PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI RADOVLJICA IN TRŽIČ.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

 

 

PREDSEDSTVO SOS

11. SEJA PREDSEDSTVA SOS – z ministrom Koritnikom o aktualnih zadevah lokalne samouprave 1/1

V ponedeljek, 30. 11. 2020 je potekala 11. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri sta sodelovala tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in Urška Ban, državna sekretarka ministrstva.

Članice in člani predsedstva SOS so obravnavali naslednje teme:

 • Aktualne teme na področju lokalne samouprave ( Zakon o finančni razbremenitvi občin, oblikovanje novega Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem ter sodelovanje v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo na MJU)

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je povedal, da bo, glede na predviden začetek veljavnosti Zakona o finančni razbremenitvi občin tj. 1. 1. 2021, Državni zbor zakon sprejemal v mesecu decembru. Zakon o finančni razbremenitvi občin je namreč pripravljen na tretjo obravnavo v Državnem zboru, besedilo zakona pa občinam prinaša za skoraj 71. mio evrov finančne razbremenitve v letu 2021 je poudaril minister.

Minister se je odzval tudi na pobudo Skupnosti občin Slovenije na sklic seje Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, ki bo potekala 16. decembra. Članici in člana omenjene delovne skupine so v imenu SOS člani glavnega odbora SOS dr. Aleksander Jevšek, Jasna Gabrič, predsednik organizacije Peter Misja, in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Minister Koritnik je povedal, da bi sejo želel izkoristiti za pogovor o pojasnilih za izvajanje zakonskih določb novega Zakona o finančni razbremenitvi občin, saj ta obravnava različna področja, oziroma spadajo v pristojnost različnih resorjev. Minister je še izpostavil, da so matična ministrstva že dobila navodila, da pripravijo pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih določb zakona in jih pospešeno pripravljajo, da z začetkom veljave zakona, to je 1. 1. 2021, ne bi prihajalo do nepotrebnih administrativnih zapletov. Zato tudi se bi tematiki digitalizacije ter pametnih mest in skupnosti posvečali na januarski seji delovne skupine je dodal.

Govorili so tudi o reorganizaciji ministrstva za javno upravo, v skladu s katero so Službo za lokalno samoupravo združili v nov Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, ki vključuje Službo za lokalno samoupravo, Službo za transparentnost, integriteto in politični sistem, Službo za nevladne organizacije in Službo za odpravo administrativnih ovir in boljšo zakonodajo. Predsedstvo je izpostavilo pomislek kaj takšna reorganizacija pomeni v bodoče za področje delovanja občin, za komunikacijo med občinami in državno ravnjo. Minister je odgovoril, da so to storili zaradi odprave administrativnih ovir in boljše učinkovitosti in, da bo Direktorat opravljal naloge tudi na področju sistemske ureditve organiziranosti in delovanja slovenskih občin, zakonskih rešitev na področju lokalne samouprave in svetovanja pri izvajanju nalog in pristojnosti občin.

Glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor je minister povedal, da Ministrstvo za javno upravo o predlogu zakona ne bi zavzemalo stališč, saj so predlog zakona vložili poslanke in poslanci. Dr. Vladimir Prebilič, član Glavnega odbora SOS in župan Občine Kočevje je opozoril, da je zakon zaradi predvidene ukinitve volilnih okrajev lahko problematičen tudi za lokalne skupnosti, saj posredno omogoča kandidatkam in kandidatom za Državni zbor iz urbanih središč boljši dostop do volilnega telesa in je s tega vidika lahko diskriminatoren do tistih iz obrobnih območij. V kolikor bi v Sloveniji bile ustanovljene pokrajine bi predlagana rešitev lahko bila ustrezna, ker pa temu ni tako izražamo glede predloga resne zadržke.

Županje in župani so še izpostavili, da se ne glede na prizadevanja za finančno razbremenitev občin ponovno dogaja, da se predlaga zakonodaja, ki finančno občine obremenjuje in s tem razvrednoti skupne napore za vzdržne občinske proračune. Minister Koritnik je izpostavil, da na sestankih z različnimi ministrstvi sicer na to opozarja in bo to počel tudi v prihodnje. Ne glede na to pa bo Skupnost občin Slovenije na kabinet predsednika Vlade RS posredovala pobudo, da se za sprejemanje predpisov, ki se nanašajo na delovanje lokalnih skupnosti, vzpostavi protokol sodelovanja med Vlado RS, ministrstvi in reprezentativnimi organizacijami občin, v izogib sprejemanju rešitev, ki bi utegnile negativno vplivati na njihovo delovanje.

Predsednik SOS, Peter Misja se je ob zaključku sestanka z ministrom Koritnikom ponovno zahvalil za tvorno in plodno sodelovanje v preteklosti ter izrazil prepričanje, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

 • Predlogi za novi sedmi protikorona zakon #PKP7

Članice in člani predsedstva so se opredelili tudi do predstavljenih predlogov občin za novi sedmi protikorona zakon (PKP7), ki jih je oblikovala Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS. Gre za predloge s področja dodatkov v javnem sektorju, s področja zdravstva in socialnega varstva, gospodarstva, športa, javnih zavodov, nevladnih organizacij in samostojnih kulturnih ustvarjalcev, gospodarskih javnih služb in glede upokojevanja zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. SOS bo usklajene predloge za #PKP7 posredovala na pristojna ministrstva in Vlado RS.

Županje in župani so izpostavili tudi, da je potreben enoten in skladen nastop občin pri njihovem delovanju predvsem v času epidemije, sprejemanje ukrepov pa le v obsegu in kadar za to obstajajo pravne podlage.

NOVICE SOS

PREDSEDNIK SOS IN MINISTER ZA FINANCE O PREDLOGIH UKREPOV ZA SEDMI PROTIKORONSKI ZAKON 2/1

SOS je na Vlado RS, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo posredovala zbrane predloge ukrepov za vključitev v #PKP7, ki je v pripravi. Ob konkretnih predlogih smo izpostavili tudi, da je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo nudili celovite rešitve in bodo enakopravno obravnavali vse subjekte, in ne zgolj parcialne.

Glede na objave v medijih, ki so že poročali o rešitvah, ki naj bi jih osnutek sedmega protikoronskega svežnja ukrepov vseboval, se je sekretariat SOS obrnil na pristojne, s pozivom za posredovanje predloga zakona. O samem predlogu zakona in rešitvah, ki jih predlaga SOS, sta včeraj, v telefonskem razgovoru govorila tudi predsednik SOS, Peter Misja in minister za finance, mag. Andrej Šircelj. Peter Misja je opozoril na pričakovanja in potrebe občin ter upanje, da bodo predlogi v čim večji meri sprejeti.

PREDSTAVNIKA SOS V DRŽAVNEM SVETU O ZAKONU O ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB IN ZAKONU O VRTCIH 2/2

Peter Misja, predsednik SOS in dr. Vladimir Prebilič, član glavnega odbora SOS sta se 23.11.2020 udeležila 55. seje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Na seji sta bila obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G), ki ju je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada.

Predstavnika SOS sta izpostavila nasprotovanje SOS in tudi Občine Cerklje na Gorenjskem k 13. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb v delu, ki določa, da občine lahko sofinancirajo obratovanje, vzdrževanje in izgradnjo žičniških naprav, ker ocenjujejo, da se občinska javna sredstva ne morejo namenjati za sofinanciranje tovrstnih stroškov. Posebej sta poudarila, da bi občine lahko zagotavljale sredstva za te namene le v primerih, ko so lastnice žičniškega sistema. Četudi se predlaga kot opcija (»lahko«), sta opozorila, da obstaja bojazen, da bodo nekateri upravljavci žičniških naprav zahtevali finančno pomoč občin, kar jih bo ponovno postavilo v nehvaležni položaj, zakonske rešitve pa bodo imele tudi finančne posledice za občinske proračune.

Kljub argumentom SOS, je komisija podprla predlog zakona s pojasnilom, da predlagana zakonska dikcija ni obvezujoča za občine, saj bodo finančne obveznosti občin nastale le v primerih, ko se bodo občinski organi v okviru prioritetnih razvojnih politik in finančnih zmožnosti odločili poskrbeti za vzdrževanje in obratovanje žičniškega sistema ali sofinancirali izgradnjo žičniške naprave.

Komisija Državnega sveta se je seznanila tudi s stališči SOS na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G). Predlog zakona je Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravilo zaradi nekaterih anomalij, med drugim se določa najvišji normativ števila otrok v kombiniranem oddelku (lahko se izreče globa) predpisuje se obvezen vpis v razvid izvajalcev in sankcije, razmejuje se dejavnost predšolske vzgoje in dejavnost varstva otrok in drugih storitev za predšolske otroke, dograjuje se institut varuha predšolskih otrok na domu, v skladu s koalicijsko pogodbo se ponovno uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim sorojencem vključen v vrtec, na novo pa se uvaja brezplačen vrtec za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz iste družine, čeprav otroci niso hkrati v vrtcu.

Poleg drugih pripomb, je za Skupnost občin Slovenije bilo predvsem moteče dejstvo, da ministrstvo v zakon ni vključilo določb v zvezi s financiranjem zasebnih vrtcev. Skupnost občin Slovenije je namreč pozivala (in na resornem ministrstvu že opravila pogajanja), da se 34. člen osnovnega Zakona o vrtcih z amandmaji odpre in spremeni tako, da se občinam določi pristojnost pri ustanavljanju zasebnih vrtcev ter s tem zagotovi večja avtonomija pri vodenju politike na področju predšolske vzgoje, ki je finančno eno najbolj obremenjujočih področij. Med drugim sta predstavnika SOS na seji izrazila pričakovanje, da bodo imele občine možnost odločanja o deležu, pogojih in okoliščinah financiranja zasebnih vrtcev na njihovem območju in da dobijo možnost zavrnitve financiranja zasebnega vrtca, če je v javnem vrtcu na njihovem območju dovolj prostih mest za vse otroke, ki so vključeni v zasebni vrtec. Predlagala sta, da se pravica zasebnega vrtca do sofinanciranja iz občinskega proračuna veže na predhodno soglasje občine na način, da se lahko občina samostojno odloči, ali potrebuje zasebni vrtec glede na (ne)zasedenost javne mreže in potrebe staršev.

Dogovora na najbolj perečem področju tudi na seji komisije Državnega sveta ni bilo – ministrstvo bo z naslednjim predlogom zakona uredilo to vprašanje, napovedalo pa je tudi imenovanje delovne skupine, v katero bodo povabljeni tudi predstavniki reprezentativnih organizacij občin. Komisija Državnega sveta je sicer predlagala sprejetje predloga zakona, MIZŠ pa pozvala, da čim prej pripravi napovedani nov predlog zakona, ki bo urejal problematiko financiranja zasebnih vrtcev  po predlogu SOS in ostala odprta vprašanja.

SOS TUDI V DRŽAVNEM ZBORU IZPOSTAVILA MOREBITNE STROŠKE PRI DOPUSTNOSTI VLAGANJ V ŽIČNIŠKE NAPRAVE 2/3

Na 35. nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je potekala 2.12.2020, je predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja predstavil pripombe SOS na 13. člen predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, v katerih nasprotujemo določbi, da se z zakonom omogoči sofinanciranje investicij, obratovanja in vzdrževanja naprav v lasti zasebnih družb.

Predsednik SOS Peter Misja je poudaril, da bi občine lahko financirale izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje zgolj v primeru, da so občine tudi lastnice oziroma solastnice žičniških naprav. V primeru, da se navedeni člen ne spremeni, bi lahko občinam povzročil dodatne finančne obremenitve. To pa je v nasprotju z prizadevanjem vlade, ki je z višjo povprečnino ter predlogom Zakona o finančni razbremenitvi občin naredila veliko na finančni podpori občin.

Predstavnica zakonodajno pravne službe je zagovarjala stališče, da je iz javno finančnega vidika sprejemljivo, da lahko tudi občine, ki niso lastnice ali solastnice žičniških naprav vlagajo lastna sredstva, v kolikor se za to odločijo, saj Zakon o javnih financah omogoča zagotavljanje sredstev za razvojne programe.

Ne glade na naša prizadevanja, je navedeni člen ostal po vsebini nespremenjen, torej da občine lahko sofinancirajo izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb, ne glede na lastništvo.

SOS pozvala predsednika Vlade RS k oblikovanju protokola sodelovanja 2/4

Skupnost občin Slovenije je na predsednika Vlade RS naslovila poziv po vključitvi SOS in občin pri pripravi predpisov. Menimo, da je glede na težke razmere v Sloveniji nujno še bolj tesno sodelovanje državne in lokalne ravni pri iskanju skupnih rešitev glede konkretnih in pomembnih vprašanj.

Kljub temu, da sodelovanje s posameznimi ministrstvi ocenjujemo zelo pozitivno, pa pri mnogih drugih prihaja do zastojev, šumov in oblikovanja rešitev, ki lahko rušijo vse do sedaj sprejete pozitivne rešitve za občine. Ugotavljamo, da se občine kot tudi njihova združenja občin vse prevečkrat izključi iz postopkov oblikovanja in sprejemanja predpisov na državni ravni in smo z vsebino predloga predpisa seznanjeni šele, ko je ta že medresorsko usklajen ali poslan v državnozborsko proceduro. Prav tako bi država v pripravo interventne zakonodaje morala kot ključne deležnike vključiti občine, te najbolje poznajo situacije na terenu in krajevne razmere, in njihova združenja. Po našem prepričanju bi sodelovanje doprineslo k sprejemu še bolj fokusiranih in celovitih ukrepov za državljanke in državljane.

Vsled navedenemu in glede na nekaterih področjih zgledno sodelovanje, ki je lahko za vzor tudi drugim ministrstvom in službam, smo na predsednika Vlade RS naslovili pobudo, da Vlada RS pripravi in sprejme PROTOKOL, s katerim opredeli načine in korake medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med ministrstvi in službami ter reprezentativnimi združenji občin v izogib sprejemanju odločitev, ki bodo imele negativne posledice za delovanje občin.

STALIŠČA SOS DO POKRAJINSKE ZAKONODAJE PREDSTAVLJENA V DRŽAVNEM SVETU 2/5

Državni svet je kot koordinator projekta ustanovitve pokrajin 26. novembra 2020 organiziral posvet, kjer so bili predstavljeni osnutki obsežne in kompleksne pokrajinske zakonodaje ter odgovorjena nekatera ključna druga odprta vprašanja, ki so se v povezavi s tem pojavila.

Predsednik SOS Peter Misja je v svojem pozdravnem nagovoru spregovoril o dolgi poti, ki smo jo kot organizacija, ki je s spodbujanjem k oblikovanju pokrajin pričela že pred leti, prehodili, da bi se približali uresničitvi pokrajin. Govoril je pomenu pokrajin kot pomembna politična in strateška usmeritev slovenskih občin, ki so do sedaj opravile levji delež na področju zagotavljanja pogojev za življenje prebivalk in prebivalcev v različnih delih Slovenije. Izpostavil je stališče SOS, da je ključnega pomena opredelitev, katere naloge bodo opravljale pokrajine, kaj država in kaj občine ter, da nujno potrebujemo razvojne pokrajine, ki bodo upoštevale zaključene celote in bodo zagotavljale decentraliziran enakopraven razvoj Slovenije in posameznih zaključenih celot v pokrajini. Poudaril je, da z njimi mora biti mogoče zaustaviti nekatere negativne trende v skladnem regionalnem razvoju in okrepiti pozitivne razvojne potenciale v različnih delih Slovenije.

Županje in župane ter občinske svete je še pozval, da v naslednjih mesecih skrbno proučijo osnutke pokrajinskih zakonov in katalog s predvidenimi pristojnostmi in nalogami. Ta podaja pregled nalog po 157 zakonih, ki se bi naj postopoma do leta 2030 prenesle v pristojnost pokrajin. Katalog bo pregledala tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo po besedah predsednika Misje pri podaji pripomb »iskala konsenz, dobre rešitve in politično soglasje, pri tem pa ne bo zgubila izpred oči osnovnih vodil: da je potrebna jasna razmejitev pristojnosti med lokalno samoupravo, državo in pokrajino. In, da so potrebni ustrezni viri za doseganje avtonomnosti pokrajin. Pa seveda tudi občin, ki bodo svoje naloge morale izvrševati kvalitetno in z odgovornostjo do občank in občanov še naprej.«

V DRŽAVNEM ZBORU GOVORILI O POŠTNIH STORITVAH 2/6

Po posredovanju predsednika SOS in uradnemu pozivu za vključitev na sejo, se je predsednik SOS Peter Misja udeležil Odbora za gospodarstvo v Državnem zboru na temo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah, ki ga je vložila skupina volivcev. Predlog zakona predvideva spremembo načina plačila nadomestila za neto strošek univerzalne poštne storitve kadar to pomeni nepravično finančno breme za izvajalce te storitve in sicer iz dosedanjega financiranja s kompenzacijskim skladom, ki de facto ključnemu izvajalcu te storitve – Pošti Slovenije d.o.o. ni dajal možnosti črpanja nadomestila, v financiranje iz proračuna RS. Kompenzacijski sklad kot mehanizem pokrivanja bremena zagotavljanja univerzalne poštne storitve vsem državljanom na ozemlju RS, v katerega bi sedaj morali vplačevati drugi izvajalci in predvsem Pošta Slovenije sama, nadomesti s pokrivanjem teh sredstev iz proračuna RS.

Predsednik Misja je v imenu Skupnosti občin Slovenije povedal, da organizacija na vseh možnih instancah že nekaj let opozarja, v zadnjih dveh letih tudi v okviru strateške delovne skupine za decentralizacijo storitev države in skladen regionalni razvoj pri SOS, na nesprejemljivost razgradnje sistema poštnih storitev, saj gre za način, ki posledično vodi k nižanju standarda storitev za občanke in občane na vseh tistih območjih Slovenije, ki niso velika mesta. Povedal je, da gre za strateško izjemno nepremišljeno ravnanje, saj zmanjševanje dostopnosti do različnih storitev pelje v praznjenje podeželja ter obmejnih območij. Zato je izpostavil, da je k razmislekom o mreži, storitvah in njihovi dostopnosti potrebno pristopiti z veliko mero strateškega načrtovanja, z vidika skladnega regionalnega razvoja in odločitve preveriti tudi z nacionalnega vidika in interesa. Ker je Skupnost občin Slovenije zaznala, da gre predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah v pravo smer, ga je predsednik SOS podprl. 

Žal je na seji odbora glasovalo 7 članov za in 10 proti, s tem so poslanci zaključili 2. obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu.

Pobuda predsedstva SOS o prednostnem seznamu cepljenih 2/7

Ministrstvo za zdravje pripravlja nacionalno strategijo cepljenja proti Covid-19, ta bo vsebovala tudi prednostni seznam cepljenih. O tem je razpravljalo tudi predsedstvo SOS na svoji 11. seji. V zvezi s tem je bila na ministra za zdravje, Tomaža Gantarja naslovljena pobuda, da ministrstvo ob pripravi nacionalne strategije cepljenja proti Covid-19 vključi na prednostni seznam cepljenih tudi najbolj ogrožene zaposlene v gospodarskih javnih službah in ostale zaposlene v občinskih infrastrukturah, ki so neposredno izpostavljeni možnosti okužbe z virusom.

Druga seja komisije za kulturo pri SOS 2/8

Preko spletne platforme ZOOM se je 1. decembra 2020 drugič sestala Komisija za kulturo pri SOS. Komisija se je seznanila s stanjem zadev glede Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Nacionalnega programa za kulturo 2020 – 2027. Članice in člani so obravnavani podane predloge občin za vključitev v sedmi protikoronski paket na področju kulture, razpravljali o stanju in potrebah kulture oz. kulturnih ustanov in društev na lokalnem nivoju ter obravnavali pobudo Občine Trbovlje na področju financiranje muzejev, ustanovljenih s strani več občin, ki delujejo na območju regije, vendar pa niso sofinancirane s strani vseh občin v regiji. Na podlagi sklepov komisije je sekretariat SOS pripravil predloge za vključitev v #PKP7 in jih posredoval pristojnim na državni ravni, pozval bo ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija, da se sestane s predstavniki SOS in na ta način odpre dialog z lokalnimi skupnostmi ter zavzela stališče do pobude Občine Trbovlje.

 

Šesto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS 2/9

V sredo, 2. decembra 2020 se je na šestem spletnem srečanju znova zbrala ožja delovna skupina za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Članice in člani so s svojo ekspertizo s področja urejanja prostora in prava obravnavali elemente v prostoru, ki jih bo urejal odlok.

Zbrane in zbrani so podrobneje razpravljali o prilagojeni strukturi odloka ter o naboru stacioniranih in začasnih elementov v naseljih in krajini. Med samo razpravo so s komentarji dopolnjevali nabor elementov kot tudi s konkretnimi primeri preverjali njihovo ustreznost in smiselnost uporabe. Srečanje se je zaključilo s težnjo po opredelitvi specifičnih usmeritev odloka glede na nabor elementov in njihovih lastnosti, ki vplivajo na urejeno podobo slovenskih naselij in krajine ter bodo v obravnavi pri naslednjem srečanju.

 

Bojan Velikonja, Dnevnik
Bojan Velikonja, Dnevnik

 

 

Opremljanje stavbnih zemljišč in odmera komunalnega prispevka po ZUreP-2 2/10

V torek, 1. decembra 2020 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Tjašo Remic in mag. Matijo Kraljem iz Ministrstva za okolje in prostor ter Marinko Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., izvedla seminar z naslovom Pravne podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka po ZUreP-2.

Predstavljene so bile ključne novosti na področju priprave novih pravnih podlag za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero komunalnega prispevka, praktični nasveti za pripravo in uskladitev veljavnih pravnih podlag  za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi in praksa v občinah.

Posebej je bilo poudarjeno, da program opremljanja stavbnih zemljišč ni načrtovalski dokument, temveč pravni akt občine in predlagano, da jih občine naj ne sprejemajo na »zalogo« ampak takrat, ko ga občina dejansko potrebuje. Prav tako pa ga občine morajo uskladiti le, če je komunalna oprema že zgrajena ali če bodo na novo opremljali, sicer ni potrebe.

Občinam je bil tudi dan poziv za posredovanja programov opremljanja in odlokov o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na MOP, ker bodo na podlagi teh podatkov vzpostavili evidenco oziroma bazo podatkov v prostorskem informacijskem sistemu (PIS).

Povedano je tudi bilo, da bo MOP začel opravljati nadzor nad oprostitvami plačila komunalnega prispevka v občinah oziroma odloki, zaradi izvedene revizije Računskega sodišča RS in obveze, ki jim jo je na podlagi tega naložilo Računsko sodišče.

Na seminarju so predavatelji tudi spomnili na objavljene vzorce odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in najpogostejša vprašanja s področja opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/teme/zemljiska-politika/.

 

Kako kreirati medijsko podobo občin preko digitalnih platform 2/11

Skupnost občin Slovenije je 2. decembra za občine in občinske javne zavode organizirala izobraževanje na temo kreiranja medijske podobe preko novih digitalnih platform, ki ga je vodila mag. Nataša Briški. Predstavila je vrste množičnih medijev in jih postavila v kontekst, nakazala razlike med tradicionalnimi in novimi mediji, na podlagi dobrih in slabih praks prikazala pravila komuniciranja na digitalnih medijskih platformah ter izpostavila pomen dobrega in organiziranega upravljanja z družbenimi omrežji. Nadaljevala je s strateško zasnovo promocije občine na digitalnih kanalih ter primernim načinom kako o aktivnostih občine poročati na družbenih omrežjih (pisanje za splet in katere informacije so vredne objave). Prav tako je izpostavila kako pomembna je vizualizacija in pridobivanje pozornosti občank in občanov. 

Ob zaključku se je posvetila tudi vprašanju kako novi koronavirus spreminja komuniciranje (konference, okrogle mize in razprave preko aplikacij, kot so Zoom, Microsoft Teams, Skype …) in na kaj naj bomo pri tem pozorni.

 

OSEM NOVIH OBČIN PREJELO NAZIV BRANJU PRIJAZNA OBČINA 2/12

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS četrto leto podelilo nazive občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi,  bralni pismenosti in kulturi.

Grosuplje 3. december 2020- Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so danes, že četrto leto zapored, podelili  nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: Kočevje, Miren-Kostanjevica, Ormož, Šempeter-Vrtojba in štiri mestne občine: Mestna občina Koper, Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ptuj. Skupaj je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo 46 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa  prejemnica naziva  strokovni komisiji ponovno predstavi  rezultate na tem področju. V letošnjem letu so nazive za nadaljnja tri leta podaljšale občina Črna na Koroškem, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Prevalje, Radovljica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin, Velike Lašče in Žalec.

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. V času epidemije  ravno branje in dostopnost do fizičnih in spletnih gradiv omogoča  državljanom, da krepijo svoje duha, bolj kakovostno preživljajo čas, ko je onemogočeno prosto gibanje, prav tako pa so lahko s pomočjo branja nadaljevali izobraževalne procese na daljavo. Knjižnice, kulturne in druge institucije v posameznih lokalnih skupnostih so se v tem času izkazale še za posebej pomembne. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal ravno z namenom, da občine spodbudi k  aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Občine v svoji vlogi izkazujejo odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe in predstavljajo tudi vse ostale dejavnosti lokalne skupnosti na področju branja.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošni knjižnic je o delu strokovne komisije in projektu povedala: ″Branje spodbuja intelekt, sprošča, širi znanje, izboljšuje osredotočenost, besedni zaklad, pisanje in spomin, spodbuja kritično in analitično razmišljanje, zabava in še mnogo drugih pozitivnih učinkov ima. Naš cilj je, da so vse slovenske občine  branju prijazne. Spodbujanje branja in vlaganje v kulturne, družbene in izobraževalne institucije v lokalni skupnosti so se izkazale za izjemno pomembne ravno v letošnjem letu, ko smo se morali državljani prilagoditi in se osredotočiti na to, kar je na voljo v domačem kraju.  Občine imajo predvsem v teh časih velik vpliv na kakovost bivanja svojih prebivalcev. Ugotavljamo, da občine, ki so naziv Branju prijazna občina že pridobile, nadgrajujejo in izboljšujejo aktivnosti na področju knjige in branja  s tem pa izboljšujejo svojo raven delovanja na socialnem, ekonomskem in kulturnem področju. Občine to počnejo v sodelovanju s knjižnicami, ki so njihov  najbolj  naraven partner pri spodbujanju branja.″

»V teh napornih časih samoosamitve in omejenega gibanja se je toliko bolj pokazalo, kako pomembne so knjige in branje, pa tudi, kako pomembne so knjižnice in dostop do knjižničnega gradiva. Šele takrat, ko se  nekaj izgubi, spoznamo, kakšno vrednost v resnici ima,« je o branju in knjigah povedal predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja. Občinam prejemnicam nagrade je čestital in povedal, da je » ponosen, ne le na letos prvič nagrajene občine, ki izražajo veliko mero skrbi za bralno kulturo, ob tem pa zmorejo prepoznati najkvalitetnejše projekte občinskih ustanov. V Skupnosti občin Slovenije pa smo ponosni tudi in predvsem na tiste, ki naziv Branju prijazna občina podaljšujejo. Slednje so se morale še posebej dokazati – izbirale so dobre, drzne in inovativne pristope ter na ta način uspele bralno kulturo dvigniti na višji nivo.«

Ignacija Fridl Jarc: »Sleherni človek premore takšno širino misli, kolikor besed pozna v svojem jezikovnem naboru. In če vemo, da človek dela tisto, kar misli, vidimo, kako zelo pomembno je, s kakšno jezikovno popotnico se podaja na svojo življenjsko pot. Zato je zelo pomembno, da od prvih trenutkov po rojstvu krepimo jezikovne sposobnosti otroka in da imamo vse življenje sidrišče, ki se imenuje materni jezik, v katerem oblikujemo svoje misli in ubesedimo svoj odnos do drugega človeka. Siromašnejše, kot bo naše znanje maternega jezika, ki ga lahko usvajamo samo z branjem, toliko bolj skromen in zamejen bo naš življenjski svet. Zato je treba brati in znova brati, če hočemo razširiti meje našega vsakdana in prestopiti v svet domišljije, ki zasije pred nami, ko odpremo prvo stran knjige. Samo če bomo brali, bomo lahko razumeli besedila in pomene med vrsticami, razločili laž in resnico, igro in manipulacijo z jezikom od besed, ki znajo in zmorejo pobožati, zdraviti in preoblikovati na bolje tako posameznika kot družbo. Zato velja posebna čestitka občinam, ki se tega izjemnega poslanstva zavedajo in tudi v okviru akcije Branju prijazna občina pomagajo krepiti zavest o pomenu branja med svojimi prebivalci.«

Odprtje postopka za evidentiranje člana v Posvetovalno skupino za strategijo odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav 2/13

Skupnost občin Slovenije na poziv Zbornice komunalnega gospodarstva odpira postopek evidentiranja člana v Posvetovalno skupino za strategijo odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav.

Zaradi znane problematike na področju ravnanja z blatom v preteklem letu je na pobudo Slovenskega društva za zaščito voda (SDZV) in v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva (ZKG) pri GZS delovala neformalna delovna skupina za reševanje blata iz KČN, v katero se je poleg drugih deležnikov (kot so SDZV, ZKG, različna komunalna podjetja – upravljavci čistilnih naprav, Petrol d.d., Koto d.o.o., Kemis d.o.o., Coventina s.p) vključilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). V tem letu se je delovna skupina večkrat sestala in izmenjevala stališča glede možnih rešitev ter izvedla analizo – oceno dejanskih količin odpadnega blata na podlagi poročil o monitoringih KČN.

MOP je podal nekatere možne smeri odstranjevanja blata iz KČN v prihodnosti (predelava v nove gradbene materiala, monosežig kot del gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode). Izmenjavi mnenj in iskanju ustreznih rešitev je namenjena nova posvetovalna skupina za strategijo odstranjevanja blata iz KČN. Koordinacijo skupine prevzema ZKG. Posvetovalno skupino bodo sestavljali predstavniki MOP, predstavnik vsake reprezentativne organizacije občin in predstavniki ZKG. V posvetovalno skupino bodo, če se bo to izkazalo za potrebno, vabljeni tudi drugi strokovnjaki in deležniki s tega področja.

Skupnost občin Slovenije bo v posvetovalno skupino imenovala 1 predstavnika, ki ima na predmetnem področju izkušnje in katerega naloga bo udeležba na sestankih (za zdaj v obliki spletnih sestankov), koordinacija in uskladitev stališč, priprava rešitev, ki so primerne za vse občine in poročanje sekretariatu SOS za namene obveščanja članstva.  

Evidentira se lahko kandidat/kandidatka, zaposlena v občinski upravi občine članice, z znanjem na obravnavanem področju, na podlagi prispelega podpisanega prijavnega obrazca (priloženo), najkasneje do petka, 11. 12. 2020 do 13.00 ure. Prijave sprejemamo na naslov info@skupnostobcin.si ali Faks: 02 234 15 03.

DOPIS OBČINAM

OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE

PLAČLJIV OGLAS

Kakšna je moderna in uspešna občina? 3/1

Uspešen župan oziroma županja, teh imamo žal samo desetino na čelu slovenskih občin, ima vizijo za svojo občino in za njen razvoj v prihodnosti. Zna prisluhniti svojim občanom in njihovim potrebam. To pa lahko doseže le, če zna svoji ekipi sodelavcev omogočiti najboljše pogoje za delo. Družba Avtenta ima odgovor za župan(j)e z vizijo, saj ponuja dokumentni sistem GovernmentConnect. S tem boste svoje zaposlene bistveno razbremenili in jim omogočili delo od kjerkoli.

Občini boste z našo rešitvijo zagotovili popolno brezpapirno poslovanje, s čimer boste izdatno pripomogli k ohranjanju okolja in manjšemu onesnaževanju. Prihranki brezpapirnega poslovanja pa se mesečno primerjajo s plačo občinskega uslužbenca.

Avtenta vam omogoča nov sistem že v pičlih dveh tednih.

Če potrebujete več informacij, da boste lahko res modernizirali vašo občinsko upravo bo na vaša vprašanja odgovorila Saša Špolar (sasa.spolar@avtenta.si), več pa si lahko preberete tudi na TEJ POVEZAVI.

POVPRAŠEVANJE

Stroški izvajanja javnih naročil v javnih zavodih 4/1

Skupnost občin Slovenije se na vas obrača z vprašanjem glede stroškov izvajanja javnih naročil v javni zavodih. Namreč na nas se je obrnila občina članica, ki prosi za sledeče informacije:

Koliko sredstev letno porabijo vaši javni zavodi (šole in vrtci) za izvedbo postopkov javnih naročil? Tu so mišljeni stroški strokovnega kadra za pripravo javnih naročil odvetnikov in strokovnjakov za javna naročila, ipd.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje odgovora najkasneje do ponedeljka, 7. 12. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Pogodba o opremljanju po ZUreP-2 4/2

V imenu občine članice zastavljamo vprašanje glede pogodb o opremljanju v drugih občinah, ki so bile  sklenjene (torej podpisane) po uveljavitvi ZUreP-2 (1.6. 2018). Zanima nas:

 • Ali imate v občini sklenjeno Pogodbo o opremljanju v skladu z določbami ZUreP-2 in če jo imate, ali bi nam lahko posredovali vzorec te pogodbe?

Odgovore nam prosimo pošljite do četrtka, 10.12.2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

POJASNILA

POSTOPKOVNI PRIPOMOČEK ZA IZVEDBO 58. ČLENA PKP6 5/1

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je v 58. členu določil, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja zakonska pravila, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vse v proračunu in pogodbah predvidene dotacije, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti.

Da bi vam nekoliko olajšali delo, smo Skupnost občin Slovenije (SOS) in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) v sodelovanju izdelali

POSTOPKOVNI PRIPOMOČEK ZA IZVEDBO 58. ČLENA #PKP6

Dokument vsebuje:

– prikaz izvedbe plačila sredstev v štirih korakih

– opomnik za prilagoditev javnih razpisov

– postopek, če se občina ne odloči za podaljšanje projektov

– vzorec sklepa župana o spremembi izplačil dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev občine v letu 2020

– vzorec zahtevka za izplačilo

– vzorec izjave upravičenca

Prosimo vas, da upoštevate, da je posredovan dokument zgolj pripomoček za lažje delo in ne navodilo, zato je presoja o uporabi priloženih vzorcev in napotkov vsekakor prepuščena vsaki posamezni občni.

Obvestilo – sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS 5/2

Ministrstvo za finance je občine obvestilo, da je bil v Uradnem listu RS št. 175/2020 dne 27.11.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUOPDVE) s pričetkom veljavnosti 28.11.2020.

ZIUOPDVE v 123. členu določa, da se sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.  Delodajalci v javnem sektorju vložijo zahtevek za sredstva iz prejšnjega odstavka občini ustanoviteljici ali resorno pristojnemu ministrstvu. Minister, pristojen za finance, natančneje predpiše postopek in roke za uveljavljanje zahtevkov.

Navodilo ministra je v pripravi in bo občinam posredovano v teh dneh. Skupaj z navodilom bodo občine prejele tudi obrazec za posredovanje zahtevkov na podlagi KPJS ločeno po mesecih trajanja epidemije. Finančne službe občin obveščajo, da bo postopek za vlaganje zahtevkov za neposredne in posredne uporabnike občinskih proračunov potekal na enak način kot spomladi (za mesece marec, april in maj) s tem, da bo poleg obrazca nov tudi sklic na št. 410-263/2020. Ministrstvo prosi, da do prejema navodil z obrazci občine ne pošiljajo zahtevkov na prejšnjih obrazcih s sklicem na št. 410-89/2020.

Obračun kilometrine za funkcionarje 5/4

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo glede sprejete Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje. Obvestilo objavljamo TUKAJ.

Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza 5/6

Novi interventni zakon PKP6, to je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki se je uveljavil 28. 11. 2020, naslavlja tudi vprašanje upravičenja do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela delavca zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza.

Obvestilo si lahko preberete na sledeči povezavi:

Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza

DOGODKI SOS

15.12. / Napoved zaključne konference projekta CircE – krožno gospodarstvo 6/1

Skupnost občin Slovenije, kot partner mednarodnega konzorcija Interreg Europe projekta CircE vabi vse zainteresirane na zaključno konferenco, ki bo potekala spletno 15. decembra 2020 od 9.30 do 13.00 ure.

Dokler s partnerji usklajujemo še zadnje podrobnosti dogodka, vas vabimo le k rezervaciji termina. Vabilo s programom objavimo kmalu.

ZAKONODAJA

Osnutek Uredbe o odlagališčih odpadkov – javna obravnava 7/1

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov.

Med drugim se z osnutkom uredbe:

 • v slovensko zakonodaja prenaša vsebine Evropskih direktiv (Direktivo Sveta 1999/31/ES, Direktivo (EU) 2018/850 in Odločbo Sveta z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih s ciljem čim hitrejšega prehoda na krožno gospodarstvo določa zahteve za zagotovitev postopnega zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za recikliranje ali drugo predelavo, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpadkov ter ravnanje po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske vode, podzemne vode, tal in zraka, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov ter preprečijo tveganja za zdravje ljudi.
 • Uredba določa tudi pravila za skladiščenje odpadkov z živim srebrom
 • V uredbo je prenešen tudi vsebinsko uredbeni del Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode

Celotno besedilo prilagamo TUKAJ.

Pripombe na osnutek zakona nam lahko posredujete do ponedeljka, 7. 12. 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 7/2

Ministrstvo za infrastrukturo je Skupnost občin Slovenije povabilo k usklajevanju Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE). Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe  obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Ker se vsebina zakona v precejšnji meri nanaša na naloge občin, smo ministrstvo zaprosili za sestanek, kjer bi lahko v dialogu lažje razumeli njihova pričakovanja in odzive občin. Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije je izredno pomembno, zato bi želeli, da so zakonske podlage dobro zapisane, tako, da lahko občine v okviru svojih pristojnosti kar največ prispevajo k rasti. O odgovoru ministrstva vas obvestimo.

Predloge in pripombe občin k zakonu zbiramo na naslovu sasa.kek@skupnostobcin.si do četrtka, 10.12.2020.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – javna obravnava 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Med drugim se z osnutkom zakona:

 • poenostavljajo vsebine na področju zemljiških operacij, kjer se poenostavlja vročanje upravnih pisanj, odpravlja se upravna overitev soglasij za uvedbo zemljiških operacij, poenostavlja se ureditev glede določanja obodov namakalnih sistemov ter se ponovno uvaja možnost izgradnje državnih namakalnih sistemov, kjer bi se kot investitor pojavljal Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč RS,
 • na področju zemljiških operacij se uvaja tudi možnost razdružitve solastnine v komasacijskih postopkih,
 • uvaja se nova zemljiška operacija razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih,
 • uvaja se instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča (vračanje nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo ali vzpostavitev novih nadomestnih kmetijskih zemljišč). Pri prostorskih ureditvah državnega pomena pa se uvaja obveza vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč,
 • uvaja novosti na področju prometa s kmetijskimi zemljišči, saj se na novo določa vrstni red predkupnih upravičencev. Pri vrstnem redu predkupnih upravičencev je poseben poudarek dan lokalnem kmetu in razvojno sposobnim kmetijskim gospodarstvom,
 • predlaga tudi delni dvig višine odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ter razširitev obveznosti plačila odškodnine tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk,
 • delno se posega tudi na področje dopustnosti gradnje na kmetijskih zemljiščih (brez spremembe namenske rabe prostora) na način, da se dopušča na kmetijska zemljišča postavljati rastlinjake prefabrikate, če način pridelave ni neposredno vezan na kmetijsko zemljišče do bonitete 35; spominska obeležja in verski objekti; označevalne table, razen za oglaševanje (na primer učne poti, smerokazi, označevalne table na gradbiščih, obrazložitvene table projektov), prostor za skladiščenje kmetijskih pridelkov, površine do vključno 150 m2, in prostor za skladiščenje rastlinskih odpadkov iz kmetijske pridelave, površine do vključno 150 m2,…

Besedilo osnutka zakona najdete TUKAJ.

Pripombe na osnutek zakona nam lahko posredujete do ponedeljka, 21. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami 2021-2030 7/4

Zavod za gozdove Slovenije je pristopil k izdelavi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. Pozivajo k podaji pobud prilagojenim strateški ravni območnih načrtov in vezanim na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo.

Trenutno veljavni območni gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij so dostopni na spletnem pregledovalniku ZGS ali na spletišču gov.si, kjer je poleg besedila načrtov dostopno tudi kartno gradivo.

Vaše pobude (ločeno sprejemamo pobude za gozdnogospodarske načrte in pobude za lovskoupravljavske načrte) nam lahko pošljete do 22. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru 7/5

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru. V predlogu novega zakona se ureja predvsem:

 1. Umestitev prepovedi delovanja posameznikov ali skupin, ki z uporabo določenih oblačil, predmetov in ravnanj ustvarjajo vtis, da gre za delovanje državnih organov, v določbo o namenu zakona.
 2. Podrobneje se ureja zbiranje prostovoljnih prispevkov in tudi določajo nove sankcije pri tem prekršku.
 3. Ločuje se nasilno in drzno vedenje proti drugam osebam napram družinskim članom oziroma ločeno ureja nasilje v družini na področju zagotavljanja javnega reda in miru..
 4. Dodatno se inkriminira nedostojno vedenje v obliki razkazovanja spolnih organov na javnem kraju, kjer je večja koncentracija ljudi ali se nahajajo otroci.
 5. Posebej se določa prekršek hrupa ob pridobljeni anonimni prijavi in hkratni osebni zaznavi hrupa policista.
 6. V en člen se združujeta prekrška, ki prepovedujeta uničevaje državnih simbolov in odklonsko izobešanje tujih zastav, saj gre za sorodno tematiko.
 7. V en člen se združujeta tudi prekrška, ki urejata prepoved kampiranja in prenočevanja na javnem kraju, ker gre za sorodno tematiko.
 8. Na novo se določa prepoved zbiranja prispevkov na vsiljiv ali način. Prav tako je določeno, da je treba zbrane prispevke, v roku enega leta po izteku dovoljenja, porabiti za namen za katerega je bilo dovoljenje izdano.
 9. V poglavju o zasegu predmetov se podeljuje nov pooblastilo uslužbencem Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) za zaseg predmetov oziroma finančnih sredstev. V tej zvezi je nadzor (V. poglavje) nad porabo finančnih sredstev zbranih s prostovoljnimi prispevki dodatno dodeljen uslužbencem FURS.
 10. Dodano je poglavje o kazenskih določba, kjer so po kategorijah določene globe za posamezne prekrške
 11. Dodatno se daje pooblastilo prekrškovnim organom, da lahko v primeru, če je za prekršek predpisana globa v razponu izrekajo globe v razponu za vse tovrstne prekrške.

Predlog zakona si v celoti lahko preberete na tukaj. 

Predloge dopolnitev oziroma nam lahko posredujete do 4. januarja 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 7/6

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI DRUGIH

9.12./ SPLETNA DOGODKA : 4. konferenca »Program projektov eProstor« in 6. slovenski INSPIRE dan 8/1

Geodetska uprava Republike Slovenije organizira 4. konferenco »Program projektov eProstor« in 6. slovenski INSPIRE dan. Dogodka bosta potekala 9. 12. 2020 preko spleta.

Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor bosta predstavila projektne dosežke od 2016 do 2020 na področju preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin.

Na 6. slovenskem INSPIRE dnevu, ki je osrednji letni dogodek za upravljavce in uporabnike prostorskih podatkov, pa bo predstavljen napredek pri razvoju nacionalne infrastrukture za prostorske informacije (NIPI). Posebna pozornost bo namenjena medopravilnosti in dostopnosti prostorskih informacij ter možnosti uporabe na novih področjih.

Svojo udeležbo potrdite na TEJ POVEZAVI ( povezava na prijavo je tudi v vabilu). Odprla se bo spletna prijava, ki jo izpolnite in oddajte najkasneje do 7. decembra 2020.

9.12./ On-line zaključno delovno srečanje projekta "Krepitev zdravje za vse" 8/2

Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje vas vljudno vabita na on-line zaključno delovno srečanje projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, s krajšim imenom »Krepitev zdravja za vse«, ki bo 9. decembra 2020, s pričetkom ob 9. uri.

Namen zaključnega srečanja je predstaviti preliminarne rezultate evalvacije in pregled realiziranih ciljev projekta »Krepitev zdravja za vse«. Ugotovitve nam bodo v pomoč pri nadaljnjem razvoju, izboljšanju programov ter intervencij na področju preventivne obravnave. Prizadevamo si, da bomo s pridobljenimi izkušnjami in dobrimi praksami ter inovativnimi pristopi omogočili razširitev mreže zdravstvenega varstva na primarni ravni za boljšo dostopnost vsem prebivalcem Slovenije.

Prijavljenim udeležencem bodo teden dni pred dogodkom poslali povezavo do spletne platforme, kjer bo zaključno srečanje potekalo, nadaljnja navodila in program.

17.12./ Okrogla miza za Zbornik 31.sedlarjevega srečanja 8/3

Vabimo vas na Okroglo mizo preko spleta ob izdaji strokovne številke Urbanega izziva, v katerem je Zbornik prispevkov letošnjega 31. Sedlarjevega srečanja. Okrogla miza bo v četrtek, 17. decembra, ob 17.00 uri, izvedena bo s pomočjo aplikacije ZOOM.

Na okrogli mizi se bomo:

 • spomnili tematik letošnjega Sedlarjevega srečanja z naslovom »Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine – načrtovanje in ukrepi«, ki je potekalo 2. oktobra 2020 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
 • razpravljali o zaključnih ugotovitvah srečanja, ki smo jih poslali na Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, občine in druge ustanove.
 • govorili o tematiki 32. Sedlarjevega srečanja drugo leto.
 • opozorili tudi na volilni občni zbor DUPPS, ki je predviden 21. januarja 2021 ob 18. uri.

Panelistke so: dr. Mojca Šašek Divjak, dr. Liljana Jankovič Grobelšek in dr. Alma Zavodnik Lamovšek.

Več o dogodku in prijavi v vabilu.

VLADA

Dopisni in redna seja 9/1

 • 132. dopisna seja

Vlada je na  dopisni seji sprejela Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin, ki občinam prinaša za 70.98 milijonov evrov finančne razbremenitve v letu 2021. Spremembe, ki izhajajo iz zakona, bodo za občine v letu 2021 pomenile za 70.98 milijonov evrov finančne razbremenitve.

 • 133. dopisna seja

Vlada sprejela spremembe Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Praksa namreč kaže, da delodajalci v javnem sektorju različno razumejo veljavne določbe uredbe. Zato se bo z uveljavitvijo predlaganih sprememb določila nova jasna ureditev na tem področju, tako da je iz naslova rednih nalog ali projekta dopustno prejeti največ 20 odstotkov delovne uspešnosti, iz naslova sredstev posebnega vladnega projekta pa največ 30 odstotkov delovne uspešnosti, pri čemer se obe izplačili medsebojno ne izključujeta (najvišje možno izplačilo iz obeh naslovov torej znaša 50 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca). Več tukaj.

 • 42. redna seja

Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb

Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb. Uredba se dopolnjuje, zaradi razširitve možnosti določitve upravljavcev, ki so druge pravne osebe, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena s posebnim zakonom, in zaradi potreb po vpisu več dokončnih upravljavcev na posamezni parceli v zemljiški kataster oziroma delu stavb v kataster stavb.

Upravljavec nepremičnin državnega premoženja postane tisti, ki je kot upravljavec določen z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi ali sklepom vlade. Ta del je bilo treba dopolniti, da se omogoči, da se kot upravljavci nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija, poleg državnih organov in oseb javnega prava, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije, ali s sklepom vlade, v zemljiški kataster in kataster stavb vpišejo tudi druge pravne osebe, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena s posebnim zakonom. Druge pravne osebe so lahko pravne osebe iz Zakona o gospodarskih družbah. Tak primer je npr. družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ustanovljena za gospodarjenje z državnimi gozdovi na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Spremembe Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je prenehala veljati 30. Septembra 2020. Cene vseh naftnih derivatov so namreč od 1. Oktobra 2020 liberalizirane in se prosto določajo na trgu.

Navedena sprememba vpliva na obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega motornega vozila tako v državi kot tudi v tujini, kar je urejeno v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev in v uredbi, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino.

Sprememba uredbe določa, da bodo zaposlenemu povrnjeni stroški za uporabo lastnega osebnega avtomobila v primeru službenega potovanja v tujino v višini 18 odstotkov  najvišje cene neosvinčenega bencina 95 oktanov na liter za prevoženi kilometer, ki je bila poročana Evropski komisiji.

Sprememba Zakona o prijavi prebivališča

Predlagani zakon vsebuje določbe, ki rešujejo aktualno problematiko prijav tako imenovanih fiktivnih prebivališč posameznikov na naslove, ki niso namenjeni stanovanjski rabi, oziroma naslove, kjer velikost uporabne površine evidentno ne omogoča dejanskega prebivanja večjega števila posameznikov. Ker zavrnitev prijave prebivališča ob navedenih razlogih zahteva odločanje upravnega organa, se določa tudi možnost izdaje zavrnilne odločbe v skrajšanem upravnem postopku, kar bo omogočilo, da bodo upravne enote, ki sicer v tovrstnih primerih vodijo ugotovitvene postopke preverjanja resničnosti prijave, odločale hitreje in učinkoviteje.

Ključne rešitve, ki bodo preprečevale fiktivne prijave, so med drugim:

 • ponovna uvedba krajevne pristojnosti. Posameznik bo lahko prijavil stalno ali začasno prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na katerega se prijavlja;
 • stanodajalca se bo (tako kot to že velja za posameznika) zavezalo, da ob prijavi navede resnične podatke;
 • ob vsaki prijavi prebivališča bo uradna oseba dolžna preveriti podatke o dejanski rabi dela stavbe, uporabni površini dela stavbe, namenjene stanovanjski rabi oziroma nastanitvi in število že prijavljenih oseb na naslovu;
 • površinski standardi za prijavo prebivališča bodo predpisani s pravilnikom;
 • če osnovni pogoji za prijavo, ki izhajajo iz rabe oziroma namembnosti, velikosti ali števila že prijavljenih oseb (kakor tudi če se posameznik želi prijaviti na naslov, kjer še ni določena hišna številka ali če ob prijavi ne predloži dokazila, da ima pravico do prebivanja na naslovu), ne bodo izpolnjeni, bo namesto ugotovitvenega upravnega postopka izveden skrajšan upravni postopek (poziv na dopolnitev vloge in zavrnitev prijave, če dokazila niso priložena v roku).

Predlog vsebuje tudi nekatere spremembe in dopolnitve, ki odpravljajo nedorečenosti in pomanjkljivosti pri izvajanju zdaj veljavnega zakona v praksi, med drugim tudi ustreznejšo ureditev postopka prijave prebivališča otroka.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Projekti za okrevanje in odpornost v turizmu in kulturi 10/1

Predsednik SOS, Peter Misja in koordinatorka komisije SOS za turizem sta se 2.12.2020 udeležila delavnice na povabilo MGRT, Direktorata za turizem. Delavnica je bila namenjena načrtovanju ukrepov za program turizem in kultura iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost oz. RRF.

Sredstva iz naslova RRF v višini 5,2 mrd EUR bodo za Slovenijo na voljo v obdobju med leti 2021 in 2026.

Predstavljen je bil RRF mehanizem, opis načrtovanih vlaganj v turizem in v kulturno dediščino. V razpravi, ki je sledila, sta tudi predstavnika SOS predstavila predlog Programa za trajnostno okrevanje in dvig odpornosti turizma na lokalni ravni. Usmeritve EU za okrevanje so jasne, finančna sredstva za okrevanje ne le gospodarstva, temveč družbe kot celote, morajo spodbujati zeleno, trajnostno in digitalno. S pametnim pristopom ter inovacijami moramo ob okrevanju gospodarstva z ukrepi nasloviti tudi podnebno krizo. Predlog predvideva razvojno fazo s podporo občinam in izvedbeno fazo projektov, ki vključujejo merljive cilje za zeleno, trajnostno in digitalno okrevanje in odpornost turizmu na lokalni ravni.

Rok za oddajo projektnih predlogov, ki jih lahko predložijo občine, skupine občin in drugi deležniki je do 7.12.2020 na naslov turizem turizem.mg@gov.si,na obrazcu v prilogi, kjer boste našli tudi usmeritve. Poudarjeno je bilo, da je za konkretno oblikovanje projektov še čas, pričakujejo čim bolj konkretne predloge ukrepov za okrevanje po krizi in dvig odpornosti. V kolikor ima kdo projekt že pripravljen, ga lahko pošlje tudi v drugi obliki.

 • Obrazec za oddajo predlogov najdete na tej povezavi.
 • Predstavitvi sta dosegljivi tukaj:

– MGRT PREDSTAVITEV Delavnica za deležnike 2.12.20_Turizem in kultura

– MK PREDSTAVITEV-Razvojni steber Turizem in kultura

Povabilo za sodelovanje pri projektu na področju zaposlovanja mladih 10/2

Prejeli smo poziv za sodelovanje na razpisu za podpiranje mladinskega potenciala za zaposlovanje mladih iz Norveškega mehanizma.

Rok za oddajo je 5. januar 2021, vendar je spletna registracija možna štiri tedne pred oddajo, torej do 11. decembra 2020.

Projektni načrt je naslednji: Občina Óbuda (okrožje Budimpešte s približno 40.000 prebivalci in vodilni partner v projektni prijavi) želi ustanoviti center za medsebojno podporo, ki bo zagotavljal konkurenčnost mladih na trgu dela in karierno svetovanje. Storitve bi bile namenjene mladim med 25 in 29 let, ki bi v centrih za medsebojno podporo bili deležni podpore mladih strokovnjakov iz iste starostne skupine. Načrt vsebuje organizacijo programov za razvoj kompetenc, mentorstva, poučevanja itd., kar bo članom ciljne skupine pomagalo pri zaposlitvi ali podjetniški ideji. Ključni vidik projekta je prenos dobrih praks podobnih oblik podpore za razvoj kompetenc mladih, povezanih z zaposlitvijo.

Več o projektnem predlogu tukaj.

Kontaktna oseba je Julia Vass: vass.julia@hbhe.hu.

100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz Sklada za inovacije 10/3

Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije 19. novembra organizira spletno konferenco, na kateri bodo predstavili nov razpis Sklada za inovacije. Razpis za podporo za manjše inovacijske nizkoogljične projekte v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona evrov je objavljen od 1. decembra, rok za oddajo vlog bo 10. marca 2021.

Pred konferenco podrobnosti še niso znane, nekaj informacij lahko pridobimo iz uredbe Sklada za inovacije in predvidenih usmeritev, ki pa se lahko še spremenijo.

Kategorije sektorjev nizkoogljičnih tehnologij, za katera bo mogoče kandidirati z manjšimi inovacijskimi projekti, so tako iste kot v prvem razpisu za velike projekte: energetsko intenzivne industrije, energija iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, zajemanje in uporaba ogljika, medsektorske zadeve.

Več informacij najdete TUKAJ.

 

Razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021 10/4

Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

Več informacij: TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Kakšna je pokritost z internetom v občinah 11/1

Veliko je govora o digitalizaciji. MJU pripravlja novo digitalno strategijo za Slovenijo in vedno več občin pripravlja svoje občinske digitalne strategije. Osnovna infrastruktura je internet. In osnovni element je podatek. Če so podatki odprti, dostopni in urejeni, se da iz njih marsikaj narediti.

4P DIH predstavlja Orodje za prikaz internetnih priključkov po občinah, ker je dostopna in zmogljiva širokopasovna infrastruktura bistvena za zmanjševanje t. i. digitalne ločnice. Orodje vključuje vseh 212 občin in prikazuje naslednje kategorije:

– internetne hitrosti

– upravljavce širokopasovnega omrežja

– vrsto priključka (Optični, Kabelski, Bakreni, Brezžični ali drugo)

V kolikor potrebujete podrobnejše, na naselje ali na hišno številko natančne podatke za vašo občino, so dostopni na Nacionalnem portalu odprtih podatkov (OPSI) ali v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, Podatki o omrežnih priključnih točkah (https://egp.gu.gov.si/egp/).

 

Kako lahko LEADER/CLLD podpira Pametne vasi 11/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo povzetek dokumenta o razpravah tematske skupine na temo pametnih vasi, ki deluje v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD). Pogosto je zaslediti, da je LEADER/CLLD idealno orodje za izvajanje koncepta pametnih vasi na lokalni ravni. Tudi številne lokalne akcijske skupine že izvajajo projekte, ki so vezani na razvoj pametnih vasi.

Povzetek v Slovenskem jeziku TUKAJ

Celotno gradivo je dostopno TUKAJ

Vir in več: Društvo za razvoj slovenskega podeželja

 

Posebne gradbene uzance 2020 11/3

V novembru 2020 so izšle Posebne gradbene uzance 2020, ki jih je pripravila Delovna skupina za spremembo posebnih gradbenih uzanc pri gradbeništvu in industriji gradbenega materiala pri GZS. Posebne gradbene uzance 2020 so prvi nacionalni dokument na tem področju, ki podrobneje opredeljuje pravila za ravnanje pogodbenih partnerjev pri izvedbi del na gradbenih objektih, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter v zakonih in predpisih, ki so povezani z gradnjo. Naša država je namreč do sedaj uporabljala jugoslovanske posebne gradbene uzance, ki jih je sprejela Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije leta 1976 (t.i. PGU 1977). PGU 1977 je v prakso uvedel jugoslovanski Zakon o obligacijskih razmerjih, sprejet leta 1978, nato pa še slovenski Obligacijski zakonik, sprejet leta 2002.

Slovenske prenovljene Posebne gradbene uzance 2020 pomenijo vsebinsko posodobitev po več kot štirih desetletjih: PGU iz leta 1976 niso več sledile vsem sodobnim zahtevam in praksam v gradbeništvu. Bile so potrebne prenove, saj v tem obdobju ni prišlo zgolj do nastanka novih držav, ampak tudi do sprememb širšega zakonodajnega okvira, povezanega z gradbeništvom ter oblikovanja novih poslovnih praks.

S slovenskimi Posebnimi gradbenimi uzancami 2020 se uveljavljajo sodobnejše, transparentnejše in varnejše poslovne prakse v gradbeništvu, ki bodo na naš trg gradbenih storitev in v procese gradenj prinesle več urejenosti in predvidljivosti, kar bo v korist tako izvajalcem kot naročnikom.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.