V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI MAKOLE IN SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Rogaška Slatina: Poslovni center Vrelec 1/1

Izvedba: 2017 – 2019
Financiranje: evropska sredstva, sredstva državnega proračuna in sredstva občine Rogaška Slatina

Glede na uspešno delovanje in zasedenost obstoječega Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec je občina iskala rešitve za zagotovitev dodatne infrastrukture za podporo novonastalim podjetjem. Zato je v letu 2013 kupila dotrajan in opuščen objekta Elektra Celje, ob tem pa so bili napori usmerjeni v iskanje možnosti za pridobitev sofinancerskih sredstev za izvedbo projekta. Priložnost se je pokazala v okviru izvajanja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Projekt je bil uvrščen v Dogovor za razvoj Savinjske regije, to je bila osnova za pridobitev sofinanciranja iz naslova evropske kohezijske politike, na podlagi postopka neposredne potrditve operacije. Objekt meri 1.276 m2 neto uporabnih površin v pritličju in treh nadstropjih in zagotavlja prostor za 60 novih delovnih mest. Skupno je na voljo 36 pisarniških enot, od tega jih je 30 vključenih v sistem podjetniškega inkubatorja, pod okrilje katerega sodi tudi kavarna, sejna soba, arhiv, itd. V okviru zunanje ureditve je urejenih 11 parkirnih mest neposredno ob objektu ter 41 parkirnih mest na bližnji parceli proti gasilskemu domu. Po zaključku gradbenih del je bila kupljena še tehnološka in IT oprema, v sklop projekta pa so sodile tudi promocijske aktivnosti. Podjetnikom na začetku poslovne poti in tistim s podjetniško idejo so tako pod ugodnimi pogoji na voljo sodobno opremljeni poslovni prostori za izvajanje podjetniške dejavnosti. Ob tem je v sklopu centra na voljo tudi poslovno svetovanje, izvajajo se podjetniška usposabljanja in izobraževanja, mentorstvo, pomoč pri ustanovitvi in zagonu podjetja. Ob tem pa PC Vrelec nudi vključenim podjetjem tudi vse ostale prednosti podjetniških inkubatorjev za podjetja na začetku poslovne poti kot so: pretok informacij, mreženje, možnosti sodelovanja in prenosa dobrih praks itd.

Foto: Občina Rogaška Slatina

NOVICE SOS

Izvedena 2. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri MJU 2/1

V prostorih Ministrstva za javno upravo je 25. novembra 2022 potekala 2. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo. S strani Skupnosti občin Slovenije so se srečanja udeležili predsednica Jasna Gabrič, člana Glavnega odbora Saša Arsenovič in Peter Misja ter generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

V uvodnem delu je predsednica Skupnosti občin Slovenije še protokolarno podpisala Dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024, ki bo znašala 700 evrov.

Na sestanku smo ponovno odprli vprašanje naslednjih korakov glede ureditve plač za županje in župane. Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je povedala, da bo Vlada RS predvidoma 1. decembra 2022 sprejemala izhodišča za spremembo plačne politike v slovenskem javnem sektorju, tudi za plače županj in županov. Po tem se začenjajo krogi usklajevanj in dogovarjanj za nov sistem, ki ga bodo vezali na plače v gospodarstvu (na to izhodišče bodo vezani tudi vsi dodatki).

Na sestanku je tekla beseda tudi beseda o sodelovanju ministrstev in reprezentativnih združenj na normativnem področju. S strani Skupnosti občin Slovenije smo opozorili na pogosto slabo ali površno komunikacijo med reprezentativnimi združenji in državno ravnjo (ali nas ne vključijo v obveščanje, ali nas vključijo kot zainteresirano javnost, ali pa razumejo usklajevanje z reprezentativnimi združenji kot lobistični stik) ter pogosto prekratke roke za odziv na predloge zakonov. Ministrica za javno upravo je zagotovila, da bo vse ministre in državne sekretarje opozorila, da naj dosledno upoštevajo sklep Vlade RS glede vključevanja reprezentativnih združenj občin.

Na temo uspešnosti občin pri črpanju evropskih sredstev EKP v obdobju 2014-2020 se je seje udeležila predstavnica SVRK Hermina Golob. Povedala je, da smo do danes počrpali 420 mio iz perspektive 2014 – 2020, na razpolago je 660 mio, razliko pa je potrebno počrpati do 31. 12. 2023. Povedala je, da so v Službi vlade seznanjeni, da marsikateri projekt zdaj stoji zaradi dviga cen storitev in materiala na trgu. Ministrica za javno upravo je povedala, da bodo pripravili priporočila kako ravnati ob dvigu cen glede na zakonodajo, vezana na javna naročila. Predstavnica SVRK je posebej opozorila še, da je aktualna finančna perspektiva zaradi zamika začetka njenega izvajanja krajša, zato pozivajo lokalne skupnosti, da že zdaj pripravijo projekte, da bomo čim bolj uspešno črpali finančna sredstva.

Pogovor je tekel tudi o pripravi rešitev Zakona o mestnih občinah, v okviru priprave katerega bo ustanovljena tudi Delovna skupina za financiranje občin. Delovna skupina se bo dopolnila še z dvema predstavnikoma strokovnjakov na področju javnih financ, namenjena pa bo vprašanju kako spremeniti oziroma popraviti sistem financiranja občin.

Ob zaključku sestanka so se prisotni pogovorili še o temi oddajanje občinskih prostorov nevladnim organizacijam. Ministrstvo za javno upravo je izrazilo podporo Zakonu o stvarnem premoženju države in občin, ki določa tudi relacije med občinami in nevladnimi organizacijami, ko gre za oddajo prostorov. Predsednica SOS je ponovno opozorila na že uspešne modele, v sklopu katerih je mogoča delitev prostorov občinske nepremičnine po vzoru coworking prostorov za nevladne organizacije, glede na njihove časovne potrebe.

Ministrstvo za javno upravo je predstavilo še predlog načrta skupnih izobraževanj za občinske svetnice in svetnike (z organizacijsko pomočjo reprezentativnih predstavnikov občin). Dogovorjeno je bilo, da bodo izobraževanja za svetnice in svetnike potekala v mesecu marcu 2023, za nadzorne odbore pa v aprilu 2023.

Na sestanku širših deležnikov na področju dolgotrajne oskrbe spregovorili o načrtu zagotovitve kakovostnih sistemskih sprememb 2/2

Ministrstvo za zdravje je 15. 11. 2022 v pregled in mnenje predlaganih rešitev posredovala predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in pričakovala prve odzive s tridnevnim rokom. Kakor so kasneje z dopisom pojasnili je šlo za neformalni postopek seznanjanja strokovne javnosti in preverjanja prvih odzivov ali gre predlog v pravo smer. Temu pozivu je sledil operativni sestanek z različnimi deležniki, ki je v prostorih Ministrstva za zdravje potekal danes, 24. 11. 2022.

Sestanka se je uvodoma udeležil tudi Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ter pojasnil, da je sestanek namenjen preveritvi ali gredo predlogi Ministrstva za zdravje v pravo smer ter podaji povratne informacije o tistih vsebinah, ki jih ta predlog ne upošteva, pa bi jih moral z vidika izvršljivosti pravic iz dolgotrajne oskrbe. Prav tako je bil namen sestanka pogovor o tistih vsebinah, ki so bile pri sprejemu ZDOsk v javni razpravi neupoštevane, zanemarjene, izključene ali strokovno nepravilno zavržene. Minister je povedal, da so sicer upali, da bo priprava novega zakona v pristojnosti načrtovanega Ministrstva za solidarno prihodnost, ki je sicer zaradi referenduma o vladi pod vprašajem, da pa priprava tega zakona zdaj sodi k zdravstvu. Izpostavil je, da EU pogojuje izplačilo 1,3 milijarde vredne tranše iz Načrta za okrevanje in odpornost z s sprejemom Zakona o dolgotrajni oskrbi, da pa je tudi sicer stanje na terenu alarmantno in v Sloveniji potrebujemo sistem dolgotrajne oskrbe. Vendar potrebujemo takšnega, ki bo ga možno na terenu operativno vzpostaviti in bomo za ta namen tudi določili akterje, naloge in sredstva. Glavno težavo glede sprejetega zakona o dolgotrajni oskrbi sicer predstavlja dejstvo, da bo začel veljati s 1. 1. 2023 in bo potrebno v najkrajšem možnem času ugotoviti kako ga smiselno izvajati. V namen iskanja teh rešitev in boljšega medresorskega usklajevanja so ustanovili tudi Vladno delovno skupino.
Skupnost občin Slovenije je na sestanku zastopala generalna sekretarka Jasmina Vidmar, ki je uvodoma pozdravila sistem vključujočega usklajevanja z deležniki pri pripravi zakonodaje in reševanju strokovnih vprašanj. Povedala je še, da so lokalne skupnosti in v njihovem imenu Skupnost občin Slovenije državi pomemben partner in sogovornik, zato je prepričana, da je potrebna njena vključitev v vladno delovno skupino. Povedala je še, da so v Zakonu o dolgotrajni oskrbi omenjene lokalne skupnosti, ni pa jasno kaj natančno naj bi izvajale in tudi ni opredeljenih finančnih sredstev zanje. Jasno je zahtevala natančno opredelitev vloge občin pri zagotavljanju dolgotrajne oskrbe, prenos finančnih sredstev v primeru prenosa nalog nanje ter določitev (so)odločevalske vloge občin, če bi naj bi te imele organizacijsko vlogo v sistemu dolgotrajne oskrbe. Prevečkrat se je namreč v preteklosti zgodilo, da je zakonodaja lokalnim skupnostim nalagala naloge, nazadnje pa so bile le financerke neke storitve, na katere izvajanje, kakovost in ceno pa niso imele vpliva. Ob tem je še pripomnila, da institucionalno varstvo ni nekaj, kar bi moralo biti v pristojnosti občin, ker nimajo vpliva na normative in izvajanje. Povedala je tudi, da je potrebno na državnem nivoju uvesti nekaj ukrepov, da bo uspela tako deinstitucionalizacija oskrbe starejših kot tudi zagotovitev oskrbe v domovih za starejše, ko jo ti potrebujejo. Kot primere je navedla promocijo dela na področju oskrbe starejših tako, da bo to delo na trgu delovne sile zanimivo, npr. s prilagojeno plačno politiko, aktive ukrepe za višanje interesa za ta poklic pri tuji delovni sili ter z raznimi ukrepi, ki olajšajo bivanje starejših v lastnih domovih kot je državno subvencioniranje vgradnje dvigal.

Ministrstvo za zdravje želi na prihodnjih srečanjih z deležniki ugotoviti kaj pomeni, če obstoječi Zakon o dolgotrajni oskrbi stopi v veljavo z novim letom, s kakšnimi težavami se bodo srečevali posamezni deležniki, če zakon ostane tak kot je ter s predlogi za izboljšavo. V ta namen bo vzpostavljenih 6 področnih delovnih skupin, sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije. Znotraj same Skupnosti občin Slovenije pa bomo vzpostavili novo Delovno skupino za dolgotrajno oskrbo, da bomo mnenja in stališča ter predloge sistemskih rešitev sproti usklajevali z občinami članicami.

ZAKONODAJA

Nujni poziv k izpolnitvi ankete – Stroški občine za čiščenje smetenja 3/1

Že v poletnih mesecih smo vas pozivali, da izpolnite anketo, ki bo osnova za izračun sredstev, ki bodo pripadla vaši občini na osnovi sprejete Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. V tem tednu smo pozvali tiste občine, ki tega še niste storile, da anketo, ki je dosegljiva na https://www.1ka.si/a/159aa2b9, izpolnite najkasneje do 28. 11. 2022.

Pri tem smo opozorili, da pri oceni stroškov zapišite število na način npr. 10000,15 – torej brez decimalne pike in samo z decimalno vejico.

Če ste morda našo pošto spregledali, vas tudi po tej poti prosimo, da anketo izpolnite. Nosilec skupnega načrta bo namreč v imenu svojih proizvajalcev v skladu s predpisano metodologijo kril stroške občini in upravljavcu državnih cest do 30. junija tekočega leta za preteklo koledarsko leto, zato mora vedeti kolikšen bo strošek. Občina in upravljavec državnih cest pa bosta po drugi strani tista, ki bosta izdala nosilcu skupnega načrta račun za plačilo sorazmernega deleža stroška čiščenja smetenja, ki ga izvajajo obvezna občinska gospodarska javna služba za urejanje in čiščenje javnih površin in koncesionarji ali podizvajalci upravljavca državnih cest. Zato boste tudi vi morali vedeti kolikšen bo strošek.

Morebitna dodatna vprašanja lahko naslovite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si ali jana.miklavcic@gov.si.

Izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi od 1. 1. 2023 – VPRAŠALNIK 3/2

Spoštovane, spoštovani,

kot ste seznanjeni, s 1. 1. 2023 stopi v veljavo v letu 2021  sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za zdravje želi ugotoviti kako ga smiselno izvajati, kaj pomeni, če obstoječi Zakon o dolgotrajni oskrbi stopi v veljavo z novim letom, s kakšnimi težavami se bodo srečevali posamezni deležniki, če zakon ostane tak kot je ter s predlogi za izboljšavo.

Zato nas zanima:

 1. Kaj za vašo občino pomeni, če obstoječi Zakon o dolgotrajni oskrbi stopi v veljavo s 1. 1. 2023?
 2. Ali pričakujete, da se boste v vaši občini soočili s kakšnimi težavami, če zakon ostane v trenutno veljavni obliki?
 3. Ali imate kakšne predloge za izboljšavo?

Odgovore nam prosimo pošljite do srede, 30. 11. 2022 do 15.00 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide 3/3

V obravnavi na Državnem zboru je predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide Predlog zakona lahko preberete TUKAJ.

V predlogu zakona so določeni konkretni pogoji za dostopnost, da se poveča dostopnost do proizvodov in storitev za invalide. Glavni cilj predloga zakona pa je izboljšati delovanje notranjega trga na področju dostopnosti proizvodov in storitev ter urejanja položaja invalidov z omogočanjem enakovrednega dojemanja, uporabe in razumevanja proizvodov in storitev na enak način kot drugim. V predlogu je določena tudi globa za odgovorno osebo lokalne skupnosti.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do PETKA, 2. 12. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Osnutek Pravilnika o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi 3/4

V pregled in  pripombe smo prejeli osnutek Pravilnika o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Pravilnik lahko preberete na povezavi TUKAJ.
Pripombe, vprašanja ali komentarje prosim pošljite na naslov: neza.jager@skupnostobcin.si do 6. decembra 2022.

Smernice za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v javni razpravi 3/5

Ministrstvo za javno upravo je z namenom tvornega sodelovanja z nevladnimi organizacijami pripravilo predlog Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami.
Kakor so zapisali so nevladne in prostovoljske organizacije eden ključnih gradnikov civilne družbe, prispevajo k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi. So pomemben partner in sogovornik pri načrtovanju politik, zakonodajnih in strateških dokumentov.

Smernice za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami opredeljujejo načine sodelovanja resornih ministrstev in vladnih služb z nevladnimi organizacijami, obravnavajo izbor predstavnikov nevladnih organizacij v vladnih telesih in opisujejo postopke za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Vljudno vas prosimo, da najpozneje do petka 9. 12. 2022, na elektronski naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, posredujete vaše pripombe in predloge.

Uredba o pitni vodi v javni razpravi 3/6

Obveščamo vas, da je Uredba o pitni vodi v javni razpravi. Uredba v skladu z Direktivo EU 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 435 z dne 13. 12. 2020), določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in skladna. Uredba določa tudi spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, obveznosti upravljavca vodovoda, postopek za izdajo dovoljenj za odstopanja od mejnih vrednosti kemijskih parametrov, oceno ravni vodnih izgub, ukrepe za izboljšanje dostopa do pitne vode in pristojna organa za izvajanje nadzora nad izvajanjem te uredbe.

Vljudno vas prosimo, da uredbo pregledate in nam najkasneje do 9. 12. 2022 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe in predloge.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 3/7

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Celoten predlog zakona se nahaja ta tej povezavi

Glavni cilji predlaganega zakona so:

 • odpravo ustavne neskladnosti določb ZFPPIPP, ki jih je ugotovilo US,
 • povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti z dopolnitvijo in zaostritvijo pravil, ki določajo obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti (in grozeče insolventnosti),
 • uvedbo možnosti izrednega pravnega sredstva – revizije zoper nekatere odločitve v stečajnem postopku,
 • vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje terjatev v okviru postopka prisilne poravnave tudi v primerih, ko dolžnik še ni postal insolventen, pa mu le ta že grozi,
 • prilagoditev drugih pravil z namenom celovite implementacije Direktive o prestrukturiranju in insolventnosti,
 • spremembo postopka poenostavljene prisilne poravnave v smeri večjega nadzora glede prijavljenih terjatev in izboljšanja procesnega položaja upnika,
 • razširitev možnosti posebnih pravil finančne reorganizacije v okviru postopka prisilne poravnave za vse kapitalske družbe,
 • izboljšanje poplačila upnikov v stečajnem postopku in zagotovitev večje preglednosti prodaj v stečajem postopku,
 • zboljšanje položaja delavcev v postopkih prestrukturiranja kot tudi v stečajnem postopku,
 • učinkovitejše vodenje disciplinskih postopkov zoper upravitelje in upoštevanje novejše prakse Evropskega sodišča za človekove pravice v primerih odvzema dovoljenja upraviteljem.

Predloge in propombe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 5. januarja 2023.

 

 

POVPRAŠEVANJE

POVPRAŠEVANJE – Lokacijska informacija v povezavi z navajanjem prostorsko izvedbenih pogojev 4/1

Naslovila nas je občina članica v povezavi z novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3). Občina zanima, glede na to, da nova oblika lokacijske informacije za gradnjo predvideva navedbo prostorsko izvedbenih pogojev (v nadaljevanju PIP-ov) samo v prilogi (glede na zahtevo stranke), ali občine PIP-e vseeno navajajo (vsebinsko relevantne PIP-e in s tem stranki olajšajo razumevanje lokacijske informacije) ali se pri tem sklicujejo na določilo, da stranka lahko podatke o PIP-ih zahteva samo do vzpostavitve PIS-a ter objave prostorsko izvedbenih aktov na spletu?

Odgovori so zbrani tukaj.

Zaključeno povpraševanje – Hibridni način dela 4/2

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo je zanimalo naslednje:

 1. Ali se je katera izmed občin članic odločila za uvedbo »hibridnega« načina dela (delo na domu v kombinaciji z delom v prostorih delodajalca)?
 2. Kako so določili višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev?

Odgovore smo zbirali do 23. 11. 2022 in jih navajamo TUKAJ.

Zaključeno povpraševanje – Tožba banke, zaradi neupoštevanja vrednosti EURIBOR 4/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo naslednje: Zveza potrošnikov Slovenije je za fizične osebe vložila tožbo zoper nekatere banke, ki za komitente niso upoštevale (usklajevale) vrednosti EURIBOR oz. jim je obračunavala negativno vrednost obrestne mere EURIBOR, kot da je ta enaka 0. 

 1. Ali obstaja katera občina, ki je zoper takšno ravnanje banke že sprožila postopek pred sodiščem?
 2. Ali je občina, ki je s katero banko predmetno kršitev (ne glede na določila v pogodbi, ki so na podlagi stališč nedopustne in celo predstavljajo nasprotje z direktivo EU) uredila sporazumno?

Odgovore smo zbirali do 22. 11. 2022 in jih navajamo TUKAJ.

DOGODKI SOS

29.11. / Kako enotno izvajati prostorsko in gradbeno zakonodajo! 5/1

Začenja se peti mesec uporabe ZUreP-3 in GZ-1. Zakona sta prinesla nekaj novosti, zato prihaja  pri izvajanju do različnih vprašanj in razhajanj pri razumevanju zakonov. Ministrstvo za okolje in prostor tokratni spletni seminar namenja poenotenju razumevanja in izvajanja posameznih aktualnih vsebin obeh zakonov vezano na upravne postopke, ki se vodijo na upravnih enotah.

Seminar bo potekal v torek 29. 11. 2022 s pričetkom ob 10 uri. . Seminar bo trajal predvidoma tri ure z vmesnim 15 minutnim odmorom.   

Vsebina seminarja je pripravljena v obsegu predhodno zbranih  pogostih vprašanj, ki so bile posredovane s strani upravnih enot in se bo nanašala na:

 • predstavitev nekaterih novih ali spremenjenih pojmov v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22),
 • Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter vlogah, izjavah, obrazcih do njegove objave,
 • postopek izdaje gradbenega dovoljenja v povezavi z mnenji ter drugimi vprašanji,
 • priglasitev začetka gradnje, dopustna odstopanja in uporabno dovoljenje,
 • še nekaj dodatnih pojasnil vezanih na legalizacijo objektov in
 • drugo

Seminar je prvenstveno namenjen upravnim delavcem (UE), ki vodijo postopke na podlagi GZ-1.

Vabljeni pa so tudi upravni delavci občin in občinski urbanisti, ki jim bodo te informacije koristile pri delu.

***

Seminar je brezplačen in poteka v organizaciji MOP.

GRADIVO 

PRIJAVNICE NI, SEMINARJA SE UDELEŽITE NEPOSREDNO S KLIKOM NA SPODNJO POVEZAVO:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQyMTZhYTctYzlmMy00NTcwLThkYzUtZTY3MDA1NTAzZmQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249fad77b-acc0-4d52-a56e-97109d9cdc3b%22%2c%22Oid%22%3a%2271e5368a-7278-4edf-8742-c45a5b208644%22%7d

***

Vsi, ki boste zainteresirani za prejem točk ZAPS-a, boste lahko prejeli 3 kreditne točke pri sklop A.
Te osebe, se boste morale prijaviti v webinar preko Teamsov. Prikazni podatek uporabnika naj vsebuje ime in priimek. Dodatne informacije prejmete na samem seminarju.

 

30.11. / Konferenca o spodbujanju geotermalne energije 5/2

Geološki zavod Slovenije v sodelovanju z MOP, MZI, ISE in Skupnostjo občin Slovenije v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL vabi na začetno konferenco o spodbujanju rabe geotermalne energije, ki bo 30. novembra 2022 v občini Beltinci. Cilj projekta je  namenjen inovativni krepitvi institucionalnih zmogljivosti državnih organov, vključenih v upravljanje rabe geotermalne energije, lokalnih oblasti, ki zagotavljajo prostorski okvir za investitorje, in največjih akterjev pri raziskovanju globokega geotermalnega potenciala in možnosti rabe termalne vode v Sloveniji.

 

Dogodek je brezplačen, prijava je obvezna.

Dnevni red je na voljo TUKAJ.

7.12. / Predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju 5/3

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo vabi na predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, ki je bil 11. 10.  2022 objavljen v Uradnem listu RS.

Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) ureja cilje in načela celostnega prometnega načrtovanja, vrste celostnih prometnih strategij, njihovo vsebino in postopek priprave ter pravila za povezovanje prometnega in prostorskega načrtovanja. Določa tudi pravila financiranje ukrepov trajnostne mobilnosti ter pristojnosti na področju trajnostne mobilnosti. Do zakona lahko dostopate tukaj.

 

Dnevni red:

9.30 – 10.00 Registracija s kavo
10.00 – 10.15 Uvodni nagovor: mag. Tina Seršen, državna sekretarka, MZI
10.15 – 10.40 Predstavitev zakona: Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, MZI
10.40 – 10.50 Navodilo za delo v skupinah in razdelitev v skupine
10.50 – 11.30 Delo v skupinah – vodena razprava
11.30 – 11.35 Zamenjava skupin
11.35 – 12.15 Delo v skupinah – vodena razprava
12.15 – 12.30 Poročilo dela v skupinah in zaključki
12.30 – 13.30 Kosilo (na lokaciji)

URADNO vabilo za tiskanje (s prijavnico) je na voljo TUKAJ.

 

Prostorski informacijski sistem 5/4

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabi na spletni dogodek dne 14.12.2022 med 10. in 12. uro na temo elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) in graditve objektov (eGraditev).

Predavatelji prihajajo iz Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (Sektorja za prostorski informacijski sistem) ter so naslednji Dejan Cvijanović, Mihael Fonda, Jan Brezec, Damjan Doler in Jurija Mlinar.

Dnevni red:

 • Elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja (ePlan), tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki
 • Elektronsko poslovanje na področju graditve objektov (eGraditev)
 • Evidenca stavbnih zemljišč in projekt GreenSLO4D
 • Vprašanja in odgovori

Udeležba je plačljiva, prijava obvezna.

Uradno vabilo s prijavo je TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

30. 11. in 01. 12. / Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo 6/1

Vabljeni na Ciljno usposabljanja za energetsko pogodbeništvo 30. 11. in 01. 12. 2022 na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani, ki ga Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) organizira v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Usposabljanje je brezplačno.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate z investicijami v prenove stavb, zlasti v javnem sektorju (v občinah, v državnih upravi in drugje v javnem sektorju) ter z drugimi naročili na področju energije (zagotavljanje oskrbe z energijo), ki so primerne za uporabo energetskega pogodbeništva. Energetsko pogodbeništvo je napredna oblika financiranja, ki naročniku omogoči investicijo z manjšim začetnim vložkom finančnih sredstev in prenovo stave ali nadgradnjo sistema ogrevanja v stavbi (npr. preko ukrepov URE in rabe OVE) ter posledično velikih prihrankov stroškov energije, in zagotavlja poplačilo investicije preko pogodbenega financiranja. Predavali vam bodo strokovnjaki z več kot dvajset letnimi izkušnjami uveljavljanja tega instrumenta v Sloveniji. Z udeležbo na usposabljanju boste pridobili znanja za oceno primernosti projekta energetskega pogodbeništva, njegovo načrtovanje, izvedbo in spremljanje. Udeleženci boste prejeli potrdilo o udeležbi ali o udeležbi in uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja. Pridobljeno znanje lahko vključite v svoj portfelj znanj in veščin, pridobljenih na neformalnem izobraževanju.

 

Vljudno vabljeni k prijavi TUKAJ. Prijavo nam lahko pošljete tudi na e-naslov c4c@ijs.si.

Dodatne informacije so v priloženem vabilu ali na spletni strani Centra za energetsko učinkovitost oz. smo vam na vam na voljo naslovu  c4c@ijs.si.

6. 12. / 8. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih 6/3

6. 12. 2022 bo med 09.00 in 15.00 v Narodnem domu Celje potekala 8. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih. Tema letošnje konference o varnost v lokalnih skupnostih v povezavi s cilji trajnostnega razvoja OZN. Program konference je na voljo na povezavi: Programska skupina: Varnost v lokalnih skupnostih (um.si)

Udeležence bodo ob otvoritvi nagovorili dekan FVV UM, predstavnik MO Celje, generalni direktovr policije, državni sekretar MNZ in rektor UM. Udeleženci srečanja dobijo brezplačni izvod konferenčnega zbornika.

Kotizacije ni. Vašo udeležbo prosimo sporočite do vključno 28. 11. 2022 na naslov Gorazd.mesko@um.si in iza.kokoravec@um.si.

 

 

8. 12. / Veliko občin, veliko izzivov: kako se na lokalni ravni pri omejitvah poslovanja sploh izogniti nasprotju interesov? 6/4

Vabljeni, da se v Tednu preprečevanja korupcije, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) organizira ob mednarodnem dnevu preprečevanja korupcije 9. decembra in bo letos s številnimi dogodki potekal od 6. do 8. decembra, pridružite osrednjemu dogodku, okrogli mizi

Veliko občin, veliko izzivov: kako se na lokalni ravni pri omejitvah poslovanja sploh izogniti nasprotju interesov?,

ki bo v četrtek, 8. decembra 2022, ob 9.30 v Kongresnem centru Brdo (dvorana Splendens).

V Sloveniji je 212 občin. Ko govorimo o institutu omejitev poslovanja, s tem pa o izogibanju nasprotju interesov, je tako včasih res na mestu vprašanje, ali bomo zaradi majhnosti občine in povezanosti njenih občanov trčili v navzkriž z zakonom.

O izzivih, s katerimi se v povezavi z omejitvami poslovanja in nasprotjem interesov srečujejo na lokalni ravni, o tem, ali je ureditev primerna, optimalna, potrebna, kako bi zagotovili nepristranskost in objektivnost delovanja funkcionarjev in občin, ter o zavezi, da se pri odločitvah sledi zgolj javnemu interesu, bodo z moderatorko razprave Katjo Mihelič Sušnik, vodjo službe za nadzor na Komisiji, razpravljali:

 •    Polona Drofenik, generalna sekretarka Združenja občin Slovenije,
 •    Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj,
 •    dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje,
 •    Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije,
 •    Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, in
 •    dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije.

Po koncu razprave ob 11. uri bomo nekaj časa namenili še vašim vprašanjem in komentarjem.

Število mest v dvorani je omejeno, zato prosimo za predhodno prijavo. Do 2. decembra 2022 jo lahko oddate na tej spletni povezavi. Posvet bo sočasno dostopen tudi po spletni aplikaciji Vimeo na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije, za kar pa prijave ne potrebujete.

Dodatne informacije: pr.korupcija@kpk-rs.si oziroma Iva Gruden (040 252 405) in Anja Kampuš (070 415 086).

Vabljeni!

13.12. / Vabilo na delavnico "Možni prostorsko-načrtovalski ukrepi v kontekstu blaženja podnebnih sprememeb" 6/5

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bodo v torek, 13. decembra 2022, na Gozdarskem inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, izvedli delavnico z naslovom “MOŽNI PROSTORSKO-NAČRTOVALSKI UKREPI V KONTEKSTU BLAŽENJA PODNEBNIH SPREMEMB”.

Gre za vsebinsko nadaljevanje serije delavnic s tematskega področja “Pametno prostorsko načrtovanje

Namen tokratne delavnice je predstaviti možne prostorsko-načrtovalske ukrepe v kontekstu blaženja podnebnih sprememb.

Program in registracija na delavnico sta dostopna na prijavi.

 

 

15.12. / URBACT INFO DAN 6/6

Septembra je bil uradno potrjen program URBACT IV. V okviru programa bo januarja 2023 objavljen prvi razpis za nova akcijska omrežja, v katerih evropska mesta iščejo rešitve za pogoste urbane izzive.

Akcijsko omrežje sestavlja od 8 do 10 partnerskih mest vseh velikosti – občin, lokalnih oblasti, razvojnih agencij ter metropolitanskih ali regionalnih institucij, ki prihajajo iz različnih držav EU in iz različnih regij. Vodi jih mesto v vlogi vodilnega partnerja, skupaj s potrjenim URBACT strokovnjakom, ki nudi strokovno pomoč in usmerja na poti k spremembam za boljša mesta.

Partnerji se bodo podali na dve in pol leti trajajočo pot soočanja z izbranim urbanim izzivom, aktualnim za vsa sodelujoča mesta, ali da bi izboljšali lokalne politike, povezane z določeno temo.

Pri naslednjem razpisu ne bo nič drugače, s to razliko, da tokrat program potencialne upravičence spodbuja k upoštevanju treh prečnih tem: zeleno, enakost spolov in digitalno. Ne glede na to, ali je cilj vašega mesta reševanje vprašanj mobilnosti, kulturne dediščine, finančnega inženiringa, energetskega prehoda ali katere koli druge teme, vas URBACT vabi, da naredite naslednji korak in razmislite, kako so lahko te celostne teme del problema – ali celo rešitve.

Če želite izvedeti več o razpisu vas vabijo, da se udeležite spletnega URBACT info dneva, ki ga organizira IPoP – Inštitut za politike prostora v vlogi URBACT nacionalne točke. Vabijo tudi, da jim posredujete svoje projektne ideje in tako izkoristite možnost neposrednega odziva in priporočil za izboljšavo idej. Svoje izkušnje v programu URBACT bodo z nami delile slovenske občine, ki so že sodelovale v omrežjih, in vam tako omogočile, da dobite neposreden vpogled v delovanje programa in njegove koristi.

 

Prijava: https://forms.gle/PwhUbyvLnT31JFqx9

Več informacij: http://urbact.eu/urbact-slovenija in urbact@ipop.si

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva (2023-2025) 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je bil 4. novembra v Uradnem listu RS številka 140 objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 (program Slovenske čebelarske akademije 2023-2025). Za leto 2023 so zagotovljena sredstva v višini do 79.714,00 evrov, višina sredstev za leti 2024 in 2025 pa bo določena naknadno.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu RS, torej 5. novembra 2022, in traja do vključno 21. novembra 2022, do 23.59 ure.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o kadrovskih in tehničnih pogojih za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva ter o programu neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025 (Uradni list RS, številka 135) in tega javnega razpisa.

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najdete podrobnejše informacije o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, pogoje in merila.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 7/3

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2022-2023. Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023.

Kandidirajo lahko lokalne in regionalne oblasti oziroma združenja in nevladne organizacije, ki so izvedle projekte oziroma dogodke, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Projekti, ki bodo poslani na izbor morajo biti zaključeni oziroma izvedeni in na voljo javnosti že vsaj tri leta pred prijavo, in sicer najkasneje do decembra 2019.

Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023.

Razpisno dokumentacijo najdete na povezavi TUKAJ.

Novi evropski Bauhaus v okviru kohezijske politike: razpis za inovativne projekte v mestih v vrednosti 50 milijonov evrov 7/4

Obveščamo vas, da je Evropska pobuda za mesta objavila razpis za projekte v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja v sklopu novega evropskega  Bauhausa.
Razpis je namenjen projektom, ki lahko spodbudijo preobrazbo v mestih, ustvarijo naložbe in navdihnejo druge projekte kohezijske politike. Projekti morajo biti povezani s štirimi temami: gradnja in prenova v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti, ohranjanje in preoblikovanje kulturne dediščine, cenovno dostopne stanovanjske rešitve in prenova mestnih prostorov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Razpis je odprt do sredine januarja 2023.
Evropska pobuda za mesta je del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov.

Več lahko preberete na povezavi TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Tretji posvet glede priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov 8/1

Na ministrstvu za okolje in prostor je bil z namenom predstavitve procesa priprave prve generacije Regionalnih prostorskih planov (RPP) v vseh razvojnih regijah v državi izveden že tretji posvet, tokrat s prostorskimi načrtovalci. Posveta se je udeležil tudi direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Georgi Bangiev.

Posvet je bil namenjen novostim na področju strateškega prostorskega načrtovanja, v tem okviru seznanitvi z rezultati projekta PILOT MOP – področje 1 RPP ter predstavitvi aktivnosti, ki jih na ministrstvu izvajamo za čim boljšo pripravo prve generacije RPP.  Udeleženci posveta so bili prostorski načrtovalci, predstavniki načrtovalskih podjetij in posamezniki, ki bodo v naslednjih štirih letih v okviru priprave RPP oblikovali razvojne odločitve za bistvene razvojne dileme, izpostavljene v razvojnih regijah. Pripravo RPP so prepoznali kot nujno nalogo, ki pa je težka in zahtevna za vse udeležene, saj predstavlja tako organizacijsko kot strokovno velik izziv. Izvedljivost in uspešnost priprave prve generacije RPP sta poleg strokovnega dela v veliki meri odvisna od povezovanja in sodelovanja vseh udeleženih.

Udeleženi so poudarili še, da:

 • regionalno prostorsko planiranje ne sme biti zoženo le na pripravo prve generacije RPP, temveč ga je treba uvesti kot neprekinjeno dejavnost, ki se nadaljuje tudi po izdelavi prvih RPP.
 • Bistveno vlogo pri koordinaciji priprave prvih RPP mora imeti ministrstvo pristojno za prostor, ki naj vse udeležene, pripravljavce RPP, izdelovalce RPP in resorje, sproti usmerja in jim pomaga. Za ta namen naj se kadrovsko okrepi.
 • Uvedba regionalnega prostorskega planiranja, zlasti priprava prve generacije RPP, je priložnost, da se na regionalni ravni prostorske načrtovalce poveže v trajno organizacijsko strukturo.

 

Državna sekretarka Buzeti: »potencial sadjarsko-zelenjadarskega sektorja v Sloveniji ni dovolj izkoriščen.« 8/2

Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila 1. sadjarsko-zelenjadarske konference, ki jo organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru konference je potekala tudi okrogla miza z naslovom »Sadje in zelenjadnice v primežu sprememb«, ki so se je udeležili tudi predstavniki ministrstva in organov v sestavi.

V svojem uvodnem nagovoru je državna sekretarka Tatjana Buzeti poudarila, da ima sadjarstvo in zelenjadarstvo v Sloveniji velik potencial za razvoj. Sadjarjem in zelenjadarjem se je tudi zahvalila za njihov trud kljub temu, da so na razvoj panoge vplivale pozebe, neurja in epidemija covid-19. Zahvalila se je tudi Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij za organizacijo konference, na kateri se povezujejo ključni pridelovalci, predelovalci in ponudniki sadja in zelenjave.

V nadaljevanju je udeležencem konference predstavila tudi strateški načrt skupne kmetijske politike (SN SKP) za obdobje 2023 – 2027. Strateški načrt v sektorju sadja in zelenjave sledi naslednjim razvojnim ciljem: izboljšanje konkurenčnosti panoge in dvig ravni pridelave, optimiranje obsega pridelave in povečanje porabe, učinkovita in trajnostna raba virov, posodobitev in povečanje skladiščnih kapacitet (vključno z manjšimi hladilnicami) ter prostorov za  pripravo sadja za trg, prilagajanje pridelave na podnebne spremembe in prilagajanje na nove škodljive organizme. Ob tem je državna sekretarka izpostavila: »S strateškim načrtom si prizadevamo za razvoj, ki bo sektorju pomagal pri premagovanju njegove kompleksnosti. Poleg tega pripravljamo izredno podporo za pomoč sektorju sadjarstva in zelenjadarstva, zaradi draginje in izzivov, ki so v preteklem letu prizadeli sektor. Podpora se bo izvedla v okviru sprememb Programa razvoja podeželja (PRP), ki ga že usklajujemo z Evropsko komisijo.« V novem strateškem načrtu skupne kmetijske politike bodo podprte tudi intervencije za povezovanje kmetov, naložbe v digitalizacijo proizvodnih procesov ter nakup in ustrezno vgradnjo opreme za avtomatizacijo proizvodnje.

Dotaknila se je tudi promocije sektorja sadja preko sheme Izbrana kakovost – Slovenija in generično promocijo slovenskega sadja. V obdobju od leta 2020 do konca leta 2021 je bilo v promocijo sektorja vloženih skoraj 850.000 €, trenutno pa je v teku dodatna promocija: »Trenutno se izvaja 2. triletno programsko obdobje promocije za obdobje od 2022 – 2024. V tem programskem obdobju je skupno predvidenih cca 500.000 EUR, ki jih bosta prav tako skupaj prispevala tako sektor kot država.«

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.