NOVICE SOS

Seznanitev z novim sistemom načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni 1/1

V četrtek, 3. februarja 2022 je Skupnost občin Slovenije organizirala spletni seminar Sistem načrtovanja in dovoljevanja posegov v prostor na občinski ravni s poudarkom na odloku o urejenosti naselij in krajine ter priglasitvi.

Strokovnjak za področje prostorskega prava, Luka Ivanič je zbranim predstavil zakonodajne novosti s področja urejanja prostora, ki so vezane na Odlok o urejanju podobe naselij in krajine (OUPNK). Navedeni odlok namreč razširja in natančneje specificira nabor posegov v prostor, ki se lahko urejajo s tem odlokom, uvaja pa tudi nekoč že poznan mehanizem njihove priglasitve na občini.

Med drugim je govoril o vlogi in namenu OUPNK v sistemu občinskih prostorskih izvedbenih aktov, aplikaciji skupnih pravil/določb glede prostorskega načrtovanja na ta odlok, postopku priprave in sprejetju odloka, načrtovanju in dovoljevanju posegov, ki se urejajo s tem odlokom (v odnosu do zasebne lastnine), izvajanju posegov v prostor, ki se jih načrtuje s tem odlokom ter inšpekcijskemu nadzoru nad posegi v prostor, načrtovanimi z odlokom.

Z izvedbo seminarja, je SOS prispeval k opolnomočenju javne uprave in drugih zainteresiranih posameznikov z novostmi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), ki bodo prešle v veljavo s pričetkom junija 2022.

KLJUČNE NOVOSTI SPREJETEGA ZAKONA O UREJANJU PROSTORA 1/2

V sredo, 2. februarja 2022 je Skupnost občin Slovenije organizirala spletni seminar Ključne novosti sprejetega Zakona o urejanju prostora. Tematiko so predstavili trije predavatelji, in sicer MARINKA KONEČNIK KUNST, direktorica Zavoda za urbanizem, je povzela novosti, kot so nove pristojnosti občin: izvajanje nalog, povezanih s pripravo programov za podporo prostorskemu in urbanemu razvoju; izvajanje ter dodeljevanje sredstev za programe izobraževanja in ozaveščanja o urejanju prostora; izdajanje soglasij oziroma mnenj o skladnosti posegov, gradnje ali uporabe prostora s prostorskimi izvedbenimi akti iz svoje pristojnosti v skladu s tem zakonom in v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Občinsko prostorsko načrtovanje po namenu in vsebini ostane podobno kot doslej. Z OPN se v skladu z RPP in OPP na izvedbeni ravni načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in PIP za umestitev načrtovanih posegov v prostor. Sprejme se za celotno občino. Komunalni prispevek je obvezna dajatev občini, ki jo plača zavezanec zaradi priključitve oziroma uporabe komunalne opreme. KP je pogoj za priključitev objekta na posamezno vrsto KO. V ta namen mora pristojni izvajalec GJS pred priključitvijo objekta na KO pridobiti potrdilo občine o plačanem KP. Ena poglavitnih sprememb je, da se s plačilom KP pogojuje prijavo začetka gradnje in ve več kot doslej oz. do vzpostavitve sistema eGraditev,  pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Prav tako se s 1. junijem 2022 ukinja Potrdilo o namenski rabi prostora, njegove vsebine bodo prešle v lokacijsko informacijo.

TOMAŽ ČERNE, vodja projektov s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javne in zasebni sektor, Igea d.o.o. je pojasnil ključne spremembe ukrepov zemljiške politike, med njimi izpostavimo ukrepi za varovanje stavbnih zemljišč: določanje in evidentiranje gradbene parcele in soglasje za spremembo meje parcele. Takso za neizkoriščena stavbna zemljišča in odreditev vzdrževanja objektov, s čimer občina odredi izvedbo vzdrževalnih del z odločbo, v kateri določi ukrepe in roke.

GREGOR JARKOVIČ, vodja skupne občinske uprave (Medobčinskega inšpektorata in redarstva) Občine Jesenice, razloži pristojnosti občinske inšpekcije, vlogo občinskega urbanista, njegove naloge in pristojnosti ukrepanja ter prepoved oz. omejitve pri oglaševanju zunaj poselitvenih območij.

Razprava o kakovostni obravnavi drevnine v občinah 1/3

V ponedeljek, 31. 1.2022 je potekalo 24. srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Članice in člani so fokus srečanja namenili ohranjanju in vzdrževanju zelenih površin in elementov. Spregovorili so možnostih uvajanja sečnih dovoljenj ter globah, ki so jih v nekaterih občinah že podelili zaradi neustrezne obravnave drevnine (npr. obglavljanja dreves). Med razpravo je bila izpostavljena tudi ustreznost vzdrževanja avtohtonih (samoniklih) drevesnih in grmovnih vrst, značilnih za Slovenijo (npr. kostanj, lipa, ostrolistni javor…). Pri sprejemanju odločitev s področja urejanja prostora so tako poudarili smiselnost rednega sodelovanja občin z arboristi.

Ob koncu razprave so izpostavili še ključno dejstvo in sicer, da si na občinski ravni želijo več interdisciplinarne obravnave dreves. Uspešen in celosten pristop bi vsaki občini omogočal, da ohrani več dreves, z vsemi funkcijami, ki so mnogokrat spregledane v družbi, prostoru in času, v katerem živimo.

SOS pozvala k zagotovitvi povprečnine v višini zakonskih nalog občin 1/4

Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za finance pozvala k zagotovitvi povprečnine v višini zakonskih nalog občin. V jesenskih mesecih 2021 se je namreč začel trend rasti cen energentov, ki se tudi v začetku leta 2022 ne zaustavlja. Višje cene ogrevanja in elektrike že vplivajo na rast cen hrane, prevoznih stroškov, vzdrževanja, ob tem so v preteklem letu očitno poskočili tudi stroški nabave gradbenih materialov. V zadnjih tednih se na Skupnost občin Slovenije obračajo številne občine članice, ki opozarjajo na zahteve institucij, organizacij, ki jih občine financirajo, po višjih transferjih na podlagi povišanja cen vsega prej navedenega.

Občine opozarjajo, da kljub pridobljenim višjim sredstvom iz naslova povprečnine, ta hitro kopnijo in da bodo občine morale, če se bo nadaljeval trend zadnjih nekaj mesecev, v nekaj mesecih ponovno posegati v sredstva, ki so namenjena investicijam oziroma razvojnim prebojem občin.

Zato je Skupnost občin Slovenije ministrstvo pozvala, da se povprečnina občinam za leti 2022 in 2023 določi na novo. Skupnost občin Slovenije je predlagala tudi, da se v najkrajšem času sestanejo pristojni na Vladi RS ter predstavnice in predstavniki vseh reprezentativnih skupnosti občin ter se dogovorijo za novo višino povprečnine.

 

Analiza prihodkov in odhodkov občin s pomočjo nove aplikacije 1/5

Strokovni sodelavec Sekretariata Skupnosti občin Slovenije Miha Mohor je na spletni predstavitvi predstavil aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov, ki je plod petnajstletnega dela Sekretariata, vse od zbiranja podatkov, osveževanja do iskanja programskih rešitev.

Aplikacija omogoča prikaz odhodkov o investicijah primerljivih občin (omogočen je tudi pregled podatkov na prebivalca), o prihodkih iz posamezne kategorije primerljivih občin (kot so NUSZ, globe, turistična taksa, evropska sredstva), analizo posameznih prihodkov in odhodkov (nudi osnovo za odločitev, ali ima občina potencial za dvig posameznega prihodka ali odhodka). Posebne funkcije omogočajo enostaven prikaz proračuna za pomoč pri pripravi zaključnih računov, prikaz strukture prebivalcev in izračun stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin.
Podatki o proračunih so razdeljeni v vse tri klasifikacije (ekonomsko, funkcijsko in programsko). Delo lajša in racionalizira iskalnik po proračunskih postavkah.

Upravljanje s podatki povečuje transparentnost, preglednost in je orodje za racionalne in utemeljene odločitve. Preglednost podatkov zmanjšuje tveganja, oziroma le-ta izpostavi in omogoča argumentirane odločitve. Hiter in analitični dostop do širokega nabora podatkov, njihove primerjave in grafičnih prikazov pa ob enem olajša pripravo odgovorov na marsikatero vprašanje, ki se zastavi s strani občanov, mestnih svetnikov ali novinarjev.

Občine, ki so zamudile predstavitev in bi želele izvedeti več o aplikaciji za vizualizacijo občinskih podatkov, se lahko oglasijo na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Ob zadostnem zanimanju, bomo predstavitev ponovili.
Več informacij najdete v predstavitvi TUKAJ.

ZAKONODAJA

Osnutek Odloka o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje 2/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Odloka o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje. Odlok je pripravljen na podlagi druge alineje 86.a člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21), ki določa pogoje za izdajo dovoljenja za vročanje po elektronski poti, med katerimi je tudi izpolnjevanje tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje. Posledično sta v Odloku v prilogah določena dva dokumenta s tehničnimi specifikacijami za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje, in sicer:

 • tehnične specifikacije SVEV1JU in SVEV1JU2 za vključevanje organov v enotni sistem vročanja po elektronski poti,
 • tehnične specifikacije SVEV AS4 za vključevanje fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo vročanje kot svojo dejavnost, v enotni sistem vročanja po elektronski poti (ponudnike varnih elektronskih predalov).

Odlok še ne določa tehničnih specifikacij za izvajanje postopkov vročanja, ki so na novo predvideni z Zakonom o debirokratizaciji (Uradni list RS, št. 3/22).

Osnutek je na voljo TUKAJ. Vljudno vas prosimo, da svoje morebitno mnenje posredujete do 10. 2. 2022 na barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Vlada izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022 2/2

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, 20. člena Zakona o financiranju občin  in 10. člena Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim je Vlada Republike Slovenije na 133. redni seji  izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti v letu 2022.

ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin.

V letu 2022 ob višini povprečnine 645,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 1.987.312,00 evra. Z odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in Občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje, nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Pokritje izpada plačil staršev za december in januar 2022 v javnih vrtcih in zasebnih vrtcih s koncesijo 2/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za mesec december 2021 in januar 2022.

V skladu z 102. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 so starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec. Staršem se oprostitev plačila za vrtec prizna na podlagi izdane odločbe NIJZ o odrejeni karanteni oziroma drugega ustreznega dokazila, ki izkazuje odrejeno karanteno ali izolacijo otroka zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2. Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo uveljavlja občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka, ki je zasebnemu vrtcu podelila koncesijo za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok.

Povračilo lahko zahtevate z zahtevkom, ki ga najdete na povezavi TUKAJ, in ga posredujete Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Celotno besedilo Navodila lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Vlada RS namenja 70 milijonov evrov za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu zaradi višjih cen energentov 2/4

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga bo v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije poslala po nujnem postopku.

Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5 % stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. V kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem poslovnem letu v težavah in jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 %, bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022.

Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvestil Finančno upravo Republike Slovenije do 31. januarja 2023 in vrnil sredstva, nad čemer bo nadzor izvajala Finančna uprava. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 % nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

Vlada RS sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov 2/5

Zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za namen odprave posledic povečanja cen energentov

Upravičenci:

 • upokojenci, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1000 evrov ali manj,
 • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
 • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021,
 • upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021,
 • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021,
 • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti.

Do  solidarnostnega dodatka so upravičenci upravičeni le enkrat. Upravičenci, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov, upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov.

Enkraten solidarnostni dodatek se izplača najkasneje do 15. aprila 2022, sredstva pa se zagotovijo iz Sklada za podnebne spremembe.

Začasna oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za gospodinjske odjemalce in za odjemalce na NN brez merjenja moči

S tem zakonom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Znižanje omrežnine za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo ter donosnost distribucijskega operaterja
Tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine se znižajo na nič. Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022.

Izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina

Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu.

Ukrep velja od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2023.

Pregled novosti Gradbenega zakona 2/6

Gradbeni zakon (GZ-1), objavljen v Uradnem list RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junija 2022, se uporablja Gradbeni zakon (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic).

Glavni razlogi za prenovo GZ-1:

 • sodba ustavnega sodišča U-I-64/14-20 z dne 12. 10. 2017, nezakonitost določb 152. in 156a. člena Zakona o graditvi objektov in presoja nesorazmernosti posega inšpekcijskega ukrepa v (edini) dom,
 • iz prakse ugotovljene napake in pomanjkljivosti,
 • prenova gradbene in prostorske zakonodaje z namenom odprave nepotrebnih administrativnih ovir.

Pregled novosti GZ-1 najdete TUKAJ.

Pregled novosti Zakona o urejanju prostora 2/7

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), objavljen v Uradnem listu RS št. 199/21, je stopil v veljavo 31. decembra 2021. Do pričetka njegove uporabe, to je 1. junij 2022, se uporablja ZUreP-2. Glavni namen priprave ZUreP-3 je izboljšanje tistih področij, ki so se v času izvajanja ZUreP-2 izkazala za potrebna prenove ali nadgradnje. Nove, spremenjene ali dopolnjene so: temeljne določbe, državni prostorski red, udeleženci pri urejanju prostora, prostorsko načrtovanje, ukrepi zemljiške politike, izvajanje posegov v prostor, inšpekcijski ukrepi, prostorsko informacijski sistem (PIS).

Pregled novosti ZUreP-3 najdete TUKAJ.

Evropska komisija objavila predlog pravil o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027 2/8

Evropska komisija je v torek, 11. 1. 2022, objavila predloge smernic in uredb, ki bodo urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027. Obenem je vse zainteresirane strani pozvala, da ji v okviru javnega posvetovanja do 13. 3. 2022 pošljejo svoje pripombe na te predloge.

Potreba po prilagoditvi obstoječih pravil

Potem ko je bila decembra 2021 sprejeta reforma skupne kmetijske politike (SKP), je Evropska komisija pripravila predloge aktov o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za programsko obdobje 2023–2027. Namen predlaganih sprememb je uskladiti obstoječa pravila o državni pomoči v teh gospodarskih dejavnostih s trenutnimi strateškimi prednostnimi nalogami EU, zlasti z reformirano SKP in skupno ribiško politiko ter evropskim zelenim dogovorom.

Spremembe zajemajo naslednje sklope pravil o državni pomoči iz leta 2014, ki se trenutno uporabljajo za kmetijski, gozdarski in ribiški sektor in prenehajo veljati konec leta 2022:

 • smernice EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju in na podeželju;
 • uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvi, gozdarstvu in na podeželju;
 • smernice EU o državni pomoči v ribištvu in akvakulturi;
 • uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v ribištvu in akvakulturi ter
 • uredba EU o pomoči de minimis v ribištvu in akvakulturi.

Pravila dejansko v veliki meri izpolnjujejo potrebe zadevnih sektorjev, hkrati pa prispevajo tudi k doseganju širših ciljev politike EU, kot so varstvo okolja, zdravje rastlin in živali ter, splošneje, javno zdravje. Hkrati je ocena pokazala, da so za obstoječa pravila potrebne nekatere ciljno usmerjene prilagoditve, vključno s pojasnili nekaterih pojmov, nadaljnjo racionalizacijo in poenostavitvijo ter prilagoditvami, da bi pravila nadalje odražala tržni in tehnološki razvoj ter trenutne strateške prednostne naloge EU, zlasti z evropskim zelenim dogovorom, strategijo »od vil do vilic« in strategijo za biotsko raznovrstnost. Poleg tega je treba pravila prilagoditi, da se državam članicam omogoči hitro izvajanje reformirane SKP in novega Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Ključne novosti predlogov Evropske komisije

V predlogu novih smernic o državni pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu Komisija predlaga:

 • da se ukrepi, ki jih države članice izvajajo v okviru svojih strateških načrtov, štejejo za skladne s pravili o državni pomoči;
 • nove kategorije pomoči, ki jih bo mogoče odobriti v skladu s smernicami, npr. pomoči za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst in porajajočih se bolezni ter njihovo izkoreninjenje za zaščito zdravja rastlin in živali ter javnega zdravja;
 • več spodbud za gozdarske ukrepe, ki so ugodni za okolje in podnebje (t. i. gozdarsko-okoljske in podnebne storitve), in sicer s povečanjem največje intenzivnosti pomoči na 120 % upravičenih stroškov za storitve, povezane z biotsko raznovrstnostjo, podnebjem, vodo ali tlemi, ter sheme za sekvestracijo ogljika v kmetijstvu.

V predlogu nove uredbe o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu Komisija predlaga:

 • uskladitev intenzivnosti pomoči, da bi določen ukrep spadal na področje uporabe uredbe o skupinskih izjemah v kmetijstvu, z intenzivnostjo, ki jo zagotavljajo strateški načrti SKP v okviru reformirane SKP, npr. pri pomoči za naložbe bi osnovna stopnja intenzivnosti pomoči po novem znašala največ 65 % upravičenih stroškov, pri pomoči za plačilo zavarovalnih premij pa največ 70 %.
 • uvedbo novih kategorij ukrepov pomoči, ki bodo skupinsko izvzete iz obveznosti priglasitve Evropski komisiji, npr. pomoč za povrnitev škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov, ki nastanejo pri kmetovanju na zemljiščih na območjih Natura 2000.

Komisija v predlogu novih smernic o državni pomoči v ribištvu in akvakulturi predlaga:

 • uvedbo novih kategorij pomoči, ki jih bo morala oceniti glede na smernice, zlasti pomoč za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst in porajajočih se bolezni ter njihovo izkoreninjenje ter pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste;
 • bolj jasna in racionalizirana pravila na številnih področjih, npr. v zvezi s pomočjo za obnovo ribiške flote v najbolj oddaljenih regijah.

Komisija predlaga, da se v novi uredbi o državni pomoči po skupinski izjemi v ribištvu uvedejo nove kategorije pomoči, zlasti pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo nekatere slabe vremenske razmere.

predlogu spremembe uredbe o pomoči de minimis v ribištvu Komisija predlaga povišanje nacionalnih zgornjih mej zneskov pomoči de minimis, ki jih lahko države članice dodelijo upravičencem v triletnem obdobju.

Možnost podaje pripomb na predloge in nadaljnji koraki

Zainteresirane strani lahko svoje pripombe o teh predlogih Evropski komisiji pošljejo do 13. 3. 2022. Zainteresirane strani iz Slovenije, ki bodo svoje pripombe poslale Evropski komisiji, prosimo, da jih pošljejo tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na e-naslov gp.mkgp@gov.si.

Podrobnejše informacije in navodila o tem se nahajajo na tej SPLETNI STRANI.

Nova pravila bodo predvidoma sprejeta ob koncu leta 2022.

POVPRAŠEVANJA

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin.

Zanimalo nas je:

 1. V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete?
 2. Ali omogočate koriščenje rezervacije mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov v primeru, če družina dobi novorojenčka in starejšega ali starejše otroke za nekaj časa preventivno vzame iz vrtca?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI SOS

15.2. / OBVLADOVANJE STRESA ZA OSEBNO IN POSLOVNO RAST 4/1

Skupnost občin Slovenije organizira seminar z naslovom OBVLADOVANJE STRESA ZA OSEBNO IN POSLOVNO RAST, ki bo potekal 15. 2. 2022, med 10.00 in 12.00, preko spletnega orodja Zoom. 

Stres in izgorelost sta v danih okoliščinah izredno razširjena, ne samo zaradi naglice in preobilja dela, nadomeščanj bolniških odsotnosti, ta tudi zaradi napetih odnosov doma, na delovnem mestu in tudi zaradi odnosa, ki ga imamo sami s sabo. Zaradi tega lahko pride do kronične utrujenosti, izgorelosti in psihosomatskih bolezni ter posledično povečanega absentizma na delovnem mestu. Takšna situacija poglablja konflikte (ali ustvarja nove), ustvarjalnost in delovna energija padeta, fokus zaposlenega se iz dela preusmeri na njegove čustvene in zdravstvene izzive in to vpliva na vzdušje celotne organizacije.

Zato je pomembno, da znamo ostati mirni, odločni in ciljno usmerjeni in se naučite metode, kako v stresnih situacijah dnevno pomagati sami sebi.

VSEBINA SEMINARJA:

 • osnovno razumevanja čustev
 • kako stres uporabite za razvoj psihofizične kondicije
 • kako priti do notranje motivacije za delo, ki ga opravljate
 • kako razvijanje čustvenih kompetenc pomembno vpliva na dolgoročni prispevek k organizacijski klimi in kulturi
 • predstavitev prve pomoči za sproščanje čustvenih napetosti in spremembe omejujočih prepričanj
 • predstavitev samocoaching programa »(P)ostani zdrav« za dolgoročno uspešnost posameznika in organizacije

NADGRADNJA OBRAVNAVANIH TEM:

Za vas smo pripravili tudi module, s katerimi bo mogoče nadgraditi in poglobiti poznavanje področja psihosocialnih tveganj, ki jih prinaša stres na delovnem mestu in sicer:

 1. modul, 9. 3. 2022: Duševne in telesne motnje povezane s stresom in travmo
  • stresna reakcija (akutna)in prilagoditvena motnja
  • sindrom izgorevanja
  • post travmatska stresna motnja
  • depresija
  • z dolgotrajnim stresom povezane bolezni
  • učenje sprostitvene reakcij
 1. modul, 6. 4. 2022: Zavedanje, prepoznavanje in obvladovanje čustev
  • (ne)ugoden odziv na stres in travmo
  • prepoznavanje lastnega odziva
  • čustva in doživljanje stresa
  • razvijanje čustvenega zavedanja
  • lasten vpliv na stresorje
 1. modul, 11. 5. 2022: Lastni viri moči
  • priprava na neugodne okoliščine
  • obvladovanje čustev
  • obvladovanje misli
  • skrb za dobro psihofizično kondicijo

Ne glede na to, da gre za povezano tematiko, je možen ločen obisk posameznega predavanja. V ta namen bomo objavili ločena vabila in prijavnice vsaj 2 tedna pred izvedbo posameznega modula.

O PREDAVATELJICI:

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. Je odlična poznavalka tehnike Procesa prisotnosti, s katero je tudi sama prišla nazaj do notranje motivacije in več življenjske moči. Te izkušnje so jo pripeljale do vloge predavatelja, motivacijsko/inspiracijskega trenerja in coacha nove VinKom miselnosti zakaj delamo to kar delamo. Njene aktivnosti kot svetovalka so usmerjene v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motiviran kader skladen z vizijo in poslanstvom podjetja/organizacije in povečanje zavzetosti in kulture odgovornosti.

Vabilo za tiskanje

VLADA RS

113. redna seja 5/1

Vlada je izdala spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembami in dopolnitvami se uredba usklajuje z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. V uredbi se tako spreminjajo nekatere šifre, ki se uporabljajo pri izplačilu plač in pri poročanju podatkov v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP).

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, 20. člena Zakona o financiranju občin  in 10. člena Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim je Vlada Republike Slovenije izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti v letu 2022. ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2022 ob višini povprečnine 645,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 1.987.312,00 evra. Z odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in Občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje, nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022.

V skladu s Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (v nadaljnjem besedilu: Gozdni sklad) na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejme Vlada Republike Slovenije. upravlja in z njimi razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022 se načrtuje višina prihodkov iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, ki ga družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. plačuje Republiki Sloveniji v višini 20 % od prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov ter iz naslova koncesijske dajatve, ki jo plačujejo koncesionarji na podlagi še obstoječih koncesijskih pogodb. Del skupno razpoložljivih sredstev v Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022 predstavljajo tudi prenesena neporabljena sredstva Gozdnega sklada iz preteklega leta.

Načrtovan skupen obseg porabe sredstev Gozdnega sklada za leto 2022 znaša 20.284.621,77 EUR. Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022 načrtuje razdelitev teh sredstev po posameznih namenih, kot jih določa ZGGLRS.

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o karti regionalne pomoči za 2022–2027

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o karti regionalne pomoči za 2022–2027, ki upoštevaje Sklep Evropske komisije, določa seznam območij »a« in »c« v Republiki Sloveniji, ki so upravičena do regionalne državne pomoči, in intenzivnosti pomoči na posameznih upravičenih območjih.

Regionalna državna pomoč je vrsta državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja  prikrajšanih regij v EU. Skladno s pravili EU se regionalna pomoč lahko dodeli le na območjih, ki izkazujejo razvojni zaostanek ali so razvojno prikrajšana in so določena na karti regionalne pomoči, ki jo potrdi Evropska komisija.

V karta regionalne pomoči za Slovenijo za obdobje 2022-2027 je kot območje »a« določeno celotno ozemlje kohezijske regije NUTS2 Vzhodna Slovenija; kot območje »c« pa del ozemlja kohezijske regije NUTS2 Zahodna Slovenija, tako da vključuje: celotno območje statistične regije Goriška, območje statistične regije Gorenjska brez Mestne občine Kranj, območje statistične regije Obalno-kraška brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran, del območja statistične regije Osrednjeslovenska, ki zajema občine Dobrepolje, Velike Lašče, Ig, Borovnica in Šmartno pri Litiji.

Najvišja intenzivnost regionalne pomoči za naložbe za velika podjetja lahko znaša na območjih »a« 30 %, na območjih »c« pa 15 %, razen na upravičenih območjih Obalno-kraške statistične regije, kjer lahko intenzivnost pomoči znaša do 25 %. Na celotnem območju regionalne karte se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za mala in za 10 odstotnih točk za srednje velika podjetja.

Vlada izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 

Vlada Republike Slovenije v Odloku o spremembah in dopolnitvi predlaga spremembe druge, tretje in četrte alineje 2. člena Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok).

S spremembami izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za zaposlene v kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), Policiji in dejavnosti obrambe. Omogoča se dokazovanje prebolevnosti tudi z dokazilom o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa. V drugi alineji 2. člena odloka se določi, da mora za izjemo od karantene od pozitivnega rezultata testa PCR ali testa HAG miniti manj kot 45 dni. V tretji alineji se pri izjemi prebolevnikov, ki so tudi cepljeni, pri dokazovanju prebolevnosti poleg testa PCR določi tudi možnost dokazovanja s testom HAG ter črta besedilo, ki določa, da mora biti pozitiven rezultat na virus SARS-CoV-2 starejši od deset dni. Spremembe sledijo spremenjenemu protokolu testiranja na virus SARS-CoV-2 kot odzivu na lastnosti različice omikron.

Kot izjeme od karantene na domu se dodaja tudi vse osebe, ki so zaposlene ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v sektorjih kritične infrastrukture, Policiji ali dejavnosti obrambe, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje) na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

(Vir: Vlada RS, NJ)

323. dopisna seja 5/2

S 1. februarjem 2022 se uveljavlja omejitev veljavnosti digitalnega covidnega potrdila o cepljenju na 270 dni, in sicer:

 • cepljeni s poživitvenim odmerkom imajo neomejeno veljavno potrdilo. To so potrdila 3/3 in 2/1. Kot cepivo poživitvenega odmerka se upošteva samo mRNA cepivo (BionTech/Pfizer ali Moderna). Do danes se je s poživitvenim odmerkom cepilo 587.000 ljudi. Veljavnost digitalnih covidnih potrdil za otroke od 6 do 18 leta ni omejena;
 • digitalno covidno potrdilo prebivalcev, ki so polno cepljeni (cepljeni z obema odmerkoma, vendar brez tretjega, poživitvenega odmerka) velja 270 dni od zadnjega cepljenja. To so potrdila 1/1 in 2/2. To pomeni, da morajo vsi, ki so se polno cepili do 1. maja 2021, prejeti tretji, poživitveni odmerek cepiva, da bi koda QR na njihovem PCT potrdilu veljala še naprej.

Cepljenim s prvim odmerkom cepiva se v 180 dneh po prebolevnosti prizna polna cepljenost že po enem odmerku cepiva.

Ker je Slovenija glede pravil za izdajo potrdila EU vezana na uredbo Evropske unije, se prebolevnost v povezavi s cepljenjem v kombinaciji, ki omogoča neomejeno veljavnost, prizna le v zaporedju, da je oseba najprej prebolela, nato bila pravočasno cepljena s prvim odmerkom cepiva in nato pa še z drugim odmerkom (P + C + C).

Za potrditev okužbe s SARS-CoV-2 bo od torka, 1. februarja 2022, dovolj pozitivni izvid hitrega antigenskega testa (HAG), PCR testiranje pa bo možno samo na podlagi napotila zdravnika.

Slovenija s 1. februarjem 2022 uvaja tudi slovensko covidno potrdilo o pozitivnem rezultatu hitrega testa (HAG).

Razlika med potrdilom Evropske unije in novim slovenskim covidnim potrdilom je ta, da covidno potrdilo EU začne veljati enajsti dan po potrditvi pozitivnega rezultata hitrega testa (HAG), medtem ko bo slovensko covidno potrdilo začelo veljati sedmi dan ali enajsti dan za osebe, ki izolacije niso skrajšale. Slovensko covidno potrdilo bo veljalo samo v Sloveniji.

Slovensko covidno potrdilo ne bo veljalo v drugih državah in ne bo veljalo za prehod državne meje.

Slovensko covidno potrdilo bo opremljeno s QR kodo, glede podatkov pa je enako digitalnemu covidnemu potrdilu EU o testiranju s hitrim testom (HAG), s to razliko, da bo na slovenskem potrdilu izpisano, da je bil rezultat hitrega testa pozitiven. Slovensko covidno potrdilo se bo preverjalo z isto aplikacijo kot covidna potrdila EU.

(Vir: Vlada RS, NJ)

112. redna seja 5/3

Vlada RS namenja 70 milijonov evrov za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu zaradi višjih cen energentov

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga bo v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije poslala po nujnem postopku.

Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5 % stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. V kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem poslovnem letu v težavah in jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 %, bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022.

Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvestil Finančno upravo Republike Slovenije do 31. januarja 2023 in vrnil sredstva, nad čemer bo nadzor izvajala Finančna uprava. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 % nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

Vlada RS namenja 70 milijonov evrov za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu zaradi višjih cen energentov

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga bo v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije poslala po nujnem postopku.

Vlada z zakonom ureja pomoč gospodarstvu in kmetijstvu, zlasti pa energetsko intenzivnim podjetjem, ki so utrpela največjo škodo zaradi povišanja cen energentov. V ta namen zagotavlja 70 milijonov evrov.

Upravičenci do pomoči so pravne ali fizične osebe, ki v Sloveniji od 1. decembra 2021 opravljajo gospodarsko dejavnost, imajo vsaj pet zaposlenih in so imele v strukturi poslovnih odhodkov v letu 2019 vsaj 5 % stroškov energije in hkrati vsaj 10.000 evrov stroškov za ta namen. V kolikor te pravne in fizične osebe niso bile v omenjenem poslovnem letu v težavah in jim bodo stroški za energijo v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom narasli za več kot 30 %, bodo lahko preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije zaprosile za državno pomoč. Izjavo bo potrebno predložiti do konca marca, pomoč pa bo izplačana v enkratnem znesku do 20. aprila 2022.

Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je zahteval previsok znesek, bo o tem obvestil Finančno upravo Republike Slovenije do 31. januarja 2023 in vrnil sredstva, nad čemer bo nadzor izvajala Finančna uprava. Višina pomoči ne bo smela presegati 60 % nastale škode zaradi povišanja cen energentov.

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti 6/1

V Uradnem listu RS št. 209/2021 je objavljen Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev je 48.823.529,41 EUR. Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, kakovostno in trajnostno preoblikovanje turizma in znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji javnega razpisa so krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih, dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev in dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij, in sicer:

Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij ter

Sklop B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*; kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Na Sklop A se lahko prijavijo tudi lokalne skupnosti ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi …), ki so upravljalci večjih slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16).

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev je 48.823.529,41 EUR, od tega je za sklop A predvideno 30.000.000,00 EUR, za sklop B pa 18.823.529,41 EUR. Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj 2 mio EUR za sklop A in najmanj 500.000 EUR za sklop B.

Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022. Javni razpis je dostopen TUKAJ.

Javna razpisa - vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacija dejavnosti na kmetijah 6/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. novembra, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za podporo projektov, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom.

Skupna vrednost obeh razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.

Javna razpisa se izvajata preko ukrepa M16 Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, in sicer za:

 • podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.
 • podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami namenjenih 4,2 milijona evrov 6/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. novembra, v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Podpora je namenjena sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.

Podrobnejše informacije najdete TUKAJ.

Objavljen javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva 6/4

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:

 • novogradnje z vključeno opremo,
 • rekonstrukcije z vključeno opremo.

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je naslednja:

 • 17,5 mio EUR v letu 2022,
 • 20 mio EUR v letu 2023.

Prijaviti je možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoj za prijavo je, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine.

Rok in način oddaje prijave

Rok za oddajo prijav je do 18. 2. 2022 do 15.30 ure.

Prijavitelj mora prijavni obrazec poslati skupaj s prilogami v enem izvodu na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4300-15/2021.

Prijavitelj na razpis je:

 • občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu;
 • v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma bo izvajala investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

Vprašanja  v zvezi z razpisno dokumentacijo ali objavo javnega razpisa morajo biti v pisni obliki  poslana na elektronski naslov ministrstva gp.mz@gov.si s sklicem na številko 4300-15/2021, najkasneje do 3. 2. 2022 do 12:00 ure.

Celotna dokumentacija javnega razpisa je dostopna na povezavi TUKAJ.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Sloveniji 6/5

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, je bilo 28. januarja 2022 objavljeno v Uradnem listu.

Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti.

Celotno besedilo razpisa in dokumentacijo najdete na povezavi TUKAJ.

Zelena mesta: Evropska komisija je objavila natečaj za naslednjo zeleno prestolnico in zmagovalce zelenih listov 6/6

Namen tega natečaja, ki je bil zasnovan za spodbujanje in nagrajevanje zavezanosti mest v EU trajnostnemu razvoju, je prepoznati pobude mest in ambicije po pomembnih spremembah. Nagrade so odprte za mesta: nagrada Zelena prestolnica Evrope je namenjena mestom z več kot 100 000 prebivalci, evropska nagrada Zeleni list pa vsem mestom z 20 000 do 99 999 prebivalci.

Prijave so možne do 25. marca 2022 s prijavnico, ki je TUKAJ.

Več o samem projektu si lahko preberete na tej POVEZAVI.

Objavljen 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 6/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2022 v Uradnem listu objavilo 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 8.932.207,66 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete TUKAJ.

Objava razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost – odvajanje odpadne vode in vodovodni sistem 6/8

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)« in »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«. Predmet prvega javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Prvi rok za odpiranje je 3. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023Predmet drugega javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Prvi rok za odpiranje je 1. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023Cilj razpisa je zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

Objavljena javna razpisa, pogoje in merila za dodelitev sredstev najdete na tem SPLETNEM MESTU.

 

Mednarodni razpis za sofinanciranje raziskav in razvoja rešitev za samooskrbo javnih stavb iz OVE 6/9

Pričakuje se, da bo 90 % trenutno obstoječega stavbnega fonda še vedno obratovalo leta 2050, v letu, v katerem želijo številna mesta doseči ogljično nevtralnost. Vzpostavljene so evropske politike in zakonodaja za pospeševanje dekarbonizacije v gradbenem sektorju, vendar se začne s stanjem, ko prenova le zmerno prispeva (0,4 do 1,2 % stavb na leto). Da bi dosegli naše podnebne cilje, je treba pospešiti obnovo v Evropi, dvigniti veliko več obstoječih stavb na optimalno raven učinkovitosti in povečati samoporabo obnovljive energije. Vse več mest, regij in drugih lastnikov večjih portfeljev stavb želi v svojih stavbah doseči 100-odstotno oskrbo z obnovljivo energijo (OVE).  Objavljen je mednarodni razpis za sofinanciranje razvoja novih rešitev s katerimi bo omogočena energetska samooskrba stavb iz OVE.

Razpis se izvaja v okviru projekta procuRE (Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings) pod programom obzorje 2020. Predkomercialno javno naročilo je namenjeno razvoju aplikativnih rešitev s katerimi bo zagotovljena 100% samooskrba z energijo iz obnovljivih virov v obstoječih javnih stavbah. Rešitve bodo razvite s strani ponudnikov v večstopenjskem postopku, najboljše od njih pa bodo vzpostavljene na izbranih demonstracijskih pilotnih stavbah v Nemčiji – Nürnberg, na Portugalskem – Vila Nova de Gaia, v Sloveniji – Velenje, Španiji – Barcelona, Turčiji –  Istanbul in Izraelu – Eilat. V sklopu razpisa je zagotovljenih 7,68 milijona EUR nepovratnih sredstev, dolgoročni cilj pa je uporaba razvitih pristopov oz. »paketov za prenovo« pri energetski prenovi večjega števila stavb obstoječega fonda. Javnim subjektom v vlogi upravljalcev stavb se prav tako ponuja možnost, da na projektu sodelujejo kot strateški partnerji, tj. predstavniki končnih uporabnikov razvitih pristopov in sistemov. Strateški partnerji pridobijo možnost neposrednega sodelovanja s skupino naročnikov ter aktivnega delovanja v procesu PCP.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta na tej POVEZAVI.

NAJAVA: Peti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 6/10

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo najavo o odprtju petega javnega razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.580.635 evrov.

Predmet podpore javnega razpisa je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:

 • ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
 • naložb v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Besedilo javnega razpisa najdete TUKAJ.

LOKALNA ODPORNOST (ANG. LOCALIENCE) - RAZVOJ ODPORNOSTI PROTI EKSTREMNIM VREMENSKIM NEVARNOSTIM NA LOKALNI RAVNI V SREDNJI EVROPI 6/11

Vabilo občinam k sodelovanju pri projektu, namenjenemu razvoju in testiranju učinkovitih načinov za povečanje podnebne odpornosti v naseljih. Osredotočenost projekta LOCALIENCE je zato na razvijanju odpornosti na lokalni ravni na grožnje, ki jih predstavljajo ekstremni hidrometeorološki dogodki, ki so posledica podnebnih sprememb, vključno z razvojem zmogljivosti zainteresiranih strani ter ciljnim ozaveščanjem, senzibilizacijo in vključevanjem prizadetega prebivalstva.

Splošni cilj LOCALIENCE je razviti zmogljivosti občin in lokalnih skupnosti za odzivanje na nesreče, predvsem z razvojem znanja in metod hitrega odzivanja na ekstremne vremenske dogodke, ki jih povzročajo podnebne spremembe, učinkovito obvladovanje učinkov takšnih dogodkov in širjenje rešitev, ki podpirajo podnebno odpornost na lokalni ravni ter obnova biotske raznovrstnosti srednjeevropskih naselij.

Program Interreg Srednja Evropa 2021-2027 je program financiranja Evropske unije, ki spodbuja mednacionalno sodelovanje zunaj meja v srednji Evropi.

Predviden proračun projekta je približno 2 milijona EUR, s partnerskimi proračuni v razponu od 100.000 do 220.000 EUR.

Predvideno trajanje projekta je 36 mesecev z začetkom v začetku leta 2023. Rok za oddajo vloge je 23. februar 2022.

V primeru, da ste zainteresirani za sodelovanje v projektu LOCALIENCE, se obrnite na razvojno ekipo madžarskega Ministrstva za notranje zadeve, ki vam bo posredovala dodatne informacije. Svoje povpraševanje naslovite na oba spodnja kontakta:

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Obvestilo občinam o razpisu projekta medinstitucionalnega sodelovanja 6/12

Slovenske občine obveščamo, da je Ministrstvo za finance Republike Turčije objavilo razpis za projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z naslovom “Town Twinning between Turkey and EU-II: Twinning for a Green Future Grant Scheme.” Projekt financira EU in je namenjen lokalnim skupnostim v državah članicah EU ter lokalnim skupnostim v Turčiji.

Rok za oddajo ponudb je do 1. marca 2022 do 17. ureZainteresirane občine v Sloveniji lahko več informacij pridobijo na tej POVEZAVI.

Nov razpis za podjetja in občine ter podaljšanje razpisa za PF 6/13

Sklad je v petek, 31. 12. 2021 v Uradnem listu RS, objavil sledeče:

 1. Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1
 2. Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1
 3. Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS

Posojila za občine – C1

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

 • Razpisana sredstva:       6.274.418 EUR
 • Upravičeni vlagatelji:    Občine v Republiki Sloveniji
 • Upravičeni stroški:        Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1.1.2020 naprej in se nanašajo na: Nakup objektov javne infrastrukture, Gradnja objektov javne infrastrukture, Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture, Nova oprema, Novi delovni stroji, Prevozna sredstva.
 • Višina zaprošenega zneska:  min. 40.000,00 EUR, max. 4.000.000,00 EUR.
 • Rok oddaje vloge:         Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17.1.2022 do 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si lahko preberete TUKAJ.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 6/14

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Brezplačni spletni tečaj NALAS o vključevanju ranljivih skupin 7/1

Obveščamo vas, da je preko mednarodne mreže NALAS na voljo brezplačni tečaj  na temo vključevanja ranljivih skupin oz. Mobile Outreach Teams. Tečaj je bil razvit v okviru projekta »Izboljšanje lokalnih zmogljivosti za izvajanje Agende 2030 – SoRI II« in se bo predvidoma pričel v drugem tednu februarja z uvodnim webinarjem. Voditeljica tečaja bo Aleksandra Georgievska.

Tukaj lahko najdete brošuro e-tečaja z več informacijami o njegovi vsebini in strukturi.

Rok za prijavo je 7. februar 2022. Prijavite se lahko tako, da na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujte vaše ime in priimek, občino, naziv delovnega mesta in e-mail za posredovanje spletne povezave.

Usklajevanje modelov vrednotenja nepremičnin 7/2

GURS je na podlagi 10. člena ZMVN-1, ki določa obveznost in način preverjanja modelov vrednotenja, kot organ vrednotenja dolžna preveriti modele vrednotenja vsaki dve leti. GURS je ob preverjanju modelov ugotovil, da modeli, niso več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1, zato jih je dolžan prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin ter določiti na novo. Pri prvem usklajevanju modelov vrednotenja z občinami v letih 2018 in 2019 je GURS gradiva pošiljal pretežno v fizični obliki, tokrat pa bi želeli gradiva posredovati v prostorske informacijske sisteme občin. Več o tem lahko preberete TUKAJ.

Obrazec za oddajo soglasja je dostopen na tej POVEZAVI.

Kako ustrezno zamenjati ogrevanje v vaši hiši? 7/3

Učinkovit ogrevalni sistem, ki izkorišča obnovljive vire energije lahko prinaša stroškovne ugodnosti in vpliva na ugodje bivanja. Poleg tega pa predstavlja tudi dragocen prispevek k zmanjševanju emisij CO2 in blaženju podnebnih sprememb.

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta H2020 REPLACE Institut »Jožef Stefan« želi spodbuditi  končne porabnike k zamenjavi starih, neučinkovitih ogrevalnih naprav v hišah, za okolju prijaznejše rešitve. V ta namen je bilo oblikovano orodje “Kalkulator menjave ogrevalnega sistema” s katerim lahko na enem mestu primerjate različne možnosti ogrevalnih sistemov na obnovljive vire energije, ki so najbolj primerni glede na energetsko učinkovitost vašega doma. Spletno orodje pomaga oceniti tudi stroške ogrevanja in okoljske učinke po zamenjavi. Za informativni izračun je potrebno v kalkulator vnesti nekaj osnovnih informacij o stavbi in o obstoječem načinu ogrevanja. Rezultate kalkulatorja lahko tudi izvozite, o vsebini rezultatov pa pogovorite z energetskim svetovalcem.

V želji za krepitev ozaveščenosti med gospodinjstvi je bila oblikovana tudi nalepka “OGREVAMO ZELENO”, ki jo lahko prejme vsak uporabnik trajnostnega ogrevalnega sistema. Nalepka je brezplačna in jo lahko pridobite z vpisom v obrazec. Nalepko prejmete po pošti na vaš naslov.

Če potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja o projektu lahko pišete na e-mail:  h2020replace@ijs.si.

Ministrstvo za okolje in prostor in Čebelarska zveza Slovenije v podporo ohranjanju biotske raznovrstnosti 7/4

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan Noč sta srečanje na temo ohranjanja okolja sklenila s konkretnim korakom. V podporo ohranjanju biotske raznovrstnosti bo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) podprlo projekt ČZS zasaditve avtohtonih medovitih drevesnih vrst in ostalih rastlin.

Slovenski čebelarji so začeli s svetovno akcijo sajenja medovitih dreves, katerega cilj je v 10 letih v Sloveniji posaditi 2 milijona rastlin, vsako leto 200.000. Minister je izrazil zadovoljstvo, da se k projektu priključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor: »V podporo ohranjanju biotske raznovrstnosti bo MOP podprlo projekt ČZS zasaditve avtohtonih medovitih drevesnih vrst in tudi ostalih rastlin v podporo opraševalcem, in sicer na način, da bo sofinanciralo nakup določenega dela sadik lipe, kostanja in drugih vrst dreves ter rastlinja

Sicer je Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu državnega prostorskega reda lani izdalo novo priporočilo Priporočila Ozelenitev streh in vertikalnih površin. Priporočila obravnavajo umeščanje, načrtovanje in vzdrževanje zelenih površin na objektih, kot so strehe in vertikalne površine. Priporočila na državni ravni podajajo najrazličnejše možnosti uporabe zelenih streh ter vertikalne ozelenitve stavb in gradbenih inženirskih objektov. Ozelenjene fasade stavb z vzpenjavkami in s travo prekrite strehe so nam že znane podobe. Danes so novi predvsem tehnološki pristopi, ki s tehnologijo in materiali omogočajo, da najrazličnejšo vegetacijo namestimo na tiste dele stavb, kjer to do zdaj ni bilo mogoče. Hkrati s takšnimi ozelenitvami dosegamo tudi boljšo izolacijo stavb, posamezne prej neuporabne prostore naredimo bivalne, okolico pa bolj prijetno. Zelene strehe in vertikalne ozelenitve dajejo mestom in drugim urbanim naseljem poseben pečat, saj vplivajo na izgled, oblikovanost in delovanje urbanega prostora, izboljšujejo mikroklimatske razmere v urbanem prostoru, izboljšujejo kakovost bivalnega okolja, so privlačne za prebivalce in obiskovalce mest in naselij ter nudijo življenjski prostor rastlinam in živalim v mestu.

Več o prispevku lahko najdete TUKAJ.

Državni sekretar Anton Harej ob ogledu škode divjih prašičev poudaril pomen sodelovanja med kmeti in lovskimi družinami 7/5

Državni sekretar Anton Harej je obiskal Kras in Brkine, kjer si je ogledal škodo, ki jo na kmetijskih površinah povzročajo divji prašiči. Ta v zadnjem obdobju narašča kljub lanskemu rekordnemu izlovu.

Na terenskem obisku si je državni sekretar Anton Harej pogledal stanje na terenu v vaseh Mihele in Brezovo brdo, kjer se je srečal z lokalnimi kmeti. Ob ogledu stanja na terenu je poudaril, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odpravilo vse omejitve lova na divje prašiče v vseh loviščih in loviščih s posebnim namenom v Sloveniji. To se je v preteklem letu zelo dobro poznalo, saj so bili odstreli divjih prašičev višji od povprečja, in sicer so odvzeli okrog 19.350 divjih prašičev; »Žal mi je, da se velik odstrel divjih prašičev na terenu ne pozna, zato je potrebno najti druge rešitve, kot je na primer skupinski odlov«.

K povečanju izlova prašičev pripomorejo ukrepi, ki jih je ministrstvo sprejelo v preteklem letu. »Z zakonom o ukrepih o preprečevanju afriške prašičje kuge smo lovskim družinam omogočili uporabo nočne optike in termo optike, omogočili odlov brez omejitev ter finančno podprli odlov, ki je nad petletnim povprečjem, in sicer 50 evrov za žival moškega in 100 evrov za žival ženskega spola. Prav tako ministrstvo pokrije 50% izplačil škode, če znesek izplačanih odškodnin preseže 50 % letnega prihodka od prodane divjačine in če je lovska družina realizirala letni načrt lovišča. Tako bodo lovskim družinam pomagali pri finančni stabilnosti in pri izplačevanju škod, ki jih povzročijo divje zveri. Ti ukrepi bodo veljali tudi v letu 2022,« je povedal državni sekretar.

Kot enega glavnih razlogov je za takšen obseg škod državni sekretar Anton Harej omenil slab obrod gozdnega drevja v lanskem letu in posledično pomanjkanje hrane za divje prašiče v naravnem okolju. Ta predstavlja močan vir prehranjevanja divjih prašičev, za to so hrano iskali drugje.

Načrtovan kongres lokalnih skupnosti v okviru pobude “Tri morja” 7/6

Iz Urada predsednika Republike Poljske smo prejeli informacijo o načrtovanem kongresu lokalnih skupnosti držav pobude Tri morja, ki ga po zgledu lanskoletnega dogodka ponovno namerava organizirati poljsko Lublinsko vojvodstvo. Dogodek je načrtovan za junij 2022. Več informacij v zvezi s tem lahko najdete tukaj.

Poostren nadzor vožnje v naravnem okolju 7/7

Inšpekcija RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – lovska inšpekcija je sredi januarja opravila poostren nadzor vožnje v naravnem okolju z motornimi sanmi. Pri nadzoru so sodelovali tudi predstavniki Policijske postaje (PP) Kamnik – gorske policije, PP Tržič, letalska enota policije Brnik, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) – enote Kamnik ter Lovišča s posebnim namenom (LPN) Kozorog Kamnik.

Poostren nadzor vožnje v naravnem okolju je bil opravljen na širšem območju Velike in Male planine in Košute, in sicer neposredno na terenu (s pomočjo turnih smuči), na izhodiščnih točkah in s pomočjo letalske enote policije (helikopter).

Ugotovljenih je bilo 8 kršitev vožnje v naravnem okolju, in sicer na območju PP Kamnik 5 kršitev, na območju PP Tržič 3 kršitve – in ena kršitev oviranja uradnega postopka. Kršitve obravnavata Policija in Inšpekcija za lovstvo glede na pristojnosti. Zagrožena kazen za posameznika (fizično osebo) znaša od 40 do 100 evrov.

Inšpekcija za lovstvo in ribištvo je v letu 2021 opravila 53 nadzorov vožnje v naravnem okolju, ugotovila je 40 kršitev, tudi ustrezno ukrepala.

Nadzor vožnje v naravnem okolju inšpektorji za lovstvo in ribištvo opravljajo sicer preko celega leta.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.