NOVICE SOS

Dan odprtih vrat v občinah 1/1

Že preteklih nekaj let na pobudo Skupnosti občin Slovenije slovenske lokalne skupnosti organizirate Dan odprtih vrat, dogodek, ki je bil v teh letih deležen precejšnjega odziva javnosti. V letošnjem letu predlagamo, da skupno akcijo Skupnosti občin Slovenije in občin članic SOS izvedemo v četrtek, 15.2.2018.

Občinam, ki bi bile zainteresirane za organizacijo Dneva odprtih vrat predlagamo, da vsaj del aktivnosti izvedete v popoldanskem času, saj bo tako udeležba občank in občanov predvidoma lahko večja. Občinam med drugim predlagamo naslednje teme:

 • Predstavitev dela in nalog občine, občinskih pristojnosti nasploh
 • Odprta vrata novo izgrajenih ali obnovljenih institucij
 • Predstavitev zaključkov/učinkov uspešno izvedenih projektov v občini
 • Predstavitev aktualnih ali bodočih investicijskih načrtov ali pomembnih projektov, razvojnih možnosti
 • Možnosti in priložnosti za gospodarski razvoj v občini
 • Razvoj sodobnih trendov v lokalni skupnosti: npr. projekti družbene inovacije, prenos modelov krožnega gospodarstva na lokalne skupnosti, projekti na poti digitalne preobrazbe
 • Poglobitev oz. predstavitev participativnega odločanja v občini
 • Povabilo lokalnim civilnodružbenim skupinam, podjetniškim inkubatorjem, socialnim podjetjem na pogovor z županjo ali županom, občinskimi svetniki z namenom podpiranja civilnodružbenega dialoga
 • Predstavitev dejavnosti, ki so pripeljale k doseganju nazivov in nagrad za občino (branju prijazna občina, mladim prijazna občina, najbolj zdrava občina, najbolj razvojno prodorna, najbolj zelena, …)
 • Povabilo šoli ali vrtcu na občino in skupaj z njimi izvedbo »otroškega ali mladinskega« občinskega sveta/parlamenta, da skozi igro prepoznajo in izvejo, kako deluje občina, kakšna je vloga svetnikov in kakšna županov
 • Povabite poslance v Državnem zboru, poslance in poslanke z vašega lokalnega okolja, državne svetnice in svetnike …

Prepričani smo, da je na ta način možno pokazati dobre plati lokalne samouprave, njen pomen, njene prednosti in razvojne priložnosti. Iskreno si želimo, da se nam boste v predlagani akciji tudi letos pridružili in bomo javnosti skupaj pokazali vlogo in pomen lokalnih skupnosti, možnosti in priložnosti za razvoj in skupno rast.

Da bi vam olajšali delo je sekretariat Skupnosti občin Slovenije pripravil tudi vzorec dokumenta za obveščanje lokalnih medijev ter vzorec vabila za občanke in občane. Prav tako vas prosimo, da nam sporočite, kje, kdaj in kako boste odprli vrata (vrtec, šola, kulturni dom, predstavitev, srečanje, kviz…), da bomo lahko o tem pravočasno obvestili nacionalne medije in dogodke objavili v našem spletnem medijskem središču. Več informacij nam boste posredovali, bolje bomo lahko vaše aktivnosti komunicirali z javnostmi.

Prosimo vas, da nam vašo odločitev za sodelovanje v akciji sporočite do petka, 9. februarja na naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si.

6. sestanek Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov 1/2

V sredo, 31. januarja 2018 se je na Ministrstvu za okolje in prostor na 6.sestanku sestala Medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov. Na sestanku so predstavnice in predstavniki predstavili predlog »korakov« urejanja romskih naselij in nabor pripadajočih ukrepov ter predlogov za spremembo zakonodaje. Prisotni so predlog pozdravili, imeli pa tudi številne pripombe in predloge. Namen »korakov« je oblikovati spisek možnih, različnih postopkov umeščanja in urejanja romskih naselij ter preveriti ali je zato potrebno spremeniti različne področne zakona in kako. Predstavnice in predstavniki občin in Skupnosti občin Slovenije so opozorili, da je za izvedbo različnih korakov nujno zagotoviti občinam dodatna finančna sredstva, prav tako pričakujejo večji angažma s strani države. Še posebej pa so opozarjali, da ni mogoče urejati prostorske problematike, če temu ne bodo sledile vse javne politike, še posebej politike na področju dela, družine in socialnih zadev. Predlagani predlog »korakov« bo v sredo, 14. 2. 2018 obravnavala tudi Komisija za integracijo romske skupnosti pri SOS.

Portal za distribucijo podatkov iz eTurizem na občine 1/3

Skupnost občin Slovenije je vse občine po elektronski pošti obvestila, da je s 1. februarjem 2018 dostopen portal za distribucijo podatkov iz eTurizem na občine. Za dostop do vsebine je potrebna prijava. Kontaktnim osebam iz občin, ki so izpolnile obrazce, je Skupnost občin Slovenije poslala podatke za dostop. Do 2.2.2018 je dostopne podatke do portala prejelo 113 občin. Seznam je dostopen tukaj: SEZNAM OBČIN, KI SO PREJELE PODATKE ZA DOSTOP 2.2.18.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja nove predloge za izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 2/1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) obvešča, da je pričelo s postopki priprave novih predlogov za vključitev v INOP, za obdobje izvajanja 2018 – 2022, na
sledečih prednostnih oseh:
– Prednostna os 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Okvirna višina sredstev je 280.000 EUR.
– Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Okvirna višina sredstev je 5.726.000 EUR.

Ob tem pozivajo, da na tem obrazcu najkasneje do petka, 9. 2. 2018 do 14. ure, posredujete predloge načrtov izbora operacij, ki sodijo na vsebinsko področje dela MIZŠ in
so del prioritet ene od navedenih prednostnih osi.

MIZŠ bo ustreznost prejetih predlogov obravnaval iz vidika:
– skladnosti s cilji prednostne osi in prednostne naložbe OP2014–2020,
– prispevka k rezultatom prednostne osi in prednostne naložbe OP2014-2020,
– skladnosti s kazalniki na ravni posameznega specifičnega cilja OP 2014-2020,
– skladnosti s predvidenimi upravičenci in ciljnimi skupinami,
– skladnosti predvidene finančne konstrukcije glede na razpoložljive oz. proste pravice porabe na posameznih prednostnih naložbah,
– skladnosti s pravili državnih pomoči,
– skladnosti s pravnimi podlagami za neposredno potrditev operacije,
– skladnosti oziroma morebitno umeščenostjo predloga v že potrjeni izvedbeni načrt.

Prejete predloge bo MIZŠ obravnaval iz vsebinskega vidika ter na podlagi navedenih ustreznosti in vsebine, sprejel eno do spodnjih odločitev:

1. skladno s 3. odstavkom 19. člena Uredbe, prejete predloge, ki po vsebini ne sodijo med prednostne naložbe, kjer je neposredno vključen MIZŠ, posredoval ministrstvom, ki so
neposredno vključena v izvajanje posamezne prednostne naložbe;
2. na podlagi prejetih predlogov, ki izpolnjujejo vse pogoje, ocenil ali so vsebine ustrezno zajete v že potrjenem INOP,
3. na podlagi prejetih predlogov, ki izpolnjujejo vse pogoje in niso zajete v že potrjenem INOP ter ob upoštevanju okvirno razpoložljivih pravic porabe dopolnil že načrtovane
NIO na prednostnih naložbah ter skupen predlog posredoval na Organ upravljanja.

 

Trenutni seznam načrta izbora operacij, ki so vključene v potrjen INOP za obdobje 2016-2020 in jih je predlagal MIZŠ, je na voljo na http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/inopi/sklep-inop-7-1-17-11-2017.pdf (glej Tabela 6b: Prikaz Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, ki prikazuje sumarni pregled potrjenih NIO in skupno ocenjeno vrednost EU dela v letih 2016-2020).

Skladno z navedenim, vas vljudno pozivamo, da svoje predloge za vključitev v INOP pošljete na elektronska naslova gp.mizs@gov.si, tatjana.pezdir@gov.si in maja.gluecks@gov.si najkasneje do petka, 9. 2. 2018 do 14. ure. Naknadno posredovanih predlogov MIZŠ ne bo upoštevalo.

Vlada sprejela sklep o izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe 2/2

Vlada je na 165. redni seji, ki je bila včeraj, 25.1.2018 sprejela sklep o izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do objave v Uradnem listu je na voljo povezava na besedilo Predloga uredbe o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe ki je objavljeno med gradivi Vlade.

Uredba vključuje pojasnjevalne norme, ki opredeljujejo metodološki okvir določitve cene, izhodišča za oblikovanje cene in njeno sestavo. Uredba določa tudi vsebino in način poročanja izvajalcev javne službe ter kazenske določbe. Določeno je tudi prehodno obdobje za poročanje izvajalcev.

Pri oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne službe se upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo.

24-urna dežurna služba je občinska gospodarska javna služba, saj se mora zaradi zagotavljanja človekovih ustavnih pravic, predvsem dostojanstva in pietete do pokojnih, opravljati nemoteno. Gre za prevoze pokojnika znotraj lokalne skupnosti, in sicer od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe. Če je potrebna obdukcija, odvzem organov oziroma so potrebni drugi postopki na pokojniku, opravlja tudi prevoz od kraja smrti do zdravstvenega zavoda in nato do hladilnih prostorov izvajalca te službe.

Stroške izvajanja javne službe mora poravnati naročnik pogreba. Izjema so prevozi v okviru 24-urne dežurne službe, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo mrliškopregledno službo (prevozi na obdukcijo), in prevozi, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (odvzem organov oziroma drugi postopki na pokojniku), kjer je naročnik teh storitev tudi plačnik.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 2/3

Ministrstvo za obrambo je v pregled posredovalo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu. V predlogu zakona država izpolnjuje zaveze iz sporazuma s Sindikatom poklicnih gasilcev, v katerem so se zavezali, da se dodatek za stalnost za poklicne gasilce uskladi z ostalimi uniformiranimi gasilci.

V skladu s predlogom zakona bodo poklicni gasilci do dodatka v višini 0,5% plače upravičeni že po 5 letih in ne po 10, kot je bilo sedaj navedeno.

V predlogu zakona so posledice za občinske proračune navedene v višini 20.000€.

Celotno besedilo predloga zakona se nahaja tukaj.

Prosimo, da nam vaše predloge/pripombe posredujete najkasneje do srede, 7. februarja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih cestnega prometa 2/4

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli v pregled Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih cestnega prometa.

V predlogu zakona se spreminja:

 • Omogočijo se nove oblike prevozov (UBER)
 • Prenos ureditve Taxi služb na občine (ne bo več licence države)
 • Prenos popolnega nadzora nad izvajanjem taxi služb v pristojnosti občin 
 • Nadzor nad novimi oblikami prevozov prav tako izvajajo občine (Uber so uvrstili med taxi prevoze oziroma med najem voznika z vozilom)

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih cestnega prometa se nahaja tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 14. februarja.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških 2/6

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Saša Tabaković) so predložili Državnemu zboru RS Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških.  Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Pripombe in predloge na besedilo nam lahko posredujete najkasneje do petka, 16. 2. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo prejeli v medresorsko usklajevanje predlog nove Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Uredba je v primerjavi z veljavno Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) manj obsežna, saj obsega le še ožje, bolj prožne in tehnične vsebine. Deloma je bila vsebina veljavne uredbe prenesena v zakon predvsem v delu, ki je urejal pravice in obveznosti, ki so zakonska materija.

Predložena uredba natančneje določa vsebino in postopek napovedi in obvestila o realizaciji pravnega posla in s tem povezana razmerja med upravljavci stvarnega premoženja v lasti države in vsebino, pogoje in postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države. Prav tako se s to uredbo natančneje določajo tudi postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in vsebina, pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo uredbe najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do ponedeljka, 19. 2. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog 2/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog. Uredba določa metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog na prebivalca v državi.

Besedilo predloga uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do srede, 21. februarja 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in o načinu poročanja in nakazovanja sredstev 2/9

S strani MJU smo prejeli v pregled Predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in o načinu poročanja in nakazovanja sredstev, ki je bil pripravljen na podlagi sprememb Zakona o spremembah zakona o financiranju občin (ZFO-1C) (Ur. l. RS, št. 17/71).

Predlog pravilnika najdete tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 22. februarja 2018.

Predlog Stanovanjskega zakona (SZ-1D) 2/10

V Državnem zboru se nahaja Predlog Stanovanjskega zakona (SZ-1D, EPA: 2575 – VII), ki ga je vložila skupina poslank in poslancev. Predlog Stanovanjskega zakona dodaja nov 115.a člen »regulacija najemnin v občinah«, ki občinam omogoča, da lahko na svojem območju z odlokom omejijo višino ali rast tržnih in namenskih najemnin najemnih stanovanj.

Celotno besedilo predloga najdete na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše mnenje k predlogu zakona do petka, 23.2.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

5.2. - 2.3. / E-Tečaj na temo Vključevanje načela enakosti med spoloma na lokalnem nivoju 3/1

Obveščamo vas, da je po uspešni prvi izvedbi, na podlagi odličnih povratnih informacij udeležencev, od 5. februarja 2018 naprej možno ponovno sodelovati v e-tečaju Uvod v vključevanje načela enakosti spolov na lokalni ravni. Tečaj izvaja mednarodna organizacija NALAS – Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope.

Tečaj je razdeljen na 4 module in bo potekal v štirih tednih od 5. februarja do 2. marca 2018. Pričel se bo z uvodnim spletnim seminarjem 5. februarja, ki ga bo vodil strokovnjak za enakost med spoloma.

Vsak modul vključuje učno gradivo in bibliografijo, vprašalnik in forum, kjer lahko udeleženci izmenjujejo informacije, postavljajo vprašanja in razpravljajo o določenih temah.

Modul 1: Enakost spolov na lokalni ravni

Modul 2: Načrtovanje proračuna na lokalni ravni z vključitvijo načela enakosti med spoloma

Modul 3: Asociacije lokalnih skupnosti kot promotorji enakosti spolov na lokalni ravni

Modul 4: Najboljše prakse pri spodbujanju enakosti spolov na lokalni ravni

Tečaj je brezplačen, potekal pa bo v angleškem jeziku. Vse udeleženke in udeleženci bodo po uspešno opravljenem zaključnem izpitu prejeli certifikat. Več informacij o E-tečaju je dostopnih na http://www.nalas.eu/News/Gender_course_2.

14.2. / Predstavitev Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in drugega sistemskega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov zanj v letih 2018/19 3/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Geodetsko upravo RS (GURS) organizira informativni posvet na temo uvodne predstavitve Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in drugega sistemskega vrednotenja nepremičnin ter zagotavljanja podatkov zanj v letih 2018/19.

Predstavniki ministrstev bodo predstavili nov ZMVN-1 (Uradni list RS, št.77/2017 z dne 27.12.2017) in z njim povezane predpise ter pripravo in izvedbo 2. sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin. Poudarek bo predvsem na interesih, obveznostih, koristih in sodelovanju lokalnih skupnosti zaradi kakovostnejšega vrednotenja nepremičnin, vse širše uporabnosti podatkov vrednotenja nepremičnin, vsestranske uporabe procesov in rezultatov vrednotenja nepremičnin, tako v prostorskem načrtovanju, zlasti iz vidika urbane ekonomike, racionalne rabe zemljišč, usmerjanja poselitve z ekonomskimi instrumenti kot tudi zaradi lažje priprave in vodenja stavbno-zemljiške politike lokalnih skupnosti in države.

Posvet je namenjen županom vseh občin, direktorjem občinskih uprav, strokovnim delavcem občin s področja načrtovanja prostora in urejanja stavbnih zemljišč, strokovnjakom, ki za občine opravljajo naloge s področja prostorskega načrtovanja, opremljanja in evidentiranja stavbnih zemljišč, predstavnikom lokalnih skupnosti v Državnem svetu ter ostalim zainteresiranim.

Informativni posvet bo potekal v sredo, 14. februarja 2018, s pričetkom ob 9.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo in program

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 3/3

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

Regijski posveti - predstavitev nove prostorske in gradbene zakonodaje ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v januarju in februarju organizira 8 regijskih posvetov, na katerih bodo predstavili rešitve novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Posveti bodo potekali:

 • Sežana (18. 1. 2018) – že izveden
 • Ljubljana (23. 1. 2018) – že izveden
 • Zagorje (30. 1. 2018) – že izveden
 • Novo mesto (1. 2. 2018) – že izveden
 • Maribor (6. 2. 2018)
 • Velenje (13. 2. 2018)
 • Jesenice (15. 2. 2018)
 • Murska Sobota (8.3.2018)

Na posvete ste vabljeni prvenstveno predstavniki občin in upravnih enot, na vsakem posvetu pa bo nekaj mest namenjenih tudi članom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Za posamezno občino bosta v osnovi rezervirani dve mesti.

Prilagamo vabilo, ki ga je MOP posredoval direktno na občine in upravne enote, na katerem boste našli dodatne informacije in povezavo za prijavo za posvet.

7.2./ Okrogla miza projekta Sobivamo v Velenju 4/2

Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev, tudi sobivanja starejših, kar se kaže kot uspešen model za povečanje kakovosti življenja. Vabijo vas na okroglo mizo v Velenje, kjer bodo govorili o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji. Okrogla miza bo potekala v sredo, 7. februarja 2018, ob 11. uri, v Večgeneracijskem centru Planet generacij, Titov trg 2, Velenje.
Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor,
 • Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje,
 • Alenka Ogrin, vodja projektov pri Zvezi društev upokojencev Slovenije,
 • Violeta Potočnik Krajnc, direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje,
 • Jelka Fužir, prostovoljka pri delu s starejšimi,
 • Brigita Kropušek Ranzinger, direktorica LU Velenje – Večgeneracijski center Planet generacij,
 • mag. Aco Prosnik, klinični psiholog in varuh bolnikovih pravic,
 • mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Na okrogli mizi bodo govorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države in v Šaleški regiji.

Več informacij o projektu Sobivamo

Dogodek je odprt za javnost.

 

16.2. / Informativni dan za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij 4/3

Obveščamo vas, da je bil 26. 1. 2018 v Uradnem listu RS št. 5/2018 in na spletni strani ministrstva objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ministrstvo za javno upravo vabi vse zainteresirane občine na informativni dan, ki bo potekal v petek, 16. februarja 2018 od 10.00 do 12.00 ure, na lokaciji Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Masarykova 16, v veliki dvorani pritličje.  Poleg predstavitve Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, bo predstavljena še pobuda WiFi4EU.

Dnevni red (10:00-12:00)

 1. Uvodni pozdrav – 5min
 2. Predstavitev javnega razpisa »GOŠO 3« – 40min
 3. Predstavitev pobuda WiFi4EU – 15min
 4. Razprava – 1h

Elektronske prijave za udeležbo na navedenem informativnem dnevu posredujte najkasneje do 14. februarja 2018 na elektronski naslov: gp.mju@gov.si ali natalija.kralj@gov.si.

 

 

Koledar dogodkov eTurizem 4/4

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

166. redna seja Vlade RS 5/1

Zakon o informacijski varnosti

Zakon o informacijski varnosti (ZIV) sistemsko ureja področje informacijske varnosti v Sloveniji, s tem pa se hkrati v slovenski pravni red prenaša evropska Direktiva o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (Direktiva 2016/1148/ES).

ZIV ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah, zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti in ureja zagotavljanje kibernetske obrambe v Sloveniji.

 

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2017

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP 15-25) za leto 2017.

ReNSP 15-25 vsebuje Akcijski načrt aktivnosti, ki se izvajajo po predvideni časovnici. Za posamezne ciljne skupine prebivalstva je treba zagotoviti dostop do stanovanj različnega tipa, in sicer s pomočjo spodbujanja različnih finančnih ukrepov, zakonodajnih sprememb in izvedbe pilotnih projektov ter z usklajenim izvajanjem javnih politik, kot so socialna, finančna, prostorska, šolska in zdravstvena.

 

Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2017. V obdobju do konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje programskega obdobja 2014–2020, je Slovenija upravičena do dobrih treh milijard evrov sredstev. Poročilo bo vlada posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020.

 

Predlog za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 72. člena Zakona o denacionalizaciji

Vlada je določila besedilo Predloga za sprejem avtentične razlage drugega odstavka 72. člena Zakona o denacionalizaciji.

Drugi odstavek 72. člena Zakona o denacionalizaciji je potrebno razumeti tako, da je zavezanec  dolžan plačati upravičencu nadomestilo koristi, ki jo je ali bi jo lahko zavezanec dosegel ob skrbnem gospodarjenju s premoženjem, ki je predmet vračila v naravi. Ob tem nadomestilo koristi ne sme presegati koristi, ki bi jo upravičenec dosegel, če bi s tem premoženjem sam upravljal oziroma ga uporabljal.

Nadomestilo koristi se ugotavlja za obdobje od vložitve zahteve za denacionalizacijo do izročitve nepremičnega premoženja v posest upravičencu, vendar najkasneje do pravnomočne odločitve o vrnitvi nepremičnega premoženja v naravi. Zavezanec ni dolžan plačati nadomestila koristi za obdobje, ko so na strani upravičenca razlogi, zaradi katerih nepremičnega premoženja ne bi ali ni mogel uporabljati.

Zahteva Državnega sveta RS za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti

Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje v zvezi z zahtevo Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti.

Državni svet navaja, da so določbe 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZLD-1)  v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, in sicer z 2. členom, ki določa načelo pravne države, s 14. členom, ki določa enakost pred zakonom, posega v koncept lokalne samouprave, opredeljen v 9. členu, ter na arbitraren način posega v položaj in pravice samoupravne lokalne skupnosti, določene v 140. členu. Državni svet izpodbija predvsem določbo drugega odstavka 121. člena ZLD-1, kjer zakon v prehodnih določbah ureja prehod iz koncesijskih odločb in pogodb, podeljenih oziroma sklenjenih za nedoločen čas, v takšne za določen čas, in sicer za obdobje od najmanj 15 do največ 30 let. Državni svet izpodbija tudi določbo sedmega odstavka 121. člena ZLD-1, s katerim je zakonodajalec omogočil, da se lahko izvajalec lekarniške dejavnosti, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja lekarniško dejavnost na podlagi koncesije in je registriran kot zasebni zdravstveni delavec, statusno preoblikuje v gospodarsko družbo na davčno nevtralen način. V skladu z navedenim Državni svet Ustavnemu sodišču predlaga odpravo zatrjevane neustavnosti ZLD-1. Ustavnemu sodišču predlaga, da razveljavi izpodbijane določbe ZLD-1.

Vlada meni, da zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 1) (U-I-190/17) ni utemeljena in da določbe Zakona o lekarniški dejavnosti niso v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018 6/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Uradnem listu RS v petek, 26.1.2018 objavilo »Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije v letu 2018«.

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine znašajo 12 tisoč EUR.

Rok za oddajo vloge na javni razpis je do 26. 2. 2018 do 12. ure.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017 – 2022. MOP bo z javnim razpisom sofinanciral projekte, ki bodo potekali v obdobju od 18. maja do 31. septembra 2018.

Temeljni namen razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega razvoja alpskega prostora, krepitev prepoznavnosti Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, krepitev zmogljivosti za njeno izvajanje ter spodbuditev sodelovanja med ključnimi akterji izvajanja Alpske konvencije.

Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije.

Objavljen razpis v Uradnem listu RS.

Nagrada INCLUSIA 6/2

Že osmič združenje »INCLUSIA, ljudje – kot smo« razpisuje nagrado »INCLUSIA – nagrada za izjemne projekte vključevanja«. Šolske razrede, mladinske skupine, skupine za varstvo po šoli, vrtce, posameznike (do 25 let) ali združenja lahko osvojijo nagrado “INCLUSIA” za izjemne projekte za vključitev oseb z duševno ali večkratno invalidnostjo. Nagrada “INCLUSIA” je objavljena v Avstriji in okoliških državah. Predložene projekte bo ocenila neodvisna žirija. Za nagrado je predvidenih 3.000 €. Rok za prijavo je 15. februar 2018. Prijavnica je dostopna v angleškem jeziku na tej povezavi: Download application form.

Več informacij v angleškem (ali nemškem) jeziku na tej povezavi: http://www.inclusia.at/en/prize-inclusia?set_language=en.

Razpis za pobratenja občin med Turčijo in EU 6/3

Razpis, objavljen 4. januarja 2018, je namenjeni krepitvi trajnostnih struktur med lokalnimi upravami / organi v Turčiji in državami članicami EU.

S skupnim proračunom 2,6 m. shema donacij zagotavlja podporo projektom, katerih cilj je razvijanje odnosov med pobudami lokalnih uprav / organov v Turčiji in državi članici EU ter krepitev njihove vloge v procesu pristopa EU. Za skupno projekte občin, pokrajin, združenj občin v Turčiji ter lokalnih organov v državah članicah EU, se lahko dodeli najmanj 60.000 in največ 130.000 EUR. Rok za oddajo predlogov je 9. marec 2018 ob 17:00 (po lokalnem času). Za podrobnejše informacije glejte naslednje spletne strani:

Informativni sestanki o tem razpisu za zbiranje predlogov bodo potekali. Za natančne datume in lokacije informacijskih sestankov sledite spletnim stranem CFC.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/4

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 6/5

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

NOVICE DRUGIH

Prenovljen spletni portal eVODE in vzpostavljen vodni kataster 7/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju z Direkcijo RS za vode (DRSV) prenovilo spletni portal eVode, ki predstavlja skupno vstopno točko do različnih podatkovnih baz (vključno s vodnim katastrom in brezplačnimi LIDAR podatki), strokovnih podlag, preteklih in tekočih projektov, pregledovalnikov in institucij, ki delujejo na kompleksnem področju upravljanja z vodami.

Spletni portal eVode je bil prvič javno objavljen v letu 2015 in tako poenotil dostop do raznih virov za učinkovito delovanje na področju upravljanja z vodami. Še posebej pozitivnega odziva je bil (v okviru spletnega portala eVode) deležen LIDAR pregledovalnik, s katerega si je bilo mogoče prenesti brezplačno vse najnovejše in najbolj podrobne podatke o terenu v RS. V zadnjih mesecih leta 2017 je bil spletni portal eVode prenešen (iz informacijskega okolja Agencije RS za okolja) na informacijsko okolje Ministrstva za javno upravo in v upravljanje v letu 2015 ustanovljeni DRSV. Prav tako je bil spletni portal eVode temeljito vsebinsko prenovljen.

V prihodnjih mesecih bo spletni portal eVode vsebinsko še nadgrajen s prenovljenim in nadgrajenim spletnim pregledovalnikom Atlasom voda in z dopolnjenimi javno objavljenimi strokovnimi podlagami s področja upravljanja z vodami za let 2015, 2016 in 2017, ki jih pripravljajo ravne javne inštitucije.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.