NOVICE SOS

Srečanje županj in županov na teme prostorskega razvoja, varnosti in pridobivanja sredstev EU 1/1

V sredo, 30.1.2019 je potekal II. del strokovnega srečanja županj in županov. Tokratne teme srečanja so bile prostorski razvoj občin, urejanje naselij in vpliv občin na videz svojih okolij, stanovanjska politika v občinah, trajnostni turizem, uporaba novih tehnologij in razvoj občin, varnost v občinah in možnosti pridobivanja sredstev EU.

Uvodoma je prisotne udeležence pozdravil Peter Misja, član predsedstva SOS in župan Občine Podčetrtek, ki je priložnost izkoristil tudi za čestitke izvoljenim županjam in županom.

Državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor, Aleš Prijon je v svojem nagovoru povedal, da prostorsko načrtovanje občin ni zaključena zgodba, temveč potrebe za razvoj vedno obstajajo. Zato je bila sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja, ki uvaja nekatere nove rešitve, določena področja urejanja prostora so bila na novo pravno urejena, sedaj pa je to potrebno prenesti v prakso. Poudaril je, da pri tem občine niso same, temveč se lahko za pomoč tudi vedno obrnejo na ministrstvo.

V nadaljevanju sta predstavnika ministrstva za okolje, Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja in Luka Ivanič iz Službe za sistem okolja in prostora predstavila pristojnosti občin v sistemu urejanja prostora po novi prostorski in gradbeni zakonodaji.

Luka Ivanič je izpostavil, da sprejeti OPNji občin predstavljajo »le« prostorski akt na papirju, zato je posebej pomembno, da se občine vključijo tudi v nadaljnjih izvedbenih fazah. Z novo zakonodajo so si posebej prizadevali za opolnomočenje občin, ki so po novem mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, kot tudi del nadzora je prešel na občine. Omenil je tudi druge novosti za občine kot je možnost uveljavljanja predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih v območjih za dolgoročni razvoj naselja, takso za neizkoriščena stavbna zemljišča, akontacijo komunalnega prispevka,… Povedal je tudi, da so na ministrstvo prejeli precej opozoril glede izdajanja potrdil o namenski rabi zemljišč in zaračunavanja upravnih taks po ZUreP-2 (število zemljiških parcel vezanih na en zahtevek je bilo prej, pred ZUreP-2, omejeno na 10 parcel (znotraj ene katastrske občine), sedaj pa to ne velja več), zato bodo to ponovno vključili. Prav tako se bodo zavzeli, da bodo mnenja občin glede skladnosti s prostorskimi akti občin bolj upoštevana in imela večjo težo pri končnih odločitvah upravnih enot.

Barbara Radovan je spodbudila občine, da v kolikor še niso, naj pohitijo s sprejemom občinskih prostorskih načrtov. Stari prostorski načrti in odloki o prostorskih ureditvenih pogojih bodo 31. 12. 2021 namreč prenehali veljati, do 1. 1. 2023 pa morajo biti sprejeti regionalni prostorski plani. Prav tako je pozvala župane, da sodelujejo pri sprejemanju OPNjev in ne prepuščajo priprave le prostorskim načrtovalcem. Opozorila pa je tudi na elaborat ekonomike, ki mora biti izdelan vzporedno s pripravo OPNja, saj je pomembno, da se preveri tudi možnost njegove izvedbe.

Janez Koželj, podžupan in mestni arhitekt MO Ljubljana je povedal, da že Ustava določa način pridobivanja in uživanja lastnine. Rezultat uporabe veljavne zakonodaje pa bi naj bila urejena podoba mest, kar pa v mnogih primerih ne velja. Kot primere slabega stanja v prostoru je navedel propadajoče objekte, ruševine, velike reklamne panoje in neprimerno/prekomerno oglaševanje, ter grafite, ki kazijo okolje. Opozoril je, da pa lastnina ni le pravica pač pa tudi obveznost. Na tem mestu je kot možen vzvod vpliva na podobo mest omenil novost prostorske zakonodaje, tj. Odlok o urejanju podobe naselij in krajine v občinah. Izpostavil je, da so sicer podobni instrumenti obstajali tudi prej (6. člen Zakona o graditvi objektov), vendar jih nismo izkoristili, zato bo v prihodnje posebej pomembna odločnost pri izvajanju nove zakonodaje.

Sašo Rink, direktor Stanovanjskega sklada MOL je osvetlil stanje na področju stanovanjske politike in na podlagi podatkov izpostavil predvsem velik problem pomanjkanja neprofitnih najemnih stanovanj, kjer je povpraševanje neprimerljivo višje kot ponudba. Govoril je tudi o obstoječih virih financiranja in možnostih javno-zasebnega partnerstva.

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je povedala, da so posebej lokalne skupnosti pomembne pri razvoju trajnostnega turizma. Rezultat dobrega so/delovanja so tudi v veliki meri realizirane optimistične napovedi v Strategiji razvoja slovenskega turizma, veliki napori v prihodnje pa bodo usmerjeni predvsem v boljše turistične produkte. Prisotne je seznanila, da bodo objavili tudi javne razpise in zagotovili sredstva za posamezne programe (digitalizacija, socialno podjetništvo, turizem,…), v bodoči finančni perspektivi pa bodo na Direktoratu za turizem sredstva namenili predvsem za V Slovenijo.

Jana  Apih, direktorica Good Place je predstavila Zeleno shemo slovenskega turizma, tj. nacionalni program za razvoj trajnostnega turizma na vseh področjih in certifikacijska shema. Poudarila je prednosti vključitve v zeleno shemo in prisotne povabila na predstavitev novih pozivov za vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Simon Mokorel je predstavil raziskovalni projekt Turizem 4.0. V sklopu tega prvega raziskovalnega projekta na področju turizma v zgodovini Slovenije, nastaja bazično znanje za razumevanje  turističnega ekosistema in njegovega delovanja. Povedal je, da je cilj vzpostaviti oz. podpirati sodelovanje med različnimi deležniki – lokalno skupnostjo, turističnimi ponudniki, državo in končno tudi turisti. Izpostavil je pomembnost upravljanja turističnih tokov, da ni kopičenja turistov na eni lokaciji, pomembna je anonimizirana izmenjava podatkov in pospeševanje pozitivnih učinkov. Na ta način bo turizem postal trajnostni in tak, kot si ga vsi želimo.

Dr. Emilija Stojmenova Duh iz Fakultete za elektrotehniko je govorila o digitalizalizaciji kot razvojni priložnosti občin. Izpostavila je, da seveda so določena tveganja, vendar če poznamo pasti, lahko digitalizacija v občinah prinaša velike koristi, boljše storitve, manj birokracije in predvsem prihranke. Dobre primere digitalizacije je ponazorila s primeri iz ostalih evropskih držav.

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan se je pridružil županjam in županom v drugem delu srečanja in jim uvodoma čestital za izvolitev ter poudaril, da opravljajo pomembno delo. Povedal je, da je sodelovanje Državnega zbora in občin zaradi določil Poslovnika državnega zbora sicer omejeno, vendar pa hkrati opozoril na pomembnost vključenosti in sodelovanja lokalnih skupnosti predvsem preko Odborov in Komisij državnega zbora, kjer lahko vplivajo na zakonodajo v nastajanju in kjer nastajajo tudi kompromisi.

Posebej je izpostavil odločitev Ustavnega sodišča, ki je decembra lani presodilo, da je del slovenske volilne zakonodaje neustaven. V 26 letih so med volilnimi okraji namreč nastale prevelike razlike, saj ima največji kar štirikrat več prebivalcev kot najmanjši, prav tako pa volilni okraji ne ustrezajo več mejam novonastalih občin. Zato je ustavno sodišče poslancem naložilo, da v dveh letih popravijo zakonodajo. Povedal je, da kaže možnost rešitve na način, da se bodo popravili volilni okraji tako, da bo v njih podobno število volivcev in da bodo ustrezali občinskim mejam, ali pa se jih bo enostavno ukinilo in zamenjalo s prednostnim (preferenčnim) glasom.

V nadaljevanju je bila razprava namenjena varnosti v občinah. Srečko Zajc, direktor Direktorata za obrambne zadeve je poudaril, da je pomembno sodelovanje države in lokalnih skupnosti, ter da imajo lokalne skupnosti tudi v obdobju mira določene naloge. Slovenija je mednarodno gledano na geografsko pomembnem področju. Zato mora biti zagotovljena prehodnost čez naše ozemlje (vojaška mobilnost), EU pa bi naj za to namenila tudi sredstva.

Srečko Šestan, poveljnik CZ, Uprave RS za zaščito in reševanje je predstavil sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS. Župane je povabil na prihajajoča dogodka, kjer bodo posebej za njih pripravili seminar in jih seznanili s pomembnimi informaciji glede ukrepanja v primeru nesreč.

Boštjan Omerzel, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva in predsednik Komisije SOS za občinsko redarsko službo je izpostavil težave s katerimi se sooča občinska inšpekcija pri izvajanju Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o občinskem redarstvu, predvsem glede obsega nalog in pristojnosti na podlagi drugih zakonov, ter izdelave, uresničevanja in dejanske vrednosti občinskih programov varnosti.

Dr. Iztok Purič, minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo je povedal, da je to programsko obdobje drugačno, saj ni posebej predvidenih sredstev za lokalno samoupravo, bodo pa sredstva za trajnostno mobilnost, Naturo 2000,… Ker je Vlada spoznala, da je pomembno pospešeno izvajanje kohezijske politike je to tudi določila med prioritete. Tako bodo pripravili štiri letni program prioritetnih področij razvojnih politik.

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko je govoril o možnostih financiranja občinskih projektov in vsebin z evropskimi sredstvi. Povedal je, da je cilj kohezijske politike zmanjšati razlike med regijami EU in zagotoviti uravnotežen gospodarski, socialni in teritorialni razvoj. Povedal je, da Slovenija razpolaga v obdobju 2014-2020 z 3,312 milijarde evrov, sredstva pa so razdeljena med CEF, programe ETS (Evropsko teritorialno sodelovanje) in FEAD (Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim). Predstavnike občin je tudi seznanil z možnostjo kandidiranja na javnih razpisih, ki bodo namenjeni financiranju Nature 2000, energetskim sanacijam, trajnostni mobilnosti, za objekte poslovnih con,… Prisotne je seznanil s predlogom EK za Slovenijo v obdobju 2021-2027 in sicer 3,037 milijarde € v stalnih cenah 2018 oz. 3,463 milijarde € v tekočih cenah.

Dimitrij Pur, direktor Urada za Evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme je predstavil vključenost statističnih regij v Interreg programe v obdobju 2014 in 2020, ter izpostavil, da so vse občine upravičene sodelovati v transnacionalnih programih sodelovanja. Navedel je nekaj uspešnih čezmejnih projektov Slovenije, ter izpostavil, da je dodana vrednost evropskega sodelovanja, da države oziroma projektni partnerji sodelujejo tudi kasneje po zaključku projekta. Glede prijave bodočih razpisov je pozval pripravljavce projektov, da se udeležijo delavnic in pridejo na konzultacije. Pri pripravi projektov pa jim je lahko v pomoč tudi interaktivni zemljevid, kjer so objavljeni pretekli projekt in jih lahko uporabijo za ideje oziroma, da se izognejo prijavi predloga projekta z vsebino, ki je že bila realizirana.

Galerija slik.

Srečanje Kluba poslank in Kluba županj 1/2

V Državnem zboru RS je v četrtek, 31. 1. 2019, potekalo prvo srečanje Kluba poslank in Kluba Županj. Dogodka se je udeležil tudi predsednik Državnega zbora RS Dejan Židan, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil in jim predstavil aktualne teme, s katerimi se ukvarja državni zbor. Predsednica Kluba poslank Suzana Lep Šimenko je predstavila dosedanje delo Kluba poslank in načrte, ki jih imajo v prihodnje. Županje in Jasmina Vidmar iz sekretariata SOS, so predstavile dosedanje delo Kluba županj ter vrsto težav, s katerimi se soočajo županje pri svojem delu. Prisotne so se dogovorile, da bodo vzpostavile tesno sodelovanje na različni področjih dela tako poslank kot županj. Dogovorile so se tudi že za temo skupne problemske okrogle mize in raziskovalne naloge, ki bo naročena za potrebe preverjanja katere instrumente države v EU uporabljajo za ohranjanje poseljenosti obmejnih področij in področij, ki so manj razvita oz. kakšne politike skladnega regionalnega razvoja vodijo. Prav tako so se dogovorile, da bodo vzpostavile čim bolj neposredno komunikacijo pri temah, ki jih obravnava Državni zbor in zadevajo delovanje, organiziranje in financiranje občin.

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog obrazca »POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA« 2/1

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki je stopil v veljavo 11. 1. 2018 ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčenja in druge javne namene določene z zakonom. Po tem zakonu se vrednotijo vse nepremičnine, ki so evidentirane v evidencah o nepremičninah in ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin. Ker ZMVN-1 zasleduje načelo matičnosti evidenc morajo lastniki nepremičnin podatke spreminjati po postopkih in pri organih, ki te matične evidence urejajo oziroma vodijo. Da bi se lastnikom na enostaven in učinkovit način pomagalo uresničevati njihovo ustavno pravico sodelovanja v postopkih urejanja podatkov, želi GURS ob samih podatkih objaviti tudi informacije o načinu njihovega spreminjanja.

GURS  pričakuje, da organi, ki matične evidence urejajo in vodijo, pripravijo obrazce za vloge in navodila za postopanje v primeru sprememb podatkovZa podatek o podrobni namenski rabi prostora so pristojne občine.  

Tukaj prilagamo dopis Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, kjer najdete tudi osnutek obrazca »POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA« (Word obrazec). Ker bo GURS ob samih podatkih objaviti tudi informacije o načinu njihovega spreminjanja, bodo navodila in obrazec služila temu namenu.

V kolikor imate pripombe ali predloge za izboljšavo obrazca, vas prosimo, da jih pošljete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do srede, 6.2.2019, da bomo lahko usklajene posredovali na ministrstvo.

 

 

 

EVIDENTIRANJE IN ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE

Odprti postopki evidentiranja v vodstvene funkcije SOS in častnih članic oziroma članov SOS 3/1

Skupnost občin Slovenije je na podlagi sprejetega sklepa predsedstva SOS na 25. redni seji, dne, 16.1.2019, odprla postopke evidentiranja v vodstvene funkcije SOS:

 • za predsedstva sekcij SOS
 • za predsednike sekcij SOS ( podpredsednike sekcij SOS)
 • za nadzorni odbor SOS

in postopek za evidentiranje častnih članic oziroma članov SOS.

Obrazci za evidentiranje so bili poslani občinam članicam. V kolikor niste prejeli obrazcev, nam sporočite in vam jih bomo posredovali ponovno.

Evidentiranje je odprto do vključno ponedeljka, 11.2.2019.

Prilagamo tudi tabelo članstva posameznih sekcij SOS: TUKAJ.

Video snemanje sej občinskih svetov 3/2

Občina članica se je na SOS obrnila z vprašanjem, v koliko občinah so seje občinskih oz. mestnih svetov snemane z namenom oddaljenega gledanja poljubnega števila gledalcev od kjerkoli. Na SOS tega podatka nismo imeli, zato smo občine zaprosili za odgovore,

 • ali v vaši občini seje snemate, če da, vas prosimo še za informacijo ali snemate sami, ali imate zunanjega izvajalca – ter navedbo le tega
 • ker gre za občino, ki s snemanjem še nima izkušenj, jim bodo koristila morebitna opozorila ali nasveti, na kaj morajo biti pri tem še posebej pozorni.

Na povpraševanje je odgovorilo 67 občin, med temi jih seje občinskega sveta snema 31, kar predstavlja 64 %. Snemanje znotraj občinske uprave zagotavljajo v 10 občinah, tretjina torej, ostale za to najamejo zunanje izvajalce.

Prosili smo tudi za morebitna opozorila. Prejeli smo tako tehnične kot opozorila pravne narave in jih nekaj povzemamo v nadaljevanju. Prejeli smo tudi vzorec pooblastila, vendar ga ne prilagamo, saj so  nameni snemanja v občinah lahko različni in v izogib zmedi, ki bi lahko nastala z uporabo vzorca pri drugačni situaciji raje svetujemo, da se občine obrnejo na svoje DPO-je za oblikovanje konkretnih privolitev za namen njihove »situacije«.

Tehnično:

 • direkten prenos (pretočni video v živo) ne prakticiramo iz praktičnih razlogov (na seji se lahko kaj “zalomi”, zaradi česar bi lahko svetniki odločili, da zadeva ne sme biti predvajana;
 • pomembna je kakovost snemanja – predvsem zvoka (če ni govornice), če boste posnetke predvajali preko internega kanala, izdelava CD-ja ali video zapisa v formatu, ki omogoča enostavno ponovno objavo na spletni strani in arhiviranje posnetka;
 • dobro je imeti backup snemanja, če pride do primera, da tehnika zataji.

Pravno:

 • ne prakticiramo video snemanja premoženjsko-pravnih zadev, saj se običajno diskutira o imenih pravnih in fizičnih oseb, zato uvrstimo to točko čisto na konec seje;
 • pomembno je kdo izvaja snemanje, v primeru, da je najet zunanji subjekt (ki ga je najela občina) mora skleniti pogodbo o obdelavi OP. Če snemanje izvaja medijska hiša, to izvaja v skladu z zakonodajo o medijih in t.i. privolitve po GDPR niso potrebne;
 • pri snemanju je potrebno še posebej paziti, da je video snemanje opredeljeno v poslovniku OS, če ni pa morajo vsi prisotni podpisati soglasje/privolitev k snemanju in objavi video posnetkov.

Več podrobnih odgovorov je sekretariat SOS poslal vsem občinam, ki so na povpraševanje odgovorile, vključno s poglavjem snemanje sej občinskega sveta iz pojasnila zunanje svetovalke mag. Renate Zatler, Dataofficer d.o.o.

DOGODKI SOS

12.2. / Strokovna konferenca “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?” 4/1

Sigmateh d.o.o. v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in ostalimi soorganizatorji organizira za občine strokovno konferenco “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?”, ki bo potekala 12. februarja 2019 v Kristalni palači v Ljubljani.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 4/2

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

DOGODKI DRUGIH

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/1

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Spletna seminarja:

 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

4.2./ Delavnica "Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem" 5/2

Lesarski grozd, Biotehniška fakulteta, Društvo lesarjev Slovenije bodo skupaj z drugimi organizatorji v februarju izvedli delavnico Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem. To je prva delavnica v nizu, predvidoma treh v letu 2019, ki so namenjene širjenju znanja in dobrih praks lesene gradnje, ki so bili razviti v okviru EUSALP TRIPLE WOOD. Delavnica ni namenjena le arhitektom, projektantom in izvajalcem, ampak tudi investitorjem, predvsem javnim investitorjem, saj bi želeli povišati znanje o prednostih lesene gradnje in lesenih zgradb. Tako bi se tudi javni investitorji lažje in v večji meri odločali za leseno gradnjo/zgradbe.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Prijava udeležbe je obvezna na tej povezavi. Prijave zbirajo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 30.1.2019.

Vabilo in Program.

13.2. / Posvet Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije bosta v sredo, 13. februarja 2019, ob 9. uri v prostorih Državnega sveta, organizirala posvet z naslovom Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve.

V okviru priprav na sistemsko ureditev področja ravnanja z odpadki v Sloveniji se odpirajo številna vprašanja in izzivi. Ker obstajajo različni pogledi na to, kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z odpadki, bo posvet nudil prostor za zbiranje mnenj, idej in predlogov zainteresirane strokovne in širše javnosti o številnih odprtih vprašanjih, med drugim:

1. Kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in odpadno embalažo?

2. Kakšno vlogo imajo pri tem gospodinjstva oziroma kako izboljšati njihovo vlogo pri celostni in dolgoročni ureditvi problematike?

3. Kateri so primeri dobrih praks iz tujine in kaj se iz njih lahko naučimo?

4. Katere so ključne težave posameznih deležnikov?

5. Kaj obsega pojem »odgovornosti proizvajalca« in kako urediti problematiko ravnanja z odpadki v okviru t.i. proizvajalčeve »razširjene odgovornosti«?

Dogodka se bo v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil župan Srečko Ocvirk, član predsedstva SOS. 

Do programa dogodka lahko dostopate s klikom tukaj. 

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo vas, da zaradi lažjega postopka registracije v recepciji Državnega zbora svojo udeležbo na posvetu potrdite na meta.stembal@ds-rs.si (zaradi lažje registracije v recepciji sporočite ime, priimek in naslov).  Prijave pošljite do torka, 12.  2.  2019, do 10. ure.

Za sodelovanje v razpravi se lahko predhodno prijavite in že vnaprej pošljete svoja stališča oz. prispevke, ki bodo objavljeni na spletni strani Državnega sveta in Ministrstva za okolje in prostor. Prijave za razpravo in prispevke pošljite na elektronski naslov odpadki.predlagam@ds-rs.si najkasneje do torka, 12. 2. 2019, do 10. ure.

Svoje predloge in stališča lahko posredujete tudi po koncu posveta, in sicer do 15. marca 2019 na elektronski naslov odpadki.predlagam@ds-rs.si. Ministrstvo za okolje in prostor bo prispele predloge in stališča proučilo v okviru načrtovane zakonske ureditve področja ravnanja z odpadki.

Dogodek se bo snemal in fotografiral. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po posvetu na www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si

14.2./ 3. NACIONALNA KONFERENCA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI 5/4

Vabimo vas, da se udeležite 3. NACIONALNE KONFERENCE O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI, ki bo potekala v četrtek, 14. februarja 2019 od 9:00 do 15:00 v Tehnološkem parku Ljubljana – Pritličje objekta B, Tehnološki park 19, Ljubljana (lokacija konference in dostop).

Osrednja tema letošnje konference bodo mobilnostni načrti za ustanove, predstavili vam bodo nove nacionalne smernice za njihovo pripravo. Tiskan izvod smernic prejmejo vsi udeleženci konference. Dogodek hkrati predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM), zato bo del vsebin namenjen izmenjavi izkušenj in najavi vodilne teme za 2019.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja.

Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave. Prijave sprejemajo do vključno ponedeljka, 4. 2. 2019, do 12h.

PROGRAM s povezavo na prijavnico; neposredna povezava na PRIJAVNICO.

 

 

VLADA RS

29. dopisna in 17. redna seja 6/1

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada je na dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu. Predlog spremembe uredbe je posledica Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 12 h KPJS) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Aneks h KPND), na podlagi katerih se spreminjajo posamezne vrste izplačil. 

Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi

Vlada je sprejela Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Uredba daje podlago, da  razvrstimo območja otroških igrišč, stanovanjskih območjih, kmetijskih zemljiščih ali opuščenih industrijskih območjih v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Navedena območja se lahko tako razvrstijo v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019. ZIPRS1819 ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju, in sicer tako, da nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna države in občin obvezno pripravo kadrovskih načrtov ter da se zaposlitve načrtujejo in izvajajo v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Nadalje določa tudi način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, s čimer se zagotavlja transparentnost podatkov.

Veljavna uredba tako vsebuje določbe v zvezi s pripravo kadrovskih načrtov in določa, da morajo biti kadrovski načrti pripravljeni v skladu z določbami zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, ki določajo pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna. Posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče uresničiti v okviru obsega sredstev za stroške dela v finančnem načrtu.

V skladu s sprejeto dopolnitvijo ZIPRS1819 se določa izjema, po kateri se dovoljeno število zaposlenih v letu 2019 lahko poveča tudi v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, ki je prevzel dejavnost oziroma storitev, ki je trajne narave, od posrednega uporabnika proračuna in je pogodba o prevzemu dejavnosti še veljavna.

Delovna skupina za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in imenovala člane delovne skupine ter njihove namestnike. Ustanovitev delovne skupine je posledica zaveze vlade iz novembra 2018, ko je s predstavniki reprezentativnih združenj sklenila Dogovor o višini povprečnine za leto 2019.

Naloge delovne skupine so pregled predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, priprava usmeritev za predloge sprememb posameznih predpisov, pomoč posameznim ministrstvom pri pripravi sprememb zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje. Svoje delo mora zaključiti do konca junija 2019. Vsako reprezentativno združenje je določilo po dva predstavnika in sicer sta bili s strani SOS imenovani Melita Čopar in Jasmina Vidmar.

Skupina za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vlada je imenovala skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja kjer bo SOS zastopala Amra KADRIČ. Skupina bo pooblaščena za izvajanje aktivnosti, vezanih na usklajevanje predpisov s področja plač v javnem sektorju in pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

(vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za priznanja Naša Slovenija 2018 7/1

Gibanje za ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura-Natura Slovenija že devetič zapored objavlja razpis za priznanja Naša Slovenija, to pot za leto 2018. Doslej so prejeli okoli 300 nominacij, priznanja pa je prejelo 90 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva.

Razpis je objavljen na www.kultura-natura.si, odprt bo do 8. februarja 2019.

Odbor za priznanja Naša Slovenija vodi dr. Herta Maurer-Lausegger, koroška Slovenka iz Celovca. Častni pokrovitelj je g. Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Podelitev priznanj bo 2. marca 2019 v kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/3

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Razpisane so vse prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) so odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša cca 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis bo odprt do petka, 8.3.2019 (do 14.00).

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Javni razpis za standardne projekte na Programu sodelovanja Italija-Slovenija 7/4

Na spletni strani programa www.ita-slo.eu je bil objavljen Ciljni razpis št. 7/2019 za predložitev standardnih projektov. To je tudi zadnji razpis tega programa v tekočem obdobju 2014-2020. Ciljni razpis določa uradne postopke za prijavo, izbor in financiranje strateških projektov za posamezno prednostno os, in sicer skladno s Programom sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, ki ga je odobrila Evropska komisija. Program je del evropskega teritorialnega sodelovanja, imenovan Interreg 2014–2020, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vlog je 15. 3. 2019 ob 12:00:59 (CET). Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Vse zainteresirane obveščamo, da organizirajo v Sloveniji predstavitveno delavnico, ki bo dne 30.1.2019 v Postojni (Hotel Jama, dvorana Tautarus). Delavnica bo potekala samo v slovenskem jeziku. Program delavnice prilagamo tukaj.

Razpis za nove projekte Interreg 7/5

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja. S področja ohranjanja narave je razpis ciljno usmerjen v varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo. V tem zadnjem razpisu obdobja do 2020 je na voljo skupno 13,3 milj. EUR.

Rok za prijave je 15. marec 2019.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge 8/1

Z namenom podpreti pobudnike stanovanjskih zadrug sta Umanotera in društvo Focus v okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ob sodelovanju Mreže za prostor in stanovanjske zadruge Zadrugator pripravila Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge. Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge je del serije priročnikov, katerih namen je podpreti lokalne skupnosti pri prevzemanju aktivne vloge v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. Nanaša se na konkretno področje skupnostne oskrbe s stanovanji in trajnostnega urejanja prostora ter skupaj s procesnim Priročnikom za izvajanje skupnostnih projektov tvori celoto, zato ju je priporočljivo brati skupaj. Ta priročnik sledi korakom, opisanim v procesnem priročniku, obenem pa vključuje opise aktivnosti in pravnega okvira, ki so specifični za vzpostavljanje in upravljanje stanovanjske zadruge.

V zadnjih 100 letih po svetu uničil več kot 64% mokrišč 8/2

Ob letošnjem 2. februarju, Svetovnem dnevu mokrišč, ki ga vsako leto obeležujemo v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih, je poudarjena vloga mokrišč pri blaženju podnebnih sprememb. Kljub vedno večjemu zavedanju kako pomembno vlogo imajo mokrišča, jih še vedno uničujemo in spreminjamo. Človek je v zadnjih 100 letih po svetu uničil več kot 64% mokrišč. »V Sloveniji imamo še vedno mokrišča ohranjena ob nekaterih rekah in v poplavnih ravnicah, na kraških poljih in na visokih planotah, ki znatno prispevajo k poplavni varnosti, zalogam pitne vode in imajo pomembno vlogo pri obvladovanju podnebnih sprememb, zato jih moramo posebej pazljivo varovati«, poudarja minister Jure Leben. V okviru Podnebnega sklada so v letu 2019 zagotovljena tudi sredstva za ohranjanje, obnavljanje in preudarno rabo mokrišč, in sicer v višini 3 mio EUR.

Več lahko preberete na spletni strani MOP – tukaj.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.