NOVICE SOS

SKUPINA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O ZFRO, #PKP7 IN AKTUALNIH ZADEVAH 1/1

V sredo, 16.12.2020 je potekala tretja redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo. S strani SOS so se sestanka udeležili predsednik SOS, Peter Misja, Aleksander Jevšek, član glavnega odbora SOS in Jasmina Vidmar. Predsednik se je zahvalil celotni ekipi tako na ministrstvu kot vsem tistim s strani asociacij, ki so sodelovali pri nastajanju zakona o finančni razbremenitvi občin. Povedal je, da gre za pomemben korak, tako za občine kot državo, saj smo skupaj dokazali, da se da, če je prava volja. Ob tem je opozoril tudi, da je sedaj nujno potrebno še dodatno pozornost nameniti novim predlogom zakonodaje, da se ne ne bo v kratkem vse to, kar je bilo doseženo z ZFRO, izničilo. S strani SOS smo  opozorili še na nujnost nadaljevanja procesa razbremenitve občin kot je bil zastavljen pred dobrima dvema letoma. Občine so takrat predlagale vrsto zakonov, ki bi jih bilo potrebno pregledati in spremeniti. Nabor v ZFRO je bil le prvi korak. Minister se je s predlaganim strinjal in napovedal nadaljevanje pogovorov na seji v naslednjem letu.

Aleksander Jevšek je opozoril na nujnost sodelovanja občin in asociacij pri pripravah in nato izvedbi predsedovanja Slovenije Svetu EU. Povedal je, da se je potrebno takoj v začetku leta 2021 sestati in dogovoriti naloge tudi občin oz. članic in članov delegacij lokalnih skupnosti v mednarodnih organizacijah.

SOS je pozvala ministra naj podpre predloge skupnosti za #PKP7, saj so takšni, da bi in bodo pomembno olajšali delo občin. Prav tako smo izpostavili, kaj vse je bilo v preteklih 2 mesecih narejenega zato, da so se nekatere rešitve v predlogih zakonov preoblikovale v za občine manj problematične (komunalni prispevek v gradbenem zakonu, predlog zakona o obnovljivih virih energije, zakon o kmetijskih zemljiščih, …).  Po predlogu Marka Diacija, da se je v naslednjem letu nujno potrebno lotiti tudi sistema vzgoje in izobraževanja, v tem kontekstu pa  še posebej ureditve, ki določa položaj in financiranje zasebnih vrtcev, smo predlagali, da se v naslednjem letu v čim krajšem času sestanejo predstavniki MJU, MIZŠ in asociacij z namenom pregleda zdajšnjih ureditev področja zasebnih vrtcev ter pregleda že pripravljenih rešitev za spremembe.

Gregor Macedoni je opozoril na problematiko nesorazmerja v financiranju občin, ki zahteva nujno analizo stanja, izrabljanja statusa začasnih bivališč, ter predstavil delo delovne skupine za reševanje romske problematike, v okviru katere delujejo tako župani kot tudi SOS.

Predsednik SOS je opozoril tudi na nujnost ureditve plač županj in županov. Minister je povedal, da imajo pripravljena izhodišča za popravek sistema. Ob tem se je še enkrat zahvalil vsem 182 županjam in županom, ki so osebno podprli pričakovanja po spremembah.

Na sestanku je bila tema pogovora tudi nujnost sistemske ureditve NUSZ, saj davka na nepremičnine še nekaj časa očitno ne bo, sistem odmere NUSZ kot trenutno je, pa ni več ustrezen.

Z MKGP o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 1/2

V torek, 15.12.2020 je potekalo delovno srečanje glede osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je organizirala SOS v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Peter Misja, predsednik SOS, ki je tudi povezoval srečanje je uvodoma izpostavil, da se osnutek zakona nahaja v javni obravnavi do konca decembra. Prisotne je povabil, da oblikujejo pripombe in predloge, ter jih posredujejo na SOS do 21. decembra, ko jih bomo zbrane naslovili na ministrstvo. Predlog zakona najdete tukaj.

Leon Ravnikar, vodja Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije je predstavil osnutek zakona in novosti, ki jih predvideva. Povedal je, da se z zakonom spreminjajo in dopolnjujejo predvsem vsebine kot so možnost financiranja nakupa kmetijskih zemljišč iz gozdnega sklada, načrtovanja na kmetijskih zemljiščih in nadomeščanje kmetijskih zemljišč v postopkih prostorskega načrtovanja, odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, prometa s kmetijskimi zemljišči, agrarnimi operacijami in inšpekcijske določbe.

Celotno predstavitev prilagamo na povezavi TUKAJ.

Celovit pregled vidikov dela na domu 1/3

V sredo, 16. decembra je potekal spletni seminar Skupnosti občin Slovenije z naslovom “Delo na domu – pravni, organizacijski, tehnični in motivacijski vidik”. Poslušalci so bili seznanjeni s celovitim pregledom organizacije dela na domu in   prejeli uporabne informacije in napotke glede zakonodajne ureditve dela na domu, načina ohranjanja motivacije zaposlenih in spletnih orodij, ki so na voljo za delo na domu ter odgovore na zastavljena vprašanja.

Damjan Mašera, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, MDDSZ je uvodoma predstavil pravno ureditev dela na domu in odrejanje drugega dela ali na drugi lokaciji zaradi izjemnih okoliščin. Poseben poudarek je bil na zakonskem okviru opravljanja dela na domu v ZDR-1, pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pravicah, obveznostih in pogojih, ki so odvisni od narave dela na domu, pravicah in obveznostih delavca, ki opravlja delo na domu in delodajalca v zvezi z opravljanjem dela na domu ter sankcijah za kršitve glede dela na domu.

Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, MJU je predstavil nekatera aktualna vprašanja uslužbenskega sistema in izzive vodenja direktorata v času pandemije COVID-19. Za prihodnost javne uprave in njen razvoj bodo pomembne predvsem komunikacijske veščine in vodstvene kompetence, učinkovita raba digitalnih tehnologij, sposobnostjo učenja in prilagajanja in  zaposlovanje novih talentov je izpostavil. Dodal pa, da kar se je izkazalo kot uspešno v času krize, je potrebno integrirati v sistem kot stalnico.

Mag. Martin Lisec, terapevt, predavatelj, mediator in coach je v nadaljevanju predstavil izzive dela od doma iz psihološkega in motivacijskega vidika, vlogo vodje za motivacijo zaposlenih pri delu od doma in predloge ukrepov za vodje in zaposlene, da bo delo in komunikacija tekla bolje.

Jure Trilar, 4PDIH je predstavil pomen digitalnih kompetenc, kdaj pridejo v poštev videokonference v obliki sestankov in kdaj spletinarjev (webinarjev), protokol in bonton pri sodelovanju, ter orodja, ki so na voljo za boljšo produktivnost na daljavo.

SMO KORAK BLIŽJE TERMIČNI OBDELAVI ODPADKOV? 1/4

Preko spleta je potekal sestanek z Ministrstvom za okolje in prostor na temo obvezne državne gospodarske javne službe termične obdelave komunalnih odpadkov. Ministrstvo je pripravilo osnutek uredbe, ki je bil v javni obravnavo do sredine oktobra. Ker je ministrstvo prejelo obsežne pripombe enajstih deležnikov, so opravili pregled vseh pripomb in predlogov, vendar jih v tem trenutku še vedno preučujejo in se tako do vseh še niso v celoti opredelili. Sestanek je bil namenjen podaji kratkih informacij glede priprave uredbe ter povzetku in obravnavi pripomb.

Matej Kovačič z Ministrstva za okolje in prostor je povedal, da je še vedno odprto vprašanje kako urediti prispevna območja. Težko bi namreč prispevna območja vezali na regionalne centre (RCERO), saj imajo ti sklenjene večinoma bolj kratkoročne pogodbe z občinami, medtem ko je koncesija za obvezno državno gospodarsko javno službo termične obdelave odpadkov mišljena med 15 in 30 let (glede trajanje koncesije v medresorskem sodelovanju iščejo ustrezno pravno rešitev). Zaradi tega bi bilo izjemno težko na tak način zapreti finančno konstrukcijo. Glede možnosti podelitve direktne koncesije občinskemu podjetju se nagibajo proti temu, saj se je v preteklosti izkazalo, da so s tem nastajale težave. Glede zagotovitve zadostnih količin oz. projekcij v prihodnje je predstavnik ministrstva povedal, da se tudi po operativnem programu predvideva zmanjšanje količin, še vedno pa zadostna količina, da bi se izvajala dejavnost termične obdelave. Vezano na to,  se je porajalo tudi vprašanje ali je možen sosežig, ali je možno mešanje odpadkov in sežig odpadnega blata, ki prav tako predstavlja težavo. Glede na to, da bo predmet koncesije termična obdelava gorljivih nereciklabilnih odpadkov, ki so nastali pri občinski GJS obdelave komunalnih odpadkov, ministrstvo ni naklonjeno mešanju teh odpadkov. Odpadno blato je sicer še možno mešati z odpadki za termično obdelavo, vendar ministrstvo tej rešitvi ni preveč naklonjeno, ker je na podlagi EU direktive potrebno do leta 2030 zagotoviti takšno termično obdelavo, da bo možno pridobivanje fosforja iz pepela. Zato se jim za odpadno blato zdi boljša možnost monosežig.

V razpravi je bila še podana opomba glede določitve višine  bančne garancije v primeru okoljske škode ali odprave napake za potencialnega koncendenta, ministrstvo pa zadevo še rešuje. Prav tako je bilo s strani sodelujočih opozorjeno, naj bodo modeli za objekte termične obdelave zastavljeni tako, da bo, glede na projekcije padanja količine nereciklabilnih odpadkov, možno te iste objekte kasneje uporabljati za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Predstavnik ministrstva je odgovoril tudi na vprašanje glede umestitve teh objektov v prostor, in sicer je omenil, da sta dve občini že vložili prošnjo za umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Razprava o splošnih in posebnih pogojih elementov, ki se pojavljajo v prostoru 1/5

V četrtek, 17. decembra 2020 je potekalo sedmo spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Ustrezno strokovno znanje in izkušnje so prisotne in prisotni v sklopu razprave uporabili pri opredelitvi splošnih in posebnih pogojev oblikovanja, urejanja in vzdrževanja elementov, ki se pojavljajo v prostoru.

Splošni pogoji se nanašajo na načrtovanje, v okviru katerega je podoba elementov usklajena s podobo naselja oziroma krajine. Slednje pomeni, da je treba v sklopu urejanja in vzdrževanja prostora upoštevati kakovostne krajevne značilnosti ter da mora biti oblikovanje novih objektov usklajeno z obstoječimi objekti v bližini. Na drugi strani se posebni pogoji določijo glede na značilnosti območja lokacije gradnje, lego v odnosu do javnih površin oz. do okoliške pozidave ter glede na namen objekta.

Na pogoje za elemente, ki se pojavljajo v prostoru, in bodo vključeni v pripravo vsebine odloka, se bo ožja delovna skupina osredotočila na prihodnjem delovnem srečanju in sicer v začetku prihodnjega leta.

Zaključna konferenca projekta CIRCE 1/6

Preko spleta je 15. decembra potekala zaključna konferenca projekta CIRCE, kjer se posvečamo pospešitvi krožnega gospodarstva v Evropi, SOS prvenstveno na področju krožnega turizma.

Predstavnica sekretariata SOS je predstavila delo in dosežke SOS skozi trajanje projekta. Tako kot v konceptu krožnega gospodarstva nasploh tudi za krožni turizem, kateremu se je posvečala SOS velja, da želimo vzpostavljati zaključene snovne tokove na različnih ravneh, ki predstavljajo kroženje materiala v življenjski dobi izdelka, s tem pa povezujemo tudi ustrezne procese povezovanja med različnimi akterji. Ob upoštevanju elementov, deležnikov in infrastrukture ter ob spoštovanju možne vloge občin (pristojnosti lokalnih skupnosti) in trendov Turizma 4.0, priložnosti za modele krožnega turizma SOS išče zlasti v povezavah z: trajnostno mobilnostjo (raznovrstne izbire prevozov, prijaznejše do okolja, delitvena ekonomija), prehrano (lokalna hrana, kratke dobavne verige, skupnostni vrtovi), skupnostnimi in drugimi inovativnimi oblikami turističnih nastanitev (učinkovita raba virov, energije in prostora, druga raba, razpršeni hotel) in ponovno uporabo predmetov (Centri ponovne uporabe, socialno podjetništvo). V Akcijskem načrtu na vsakem izmed naštetih področij navajamo možne ukrepe, prav tako pa navajamo pri vsakem področju prepoznane dobre prakse. Prepričani smo, da je Akcijski načrt SOS za krožni turizem dober pripomoček za lokalne skupnosti, ki se želijo iz linearnega načina turističnega gospodarstva preusmeriti v krožnega.

Naš podpredsednik dr. Vladimir Prebilič je predstavil krožne ukrepe Občine Kočevje – lesno predelovalno verigo Kočevski les, prizadevanja občine za zmanjšanje rabe odpadne embalaže, opisal je ustanovitev kooperative Zakladi kočevske in sodelovanje lokalnih šol v projektu Eco šola. Udeležencem spletne konference je predstavil Destinacijo Kočevsko in izpostavil pridobitev prestižnega znaka Slovenia Green Destination Gold v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma, ki jo tudi SOS, ob možnem digitalnem nadgrajevanju z načeli krožnega gospodarstva, prepoznava kot eno močnejših orodij za prehod ne samo k trajnostnem in zelenem turizmu, pač pa tudi h krožnem turizmu. Župan je spregovoril tudi o planih Občine Kočevje za razvoj turizma v prihodnje – delajo namreč na uveljavitvi blagovne znamke Okusi Kočevske, eko mobilnosti ali mehki mobilnosti, trajnostni rabi energije in vzpostavitvi lesenih gozdnih koč, ki bodo dopolnile nastanitveno turistično ponudbo v občini.

Zajeti pregled vsebin osnutka pokrajinske zakonodaje 1/7

V pozivu Državnega sveta mesca novembra ste občine že bile obveščene o pripravljenih osnutkih pokrajinske zakonodaje – več tukaj. Ker bodo odločitve in odzivi lokalnih skupnosti ključnega in zavezujočega pomena v nadaljevanju procesa ustanavljanja pokrajin, je predsednik Državnega sveta, Alojz Kovšca, ponovno povabil županje in župane k podaji pripomb, odprtih vprašanj in komentarjev.

Rok za odločanje na občinskih svetih se izteče 1. marca 2021, pripombe občine naslovite na strokovno službo DS (gp@ds-rs.si) in jih posredujte v vednost tudi SOS (info@skupnostobcin.si). V kolikor bi želeli, da se predstavi gradivo na sejah občinskih svetov, se lahko obrnete na Državni svet oziroma za lažjo organizacijo srečanj, pravočasno rezervirate termine s kabinetom (pokrajine@ds-rs.si).

Z namenom, da se zainteresirana javnost dodobra seznani z obsežnim in kompleksnim gradivom, v katerem je zajet osnutek pokrajinske zakonodaje na kar 450 straneh, so pripravili tudi hitri pregled njegove vsebine skozi oči stroke:

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POJASNILA

POJASNILA MINISTRSTEV O NAČINU IZVAJANJA POSAMEZNIH DOLOČB ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN (ZFRO) 2/1

Izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020: nove ali ukinjene naloge občin

Na povezavi TUKAJ prilagamo pisna pojasnila ministrstev o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Vse udeležence ponedeljkovega spletnega seminarja, dne 21.12.2020  – vabilo tukaj vabimo, da morebitna vprašanja za dodatna pojasnila pošljete do konca tega tedna na elektronski naslov: samira.alisic-kovac@gov.si.

POJASNILA OBČINAM GLEDE ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA IZPLAČILO DODATKA po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor v drugem valu epidemije COVID-19 2/2

Ministrstvo za finance obvešča, da je bil v Uradnem listu RS, št. 187/20 z dne 14.12.2020, objavljen Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Na povezavi objavljamo prejeta pojasnila in obrazec na katerem občine pri MF lahko pričnejo vlagati zahtevke za izplačila sredstev za svoje neposredne in posredne uporabnike proračuna v drugem valu epidemije COVID-19 (od 19. oktobra 2020 dalje, za čas trajanja epidemije):

Navodila za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva 2/3

Ministrstvo za zdravje je pripravilo navodila za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, v skladu s Pravilnikom o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19.

Dokumente objavljamo tukaj:

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah 2/4

V petek, 11.12.2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS št.183/2020), ki določa nekatere omejitve fizičnega poslovanja s strankami in hkrati poenostavlja elektronsko poslovanje z njimi. Odlok velja do konca epidemije, vendar najdlje tri mesece.

Z odlokom se na podlagi pooblastila iz Zakona o splošnem upravnem postopku določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah:

 1. omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko (na primer EMŠO, davčno številko) ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.
 2. omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge, razen vlog, ki se po zakonu lahko vložijo le neposredno pri tem organu. V teh primerih se bodo morali vložniki dogovoriti z organom o času vložitve vloge. Postopek naročanja po telefonu ali po elektronski poti bodo organi objavili na javno dostopnem mestu in na spletni strani.
 3. z odlokom se vzpostavi pooblastilo organu, da iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja.
 4. odlok omejuje pravico do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve.
 5. odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. Tovrstne vročitve se bodo opravile pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali in v ta namen sporočili elektronski naslov.
 6. Odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Prav tako se dovoljuje, da organ, ki odločbe ne more izdati v zakonitem roku, zaradi razlogov in okoliščin povezanih z nalezljivo boleznijo, podaljša rok za izdajo odločbe, vendar ne več kot za dva meseca. O tem bo stranko obvestil s sklepom.

(vir: gov.si)

Obvestilo za izvajalce občasnih avtobusnih prevozov 2/5

Upravičenci so vabljeni k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcev občasnega prevoza oseb na podlagi 119. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list, številka 152/20) in Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list, številka 175/20) za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2020.

Vloge morajo upravičenci posredovati do 15. januarja 2021.

Več informacij na povezavi: TUKAJ.

ZAKONODAJA

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – javna obravnava 3/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Med drugim se z osnutkom zakona:

 • poenostavljajo vsebine na področju zemljiških operacij, kjer se poenostavlja vročanje upravnih pisanj, odpravlja se upravna overitev soglasij za uvedbo zemljiških operacij, poenostavlja se ureditev glede določanja obodov namakalnih sistemov ter se ponovno uvaja možnost izgradnje državnih namakalnih sistemov, kjer bi se kot investitor pojavljal Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč RS,
 • na področju zemljiških operacij se uvaja tudi možnost razdružitve solastnine v komasacijskih postopkih,
 • uvaja se nova zemljiška operacija razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih,
 • uvaja se instrument nadomeščanja kmetijskih zemljišč, če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča (vračanje nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo ali vzpostavitev novih nadomestnih kmetijskih zemljišč). Pri prostorskih ureditvah državnega pomena pa se uvaja obveza vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč,
 • uvaja novosti na področju prometa s kmetijskimi zemljišči, saj se na novo določa vrstni red predkupnih upravičencev. Pri vrstnem redu predkupnih upravičencev je poseben poudarek dan lokalnem kmetu in razvojno sposobnim kmetijskim gospodarstvom,
 • predlaga tudi delni dvig višine odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ter razširitev obveznosti plačila odškodnine tudi za kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto od 35 do 50 točk,
 • delno se posega tudi na področje dopustnosti gradnje na kmetijskih zemljiščih (brez spremembe namenske rabe prostora) na način, da se dopušča na kmetijska zemljišča postavljati rastlinjake prefabrikate, če način pridelave ni neposredno vezan na kmetijsko zemljišče do bonitete 35; spominska obeležja in verski objekti; označevalne table, razen za oglaševanje (na primer učne poti, smerokazi, označevalne table na gradbiščih, obrazložitvene table projektov), prostor za skladiščenje kmetijskih pridelkov, površine do vključno 150 m2, in prostor za skladiščenje rastlinskih odpadkov iz kmetijske pridelave, površine do vključno 150 m2,…

Besedilo osnutka zakona najdete TUKAJ.

Pripombe na osnutek zakona nam lahko posredujete do ponedeljka, 21. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami 2021-2030 3/2

Zavod za gozdove Slovenije je pristopil k izdelavi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. Pozivajo k podaji pobud prilagojenim strateški ravni območnih načrtov in vezanim na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo.

Trenutno veljavni območni gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij so dostopni na spletnem pregledovalniku ZGS ali na spletišču gov.si, kjer je poleg besedila načrtov dostopno tudi kartno gradivo.

Vaše pobude (ločeno sprejemamo pobude za gozdnogospodarske načrte in pobude za lovskoupravljavske načrte) nam lahko pošljete do 22. 12. 2020 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1E) – ponovno strokovno usklajevanje 3/3

Ministrstvo za pravosodje je v ponovno strokovno usklajevanje (predlog zakona je bil posredovan tudi v medresorsko usklajevanje) posredovalo spremenjen osnutek predloga zakona, ki je bil pripravljen na podlagi prejetih pripomb in predlogov (pripombe in predlogi strokovne javnosti ter opredelitve ministrstva so podrobneje prikazani v 7. točki uvodne obrazložitve predloga zakona).

 • Besedilo predloga zakona prilagamo TUKAJ.

Vljudno prosimo, da nam vaše mnenje oziroma morebitne pripombe posredujete do 31. 12. 2020 na naslov gp.mp@gov.si in v vednost na info@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru 3/4

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru. V predlogu novega zakona se ureja predvsem:

 1. Umestitev prepovedi delovanja posameznikov ali skupin, ki z uporabo določenih oblačil, predmetov in ravnanj ustvarjajo vtis, da gre za delovanje državnih organov, v določbo o namenu zakona.
 2. Podrobneje se ureja zbiranje prostovoljnih prispevkov in tudi določajo nove sankcije pri tem prekršku.
 3. Ločuje se nasilno in drzno vedenje proti drugam osebam napram družinskim članom oziroma ločeno ureja nasilje v družini na področju zagotavljanja javnega reda in miru..
 4. Dodatno se inkriminira nedostojno vedenje v obliki razkazovanja spolnih organov na javnem kraju, kjer je večja koncentracija ljudi ali se nahajajo otroci.
 5. Posebej se določa prekršek hrupa ob pridobljeni anonimni prijavi in hkratni osebni zaznavi hrupa policista.
 6. V en člen se združujeta prekrška, ki prepovedujeta uničevaje državnih simbolov in odklonsko izobešanje tujih zastav, saj gre za sorodno tematiko.
 7. V en člen se združujeta tudi prekrška, ki urejata prepoved kampiranja in prenočevanja na javnem kraju, ker gre za sorodno tematiko.
 8. Na novo se določa prepoved zbiranja prispevkov na vsiljiv ali način. Prav tako je določeno, da je treba zbrane prispevke, v roku enega leta po izteku dovoljenja, porabiti za namen za katerega je bilo dovoljenje izdano.
 9. V poglavju o zasegu predmetov se podeljuje nov pooblastilo uslužbencem Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) za zaseg predmetov oziroma finančnih sredstev. V tej zvezi je nadzor (V. poglavje) nad porabo finančnih sredstev zbranih s prostovoljnimi prispevki dodatno dodeljen uslužbencem FURS.
 10. Dodano je poglavje o kazenskih določba, kjer so po kategorijah določene globe za posamezne prekrške
 11. Dodatno se daje pooblastilo prekrškovnim organom, da lahko v primeru, če je za prekršek predpisana globa v razponu izrekajo globe v razponu za vse tovrstne prekrške.

Predlog zakona si v celoti lahko preberete na tukaj. 

Predloge dopolnitev oziroma nam lahko posredujete do 4. januarja 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Novela Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 3/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Poglavitni cilj predloga zakona je uskladitev ZRLI s spremembo 90. člena ustave in z aktualno ustavnosodno prakso ter tudi nekatere druge spremembe, ki bodo prispevale k jasnejši opredelitvi vsebine zakona in omogočile bolj učinkovito izvedbo vseh postopkov.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše predloge in morebitne pripombe na predlog nam lahko posredujete do ponedeljka, 11. 1. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/7

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Anketa o programu URBACT 4/1

Sekretariat URBACT in nacionalne točke vabijo k izpolnjevanju nove različice vprašalnika o programu URBACT. V Sloveniji podporo izvajanju urbane politike in programa URBACT, po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

Namen vprašalnika je preveriti, kako dobro je v različnih evropskih državah poznavanje programa URBACT, kakšna je njegova vidnost ter v kolikšni meri se njegova orodja in materiali uporabljajo v praksi.

Na podlagi vprašalnika se bodo izboljšale in okrepile aktivnosti programa na področju komunikacije, mreženja in krepitve zmogljivosti.

Anketa je dostopna TUKAJ  in je odprta do 22. januarja 2021. Na voljo je v 22 jezikih, tudi v slovenščini (desno zgoraj na povezavi).  Predviden čas izpolnjevanja ankete je 4 minute. Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

DOGODKI SOS

21.12. / Spletni seminar o predstavitvi določil Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) 5/1

Ministrstvo za javno upravo, reprezentativna združenja občin in Forum romskih svetnikov vabimo na spletni seminar o predstavitvi določil Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki bo potekal v ponedeljek, 21. 12. 2020 med 10 in 12. uro. Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Na seminarju bo predstavljen način prenosa nalog, ki so jih doslej izvajale občine, po uveljavitvi zakona pa bodo te naloge prevzeli državni organi. Na povezavi TUKAJ prilagamo pisna pojasnila ministrstev o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Vse udeležence ponedeljkovega spletnega seminarja vabimo, da morebitna vprašanja za dodatna pojasnila pošljete do konca tega tedna na elektronski naslov: samira.alisic-kovac@gov.si.

Na usposabljanje se boste vključili s klikom na povezavo: Pridruži se dogodku!

Usposabljanje lahko spremljate tudi, če vaš računalnik nima kamere in mikrofona. Če se usposabljanja na daljavo v MS Teams udeležujete prvič, si pred dogodkom oglejte navodila za spremljanje usposabljanja. Tehnično pomoč uporabnikom glede uporabe nudi EKC na tel. št. 01 478 8590 in na e-naslovu ekc@gov.si.

5.1. / Vabilo – Razprava z občinami članicami na temo sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali 5/2

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja novelo Zakona o zaščiti živali, s katero se želi sistemsko urediti področje zapuščenih hišnih živali in regulirati posedovanje določenih vrst prostoživečih živali.

Skupnost občin Slovenije zato vabi zainteresirane predstavnike občin članic, da se udeležite razprave na temo sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali, z namenom pregleda predlaganih rešitev in oblikovanja stališč občin, še predno bo osnutek predloga novele poslan v javno razpravo.

Razprava bo potekala v torek, 5. 1. 2021 ob 13. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom. vabilo najdete TUKAJ.

VLADA

44. redna seja 6/2

Uredba o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom in jo objavi v Uradnem listu. S spremembo uredbe se na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.

Glavni namen Uredbe je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je v letih 2019 in 2020 izvedel usklajevanje območij varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in pripravil dopolnjen strokovni predlog za izločitev oziroma povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. S spremembo uredbe se tako spreminjata samo prilogi uredbe, in ne samo besedilo.

Novela Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba POD direktorje glede najvišjega možnega odstotka delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela izenačuje s preostalimi javnimi uslužbenci. Izenačitev velja tako glede opravljanja rednih nalog delodajalca ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, za opravljanje katerih lahko prejmejo največ 20 odstotkov osnovne plače, kot tudi glede opravljanja nalog, vezanih na izvajanje posebnega vladnega projekta, za katere lahko prejmejo največ 30 odstotkov osnovne plače. Najvišje možno izplačilo iz obeh naslovov pa lahko tudi za direktorje znaša 50 odstotkov njihove osnovne plače mesečno. Pri delovni uspešnosti zaradi sodelovanja pri posebnih projektih se skladno s spremembo Uredbe POD določi najvišje možne izplačilo delovne uspešnosti v višini 30 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca (do 0,3). Prav tako se pravna podlaga usklajuje s spremembo Uredbe POD.

Sklep o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2021

Vlada na seji določila predmete skupnih javnih naročil za leto 2021:

 1. Nakup okoljsko manj obremenjujočih novih motornih in električnih vozil, razen vozil za posebne namene
 2. Dobava utekočinjenega naftnega plina propan in butan–propan
 3. Nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev:
 4. Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov
 5. Dobava zemeljskega plina
 6. Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
 7. Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom

Predlog Zakona o nagradi Zlata čebela

Vlada je sprejela predlog Zakona o nagradi Zlata čebela in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku. Z Zakonom o nagradi Zlata čebela vzpostavljamo sistem podeljevanja najvišje državne nagrade na področju zaščite čebel ter prepoznavanja vloge čebel in drugih opraševalcev pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.

Zakon med drugim določa, da:

 • se nagrada Zlata čebela podeljuje enkrat letno z denarno nagrado, katere višino določi Odbor za podelitev nagrade Zlata čebela in ki ne sme preseči 70 % razpoložljivih sredstev za ta namen;
 • se nagrada Zlata čebela lahko podeli posameznikom doma ali v tujini, domači ali tuji pravni osebi ali mednarodni organizaciji;
 • je izbira nagrajenca v pristojnosti Odbora za podelitev nagrade Zlata čebela, v katerega so lahko imenovani tudi tujci; odbor opravi izbiro na podlagi prispelih predlogov, ki jih pregleda in oceni; če na poziv prispe več kakor 20 vlog, posebna komisija za odbor pregleda in oceni vse prispele predloge in odboru pripravi skrajšani seznam kandidatov za nagrado Zlata čebela;
 • nagrado Zlata čebela podeli predsednik države, praviloma ob praznovanju svetovnega dne čebel, 20. maja v Sloveniji.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 7/1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

Razpis za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor je razpisalo izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021. Izbrano delo bo v letu 2021 kandidiralo med predlogi drugih držav pogodbenic Evropske konvencije za krajino.

Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature je 6. januar 2021.

Več informacij: TUKAJ.

1.2. Razpis za pilotne projekte: Prenosni mehanizem UIA 7/3

Prejeli smo poziv o uporabi URBACT metode za razumevanje, prilagoditev in ponovno uporabo inovativne rešitve UIA. Na podlagi uspešnega modela URBACT prenosnih omrežij sta program URBACT in Iniciativa Urban Innovative Action (UIA) razvila pilotni mehanizem za prenos zaključenih projektov v okviru UIA. Pilotni prenosni mehanizem bo financiral do štiri omrežja, katerih cilj bo prilagoditi inovacije UIA in razviti naložbeni načrt za financiranje njihovega izvajanja. Vsako omrežje bodo sestavljali 4 partnerji, vključno z vodilnim mestom UIA.

Sodelovanje v partnerstvu je možnost za učenje in izmenjavo izkušenj, ki bo opolnomočilo mestne deležnike, spremenilo način delovanja vašega mesta in imelo resničen vpliv na lokalni ravni. Vse to je mogoče doseči s preizkušeno URBACT metodo za izmenjavo in učenje, vključno z orodji, prilagojenimi lokalnim potrebam, ter podporo strokovnjakov in kolegov iz drugih evropskih mest.

Slovenska mesta in občine se lahko prijavijo kot partnerji, ki bi prenašali dobro prakso iz enega od mest, ki je bilo izbrano na prvem razpisu za inovativne rešitve UIA. Za prijavo:

 1. Natančno preberite razpisne pogoje, priročnik za prijavitelje ter druge priporočene dokumente TUKAJ.
 2. Na partnerski tržnici poiščite projekte, ki se jim želite pridružiti in vzpostavite stik z vodilnim partnerjem.

Rok za prijavo, ki jo odda vodilni partner, je 1. februar 2021. Vabljeni.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.