V PRETEKLEM TEDNU SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MAKOLE, METLIKA IN SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH. V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MEŽICA, ŽIROVNICA IN MESTNA OBČINA KRANJ.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

SOS pozvala poslanke in poslance k določitvi povprečine v višini 631 1/1

Vlada RS je za leto 2020 občinam namenila višino povprečnine kot jo določa formula za izračun povprečnine (12. členom  (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.) ter sprejeto Uredbo o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnikom o določitvi podprogramov  (Uradni list RS, št. 48/17), ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin v višini 589,11 EUR.

Pri določitvi povprečnine Vlada RS ni  upoštevala 3. odstavka  6. člena Zakona o financiranju občin, ki določa, da občinam pripada 54% vplačane dohodnine iz predpreteklega leta.

Določena povprečnina predstavlja zgolj 49,6% vplačane dohodnine v letu 2018. Razlika v višini 4,4% vplačane dohodnine, v realnem znesku to pomeni 98 milijonov evrov. Torej  bi občine morale  skozi višino povprečnine prejeti  za 98 milijonov več sredstev.  

Ob upoštevanju zgornjih dejstev je Skupnost občin Slovenije ponovno apelirala, da bodo poslanke in poslanci ter Vlada RS občinam namenili v skladu z zakonom določen celoten obseg pripadajoče dohodnine ter realno ocenili višino stroškov izvajanja zakonskih nalog na prebivalca. 

Skupnost občin Slovenije pozvala poslance in poslanke k

 • določitvi povprečnine v višini 631 €, kar predstavlja 53,09% vplačane dohodnine v letu 2018 v skladu s 6. členom ZFO-1.
 • preostanek sredstev do polnih 54% dohodnine v višini, 22,2 milijona pa se neposredno in ločeno (izven formule za izračun povprečnine) nameni pokritju neposrednih stroškov dviga plač zaposlenih v javnem sektorju na lokalni ravni.

Ker pa se zavedamo potrebnosti sprejetja proračuna RS za leto 2020, smo predlagali dodatno možnost – da v primeru izglasovanja Proračuna RS za leto 2020 poslanke in poslanci sprejmejo sklep, s katerim zavežejo pristojno ministrstvo in Vlado RS, da v najkrajšem možnem času pripravi rebalans proračuna za leto 2020, v katerem občinam dodelijo 98 milijonov evrov, ki jim pripadajo v skladu s 6. členom Zakona o financiranju občin.

 

Celoten poziv poslankam in poslancem se nahaja na tej povezavi.

Z MF o Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin 1/2

V torek, 26. novembra 2019 je na Ministrstvu za finance potekal sestanek v zvezi z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin, ki določa podlage za izračun kazalnikov razvitosti občin. Skupnost občin Slovenije je tudi v skladu z nekajkratno razpravo na predsedstvu SOS na sestanku opozorila, da je skrajni čas, da se o kriterijih razvitosti najprej opravi razprava ter nato pripravijo novi ali dodatni kriteriji razvitosti občin. Od uveljavitve Zakona o financiranju občin, ki je prinesel postopke določanja razvitosti občin, ki so podlaga za sofinanciranje investicij po 21. oz. 23. členu zakona je minila vrsta let. Kriteriji razvitosti so danes pogosto širši, tudi drugačni od tistih, ki so veljali pred več kot desetimi leti. Med kriterije bi bilo tako po predlogu SOS nujno uvrstiti pokritost s širokopasovnim internetom, dostopnost do storitev najširšega značaja za občanke in občane (banke, pošte, zdravniki,…), delovne migracije,….Prisotni so predlog SOS podprli. Dogovorili smo se, da se bo razprava opravila v okviru Delovne skupine za nižanje stroškov in, da bodo na sestanek vabljeni predstavniki in predstavnice ministrstev, UMAR-ja,Urada RS za statistiko in ostali.

Predstavitev portala eZK ter vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov 1/3

V torek, 26. novembra 2019, je v Ljubljani potekala predstavitev Portala e-sodstvo (elektronska zemljiška knjiga) ter vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov. Posvet sta vodili Nina Bogataj, okrajna sodnica svetnica in Vesna Kukovec, organizacijska vodja zemljiške knjige, zaposleni na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. V prvem delu posveta Zemljiške knjige in portala eZK so bili predstavljeni podportal eZK, različni postopki vpisov in umikov zemljiškoknjižnih predlogov. V nadaljevanju so se udeleženci posveta v okviru Vlaganja ZK predlogov seznanili še z vložitvami predloga, vpisom v zemljiško knjigo in drugimi sodnimi praksami. Dogodka so se udeležili (med)občinski inšpektorji in drugi strokovnjaki, ki bodo zaradi sprememb Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) v prihodnje morali vnašati zemljiškoknjižne predloge preko Portala elektronska zemljiška knjiga.

Novosti glede opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispeka 1/4

V četrtek, 28. novembra je v Trzinu potekal posvet Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek. Tjaša Remic, mag. Matija Kralj in Luka Ivanič iz Ministrstva za okolje in prostor so predstavili pomen opremljanja stavbnih zemljišč, komunalni prispevek in novosti v ZUreP-2 glede na ZPNačrt, SD ZUreP-2, navezava na GZ, Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, Program opremljanja ter odmero in izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme. Marinka Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., ki je na podlagi dela z občinami prepoznala potrebo po tovrstnem posvetu in dala zanj pobudo na SOS, je predstavila praktične primere priprave Odloka, bistvene novosti glede na ZPNačrt in izkušnje iz prakse.

Velik del posveta je bil namenjen tudi razpravi in vprašanjem udeležencev glede izračuna in postopka odmere komunalnega prispevka in pojasnilom v zvezi z novostmi. Ponovno je bilo povedano, da je bilo treba programe opremljanja in odloke o komunalnem prispevku, izdelane na podlagi podzakonskih predpisov po ZUreP-1, uskladiti z uredbo do 17. novembra 2019 (269. člen ZUreP-2). Programe opremljanja in odloke o komunalnem prispevku, izdelane na podlagi podzakonskih predpisov po ZPNačrt, pa je treba uskladiti z uredbo najpozneje do 30. marca 2021 (35. člen Uredbe).

 

 

Občine brez plastike za enkratno uporabo 1/5

V sekretariat SOS smo v prvem tednu od poslanega poziva občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo prejeli 20 podpisanih izjav občin. Skupaj s podpisanimi izjavami so iz občin izrazili tudi veliko spodbudnih misli, vključno s prelogi in pobudami, kako to ozaveščevalno akcijo še nadgraditi. V Sekretariatu pripravljamo nadaljnje korake, medtem pa vabimo tudi ostale občine k podpisu izjave.

Seznam občin podpisnic se sproti ažurira in je dostopen na tej povezavi: https://skupnostobcin.si/novica/obcine-brez-plastike-za-enkratno-uporabo-na-dogodkih/.

Skupna seja komisij SOS o predlogu Stanovanjskega zakona 1/6

Dne 27. 12. 2019 je v Občini Škofja Loka potekala skupna seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja in Komisije za prostor pri SOS, na sejo so bili prav tako vabljeni članice in člani Komisije za turizem SOS. Ker je v obravnavi predlog novega Stanovanjskega zakona /SZ-2/ so prisotni kot glavno točko dnevnega reda obravnavali omenjeni predlog in v zvezi s tem izoblikovali stališče, pripombe in predloge, ki bodo posredovane na Ministrstvo za okolje in prostor. Dodatno sta komisiji obravnavali problematiko lastništva cest, ki so kategorizirane javne ceste, in financiranja osnovnih šol s prilagojenim programom, namreč oboje predstavlja za občine obsežno finančno breme, ki ga je potrebno razrešiti.

2. Forum Slovenske digitalne koalicije 1/7

V Hiši EU v Ljubljani je 26.11.2019 potekal 2. Forum Slovenske digitalne koalicije. Skupnost občin Slovenije je na forumu sodelovala kot predstavnica soustanoviteljev Slovenske digitalne koalicije, ki je bila ustanovljena konec leta 2016.

Takrat so izjavo o vzpostavitvi in sodelovanju podpisali takratni predsednik Vlade RS, predsednik Gospodarske zbornice, predsednik KOsRIS (Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov), predsednik Rektorske konference, predstavnik Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, glasnik digitalnih tehnologij in (v imenu lokalnih skupnosti) predsednik Skupnosti občin Slovenije.

2. Forum Slovenske digitalne koalicije je namenjen pregledu opravljenega dela v preteklem dvoletnem obdobju, oceni trenutnega stanja na področju digitalizacije in določitvi nalog za prihodnje dvoletno obdobje.

V uvodnem delu foruma so predstavniki deležnikov – soustanoviteljev koalicije podali poglede na aktualno stanje digitalizacije in naloge koalicije v prihodnje. Sledili pa so nagovori o strateških smernicah digitalizacije Slovenije in EU. V popoldanskem delu so predstavljene aktivnosti strateških skupin za Digitalne kompetence, Regulativo in okolje in za Digitalizacijo gospodarstva, sledila je zaključna okrogla miza o prihodnjih načrtih in nalogah Slovenske digitalne koalicije in sodelujočih deležnikov.

Na okrogli mizi je v imenu SOS sodeloval Gregor Košir, podžupan Občine Kočevje, medtem ko je v uvodnem delu zbrane nagovoril Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto. Forum se je zaključil z razpravo udeležencev in z uskladitvijo deklaracije o nadaljnji digitalizaciji Slovenije.

Social(i) makers sestanek v Poznanu 1/8

V sredo, 20.novembra in četrtek, 21. novembra je v Poznanu na Poljskem potekal sestanek projektnih partnerjev Projekta Interegg Central Europe z naslovom Social(i) makers, v katerem sodeluje tudi SOS (več).

Sestanek je bil namenjen pregledu do sedaj opravljenega v projektu, predvsem v kateri fazi se nahajajo lokalni piloti, ki jih projektni partnerji izvajajo v vsaki državi partnerici, izvedena je bila delavnica za iskanje načinov in oblikovanje Strategije za ohranjanje in spodbujanje družbenih inovacij, večji del pa posvečen prihajajočim aktivnostim in obveznostim posameznih partnerjev projekta.

Predmet razprave je bilo tudi mednarodno tekmovanje za najboljšo rešitev/socialno inovacijo na področju vseh vrst izobraževanja in usposabljanja za »vzgojo nove generacije družbenih inovatorjev«, Be Social, Be Maker!, na katerega so se lahko socialni inovatorji prijavili do konca oktobra.  Izbrana najboljša ideja bo nagrajena s strokovno podporo tujih strokovnjakov za razvoj družbenih inovacij v višini 5.000 EUR. Vse oddane prijave na natečaj najdete na povezavi https://skyrocketplatform.eu/submissions/, dve rešitvi sta bili prijavljeni tudi iz Slovenije.

Izvajanje teritorialnih pristopov v novem programskem obdobju 21-27 1/9

27. novembra 2019 je na SVRK potekal sestanek, ki sta se ga iz SOS udeležila Simona Kašman, članica Delovne skupine za pripravo Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021 – 202 in Damjan Jaklin, predsednik komisije SOS za razvojne projekte.  Na sestanku so obravnavali dve temi, izvajanje teritorialnih pristopov v novem programskem obdobju 2021 – 2027 in administrativna usposobljenost.

Na SVRK so ocenili, da obstoječ instrument CTN deluje dobro in bi ga bilo smiselno razširiti na funkcionalna urbana območja (FUO) tudi izven mestnih občin, kar je bil tudi pisni predlog SOS. Ker finančni razrez še ni znan in je odvisen od več dejavnikov, je SVRK predstavil predlog delitve sredstev v odstotkih in sicer 6 % za mestne občine, 4 % za občine FUO in 1 % za CLLD. Pri tem so povedali, da FUO nima v naprej določenih meja, ampak se opredeli glede na vsebino ukrepanja, kar bi v praksi pomenilo različne meje za različne vsebine. Urbana naselja se bi tako komplementarno naslavljala z razvojem podeželja ob zasledovanju cilja, ki je priprava strateških projektov s katerimi dejansko naslavljamo razvojne razlike, ki nastajajo na NUTS3 ravni. Za CLLD ne predvidevajo sprememb, Trajnostne urbane strategije (TUS) bodo še vedno ključne podlage, osnove zanje pa so strateški deli Regionalnih razvojni programov (RRP), ki vključujejo vse strateške dokumente na ravni FUO. Omenjene so bile tudi celostne prometne strategije (CPS) kot del TUS. Zapisnik še čakamo.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP za obdobje 2014-2020 2/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Na spodnji poevzavi najdete:

Vaše pripombe in komentarje na besedilo nam lahko posredujete najkasneje do srede, 4. 12. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spremembe Energetskega zakona v javni obravnavi 2/2

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Razlogi za novelo so v uskladitvi z evropsko zakonodajo in zakonsko podlago za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države.

Spremembe, uvedene s to direktivo, ki bodo prenesene v EZ-1, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami EU, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic EU v tretje države in iz njih. Republika Slovenija je sicer geografsko obkrožena z državami članicami EU in plinovodov, ki bi jo povezovala s tretjimi državami sicer nima (je tudi relativno majhna verjetnost, da jih bo kdaj imela), toda obveznost prenosa direktiva vseeno obstaja.

S predlagano spremembo EZ-1 se dodaja tudi nov 381.a člen, v katerem je dodana zakonska podlaga za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države (npr. dodelitve subvencij za nakup vozil na alternativna goriva). Predlagani člen ne prinaša obveznosti za državo (niti za kogarkoli drugega) in daje zgolj zakonsko podlago in možnost, da država izvede omenjene ukrepe v kolikor bodo obstajala razpoložljiva finančna sredstva.

Občine lahko morebitne pripombe na predlog zakona pošljete na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do 5. 12. 2019, ali neposredno pripravljavcem na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 6. 12. 2019.

Več o tem na tej povezavi.

Predlog Zakona o katastru nepremičnin v medresorskem usklajevanju – PODALJŠANJE ROKA 2/3

V medresorsko usklajevanje je bil dan predlog Zakona o katastru nepremičnin (EVA 2018-2550-0116), ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

 1. PREDLOG_ZAKON O KATASTRU NEPREMIČNIN
 2. MSP_test_ZKN
 3. Nacrt_in_ukrepi
 4. Ocena_ucinka
 5. P1_pr_osn_ vodenje
 6. Prav _osn_BONITETE
 7. P1_MERILA ZA BONITIRANJE ZEMLJIŠČ
 8. P3_ prav_osn_ vodenje
 9. P4_Način določitve uporabne površine dela stavbe
 10. Priloga 5 – obrazci, na katerih se izdelajo elaborati
 11. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz katastra nepremičnin in registra naslovov
 12. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra prostorskih enot
 13. Prav_osn_RPE_P1
 14. Pravilnik o Komisiji za presojo strokovne napake
 15. Pravilnik o načinu vodenja podatkov katastra nepremičnin
 16. Šifranti katastra nepremičnin
 17. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence državne meje
 18. Pravilnik_IZPIT_osn

ZKN bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US, 61/17 ZAID, 7/18 in 33/19). Vzporedno s pripravo ZKN poteka Program projektov eProstor, ki vključuje projekt »Informacijska prenova nepremičninskih evidenc«, katerega cilj je informacijska prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot, evidence državne meje). Ta bo zagotovila ustrezno informacijsko podporo poslovnim procesom za učinkovito in ažurno evidentiranje podatkov o nepremičninah, za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z zemljiško knjigo ter povezovanje z drugimi zbirkami prostorskih podatkov. Uvedba prenovljenih informacijskih rešitev je pogojena s sprejemom ZKN in obratno, ZKN bo mogoče uvesti šele z implementacijo prenovljenih informacijskih rešitev. Z izgradnjo informacijske podpore bodo zagotovljeni pogoji za kontroliran vnos sprememb in boljšo povezanost podatkov in s tem posredno tudi za kakovost podatkov v prihodnje.

Vaše pripombe nam lahko sporočite do PETKA, 20.12.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si ali po tem roku, do 31.12.2019 neposredno na naslov gp.mop@gov.si ali pisarna.gu@gov.si.

 

 

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika 2/4

V obravnavi na Državnem zboru je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika.

Predlagane spremembe stvarnega prava po eni strani sledijo potrebam poslovnega prometa, po drugi strani pa bodo predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ureditev povezanih nepremičnin omogočile ureditev razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi že oblikujejo, vendar s pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega prava. S predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve.

Poglavitne rešitve, ki jih Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika prinaša, so:

 • Opredelitev, da živali niso stvari, ampak živa bitja
 • Prenova oziroma dograditev etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev
 • Prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
 • Spremembe na področju nepravih stvarnih služnosti v javno korist in stavbne pravice

Celotna vsebina predloga je dosegljiva TUKAJ.

Vaše predloge in komentarje nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 19. 12. 2019.

POVPRAŠEVANJE

Delovanje predstavnikov občin v svetih javnih zavodov - ODPRTO 3/1

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas z zaprosilom po pridobitvi informacije glede delovanja predstavnikov občine v svetih javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je občina ali država.
Namreč na SOS se je obrnila občina članica, ki bi potrebovala nekatere informacije s strani občin pred pripravo sprememb in dopolnitev svojega pravilnika o delovanju predstavnikov v svetih javnih zavodov.

Občino zanima predvsem sledeče:
– na kakšen način imajo občine to področje urejeno (če sploh);
– kako spremljajo aktivnost oziroma tudi neaktivnost imenovanih predstavnikov v svetih zavodov;
– ali jim predstavniki v svetih zavodov poročajo o delu in odločitvah oziroma tudi, komu poročajo (občinski svet, KMVI, občinska uprava);
– kdo (če sploh) bi lahko dal napotke predstavnikom občine pred odločanjem na seji sveta o pomembnih vprašanjih. 

Prosimo za sodelovanje. Vaše odgovore nam lahko posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 5. 12. 2019.

26.11. - 26.11. / Zbiramo dobre prakse občin 3/2

V Sekretariatu SOS smo pripravili obrazec za zbiranje dobrih praks občin. Obrazec je oblikovan ob pozivu občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Občine vabimo, da med seboj podelijo tudi dobre prakse iz drugih področij, kot npr. uvajanje rešitev za pametne vasi in mesta, socialne inovacije, trajnostne turistične rešitve, mobilnost, energetske ali podnebne ukrepe, komunikacijske kampanje in podobno.

Namen te akcije je občinam omogočiti medsebojno izmenjavo dobrih praks in s tem izkoristiti potencial odličnih rešitev, ki jih številni strokovnjaki zaposleni v občinskih upravah in prodorni odločevalci udejanjajo v svojih lokalnih okoljih. Ustvarjamo prostor za promocijo in delitev dobrih praks.

EVIDENTIRANJE

Evidentiranje kandidatov za člana in namestnika člana v Svet za sistem plač v javnem sektorju 4/1

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo prejela poziv po imenovanju člana in namestnika člana v Svet za sistem plač v javnem sektorju. Namreč dosedanjim članom in namestnikom je potekel mandat, zato je potrebno evidentirati in imenovati novega člana in namestnika s strani Skupnosti občin Slovenije.

Svet za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Svet) je bil ustanovljen na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju. Svet sestavljajo predstavniki državnih organov in združenj lokalnih skupnosti ter sindikatov javnega sektorja.

Na vas se obračamo s prošnjo, da predlagate kandidatko/kandidata občine s potrebnimi znanji in izkušnjami, ki bi želel sodelovati v Svetu.

Podrobnejši opis v zvezi z delom Sveta in postopkom evidentiranja ter obrazec najdete TUKAJ.

Evidentiranje je odprto vključno do četrtka, 5. 12. 2019. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

12.12. / Kako pripraviti občino na tveganja in kako se odzvati v primeru nastanka naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb 5/1

V okviru projekta SOLICRIS organiziramo dogodek na temo Solidarnosti v kriznih časih. V okviru dogodka bomo v prvem sklopu  identificirali podnebne dejavnike za razvoj nesreč, ter obdelali scenarije naravnih nesreč v posameznih občinah.

V drugem sklopu bodo predstavljeni sistemi vodenja odziva na nesreče (sitem ICS – Incident Command System) in njegova uporabnost v praksi.

V tretjem sklopu bodo predstavljene osnove transnacionalne solidarnosti (Evropski mehanizem civilne zaščite, načini delovanja in protokoli). Na primeru transnacionalne krize bomo prikazali odziv po načelih ICS, ter razpoložljiva orodja. Na koncu pa bomo poiskali odgovore na vprašanje “Kaj mora pripraviti moja lokalna skupnost za podporo transnacionalnemu odzivu?

 

Program posveta se nahaja tukaj. tukaj

Udeležba na dogodku je brezplačna.

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 5/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

4.12./ Vabilo na nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 6/1

Obveščamo vas, da bo 4. decembra 2019 v Novi Gorici potekal drugi nacionalni Kulturni bazar v regiji.
Osrednja tema strokovnega usposabljanja Kulturni bazar v regiji je usmerjena v načrtni razvoj kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih ter v prepoznavanje prednosti, ki jih prinašata sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov. Če si želite izbrati program, ki bo najbolj ustrezal vašemu zanimanju in področju dela, vam priporočamo, da se prijavite čim prej, najpozneje pa do vključno 25. novembra 2019 na naslovu info@kulturnibazar.si.

V celodnevnem programu, ki bo potekal v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica ter drugih kulturnih ustanovah v mestu, se bodo predstavila vsa področja kulture, spoznali bomo bogato ponudbo kulturnih ustanov iz vse Slovenije, s poudarkom na kulturnih ustanovah iz širše regije.

Kulturni bazar v Novi Gorici namenjamo strokovnim delavcem v vzgoji, izobraževanju in kulturi, umetnikom in strokovnim delavcem na področju kulture, izobraževanja in družbenih dejavnosti ter medgeneracijskih centrov iz lokalnih skupnosti ter študentom.

Udeležbo si zagotovite z e-prijavo na www.kulturnibazar.si, ki je vaša vstopnica na izbrane dogodke. Udeležba je brezplačna.

Na sledeči povezavi najdete:
vabilo
program Kulturnega bazarja v regiji.

Več informacij najdete na povezavi.

VLADA RS

52. redna seja 7/1

Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Vlada je sprejela Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru. Poročilo vsebinsko zajema vse pomembnejše informacije o aktivnostih na tem področju, ki so bile izvedene v letu 2018. Podaja pregled v zvezi z vprašanjem ponovne priprave predloga novele ZRomS-1, predvsem pa podrobneje predstavlja aktivnosti v zvezi z uresničevanjem NPUR 2017–2021 in odzive pristojnih nosilcev ukrepov na ugotovitve zunanje evalvacije uresničevanja NPUR 2017–2021.

Poleg navedenega poročilo podaja tudi pregled aktivnosti občin na tem področju v letu 2018 in splošen pregled sofinanciranja tako na nacionalni kot tudi lokalni ravni.

Zakon o zdravstveni dejavnosti in novela Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti posameznih določb 3. člena, 3.a člena, 42. člena, 43. člena, 44. člena in 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 39. člena in 41. člena novele Zakona o spremembah in dopolnitvah iz leta 2017, ki jo je vložila Skupina poslank in poslancev Državnega zbora in ga posreduje Državnemu zboru.

Vlada po proučitvi prejete zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Ustavnega sodišča Republike Slovenije meni, da zahteva za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti in novele Zakona o zdravstvenih dejavnosti iz leta 2017, ni utemeljena. Posamezne določbe zakona in novele zakona niso v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in zato vlada Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da zahtevo zavrne.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 8/1

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019 8/2

Na “prešerni dan kulture”, to je v torek, 3. decembra 2019, bo gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA SLOVENIJA predstavilo in “odprlo” RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019.

Razpis  bo odprt od »prešernega dne kulture« 3. DECEMBRA 2019 do kulturnega  praznika 8. FEBRUARJA 2020. Predloge bodo zaradi prazničnega vikenda sprejemali do vključno 11.2.2020.

Predstavitev razpisa bo 3. 12. 2019 ob 10. uri v poročni dvorani Občine Bled. Svečana podelitev priznanj Naša Slovenija 2019 pa bo 16. maja 2020 v Festivalni dvorani na Bledu.

Podrobnosti razpisa najdete TUKAJ.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 8/3

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

9. številka eNovic projekta eProstor 9/2

Izšla je nova številka eNovice projekta »Program projektov eProstor« z naslednjimi vsebinami:

 • Masovni zajem in evidenca stavbnih zemljišč
 • Izvajanje 6. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
 • 5. slovenski INSPIRE dan
 • Izšla je brošura Dediščina katastrov na Slovenskem
 • Povezovanje deležnikov v postopkih eGraditve
 • 3. konferenca »Program projektov eProstor«

Novice prilagamo na povezavi TUKAJ.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.