NOVICE SOS

ZAKON O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN BREZ GLASU PROTI POTRJEN 1/1

Na današnji izredni seji Državnega zbora je bil z 81 glasovi ZA (brez glasu proti) potrjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Delo na Zakonu o finančni razbremenitvi občin se je na pobudo SOS začelo že v okviru prejšnje vladne koalicije, vanj je bil vložen velik trud predstavnic in predstavnikov skupnosti. Nova vlada je z delom na finančni razbremenitvi občin, v sodelovanju s skupnostmi občin, aktivno nadaljevala. Tako je Skupnost občin Slovenije vseskozi delovala proaktivno in poleg mnogih sestankov z relevantnimi ministrstvi, kjer je vztrajno opozarjala, da se na občine že leta nalaga dodatne naloge brez finančnega kritja, sodelovala tudi v postopkih v Državnem zboru oz. odborih državnega zbora.

Pri usklajevanju in oblikovanju tega zakona je sodelovalo sedem ministrstev, dve vladni službi ter zavoda za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zakon posega v dvanajst področnih zakonov, občinam pa na letni ravni prinaša več kot 70 mio € prihrankov.

1. sestanek novo ustanovljenega Sveta za nadgradnjo davčnega sistem 1/2

Minister za finance, mag. Andrej Šircelj, je ustanovil Svet za nadgradnjo davčnega sistema. Svet bo deloval kot strokovno posvetovalno telo ministra za finance, vanj  so bili ob predstavnikih Ministrstva za finance in Finančne uprave Republike Slovenije vključeni tudi priznani strokovnjaki, s specializiranimi znanji z davčnega in upravnega področja. Na povabilo ministrstva je bila v  delovna skupino za pripravo ukrepov na področju obremenitve premoženja, dediščin in daril imenovana tudi Jasmina Vidmar, generalna sekretarja SOS. Cilj delovanja sveta in podskupin je priprava ustreznih rešitev s ciljem izboljšanja davčnega sistema tako z vidika davčnih zavezancev kot tudi z vidika javnega interesa.

Prvi sestanek Sveta je potekal v četrtek, 10. 12. 2020. Na sestanku, ki je potekal na daljavo so bili prisotni seznanjeni z načrtovanim delom celote in delovne skupine ter okvirnim časovnim okvirom, ko se pričakujejo prvi predlogi rešitev – marec 2021.

Svet in delovne skupine bodo v naslednjih mesecih

 • analizirali  stanje na davčnem področju in sistematično proučili  vprašanja, ki se pojavljajo v praksi,
 • pripravili usmeritve, priporočila in strokovne predloge za spremembe v davčnem sistemu s ciljem poenostavitve sistema ob hkratnem zagotavljanju načela pravičnosti in transparentnosti davčnega sistema,
 • oblikovali priporočila za ukrepe na področju prispevkov za socialno varnost, če problematika ne sodi v pristojnost Ministrstva za finance.

Skupnost občin Slovenije bo z namenom aktivnega delovanja v delovni skupini oblikovala interno skupino za pripravo izhodišč in predlogov Skupnosti občin Slovenije.

Sestanek o rešitvah na področju oskrbe in zaščite živali 1/3

Dne 11. 12. 2020 je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sklicala sestanek s predstavniki občin in predstavniki drugih ministrstev z namenom uskladitve predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali. Ključne rešitve predvidene v noveli so: uskladitev določb za preprečitev nedovoljene preprodaje in trgovine s psi in mačkami, označevanje mačk, omejitev posedovanja eksotičnih živali, jasna pravna podlaga, kdaj gre za nevarnega psa, črtanje določila glede usmrtitve zapuščene živali v zavetišču, jasneje se določa nosilca stroškov zapuščenih živali ter financiranje oskrbe zapuščenih živali.

Uprava je pred pripravo rešitev v sodelovanju s skupnostmi občin na občine naslovila anketo glede skrbi za zapuščene živali, v kateri je sodelovalo oz. v celoti rešilo anketo 82 predstavnikov občin. Na ta način so občine že predhodno pritrdile oz. negirale nekaterim rešitvam, ki bi jih naj vsebovala novela zakona. Z anketo je bilo tudi prikazano stanje po občinah.

Sodelujoči predstavniki so se predvsem osredotočili na problematiko financiranja oskrbe zapuščenih živali. Načelno so se strinjali, da bi skrb za zapuščene živali morala biti v pristojnosti regij, ker pa regij ni, bi morda predstavljala rešitev, da nalogo oz. stroške, ki v zvezi z zapuščenimi živalmi nastajajo, krije država. Kljub temu, da je bila pripravljena možna rešitev v obliki prispevka, ki bi občinam lahko olajšala izvajanje te naloge, je bil ugotovljeno, da v teh izrednih časih ni pravi trenutek za uvedbo novih obveznosti. Zato se je predlagalo, da država razmisli o prevzemu naloge oz. financiranja.

Predstavnica ministrstva za finance je poudarila, da je potrebna natančna finančna analiza stroškov, ki nastajajo. Jasmina Vidmar, generalna sekretarka, je pohvalila trud Uprave, vendar poudarila, da pri pripravljenem gradivu pogreša metodologijo za izračun cene oskrbe živali v zavetiščih, namreč kot že vrsto let na skupnosti opozarjamo, so cene na terenu različne, kar pa ni prav, zato je pred vsemi naslednjimi koraki nujno potrebno pripraviti tudi metodologijo. Predstavnica uprave je sporočila, da bo metodologija vključena v pravilnik o zavetiščih.

Glede na pripravljeno gradivo in dileme bo Skupnost občin Slovenije izvedla razpravo med občinami z namenom iskanja najbolj ustreznih rešitev, ki bodo dosegle najširši konsenz.

Skupina za obravnavo romske problematike o zgodnejšem vključevanju otrok v vzgojno izobraževalne procese 1/4

V sredo, 9. decembra 2020 je bil na daljavo izpeljan sestanek Delovne skupina za obravnavo romske problematike. Člani delovne skupine so tudi nekateri župani občin članic, dr. Vladimir Prebilič, Andrej Kavšek, Samo Pogorelc. Na sestanke je vabljena tudi Skupnost občin Slovenije. Delovna skupina je potrdila predloge ukrepov za reševanje romske problematike. V drugem delu je Jasmina Vidmar, SOS predstavila predlog matične komisije o obveznem in zgodnejšem vključevanju otrok v vzgojno izobraževalne procese. Predlog SOS je temeljil na nekaj premisah:

 • da je rešitev možna glede na obstoječi sistem (šole so obvezne, vrtci ne),
 • da rešitev vključuje vse otroke, torej otrok ne deli (in se odziva tudi na probleme s katerimi se soočajo večinski otroci, otroci tujcev in tudi romski otroci),
 • da je rešitev osredotočena na otroke, zanje je potrebno iskati poti, da se jim manjki pred prvim razredom osnovne šole zmanjšajo na minimum (npr. znanje jezika, druga znanja in sposobnosti, da enakopravno vstopijo v šolo).

Delovna skupina je predlog SOS potrdila in predlagala, da SOS skupaj z ministrstvom v nadaljevanju išče mogoče nove poti in rešitve.

Vlada RS sprejela osnutek predloga #PKP7 1/5

Vlada RS je v sredo, 9.12.2020, na 43. redni seji sprejela osnutek predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.im. #PKP7. Glavni cilj osnutka predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Vlada bo predlog zakona sprejela na eni izmed prihodnjih sej.

Sestanek poverjenikov pri mreži NALAS 1/6

Sestanek poverjenikov znotraj mednarodne mreže NALAS, kjer SOS zastopa generalna sekretarka Jasmina Vidmar, je potekal 10. decembra preko spleta. Sestanek je bil namenjen predlogu načrta dela za leto 2021, pregledu novo pridobljenih mednarodnih projektov in pripravam na skupščino NALAS v prihajajočem letu. Članic in člani te skupine, kjer so imenovani direktorji oz. generalni sekretarji šestnajstih asociacij članic NALAS, so se izmenjali tudi o izzivih, s katerimi se v posameznih državah soočajo občine.

POJASNILA

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – pojasnila za zaposlene v javnem sektorju 2/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo za zaposlene v javnem sektorju glede Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, Uredbe o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki si ga lahko preberete na sledeči povezavi:

POJASNILO MJU

Vprašanje glede začasnega čakanja na delo – odgovor MDDSZ

Program javnih del za 2021 2/2

Zavod RS za zaposlovanje (ZSRZ) je 10. 12. 2020 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021. Predvidena je vključitev 4.000 oseb, razpoložljiva višina sredstev znašajo 14.800.000 evrov. Javno povabilo bo odprto od 22. 12. 2020.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2021, in sicer za programe javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva in programe javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij, to so kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi javnih del.

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti ZRSZ. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več. Po tem javnem povabilu bo lahko oseba vključena v javna dela najdlje do 31. 12. 2021.

Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi javnega dela pa so izbrani na podlagi javnega povabila.

(vir: gov.si)

Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 2/3

Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila navodilo in obrazce glede izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času drugega vala epidemije COVID-19 po 66. členu ZIUOOPE in 115. členu ZIUOPDVE, ki se nanaša na vlogo in odgovornost občin:

Povračilo stroškov zaradi uporabe lastnega motornega vozila na službenem potovanju v tujino – OBVESTILO 2/5

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je bila v Uradnem listu Republike Slovenije, številka: 180/20 z dne  4. 12. 2020 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju: novela uredbe).

Z novelo uredbe je bil spremenjen 15. člen Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/19) tako, da se bodo zaposlenemu, če bo na podlagi naloga za službeno potovanje v tujino uporabil lastno motorno vozilo, povrnili stroški v višini 18 % cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec.

Podatek o najvišji ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/.

Navedena cena se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

#PKP6 in posledice za urejanje prostora 2/6

Sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE), vsebuje določila, ki imajo posledice tudi za postopek sprejemanja prostorskih aktov, kot ga določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2).

V 99. členu je določeno, da ne glede na določbo druge alineje drugega odstavka 278. člena ZUreP-2 občini ni treba ob prvih spremembah občinskega prostorskega načrta določiti ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, kadar se ne predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 10 ha. Določbe veljajo tudi za spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih načrtov, za katere je občina že pred uveljavitvijo tega zakona sprejela sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta na podlagi ZUreP-2. Navedena izjema velja za tiste spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, za katere občina sprejme sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta do 31. decembra 2021.

Nadalje 100. člen ZIUOPDVE določa, da se ne glede na določbe ZUreP-2 javna razgrnitev in obravnava prostorskih aktov v času epidemije COVID-19 lahko izvedeta s sodelovanjem zainteresirane javnosti tudi na daljavo s pomočjo elektronskih sredstev.

Dopis ministrstva za okolje in prostor z obvestilom prilagamo tukaj.

 

ZAKONODAJA

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) 3/1

Ministrstvo za javno upravo je v predhodnem postopku usklajevanja besedila predloga novele Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), pripravljenega v obliki delovnega gradiva z dne 19.10.2020, prejelo več splošnih in konkretnih vsebinskih pripomb, ki jih je preučilo, in na podlagi sugestij in predlogov pripravilo novo verzijo besedila novele ZLV-K.

Besedilo predloga najdete na spodnji povezavi:

Vljudno naprošamo, da nam vaše morebitne dodatne predloge pošljete do 16. 12. 2020 do 12. ure na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – javna obravnava 3/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Med drugim se z osnutkom zakona:

 • poenostavljajo vsebine na področju zemljiških operacij, kjer se poenostavlja vročanje upravnih pisanj, odpravlja se upravna overitev soglasij za uvedbo zemljiških operacij, poenostavlja se ureditev glede določanja obodov namakalnih sistemov ter se ponovno uvaja možnost izgradnje državnih namakalnih sistemov, kjer bi se kot investitor pojavljal Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč RS,
 • na področju zemljiških operacij se uvaja tudi možnost razdružitve solastnine v komasacijskih postopkih,
 • uvaja se nova zemljiška operacija razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih,
 • uvaja se instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča (vračanje nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo ali vzpostavitev novih nadomestnih kmetijskih zemljišč). Pri prostorskih ureditvah državnega pomena pa se uvaja obveza vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč,
 • uvaja novosti na področju prometa s kmetijskimi zemljišči, saj se na novo določa vrstni red predkupnih upravičencev. Pri vrstnem redu predkupnih upravičencev je poseben poudarek dan lokalnem kmetu in razvojno sposobnim kmetijskim gospodarstvom,
 • predlaga tudi delni dvig višine odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ter razširitev obveznosti plačila odškodnine tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk,
 • delno se posega tudi na področje dopustnosti gradnje na kmetijskih zemljiščih (brez spremembe namenske rabe prostora) na način, da se dopušča na kmetijska zemljišča postavljati rastlinjake prefabrikate, če način pridelave ni neposredno vezan na kmetijsko zemljišče do bonitete 35; spominska obeležja in verski objekti; označevalne table, razen za oglaševanje (na primer učne poti, smerokazi, označevalne table na gradbiščih, obrazložitvene table projektov), prostor za skladiščenje kmetijskih pridelkov, površine do vključno 150 m2, in prostor za skladiščenje rastlinskih odpadkov iz kmetijske pridelave, površine do vključno 150 m2,…

Besedilo osnutka zakona najdete TUKAJ.

Pripombe na osnutek zakona nam lahko posredujete do ponedeljka, 21. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami 2021-2030 3/3

Zavod za gozdove Slovenije je pristopil k izdelavi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. Pozivajo k podaji pobud prilagojenim strateški ravni območnih načrtov in vezanim na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo.

Trenutno veljavni območni gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij so dostopni na spletnem pregledovalniku ZGS ali na spletišču gov.si, kjer je poleg besedila načrtov dostopno tudi kartno gradivo.

Vaše pobude (ločeno sprejemamo pobude za gozdnogospodarske načrte in pobude za lovskoupravljavske načrte) nam lahko pošljete do 22. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru 3/4

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru. V predlogu novega zakona se ureja predvsem:

 1. Umestitev prepovedi delovanja posameznikov ali skupin, ki z uporabo določenih oblačil, predmetov in ravnanj ustvarjajo vtis, da gre za delovanje državnih organov, v določbo o namenu zakona.
 2. Podrobneje se ureja zbiranje prostovoljnih prispevkov in tudi določajo nove sankcije pri tem prekršku.
 3. Ločuje se nasilno in drzno vedenje proti drugam osebam napram družinskim članom oziroma ločeno ureja nasilje v družini na področju zagotavljanja javnega reda in miru..
 4. Dodatno se inkriminira nedostojno vedenje v obliki razkazovanja spolnih organov na javnem kraju, kjer je večja koncentracija ljudi ali se nahajajo otroci.
 5. Posebej se določa prekršek hrupa ob pridobljeni anonimni prijavi in hkratni osebni zaznavi hrupa policista.
 6. V en člen se združujeta prekrška, ki prepovedujeta uničevaje državnih simbolov in odklonsko izobešanje tujih zastav, saj gre za sorodno tematiko.
 7. V en člen se združujeta tudi prekrška, ki urejata prepoved kampiranja in prenočevanja na javnem kraju, ker gre za sorodno tematiko.
 8. Na novo se določa prepoved zbiranja prispevkov na vsiljiv ali način. Prav tako je določeno, da je treba zbrane prispevke, v roku enega leta po izteku dovoljenja, porabiti za namen za katerega je bilo dovoljenje izdano.
 9. V poglavju o zasegu predmetov se podeljuje nov pooblastilo uslužbencem Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) za zaseg predmetov oziroma finančnih sredstev. V tej zvezi je nadzor (V. poglavje) nad porabo finančnih sredstev zbranih s prostovoljnimi prispevki dodatno dodeljen uslužbencem FURS.
 10. Dodano je poglavje o kazenskih določba, kjer so po kategorijah določene globe za posamezne prekrške
 11. Dodatno se daje pooblastilo prekrškovnim organom, da lahko v primeru, če je za prekršek predpisana globa v razponu izrekajo globe v razponu za vse tovrstne prekrške.

Predlog zakona si v celoti lahko preberete na tukaj. 

Predloge dopolnitev oziroma nam lahko posredujete do 4. januarja 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/5

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI SOS

15.12. / Vabilo na delovno srečanje osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 4/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki se nahaja v javni razpravi. Občine smo o predlogu zakona že obveščali in vas tudi seznanili s ključnimi novostmi. Več na povezavi TUKAJ.

Zaradi velikega obsega sprememb, ki bodo imele neposreden vpliv na lokalne skupnosti je SOS povabila ministrstvo k sodelovanju na delovnem srečanju z namenom predstavitve novosti, ki jih prinaša zakon za občine. Spletno srečanje bo potekalo v dveh delih:

 

1.     Predstavitev osnutka zakona

 

Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, MKGP

 

 

2.     Razprava

 

Vprašanja in odgovori, predlogi in pobude, ki jih je po vašem mnenju potrebno nasloviti v zakonu

 

 

 • Vabilo z več informacijami prilagamo TUKAJ.
 • Gradivo (predlog zakona) najdete TUKAJ.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne, saj vam bomo na sporočen e-naslov poslali povezavo na Zoom.

Predhodno nam lahko pošljete tudi morebitna individualna vprašanja, izpostavite dileme in nejasnosti (jih zapišete v priloženi prijavnici ali pošljete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si), saj jih bomo posredovali ministrstvu in nanje odgovorili na srečanju.

Vljudno vabljeni!

15.12. / Napoved zaključne konference projekta CircE – krožno gospodarstvo 4/2

Skupnost občin Slovenije, kot partner mednarodnega konzorcija Interreg Europe projekta CircE vabi vse zainteresirane na zaključno konferenco, ki bo potekala spletno 15. decembra 2020 od 9.30 do 13.00 ure.

Dokler s partnerji usklajujemo še zadnje podrobnosti dogodka, vas vabimo le k rezervaciji termina. Vabilo s programom objavimo kmalu.

16.12. / Delo na domu – pravni, organizacijski, tehnični in motivacijski vidik 4/3

Vabimo vas na seminar namenjen vsem zaposlenim in delodajalcem javnega sektorja, ki se predvsem v času epidemije soočate s pravnimi, organizacijskimi, tehničnimi in motivacijskimi izzivi dela na domu oziroma na drugem kraju. V času negotovih razmer se vse več delodajalcev odloča za ta način dela in zdi se, da bo opravljanje dela na domu ostala ena izmed uveljavljenih oblik tudi v prihodnosti. Zaradi tega vam želimo predstaviti značilnosti dela na domu ter specifike, ki jih slednje prinaša.

Seminar bo potekal v sredo, 16.12.2020 ob 11. uri preko spletne platforme Zoom.

Predvideni program:

1.) Pravni in organizacijski vidiki dela na domu

 • Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, MJU
 • Damjan Mašera, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, MDDSZ

 2.) Motivacija zaposlenih pri delu na domu in ukrepi delodajalcev

 • mag. Martin Lisec, terapevt, predavatelj, mediator in coach

 3.) Prestavitev spletnih orodij, ki nam pomagajo pri delu od doma /na daljavo

 • Jure Trilar, 4PDIH

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

17.12./ Okrogla miza za Zbornik 31. sedlarjevega srečanja 5/1

Vabimo vas na Okroglo mizo preko spleta ob izdaji strokovne številke Urbanega izziva, v katerem je Zbornik prispevkov letošnjega 31. Sedlarjevega srečanja. Okrogla miza bo v četrtek, 17. decembra, ob 17.00 uri, izvedena bo s pomočjo aplikacije ZOOM.

Na okrogli mizi se bomo:

 • spomnili tematik letošnjega Sedlarjevega srečanja z naslovom »Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine – načrtovanje in ukrepi«, ki je potekalo 2. oktobra 2020 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
 • razpravljali o zaključnih ugotovitvah srečanja, ki smo jih poslali na Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, občine in druge ustanove.
 • govorili o tematiki 32. Sedlarjevega srečanja drugo leto.
 • opozorili tudi na volilni občni zbor DUPPS, ki je predviden 21. januarja 2021 ob 18. uri.

Panelistke so: dr. Mojca Šašek Divjak, dr. Liljana Jankovič Grobelšek in dr. Alma Zavodnik Lamovšek.

Več o dogodku in prijavi v vabilu.

18.12. / Vabilo na delavnico za predstavitev smernic za pripravo investicijske dokumentacije, vključno s predstavitvijo možnih načinov financiranja investicijskih projektov 5/2

Ministrstvo za finance s podporo Evropske Unije (Programa za podporo strukturnim reformam) izvaja projekt, katerega osnovni namen je priprava smernic za pripravo investicijske dokumentacije, identifikacijo različnih virov in načinov financiranja ter predstavitev različnih možnosti izvajanja investicijskih projektov s kombinacijo javnih in zasebnih virov. Smernice so pomoč in vodilo pripravljavcem investicijske dokumentacije na državni in lokalni ravni za uspešno pridobivanje razpoložljivih sredstev ter uspešno realizacijo investicijskih projektov.

V okviru projekta bodo organizirali delavnico za predstavitev smernic za pripravo investicijske dokumentacije, vključno s predstavitvijo možnih načinov financiranja, ki bo potekala 18. 12. 2020 s pričetkom ob 9:00.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer in ukrepov bodo delavnice izvedene preko spleta. Udeleženci delavnic za sodelovanje potrebujejo lasten računalnik z možnostjo povezave na konferenčno orodje Zoom in možnostjo uporabe mikrofona za sodelovanje tekom delavnic.

Prijavo na delavnico, ki vključuje ime in priimek udeleženca, elektronski naslov ter institucijo pošljite na naslov: gp.mf@gov.si najkasneje do 15.12.2020.

 

Delavnice in projekt so financirane s strani Evropske unije iz Programa za podporo strukturnim reformam, izvedba s strani Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Deloitte Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo (EK).

VLADA

43. redna seja 6/1

Sprememba Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 v letu 2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 v letu 2020, ki se objavi v Uradnem listu. Z Uredbo se rok za izvedbo usposabljanj za ukrep dobrobit živali (ukrep DŽ) podaljša iz 15. decembra 2020 na 23. februar 2021. Datum, na katerega Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja za namen upravnega pregleda prevzame podatke iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja, pa se spremeni iz 15. januarja 2021 na 15. marec 2021.

Vlada sprejela Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2020

Letna energetska bilanca napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi. Ministrstvo, pristojno za energijo, skladno z drugim odstavkom 25. člena Energetskega zakona (EZ-1) predloži vsakoletno energetsko bilanco v sprejem Vladi. Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, je Slovenija v letu 2020 približno polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza. Uvozna energetska odvisnost za leto 2020 bo znašala okoli 50,8 odstotka. Vrednost oskrbe z energijo v letu 2020 je ocenjena na 287,5 PJ, končna poraba pa na 207,6 PJ.

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in poročilo o stanju na področju obvladovanja tveganj za nesreče v RS

Nova Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče zajema 15 nesreč. V primerjavi s prejšnjo so v aktualni oceni dodane vsebine treh nesreč, za katere so leta 2020 nosilci ocenjevali zmožnosti obvladovanja tveganja zanje (nesreča na morju, kibernetska tveganja ter bolezni in škodljivci gozdnega drevja). Nosilci izdelave ocen so pristojna ministrstva. Rok za izdelavo te ocene je po uredbi 1. februar 2021.

Ključno tveganje so poplave kot posledica klimatskih sprememb. Za navedeni primer obstaja Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, ki je bil aktualiziran oktobra 2019, realizacija nalog iz tega načrta pa bo obravnavana na Vladi Republike Slovenije v naslednjem tednu.

Poročilo o stanju na področju obvladovanja tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji (2020) je pripravljeno na podlagi 6. alineje drugega odstavka 5. člena uredbe, ki določa, da Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot Državni koordinacijski organ za ocene tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče v sodelovanju z nosilci pripravi poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče ter ga po sprejetju na Vladi Republike Slovenije posreduje Evropski komisiji.

Vlada sprejela mnenje k Predlogu novele Zakona o volitvah v državni zbor

Vlada je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Maša Kociper).

Vlada meni, da je predlagana sprememba volilnega sistema, ki z namenom večje personalizacije volitev predvideva uvedbo neobveznega relativnega prednostnega glasu, eden od možnih načinov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča.

Glede na rok za uresničitev ustavne odločbe, ki je 21. december 2020 in dejstvo, da Ministrstvo za javno upravo že več mesecev intenzivno sodeluje s poslanskimi skupinami v zvezi s pripravo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ), ki prav tako kot predlog zakona zasleduje implementacijo odločbe Ustavnega sodišča, ter upoštevajoč, da je za sprejetje novele ZDVEDZ potrebna navadna večina v Državnem zboru, vlada meni, da je ta pot ustreznejša.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7)

Vlada je sprejela osnutek predloga Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.im. #PKP7. Glavni cilj osnutka predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Vlada bo predlog zakona sprejela na eni izmed prihodnjih sej.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Projekti za okrevanje in odpornost v turizmu in kulturi 7/1

Predsednik SOS, Peter Misja in koordinatorka komisije SOS za turizem sta se 2.12.2020 udeležila delavnice na povabilo MGRT, Direktorata za turizem. Delavnica je bila namenjena načrtovanju ukrepov za program turizem in kultura iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost oz. RRF.

Sredstva iz naslova RRF v višini 5,2 mrd EUR bodo za Slovenijo na voljo v obdobju med leti 2021 in 2026.

Predstavljen je bil RRF mehanizem, opis načrtovanih vlaganj v turizem in v kulturno dediščino. V razpravi, ki je sledila, sta tudi predstavnika SOS predstavila predlog Programa za trajnostno okrevanje in dvig odpornosti turizma na lokalni ravni. Usmeritve EU za okrevanje so jasne, finančna sredstva za okrevanje ne le gospodarstva, temveč družbe kot celote, morajo spodbujati zeleno, trajnostno in digitalno. S pametnim pristopom ter inovacijami moramo ob okrevanju gospodarstva z ukrepi nasloviti tudi podnebno krizo. Predlog predvideva razvojno fazo s podporo občinam in izvedbeno fazo projektov, ki vključujejo merljive cilje za zeleno, trajnostno in digitalno okrevanje in odpornost turizmu na lokalni ravni.

Rok za oddajo projektnih predlogov, ki jih lahko predložijo občine, skupine občin in drugi deležniki je do 7.12.2020 na naslov turizem turizem.mg@gov.si,na obrazcu v prilogi, kjer boste našli tudi usmeritve. Poudarjeno je bilo, da je za konkretno oblikovanje projektov še čas, pričakujejo čim bolj konkretne predloge ukrepov za okrevanje po krizi in dvig odpornosti. V kolikor ima kdo projekt že pripravljen, ga lahko pošlje tudi v drugi obliki.

 • Obrazec za oddajo predlogov najdete na tej povezavi.
 • Predstavitvi sta dosegljivi tukaj:

– MGRT PREDSTAVITEV Delavnica za deležnike 2.12.20_Turizem in kultura

– MK PREDSTAVITEV-Razvojni steber Turizem in kultura

Povabilo za sodelovanje pri projektu na področju zaposlovanja mladih 7/2

Prejeli smo poziv za sodelovanje na razpisu za podpiranje mladinskega potenciala za zaposlovanje mladih iz Norveškega mehanizma.

Rok za oddajo je 5. januar 2021, vendar je spletna registracija možna štiri tedne pred oddajo, torej do 11. decembra 2020.

Projektni načrt je naslednji: Občina Óbuda (okrožje Budimpešte s približno 40.000 prebivalci in vodilni partner v projektni prijavi) želi ustanoviti center za medsebojno podporo, ki bo zagotavljal konkurenčnost mladih na trgu dela in karierno svetovanje. Storitve bi bile namenjene mladim med 25 in 29 let, ki bi v centrih za medsebojno podporo bili deležni podpore mladih strokovnjakov iz iste starostne skupine. Načrt vsebuje organizacijo programov za razvoj kompetenc, mentorstva, poučevanja itd., kar bo članom ciljne skupine pomagalo pri zaposlitvi ali podjetniški ideji. Ključni vidik projekta je prenos dobrih praks podobnih oblik podpore za razvoj kompetenc mladih, povezanih z zaposlitvijo.

Več o projektnem predlogu tukaj.

Kontaktna oseba je Julia Vass: vass.julia@hbhe.hu.

100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz Sklada za inovacije 7/3

Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije 19. novembra organizira spletno konferenco, na kateri bodo predstavili nov razpis Sklada za inovacije. Razpis za podporo za manjše inovacijske nizkoogljične projekte v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona evrov je objavljen od 1. decembra, rok za oddajo vlog bo 10. marca 2021.

Pred konferenco podrobnosti še niso znane, nekaj informacij lahko pridobimo iz uredbe Sklada za inovacije in predvidenih usmeritev, ki pa se lahko še spremenijo.

Kategorije sektorjev nizkoogljičnih tehnologij, za katera bo mogoče kandidirati z manjšimi inovacijskimi projekti, so tako iste kot v prvem razpisu za velike projekte: energetsko intenzivne industrije, energija iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, zajemanje in uporaba ogljika, medsektorske zadeve.

Več informacij najdete TUKAJ.

 

Razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021 7/4

Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

Več informacij: TUKAJ.

1.2. Razpis za pilotne projekte: Prenosni mehanizem UIA 7/5

Prejeli smo poziv o uporabi URBACT metode za razumevanje, prilagoditev in ponovno uporabo inovativne rešitve UIA. Na podlagi uspešnega modela URBACT prenosnih omrežij sta program URBACT in Iniciativa Urban Innovative Action (UIA) razvila pilotni mehanizem za prenos zaključenih projektov v okviru UIA. Pilotni prenosni mehanizem bo financiral do štiri omrežja, katerih cilj bo prilagoditi inovacije UIA in razviti naložbeni načrt za financiranje njihovega izvajanja. Vsako omrežje bodo sestavljali 4 partnerji, vključno z vodilnim mestom UIA.

Sodelovanje v partnerstvu je možnost za učenje in izmenjavo izkušenj, ki bo opolnomočilo mestne deležnike, spremenilo način delovanja vašega mesta in imelo resničen vpliv na lokalni ravni. Vse to je mogoče doseči s preizkušeno URBACT metodo za izmenjavo in učenje, vključno z orodji, prilagojenimi lokalnim potrebam, ter podporo strokovnjakov in kolegov iz drugih evropskih mest.

Slovenska mesta in občine se lahko prijavijo kot partnerji, ki bi prenašali dobro prakso iz enega od mest, ki je bilo izbrano na prvem razpisu za inovativne rešitve UIA. Za prijavo:

 1. Natančno preberite razpisne pogoje, priročnik za prijavitelje ter druge priporočene dokumente TUKAJ.
 2. Na partnerski tržnici poiščite projekte, ki se jim želite pridružiti in vzpostavite stik z vodilnim partnerjem.

Rok za prijavo, ki jo odda vodilni partner, je 1. februar 2021. Vabljeni.

 

 

NOVICE DRUGIH

Spletni pregledovalnik informacij o terminih izdaje odločb 8/2

Vlagatelji vlog in zahtevkov za ukrepe kmetijske politike lahko na spletnih straneh pridobijo informacije o tem, v kakšni fazi obravnave je njihova vloga oziroma zahtevek in kdaj lahko pričakujejo odločbo oziroma izplačilo odobrenih sredstev.

Spletni pregledovalnik s podatki za zahtevke zbirnih vlog in aktualne tabele o obravnavi vlog in zahtevkov za javne razpise Programa razvoja podeželja 2014-2020 ter ostale ukrepe so vedno kot aktualno obvestilo dostopni na spletni strani s storitvami Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, v desnem stolpcu. Vsakič, ko Agencija objavi posodobljene podatke, obvestilo dobi nov datum. Več…

Konec tekanja od urada do urada? Odkrijte moč lokacije 8/3

4. konferenca »Program projektov eProstor« in 6. slovenski »INSPIRE dan« sta v ospredje postavila dosedanje dosežke digitalizacije na področju evidentiranja nepremičnin in urejanja prostora. V letošnjem letu izstopata lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza in zajem poseljenih zemljišč. V okviru Programa projektov eProstor Geodetska uprava in Ministrstvo za okolje in prostor vodita aktivnosti za vzpostavitev pogojev za učinkovito, racionalno in še uspešnejše delovanje ter usmerjenost k uporabnikom podatkov in storitev.

Več informacij najdete na spletni strani ministrstva : TUKAJ.

Anketa o programu URBACT : potrebujemo vaš odziv! 8/4

Sekretariat URBACT in nacionalne točke vabijo k izpolnjevanju nove različice vprašalnika o programu URBACT. V Sloveniji podporo izvajanju urbane politike in programa URBACT, po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

Namen vprašalnika je preveriti, kako dobro je v različnih evropskih državah poznavanje programa URBACT, kakšna je njegova vidnost ter v kolikšni meri se njegova orodja in materiali uporabljajo v praksi.

Na podlagi vprašalnika se bodo izboljšale in okrepile aktivnosti programa na področju komunikacije, mreženja in krepitve zmogljivosti.

Anketa je dostopna TUKAJ  in je odprta do 22. januarja 2021. Na voljo je v 22 jezikih, tudi v slovenščini (desno zgoraj na povezavi).  Predviden čas izpolnjevanja ankete je 4 minute. Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.