraka, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov ter preprečijo tveganja za zdravje ljudi.
 • Uredba določa tudi pravila za skladiščenje odpadkov z živim srebrom
 • V uredbo je prenešen tudi vsebinsko uredbeni del Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode

Celotno besedilo prilagamo TUKAJ.

Pripombe na osnutek zakona nam lahko posredujete do ponedeljka, 7. 12. 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 3/2

Ministrstvo za infrastrukturo je Skupnost občin Slovenije povabilo k usklajevanju Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE). Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe  obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Ker se vsebina zakona v precejšnji meri nanaša na naloge občin, smo ministrstvo zaprosili za sestanek, kjer bi lahko v dialogu lažje razumeli njihova pričakovanja in odzive občin. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije je izredno pomembno, zato bi želeli, da so zakonske podlage dobro zapisane, tako, da lahko občine v okviru svojih pristojnosti kar največ prispevajo k rasti. O odgovoru ministrstva vas obvestimo.

Predloge in pripombe občin k zakonu zbiramo na naslovu sasa.kek@skupnostobcin.si do četrtka, 10.12.2020.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – javna obravnava 3/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Med drugim se z osnutkom zakona:

 • poenostavljajo vsebine na področju zemljiških operacij, kjer se poenostavlja vročanje upravnih pisanj, odpravlja se upravna overitev soglasij za uvedbo zemljiških operacij, poenostavlja se ureditev glede določanja obodov namakalnih sistemov ter se ponovno uvaja možnost izgradnje državnih namakalnih sistemov, kjer bi se kot investitor pojavljal Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč RS,
 • na področju zemljiških operacij se uvaja tudi možnost razdružitve solastnine v komasacijskih postopkih,
 • uvaja se nova zemljiška operacija razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih,
 • uvaja se instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča (vračanje nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo ali vzpostavitev novih nadomestnih kmetijskih zemljišč). Pri prostorskih ureditvah državnega pomena pa se uvaja obveza vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč,
 • uvaja novosti na področju prometa s kmetijskimi zemljišči, saj se na novo določa vrstni red predkupnih upravičencev. Pri vrstnem redu predkupnih upravičencev je poseben poudarek dan lokalnem kmetu in razvojno sposobnim kmetijskim gospodarstvom,
 • predlaga tudi delni dvig višine odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ter razširitev obveznosti plačila odškodnine tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk,
 • delno se posega tudi na področje dopustnosti gradnje na kmetijskih zemljiščih (brez spremembe namenske rabe prostora) na način, da se dopušča na kmetijska zemljišča postavljati rastlinjake prefabrikate, če način pridelave ni neposredno vezan na kmetijsko zemljišče do bonitete 35; spominska obeležja in verski objekti; označevalne table, razen za oglaševanje (na primer učne poti, smerokazi, označevalne table na gradbiščih, obrazložitvene table projektov), prostor za skladiščenje kmetijskih pridelkov, površine do vključno 150 m2, in prostor za skladiščenje rastlinskih odpadkov iz kmetijske pridelave, površine do vključno 150 m2,…

Besedilo osnutka zakona najdete TUKAJ.

Pripombe na osnutek zakona nam lahko posredujete do ponedeljka, 21. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami 2021-2030 3/4

Zavod za gozdove Slovenije je pristopil k izdelavi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. Pozivajo k podaji pobud prilagojenim strateški ravni območnih načrtov in vezanim na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo.

Trenutno veljavni območni gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij so dostopni na spletnem pregledovalniku ZGS ali na spletišču gov.si, kjer je poleg besedila načrtov dostopno tudi kartno gradivo.

Vaše pobude (ločeno sprejemamo pobude za gozdnogospodarske načrte in pobude za lovskoupravljavske načrte) nam lahko pošljete do 22. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/5

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI SOS

1.12. / Pravne podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka po ZUreP-2 – NOV DATUM 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Tjašo Remic in mag. Matijo Kraljem iz Ministrstva za okolje in prostor ter Marinko Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., organizira seminar na katerem bodo predstavljene naslednje vsebine:

 • ključne novosti na področju priprave novih pravnih podlag za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka,
 • zakonodajni okvir v Zakonu o urejanju prostora,
 • praktični nasveti za pripravo in uskladitev veljavnih pravnih podlag  za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi in praksa v občinah,…

Več informacij najdete v VABILU.

Seminar bo potekal v torek, 1. decembra 2020, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Vabljene predvsem občine, ki imate pripravljene programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (U. l. RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (U. l. RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) in morate  pravočasno pristopiti k postopkom za njihovo uskladitev, rok za uskladitev je do 30. 3. 2021.

Predhodno nam lahko pošljete tudi morebitna individualna vprašanja, izpostavite dileme in nejasnosti (jih zapišete v prijavnici ali pošljete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si) do 25.11.2020, saj bomo predavanje vsebinsko prilagodili in vključili odgovore, tako da se boste na seminarju seznanili z željenimi informacijami.

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do ponedeljka, 30. 11. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

2.12. / Kreiranje medijske podobe občin / javnih zavodov preko digitalnih medijskih platform 4/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom KREIRANJE MEDIJSKE PODOBE OBČIN / JAVNIH ZAVODOV PREKO DIGITALNIH MEDIJSKIH PLATFORM (spletna stran, družbena omrežja). Dogodek bo potekal 2. decembra med 12.00 in 14.00 preko spletne platforme ZOOM.  

Tehnološki napredek in z njim povezane spremembe narekujejo hitro prilagajanje in spreminjanje tradicionalnih oblik dela z javnostjo. Tako je danes pri komunikaciji z občankami in občani, volivkami in volivci nujno, da jih naslavljamo tudi preko različnih digitalnih platform, ne le tradicionalnih medijev. Še posebej to velja za množične medije. Večinoma so zgrajeni preko angažiranja uporabnikov, ki jih ne samo gledajo, temveč skozenj pridobivajo informacije, jih delijo in komentirajo. To ima za posledico večjo vidnost in večjo izpostavljenost na eni strani, na drugi pa omogoča kakovostne povratne informacije in je zato dobro orodje dvostranskega političnega komuniciranja z občankami in občani, pa tudi volivkami in volivci. Množični mediji imajo v političnem marketingu čedalje večji vpliv, zato je še toliko bolj pomembno, da z njimi znamo dobro upravljati.

Da bi bolje spoznali možnosti in priložnosti, ki jih nudijo digitalne medijske platforme tudi vaši občini in javnim zavodom, smo za vas pripravili spletni seminar, ki ga bo vodila mag. Nataša Briški.

Program seminarja je dostopen s klikom TUKAJ.

Prijave na spletni seminar so obvezne. Sprejemamo jih do 1. 12. 2020 do 16.00, oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

3.12. / Delovno srečanje k predlogu Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 4/3

SOS je v usklajevanje občinam poslala predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Ker se vsebina zakona v precejšnji meri nanaša na naloge občin, smo se z Ministrstvom za infrastrukturo dogovorili za delovno srečanje, na katerem bodo predstavili predloge, ki se tičejo občin in bodo na voljo za razpravo.

Zakon posega tudi v urejanje prostora, na področje digitalizacije, zato na delovno srečanje vabimo občinske uslužbence iz različnih oddelkov, da lahko iz različnih zornih kotov vsebino čimbolj celovito naslovimo.

Na spletnem dogodku bo uvodničar:

 • mag. Erik Potočar, iz Ministrstva za infrastrukturo, ki bo predstavil predlog zakona
 • Sledila bo razprava, namenjena vprašanjem in odgovorom, predlogom in pobudam, ki jih je po vašem mnenju potrebno nasloviti v zakonu.

Posvetovanje bo trajalo dokler bo tekla razprava, vendar ne dlje kot do 13.00 ure.

Gradivo (predlog zakona) najdete: https://skupnostobcin.si/2020/11/zakon-o-spodbujanju-rabe-obnovljivih-virov-energije/

Vabilo najdete tukaj: Vabilo na predstavitev in spletno posvetovanje o predlogu ZAKONA OVE 

 

DOGODKI DRUGIH

30.11. – 4.12. / Konferenca Prilagajanje evropskih mest staranju prebivalstva 5/1

Med 30. novembrom in 4. decembrom bo Evropska mreža za opazovanje prostora (ESPON) gostila spletni konferenčni teden “Prilagajanje evropskih mest staranju prebivalstva: spremembe politik in najboljše prakse”.

Staranje prebivalstva je izziv, s katerim se spopadajo številne občine, mesta in regije. Konferenca bo gostila evropsko komisarko Dubravko Šuica, ki ji bodo sledile predstavitve drugih strokovnjakov in panelna razprava. Obravnavalo se bo zanimive teme, npr. v čem se razlikuje staranje v mestih od staranja v drugih okoljih, politika staranja in COVID-19 ali staranje v času digitalizacije.

Še več vsebin najdete tukaj.

Konferenčni jezik je pretežno angleščina.

2.12./ 6. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih 5/2

V luči preteklih dogodkov, vezanih na epidemijo zaradi virusa SARS-CoV-2, se je še okrepilo zavedanje, kako zelo pomemben del posameznikovega vsakdanjega življenja je sobivanje v lokalni skupnosti in z njo povezano zagotavljanje varnosti. Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru varnost v lokalni skupnosti proučujemo v okviru programske skupine Varnost v lokalnih skupnostih (https://www.fvv.um.si/psvls/), kjer vsako leto v sodelovanju s Policijo, občinami in drugimi organizacijami poudarjamo pomen varnosti v lokalni skupnosti tudi z organizacijo nacionalnih konferenc o varnosti v lokalnih skupnostih. Letos vas vabimo na 6. Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru organizira skupaj s Policijo in Občino Ljutomer.

Konferenca bo potekala 2. decembra 2020 na spletnem portalu Microsoft Teams. Začetek konference je načrtovan ob 9.00, zaključek pa ob 14.00.

Namen konference je povečati sodelovanje med teorijo in prakso ter identificirati in začeti reševati probleme doseganja boljše varnosti v lokalnih skupnostih. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Zaradi organizacije prosijo, da svojo udeležbo na konferenci sporočite najkasneje do 27. 11. 2020 na elektronski naslov katja.eman@fvv.uni-mb.si. Udeleženci bodo po prijavi prejeli spletno povezavo in kodo za dostop do konference.

Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja varnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenja teoretičnih spoznanj s potrebami prakse.

Program konference je dostopen na: https://www.fvv.um.si/psvls/6-konfernca.html

4.12. / Akademija za usposabljanje odločevalcev o prilagajanju okoljskim spremembam 5/3

Svet evropskih občin in regij – CEMR – organizira izobraževanje, ki je namenjeno političnim odločevalcem na temo prilagajanja okoljskim spremembam. Izobraževanje je organizirano v okviru partnerstva EU za urbano agendo. Predstavljeni bodo trenutni izzivi prilagajanja podnebnim spremembam, nova prilagoditvena strategija EU, stroški neukrepanja, vplivi COVID19 ter načrti za odpornost na spremembe. Izobraževanje bo vodil Sergio Castellari, strokovnjak za prilagajanje podnebnim spremembam in zmanjševanje tveganja nesreč pri Evropski agenciji za okolje. Izkušnje bodo predstavili tudi nekateri politiki:

 • Anna Richardson, tiskovna predstavnica mesta Glasgow
 • Matteo Campora, podžupan Genove
 • Mario Guarente, župan mesta Potenza
 • Belinda Gottardi, županja mesta Castelmaggiore
 • John Leo Chome, direktor uprave mesta Lilongwe v Malaviju

Registrirate se lahko na naslednjih povezavah:

– registracijski obrazec tukaj, vpis na Zoom tukaj

Po registraciji boste prejeli potrditveni e-mail z informacijami o izobraževanju.

9.12./ On-line zaključno delovno srečanje projekta "Krepitev zdravje za vse" 5/4

Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje vas vljudno vabita na on-line zaključno delovno srečanje projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, s krajšim imenom »Krepitev zdravja za vse«, ki bo 9. decembra 2020, s pričetkom ob 9. uri.

Namen zaključnega srečanja je predstaviti preliminarne rezultate evalvacije in pregled realiziranih ciljev projekta »Krepitev zdravja za vse«. Ugotovitve nam bodo v pomoč pri nadaljnjem razvoju, izboljšanju programov ter intervencij na področju preventivne obravnave. Prizadevamo si, da bomo s pridobljenimi izkušnjami in dobrimi praksami ter inovativnimi pristopi omogočili razširitev mreže zdravstvenega varstva na primarni ravni za boljšo dostopnost vsem prebivalcem Slovenije.

Prijavljenim udeležencem bodo teden dni pred dogodkom poslali povezavo do spletne platforme, kjer bo zaključno srečanje potekalo, nadaljnja navodila in program.

VLADA

Redna seja 6/1

 • 41. redna seja

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je prenehala veljati 30. 9. 2020. Navedena sprememba vpliva na obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega motornega vozila v državi, kar je za funkcionarje urejeno v  168. in 173. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).

Za izvajanje veljavne ureditve glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter obračun kilometrine je treba sprejeti uredbo, s katero se podrobneje uredijo pravila za obračun stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje ter določi, da se kot podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki je podlaga za obračun kilometrine, tako pri stroških prevoza na delo in z dela kot tudi pri uporabi lastnega vozila v službene namene, uporabi  najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec.

Uredba o spremembah Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020

Vlada je sprejela sklep s katerim izda Uredbo o spremembah Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaradi navedenega se izvede podaljšanje obstoječe uredbe še za eno leto, to je do 31. decembra 2021.

Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

Vlada se je seznanila z oceno Strokovne skupine in podaljšala uporabo ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da se:

 1. a) za sedem dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odlok o začasni delni omejitvi oziroma prepovedi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2,
 • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije,
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;
 1. b) za 14 dni podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v naslednjih odlokih:
 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
 • Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti

Vlada zagotovila sredstva lokalnim skupnostim za poplačilo dela nastalih stroškov v času epidemije covid-19 v višini 6.500.000 evrov

Vlada je sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov. Sredstva se bodo zagotovila iz sredstev splošne proračunske rezervacije, oblikovane za namene obvladovanja epidemije nalezljive bolezni covid-19. Vlada je naložila Ministrstvu za obrambo, da prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje izvrši prvi del tega sklepa ter Ministrstvu za finance, da izvrši drugi del tega sklepa.

S sprejemom predloga država zmanjšuje stroške lokalnih skupnosti pri izvajanju ukrepov v zvezi s covidom-19, saj razen materialne pomoči v zaščitnih sredstvih od države niso prejele namenskih sredstev za poplačilo nastalih stroškov med epidemijo.

Dodeljena sredstva bodo lokalne skupnosti uporabile za poplačilo stroškov, ki so jih krile iz svojih sredstev za zagotavljanje osebne zaščitne opreme, delovne pripomočke in sredstva ter upravičenih stroškov (potne stroške, stroške prehrane in nadomestila za uporabo lastnih sredstev) pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč oziroma prostovoljcev, vključenih v obvladovanje covida-19.

Vlada določila besedilo Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predlagana sprememba Uredbe omogoča dodelitev položajnega dodatka tudi javnim uslužbencem, ki vodijo time zdravstvene nege.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz Sklada za inovacije 7/1

Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije 19. novembra organizira spletno konferenco, na kateri bodo predstavili nov razpis Sklada za inovacije. Razpis za podporo za manjše inovacijske nizkoogljične projekte v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona evrov bo objavljen 1. decembra, rok za oddajo vlog bo 10. marca 2021.

Pred konferenco podrobnosti še niso znane, nekaj informacij lahko pridobimo iz uredbe Sklada za inovacije in predvidenih usmeritev, ki pa se lahko še spremenijo.

Kategorije sektorjev nizkoogljičnih tehnologij, za katera bo mogoče kandidirati z manjšimi inovacijskimi projekti, so tako iste kot v prvem razpisu za velike projekte: energetsko intenzivne industrije, energija iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, zajemanje in uporaba ogljika, medsektorske zadeve.

Več informacij najdete TUKAJ.

 

Razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

Več informacij: TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Svetovna banka izdala priročnik za analizo davka na nepremičnine 8/1

Svetovna banka je izdaja Property Tax Diagnostic Manual (priročnik za analizo davka na nepremičnine). Priročnik je namenjen uradnikom in razvojnim partnerjem, v njem pa je moč najti navodila za analizo sistemov  obdavčitve nepremičnin in napotke za razvoj reformnih strategij v državah z nizkim in srednjim dohodkom. Vključuje praktični analitični okvir, obsežno razpravo o političnih in upravnih možnostih ter premisleke za oblikovanje strateškega izvedbenega načrta, pa tudi ilustrativna vprašanja, ki pomagajo pri vodenju takšne diagnostične vaje. Priročnik vključuje obsežno izmenjavo mednarodnih izkušenj in vključuje štiri ločene študije primerov na Filipinih, Indiji, Pakistanu in Zanzibarju.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.