V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MAKOLE, SVETI ANDRAŽ, MO KRANJ, ŽIROVNICA IN MEŽICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Z ministrom o sredstvih za Rome, protikorupcijskih določilih in plačah županov 1/1

V torek, 30. novembra 2021 se je sestala Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo, Boštjan Koritnik. Minister je predstavil rešitve v predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, s katerimi bi občine z romsko skupnostjo prejele finančna sredstva v višini, ki bi bolj ustrezala realnemu stanju v občinah. Kot je povedal, se bo v predlogu zakona ohranila dosedanja ureditev (3,5% primerne porabe v občinah z romsko skupnostjo), bodo pa regijam, v  katerih je indeks razvojne ogroženosti višji od 125% dodali dodatna sredstva. Torej bodo vse občine ohranile dosedanjo višino finančnih sredstev, nekatere pa bodo prejele več. Prisotni članice in člani skupine smo tak predlog podprli.  Na sestanku je bilo ponovno opozorjeno na   nezdružljivost županske funkcije s članstvom v organih javnih podjetij oziroma zavodov, katerih ustanoviteljice so občine. Minister je povedal, da bo treba dialog s komisijo voditi naprej z namenom, da se nelogične ureditve spremenijo.  Ponovno je bil opozorjen na plače županov, povedal je, da je svoje možnosti izčrpal.

ZAKONODAJA

Pripravljavec regionalnega prostorskega plana – priporočilo občinam 2/1

MOP je z Zakonom o urejanju prostora uvedel regionalno prostorsko planiranje, s katerim želijo na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja. ZUreP-2 določa, da postopek priprave RPP vodi pripravljavec, ki je pravna oseba v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. ZUreP-2 določa tudi, da pripravljavca RPP izbere ministrstvo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Na MOP pripravljajo novelo prostorske zakonodaje (ZUreP-3), ki na področju regionalnega prostorskega planiranja pripravljavca RPP za celotno območje vsake razvojne regije izberejo občine v regiji.

Rok za pripravo in sprejem RPP pa je prestavljen na 1. 1. 2027.

Glede na navedene predlagane spremembe prostorske zakonodaje na področju regionalnega prostorskega planiranja in druge posredovane informacije MOP predlaga, da se občine na območju posamezne razvojne regije začnejo čim prej dogovarjati in usklajevati glede izbora pripravljavca RPP. Postopek priprave RPP bi morali začeti čim prej v letu 2023, kar pomeni, da je skrajni rok za izbor pripravljavca RPP konec leta 2022. (dopis ministrstva)

Prošnja za posredovanje podatkov o višini založenih sredstev iz naslova tržnih najemnin za leto 2021 2/2

Zakon o finančni razbremenitvi občin je posegel v 121.b člen Stanovanjskega zakona, ki ureja povračilo sredstev subvencij prosilcem za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja. Gre za prosilce, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini stalnega prebivališča, a stanovanja niso uspeli pridobiti in so si zato sami na trgu poiskali ustrezno stanovanje. Med upravičence sodijo tudi prosilci, ki so vlogo za subvencijo posredovali neposredno na Center za socialno delo, ker občina ni objavila javnega razpisa več kot leto dni.

ZFRO je določil, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja zagotavlja državni proračun v celoti in ne več do polovice, kot je to veljalo do sprejetja ZFRO. Potrebna sredstva se med letom, tako kot doslej, zalagajo iz občinskih proračunov. Določba se uporablja od 1. 1. 2021, kar pomeni, da bo državni proračun na zahtevo občin v letu 2022 povrnil celotna založena sredstva subvencij za leto 2021.

Za povračilo sredstev je potrebno na  Ministrstvo za okolje in prostor  najkasneje do 20. 1. 2022 poslati zahtevek v skupnem znesku vseh terjatev iz tega naslova z vsemi ustreznimi prilogami (za celotno leto 2021), MOP bo pripravil ustrezno pravno podlago – sklep, na podlagi ZFRO pa se bodo nakazala upravičena sredstva posamezni občini. (dopis ministrstva)

Primerna poraba, dohodnina, finančna izravnava in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023 – spremenjeni podatki 2/3

Dne 1. 12. 2021 je Direktorat za proračun Ministrstva za finance objavil spremenjene podatke o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Podrobne podatke najdete na POVEZAVI.

V 58. členu ZIPRS2223 je povprečnina za leto 2022 določena v višini 645,00 eura in za leto 2023 v višini 647,00 eura.

Skupna primerna poraba občin, izračunana na podlagi določenih povprečnin, znaša 1.324.874.996 eurov za leto 2022 in 1.328.983.135 eurov za leto 2023.

Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za leto 2022 ne zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, za leto 2023 pa ocena razpoložljive dohodnine zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato bodo določene občine (148 občin) v letu 2022 upravičene do finančne izravnave iz državnega proračuna v skupni višini 4.212.454 eurov. V letu 2023 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam, na podlagi 59. člena ZIPRS2223, za obe proračunski leti zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin v posameznem letu ter tako za leto 2022 znašajo 105.990.000 eurov in 106.318.651 eurov za leto 2023.

Celotno besedilo dopisa Ministrstva za finance lahko preberete na POVEZAVI.

Objava Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 v Uradnem listu RS 2/4

Dne 1. 12. 2021 so bili v Uradnem listu RS št. 187 objavljeni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) in Proračun Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023). Začetek veljavnosti vseh prej navedenih aktov je 2. 12. 2021. Povezava na objavo v Uradnem listu RS je TUKAJ.

Hkrati vas želimo spomniti, da je bil na podlagi predloga SOS podprt amandma k ZIPRS 2223, po katerem bodo občine v proračunskih letih 2022 in 2023 prejele sredstva v višini 8% skupne primerne porabe. S sprejetim amandmajem se je tako za proračunski leti 2022 in 2023 določil za 2 % višji znesek, kot je za uravnoteženje razvitosti občin določen v Zakonu o financiranju občin.

Novi Zakon o varstvu okolja za celovito ureditev ravnanja z odpadki 2/5

Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) je sodoben okoljski zakon, ki je namenjen ohranjanju okolja in zavarovanju narave pred nesprejemljivimi posegi. ZVO-2 obravnava potrebo po trajnostnem razvoju in skrbno ravnanje z okoljem in naravo, v postopke pa vključuje tudi zainteresirano javnost in javnost nasploh, je na novinarski konferenci ob predstavitvi ZVO-2 dejal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Prav tako je poudaril, da bo ZVO-2, ki je bil po sprejetju na vladi že posredovan v Državni zbor, finančno razbremenil gospodinjstva. Proizvajalci bodo namreč morali v celoti prevzeti finančno odgovornost za odpadno embalažo, tudi za njen odvoz od gospodinjstev. S tem se bo doseglo povečanje odgovornega ravnanja zbiralcev in obdelovalcev odpadkov. Omejeno je prekomerno veriženje predajanja odpadkov od zbiralca do zbiralca. Določena je odgovornost vseh vpletenih v primeru odmetavanja odpadkov v naravo (kriv je tudi tisti, ki naroča in organizira odmetavanje).

Urejena je možnost odstranitve odlagališča odpadkov, s čimer bo omogočena predelava še uporabnih odloženih odpadkov (krožno gospodarstvo) in omogočena nova raba prostora. Ta ureditev bo omogočala tudi odstranitev odlagališča na podlagi inšpekcijske odločbe v primeru prekomernega onesnaževanja okolja zaradi odlagališča ali iz drugih razlogov (primer: odlagališče Suhadole).

 

1. in 3. 12. 2021 Minister dr. Podgoršek na tradcionalnih posvetih Zadružne zveze Slovenije 2/6

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil letošnjih tradicionalnih posvetov Zadružne zveze Slovenije (ZZS). Minister je na posvetih izpostavil pomembno vlogo zadrug v novi skupni kmetijski politiki (SKP) 2023 – 2027Strateški načrt SKP 2023 – 2027 je pomembno orodje za spodbujanje in usmerjanje razvoja. Za ureditev razmer na trgu so ključnega pomena zadruge. Zadruge vidi kot nosilca oblikovanja ekonomsko uspešnih zgodb slovenskih kmetij. Minister je izpostavil, da se bo v največji možni meri potrudil, da bodo za prihodnjo obdobje skupne kmetijske politike pridobili vsa dodatna finančna sredstva in da bo vsak dodan evro naložen v prehransko varnost Slovenije. Vzpostaviti se mora sistem, da se bodo kmetje odločali na podlagi ekonomskih rezultatov kmetije, instrumenti skupne kmetijske politike pa bodo služili le kot pomoč in usmeritev.

Sprejeta pravičnejša in okolju prijaznejša kmetijska politika 2023–2027 2/7

Svet EU je 2. 12. 2021 sprejel sveženj zakonodajnih uredb za reformo skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027. Minister dr. Jože Podgoršek je izjavil, da je izjemno vesel potrditve na Svetu, saj si je slovensko predsedstvo kot ključno prednostno nalogo zadalo dokončanje reforme SKP. S tem smo na dobri poti, da bo po predložitvi strateških načrtov držav članic do konca leta, nova SKP začela izvajati leta 2023. Razprava o reformi SKP se je začela leta 2018, ko je Komisija objavila zakonodajne predloge. Svet in Evropski parlament sta oktobra 2020 sprejela svoja pogajalska izhodišča, s čimer so se začela devetmesečna pogajanja, ki so se končala s političnim dogovorom, sprejetim junija 2021. Dr. Jože Podgoršek dodaja, da po več kot treh letih trdega dela smo končno prispeli na cilj. Nova SKP pomeni mejnik v kmetijski politiki v EU, saj bo evropskim kmetom omogočila pravičnejšo in bolj trajnostno prihodnost. Zaveda se, da je v kmetijstvu potrebno poskrbeti tudi za večjo konkurenčnost, povezovanje, prenos znanja in razvoj. Predvsem pa ocenjuje, da je prenovljena skupna kmetijska politika bolj ambiciozna na področju varovanja okolja ter prilagajanja podnebnim spremembam. Ključna značilnost nove SKP je uvedba strateških načrtov na ravni držav članic, kar državam članicam omogoča, da izvajanje SKP v večji meri kot do sedaj prilagodijo potrebam svojih kmetijskih skupnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in deležniki.

POVPRAŠEVANJA

Občinske štipendije za dijake in študente 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi s štipendijami, ki jih občine razpisujejo za študente in dijake, obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin.

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

 1. Ali vaša občina podeljuje občinske štipendije za dijake in študente?
 2. Ali podeljujete kakšno drugo obliko pomoči študentom in dijakom (npr. nagrade)?
 3. Ali je štipendija združljiva z državno, Zoisovo ali kadrovsko?
 4. Ali dodatno povrnete stroške prevozov dijakom in študentom? Ali pa stroške bivanja študentom?
 5. Kakšna priporočila imate glede štipendij oziroma drugih oblik pomoči?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 10. 12. 2021 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Zunanji ponudniki optimizacije šolskih prevozov 3/2

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice na občine naslovila vprašanje glede sodelovanja z zunanjimi ponudniki optimizacije šolskih prevozov:

1. Ali ste se že obrnili na zunanjega ponudnika optimizacije šolskih prevozov? Ali ste bili pri tem uspešni?

2. Če so na prvo vprašanje odgovorili z “da”, smo jih prosili, ali lahko posredujejo informacijo, katero podjetje je bilo izvajalec optimizacije?

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Izvajanje socialnovarstvenega programa ”javna kuhinja” 3/3

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z izvajanjem socialnovarstvenega programa ”javna kuhinja” obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin.

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

 1. Ali izvajate socialnovarstveni program ”javna kuhinja”?
 2. Če ste na prvo vprašanje odgovorili z DA:

– Na kakšen način ste pristopili k izvajanju programa?

– Kdo izvaja program?

– Koliko znašajo stroški izvajanja programa?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 9. 12. 2021 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Začasni ukrepi glede osebnega vlaganja vlog v upravnih in drugih postopkih v skladu z Odlokom Vlade RS 3/4

Dne 19. 11. 2021 je začel veljati novi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: Odlok), ki se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblasti ter v drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku.

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z izvajanjem določil Odloka obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin.

Prosili smo za odgovore na naslednji vprašanji:

– Ali osebno sprejemate samo vloge kot je določeno z Odlokom:

 1. v upravnih zadevah, ki se lahko vložijo samo pri organu;
 2. v drugih javnopravnih zadevah, v katerih se smiselno uporablja ZUP, ki se lahko vložijo samo pri organu;
 3. v ostalih zadevah, ki niso predmet Odloka?

– Ali v glavni/sprejemni pisarni presodijo, katere vloge spadajo pod upravne in katere ne?

Občine smo prosili za odzive do 30. 11. 2021 in jih lahko vpogledate v zbirnem dokumentu tukaj.

DOGODKI SOS

DOGODKI DRUGIH

Vabilo za občine - Načrtujmo skupaj zdravo mesto 5/1

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto, vabi k sodelovanju še eno občino, da v prvi polovici leta 2022 skupaj pripravijo lokalni načrt hodljivosti – LNH. S pripravo LNH občini pomagamo sprožiti proces ozaveščanja o pomenu hoje kot zdravju koristne telesne dejavnosti in prometne prakse ter pripraviti izhodišča za uresničevanje infrastrukturnih, organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepov.  Na dobrih izkušnjah dveh že izdelanih Lokalnih načrtov hodljivosti, za Črno na Koroškem (2020) ter za občino Piran (2021), partnerji programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, IPoP in CIPRA Slovenija v sodelovanju z Zavodom Dostop vabijo k sodelovanju še eno občino, ki se želi posebej zavzeti za načrtovanje hoji in zdravju prijaznega okolja na lokalni ravni.

Izbrana občina s prijavo vstopi v dobro preverjen vključujoč proces priprave LNH in osvoji ključne principe na skupnosti temelječega načrtovanja, sočasno pa sproži tudi proces spreminjanja potovalnih navad pri vseh udeležencih in prebivalcih. LNH smiselno poveže različne občinske strateške programe in akterje s področja javnega zdravja, trajnostne mobilnosti, urejanja prostora in podnebne nevtralnosti. Delo poteka v tesnem sodelovanju med izvajalci programa in predstavniki občine, s podporo lokalne fokusne skupine in vključevanjem predstavnikov različnih skupin prebivalcev.

Odzive pričakujejo do 8. decembra 2021.  Celoten poziv in prijavnico najdete TUKAJ.

Vabilo na posvet o predlogu zakona o stanovanjskih zadrugah 5/2

V času vseobsegajoče stanovanjske krize, postajajo stanovanjske zadruge vse bolj prepoznane kot dober mehanizem za zagotavljanje kakovostnih in dostopnih stanovanj. Stanovanjske zadruge se po eni strani izognejo stroškom posredništva, sodelovanje z javnimi akterji – najpogosteje stanovanjskimi skladi in občinami – pa lahko omogoči tudi širšo dostopnost zadružnih stanovanj. Interes za zadružne projekte raste tako s strani posameznikov in civilnih iniciativ, kot s strani občin, vendar se vsi soočajo s sistemskim okoljem, ki razvoja stanovanjskih zadrug ne omogoča. O zakonski ureditvi in podpori pilotnemu projektu stanovanjske zadruge se med politiki govori že kar nekaj časa, a ker do konkretnih premikov nikakor ne pride, so se v okviru projekta Za stanovanjske zadruge pripravili predlog Zakona o stanovanjskih zadrugah. Z zakonom želijo omogočiti razvoj različnih projektov stanovanjskih zadrug in zagotoviti spodbudne mehanizme za stanovanjske zadruge, ki bi trajno ponujala stanovanja v javnem interesu ter le-te zaščititi pred privatizacijo in špekulativnim ravnanjem.

Vljudno vabljeni na posvet o predlogu zakona o stanovanjskih zadrugah, ki bo potekal v sredo, 15. 12. 2021 ob 14.00 preko platforme Zoom. Prijavo najdete TUKAJ.

Več o podrobnostih najdete na POVEZAVI.

VLADA RS

105. redna seja 6/1

Povečanje sredstev za ukrepe iz Eko sklada za skoraj 72 milijonov evrov

Vlada je sprejela Rebalans Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, ki ga je nadzorni svet Eko sklada obravnaval na 1. redni seji 7. oktobra 2021.

Za 20 milijonov evrov na skupaj 50 milijonov evrov se povečuje znesek za kreditiranje okoljskih naložb – kreditiranje občanov, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občin in javnih podjetij v njihovi lasti ter pravnih oseb javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Uveljavitev ZUREP-3 se določi na dan 31. december 2021

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k predlogu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3). Predlaga se amandma k 343. členu predloga Zakona o urejanju prostora (EPA 1960-VIII) za tretjo obravnavo. 343. člen se spremni tako, da se glasi »Ta zakon začne veljati 31. decembra 2021.«

Soglasje k predlogom amandmajev Gradbenega zakona

Vlada soglaša s predlogom amandmajev k Predlogu Gradbenega zakona v tretji obravnavi. Zaradi uskladitve začetka veljavnosti in uporabe z Zakonom o urejanju prostora je treba pripraviti tudi amandma k 159. Členu, ki se glasi: »ta zakon začne veljati 31. decembra 2021, uporabljati pa se začne 1. junija 2022.«.Ker morata Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora kot vsebinsko povezana zakona imeti enaka datuma začetka veljavnosti in uporabe, je treba datum veljavnosti in uporabe uskladiti z Zakonom o urejanju prostora.

Vlada o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Prva sprememba se nanaša na določbo ZFO o sofinanciranju občin z romskim prebivalstvom, ki so ga občine v praksi različno izvajale. Pri razumevanju te določbe je v praksi prihajalo do zmotnega tolmačenja. S predlagano spremembo tako, poleg enotne sistemske ureditve, ki velja za vse občine z evidentiranimi romskimi naselji, zagotavljamo dodatno, vsem tistim občinam, ki hkrati ležijo na območju razvojnih regij, kjer indeks razvojne ogroženosti izkazuje vrednost 125,00 ali več, povišan znesek sredstev še za 100%.

Spremembe zakona zajemajo tudi dve pojasnili redakcijske narave. S predlaganima popravkoma člena, ki določa način izračunavanja deleža sredstev občine za uravnoteženje razvitosti, se način dosedanjega izračunavanja višine sredstev, ki pripada posamezni občini, ne bo spremenil, odpravi pa se pomanjkljivo pojasnilo posameznih sestavnih delov enačbe za izračun.

S predlogom zakona dopolnjujemo tudi nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna. Z uvajanjem novih tehnologij nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej ni izvajala, s tem se povečuje tudi potreba po kadrih, ki so sposobni nove naloge občinske uprave upravljati in izvajati. S sofinanciranjem teh kadrov, v okviru delovanja skupnih občinskih uprav, država prispeva k informacijski krepitvi občin pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce.

(Vir: Vlada RS, NJ)

304. dopisna seja 6/2

Soglasje Vlade k predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je podala soglasje k predlogu amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Amandmaji se nanašajo na določbe zakona, ki urejajo evidence in zbiranje podatkov v vzgoji in izobraževanju, tako da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zaradi poenotenja vodenja evidenc in dokumentov, vzpostavilo enoten informacijski sistem, v katerem bodo osnovne in srednje šole prešle na poenoteno in standardizirano informatizirano vodenje teh evidenc in dokumentov.

(Vir: Vlada RS, NJ)

303. dopisna seja 6/3

Vlada Republike Slovenije je na 303. dopisni seji prerazporedila in razporedila pravice porabe v proračunu države za leto 2021. Med drugim je za uravnoteženje razvitosti občin vlada razporedila sredstva v višini skoraj 6,5 milijona evrov. Sredstva se občinam nakazujejo mesečno. S predlagano razporeditvijo se zagotavljajo sredstva za izplačila v mesecu decembru.

(Vir: Vlada RS, NJ)

302. dopisna seja 6/4

Vlada sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 

Med izjeme od izpolnjevanje pogoja PCT se vključijo vse poštne pošiljke (Pošta Slovenije in paketni distributerji kot DHL, DPD, GLS,….) in prevzem blaga v dostavi. To pomeni, da morajo izvajalci omenjenih storitev izpolnjevati pogoj PCT, za uporabnike oziroma potrošnike pa pri prevzemu blaga in poštnih pošiljk v dostavi ta pogoj ni potreben, razen za prevzem v poštnih poslovalnicah.

Dodano je, da imajo pravico do presejalnega testiranja s testi HAG pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v breme sredstev državnega proračuna le tiste osebe, ki imajo začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma so diplomatski predstavniki v Republiki Sloveniji.

Območje sejemske dejavnosti na odprtih površinah (premične stojnice v nizu ali skupini) mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.  Vhod in izhod morata biti ločena. Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru. Pod temi pogoji je dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemskih prireditvah na odprtih površinah in na zunanjih premičnih stojnicah.

Vlada je določila besedilo predloga Gradbenega zakona (GZ-1) in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v tretjo obravnavo.

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dopolnjen predlog zakona za tretjo obravnavo na podlagi sklepa Državnega zbora Republike Slovenije. V drugi obravnavi je bil sprejet amandma k 5. členu zakona, ki opredeljuje gradnjo z gradbenim dovoljenjem in prijavo začetka gradnje.

Predlog zakona o urejanju prostora v tretjo obravnavo

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o urejanju prostora in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v tretjo obravnavo.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v Koroški, Podravski in Pomurski regiji 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev. V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imajo trenutno še nepokritih 1.648 belih lis. To so posamezna gospodinjstva, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam gospodinjstev, ki jim bo omogočeno sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev, je objavljen v javnem razpisu.

Upravičenec do podpore je:

 • fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
 • projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Do podpore so upravičeni stroški naložb za: izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture, gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Vnos vloge v elektronski sistem bo potekal od 20. decembra 2021 do vključno 26. januarja 2022, do 14:00 ure.

Več o razpisnih pogojih in potrebnih dokumentih najdete na sledeči POVEZAVI.

NAJAVA: Peti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo najavo o odprtju petega javnega razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.580.635 evrov.

Predmet podpore javnega razpisa je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:

 • ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
 • naložb v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Besedilo javnega razpisa najdete TUKAJ.

Oddaja vloge za Tradicionalni slovenski zajtrk 2021 7/3

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča vlagatelje, da je rok za vložitev vlog od 4. do 20. 12. 2021. Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in izvedejo zajtrk z vsemi živili. Namen ukrepa je da se otroke, mladino in širšo javnost seznani o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil, ki so pridelana oz. predelana v Sloveniji. Želi se poudariti pomen kmetijstva in čebelarstva za predelavo hrane, ter njenem vplivu na okolje. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Več informacij najdete TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v Koroški, Podravski in Pomurski regiji 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev. V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imajo trenutno še nepokritih 1.648 belih lis. To so posamezna gospodinjstva, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam gospodinjstev, ki jim bo omogočeno sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev, je objavljen v javnem razpisu.

Upravičenec do podpore je:

 • fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
 • projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Do podpore so upravičeni stroški naložb za: izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture, gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Vnos vloge v elektronski sistem bo potekal od 20. decembra 2021 do vključno 26. januarja 2022, do 14:00 ure.

Več o razpisnih pogojih in potrebnih dokumentih najdete na sledeči POVEZAVI.

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami namenjenih 4,2 milijona evrov 7/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. novembra, v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Podpora je namenjena sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.

Podrobnejše informacije najdete TUKAJ.

Javna razpisa - vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacija dejavnosti na kmetijah 7/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. novembra, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za podporo projektov, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom.

Skupna vrednost obeh razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.

Javna razpisa se izvajata preko ukrepa M16 Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, in sicer za:

 • podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.
 • podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Program javnih del za leto 2022 7/7

Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje je dne 23. 11. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1.500 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 11.448.000 evrov.

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del v splošno družbeno korist, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.

Letošnja novost je oddaja ponudb izključno na Portalu za delodajalce, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo. Oddaja ponudbe je možna od odprtja javnega povabila, to je od 7. 12. 2021 od 00.00 ure dalje.

Podrobnejše informacije o povabilu lahko najdete na POVEZAVI.

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/9

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Odprt je 3. poziv iniciative EUCF 7/10

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF vabi na 3. poziv iniciative EUCF, ki bo podprl 69 investicijskih konceptov s skupnim proračunom 4,14 milijona evrov!

Predzadnji poziv je odprt med 15. oktobrom in 17. decembrom 2021.

EU City Facility (EUCF) je iniciativa, financirana s strani EU, ki podpira občine – lokalne skupnosti pri pospešitvi naložb v trajnostno energijo. Vabimo vas, da si znova ugledate uvodni seminar, kjer predstavnik EUCF spregovori o pozivu in korakih prijave. Za več informacij lahko obiščite spletno stran EUCF in kontaktirate sekretariat SOS na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Vabljeni k prijavi na poziv! Uspešni upravičenci bodo lahko uporabili nepovratna sredstva v višini 60 000 EUR za podporo dejavnostim, ki vodijo k razvoju naložbenih konceptov, vključno s (tehničnimi) študijami izvedljivosti in različnimi ključnimi analizami, ki se osredotočajo na njihove projekte in celoten trg, deležnike, pravne, ekonomske ter finančne vidike. Obveščamo vas, da podpora ni namenjena neposrednemu financiranju naložb, temveč se uporablja za dostop do storitev in za razvoj naložbenega koncepta, ki lahko odpre vrata za nadaljnje naložbe.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/11

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin 7/12

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

ROK ZA PRIJAVO je 31. december 2022 do 23.59.

Podrobnejše informacije:

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/13

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Končno poročilo študije o vplivih COVID-19 na evropske turistične regije 8/1

Na spletni strani Evropske komisije je objavljena študija s prikazom obsega vplivov prvih valov pandemije na evropske turistične regije. Združuje analizo teritorialne raznolikosti in gospodarskega pomena turizma z ozemeljsko raznolikimi vplivi pandemije COVID-19. Ob osrednjem poročilu so predstavljeni tudi primeri političnih pobud in študij primerov za odporen in zeleni turizem.

Celotno publikacijo in študije primerov najdete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.